فهرست مطالب

فیزیولوژی و تکوین جانوری - سال دوازدهم شماره 4 (پاییز 1398)
 • سال دوازدهم شماره 4 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معین مقصودی نژاد، صالح طباطبایی وکیلی*، مرتضی ممویی صفحات 1-12
  زمینه وهدف

  به نظر می رسد که سیمای سلولی دستگاه تناسلی حیوان تحت تاثیر مراحل و فازهای مختلف سیکل استروس قرار بگیرد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تغییرات سیتولوژی(ایمنی سلولی و پوششی) ترشحات دستگاه تناسلی در مراحل مختلف چرخه استروس گاومیش ماده خوزستان بود.

  روش کار

  دستگاه های تناسلی گاومیش های ماده بالغ غیر آبستن و بدون عارضه مشخص از کشتارگاه صنعتی دام اهواز جمع آوری شد. سیکل استروس بر اساس ظاهر مورفولوژیکی جسم زرد به مراحل مت استروس، اوایل دای استروس، اواخر دای استروس و پرو استروس به علاوه استروس طبقه بندی شد. نمونه برداری از ترشحات قسمت های مختلف دستگاه تناسلی انجام گردید و با گیمسا رنگ آمیزی شدند.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد اغلب فراسنجه های سیتولوژیکی(ایمنی سلولی و پوششی) ترشحات دهانه داخلی و خارجی گردن رحم و هم چنین ترشحات سطحی بدنه رحم بین مراحل و فازهای چرخه استروس دارای اختلاف آماری معنی داری نبودند(05/0<P). درصد ماکروفاژ ترشحات دهانه خارجی گردن رحم در مرحله لوتئال سیکل استروس به طور معنی داری بیشتر از میزان این سلول در مرحله فولیکولار بود(05/0>P).

  نتیجه گیری

  به طور کلی از تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که درصد سلول های دفاعی و پوششی ترشحات گردن رحم و رحم در مراحل مختلف سیکل جنسی گاومیش ماده خوزستان اغلب یکسان می باشد. هرچند، با ارزیابی درصد ماکروفاژهای ترشحات دهانه خارجی گردن رحم می توان فاز لوتئال را از فولیکولار تشخیص داد.

  کلیدواژگان: ترشحات، سلول ها، گاومیش، مجرای تولیدمثلی
 • سمیه قاسم زاده دهکردی، عبدالحسن دولاح*، مریم رفیعی راد صفحات 13-22
  زمینه و هدف

  بیماری پارکینسون، یکی از بیماری های تحلیل برنده عصبی بوده که با اختلال یادگیری و حافظه همراه است. درد یکی از شکایت های بیماری پارکینسون می باشد که مکانیسم آن به طور کامل شناسایی نشده است. با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی اولئوروپین، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر این ماده موثره و تمرین شنا بر اختلال حافظه و درد در مدل حیوانی بیماری پارکینسون می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی، 40 سر موش به پنج گروه کنترل، پارکینسونی(6-هیدروکسی دوپامین به ناحیه جسم مخطط به صورت یک طرفه)، ورزش پنج جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه، دریافت کننده اولئوروپین را به مدت 4 هفته(روزانه 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، توام تمرین شنا و اولئوروپین تقسیم شدند. پس از پایان طول تجویز، آستانه حس درد توسط تست Tail-flick و حافظه اجتنابی غیرفعال از تست شاتل باکس از موش ها به عمل آمد. از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی جهت تعیین تفاوت بین گروه ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد حافظه اجتنابی در گروه دریافت کننده اولئوروپین، تمرین شنا، تمرین شنا همراه با مصرف اولئوروپین به طور معنی داری بالاتر از گروه پارکینسونی بود(001/0p<). آستانه درد در گروه تحت تیمار با اولئوروپین(01/0p<)، تمرین شنا(01/0p<)، تمرین شنا همراه با مصرف اولئوروپین (001/0p<) افزایش معنی داری در مقایسه با گروه پارکینسونی داشته است.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این مطالعه اولئوروپین و تمرین شنا سبب بهبود درد و اختلالات حافظه ناشی از مدل پارکینسون می شود.

  کلیدواژگان: اولئوروپین، تمرین شنا، حافظه، درد، پارکینسون
 • مهشید ترک زبان، مرتضی زنده دل*، وهاب باباپور، نگار پناهی صفحات 23-33
  زمینه و هدف

  علیرغم این که سیستم های گلوتاماترژیک و اوپیوئیدرژیک نقش کلیدی در تنظیم اشتها بازی می کنند، اما تقابل عمل آن ها در تنظیم مصرف غذا در جوجه های گوشتی صورت نگرفته است. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی تداخل این دو سیستم، بر اخذ تجمعی غذا در جوجه های گوشتی انجام گرفت.

  روش کار

  این مطالعه در 3 مرحله(هر مرحله بر روی 4 گروه آزمایشی و 11 جوجه) انجام گرفت. در آزمایش 1 جوجه ها تزریق بطنی مغزی سالین (کنترل) ، گلوتامات (300 نانومول) ، -FNAβ (آگونیست های گیرنده های µ ، 5 میکروگرم) و تزریق توام گلوتامات + -FNAβ را دریافت کردند. آزمایشات 2 و 3 مشابه آزمایش 1 بود به جز این که جوجه ها تزریق  NTI(آگونیست های گیرنده های δ ، 5 میکروگرم) و  nor-BNI (آگونیست های گیرنده های κ، 5 میکروگرم) را به جای -FNAβ دریافت کردند. سپس میزان اخذ غذای تجمعی در زمان های 30، 60و120 دقیقه بعد از تزریق اندازه گیری گردید.

  یافته ها

   نتایج نشان دهنده این بود که تزریق گلوتامات به طور معنی داری موجب کاهش اشتها در مقایسه با گروه کنترل شد(05/0>P). تزریق توام گلوتامات و آنتاگونیستµ اوپیوئیدی، افزایش معنی داری در اخذ تجمعی غذا نسبت به گروه کنترل گردید (05/0>P).

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تداخل بین سیستم گلوتاماترژیک و اوپیوئیدرژیک مرکزی بر رفتار تغذیه ای وجود دارد که از طریق گیرنده های اوپیوئیدیµدر جوجه های گوشتی میانجی گری می شود.

  کلیدواژگان: سیستم گلوتاماترژیک، سیستم اوپیوئیدرژیک، اخذ غذا، جوجه گوشتی
 • رضا جلیلی، ناصر اق*، احمد ایمانی، فرزانه نوری صفحات 35-47
  زمینه و هدف

  فسفولیپیدها به عنوان نیاز غذایی در جیره غذایی آبزیان از جمله سخت پوستان مطرح می باشد، اما تاکنون در خصوص نیاز غذایی شاه میگوی آب شیرین به فسفولیپید گزارشی ارائه نشده است. بر همین اساس این مطالعه با هدف ارزیابی نیاز غذایی شاه میگوهای جوان به فسفولیپید به مدت 12 هفته انجام پذیرفت.

  روش کار

  شاه میگوهای جوان (میانگین وزنی 1±80/13 گرم) در سیستم پرورش متراکم مداربسته و در 18 مخزن پرورشی با 10% تعویض آب روزانه، هوادهی و پناهگاه ذخیره سازی شدند. هم چنین تصفیه آب توسط فیلترهای مکانیکی و زیستی انجام پذیرفت.شش جیره خالص حاوی 30 % پروتئین و 10 % چربی به همراه شش سطح مکمل تجاری لسیتین (شامل صفر، 25/0 ،5/0، 88/0، 16/1 و 33/1 درصد فسفولیپید) تنظیم شد.کازئین و ژلاتین به عنوان منابع اصلی پروتئین در جیره آزمایشی استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج آزمایش نشان داد که میانگین شاخص های رشد و فعالیت آنزیم آمیلاز در کلیه تیمارهای آزمایشی نسبت به جیره شاهد به طور معنی داری بالاتر بود (05/0P<) ولی فعالیت آنزیم لیپاز فقط در شاه میگوهای تغذیه شده با 5/0 درصد فسفولیپید با تیمار شاهداختلاف معنی دار داشت. استفاده از سطوح مختلف فسفولیپید باعث افزایش بازماندگی در کلیه تیمارهای آزمایشی نسبت به شاهد گردید ولی اختلاف معنی داری ایجاد ننمود (05/0P>).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن 5/0 درصد فسفولیپید به جیره غذایی شاه میگوهای پرورشی در سیستم متراکم متکی به جیره غذایی دستی سبب بهبود شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی می گردد.

  کلیدواژگان: تعیین نیاز، فسفولیپید، شاه میگوی آب شیرین، Astacus leptodactylus
 • مریم اکرامی، صدیقه مهرابیان*، رباب رفیعی طباطبایی صفحات 49-59
  زمینه و هدف

  سرطان یکی از شایع ترین بیماری ها در دنیا می باشد، با توجه به افزایش ابتلا، جهتپیشگیری از این بیماری، استفاده از باکتری های پروبیوتیک حائز اهمیت می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد سرطانی باکتری های پروبیوتیک توسط تست ایمز می باشد.

  روش کار

  در ابتدا، جهت شناسایی باکتری های پروبیوتیک مورد استفاده در این تحقیق تست های مختلف بیوشیمیایی انجام گرفت، در مرحله بعد آزمون های تایید ژنوتیپ سوش سالمونلا تیفی موریوم TA100 اجرا شد. پس از تست های تاییدی، اثر ضد موتاسیونی سوپرناتانت کشت باکتری ها در مقابل عامل سرطان زای آزید سدیم توسط تست ایمز (سویه سالمونلا تیفی موریوم TA100) در حضور و عدم حضور S9 ارزیابی شد. نتایج حاصل از این آزمایش به کمک نرم افزار SPSS و روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج و مشاهده تعداد کلنی های برگشتی، فعالیت ضد موتاسیونی باکتری ها توسط تست ایمز تایید می گردد، بر این اساس آن ها می توانند عوامل سرطان زا را در رابطه باگونه باسیلوس کوآگولانس بدون حضورS9 تا بیش از 45% و در حضور S9 بیش از 50%،هم چنین در گونه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نیز بدون حضورS9 بیش از 50% و در حضور S9 بیش از 55% مهار نمایند که نشان دهنده فعالیت ضدسرطانی بالایی می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از محصولات حاوی باکتری های پروبیوتیک، دارای اثرات ضد موتاسیونی و ضد سرطانی می باشد. آن ها با تغییر فلور روده سبب کاهش جذب مواد سرطان زا و جهش زا شده و به سلامت انسان کمک می کنند. میزان اثر بازدارندگی بالاتر از 40% نشان دهنده ی اثر ضد جهشی و ضد سرطانی قوی می باشد که بیان گر توانایی بالقوه این دونوع باکتری جهت جلوگیری از سرطان و جهش می باشد.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک ها، ضد سرطان، تست ایمز، سالمونلا تیفی موریوم TA100
 • شیرین حامدی، روح الله رحیمی*، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، سیده عاطفه میر احمدی صفحات 61-74
  زمینه و هدف

  ماهی سی باس آسیایی یک گونه پرورشی یوری هالین می باشد و قادر است تا طیف وسیعی از شوری را تحمل کند، از آن جایی که تاثیرات سطوح مختلف شوری می تواند بر فعالیت برخی از اندام ها و فاکتور های خونی موثر باشد، لذا بررسی سطوح مختلف شوری برفاکتورهای سلولی خون، فاکتور های بیوشیمیایی خون و هم چنین فعالیت آنزیم های کبدی به دلیل اهمیت کبد به عنوان بزرگ ترین ارگان داخلی بدن ماهی و محل استقرار اصلی سموم بدن، باعث می گردد تا این مطالعه اهمیت ویژه ای پیدا نماید.

  روش کار

  به منظور مطالعه سطوح مختلف شوری بر فعالیت آنزیم های GOT ،GPT وALP و تعیین میزان هماتوکریت و هموگلوبین هم چنین تعداد گلبول های سفید و قرمز خون در ماهی سی باس آسیایی تعداد250 قطعه ماهی در چهار سطح شوری متفاوت شامل تیمار شاهد (50گرم در لیتر)، تیمار اول (35میلی گرم در لیتر)، تیماردوم (15 میلی گرم در لیتر) و تیمار سوم (صفر میلی گرم در لیتر یا همان آب شیرین) که هر تیمار شامل 3 تکرار بود بر روی بچه ماهیان با میانگین وزنی411/0 ± 36/34 گرم مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفت

  یافته ها

  در ارتباط با شوری و میزان هماتوکریت و هموگلوبین در بین تیمار ها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (05/0≤p). هم چنین در ارتباط با تعداد گلبول های قرمز و در بررسی گلبول های سفید نیز در بین تیمار ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0≤p)، در این مطالعه در رابطه با آنزیم ALP در بین تیمار های مختلف اختلاف معنی داری (05/0≤p) مشاهده نگردید. مطالعات صورت گرفته بر روی آنزیم GPT نشان داد که بین دو تیمار شاهدو تیمار دوم از لحاظ بررسی این آنزیم اختلاف معنی داری (05/0>p). از نظر آماری مشاهده شد. مطالعات صورت گرفته بر روی آنزیم GOT نشان می دهد که در طول دوره آزمایش هیچ گونه اختلاف معنی داری (05/0≤p) بین تیمار ها و تیمار شاهد و حتی در بین خود تیمار ها وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که ماهی سی باس آسیایی، تغییرات شوری در حد آب های لب شور یا آب هایی با شوری های معمولی را می پسندد و می توان این ماهی را برای پرورش در فصول گرم سال در مزارع با آب های لب شور در استان بوشهر معرفی کرد.

  کلیدواژگان: ماهی سی باس آسیایی، شوری، آنزیم کبدی، فاکتور های خونی
 • مهدیه اذر شب، مهدی رهنما*، رامین حاجی خانی، جلال صولتی، محمد رضا بیگدلی صفحات 75-93
  زمینه و هدف

  بیماری پارکینسون یکی از شایع ترین انواع بیماری های نورودژنراتیو است. علت اصلی بیماری ، تخریب نورون های دوپامینرژیک بخش متراکم جسم سیاه در مغز میانی و کاهش غلظت دوپامین در پایانه های جسم مخطط است. این مطالعه، به منظور بررسی اثر کوانزیم کیو10 بر مدل سلولی(PD) القاء شده با سم 6 - هیدروکسی دوپامین با کاهش التهاب انجام شد.

  روش کار

  برای شمارش سلول های زنده از دو روشMTT و BT استفاده شد. برای ایجاد مدل سلولی پارکینسون ازسم  6 - هیدروکسی دوپامین استفاده گردید. بعدازگذشت 48 ساعت، درصد سایتوتوکسیسیتی سم و اثر دارو مشخص شد. یک هفته بعد از جراحی کوآنزیم کیو 10 با دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم برحسب وزن موش، به صورت گاواژ به مدت دو هفته مورد درمان و سپس مورد ارزیابی آزمون های رفتاری قرار گرفتند.

  یافته ها

  در مدل جانوری دوز 25 میلی گرم کوآنزیم کیو 10 اثر قابل ملاحظه ایی بر بهبود علائم رفتاری نداشت. اما دوز50 میلی گرم کوآنزیم کیو 10 اثر قابل ملاحظه ایی بر بهبود علائم رفتاری داشت. در مدل سلولی دوز 20 میکروگرم کوآنزیم کیو 10 اثرقابل ملاحظه ایی بربهبود سلول های مبتلا نداشت. اما؛ دوز 25 میکروگرم کوآنزیم کیو 10 اثر قابل ملاحظه ایی بربهبود سلول های مبتلا داشت.

  نتیجه گیری

  درمان با کوآنزیم کیو 10 به جهت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی می تواند مرگ سلول های دوپامینرژیک دربخش جانوری و سلول های اولیه کاتکول آمینرژیک دربخش سلولی راتوسط سم 6 - هیدروکسی دوپامین کاهش دهد.

  کلیدواژگان: سلول کاتکول آمینرژیک، 6 - هیدروکسی دوپامین، پارکینسون، کوانزیم کیو10
 • سیده مریم موسوی نژاد، شهرزاد نصیری سمنانی*، رسول شکری، رضا شاپوری صفحات 95-105
  زمینه و هدف

  استفاده از داروهای گیاهی کم عارضه در درمان زخم ها، از درمان سنتی در ترمیم زخم ها و سوختگی های پوستی بسیار رایج است. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عصاره های هیدرو الکلی برگ های پنیرک، آویشن، گل بنفشه و کاج در روند التیام زخم آلوده به کاندیدا گلابراتا بر ترمیم زخم سوختگی درجه دو در موش بالغ می باشد.

  روش کار

  در این تحقیق از 42 راس موش صحرایی هم سن، نر نژاد ویستار با وزن 20±250 گرم استفاده شد. پس از تعیین MIC و  MLC و ایجاد سوختگی درجه 2، هر گروه از موش ها به 4 دسته شش تایی تقسیم و در هر گروه درمان با اوسرین، کلوتریمازول، عصاره و بدون تیمار با اوسرین 5درصد (گروه شاهد)، به مدت 24 روز در دو نوبت در شبانه روز (8 صبح و 8 شب) انجام گردید.

  یافته ها

  نتایج بررسی های MIC و MLC مشخص نمودکه عصاره برگ کاج و پنیرک به ترتیب دارای بیشترین و کم ترین خاصیت قارچ کشی قوی هستند. تاثیر عصاره گیاه بر عفونت کاندیدا گلابراتا در زخم مدل های موشی، نمونه جدا شده از موش های تیمار شده با عصاره و داروی کلوتریمازول کم تر بر روی محیط کشت MHA رشد کردند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که مصرف موضعی عصاره سبب تسریع بهبود زخم و سوختگی در موش صحرائی آزمایشگاهی در مدت زمان بسیار کوتاه تری می شود.

  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی برگ پنیرک آویشن کاج و گل بنفشه، زخم، سوختگی درجه دو، موش صحرایی
|
 • Maryam Ekrami, Sedigheh Mehrabian *, Robab Rafiei Tabatabei Pages 49-59
  Inroduction & Objective

  Probiotic bacteria is  potential hazards should also be considered and used at concentrations that have not mutagenic or carcinogenic effects. This study aimed to assess Investigation about the Mutagenic and Carcinogenic Effects of Probiotice Bacteria with Using Salmonella typhimurium TA100 and Rat Liver Microsomes(S9).
   

  Material and Methods

  In this study, we utilize the Ames test using Salmonella typhimurium TA100. Firstly, the purity of the strains was confirmed in terms of purity of mutagenic properties. In the next phase of this research the rat liver micrsomes was separately added to the minimal glucose agar medium containing the suspected carcinogenic, andprobiotice bacteria negative and positive controls and all back colonies were counted.

  Results

  The number of revertant colonies the treated plates with S9 is decreased and it means mutagenic and carcinogenic effect of probiotice bacteria with S9 is decreased.

  Conclusion

  The results of the present study shows that the probiotice bacteria at concentrations examined had no mutagenic and carcinogenic effect.

  Keywords: Probiotice Bacteria, Salmonella typhimurium 100, Ames test, Microsomes
 • Shirin Hamedi, Rohollah Rahimi *, Mahmod Nafisi Bahabadi, Maryam Azodi, Sayedh Atefeh Ahmadi Pages 61-74
  Inroduction & Objective

  Present study aimed to investigate salinity effects liver enzymes (AST, GOT and GPT) in Asian Sea bass (Lates calcarifer).

  Material and Method

  For this purpose, juvenile fish with an average weight of 34.36±0.41 g were evaluated for 30 days. After 14 days of adaptation, the experiment carried out with 4 treatments and 3 replicates including 15, 35 and 50 gram per liter and fresh water. 15 fish were randomly distributed in each of the 12 fiberglass 300-liter cylindrical tanks. Fish were fed with feed pellets two times daily. Water salinity was reduced up to 3 ppt daily. At the end of experiment, blood samples was collected.

  Results

  The Alkaline phosphatase  and GOT measurements showed no significant differentiation in all treatment. Moreover, difference were observed between 15 ppt group and control.Overall, at the present study sea bass fish showed a good compatibility in response to different salinity levels after 30 days.

  Conclusion

  The obtained results indicated that this species could tolerate salinity changes up to brackish water and high salinity water.

  Keywords: Asian Sea bass, kidney tissue, Salinity, Histopathology
 • Mahdieh Aazarshab, Mehdi Rahnema *, Ramin Hajikhani, Jalal Solati, Mohammad Reza Bigdeli Pages 75-93
  Inroduction & Objective

  Oxidative stress which is responsible for pathophysiology of hypertension, causes decrease in total antioxidant capacity. PON 1 is an antioxidant enzyme present on the surface of HDL also which is responsible for prevention of HTN and it’s complications. The aim of this study was to investigate the Effect of Isosorbide and Garlic Supplementation on Protein levels and Gene expression of PON1 at the Heart tissue in Female rats with hypertension After a period of aerobic training.

  Materials and Methods

  In the experimental study,30 female Wistar rats weighing 180-220 g were randomly divided into 8 groups: healthy control, sham, blood pressure induction (Hyper), garlic, endurance training, endurance training -garlic. The rats suffered from hypertension of 6 days a week for 8 weeks after dietary period and 10 mg/kg body weight L_NAME injection. Experimental groups received 50 mg/kg body weight garlic supplement for six weeks.The endurance training program was performed at speeds of 20-30 m/min and 20 to 35 minutes, 5 sessions per week for 6 weeks. Protein levels and expression of PON1 heart tissue were measured using ELISA kit and Real Time PCR. Data were analyzed by t-test, One-way ANOVA and post hoc tokey at the significant level P<0.05.

  Results

  The results showed that there was no significant difference between the mean protein and the expression of paraoxonase-1 in the heart tissue of the female rats with hypertension in the different groups of the study (P> 0.05).Also, there was no difference between the levels of protein paraoxonase-1 heart tissue in different groups than the group of blood pressure induction (P> 0.05).

  Conclusion

  According to the findings, it seems to that the inadequacy of the training period (frequency and intensity of exercise) and the dose rate of Garlic Supplementation can be one of the possible causes of ineffectiveness in the present study.

  Keywords: Exercise, Garlic, Hypertension, PON1, Female rats
 • Seyedeh Maryam Moosavinejad, Shahrzad Nasiri Semnani *, Rasol Shikri, Reza Shapouri Pages 95-105
  Inroduction & Objective

  The skin infected wound and wounds caused by burn are very epidemic in society, and these kind wounds rate treatment in effective to alleviate the patint, applying the herbal drugs with less complications to treat the wounds. Considering this significance , surveying Investing effect of Malva , Thymus , Viola and Pinus, Extracts on Candida Glabrata in the In vitro and Animal model.

  Material and Method

  In this study, hydroalcholic extracts of Malva , Thymus , Viola and Pinus were prepared in the laboratory. Then, the MIC and MLC of the extract were determined by dilution method in the broth. In the study of the animal model, the bacteria were first inoculated with a concentration of (5×106CFU/ML) to the wound site on Syrian mice. After 24 hours, an ointment prepared with MLC concentration was prepared from extracts was used to treat burns and infections withCandida Glabrata. In the animal model, the extracts of have antimicrobial activity against growth of Candida Glabrata.

  Results

  In this study, The MIC and MLC of the extracts model, the microbia were first inoculated with a concentration of (5×106CFU/ML) to the wound site on Syrian mice. After 24 hours, an ointment prepared with MBC concentration was prepared from extracts of the nettle, watercress and burdock root for 1 g of silver sulfadiazine and was used to treat burns and infections with Candida Glabrata. In the animal model, the extracts antimicrobial activity against growth of Candida Glabrata.In this case, the extract of Pinus and Viola have growth inhibitory Candida Glabrata activity stronger than Malva , Thymus extract.

  Conclusion

  According to the findings of this study, it can be concluded that the extract of these 4 plants on an animal model has antimicrobial and healing effects on Candida Glabrata. It can be used as an anti-inflammatory agent orointment microbia to be raised.

  Keywords: Malva, Thymus, Viola, Pinus extracts, Second degree burn Candida glabrata, Mouse