فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نسیبه حسینی *، وحید ریاحی صفحات 115-133

  روابط و تعاملات گوناگون و پیوسته‌ای میان شهر و روستا وجود دارد. از این‌رو نمی‌توان مناطق روستایی و شهری را در مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها به صورت جداگانه و منفک مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق شناسایی جریانات فضایی درونی و بیرونی سکونتگاه‌های روستایی و شناسایی نقش و اثرگذاری جریانات فضایی بر شکل‌گیری و تحول سازمان فضایی است. در این تحقیق جریان‌های فضایی که عاملی تعیین‌کننده در شکل‌پذیری سازمان فضایی ناحیه مورد مطالعه هستند با رویکرد شبکه‌ای تحلیل شده است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت، اکتشافی و بر مبنای روش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 122 نفر از کارشناسان و مدیران شهری و روستایی سکونتگاه‌های دهستان زبرخان است که از میان آن‌ها به صورت تصادفی تعداد 74 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده‌ها و اطلاعات اولیه مورد نیاز با استفاده از روش میدانی، فن پرسشگری و با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده است. داده‌های ثانویه نیز با مراجعه به سازمان‌ها و نهادهای متولی به دست آمده است. سپس داده‌ها و اطلاعات در چارچوب پارادایم شبکه‌ای و با فن تحلیل شبکه و از طریق نرم افزارNodeXL تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که عدم توزیع مناسب خدمات و امکانات و نبود تعادل فضایی سبب‌ساز افزایش جا به جایی و حرکت بین سکونتگاه‌های انسانی در سطح دهستان شده است. از این‌رو سه سکونتگاه قدمگاه، باغشن و درود با رتبه‌های اول تا سوم به مکان‌های اصلی تردد درون ناحیه‌ای تبدیل شده‌اند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل جریان‌ها بیانگر آن است که الگوی جریان‌ها به صورت روابط یکسویه است و پیوندهای مکمل، دوسویه و هم‌افزا شکل نگرفته است. این الگو مطابق با نظریه قطب رشد است و هنوز با الگوی شبکه منطقه‌ای فاصله زیادی دارد.

  کلیدواژگان: پیوندهای شهری- روستایی، جریان های فضایی، سازمان فضایی، شهرستان نیشابور
 • عباس نوروزی*، همایون فرهادیان، مینا حسینیان صفحات 135-144

  تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان توانمندهای اقتصادی، اجتماعی، روان شناختی و خانوادگی زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خرد منطقه سیستان در سال 1396 انجام شد. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی و اعتبار آن مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق، زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خرد بخش سیستان با تعداد 318 نفر بودند و بر اساس جدول مورگان،170 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد کمترین توانمندی افراد مورد مطالعه از بعد خانوادگی و بیشترین توانمندی ایشان از بعد روان شناختی می باشد. علاوه بر این، توانمندی اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، خانوادگی و توانمندی کل افراد مورد مطالعه که سرپرست خانوار بودند به صورت معنی داری بیشتر از همتایان غیر سرپرست خانوار خود بود. ضمن آن که بین توانمندی اقتصادی، روان شناختی و کل زنان مورد مطالعه و دفعات دریافت وام از صندوق همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین، متغیرهای تعداد دفعات دریافت وام و میزان درآمد 2/31 درصد از تغییرات توانمندی کل افراد مورد مطالعه را تبیین کردند. تشویق زنان به دریافت وام جهت رونق کسب و کار از پیشنهادهای این تحقیق می باشد.

  کلیدواژگان: زنان روستایی، صندوق اعتبارات خرد، توانمندسازی، سیستان
 • غریب فاضل نیا*، حسنعلی جهان تیغ صفحات 145-157

  خشکسالی به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر از دیرباز گریبان گیر مناطق روستایی کازرون بوده و خسارات زیادی را برای روستائیان در پی داشته است. بدود تردید، نخستین گام برای مقابله با آثار زیان بار خشکسالی، شناخت و درک عمیق اثرات آن می باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر برای مطالعه و تحلیل پیامدهای مکانی و فضایی خشکسالی در مناطق روستایی شهرستان کازرون در بازه زمانی 1397-1375 صورت بندی شده است. در این تحقیق برای محاسبات مختصات خشکسالی اقلیمی از شاخص های (SPI)، (DR) و (PNPI) استفاده شده است. این پژوهش از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی است که با بهره گیری از نرم افزار SPSS، به تعیین رابطه بین مقدار بارش و عملکرد تولید گندم و حرکات جمعیتی می پردازد. نتایج نشان می دهد که بین میزان بارندگی و میزان تولید گندم رابطه معنی دار و مثبتی برقرار می باشد، بطوری که با کاهش بارندگی به طور متوسط، سالانه 5/25 کیلوگرم کاهش عملکرد در هکتار پدید آمده، که در نهایت به کاهش درآمد روستائیان و عدم توسعه روستایی می انجامد. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین میزان بارش و مهاجرت های روستایی با مقدار ضریب همبستگی 763/0 - و سطح خطای کمتر از (010/0) رابطه معنی داری وجود دارد، بطوری که با کاهش میزان بارندگی، مهاجرت های روستایی افزایش یافته که این امر خود تاکنون باعث خالی از سکنه شدن 59 روستا شده است.

  کلیدواژگان: پیامدهای خشکسالی، عملکرد محصولات کشاورزی، مهاجرت های روستایی، شهرستان کازرون
 • حمدالله سجاسی قیداری*، سید رضاحسینی کهنوج، فاطمه نارویی امیری صفحات 159-179

  روستاها به واسطه در برگرفتن بخش عظیمی از منابع کشور، می توانند نقش کلیدی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند که این امر نیازمند برطرف سازی چالش های پیش رو است. این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل چالش های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبارجنوب و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نوع نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه ای می باشد. برای این کار، از بین مراکز سکونتگاهی این دهستان، 7 روستای دارای جمعیت بالای 100 نفر و توانا در امر کشاورزی(به عنوان مهم ترین فعالیت منطقه)، به عنوان نمونه مکانی انتخاب شدند که روی هم رفته، جمعیتی بالغ بر 1119 نفر را تشکیل می دهند که با استفاده از روش فرمول کوکران و طبق محاسبه خطای 6 درصد، 167 نفر به عنوان نمونه آماری جهت پرسش گری انتخاب شدند. این فرایند در بازه زمانی سال 1396 اجرا شد. برای تحلیل داده ها و اولویت بندی چالش ها از تحلیل عاملی استفاده شد. در انتها با استفاده از نرم افزار پرومیته به رتبه بندی روستاهای مورد نظر پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان داد در بین مهم ترین چالش های تحقق اقتصاد مقاومتی، مولفه مخاطرات محیطی بیشترین ضریب اثرگذاری را دارا می باشد. نتایج حاصل از نرم افزار پرومبته نشان داد؛ روستاهای علی آباد و عبدل آباد نسبت به شاخص های عاملی مشخص شده در اولویت اول قرار گرفته اند. با توجه به اینکه روستاهای مذکور، مهد استعدادهای مختلف اقتصادی است، پیشنهاد می شود با اجرای طرح های صنایع ریسندگی، حصیربافی، پرورش طیور، طرح های دامداری و دامپروری، زنبورعسل، اجرای طرح های مختلف کشاورزی و کشت گیاهان دارویی پرداخته شود که می تواند زمینه ساز تحولی برزگ در روستاها باشد.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، توسعه روستایی، تحریم اقتصادی، تحلیل عاملی، دهستان رودبار جنوب
 • علی بهرامی* صفحات 181-188

  مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی بر روی محیط زیست و به و یژه سلامت انسان ها اثر گذاشته و آلودگی منابع آب، خاک و غذا را به دنبال دارد. این مسئله موجب شده است تا صاحب نظران توسعه پایدار، مصرف انرژی در کشاورزی را به عنوان یکی از چالش های مهم تهدید کننده محیط زیست مورد توجه قرار دهند. مصرف انرژی در تولید محصولات زراعی و باغی رابطه مستقیمی با سیستم های خاکورزی کشاورزی دارد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی نقش سیستم های کشاورزی حفاظتی در توسعه پایدار کشاورزی بود که؛ سیستم کشاورزی حفاظتی کم خاکورزی در خصوص تولید گندم آبی در استان همدان بررسی شد. 370 نفر از کشاورزان عضو تعاونی های تولید کشاورزی به طور تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه و مشاهدات میدانی، طی یک سال زراعی جمع آوری و با استفاده از نرم افزارExcel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مجموع انرژی های ورودی در فرایند تولید گندم در سیستم کم خاکورزی حفاظتی حدود(GJ/h32) و انرژی های خروجی(MJ/h114860) بود. انرژی سوخت با 45% عمدتا گازوئیل با 42% و بعد از آن انرژی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی با 33% عمدتا کود نیتروژن با30%، بیشترین سهم از انرژهای ورودی را به خود اختصاص دادند. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم کشاورزی حفاظتی کم خاکورزی گام مهمی در جهت استفاده بهینه از مصرف انرژی در تولید محصولات کشاورزی است.بر اساس نتایج، در صورت به کار گیری صحیح و دقیق سیستم کم خاکورزی حفاظتی، می توان گام مهمی در جهت دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و روستایی برداشت. بعلاوه، گسترش سیستم های کشاورزی حفاظتی در کنار بهره گیری از سناریوهایی همچون؛ اهرم های مالیاتی و نظارتی، می تواند موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و کاهش اثرات زیست محیطی در کشاورزی شده و در نتیجه اهداف کشاورزی پایدار محقق شود.

  کلیدواژگان: خاکورزی، حفاظتی، توسعه، کشاورزی، روستایی
 • هادی نیازی*، محمد جواد صفایی، رضا خسروبیگی بزچلویی، جلال طاهری قاسم آبادی صفحات 189-199

  طرح روستاهای هدف گردشگری علاوه بر تاثیراتی که بر اقتصاد و اجتماع و فرهنگ روستای محل اجرا می گذارد تاثیرات قابل ارزیابی بر محیط اطراف، روستاهای هم جوار و حتی منطقه جغرافیایی خود دارد. بررسی در این اثرات می تواند در حل مشکلات نهادینه سازی گردشگری در روستاهای هدف کمک شایانی کند و همچنین در مدیریت اثرات چالش ها و فرصت های این هم جواری نیز موثر خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی تاثیرات اقتصادی، اجتماعی -فرهنگی هم جواری روستاهای محمودی و عراقی با روستای هدف گردشگری روئین است. جامعه آماری شامل دو روستای هم جوار روئین است که تعداد 300 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تصادفی انتخاب شدند. در این راستا از روش تحقیق پیمایشی با به کارگیری پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها ازنظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ برای ابعاد مختلف تامین شد. توصیف آماره ها و میانگین ها، داده های پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS تحلیل شده است. مطابق نتایج حاصل از پژوهش هم جواری روستاهای محمودی و عراقی با روستای روئین تاثیرات اقتصادی با میانگین 418/3 را مثبت ارزیابی می شود. درزمینه اجتماعی و فرهنگی با میانگین 9321/2 به طورکلی روندی نسبی و میانه ی رو به نزول نسبت به میانه نظری در نظر گرفته شده دارد؛ گردشگری روستایی در روستای هدف گردشگری روئین توانسته بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ روستاهای مجاور محمودی و عراقی تاثیرات قابل ارزیابی داشته باشد. درنهایت پیشنهاد می شودکه بستر سازی برای تشکیل و تقویت منطقه گردشگری جایگزین توجه به یک روستای خاص در جهت گردشگری باشد تا اولا میزان مشارکت افزایش یابد و در نهایت انتفاع در زمینه درآمد های گردشگری بین اهالی روستاهای درگیر در مساله گردشگری با توجه به میزان کارایی و تاثیر آنها تقسیم شود.

  کلیدواژگان: روستاهای هم جوار، گردشگری روستایی، روستاهای هدف گردشگری، تاثیرات اقتصادی، تاثیرات اجتماعی و فرهنگی
 • ملیحه شیبانی، فاطمه رستگاری پور* صفحات 201-212

  ارزش گذاری کارکرد ها و خدمات غیر بازاری محیط زیست به دلایل زیادی ازجمله شناخت و فهم منافع زیست محیطی و اکولوژیکی توسط انسان ها، ارائه مسائل محیطی کشور به تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان، فراهم آوردن ارتباط میان سیاست های اقتصادی و درآمد های طبیعی، جلوگیری از تخریب و بهره برداری بی رویه منابع طبیعی مهم می باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارزش خدمات تفریحی روستای رودمعجن از توابع شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی می باشد. دو نوع متفاوت روش شناسی، برای تعیین ارزش خدمات تفریحی وجود دارد: روش اول مبتنی بر تابع تقاضای مسافرت و محاسبه تمایل به پرداخت هر مسافر بوده و روش دوم بر اساس تخمین توابع تولید تفریح و هزینه نهایی و محاسبه قیمت سایه ای تفریح است. در این مطالعه از هر دو روش استفاده می شود، داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 100 پرسشنامه از بازدیدکنندگان روستای رودمعجن در سال 1396 جمع آوری شد. نتایج الگوی رگرسیون در برآورد تابع تقاضا نشان می دهد که فاکتورهای درآمد بازدیدکننده، هزینه سفر، هزینه سفر مکان جایگزین و تعداد بازدید مکان جایگزین رابطه معناداری با تعداد بازدید افراد از روستای رود معجن دارد و فاکتورهای اندازه خانوار، سن، تحصیلات و جنسیت تاثیر معنی داری بر تعداد بازدید افراد از روستای رودمعجن ندارند. همچنین مازاد مصرف کننده 204347/82 و ارزش تفریحی سالانه این منطقه معادل 71521737000 ریال محاسبه شد. همچنین نتایج روش تابع تولید تفریح نشان می دهد که زمان، مسافرت، هزینه های سفر بر تولید تفریح موثر هستند و قیمت سایه ای تفریح معادل با 203007/693 ریال می باشد و ارزش تفریحی این منطقه معادل 710526925/5 ریال می باشد.

  کلیدواژگان: تابع تولیدتفریح، تابع تقاضای مسافرت، قیمت سایه ای، مازادمصرف کننده
 • رستم رکنی، مهدی چرمچیان لنگرودی* صفحات 213-227

  نقش ترویج کشاورزی و مروجان در بالا بردن قابلیت باغداران بویژه نحوه مدیریت آب و استفاده از روش های نوین آبیاری، بیشتر از پیش احساس می شود. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش فعالیت های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره ای توسط باغداران شهرستان قائم شهراستان مازندران انجام گرفته است. 20299 نفر از باغداران به عنوان جامعه آماری تحقیق بوده که 248 نفر از آن ها بر اساس فرمول کوکران و با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جمعآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای بود که از دو بخش ترویج (نگرش باغداران نسبت به فعالیت های آموزشی ترویجی، وضعیت ارایه آموزش، میزان ارایه نوآوری ها و فنا وری ها، میزان استفاده از کانال های ارتباطی) و میزان پذیرش آبیاری قطره ای تشکیل شده بود. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان مورد تایید قرار گرفت. همچنین بر پایه مقدار میانگین واریانس استخراج شده (718/0< AVE > 515/0) و پایایی ترکیبی (985/0< CR > 913/0)، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 و Smart PLS2 بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که ترویج تاثیر معنی داری بر میزان پذیرش آبیاری قطره ای توسط باغداران با ضریب مسیر 616/0 داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، توصیه می گردد با برنامه ریزی دقیق می توان از پتانسیل ترویج کشاورزی برای پذیرش آبیاری قطره ای و بهره گیری موثر از آب کشاورزی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: ترویج کشاورزی، پذیرش، آبیاری قطره ای
|
 • Nasibe hosseini *, vahid Reyahi Pages 115-133

  There are various and continuous interactions between a city and village. Thus, rural and urban areas cannot be considered separately in studies and planning. Accordingly, the main goal of this research is to identify the internal and external Spatial events of rural settlements, and to identify the role and influence of Spatial events on the formation and transformation of Spatial organization. In this research, the Spatial events that are the determining factor in the formation of the Spatial organization of the studied area are analyzed by a reticulated approach. The quiddity of the present study is exploratory, and the method is descriptive-analytic. The studied statistical population is consisted of 122 experts and managers of urban and rural settlements in Zeberkhan rural districts, 74 of them were randomly selected as sample size. The required data and information were collected, using filed study method, questionnaires, and by questioning. Secondary data was obtained by referring to principal organizations and institutions. Afterwards, the obtained data was analyzed in the framework of the network paradigm, using the network analysis method and NodeXL software. The results showed that lack of proper distribution of services and facilities and the lack of Spatial balance, caused increased displacement and movement among human settlements at a rural district level. Therefore, the three settlements of Qadamgah, Baghshan and Darrud have been made the main first to third places of traffic within the region. Also, the results of flow analysis indicate that the pattern of flows is in the form of one way links, and that the complementary, two-way and synergistic links are not formed.

  Keywords: urban-rural links, Spatial Currents, Zeberkhan District, Spatial organization, Neyshabour County
 • Homayon Farhadian, Mina Hoseinian Pages 135-144

  The aim of this study was to investigate the amount of economic, social, psychological, and family empowerment of rural women who are member in the microfinance credits in Sistan area in 2017. The main research tool was a researcher-made questionnaire which its validity was confirmed. The statistical population of the study included 318 rural women who were members of Sistan microfinance credits. According to Morgan table, 170 subjects were selected through random cluster sampling. The results of data analysis indicated that the lowest power of the subjects was in the family dimension and their maximum power was psychological. In addition to, the economic, social, psychological, family, and the general empowerment of subjects in the role of the head of household were significantly more than those who were not head of household. Besides, there were a positive and significant correlation between variables economic, psychological and total empowerment of subjects and numbers of loan received by them. Moreover, the variables of times of receiving loan and income rate explained 31.2% of the changes in the total empowerment of the subjects. Encouragment of rural women to gain loan in order to improvement of business is one of the suggestions of the study.

  Keywords: Rural Women, microfinance Credit, Empowerment, Sistan
 • Gharib Fazelniya *, Hassanali Jahantigh Pages 145-157

  Drought as an unavoidable natural disaster has had bad effects lots of problems in Iranian villages since ancient times. Undoubtedly, understanding the deep aspects and effects of this phenomenon is concerned as the first step to overcome it. Here the regional drought and its spatial effects on villages of Iran are considered through SPI, DR, PNPI indices to calculate these regional effects. In This applied research the relationship between precipitation and crop production and population movement is studied using SPSS software analytically. The results showed that decreasing crop production to the extent of 21.5 K.gr/ha has affected on life levels of rural population negatively. This situation has had financial losses to the extent of 9156603629 Rials in these areas. Also, the out coming results through Pierson regression tests has showed that there is a significant relationship between precipitation levels and the migrations of rural families to the other regions ( p= 0.010). On the base of this study it has been showed that drought has caused rural migrations and remained 16 abandoned.

  Keywords: Drought Results, Performance of Agricultural Products, Rural Migration, Kaziroon
 • Seyed Reza Hosseini Kahnooj, Fatemeh Narooei Amiri Pages 159-179

  Villages can play a key role in achieving the goals of a resilient economy through the absorption of a large portion of the country's resources, which requires addressing the challenges ahead. The purpose of this study was to identify and analyze the challenges facing the realization of resistive economy in rural areas of Roodbarjanob descriptive-analytical method. The type of sampling in this study is stratified random. For this purpose, 7 villages with a population of over 100 and capable of agriculture (as the most important activity in the area) were selected from the settlements of this village as a total sample of 1119 According to Cochran's formula and calculating the 6% error, 167 people were selected as the sample. This process was implemented in 1396. Factor analysis was used to analyze the data and prioritize the challenges. At the end, the villages were ranked by using Prometheus software. The results showed that among the most important challenges in the realization of the resistive economy, the environmental hazard component has the highest impact factor. The results of Prometheus software showed that Aliabad and Abdul Abad villages were in the first priority with respect to the specified factor indices. Considering that these villages are the cradle of different economic talents, it is suggested to implement spinning, matting, poultry, livestock and bee projects, beeswax, various agricultural projects and medicinal plants cultivation. It could be a groundbreaking development for Brzeg in the countryside.

  Keywords: Resistive economy, Rural Development, Economic Sanction, Factor analysis, Rudbar South Village
 • Ali Bahrami * Pages 181-188

  The excessive consumption of toxins, pesticides, and fertilizers in agriculture causes vital sources of water, soil, and food to be polluted. This problem has caused, experts to be considered energy consumption in agriculture, as one of the major environmental-threatening challenges. Energy consumption in crop and garden products are directly related to agricultural tillage systems. the purpose of this study was to evaluate the role of conservation agriculture systems on sustainable agriculture which, the irrigated wheat was surveyed in Hamadan province. 370 farmers were selected randomly from agricultural cooperatives. data were collected using a questionnaire and analyzed with Excel and Spss software. The findings showed that; the total input energy in the wheat production process, in the conservation tillage system, was (32GJ/h) and the output energy was (11GJ/h). the energy generated by diesel consumption with more than %42 as the main fossil fuel in the first place and fertilizer with %32 was in the second place. The results showed that; the low-tillage farming system is an important step towards optimal use of energy in agricultural production and achieving the sustainable agriculture and rural development is possible if, the principles of low conservation tillage-system are done correctly. In addition, the expansion of conservation agriculture systems, as well as using scenarios such as tax increase and monitoring systems, can reduce environmental impact and fulfill the sustainable agriculture goals.

  Keywords: 'Conservation', 'Tillage', 'Agricultural', 'Rural', 'Development'
 • Hadi Niazi *, Mohammad Javad Safaee, Reza Khosrobeigi Bozchloye, Jalal Tahere Ghasem Abadi Pages 189-199

  The plan Villages of the destination of Tourism, in addition to its impact on the local community's economy and culture, has a measurable impact on the environment, adjacents, and even its geographical area. Examining and exploring these effects can help to solve the problems of tourism institutionalization in target villages, as well as managing the impacts of the challenges and opportunities of this adjacent. The purpose of this study was to investigate the economic, socio-cultural effects of adjacents of Mahmudi and Iraqi villages on Roein Tourism Village. The statistical population consists of two neighboring villages of Rouen, 300 of them were selected using Cochran formula as random sample. In this regard, The survey method was used by using a questionnaire. The questionnaires were provided by specialists and its reliability was obtained using Cronbach's alphabet for various dimensions. Descriptive statistics and averages. Data were analyzed using one-sample t-test in SPSS software. According to the results of the adjacent study of Mahmoudi and Iraqi villages with the village of Rouen, the economic impacts with the average (3.418) are positively evaluated. In the social and cultural context with the mean (2.9321), the overall and relative moderate trend towards the median theoretical It has been considered that rural tourism in the village of Roein Tourism has been able to influence the economy, community and culture of adjacenting Mahmoudi and Iraqi villages. Finally, it is suggested that in such areas, which are susceptible and widespread in terms of tourist attractions, Tourism is aimed at the participation of all villages in these areas.

  Keywords: Neighboring villages, Rural tourism, Tourism goal villages, Economic effects, Social, cultural effects
 • Malihe Sheybani, Fatemeh Rastegaripour * Pages 201-212

  Evaluating non-market services and services for the environment for many reasons of understanding and understanding of the environmental and cultural goals of humans, providing the country's environmental issues to decision makers and planners, providing a link between economic policies and natural income, preventing Destruction and unnecessary exploitation of natural resources is important. The purpose of this study was to determine the value of recreational services in the village of Rudmajan from Torbate Heydarieh province, Khorasan Razavi province. There are two different types of methodology to determine the value of recreational services: The first method is based on the demand for travel function and the calculation of the willingness to pay for each passenger, and the second method is based on the estimation of recreational and final cost functions and the calculation of the entertainment shadow price. In this study, both methods were used. Data was collected by completing 100 questionnaires from RudMajan village visitors in 1396. The results of the regression model in estimating the demand function show that the income factor of the visitor, the travel cost, the cost of alternative travel and the number of visits to the alternative place have a meaningful relationship with the number of visitors from the village of Mijn. The factors affecting the size of the household, age, education, and gender have a meaning. There is no indication of the number of people visiting the village of Roodmagn. The consumption surplus was 204347.82 and the annual recreational value of this region was 71521737000 Rials. Also, the results of the recreational production function show that time, travel, travel expenses are effective in recreation production, and the cost of recreational shading is equal to 203007.693 Rials and the recreational value of this area is equal to 710526925.5 Rials.

  Keywords: Consumption surplus, Fun production function, Shadow price, Travel demand function
 • Rostam Rokni, Mehdi Charmchian Langerodi * Pages 213-227

  The role of agricultural extension and extension agents in increasing the gardener's ability, especially the way water management and the use of new irrigation methods, are felt more than ever. In this regard, this study aimed at investigating the role of extension activities on drip irrigation acceptance by gardeners in Qaemshahr County, Mazandaran Province. 20299 members of gardeners were selected as the statistical population of the study, and 248 of whom were selected as the study sample based on Cochran's formula and with random sampling method. Data collection was done using a researcher-made questionnaire composed of two parts of extension (Gardener's attitudes towards extension training activities, the status of providing education, the amount of innovations and technologies, the amount of communication channels used) and rate of drip irrigation acceptance. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts' opinions. Also, based on the average variance extracted (0.515 >AVE< 0.718) and composite reliability (0.913 >CR < 0.985), the questionnaire had a convergent validity and appropriate reliability. SPSS16 and Smart PLS2 software were used to analyze the data. The achieved results of the research showed that extension had a significant impact on the rate of drip irrigation acceptance by gardeners (With path coefficient= 0.616). According to the achieved results of the research, It is recommended that by carefully planning, the potential of agricultural extension for accepting drip irrigation and the effective use of agricultural water be used.

  Keywords: Agricultural Extension, Adoption, Drip Irrigation