فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و هفتم شماره 8 (پیاپی 156، آبان 1398)

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سال بیست و هفتم شماره 8 (پیاپی 156، آبان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا اسلامی راد* صفحات 1781-1784

  مقدمه در این یادداشت به بررسی علمی تغییرات رفتاری ناشی از انگل توکسوپلاسما پرداخته ایم. حدود یک سوم از جمعیت جهان به فرم مزمن این انگل مبتلا هستند که معمولا بدون علامت است و فقط در صورت استقرار انگل در چشم و سیستم عصبی علائم شدید ایجاد می نماید. بررسی تغییرات رفتاری ناشی از این انگل از دهه 80 میلادی آغاز و تا کنون ادامه دارد. بر طبق نتایج این مطالعات مردان و زنان مبتلا به این انگل تغییرات رفتاری و شخصیتی متفاوت از هم بروز می دهند. مکانیسم این تغییرات هنوز روشن نیست ولی فرضیاتی در این مورد وجود دارد که در حال بررسی است.

  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندی، تغییرات رفتاری، تغییرات شخصیتی
 • مصطفی گواهی*، محمدحسن اخوان کرباسی، شهریار اسماعیلی صفحات 1785-1794
  مقدمه

  دامنه جراحی دهان و فک و صورت گسترده بوده و آگاهی خوب نسبت به این رشته در میان رشته های مختلف ارائه دهنده خدمات درمانی برای ارجاع بهتر ضروری و به نفع بیمار خواهد بود. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی پزشکان عمومی استان یزد درمورد حیطه رشته جراحی دهان ، فک و صورت انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 112 پزشک عمومی شاغل در استان یزد در سال 1397، به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه روا و پایا استفاده شد. این پرسش نامه شامل اطلاعات فردی (سال فراغت از تحصیل، سابقه کار پزشکی و دانشگاه محل تحصیل) و یک سوال آگاهی (16قسمتی) از ارجاع به متخصصین بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; Version 17 و آزمون آماری t-test انجام شد.

  نتایج

  میانگین نمره آگاهی پزشکان در مورد رشته جراحی دهان و فک و صورت، 68/2±22/13 از 16 نمره بود. ارتباط آماری معنی داری برحسب سال فراغت از تحصیل، میزان سابقه کار پزشکی و دانشگاه محل تحصیل پزشکان مورد بررسی و آگاهی از ارجاع صحیح به متخصص جراح دهان، فک و صورت مشاهده نشد (05/0<P-value).

  نتیجه گیری

   یافته های این مطالعه نشان داد که آگاهی پزشکان استان یزد در مورد نقش اصلی جراحان دهان و فک و صورت در مدیریت جراحات و مشکلات ناحیه دهان و فک و صورت در سطح بالایی قرار دارد.

  کلیدواژگان: جراحی فک و صورت، پزشکان عمومی، آگاهی
 • فاطمه جعفری، سیدمحسن میراسماعیلی*، سیدمهدی کلانتر صفحات 1795-1803
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS)  به عنوان یک اختلال متابولیکی، تولید مثلی و اختلال تخریب تخمدان شناخته شده است. جهشPro12Ala درژنگیرنده فعال کننده تکثیر پروکسی زوم گاما (PPAR γ) به عنوان یک فاکتور رونویسی در اختلالات قندی و ناباروری مرتبط است. در بیماران دیابتی و بیماران مبتلا به PCOS داروی متفورمین خط اول درمان است، لذا هدف این مطالعه بررسی ژنوتیپ افراد تحت درمان رابطه پلی مورفیسم Pro12Ala و فارماکوکینتیک متفورمین می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مورد- شاهدی اپیدمیولوژی ژنتیکی فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم  Pro12Alaدر 100 زن مبتلا به PCOS و 100 زن سالم مورد بررسی قرار گرفتند. سطح پلاسمایی هورمون محرک فولیکول (FSH) وهورمون لوتئینی کننده (LH)، قبل از مصرف داروی متفورمین و پس از مصرف متفورمین در بیماران مورد بررسی قرار گرفت. ژنوتیپ افراد برای پلی مورفیسم Pro12Ala با استفاده از تکنیک PCR-RFLP) Polymerase chain (reaction-restriction fragment length polymorphism تعیین گردید. هم چنین بررسی های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 و انجام آزمون کای مربع و آزمون فیشر و کروسکال والیس و آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  ژنوتیپ دو نفر از بیماران هموزیگوت (GG) بود. از نظر ژنوتیپی، اختلاف معنی داری در فراوانی ژنوتیپ ها در افراد سالم و بیمار مشاهده نگردید. در بیماران، سطح پلاسماییLH، FSH و تستوسترون قبل (33/12،35/4 و04/1) و بعد (04/11،8/3 و 93/0) از مصرف متفورمینتفاوتمعنی داری مشاهده گردید (037/0, P=01/0, P=03/0P=)، اما بین ژنوتیپ افراد و پاسخ درمانی به متفورمین ارتباطی وجود نداشت(59/0p-value =).

  نتیجه گیری

  هر چند ارتباطی بین پلی مورفیسم  Pro12Alaو پاسخ درمانی به متفورمین در افراد بیمار مشاهده نگردید ولی پاسخ درمانی به متفورمین در بیماران جهت تنظیم و بهبود هورمون های تخمک گذاری در اغلب افراد رضایت بخش می باشد.

  کلیدواژگان: آنالیز فارماکوژنتیکی، سندرم تخمدان پلی کیستیک، PPAR gamma، متفورمین
 • مژگان مینوسپهر، فریده فولادوند*، محسن میرزایی صفحات 1804-1813
  مقدمه

  بیماری سل از مهم ترین مشکلات بهداشت عمومی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. بار جهانی بیماری سل، در رتبه دهم بیماری ها قراردارد. توقف اپیدمی بیماری سل در سال 2030 از اهداف توسعه پایدار می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت اپیدمیولوژی بیماری، روند تغییرات میزان بروز سل و عوامل موثر بر آن طی یک دهه در استان یزد صورت پذیرفته است .

  روش بررسی

  در مطالعه توصیفی حاضر از داده های نظام مراقبت کشوری سل که در سطح شهرستان جمع آوری گردید استفاده شده است. اطلاعات بیماران شناسایی شده طی سال های 1384 تا 1393 بر اساس پرونده های مراقبت بیماران در شهرستان های استان به صورت سرشماری استخراج و با استفاده از SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مبنای جمعیت برای محاسبه بروز ، داده های سرشماری نفوس و مسکن و برای سال های مابین بر اساس برآورد مرکز آمار بوده است.

  نتایج

  تعداد کل موارد سل شناسایی شده در دوره مورد بررسی برابر با 1398 نفر می باشد متوسط میزان بروز سل در طی سال های 84 تا 93 در استان یزد برابر با 5/13 در صد هزار نفر می باشد بروز بیماری در زنان (3/14در صدهزار) با تفاوت معنی داری از نظر آماری از مردان (1/14 در صدهزار) بالاتر بوده است. تفاوت میزان بروز بیماری سل در بین شهر و روستا از نظر آماری معنی دار می باشد (5/13در برابر 3/18 در صدهزار). بیماران سل ریوی خلط مثبت موفقیت درمان 5/78 درصدی داشته اند. میزان موفقیت درمان در زنان (7/90%) نسبت به مردان (5/79%) و نیز در شهرنشینان (1/85%) در مقایسه با روستانشینان (2/84%) با اختلاف معنی داری بالاتر بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به پایین تر بودن میزان موفقیت درمان در استان یزد از متوسط کشوری و نیز هدف تعیین شده برنامه لازم است با تقویت نظام مراقبت بیماری ها در غیرایرانیان، نظارت بیشتر در اجرای استراتژی DOTS و داشتن ارتباط موثر با پزشکان بخش خصوصی برای رعایت پروتکل ملی مبارزه با سل، گامی موثر در مسیر کنترل این بیماری و نهایتا حذف آن تا سال 2050 میلادی برداشت.

  کلیدواژگان: سل، بروز، اپیدمیولوژی
 • زهرا اسمعیلی نژاد، رضا براتی بلداجی* صفحات 1814-1825

  مقدمه میوه انار منبع غنی از فیتوکمیکال ها با اثرات آنتی اکسیدانی بسیار بالاست، که دارای اثرات درمانی گسترده در طب سنتی و مدرن است و در پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی، دیابت، چاقی، بیماری های التهابی، بیماری های عفونی و میکروبی، اختلالات عصبی و ایمنی موثر است. امروزه نقش انار در مراحل مختلف سرطان نیز اثبات شده است و از آن جایی که سرطان سینه یکی از شایع ترین سرطان ها بین خانم ها می باشد، در این مطالعه به بررسی اثر انار در سرطان سینه می پردازیم. مطالب استفاده شده از پایگاه اطلاع داده PubMed به صورت گزینشی با استفاده از کلید واژه های "pomegranate" یا"Punica grantum" و"breast cancer" استخراج شده اند. مطالعات بررسی شده نشان داده اند که ترکیبات موجود در انار می توانند از مسیرهای متفاوت بر مراحل مختلف سرطان اثر بگذارند از جمله: مهار آروماتاز ها و مهار آنزیم های سیکلواکسیژناز، اثر بر پروتئین های شوک حرارتی، فاکتور رونویسی زیپ پایه لوسین و فاکتورهای رونویسی از پروتئین های خاص و چرخه سلولی. هم چنین در برخی مطالعات نشان داده شده است که ترکیبات انار می توانند از طریق فعالیت ضد استروژنی و استروژنی، تاثیر بر 27- هیدروکسی کلسترول، تغییردرگیرنده های استروژن و β، مسیرپیام رسانیWnt / β-catenin ، چسبندگی و مهاجرت سلول های سرطانی، اثر بر سیتوکروم p450، مسیر آبشار کاسپاز، آپوپتوز و مسیرهای دیگر بر مراحل مختلف سرطان اثر بگذارند.

  کلیدواژگان: نئوپلاسم، پونیکا، متاستاز، آپوپتوز
 • فاطمه اولیاء، سید حسین طباطبایی، محمد نیما مطلایی*، رضا آیت اللهی صفحات 1826-1834
  مقدمه

  از مهم ترین نشانه های سلامت عمومی، سلامت دهان است. بسیاری از بیماری های سیستمیک تظاهرات دهانی دارند که می تواند اولین بار در حفره دهان تظاهر یابد، لذا با توجه به اهمیت تشخیص و درمان به موقع ضایعات دهانی این مطالعه با هدف بررسی شیوع ضایعات مخاط دهانی در بیماران بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی مقطعی 443 بیمار بستری در بیمارستان شهید صدوقی از نظر وجود ضایعات مخاطی دهان ارزیابی شدند. هرگونه تغییرات غیر طبیعی در مخاط دهان در این بیماران، اطلاعات دموگرافیک، نوع و محل ضایعه دهانی، وجود دنچر و مصرف سیگار ثبت شد. داده های به دست آمده پس ازورودبه نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version  19 با استفاده از آزمون های کای اسکوئر و تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  ضایعات دهانی در 7/37 درصد بیماران مشاهده شد. بیش ترین فراوانی از مجموع ضایعات مشاهده شده مربوط به ضایعات سفید قرمز بود که در 1/19 درصد بیماران مشاهده شد. کام محل شایعی برای ضایعات سفید قرمز بود. بیش ترین ضایعات زخمی تاولی به ترتیب در کام سخت و زبان مشاهده شد. با بالارفتن سن میزان ضایعات افزایش می یافت. از میان ضایعات تنها ضایعات پیگمانته در مردان به طور معنی داری بیش تر بودند (021/0P-value=).

  نتیجه گیری

   ضایعات مخاطی دهان در بیماران بستری شیوع بالایی داشتند و با بالارفتن سن میزان این ضایعات افزایش یافتند.

  کلیدواژگان: تظاهرات دهانی، پزشکی بیمارستانی، دنچر، سیگار کشیدن
 • فاطمه زارعی محمودآبادی، شایسته صالحی*، مهسا سادات موسوی صفحات 1835-1845
  مقدمه

  شیوع مشکلات جنسی در بین زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در سراسر جهان بالا است. اختلال عملکرد جنسی یکی از فاکتورهای روانشناختی موثر بر عملکرد جنسی خودپنداره نامیده می شود. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط خودپنداره جنسی با پریشانی جنسی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه توصیفی همبستگی حاضر بر روی 115 نفر از زنان متاهل مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند انجام شد. جامعه پژوهش حاضر شامل زنان متاهل مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1396بود. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه های چند وجهی خودپنداره جنسی و نسخه کوتاه پرسش نامه پریشانی جنسی دروگاتیس بود. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; version 16, و آزمون های تی مستقل، من-ویتنی، کروسکال-والیس و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد میانگین نمره خودپنداره جنسی مثبت 30/30 ± 62/94، میانگین نمره خودپنداره جنسی منفی 89/10 ± 57/29، میانگین نمره خودپنداره جنسی موقعیتی 58/12 ± 91/36 و میانگین نمره پریشانی جنسی 18/13 ± 82/13 بود. هم چنین بین خودپنداره جنسی مثبت زنان متاهل و پریشانی جنسی رابطه معکوس و معنادار (05/0>p) و بین خودپنداره جنسی منفی و پریشانی جنسی رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت (05/0>p). ولی بین خودپنداره جنسی موقعیتی و پریشانی جنسی رابطه معناداری وجود نداشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با خودپنداره جنسی مثبت پریشانی جنسی کمتری را تجربه می کنند. در نتیجه خودپنداره جنسی می تواند پریشانی جنسی را در زنان پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: خودپنداره جنسی، پریشانی جنسی، مولتیپل اسکلروزیس، زنان متاهل
 • حسن سلمان روغنی*، محمود باغبانیان، محمد حسن روزگاری، محسن آخوندی میبدی، کاظم امیربیگی صفحات 1846-1852
  مقدمه

  هپاتیت حاد دلایل مختلفی دارد. انتقال خون غیر آلوده به ویروس و پرهیز از روابط اجتماعی نامطلوب، از شیوع انتقال هپاتیت B و C کاسته است. هم چنین بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی و دسترسی به آب و غذای سالم از شیوع هپاتیت های E و A کاسته است. انتقال از مرحله Hyper Endimicity به شرایط Intermediate و یا low Endimicity زمینه را برای بروز هپاتیت حاد A به خصوص در افراد بزرگسال فراهم کرده است. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به بیماری حاد کبدی مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد از سال های 1394 تا 1397 می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه یک مطالعه مقطعی-توصیفی است که بر روی بیماران مراجعه کننده با مشکل حاد کبدی مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان شهید صدوقی از سال 1394 تا سال 1397 انجام شد. روش نمونه گیری بدین صورت بود که بعد از رد بیماری مزمن کبدی بر طبق سوابق پزشکی و آزمایشات بیماران، بیمارانی که در دسته بیماری حاد کبدی قرار می گرفتند وارد مطالعه شدند. برای بیان درصد شیوع هر یک از انواع هپاتیت های حاد از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 استفاده گردید.

  نتایج

  23 بیمار با هپاتیت حاد تشخیص داده شدند 14 بیمار مرد و 9 بیمار زن بودند. عامل هپاتیت در 15 بیمار هپاتیت حاد A، 2 بیمار هپاتیت حاد B، 2 بیمار هپاتیت اتوایمون کبدی و 4 مورد از سایر علل بود.

  نتیجه گیری

   65% بیماران حاضر در این مطالعه، دچار هپاتیت حاد A  بودند. بنابراین هپاتیت حاد A  یکی از عوامل مهم در ایجاد بیماری حاد کبد می باشد.

  کلیدواژگان: هپاتیت حاد، هپاتیت حاد A، اندمیسیتی
|
 • Zahra Eslamirad* Pages 1781-1784

  Introduction This note addresses the scientific study of behavioral changes caused by Toxoplasma. About a third of the world's population is infected with the chronic form of the parasite, which is usually asymptomatic and causes severe symptoms only in the presence of the parasite in the eye and nervous system. The study of behavioral changes caused by this parasite has begun since the 1980s and continues to this day. According to the results of these studies, infected men and women exhibit behavioral and personality changes. The mechanism of these changes is still unclear, but there are hypotheses about it that are under evaluation.

  Keywords: Toxoplasma gondii, behavioral changes, personality changes
 • Mostafa Govahi*, Mohammad Hassan Akhavan Karbassi, Shahriyar Esmaeili Pages 1785-1794
  Introduction

  The scope of oral and maxillofacial surgery (OMFS) is extensive and good knowledge about OMFS among different healthcare providers will be essential for referral of the patient. Therefore, this study aimed to evaluate the knowledge of general physicians of Yazd Province about the field of oral and maxillofacial surgery.

  Methods

  In this cross-sectional study, 112 general physicians of Yazd Province in 2017 were randomly selected. A valid and reliable questionnaire was used to collect data. The questionnaire included personal information (years of graduation, work experience and university) and one knowledge question (16 parts) from referral to specialists. Data analysis was performed using statistical software SPSS 17 and T-test.

  Results

  The mean scores of physicians' knowledge about the oral and maxillofacial surgery were 13.22 ± 2.68 of 16 scores. There was no significant correlation between the years of graduation, work experience, university, with knowledge of referral to the oraland maxillofacial surgeon.

  Conclusion

  The findings of this study showed that knowledge of general physicians in Yazd about the role of oral and maxillofacial surgeons in the management of injuries and oral and maxillofacial problems is high.

  Keywords: Maxillofacial Surgery, general practitioners, knowledge
 • Fatemeh Jafari, Seyed Mohsen Miresmaeili*, Seyed Mehdi Kalantar Pages 1795-1803
  Introduction

  Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is known as a metabolic, reproductive and ovarian degeneration disorder. Pro12 Ala mutation in peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) gene as a transcription factor is linked to disorder of glucose and infertility. In the patients with type 2 diabetes and polycystic ovary syndrome, metformin is the recommended first-line treatment. The aim of this study was evaluation of pharmacokinetics of metformin and the patients genotype for Pro12 Ala polymorphism.

  Methods

  In this study, 100 women with PCOS and 100 healthy women were evaluated. Plasma levels of the FSH and LH were evaluated before and after metformin consumption in the patients.The Pro12 Ala polymorphism was detected by PCR-RFLP analysis.

  Results

  Two patients carried GG homozygous recessive. There was no significant difference in genotypes between the healthy and patient women. There was a significant difference in plasma levels of LH, FSH and testosterone before and after treatment with metformin but there was no relationship between genotype and response to metformin (p-value = 0.59).

  Conclusion

  Considering to this research, there is no relationship between Pro12 Ala polymorphism and metformin response in the patients, but the response to metformin for the regulation and improvement ovulation hormones in many patients is satisfactory.

  Keywords: Pharmacogenetic analysis, Polycystic ovary syndrome, PPAR gamma, Metformin
 • Mojgan Minoo Sepehr, Farideh Fouladvand*, Mohsen Mirzaei Pages 1804-1813
  Introduction

  Tuberculosis is one of the most important public health problems, especially in developing countries. The global burden of tuberculosis ranks in the 10th Stopping the tuberculosis epidemic in 2030 is one of the goals of sustainable development. The aim of this study was to determine the epidemiology of the disease, changes in the incidence of tuberculosis and its effective factors over a decade in Yazd Province.

  Methods

  In this descriptive study, data from the TBC system that was collected in the county were used. The data of the patients identified during the years 2005-2014 based on patients' care records in the province of Yazd were extracted by census and analyzed using SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 software. The population base for calculating the incidence, population census and housing data and for the years between them has been based on the Center's statistics estimate

  Results

  The total number of tuberculosis cases identified in the study period was 1398 ones. The mean of the incidence of tuberculosis during the years 2005-2014 in Yazd Province was 13/5 per 100,000 people. The incidence of disease in women 14/3 per hundred thousand) was significantly higher than the male / 14/1 per hundred thousand). The difference between the incidence of TB in urban and rural areas was statistically significant (13/5 versus 18/3 per hundred thousand). Patients with positive sputum pulmonary tuberculosis had a successful treatment of 78.5 %. The success rate of treatment in women (90/7%) was significantly higher than males) 79/5%) and in urban populations (85/1%) compared with rural populations (84/2%).

  Conclusion

  Regarding the lower success rate of treatment in Yazd Province, the country's average, as well as the target's goal, is to strengthen the disease-care system in non-Iranians, to further monitor the implementation of the DOTS strategy and to have effective communication with private sector physicians for compliance with the National Counter-Terrorism Protocol with tuberculosis, an effective step in controlling the disease and eventually removing it until 2050 AD.

  Keywords: Tuberculosis, Incidence, Epidemiology
 • Zahra Esmaeilinezhad, Reza Barati Boldaji* Pages 1814-1825

  Introduction Pomegranate is a rich source of phytochemicals with high antioxidant effects, which has therapeutic effects in traditional and modern medicine. Pomegranate is effective in the prevention and treatment of cardiovascular diseases, diabetes, obesity, inflammatory diseases, infectious and microbial diseases, neurological disorders and immunity. Today the role of pomegranate in various stages of cancer has also been proven. Since breast cancer is one of the most common cancers among women, this study examined the effect of pomegranate in breast cancer. The articles used from the PubMed database were selected selectively using the words "pomegranate" or "Punica grantum" and "breast cancer". The results of studies have shown that pomegranate compounds can affect different stages of cancer in different ways, including: inhibiting aromatases, inhibiting cyclooxygenase enzymeseffects on heat shock proteins, transcriptional leukocyte zipper transcription factor, transcription factors of specific proteins, cell cycle .Also, it has been shown in some studies that pomegranate compounds canaffect different stages of cancerthroughanti-estrogenic activity, effect on 27-hydroxycholic cholesterol, changes in α and β estrogen receptors, Wnt / β-catenin signaling pathway, cancer cell adhesion and migration, effects on cytochrome p450, Caspase cascade, apoptosis and other pathways.

  Keywords: Cancer, Punicaceae, Metastasis, Apoptosis
 • Fatemeh Owlia, Hossein Tabatabaei, Mohammad Nima Motallaei*, Reza Ayatollahy Pages 1826-1834
  Introdution

  One of the most important signs of general health is oral health. Many systemic diseases have oral manifestations that could be appeared in the oral cavity at first. Therefore, considering the importance of timely diagnosis and treatment of oral lesions. This study was conducted to determine the prevalence of oral lesions in the patients admitted to Yazd ShahidSadoughi Hospital.

  Methods

  In this cross sectional study, 443 hospitalized patients were clinically evaluated for oral mucosal lesions. All of the abnormal variations in oral mucosa in these patients, demographic data, type & location of oral lesion, existence of denture & smoking were documented. Data were analyzed by SPSS Inc., Chicago, IL; Version 19 was analyzed using Chi-square and Fisher exact tests.

  Results

  Oral lesions were observed in 37.7% of patients. The most common type of lesion was related to red and white lesions, which was seen in 19.1% of patients.  Palate was the common location for red and white lesions. Most of vesiculobollous lesions were observed in the hard palate and tongue. The lesions rate increased with aging. Among the lesions, only pigmented lesions were significantly higher in males.

  Conclusion

  Regarding the high prevalence of oral mucosal lesions in admitted patients, the importance of more attention to oral cavity for timely diagnosis and referral in the routine examination is emphasized.

  Keywords: Oral manifestations, Hospital medicine, Dentures, Smoking
 • Fatemeh Zarei Mahmoud Abadi, Shayesteh Salehi*, Mahsa Sadat Mousavi Pages 1835-1845
  Introduction

  The prevalence of sexual disorders is high among women with multiple sclerosis in the world. Sexual dysfunction is considered as one of the effective psychological factors on self-concept sexual function. The present study was conducted to evaluate the relation between sexual self-concept and sexual distress in women with multiple sclerosis.

  Methods

  The present descriptive correlational study was conducted on 115 married women with multiple sclerosis who were selected using convenient sampling method. Study population for the present study contained all the married women with multiple sclerosis who referred to ShahidSadoughi Hospital of Yazd in 2017. Data gathering tools were multi-dimensional sexual self-concept questionnaire and revised female sexual distress scale by DeRogatis. Achieved data were analyzed using independent t-test, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Pearson and Spearman correlation coefficients.

  Results

  Results showed that the mean scores of positive, negative, situational sexual self-concept were respectively 94.62 ± 30.30, 29.57 ± 10.89, and 36.91 ± 12.58 and the mean score of sexual distress was 13.82 ± 13.18. Furthermore, a reverse significant relation existed between the positive sexual self-concept of the married women and their sexual distress (p < 0.05) and a direct significant relation existed between the negative sexual self-concept and sexual distress (p < 0.05); but no significant relation was found between situational sexual self-concept and sexual distress (p > 0.05).

  Conclusion

  Results of the present study showed that married women with multiple sclerosis who had a positive sexual self-concept would experience less sexual distress. Therefore, sexual self-concept could be a predictor of sexual distress in women.

  Keywords: SelfConcept, Sexual, PsychologicalSexual Dysfunction, Multiple Sclerosis, Married Persons
 • Hassan I Salmanroghan*_Mahmud Baghbanian_Mohammad Hassan Rouzegari_Mohsen Akhondi Meybodi_Mohammadkazem Amirbeigy Pages 1846-1852
  Introduction

  Acute hepatitis has several causes. Transfusion of non-infected blood to the virus and avoidance of undesirable social contacts have reduced the prevalence of hepatitis B and C transmission. Improved socioeconomic status and access to healthy food and water have also reduced the prevalence of hepatitis E and A. The transition from Hyper Endimicity to Intermediate or Low Endimicity has increased the incidence of acute Hepatitis A especially in adults. The aim of this study was to determine the epidemiological status of patients with acute liver hepatitis referred to the Shahid Sadoughi Hospital of Yazd from 2015 to 2018

  Methods

  This cross-sectional study was performed on the patients referring to the gastrointestinal clinic of Shahid Sadoughi Hospital from 2015 to 2018. The sampling method was that after rule out chronic liver disease according to medical history and patient lab data, the patients imported to the category of acute liver disease. SPSS Inc, Chicago, IL; version 16 was used to determine the prevalence of each type of acute hepatitis.

  Results

  23 patients were diagnosed with acute hepatitis, 14 were male and 9 were female. Hepatitis A was found in 15 patients, 2 patients had acute hepatitis B, 2 patients had autoimmune hepatitis, and 4 patients had other causes for hepatitis.

  Conclusion

  65% of patients in this study had acute hepatitis A. Therefore, acute hepatitis A is one of the important factors in the development of acute liver disease study and is therefore one of the important factors in the development of acute liver disease.

  Keywords: Acute viral hepatitis, Hepatitis A, Endimicity