فهرست مطالب

New Approaches in Sport Sciences - Volume:1 Issue: 2, 2020
 • Volume:1 Issue: 2, 2020
 • تاریخ انتشار: 1398/11/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی یلفانی *، زهرا رئیسی صفحات 9-24
 • علی بنسبردی *، محسن اسماعیلی صفحات 25-44

  هدف این تحقیق توسعه مدلی از تاثیر کیفیت خدمات، هویت اجتماعی برند و دلبستگی به تیم بر وفاداری هواداران تیم های فوتبال لیگ برتر فوتبال ایران بود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل بر تمام هواداران تیم های فوتبال لیگ برتر ایران بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای احتمالی استفاده شد. ورزشگاه فوتبال آزادی تهران، ورزشگاه فوتبال امام رضا مشهد، ورزشگاه فوتبال یادگار امام تبریز و ورزشگاه فوتبال نقش جهان اصفهان انتخاب شدند و توزیع پرسشنامه ها بین هواداران در هفته دوازدهم لیگ برتر (فصل 1398-1397) در این ورزشگاه ها صورت گرفت. تعداد کل 400 پرسشنامه به صورت مساوی در چهار ورزشگاه توزیع شد و نهایتا 387 پرسشنامه کامل بازگردانده شد و همین تعداد به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شد. و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. از پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات، پرسشنامه هویت اجتماعی برند بویل و مگنوسن (2007)، پرسشنامه دلبستگی به تیم یون و همکاران (2017) و پرسشنامه وفاداری هواداران تاچیز و تیزتز (2015) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کیفیت خدمات بر هویت اجتماعی برند، دلبستگی و وفاداری هواداران اثر مثبت دارد. هویت اجتماعی برند بر دلبستگی و وفاداری هواداران اثر مثبت دارد. همچنین دلبستگی هواداران بر وفاداری آنان اثر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: برند، دلبستگی، کیفیت خدمات، وفاداری، هویت اجتماعی
 • مرتضی دوستی *، گودرز علی بخشی صفحات 45-62
  هدف

   هدف از این تحقیق شناسایی نیازهای زبانی تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران بود. 

  روش

   این مطالعه از نوع آمیخته بدنبال بررسی عمیق دیدگاه‌های اساتید و دانشجویان درباره نیازهای زبانی تکلیف محور آموزش درس زبان تخصصی بود. با تعدادی از اساتید و دانشجویان رشته مدیریت ورزشی مصاحبه انجام گرفت. جامعه آماری در این مرحله شامل تعدادی با تعدادی از اساتید و دانشجویان رشته مدیریت ورزشی بود. از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سه نفر از اساتید درس زبان تخصصی که حداقل چهار سال سابقه تدریس داشتند با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در مطالعه همکاری نمودند. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری(دوازده نفر) که این درس را گذرانده بودند به عنوان نمونه آماری در مرحله کیفی انتخاب شدند. در مرحله کمی و بر اساس نتایج مرحله اول، پرسشنامه طراحی شد. این پرسشنامه به طور گسترده تر بین دانشجویان و اساتید (33 نفر) رشته مدیریت ورزشی توزیع شد. از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی جهت تحلیل اطلاعات جمعیت‌شناختی شرکت‌کنندگان و پاسخ‌هایشان استفاده شد. 

  نتایج

   نتایج این مطالعه نشان داد که تکالیف واقعیت محور مهم که غالبا بایستی در کلاس‌های درس زبان تخصصی رشته مدیریت ورزشی بکار گرفته شود عبارتنداز: مشارکت در مکالمات روزمره، ارائه سخنرانی در همایش‌ها، گفتگو با متخصصین خارجی، درک مکالمات روزمره، روش کار و استفاده از دیکشنری با همه قابلیت‌های آن. نتیجه‌گیری: اطلاعات بدست آمده درباره تکالیف واقعیت محور و فراوانی‌شان را می‌توان در هنگام تصمیم‌گیری درباره تکالیفی بایستی جزئی از دوره آموزشی باشند مدنظر قرار داد.

  کلیدواژگان: انگلیسی برای اهدف ویژه، نیازهای زبانی تکلیف محور، یادگیری، آموزش
 • محمد سعید کیانی *، شهاب بهرامی صفحات 63-76

  این پژوهش با هدف بررسی ابعاد اثرگذاری و اثرپذیری برند بر متخصصان، مدیران و کارشناسان ورزشی و اقتصادی در استان کرمانشاه. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری، تعداد 120 تن از متخصصان، مدیران و کارشناسان ورزشی و اقتصادی در استان کرمانشاه بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه 87 تن از افراد صاحب نظر اعم از متخصصان، مدیران و کارشناسان در دو حوزه ورزش و اقتصاد، پرسشنامه محقق ساخته بررسی ابعاد اثرگذاری برند ورزشی را تکمیل کردند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت برند ورزشی بود که پایایی و روایی آن برای این تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای تمامی عامل ها ارزش 7 به باال دارد که بیانگر مناسب بودن سوالهای مطرح شده برای سنجش هر کدام از ابعاد اثرگذار بر مدیریت برند ورزشی است. در تجزیه و تحلیل و پردازش داده های جمع آوری شده از نسخه ی 20 نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج آزمون های حاکی از اثر داشتن هر چهار بخش)مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(بر مدیریت برند ورزشی داشت. و جمع بندی کلی آزمونها موید آن است که از دیدگاه نمونه منتخب عامل مدیریت اجتماعی برند با میانگین رتبه 3/09 و عامل مدیریت فرهنگی برند با میانگین رتبه 1/82 به ترتیب بیشترین و کمترین اولویت را در اثرگذاری بر برند ورزشی دارند.

  کلیدواژگان: نام تجاری، برند ورزشی، مدیریت برند
 • مهدی کوشکستانی، محسن پروانی *، شیوا ابراهیم پور نسرانی ، سید یوسف بطهائی زاده صفحات 77-92

  پرفشارخونی و کیفییت خواب پایین، ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، دیابت، سکته مغزی و... را افزایش دهد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان ترکیب بدنی با فشارخون وکیفیت خواب در دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبائی می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود که جامعه آماری آن را 170 نفر از دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه علامه تشکیل می دادند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابتدا شاخص های ترکیب بدنی و فشار خون افراد اندازه گیری و ثبت شد. سپس دانشجویان پرسشنامه ی پیتزبورگ (PSQI) را به منظور ارزیابی کیفیت خواب تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 در سطح معنی داری P

  کلیدواژگان: فشار خون، کیفیت خواب، توده عضلانی، ورزش، درصد چربی بدن
 • طوبی طبیب زاده *، حمید قاسمی صفحات 93-108

  پژوهش حاضر تحلیل وضعیت روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نظر استراتژی از نوع ترکیبی اکتشافی متوالی و از نظرمسیر اجرا از دو روش تحلیل محتوای کیفی و پیمایش کمی پرسشنامه ای بود.

  روش شناسی

  جامعه آماری در بخش کیفی شامل 10 نفر در اداره کل ورزش و جوانان بر اساس معیار خبرگی در مدیریت ورزشی و روابط عمومی و در بخش کمی افراد شاغل در روابط عمومی اداره کل و 46 هیئت فعال استان (شامل رئیس، نایب رئیس و دبیر هیئت) و خبرنگاران ورزشی استان در مجموع به 150 نفربودند. نمونه آماری در بخش کیفی و کمی به صورت کل شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه حضوری و پرسشنامه محقق ساخته بود. براساس یافته های بخش کیفی، پرسشنامه ای تنظیم شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط چندتن از متخصصین حوزه روابط عمومی و مدیریت ورزشی و روایی سازه آن با تحلیل عامل تاییدی بررسی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 94/. تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری داده های کیفی و در بخش کمی از آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی و در بخش استنباطی از آزمون فریدمن استفاده شد.

  یافته ها

  آزمون فریدمن نشان داد که اهمیت و رتبه وضعیت های مطرح شده در مورد روابط عمومی با یکدیگر متفاوت است

  کلیدواژگان: روابط عمومی، روابط عمومی ورزشی، اداره کل ورزش و جوانان
 • لیلا نظری *، کیوان شعبانی مقدم صفحات 109-120
|
 • Ali Yalfani*, Zahra Raeisi Pages 9-24
  Background and Purpose

  Increasing participation in sports activities has increased the incidence of sports injuries. Considering the short and long term complications of sports injuries, the need to prevent them is one of the most important goals. The purpose of this study was to evaluate the effects of ankle bracing on the ankle plantar flexor muscles activity in different foot position during drop landing with and without fatigue.

  Method

  Fourteen female college athletes participated in this study. Five models of 5 and 10 degrees medial, lateral and normal wedged insoles were used to simulate the position of the feet on the ground at the wrong landing technique. The Medial Gastrocnemius (MG) and Peroneus Longus (PL) muscles activity 100 ms before and 100 ms after landing in different foot position before and after muscles fatigue with and without ankle bracing was recorded with surface electromyography. Repeated measures ANOVA was used for statistical analysis (p≤0.05).

  Results

  The results showed that the effect of time on the activity of MG and PL muscles in landing with brace was significant, so that the MG muscle before landing and PL muscle after landing had a higher activity in both times before and after fatigue (p≤0.001). The activity of this muscles was not significant when using the ankle brace during landing in different positions (p˃0.05).

  Conclusions

  According to the results of this study, lace-up brace can help to increase muscles activity when they were fatigue, while the using of brace does not affect muscle activity when landing perform in different positions without fatigue. According to the results, In the case of a suggestion to use brace for athletes, all aspects of using this equipment should be considered.

  Keywords: Brace, Electromyography, Ankle, Drop landing, Fatigue
 • AliBenesbordi* , Mohsen Esmaeili Pages 25-44
  Purpose

  The purpose of this research is to develop a model of the impact of service quality, brand’s social identity and the attachment to the team on the loyalty of Iranian Premier League football team’s fans.

  Method

  This is an applied study of descriptive-correlation type. The statistical population of this study consisted of the fans of the selected Iranian Premiere Football League. A probability clustering method was used for sampling. Azadi football stadium of Tehran, Imam Reza football stadium of Mashhad, Yadegar Imam Football stadium of Tabriz and Naghsh Jahan football stadium of Isfahan were selected and the questionnaires were distributed in the 12th week of the tournament (2018-2019 season) between fans in above named stadiums. 400 questionnaires were distributed equally in four stadiums and finally, 387 full questionnaires were received and this number was considered as a statistical sample of the research. A researcher-made service quality questionnaire, brand’s social identity questionnaire of Boyle and Magnusson (2007), fans’ attachment questionnaire of Yoon, Petrick, & Backman (2017) and fans’ loyalty questionnaire of Tachis and Tzetzis (2015) were used for gathering information. Structural equation model and LISREL software were used to review and test the hypotheses.

  Results

  The result showed that brand’s social identity has a significant positive effect on the attachment and loyalty of fans (P˂ 0.05). The attachment of fans also has a significant positive effect on their loyalty (P˂ 0.05).

  Conclusions

  It is concluded that for enhancing fan's loyalty, managers of football teams should notice to service quality as a key factor.

  Keywords: Attachment, Brand, Loyalty, Service quality, Social
 • Morteza Dousti* , Goudarz Alibakhshi Pages 45-62
  Purpose

  The purpose of this research was to identify specialized language needs of MA students in University of Mazandaran.

  Method

  This study was mix method instruments which would deeply explore the perspectives of English for specific purpose teachers and students about task–based language needs of teaching ESP. Semi-structured interview was carried out with a number of teachers and students in the field of sport management. The statistical population of the stage includes some teachers and students in the field of sport management. The sampling method was Purposive sampling and Sampling continue until theoretical saturation. Three ESP teachers who have been teaching ESP to the students for at least four years participated in this study. They were all selected through purposive sampling. Also, MA and Ph.D. (twelve persons) students who had passed this course were selected in qualitative stage. In quantitative stage and based on the results of the first stage, the questionnaire was designed. This questionnaire was broadly distributed amongst students and teachers (33 persons) in the field of sport management. Descriptive and Inferential statistics, were used to analyze the demographic information of the participants and their responses.

  Results

  The results of the study showed that the main real tasks which were most frequently used in the English sport management classes include Participating in daily conversations, giving lectures at conferences, Conversation with foreign experts, Understanding daily conversations. The method of working with and using English to English dictionary to take advantage of all the capabilities contained in it.

  Conclusions

  The information obtained about the target tasks and their frequency can be employed when taking decisions about which tasks should be part of a curriculum.

  Keywords: ESP, Need analysis, Task–based language needs, Learning, Teaching
 • Mohammad Saeid Kiani*, ShahabBahrami Pages 63-76
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the dimensions of brand impact on sports, economic and professional experts, managers and experts in Kermanshah province.

  Method

  This is a descriptive-survey research. The statistical population consisted of 120 experts, managers and experts in sport and economic in Kermanshah province who were selected by random sampling. In this study, 87 experts including experts, managers and experts in two fields of sport and economics completed a researcher-made questionnaire assessing the dimensions of sport brand effectiveness. The measurement tool was a questionnaire of sport brand management whose reliability and validity were tested for this research. The Cronbach's alpha value for all factors is 7 or higher, indicating the appropriateness of the questions posed to assess each of the dimensions affecting sport brand management. SPSS software version 20 was used for data analysis. The results of the tests showed that all four sectors (managerial, economic, cultural and social) influenced sport brand management.

  Results

  Finally, the overall summary of the tests shows that social media management brand with a mean of 3.09 and cultural management factor with a mean of 1.82 have the highest and lowest priority in influencing sport brand, respectively.

  Conclusions

  The research results show that the social sector of the brand has a higher priority and microeconomic and macroeconomic indicators should be recognized.

  Keywords: Brand, Sports brand, Brand management
 • Mehdi Kushkestani, Mohsen Parvani*, Shiva Ebrahimpour Nosrani, Seyed Yousef Bathaeezadeh Pages 77-92
  Background and Pupose

  Hypertension and poor sleep quality can increase the risk of cardiovascular diseases, diabetes, stroke, etc. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between body compositions with hypertension and sleep quality in male students living in Allameh Tabataba'i University dormitory.

  Material and Method

  The present study was descriptivecorrelational. The statistical population consisted of 170 male dormitory students of Allameh Tabataba'i University who were randomly selected. First, body composition indices and blood pressure of subjects were measured and recorded. Then, the Pittsburgh Questionnaire were completed by students (PSQI) to assess their sleep quality. Data were analyzed using SPSS 21 software at a significant level (P <0.05).

  Results

  The results showed that there was a positive and significant correlation between systolic (r= 0.281, p<0.01) and diastolic (r=0.357, p<0.01) blood pressure with fat percentage. Also, body mass index was significantly correlated with systolic (r=0.297, p<0.01) and diastolic blood pressure (r=0.322, p<0.01) while there was an inverse and significant correlation between muscle mass with systolic (r=-0.252, p<0.01) and diastolic (r=-0.356, p<0.01) blood pressure. Also, there was no significant relationship between students' sleep quality with fat mass (r=-0.023, p=0.76) and muscle mass (r=-0.015, p<0.84).

  Conclusions

  In conclusion, according to the direct relationship between fat percentage and hypertension among students living in the dormitory, it can be concluded that the use of exercise in leisure time and recreational programs to improve body composition can play an important role in the prevention and treatment of hypertension in their future.

  Keywords: Blood pressure, Sleep Quality, Muscle mass, Body fat percentage, Exercise
 • Tooba Tabibzadeh*, Hamid Ghasemi Pages 93-108
  Purpose

  The purpose of this study was to analyze the public relations status of Sports and Youth Organization in Kohgilouyeh and Boyer Ahmad province. The present research was applied and study was a consecutive hybrid exploratory strategy and is implemented by qualitative content analysis and questionnaire quantitative survey.

  Method

  Statistical society in qualitative section, ten people in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provincial authority of sports and youth, and in quantitative personnel in public relations department and 46 provincial active board and sports reporters in the province in total there were 150 people. Data collection tool was a face-to-face interview and a researcher-made questionnaire. Based on the findings of the qualitative section, a questionnaire was designed and its face and content validity was evaluated by several experts in the field of public relations and sport management and its construct validity was done by confirmatory factor analysis and its reliability was Cronbach's alpha coefficient of 0/94.

  Results

  The qualitative data were analyzed by qualitative data encoding method and in quantitative part of descriptive statistics, frequency table was included and in the inferential part Friedman test was used.

  Conclusions

  The results showed that the public relations status of Sports and Youth Organization in this province was below average, and Friedman's test showed that the importance, rank, and status of public relations were totally different.

  Keywords: Public Relations, Sport management, Sports, Youth Organization
 • Leila Nazari*, Keivan Shabani Moghaddam Pages 109-120

  The purpose of the present study was to investigate the relationship between environmental knowledge and sport event organizers' support for sustainable management in sport. The present study is a descriptive-survey and field study. In order to collect data, a researcher-made questionnaire with 40 questions was used. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by a survey of professors related to the research subject and its reliability was reported using Cronbach's alpha of 0.83. The statistical population of the study consisted of managers and organizers of sport events in ten provinces of the country. Due to the size, number, and difficulty of access, the available sampling method was used to collect the samples and finally 254 questionnaires were returned. Data analysis was performed using SPSS-19 software. The results showed that the level of environmental awareness in the sample was in the range of 0 to 8 and the mean of the total sample was 3.55 with a standard deviation of 1.61. These results indicate a low level of awareness of environmental issues in the sample under study. In the present study, it seems that there is little awareness of environmental issues that may be effective in shaping people's attitudes toward the intention to support environmental issues in sporting events. Since human attitudes are driven by consciousness, it is therefore necessary to change attitudes by providing a context for raising awareness and enabling appropriate behavior. Therefore, determining the level of knowledge and attitude of individuals is the first step in determining and delivering educational programs.

  Keywords: Awareness, Environmental Management, Support, Sporting events