فهرست مطالب

 • سال پنجاه و دوم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • الهه کیانیان*، سالار منافی اناری صفحات 1-33

  اصلی ترین هدف پژوهش پیش رو، استفاده از تحلیل آماری توصیفی جهت بررسی کیفیت خدمات ترجمه با رویکرد مشتری مداری در دارالترجمه های ایران است. علاوه بر این، دغدغه اصلی این مطالعه حل معضل خستگی و ابهامات تصمیم ‎گیرندگان در حوزه ارزیابی کیفی خدمات ترجمه با استفاده از روش های مختلف مشتری مداری است. این تحقیق با همکاری 60 نفر از خبرگان علمی و با ترکیب دو روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و گلوله برفی انجام شده است. در این راستا، مجموعه ای از داده های به دست آمده از ابزار اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر کیفیت خدمات ترجمه در ایران با رویکرد مشتری مداری در دارالترجمه های کشور، در بهمن ماه سال 1396 تدوین گردید. با توجه به نظرات حرفه ای کارشناسان در زمینه بررسی کیفیت خدمات ترجمه در ایران در طیف هفتتایی مقیاس لیکرت، به عنوان مهم ترین عامل موثر بر تحلیل کیفیت خدمات ترجمه در ایران با رویکرد مشتری مداری در دارالترجمه های کشور تعیین شد. سپس با مقایسه وضعیت عملکرد کنونی عوامل منتخب با توجه به اهمیت این عوامل تحلیل های مربوطه صورت گرفت. در نهایت، تحلیل های این پژوهش نشان داد که عملکرد کنونی فاکتورها در موسسات ارائه دهنده خدمات ترجمه در قیاس با میانگین عوامل مهم، بسیار ضعیف بوده و به نظر می رسد مدیران باید در خصوص این عوامل اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

  کلیدواژگان: خدمات ترجمه، دارالترجمه های کشور، رویکرد مشتری مدار، تحلیل آماری توصیفی، کیفیت ترجمه
 • سحر طباطبایی فارانی، رضا پیش قدم*، سحر مقیمی صفحات 35-63

  بدون تردید، مهارت خواندن و درک مطلب یکی از چهار مهارت اصلی در زبان انگلیسی است که نقش مهمی در نشر علم و دانش ایفا می کند و به همین دلیل مورد توجه صاحب نظران است. از میان عوامل مختلفی که بر کیفیت مهارت خواندن و درک مطلب تاثیر می گذارند، اضطراب خواندن در زبان خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهشگران موارد مختلفی همچون رسم الخط و شیوه نگارشی متفاوت، عوامل فرهنگی و ترس از خطا را علل ایجاد اضطراب خواندن در زبان خارجی معرفی کرده اند. در کنار این موارد و با در نظر گرفتن جایگاه حواس و هیجان های مثبت و منفی در روند یادگیری زبان خارجی، می توان سطح هیجامد زبان آموز نسبت به محتوای متن را یکی از علل ایجاد اضطراب خواندن در زبان خارجی دانست. هیجامد که ترکیبی از سه مولفه حس، هیجان، و بسامد است به این نکته مهم اشاره دارد که افراد هیجان های مختلفی را در اثر تجربه های حسی مختلف در ارتباط با واژگان زبان تجربه می کنند. جستار حاضر می کوشد میزان و ترتیب استفاده از حواس پنجگانه زبان آموز برای بالابردن سطح هیجامد و تقویت سرمایه های حسی هیجانی در ارتباط با محتوای متن را، به عنوان راهکارهایی برای کنترل اضطراب خواندن در زبان خارجی معرفی کند. در نهایت، پیشنهاد می شود پژوهش های تجربی نیاز است که میزان تاثیرگذاری انواع هیجامد، ترتیب و ترکیب استفاده از حواس برای کنترل اضطراب خواندن بررسی شود.

  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، اضطراب خواندن در زبان خارجی، هیجامد، سرمایه هیجانی حسی
 • علیرضا امرایی، اکبر حسابی*، عباس اسلامی راسخ صفحات 65-97

  مترجمان یکی از گروه های عمده کاربران فرهنگ های دوزبانه را تشکیل می دهند. لیکن فرهنگ نگاران از دیرباز آنان را در زمره دیگر کاربران در نظر گرفته اند و کم تر به نیازهای خاص آنان در استفاده از فرهنگ ها پرداخته اند. بنابراین در چند سال اخیر مسئله طراحی فرهنگ های ویژه مترجمان مطرح گردیده و کارهایی پژوهشی و عملی در این حوزه انجام شده است. بر این مبنا، پژوهش حاضر کوششی بوده است تا یک فرهنگ دوزبانه فارسی و انگلیسی در حوزه اصطلاحات راهنمایی و رانندگی و با تاکید بر نیازهای مترجمان تهیه گردد. ساختار این فرهنگ بر یک پیکره تطبیقی دوزبانه متون راهنمایی و رانندگی استوار است که با استفاده از معناشناسی قالبی برچسب گذاری شده است. بدین منظور یک هستان شناخت و یک شبکه قالبی برای این حوزه طراحی شده است. سپس یک رابط کاربری برای جستجو در این دادگان طراحی شده است که امکانات مختلفی از قبیل جستجوی سنتی الفبایی و جستجوی مبتنی بر معنا را فراهم می سازد. این کار به مترجمان، که در حقیقت گروه مخاطبان هدف این فرهنگ هستند، کمک می کند تا با دقت و کارآمدی بیشتری بتوانند به طبیعی ترین شیوه بیان مفاهیم مورد نظر خود در هر دو زبان دست یابند. در پایان نیز نتیجه کار با برخی کارهای انجام شده دیگر مقایسه شده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ نگاری دو زبانه، فرهنگ ویژه مترجمان، معناشناسی قالبی، پیکره تطبیقی، اصطلاحات راهنمایی و رانندگی
 • سپیده میرزائی، پرویز مفتون*، پرویز بیرجندی صفحات 99-125

  پژوهش حاضر بر آن است تا ارتباط بین یکی از جنبه های اصلی نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی (1978)، یعنی واگویه را، با استدلال منطقی و دستاورد زبانی دانشجویان ایرانی بررسی کند. این ارتباط مبتنی بر تعاملی پویا بین قدرت استدلال منطقی و واگویه دانشجویان وهمچنین ارتباط هریک از این ساختارها با دستاورد زبانی آن هاست. برای دستیابی به هدف پژوهش، 200 دانشجوی زبان انگلیسی از دانشگاه های مختلف ایران پرسش نامه هایی را تکمیل کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد سه بخش از فعالیت ها (استنباط، استنتاج و ارزشیابی استدلال های منطقی) را از پرسش نامه «ارزیابی تفکر انتقادی واتسون گلیزر»ش (2010) انجام دهند. علاوه بر این، از آن ها خواسته شد به پرسش نامه «واگویه» طراحی شده توسط سیگریست (1995) پاسخ دهند. برای بررسی دستاورد زبانی، از شرکت کنندگان خواسته شد معدل خود را ذکر کنند. مدل سازی معادلات ساختاری برای تحلیل مدل براساس داده ها انجام شد. برای تعیین ناپیوستگی های شناسایی شده در مدل، هر مسیر که نمایانگر روابط علی و معلولی است به طور مجزا بررسی شد. داده ها، پیش بینی های نظری در مورد رابطه بین استدلال منطقی و واگویه دانشجویان را تایید می کنند. به علاوه، تحلیل داده ها نشان داد که واگویه دانشجویان با سه زیرمجموعه استدلال منطقی همبستگی مثبت و قدرت پیش بینی خوبی برای آن ها دارد. علاوه بر این، سه مولفه استدلال منطقی به شکل موثر و مثبتی میزان دستاورد زبانی دانشجویان ایرانی را پیش بینی می کنند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که واگویه می تواند همبستگی غیرمستقیم و مثبتی با دستاورد زبانی دانشجویان داشته باشد.

  کلیدواژگان: استنتاج، ارزشیابی استدلال های منطقی واگویه، دستاورد زبانی، استدلال منطقی
 • سعید عامری*، مریم قدرتی صفحات 127-156

  با توجه به نقش مثبت تماشای فیلم و سریال در یادگیری غیررسمی زبان انگلیسی که در پژوهش های بین المللی به اثبات رسیده است، هدف پژوهش حاضر پاسخ به پرسش هایی در خصوص موقعیت های مختلف یادگیری زبان انگلیسی در خارج از کلاس درس و نیز دیدگاه دانشجویان ایرانی در رابطه با جایگاه محصولات سینمایی در تقویت مهارت های زبان انگلیسی است. داده های تحقیق به دو صورت کمی و کیفی از طریق پرسش نامه و مصاحبه از میان دانشجویان سال اول کارشناسی رشته های مختلف جمع آوری شده است. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که دانشجویان بسیاری به تماشای فیلم و سریال انگلیسی به صورت زبان اصلی و با کمک زیرنویس تمایل دارند. دیگر نتایج نیز موید این مسئله است که دانشجویان از میان فعالیت های خارج از کلاس درس از قبیل خواندن کتاب یا تماشای آنلاین ویدیوهای انگلیسی و... در جهت یادگیری زبان انگلیسی، زمان بیش تری را به گوش کردن به آهنگ های انگلیسی و تماشای فیلم و سریال انگلیسی اختصاص می دهند. با توجه به اینکه اکثر شرکت کنندگان،  فیلم و سریال های خارجی را از طریق زیرنویس فارسی تماشا می کنند، به نظر می رسد زیرنویس بین زبانی در تقویت مهارت های زبانی و یادگیری تصادفی دارای اهمیت است. به علاوه زبان آموزان، تماشای فیلم و سریال انگلیسی را از سه نظر مثبت ارزیابی کردند: آشنایی با تلفظ واژگان، تقویت مهارت های شنیداری و افزایش دامنه واژگان.

  کلیدواژگان: یادگیری خارج از کلاس درس، فیلم و سریال، مهارت های زبانی، زبان آموز، ترجمه دیداری شنیداری
 • بهروز احمدزاده بیانی*، فاضل اسدی امجد، بهنوش اخوان صفحات 157-184

  طعم گیلاس نوشته عباس کیارستمی و هملت ماشین اثر هاینر مولر را می توان در انتقاد از اسارت ذهن و انزوای هنرمند در دنیای ماشینی در سایه نظریه انسان شناسی ادبی پیر بوردیو بررسی و تبیین کرد. رویکرد مشترک این آثار در برابر میدان قدرت، مبتنی بر دیالکتیک سرمایه فرهنگی با سرمایه اجتماعی، دیالکتیک خیال با واقعیت و دیالکتیک متن با فرامتن است که در سه محور کنش اجتماعی، کنش زیبایی شناختی و کنش فرامتنی قابل تحلیل است. با توجه به جایگاه شاخص این آثار در سطح جهانی و در هنر مستقل، از مکتب تطبیقی آمریکا برای بررسی مضامین، گرایش ها، تخیلات و تکنیک های اجرایی مشترک در این دو اثر استفاده می شود. همچنین روش تحقیق توصیفی برای تحلیل محتوای مفهوم قدرت و بررسی هم کنشی نشانه های متنی در این پژوهش تطبیقی به کار می رود. یافته های پژوهش حاکی از اشتراک این آثار در فعال ساختن ذهن مخاطب یا تبدیل مخاطب به سوژه کنش مند است چنانکه این آثار در برابر هنر هالیوودی یا عامه پسند به جای تقلید از واقعیات رسانه ای به دنبال کشف واقعیت از طریق مخاطب و ایجاد گفتمان میان فرهنگی اند. نشانه شناسی این آثار از یک سو بیانگر قدرت هنر در واژگون سازی زبان رسانه و ساختارشکنی واقعیات کلیشه ای و از سوی دیگر نشانگر تاثیر دیالکتیک منش بر ساختارهای اقتصادی اجتماعی برای تعدیل میدان قدرت از طریق توسعه ارزش های هنر معناگراست. در نتیجه هر دو اثر به عنوان آثار پست مدرن با استفاده از سرمایه های فرهنگی و تکنیک های پسادراماتیک، تقابل عینیت با ذهنیت در خشونت نمادین را مورد پرسش قرار می دهند و اثر را به متنی باز و سلطه ناپذیر تبدیل می کنند.

  کلیدواژگان: نظریه انسان شناسی ادبی پیر بوردیو، طعم گیلاس، هملت ماشین، عباس کیارستمی، هاینر مولر، فرامتن
 • زهره رامین*، نسرین نظام دوست صفحات 185-203

  به باور بعضی منتقدان، رمان های رمان نویس آمریکایی دان دلیلو در حوزه مدرنیسم و از نظر برخی دیگر در حوزه پسامدرنیسم نوشته شده اند. در مقاله حاضر، آخرین رمان دلیلو به نام کی صفر (2016) به منظور بررسی حیطه نگارشی آن واکاوی شده است. از آنجایی که متامدرنیسم بر پایه نوسان بین مدرنیسم و پسامدرنیسم بنا شده است، این پژوهش از دیدگاه منتقدانی چون توماس ورملن و رابین ون دن آکر در مورد متامدرنیسم بهره گرفته است تا در این رمان به بررسی هم نشینی های نوسانی بین مدرنیسم و پسامدرنیسم بپردازد. بدین منظور، چهار عامل متقابل بین مدرنیسم و پسامدرنیسم ررسی شده اند که عبارت اند از: دیدگاه های مثبت اندیشانه و شکاکانه نسبت به مرگ و فناوری، صدق گفتار و کنایه، شیفتگی و بی تفاوتی نسبت به زندگی روزمره، و آرمان شهر و ویران شهر. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نمی توان این رمان را کاملا مدرنیستی یا کاملا پسامدرنیستی در نظر گرفت؛ زیرا با این کار بخش متقابل آن نادیده گرفته می شود. پژوهش حاضر به این نتیجه می رسد که کی صفر رمانی متامدرنیستی است؛ زیرا در این رمان گاهی ویژگی های مدرنیستی و گاهی مشخصه های پسامدرنیستی آن جلوه بیشتری پیدا می کنند. رمان همچون آونگی، بینابین این ویژگی های متضاد هم نشین نوسان می کند و پویایی هردو-هیچکدام را به نمایش می گذارد.

  کلیدواژگان: متامدرنیسم، دلیلو، کی صفر، ورملن و آکر، هم نشینی
|
 • Elahe Kianian*, Salar Manafi Anari Pages 1-33

  The main purpose of the present research, is to use a statistical-descriptive analysis to assess the quality of translation services using the customer-oriented approach in translation agencies. In addition, the main concern in this study is to solve the problem of fatigue and ambiguities of decision makers in the field of qualitative assessment of translation services using various methods of customer orientation. This research was carried out with the sample size of 60 scientific experts selected through a combination of purposive non-probability sampling (judgmental) and snowball sampling methods. In this regard, a set of data was obtained from the instrumentation and analysis of factors affecting the quality of translation services in Iran through a customer-oriented approach in translation agencies in Iran in February 2017. Considering the opinions of experts in evaluating the quality of translation services in Iran in the seven-point Likert scale, the most important factors affecting the quality of translation services were determined. Then, by comparing the current performance status mean of these factors with their importance mean, the analysis was done. Finally, the analysis of this study showed that the current performance status of factors in the service providers are rather poor in comparison to their importance mean, and managers should take the necessary measures in order to improve them.

  Keywords: Customer-Oriented Approach, Descriptive Statistical Analysis, Translation Agencies, Translation Service
 • Sahar Tabatabaee Farani, Reza Pishghadam*, Sahar Moghimi Pages 35-63

  There is no doubt that reading comprehension is one of the main skills of English language that plays a significant role in learning. Foreign language reading anxiety is one of the issues that can affect the quality of reading comprehension. Researchers have identified several factors such as different writing systems, and cultural issues that may be anxiety provoking while the language learners are reading foreign language texts. Given the significant role of positive and negative emotions in the process of language learning, the language learner’s level of emotioncy regarding the content of the reading comprehension text can be considered as another factor that can cause foreign language reading anxiety. Emotioncy that consists of sense, emotion, and frequency deals with different emotions about linguistic items that language learners form due to different sensory experiences they have already had about those items. The present study tries to introduce engaging the five senses of language learners, and improving their emotioncy level for the content of reading comprehension text as possible solutions to control foreign language reading anxiety. Further studies are required to determine different types of emotioncy, and the appropriate order and combination of the five senses to control foreign language reading anxiety.

  Keywords: Emotioncy, Emo-sensory Capital, English Language Teaching, ForeignLanguage Reading Anxiety
 • Abbas Eslami, rasekh, Akbar Hessabi*, Alireza Amraee Pages 65-97

  Although translators are a major group of users of bilingual dictionaries, they have been regarded by lexicographers as identical to other users and their needs have been largely neglected. Over the recent years, the development of translator dictionaries has become an important trend in both theory and practice. In this context, the present paper reports on a study to compile a bilingual dictionary of Persian and English in the field of road transportation with an emphasis on translators as the main audience. This dictionary is based on a bilingual comparable corpus which was annotated using semantic frames. A user interface was then designed to search the database with several options including meaning-oriented, as opposed to alphabetic, search. This provides translators facing an increasingly transforming job profile with another route to access more natural ways of expressing a concept in the target language. In the end, the results of this project are discussed in the context of translation-oriented lexicography.

  Keywords: comparable corpus, computational lexicography, frame semantics, roadtransportation terms, translator dictionary
 • Sepideh Mirzaee, Parviz Maftoon*, Parviz Birjandi Pages 99-125

  Vygotsky’s Socio-Cultural Theory stimulated lines of research seeking its effect on second/foreign language learning. The current research makes an endeavor to ignite the relationship between one of the central aspects of this theory, that is to say, private speech (PS), with logical reasoning (LR), and language achievement (LA) of Iranian EFL learners. This association is based on a dynamic interaction between reasoning power and learners’ PS as well as the association of each of these constructs with their academic achievement. To attain the purpose of the study, a total of 200 advanced EFL university learners from different Universities in Iran completed the questionnaires. The participants were asked to do three parts of tasks (i.e., Deduction (D), Inference Making (IM), and Evaluation of Arguments (EA)) in “Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal” (W-GCTA) designed by Watson and Glaser (2010). Furthermore, they were requested to answer a “Self-verbalization Questionnaire”. The Structural Equation Modeling (SEM) was run to analyze the model based on the data. To determine the incongruities detected in the model, each individual path demonstrating the causal relationships was scrutinized. The data supported the theoretical expectation of an association between using learners’ LR and PS. Subsequent data analyses also indicated that the learners’ PS is positively correlated with the three elements of reasoning and also it has a great predictive power for them. Besides, the three components of reasoning strongly and positively predict the students’ LA. Finally, it can be concluded that the PS is indirectly and positively correlated with LA.

  Keywords: Deduction, Evaluation of arguments, LA, LR, PS
 • Saeed Ameri*, Maryam Ghodrati Pages 127-156

  Given the prominence attached to watching foreign films and TV shows in learning a language, the present study aims to identify out-of-class language learning opportunities and activities in which university students are engaged, and to examine students’ attitudes towards watching foreign programs with the aim of learning a language. In doing so, the data were quantitatively and qualitatively gathered a select group of undergraduate students. Initial results suggest that a large number of students watch foreign programs with Persian subtitles in their spare time. Additionally, watching foreign programs, along with listening to songs were found to be the most frequent out-of-class language learning activities. As a result, informal learning may take place from extensive watching of foreign cinematic programs. Other findings illustrate that students perceived the use of foreign films and TV shows relatively positive, more specifically from three aspects: improving pronunciation, learning new vocabulary and enhancing listening skills.

  Keywords: Films, TV Shows, Language Skills, Learners, AudiovisualTranslation, Out-of-Class Language Learning
 • Behrouz Ahmadzadeh Bayani*, Fazel Asadi Amjad, Behnoush Akhavan Pages 157-184

  According to Pierre Bourdieu’s Theory of Literary Anthropology, there are common signs of Independent Art in Taste of Cherry by Abbas Kiarostami and Hamletmachine by Heiner Muller criticizing mind control and isolation of the artist in the machinized world. Both withstand the field of power through some dialectics in-between: cultural capital versus social capital; fancy versus reality and text versus transtextuality which are discussible from three aspects including social act, aesthetic act and transtextual act. Having an outstanding placement in the world’s independent art movement, American School of comparative literature is used in this study to compare the common themes, modes, images and performative techniques between the two selected works. In addition, a descriptive method is used for the content analysis of “power” and the study of the interactive relations among contextual signs. The results show both works raise consciousness in the audience and change her/him into an active human subject. Opposite to Hollywood or popular art, these works do not imitate realities reflected in the media, but they discover the truth through intercultural dialogues and discussions made for the audiences. Their semiotics signify the ability of pure art in the conversion of media language and deconstruction of stereotyped realities. However, it signifies the influence of reflexivity dialectic on socio-economic structures to moderate the power field through the development of values in the conceptual art. Therefore, both postmodern works put the contradiction between objectivity and subjectivity in Symbolic violence under question through the application of cultural capital and postdramatic techniques.

  Keywords: Pierre Bourdieu’s Theory of Literary Anthropology, Taste of Cherry, Hamletmachine, Independent Art, Postdramatic Techniques, Transtextuality
 • Zohreh Ramin*, Nasrin Nezamdoost Pages 185-203

  Don DeLillo's recent novel, Zero K (2016), simultaneously has both modernist and postmodernist characteristics. Therefore, it cannot be considered a completely modernist novel or a very postmodernist one. Due to such outstanding juxtapositions, the present study suggests that Zero K is a metamodernist novel. As Metamodernism is an oscillation between modernism and postmodernism, this article aims to utilize Timotheus Vermeulen and Robin Van den Akker's theories on Metamodernism and analyze the metamodern juxtapositions in this novel. In order to apply their theories on the text of this novel, some oppositional modern and postmodern characteristics are chosen to be analyzed. Besides, the point of oscillation between the two poles of modernism and postmodernism is surveyed. Generally, the philosophy of modernism is based on optimism and utopianism. However, the philosophy of postmodernism is entirely focused on skepticism and pessimism. Modernists believe in utopia but postmodernist believe in dystopia. Some of the characters in this novel embody modernism and some of them embody postmodernism. There are moments that they simultaneously become the embodiment of these oppositional states. Furthermore, the language of modernist works is not ironical but the language of postmodernist works is ironical and there is no sign of sincerity in their speeches. Besides, quotidian and routine moments of life are the focus of attention in modernist works but such moments aren’t much valuable in postmodernist works. Such oppositional characteristics exist between modernist and postmodernist in Zero K. The results of this study show that the metamodern juxtapositions are illuminated in this novel through skeptical and optimistic views toward science and technology, sincerity and irony, engagement in and indifference to present moments, and utopia and dystopia. As Zero K oscillates like a swinging pendulum between the above-mentioned juxtapositions, and depicts the both-neither dynamic, it can be labeled as a metamodernist novel.

  Keywords: Metamodernism, DeLillo, Zero K, Vermeulen, Akker, Oscillation