فهرست مطالب

تعاون و کشاورزی - سال هشتم شماره 31 (پاییز 1398)
 • سال هشتم شماره 31 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا جمشیدی، صمد عالی*، علیرضا بافنده زنده صفحات 27-56
  این تحقیق به منظور بررسی توسعه اشتغال دانش بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای و از نظر روش تحقیق، از نوع آمیخته کیفی و کمی بود. در مرحله اول، از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی به‏منظور تبیین توسعه اشتغال دانش بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی استفاده شد. در بخش کیفی، خبرگان آشنا با موضوع توسعه اشتغال دانش بنیان در بخش تعاون و تعاونی های کشاورزی استان آذربایجان شرقی نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری، 15 نفر از این افراد به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی استان آذربایجان شرقی بودند که نمونه آماری بر اساس توصیه های استفاده از مدل های تاییدی برابر 250 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق‏ساخته بر اساس مدل پارادایم و مقوله های فرعی و مفاهیم مرحله کیفی پژوهش استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که همه مدل های تاییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.
  کلیدواژگان: تعاونی کشاورزی، اشتغال دانش بنیان، روش داده بنیاد
 • بهمن خسروی پور*، عباس عبدشاهی، مریم برزگر، خدیجه سلیمانی هارونی صفحات 57-71
  پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، با هدف بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان شرق شهرستان رامهرمز در اجرای طرح‏های آبیاری انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش‏نامه بود که روایی ظاهری آن را پانلی از متخصصان شامل استادان علوم ترویج و آموزش کشاورزی بررسی کردند و اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی پرسش‏نامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (83/0) تایید شد. جامعه آماری تحقیق را 300 کشاورز دهستان حومه شرقی شهرستان رامهرمز تشکیل دادند که از میان آنها، 170 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد میان متغیرهای اعتماد اجتماعی، منزلت اجتماعی و تمایل با میزان مشارکت کشاورزان در طرح‏های آبیاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بر پایه آزمون رگرسیون خطی گام‏به‏گام، متغیرهای اعتماد اجتماعی و تمایل افراد برای انجام کارهای جمعی 34/0 درصد از تغییرات میزان مشارکت کشاورزان در اجرای طرح‏های آبیاری را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: مشارکت کشاورزان، شبکه های آبیاری، دهستان حومه شرقی
 • سارا لرستانی، همایون مرادنژادی* صفحات 73-93
  این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر موفقیت کسب وکارهای تعاونی کشاورزی در شهرستان اسلام آباد غرب انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری را 273 نفر از اعضای هیئت‏مدیره تعاونی های کشاورزی تشکیل دادند که از این میان، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 75 نفر محاسبه گردید و پاسخگویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش‏نامه بود که روایی آن به تایید تعدادی از متخصصان گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه ایلام و دست اندرکاران بنگاه های کسب‏وکار تعاونی رسید. پایایی پرسش‏نامه در زمینه عوامل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، روان‏شناختی، سیاستی- اداری و مهارت های مدیریتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 82/0، 85/0، 77/0، 73/0 و 86/0  محاسبه گردید که نشان از مناسب بودن ابزار پژوهش داشت. تجزیه‏وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  انجام گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل پیش گفته رابطه مثبت و معنی داری با میزان موفقیت کسب‏وکارهای تعاونی داشته‏اند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای سیاستی- اداری و مهارت های مدیریتی 3/42 درصد از تغییرات متغیر وابسته موفقیت کسب‎وکارهای تعاونی را تبیین کرده اند.
  کلیدواژگان: موفقیت، مهارت های مدیریتی، ویژگی های روانشناختی
 • محمدرضا محبوبی*، آمنه آورند صفحات 95-121
  این تحقیق توصیفی پیمایشی با هدف ارزیابی عملکرد تعاونی توسعه بصیرت شهرستان مراوه‏تپه استان گلستان انجام گرفت. جامعه آماری را 1100 نفر از اعضای تعاونی تشکیل دادند که به شیوه نمونه گیری تصادفی، 285 نفر از میان آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش‏نامه استفاده شد. روایی محتوایی و ظاهری پرسش‏نامه با نظر متخصصان ترویج و تعاون و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و محاسبه ضریب مربوطه (91/0) تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها نشان داد در زمینه اجتماعی، عملکرد تعاونی در ایجاد ارتباط بهتر و قوی تر مردم با دولت؛ در زمینه اقتصادی، عملکرد تعاونی در افزایش کیفیت محصولات تولیدی در منطقه (زراعت، باغداری، دامداری و...)؛ در زمینه زیست‏محیطی، عملکرد تعاونی در کاهش استفاده بی رویه از منابع (آب، سوخت و..) موفق‏تر و بیشتر از سایر عوامل بوده است. نتایج مقایسه میانگین نشان داد اعضای مسن تر، با درآمد بیشتر، پرسابقه‏تر در کار کشاورزی و دارای تعداد دام بیشتر عملکرد کلی تعاونی را موفق تر ارزیابی کرده اند. همچنین بین ارزیابی اعضای تعاونی در مورد میزان دستیابی تعاونی به اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تفاوت معنی داری وجود داشته است و آنها بیشترین و کمترین موفقیت تعاونی را به ترتیب، در زمینه اهداف اجتماعی و زیست محیطی دانسته اند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، شرکت تعاونی توسعه روستایی، اهداف زیست محیطی، شهرستان مراوه تپه
 • امیرحسین علی بیگی، سمانه سنجابی* صفحات 123-144

  هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر عضویت دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی در تعاونی دانشجویی از طریق مقایسه ویژگی های افراد عضو و غیرعضو این تعاونی بود. این پژوهش کمی با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش‏نامه انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل دادند. در مجموع، با استفاده از فرمول کوکران، 108 نفر به روش نمونه گیری تصادفی، به‏عنوان نمونه، انتخاب شدند. یافته های رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای واردشده در گام چهارم مدل، شامل رشته تحصیلی، تجربه کشاورزی، سن و خودکارآمدی، بین 4/55 تا 2/74 درصد از واریانس عضویت دانشجویان در تعاونی دانشجویی را تبیین و در این میان، تنها دو متغیر تجربه کشاورزی و سن به طور معنی داری عضویت در تعاونی دانشجویی را پیش بینی می‏کنند بدین صورت که با افزایش تجربه کشاورزی و کاهش سن دانشجویان، عضویت آنها در تعاونی کمتر می‏شود. در این مدل، تجربه کشاورزی و سن دانشجویان در مجموع، 1/90 درصد از عضویت و عدم عضویت دانشجویان را به‏درستی پیش بینی کردند. بر همین اساس، پیشنهاد شد با توجه به وجود فرصت هایی (همچون حضور استادان به‏عنوان کادر مدیریت و مشاوره، وجود زمین های زراعی و سیستم های آبیاری جدید) در دانشکد ه های کشاورزی، سیاست‏گذاران و مسئولان ذی‏ربط زمینه فعالیت دانشجویان در قالب تعاونی‏های دانشجویی را فراهم کنند.

  کلیدواژگان: تعاونی دانشجویی، تمایل به عضویت، کارآفرینی، دانشگاه رازی
|
 • Gholamhossein Hosseininia *, Vahid Aliabadi Pages 1-25

  This descriptive-analytical study The purpose of pathological evaluation of Porter value chain From the perspective of rural cooperative activists in Kermanshah province, using fuzzy TOPSIS technique. The statistical population of the study consisted of 145 top activists (Administration Cooperatives, Work and Social Welfare  Kermanshah Province and Industry, Mine & Trade office) and Provincial Co-operative formed.Data were analyzed using fuzzy TOPSIS technique.The ranking results showed that out of the five categories of barriers to the value of rural cooperative businesses,, the Lack of proper financing mechanism  in the field of rural cooperative businesses is the most important challenge of this chain. According to the results of the Spider Diagram, entrepreneurs in the service activists lacked entrepreneurial skills training, livestock sector activists lack of policy making and lack of proper government support and agricultural entrepreneurs lacked specialized counseling and lack of specialized consultants in the field. Proper financing mechanism  in  identified as the most important barriers to value chain development in rural cooperative businesses.

  Keywords: Pathology, Business Value Chain, Value chain, Porter model, Rural Business
 • Alireza Jamshidi, Samd Aali *, Alireza Bafandeh Zendeh Pages 27-56
  The purpose of this research is to explore strategies for developing knowledge-based employment in the agricultural cooperative. The present research is applied to the research purpose, applied-development, and in terms of the method of research, it is a qualitative and quantitative mixture. In the first stage, using the Grounded Theory, a conceptual model has been used to explain the strategies for developing knowledge-based employment in the agricultural cooperative. In the qualitative section, experts familiar with the issue of developing knowledge-based knowledge in the Co-operation formed the statistical sample of research. According to the adequacy of sampling and theoretical saturation, 15 people were selected through purposeful sampling and bullet-shot sampling method. To analyze the data, a three stage, open, axial and selective coding process has been used. In the quantitative part of the research, the statistical population of the study included all the members of the agricultural cooperative. The statistical sample of the research was based on the recommendations of the use of confirmatory models of 250 members. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used based on the sub-categories and the concepts derived from the qualitative research stage and based on the paradigm model. A confirmatory factor analysis has been used to analyze the data. The results of a small part of the research show that all validation models have been formulated appropriately.
  Keywords: Agricultural Cooperative, Employment of knowledge base, Grounded theory
 • Bahman Khosravipour *, Abbas Abdeshahi, Maryam Barzegar, Khadijeh Soleimani Harooni Pages 57-71
  The purpose of this study, descriptive-correlation study, the factors affecting the participation of farmers in the rural outskirts of the eastern Ramhormoz township in irrigation projects. The data collection instrument was a questionnaire survey of a panel of experts including Astatyd validity of agricultural extension and education, studied and accordingly was approved. It also uses SPSS software reliability and reliability with Cronbach Alpha (0.83) was approved. The population of rural farmers study the outskirts of the eastern city Ramhrmztshkyl (N = 300) that of these, 170 sample using stratified random sampling method were selected as samples and finally 170 Completed questionnaires were received and analyzed. Pearson correlation test results show that trust between the social and the social status varies with the participation of farmers in irrigation projects and there is a significant positive relationship. In multiple linear regression with the variables of social trust and the ability to explain people's willingness to do community work 0.31 percent of variations in farmers' participation in irrigation projects have.
  Keywords: Participation of farmers, Irrigation Systems, rural eastern suburbs
 • Sara Lorestani, Homayoon Moradnezhadi * Pages 73-93
  Abstract
  The purpose of this study was to factors effecting of success on Agricultural cooperative enterprise in Islamabad Township. The methodology of the research was descriptive correlation. The statistical population of the study was of 275worker Cooperative in Islamabad Township. By Using Cochran formula75 of them were selected as a statistical sample and studied by stratified random sampling method. The data a collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by three faculty members from the Department of Entrepreneurship and Rural Development at Ilam University. The reliability of the questionnaire was 0.82 using Cronbach's alpha, which indicates that the reliability of the research tool was suitable. Data analysis in both descriptive and inferential statistics was performed using the SPSS21 software. The findings showed that the impact of cultural, social, economic, personal and human factors, infrastructure policy and management skills of the manager and board members was positive and significant. Multiple regression analysis showed that the two variables of the infrastructure policy and management skills were 42.3% of the variations in the dependent variable of the success of the cooperative businesses.
  Keywords: Success, management skills, psychological characteristics
 • Muhammad Reza Mahboobi *, Ameneh Avarand Pages 95-121
  This study aimed to assess performance of the Basirat Development Cooperative Company (BDCC) in Maraveh Tappeh County in Golestan Province.The descriptive-survey research was used. The target populations of the study consisted of 1100 members of BDCC. Using random sampling, 285 of them were selected as research samples. Data gathered through a questionnaire and its face validity was confirmed by experts of extension and cooperation. The reliability analysis was conducted with Cronbach’s alpha method and coefficient was 0.91. Data were analyzed using SPSSwin19 software. The results showed in the social field, Cooperative Company has had a more successful performance in better and stronger relationship between people and the government. In the economics fild, it has had a more successful performance in improving the quality of products in the region (agriculture, horticulture, livestock, etc.) and in the environmental fild; it has had a more successful performance in reducing the untapped use of resources (water, fuel, etc.). The results of the mean comparison showed that older members, who had more income and more agricultural experience and more livestock, assessed the overall performance of the cooperative more successfully. There was also a significant difference between the assessment of cooperative members about the extent to which social, economic and environmental objectives were achieved by the cooperative and they consider the most successful co-operative in the field of social goals and its least success in terms of environmental objectives.
  Keywords: Performance Assessment, Rural development cooperative company, Environmental goals, Maraveh Tappeh County
 • Amir Hossein Baygi, Samaneh Sanjabi * Pages 123-144

  The purpose of this study was affecting factors on student’s membership of Agricultural Faculty Razi University in Student’s Cooperative of way comparison of persons property of membership and non-membership. This quantity study wasdone by survey method and by use of questionnaire tool by Cronbach's alpha coefficient 0.74.The statistical population of this study are included students of Agricultural Faculty Razi University on total of degrees. Totally 108 persons are chosen as sample with use of Cochran formula to way sampling random. Finds of Logistic Regression are shown that variables of entered in four steps of model includingfield of study,agricultural experience, age and self-efficacy are determined between 55.4 to 74.2 percent of variance of membership in student’s cooperative. In this wayjust two variables of),agricultural experience and age are predicted membership in student’s cooperative significantly. Is that by increase of student’s agricultural experience, their membership in cooperative are less and younger students less membership has in student’s production cooperative. In this model, agricultural experience andstudent’s age have predicted totally 90.1 percent of students’ membership and non-membership properly. Accordingly,is recommended given existing opportunities like (professors presenting as management and advice team, existing farm and new watering systems) in agricultural faculty, politicians and relevant authorities take action to student’s activity in format of student’s cooperative.

  Keywords: Student’s Cooperative, Desire to join, self-employed, Entrepreneurship, Razi University