فهرست مطالب

فرهنگ در دانشگاه اسلامی - پیاپی 32 (پاییز 1398)
 • پیاپی 32 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 321-322
 • نادر جعفری هفت خوانی*، رضا پهلوان سیدآقا صفحات 323-340
  هدف

  هدف پژوهش حاضر با تمرکز بر دانشگاه امام صادق(نخستین دانشگاه غیر دولتی پس از انقلاب اسلامی)، بررسی شرایط اجرای چشم انداز و تحقق آن را در راستای راهبردهای کلان دانشگاه بوده است.

  روش

  جامعه آماری این تحقیق، مسئولان ارشد و اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق بودند که برای به دست آوردن تقریبی همه نظرات، به صورت هدفمند، 21 نفر برای مصاحبه عمیق انتخاب و نتایج مصاحبه ها تحلیل شدند. راهبرد این پژوهش استفاده از تحلیل مضمون برای تحلیل داده های کیفی بود و در فرایند تحلیل، 382 مضمون پایه، 95 مضمون سازمان دهنده و 10 مضمون فراگیر احصا و سپس شبکه مضامین مرتبط با سوال تحقیق ترسیم شد.

  یافته ها و نتیجه گیری

  عوامل کلیدی برای نیل به چشم انداز دانشگاه عبارتند از: نهادینه سازی چشم انداز مصوب در دانشگاه، توجه به عوامل محیطی متناسب با چشم انداز، برنامه ریزی و اجرای راهبردی متناسب با چشم انداز، تقویت فرهنگ سازمانی دانشگاه در میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان، انطباق اهداف و انگیزه های ذی نفعان دانشگاه با هم و با چشم انداز، سبک مدیریت و رهبری در تناسب با فرهنگ و چشم انداز، مدیریت برند و تصویر دانشگاه، تهیه منابع لازم و تخصیص آن در تناسب با چشم انداز، مدیریت سرمایه انسانی متناسب با آن.

  کلیدواژگان: اجرای راهبرد، چشم انداز، عوامل کلیدی موفقیت، دانشگاه امام صادق(ع)
 • محمدرضا یوسف زاده*، افشین افضلی، مریم رضوانیان صفحات 341-362
  هدف

  این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تربیت فرهنگی از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری انجام شد.

  روش

  روش پژوهش، آمیخته(کیفی-کمی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی، 11 نفر متخصص و کلیه منابع و اسناد موجود دست اول و دوم در موضوع تربیت فرهنگی به ویژه از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری و در بخش کمی، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی به تعداد 7478 نفر(4711 زن، و 2767 مرد) بودند. نمونه گیری در بخش کمی به روش تلفیقی(خوشه ای چندمرحله ای- طبقه ای نسبتی) انجام شد و حجم نمونه بر اساس حداکثر حجم در جدول کرجسی- مورگان و الزام استفاده از نمونه های بزرگ در مطالعات هنجاریابی، 576 نفر(362 زن و 214 مرد) بود. نمونه گیری در بخش کیفی نیز به روش ملاک مدار بود. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، چک لیست و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته تربیت فرهنگی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش کیفی از کدگذاری عالی محوری و باز و در بخش کمی از شاخصهای آمار توصیفی و تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی استفاده شد.

  یافته ها

  اعتبار پرسشنامه تربیت فرهنگی با پنج مولفه علم طلبی، استقلال فکری، خودباوری ملی، عدالت فرهنگی و تفکر انتقادی و82 گویه تایید شد.

  نتیجه گیری

  ساخت پرسشنامه تربیت فرهنگی ضروری است؛ زیرا تربیت فرهنگی در شکل گیری تمدن اسلامی نقش مهمی دارد و از طریق آن می توان تحولات فرهنگی اثربخش ایجاد کرد.

  کلیدواژگان: تربیت فرهنگی، ساخت ابزار، اعتباریابی، امام خمینی، مقام معظم رهبری
 • بهزاد بسطامی*، سیده زینب السادات حسینی صفحات 363-380

  از منظر قرآن، جایگاه و قدرت تاثیرگذاری نخبگان در تحول جامعه، دارای اهمیت فوق العاده ای است. رشد و تحول هر جامعه ای تابعی از اراده نخبگان و همسویی آنان بر مبنای ارزشهای جامعه است و در فرایند جهانی شدن، علاوه بر بهره گیری از فرصتها، می توانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.

  هدف

  هدف مقاله به مولفه های برگزیدگی و انگیزشی نخبگان از منظر قرآن، شیوه های تقویت و اثربخشی آنان و نقش تحولی آنان بود.  

  روش

  با استفاده از روش «تحلیل محتوا» و بهره گیری از آیات و استخراج گزاره های مرتبط در حوزه نخبگی، همچنین تجزیه و تحلیل آنها و طبقه بندی موضوعات استخراج شده، مولفه های مد نظر به دست آمد.

  یافته ها

  مولفه های برگزیدگی نخبگان در سه حیطه بینشی، گرایشی و منشی و شیوه های توانمندسازی در دو بخش تقویت و ارتقا به دست آمد. از دیگر یافته ها، اثربخشی نخبگان در ایجاد جامعه مطلوب و تحول گراست که در دو مرحله بسترسازی و زیرساخت و مرحله تثبیت و پایداری ارزیابی شد. از دیگر نتایج ارتباط دوسویه میان گزاره های نخبگی برای رشد و تحول بود.

  کلیدواژگان: نخبه، جامعه، رشد، تحول، اثربخشی
 • زهرا صادقی آرانی*، محمود پوربافرانی، محسن نیازی صفحات 381-402
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف واکاوی رفتار قانون گریزانه دانشجویان افغان در شهرستان کاشان و بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و روان شناختی هوش معنوی و سبک هویت بر قانون گریزی این دانشجویان انجام شده است.

  روش

  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر رویکرد کمی؛ راهبرد آن، پیمایشی و روش تحقیق آن، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان مهاجر افغان شهرستان کاشان است.

  یافته ها

  نتایج این بررسی حاکی از تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن، وضعیت تاهل، دلیل اقامت، دوره تحصیلی و مدت اقامت بر قانون گریزی دانشجویان افغان شهرستان کاشان است. همچنین بین هوش معنوی و قانون گریزی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان دهنده آن است که افراد با سبک هویت اطلاعاتی و سردرگم، تمایل بیشتری به قانون گریزی و دانشجویان با سبک هویت هنجاری و تعهد، تمایل کمتری به قانون گریزی دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور افزایش قانون گرایی دانشجویان مهاجر، تلاش برای تقویت هوش معنوی و تسریع در جامعه پذیری آنان، به خصوص در سالهای اول مهاجرت پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: قانون گریزی، هوش معنوی، سبک هویت، مهاجران افغان در ایران، دانشگاه اسلامی
 • غلامرضا تاج بخش* صفحات 403-418
  هدف

  هدف پژوهشگر در این تحقیق، تحلیل کیفی سبکهای پوشش در بین دانشجویان دختر دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی بود.

  روش

  پژوهش حاضر با روش کیفی مبتنی بر پارادیم تفسیری به بررسی موضوع پرداخته است. در واقع؛ رهیافت تفسیری به دنبال کشف چرایی اعمال انسانها از طریق برملا ساختن معرفت مبتنی بر معناهای ضمنی و نمادین، انگیزه ها و قواعدی است که به کنشها جهت و معنی می دهد. نمونه پژوهش حاضر را 30 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آیت الله بروجردی تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای این پژوهش، 30 مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته انجام شد و اطلاعات حاصل از آن با تکنیک تحلیل تماتیک، تجزیه و تحلیل شد. برای گردآوری اطلاعات اصلی از مصاحبه نیمه ساختمند استفاده شد. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها بدین گونه بود که در مرحله نخست، کدگذاری باز؛ سپس کدگذاری محوری و در مرحله آخر، کدگذاری گزینشی انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش بیانگر وجود سبکهای مختلف پوشش در بین دانشجویان دختر، شامل پوشش فردی شده، پوشش مدرن، پوشش مصلحتی، پوشش تکلیفی، موقعیت مندی پوشش و نسبی شدن پوشش بود.

  نتیجه گیری

  جهانی شدن فرهنگ، فناوری های مدرن و...، باعث ورود ارزشهای جدید در جامعه ایران و به مرور زمان باعث تغییر نگرش در خصوص پوشش شده و انگیزه ها و شیوه های گوناگون حجاب و پوشش را به چالشی اساسی کشیده است.

  کلیدواژگان: حجاب، پوشش، روش کیفی، سبکهای پوشش، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
 • سید علی شریفی فرد، گلناز علی بابایی*، محمد نریمانی، فرناز خدادادی صفحات 419-432
  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش هوش معنوی و سرسختی روان شناختی در سازگاری اجتماعی بود. هر سه متغیر بیان شده در بسیاری از متغیرهای دیگر روان شناختی می توانند نقش مهمی را ایفا کنند و از این لحاظ، بررسی نقش آنها در حیطه های مختلف مهم به شمار می آید.

  روش

  جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی بودند. از این جامعه، پنج دانشکده موجود در نظر گرفته شد و به شیوه نمونه گیری خوشه ای از هر دانشکده، یک رشته و یک کلاس به طور تصادفی و به شیوه قرعه کشی انتخاب شدند. تعداد نمونه، 191 نفر(116 دختر و 75 پسر) بود که سیاهه هوش معنوی کینگ، مقیاس سرسختی روان شناختی کوباسا و همکاران و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل برای آنان اجرا شد.

  یافته ها

  در این مدل، فرضیه تحقیق به طور کلی در سطح 001/0 تایید شد. همچنین بر اساس نتایج، هوش معنوی در سطح 0001/0 و سرسختی روان شناختی در سطح 01/0 به طور معناداری سازگاری اجتماعی را پیش بینی کردند.

  نتیجه گیری

  هوش معنوی و سرسختی روان شناختی در سطح مطلوبی پیش بینی کننده های معناداری برای سازگاری اجتماعی ند.

  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، سرسختی روان شناختی، هوش معنوی
 • سید محمد موسوی، جعفر آهنگران*، اصغر افتخاری، تهمینه شاوردی صفحات 433-451
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف معرفی مولفه ها و شاخصهای بومی فرهنگ اجتماعی در مقاصد گردشگری در چارجوب گفتمان ایجابی امنیت اجتماعی، به شناسایی و بررسی وضعیت این مولفه ها در مقاصد گردشگری پرداخته است.

  روش

  برای جمع آوری داده ها از تکنیک اسنادی-کتابخانه ای و برای تحلیل داده ها از نظرسنجی خبرگان با استفاده از پرسشنامه خبرگی و از تکنیکهای آماری با استفاده از پرسشنامه بر اساس طیف پنج تایی لیکرت در نمونه مورد مطالعه شهر تهران بهره برده شده است.

  یافته ها

  سه مولفه اعتماد(صداقت و صمیمیت)، تعادل(انصاف و قانونمندی) و همبستگی(تسهیم و نوعدوستی) با 13 شاخص، شناسایی و وضعیت فرهنگ اجتماعی هر یک از مولفه های سه گانه در مقصد گردشگری شهر تهران نامطلوب ارزیابی شد.

  نتیجه گیری

  باید با تحلیل ظرفیتهای موجود و بالقوه در شاخصهای مربوطه و مولفه های آن، سهم هر یک از این عوامل بومی را در ارتقای سطح امنیت اجتماعی مقاصد گردشگری پیدا کرد و با برنامه ریزی جامع و هدفمند به سطح استاندارد در این شاخصها رسید.

  کلیدواژگان: فرهنگ اجتماعی، گردشگری، امنیت اجتماعی، تهران
|
 • Nader Jafari Haftkhani *, Reza Pahlavan Sayyedagha Pages 323-340

  The fulfillment of prospects is always one of the main concerns of universities. This research, focusing on Imam Sadiq University (AS), examines the conditions for the implementation of the vision in line with the strategies of the university presidency and its officials.

  Method

  The strategy of this research is to use thematic analysis for analyzing qualitative data. The statistical population of this research is the officials (with emphasis on the director and the plan and program manager) and the faculty members who were selected for the purpose of obtaining approximately all the comments, 21 people were interviewed and the results of the interview were analyzed. In the analysis process, 382 basic themes, 95 organizing themes, and 10 comprehensive content themes were then drafted, and then themes network related to the research questionnaire. Results and

  Conclusion

   According to the findings of this research, the following ten key factors are recognized as key success factors for achieving the vision of Imam Sadiq (AS) University:  "the appropriateness of the university's vision with university resources, the environmental factors affecting the implementation of the strategy, the need for strategic planning and implementation in line with the vision, the need for human capital management appropriate to the eye Provide the necessary resources and allocate it in line with the vision, brand management and imagery of the university, directing the internal and external interactions of the university by the university head, management style and leadership in accordance with the culture and vision of the university, adaptation of goals and motivation Stakeholders, together with the prospect, strengthen the organizational culture of the university in the members of the faculty and students ».

  Keywords: strategy implementation, strategic planning, imam sadiq
 • Mohammadreza Yousefzadeh *, Afshin Afzali, Mariam Rezvanian Pages 341-362

  The main purpose of this research is to construct and validation of cultural education questionnaire from the perspective of Imam Khomeini and Supreme Leader Khamenei.

  Method

  The research method was mixed (qualitative-quantitative) method. The statistical population in the qualitative section includes 11 specialist &all available resources and documents (first hand and second hand), which have focused on the topic of cultural education, especially based on the Ideas of Imam Khomeini and Supreme Leader. The statistical population in the quantitative section includes all undergraduate students at Bu-Ali University, whose total number was 7478 persons, with a total of 4711 women and 2767 men. The sampling method was performed in a quantitative section using a multi-stage cluster-ratio stratified method. The sample size based on the maximum volume in the Krejcie-Morgan table and the requirement for using large samples in the standardization studies were 576 undergraduate students (362 women and 214 men). The sampling method in the qualitative section was criteria based method. The data collection method used in the qualitative section was checklist of the experts' point of view. Measurement tool in quantitative part was researcher-made cultural education questionnaire from Imam Khomeini's and Supreme Leader's point of view. And for analyzing data in the qualitative section used selective, central and open coding, for analyzing quantitative data were used descriptive statistics indices, and exploratory and confirmatory factor analysis.  

  Results

  Research findings conform the validity of cultural education questionnaire with following  five components including: science-centeredness, intellectual autonomy, national solipsism, cultural justice and critical thinking

  Conclusion

  The development of cultural education questionnaire is a necessity because the cultural education play important role in making Islamic civilization and through cultural education that it is in turn dependent to continuous planning we can create effective cultural transformation.

  Keywords: cultural education, instrument construction, validation, imam khomeini, supreme leader
 • Behzad Bastami *, Saiiede Zainab Al Sadat Hosaini Pages 363-380

  The elites are extremely important from the perspective of the Holy Quran, given their status and power to influence the evolution of society. The growth and evolution of any society is a function of the will of the elites and their alignment with the values ​​of society, and in the process of globalization, in addition to seizing opportunities, they can turn threats into opportunities.

  Objectives

   Achieving the elite motivational components of the Holy Quran, their ways of strengthening and effectiveness and their evolutionary role.

  Method

  Using the "content analysis" method, and utilizing the Qur'anic verses and extracting related statements in the elite domain, as well as analyzing them and classifying the extracted topics, the mentioned components were obtained. Results and

  Conclusion

  The components of elite selection in three areas of vision, orientation and secretarial and empowerment methods in two parts of reinforcement and promotion are considered. Another finding is the effectiveness of elites in creating a desirable and transformative society that can be evaluated in both the infrastructure and the stabilization and sustainability phases. Another consequence is the reciprocal relationship between elite propositions for growth.

  Keywords: elite, society, growth, empowerment, effectiveness
 • Zahra Sadeqi Arani *, Mahmood Poor Baferani, Mohsen Niazi Pages 381-402

   The present survey intends to analysis of illegality of immigrants in Iran with emphasis on psychological variables of spiritual intelligence and styles of identity.

  Method

  The approach of the article is quantitative and applied research. The strategy of research is experimental research. Descriptive and correlation test are used to analyze data.

  Results

  The results of this study indicate the effect of demographic variables such as: gender, age, marital status, reason of Immigration, academic degree and length of inhabitancy on the illegality of Afghan students of Kashan City. Also, there is a negative and significant relationship between spiritual intelligence and illegality. On the other hand, the results indicate that people with the informative and diffuse identity style are more likely to become illegality, and students with a normative and commitment identity style are less inclined to illegality.

  Conclusion

  According to the results, in order to reduce the illegality of immigrant students, efforts to reinforce spiritual intelligence and accelerate their socialization, especially in the first years of migration, are suggested.

  Keywords: illegality, spiritual intelligence, identity style, afghan immigrants in iran, islamic university
 • Gholamreza Tajbakhsh * Pages 403-418

  The aim of this study is Qualitative analysis of coverage styles among female students of the Ayatollah Broujerdi University.

  Method

  The method adopted in this study is a qualitative method based on an interpretative paradigm that examined this issue. In fact, an interpretive approach seeking to discover why human actions are performed through the spreading of knowledge based on implicit and symbolic meanings are motivations and rules that give direction and meaning to actions. The sample consisted of 30 female college students who were selected by purposeful sampling. 30 semi-structured interviews were conducted for this research. The data were analyzed using analysis technique. Thematic analysis was carried out. A semi-structured interview was used to compile the main information needed, the process of data analysis was such that at the first stage the open encoding was done, then axial coding was done and at the final stage, selective coding was performed.

  Results

  The findings of this study indicate that there are different styles of coverage (veiling) among female students, including personal coverage, modern coverage, coverage, obligatory coverage, coverage status and coverage.

  Conclusion

  The globalization of culture, technology and modern technologies and ... has led to the introduction of new values ​​in Iranian society, which over time has changed the attitude towards the cover (veiling), and there is a fundamental challenge in the motives and different ways of hijab and veiling.

  Keywords: veil (hijab, stationary islamic dress code of modesty), cover, qualitative method, coating styles, ayatollah broujerdi university
 • Sayed Ali Sharififard, Golnaz Alibabaei *, Mohammad Narimani, Farnaz Khodadadi Pages 419-432

  The purpose of this study is to investigate the role of spiritual intelligence and psychological hardiness in social adjustment. All three variables expressed in many other psychological variables can play an important role, and in this regard, their role in different domains is important.

  Method

  The statistical population of the present study was undergraduate students at the University of Mohaghegh Ardabili. From this society, 5 faculties were considered and selected by cluster sampling from each college of a discipline and a class, randomly and in a draw. Our sample size was 191 (116 girls and 75 boys), which included Spiritual Intelligence Index, Kobasa's and others' Psychological Hardiness Scale, and Bell's social adjustment questionnaire. 

  Results

  In this model, our hypothesis was generally confirmed at the level of 0.001. Also, based on the results, spiritual intelligence at the level of 0.0001 and psychological hardiness at the level of 0.01 significantly contributed to social adjustment Nose.

  Conclusion

  The authors of the survey conclude that spiritual intelligence and psychological hardiness at the desired level are significant predictors of social adjustment

  Keywords: words: social adjustment, psychological hardiness, spiritual intelligence
 • Seyed Mohammad Mousavi, Jafar Ahangaran *, Asghar Eftekhari, Tahmineh Shaverdi Pages 433-451

  The authors of the present study aims at analyzing the local features of Social culture in tourism based on social security discourse .

  Method

  The method of the survey in data collection is library-documental technique and the opinions of experts are asked through the questionnaire and statistical techniques in 5 spectrums Likert and questionnaire are used to analyze data.

  Results

  The results of the research indicate that Tehran tourism is in an undesired state because of its undesired situation in   the following three features: confidence (intimacy and honesty), equipollency (equity and legalism) and association (credit and philanthropy).

  Conclusion

  The authors of the article conclude that the present capacities have to be analyzed to promote and develop the social security level of tourism destinations in a comprehensive and aimed programming.

  Keywords: social culture, tourism, social security, tehran