فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 4 (مهر و آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا عباسی، لیلا احمدیان، سیده راضیه فرهی* صفحات 251-259
  زمینه و هدف

  شبکه های اجتماعی آنلاین به عنوان منبع جدید و گسترده ای از اطلاعات توانسته اند دسترسی افراد به اطلاعات سلامت را تسهیل نمایند. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزان استفاده ی زنان باردار از شبکه های اجتماعی آنلاین و نقش این شبکه ها در اشتراک گذاری و استفاده از اطلاعات انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه ی توصیفی_تحلیلی در زمستان سال 1396 در شهر کرمان انجام شد. زنان باردار مراجعه کننده به 21 مطب خصوصی پزشکان زنان و زایمان در سطح شهر کرمان در این مطالعه، مشارکت نمودند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته انجام شد. روایی این پرسش نامه، توسط دو متخصص انفورماتیک پزشکی و دو متخصص مدیریت اطلاعات سلامت بررسی و تایید شد. ضریب پایایی آلفای کرونباخ آن نیز 71% محاسبه گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای تحلیلی و از طریق نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 89% از زنان باردار از شبکه های اجتماعی آنلاین استفاده می کردند که استفاده ی بیش از 80% آنها به صورت روزانه بود. بیش از 57% آنها از اطلاعات مرتبط با سلامت و مراقبتهای دوران بارداری به اشتراک گذاشته شده در این شبکه ها استفاده نموده و تقریبا 68% زنان باردار استفاده از این شبکه ها را مفید دانستند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، میزان نفوذ شبکه های اجتماعی آنلاین در میان زنان باردار شهر کرمان زیاد است. در صورتی که اطلاعات صحیح، مناسب و قابل اعتماد در شبکه های اجتماعی آنلاین به اشتراک گذاشته شود، این شبکه ها می توانند بستر مناسبی برای بهبود سطح آگاهی، دانش و سواد سلامت زنان باردار و تبادل اطلاعات و تجربیات میان آنها را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی آنلاین، خودمراقبتی، اطلاعات سلامت، زنان باردار، بارداری
 • محمدحسین رونقی* صفحات 260-268
  زمینه و هدف

  موک به معنای دوره های برخط گسترده، رویکردی آموزشی است که امکان دسترسی دانشجویان مختلف را به دوره های برخط در سراسر دنیا فراهم می کند و معمولا رایگان است. روند رشد مستمر و سریع موک ها توجه جوامع آموزشی را به خود جلب کرده است و محبوبیت فراوانی را در بسیاری از دانشگاه ها به دست آورده است. از همین رو پژوهشی کاربردی، بر مبنای نظری پذیرش و مدل استفاده از فناوری، جهت تحقق پذیرش و استفاده دانشجویان علوم پزشکی از موک ها انجام شده است.

  روش بررسی

  روش پژوهش، پیمایشی-توصیفی است که در سال 1398 انجام شده است. نمونه آماری شامل 367 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که بر اساس روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه است که روایی و پایایی آن تایید شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار 8/8LISREL  و SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بخش مهمی از یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین مولفه های انتظار عملکرد و قصد رفتاری، انتظار تلاش و قصد رفتاری، شرایط تسهیل گر و استفاده از سامانه و قصد رفتاری و استفاده از سامانه وجود دارد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر، انگیزه ی مدیران موک جهت پیاده سازی موثر سامانه به شدت در گرو قصد رفتاری کاربران به خصوص تمایل دانشجویان علوم پزشکی در جهت پذیرش و استفاده از سامانه است.

  کلیدواژگان: فناوری آموزشی، سیستم های برخط، انتشار دسترسی آزاد، دانشجویان علوم پزشکی
 • احمد رستگار*، محمد حسن صیف، زهرا فیروزی اردکانی، مرضیه تاجوران صفحات 269-280
  زمینه و هدف

  قلدری در محیط کار در سراسر دنیا، یک عامل آسیب رسان شغلی، زنگ خطر سلامت روان و به عنوان یک معضل جهانی محسوب می‏ شود. این پژوهش با هدف تعیین رابطه ی رهبری تحول آفرین و قلدری در محل کار با توجه به نقش واسطه‏ ای سلامت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است.

  روش بررسی

  روش اجرای این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای بررسی رهبری تحول آفرین از پرسش نامه استاندارد رهبری چندعاملیBass  و Avolio با پایایی(0/79)، به منظور سنجش سلامت سازمانی از پرسش نامه استاندارد Graham Lowe با پایایی(0/83) و برای قلدری سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته با پایایی(0/76) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش 265 نفر از کارکنان حوزه ی ستادی دانشگاه بود که به روش نمونه گیری ساده انتخاب شده بودند. در بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای SPSS و 8.8 Lisrel و روش های آماری توصیفی و تحلیل مسیر استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مولفه‏ های رهبری تحول آفرین از طریق واسطه‏ گری سلامت سازمانی به صورت غیرمستقیم و منفی بر قلدری محل کار تاثیر می گذارند. همچنین از میان مولفه‏ های رهبری تحول‏ آفرین، مولفه ی نفوذ آرمانی بیشترین اثر غیرمستقیم(0/19-) و از مولفه‏ های سلامت سازمانی نیز مولفه ی محیط کاری پرطراوت دارای بیشترین اثر مستقیم(0/27-) بر قلدری محل کار بود.

  نتیجه گیری

  سبک رهبری مناسب، یک سازمان سالم را ایجاد و باعث کاهش قلدری محل کار می گردد. بنابراین سازمان ها باید به توسعه ی سلامت سازمانی و ارایه آموزش های لازم به خصوص به مدیران سازمان ها بپردازند.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، سلامت سازمانی، قلدری محل کار
 • آیین محمدی، ریتا مجتهدزاده، افضل شمسی* صفحات 281-290
  زمینه و هدف

  پیشرفت تحصیلی دانشجویان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی نظام آموزشی است. هوش هیجانی یکی از عوامل موفقیت در محیط های آموزشی است که با کمک آن می توان موفقیت در جنبه های مختلف زندگی را پیش بینی نمود. هدف از این مطالعه«تعیین ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران» می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی در سال 1397 بر روی 140 نفر از دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران که به روش در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. ابزار شامل دو پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه استاندارد هوش هیجانی Brad berry-Greaves بود. پیشرفت تحصیلی با نمره معدل کل دوره تحصیلی ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS  انجام گردید. 0/05P< به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  ضریب همبستگی پیرسون ارتباط آماری مثبت و معنی داری بین پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی کل (0/546r=) و کلیه ابعاد آن (خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) نشان داد (0/000P=). میانگین نمره هوش هیجانی در دانشجویان زن (11/40±114/11) نسبت به دانشجویان مرد (12/57±113/39) بیشتر بود(0/887P=).

  نتیجه گیری

  میانگین نمره ی هوش هیجانی دانشجویان و ابعاد آن در سطح مطلوب قرار دارد. بین هوش هیجانی و کلیه ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. لذا برنامه ریزی اساسی توسط مسئولان مربوط برای ارتقای سطح هوش هیجانی در جهت پیشرفت تحصیلی دانشجویان ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی، دانشجو
 • محمود مرادی، سارا بهرامی نیا* صفحات 291-301
  زمینه و هدف

  سواد سلامت نقش مهمی در افزایش آگاهی و دانش افراد در دنیای امروزی داشته و رابطه ی تنگاتنگی با وضعیت بهداشتی، سلامت و نیز درمان بیماری های آنها دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین وضعیت سواد سلامت مراجعه کنندگان به مطب پزشکان متخصص شهر کرمانشاه است.

  روش بررسی

  روش این مطالعه توصیفی-پیمایشی از نوع مقطعی است. جامعه ی پژوهش مراجعه کنندگان(بیماران و همراهان وی) به مطب های پزشکان متخصص شهر کرمانشاه بود. تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1396 و در طی سه ماه بررسی گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی سنجش سواد سلامت بزرگسالان ساکن شهرهای ایران (HELIA) بود. روایی پرسش نامه با نظر متخصصان تایید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/89 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری(یومان-ویتنی و کروسکال-والیس) در نرم افزار SPSS و اکسل انجام شد.

  یافته ها

   یافته های پژوهش حاضر نشان داد که سواد سلامت مراجعه کنندگان به مطب های پزشکان شهر کرمانشاه در سطح مطلوب(کافی) است. سه منبع«اینترنت»، «پرسش از پزشک و کارکنان درمانی» و «رادیو و تلویزیون» اولویت های کسب اطلاعات یا سواد سلامت هستند. همچنین نتایج نشان داد، سواد سلامت افراد از نظر ویژگی های سن، جنسیت، تحصیلات و شغل تفاوت دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که اغلب افرادی که از سواد سلامت پایین و محدود برخوردارند جزو گروه های آسیب پذیر جامعه(سنین بالا، سطح تحصیلات پایین و کم درآمد) بودند. از این رو، توجه به نیازهای اطلاعاتی بهداشتی و سواد سلامت گروه های آسیب پذیر و طراحی آموزش ساده و هدفمند آنها با بهره گیری از رسانه های مطلوب توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بیمار، همراه بیمار، سواد سلامت، پرسش نامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان ایران، شهر کرمانشاه
 • مریم احمدی، ماشالله ترابی*، مریم گودرزی، حمیده حمیدی، سمیرا علمی، فاطمه گل ماهی، سمیرا مرتضایی، پریسا نزاری صفحات 302-310
  زمینه و هدف

  هدف از این پژوهش، معرفی ایجاد مدل جدید اندیکاتور نامه ها در اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی و نوع مطالعه توسعه ای می باشد که در این پژوهش روش قدیمی اتوماسیون در قالب مدل جدید اصلاح گردیده است. بر اساس پراکندگی کدهای اختصاص یافته به نامه ها، نبود نظم خاص در کدهای واحدهای قدیم و جدید تعریف شده و این که ابتدا اندیکاتور نامه ها در سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه به صورت ترکیب حروف و عدد و بدون طبقه بندی انجام می شده است، تصمیم به اصلاح آن گرفته شد. در این مدل، شماره گذاری مکاتبات براساس فراوانی واحدهای زیرمجموعه دانشگاه تشریح و مدل پیشنهادی ارایه گردید.

  یافته ها

  بر اساس مدل جدید شماره گذاری، کدهای یکپارچه به نامه ها اختصاص یافت که تماما عددی و یا ترکیبی از اعداد بوده است. با توجه به فراوانی واحدهای تحت پوشش دانشگاه، مراکز تحقیقاتی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند. بنابراین، دامنه ی بزرگ تری از کدهای اندیکاتور برای این واحدها نسبت به سایر بخش ها در نظر گرفته شد.

  نتیجه گیری

  این مدل، دستیابی به الگوی جدید ایجاد کد اندیکاتور اتوماسیون اداری در دانشگاه علوم پزشکی تهران را فراهم کرده و موجب سهولت در جستجوی نامه ها براساس شماره ی تعریف شده می گردد.

  کلیدواژگان: اتوماسیون اداری، دبیرخانه هوشمند، اندیکاتور، سیستم های اطلاعات مدیریت، مکاتبات
 • رضا صفدری، حمید چوبینه*، مژگان صداقت زاده صفحات 311-323
  زمینه و هدف

  ناباروری یک بیماری مزمن با سیر درمان طولانی است و خودمراقبتی باعث افزایش سطح دانش و آگاهی راجع به بیماری می شود. ازآنجایی که گوشی های هوشمند باعث دسترسی به اطلاعات در هر زمان و مکانی می شوند، بنابراین برنامه ی کاربردی خودمراقبتی درمان ناباروری با استفاده از تکنولوژی های کمکی تولیدمثلی مبتنی بر موبایل می تواند انتخاب خوبی جهت کمک به افراد برای پیشبرد درمان و کسب آگاهی باشد.

  روش بررسی

  با بررسی منابع کتابخانه ای و برنامه های کاربردی مرتبط و مشابه، اقلام داده ای و بخش های موردنیاز برنامه ی کاربردی مشخص شد. برای بررسی اهمیت آن ها، یک نظرسنجی از اعضای مرکز تخصصی و فوق تخصصی درمان ناباروری هلال ایران انجام گرفت. از 35 نفر افراد جامعه، 20 نفر تصادفا برای پاسخگویی انتخاب شدند. پرسش نامه در سه بخش و مجموع 32 پرسش تنظیم شد. در نظرسنجی، چارچوب مدل داده ای به تایید گذاشته شد. به دلیل طراحی مدل داده ای طبق رفرنس، اساس چارچوب ابزار، نیازی به تایید روایی و پایایی نداشت. با جمع بندی پاسخ ها، اقلام داده ای و بخش های مشخص شده در طراحی برنامه به کار گرفته شد.

  یافته ها

  بررسی میانگین امتیازات نشان داد که پاسخ دهندگان، اکثر آیتم ها را ضروری تشخیص دادند. نظرسنجی دارای سه محور اصلی بود. میانگین امتیازات محورهای اطلاعات مربوط به بیمار، مربوط به آموزش بیمار و ابزارهای مدیریت بیماری به ترتیب 4/205، 4/402 و 4/275 است. قرارگرفتن میانگین امتیازات در محدوده ی 4 به بالا، نشان دهنده ی اثرگذاری خیلی زیاد آنهاست.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج نظرسنجی، برنامه ی کاربردی طراحی شده می تواند برای بیماران مفید باشد.

  کلیدواژگان: ناباروری، خودمراقبتی، تکنولوژی کمکی تولیدمثلی، برنامه ی کاربردی
 • مهرداد آزادی، ملیکه بهشتی فر* صفحات 324-334
  زمینه و هدف

  فشار روانی شغلی یکی از دلایل ترک کار و انگیزه ی پایین است و تقلیل آن می تواند پیامدهای مثبتی برای سازمان داشته باشد. طبق مطالعات، بهسازی کارکنان و خودپنداره ی مثبت آنها نسبت به محیط کار می تواند از فشارهای روانی شغلی بکاهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر بهسازی نیروی انسانی بر فشارهای روانی شغلی با توجه به نقش میانجی خودپنداره کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز می باشد.

  روش بررسی

  مطالعه ی حاضر توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه ی پژوهش شامل 584 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز در سال 1397 بود که 234 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جمع آوری داده ها با استفاده از سه پرسش نامه ی استاندارد انجام شد که روایی محتوایی و پایایی آنها تایید گردید. برای تحلیل آماری، از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos و SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بهسازی نیروی انسانی بر فشارهای روانی شغلی کارکنان(ضریب مسیر 0/778-) تاثیر معکوس داشت. بهسازی نیروی انسانی بر خودپنداره ی کارکنان(ضریب مسیر 0/843) تاثیر مستقیم داشت، اما خودپنداره ی کارکنان بر فشار روانی شغلی(ضریب مسیر 0/166) تاثیر نداشت. از آنجاکه مسیر بهسازی نیروی انسانی-خودپنداره و خودپنداره-فشارهای روانی شغلی معنی دار نبود، لذا بهسازی نیروی انسانی بر فشارهای روانی شغلی از طریق متغیر میانجی خودپنداره در سطح اطمینان 0/95 تاثیر نداشت.

  نتیجه گیری

  طبق نتیجه ی پژوهش، بر اجرای بهسازی مستمر کارکنان در جهت ارتقای مهارت ها و توانایی های آنها برای کاهش فشارهای روانی شغلی تاکید می شود.

  کلیدواژگان: بهسازی نیروی انسانی، فشارهای روانی شغلی، خودپنداره، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|
 • Reza Abbasi, Leila Ahmadian, Razieh Farrahi* Pages 251-259
  Background and Aim

  The online social networks as new and widespread sources of information have been able to facilitate the accessibility of people to health information. The aim of this study was to determine the use of online social networks and their role in sharing health information among pregnant women.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was conducted in Kerman in the winter of 2017. The study participants were the pregnant women referring to 21 gynecologists’ private offices in Kerman city. Data were collected by a researcher-made questionnaire. The validity of this questionnaire was confirmed by 4 medical informatics and health information management specialists, and its reliability (71%) was estimated with Cronbach's alpha. Data were analyzed by SPSS using descriptive statistics and analytical tests.

  Results

  In general, 89% of pregnant women used online social networks and more than 80% of them used it daily. Moreover, more than 57% used these networks for the related information about health and pregnancy period care, and almost 68% of pregnant women considered these networks useful.

  Conclusion

  This study showed the widespread use of online social networks among pregnant women in Kerman city. If accurate and trustworthy information bits were shared in such networks, they could provide an appropriate platform to improve the awareness, knowledge and health literacy of pregnant woman, and facilitate the exchange of information and experience among them.

  Keywords: Online Social Networks, Self-Care, Health Information, Pregnant Women, Pregnancy
 • Mohammad Hossein Ronaghi* Pages 260-268
  Background and Aim

  MOOC stands for Massive Open Online Course and is an instructional approach that allows hundreds of thousands of students to access -- typically free of charge -- online courses anywhere around the world. The continuous and rapid growth of MOOCs has attracted the attention of educational community and has gained widespread popularity among many universities. Therefore, based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model, an applied research was conducted to study medical students' acceptance to use MOOCs.

  Materials and Methods

  It is a descriptive survey that has been done in 2019. The sample consisted of 367 randomly selected students of Shiraz University of Medical Sciences (SUMS). The data collection tool was a questionnaire, the validity and reliability of which were confirmed. The data were analyzed by SPSS and LISREL 8.8 software.

  Results

  An important part of the results revealed that there was a positive meaningful relationship between "performance expectancy" and "behavioral intention", "effort expectancy" and "behavioral intention", "facilitating conditions" and "use of the system", and "behavioral intention" and "use of the system".

  Conclusion

  According to the results of this study, MOOC managers' motivation to implement the system effectively strongly depends on the behavioral intention of users, especially students' willingness to accept and use the system.

  Keywords: Educational Technology, Online Systems, Open Access, Medical Students
 • Ahmad Rastegar*, Mohammad Hasan Seif, Zahra Firoozi Ardekani, Marzieh Tajvaran Pages 269-280
  Background and Aim

  Workplace bullying around the world is a work-injury factor, a mental health alarm and a global disaster. The aim of the present study was to investigate the relationship between transformational leadership and workplace bullying among employees at Shiraz University of Medical Sciences taking into account the mediating role of organizational health.

  Materials and Methods

  The research method was descriptive - survey. Research instruments chosen for the purpose of this study included The multifactor leadership questionnaire as the standard instrument for measuring transformational leadership behavior Bass & Avolio with(0.79) reliability, Graham Lowe’s standard questionnaire of organizational health questionnaire with(0.79) reliability and for organizational bullying a researcher-made questionnaire with(0/83) reliability was used. The statistical population of the study consisted of 265 university staff who were selected by simple sampling method. The research hypotheses were analyzed using SPSS and Lisrel 8.8 softwares and descriptive statistics and path analysis.

  Results

  The results showed that the components of transformational leadership affected workplace bullying indirectly and negatively through the mediation of organizational health. In addition, among the components of transformational leadership, idealized influence had the highest indirect effect(-0/19) on workplace bullying.  Among the components of organizational health, vibrant workplace had the highest level of direct effect(-0/27) on workplace bullying.

  Conclusion

  A good leadership style creates a healthy organization and reduces workplace bullying. Therefore, organizations need to develop organizational health and provide training, especially to managers of organizations.

  Keywords: Transformational Leadership, Organizational Health, Workplace Bullying
 • Aeen Mohammadi, Rita Mojtahedzadeh, Afzal Shamsi* Pages 281-290
  Background and Aim

  Students' academic achievement is one of the important indicators in evaluating the educational system. Emotional intelligence is one of the success factors in educational environments that can predict success in different aspects of life.The purpose of this study was to determine the relationship between emotional intelligence and academic achievement in students of Anesthesiology and Operating Room of Tehran University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 140 people of anesthesiology students and operating room of Tehran University of Medical Sciences in 2018. The samples were selected by available method. The instrument consisted of two demographic questionnaires and the Bradbury and Graves' standard questionnaire for emotional intelligence. In order to measure academic achievement, the average score of the whole course of the students was used. Data were analyzed by SPSS software and P<0.05 was considered as significant.

  Results

  Pearson's correlation coefficient showed a significant positive correlation between academic achievement and total emotional intelligence(r=0.554) and all its dimensions(self-awareness, self-management, social awareness and relationship management)(P=0.000). The mean score of emotional intelligence in female students(114.11±11.40) was higher than that of male students(113.39±12.57)(P=0.887).

  Conclusion

  The mean score of students' emotional intelligence and its dimensions was in a desired level. There was a positive and significant relationship between emotional intelligence and all aspects of it with academic achievement. Therefore, it is essential for the authorities to plan for the improvement of the level of emotional intelligence for the students' academic achievement.

  Keywords: Emotional Intelligence, Academic Achievement, Student
 • Mahmoud Moradi, Sara Bahrami Nia* Pages 291-301
  Background and Aim

  The aim of this study was to evaluate the health literacy of patients referring to specialist physicians' offices in the city of Kermanshah.

  Materials and Methods

  This is a descriptive analytical cross-sectional study. The population of the study (patients and their companions) included those referring to specialist physicians' offices. In 2017, 380 people were randomly selected and were studied during three months. The data collection tool was Health Literacy for Iranian Adults Assessment Questionnaire. Its validity was confirmed by specialists and its reliability turned out to be 0.89 by Cronbach's alpha. Data were analyzed by statistical tests (Spearman's correlation, Mann–Whitney U test and Kruskal-Wallis test) using SPSS software.

  Results

  The findings of the study showed that the health literacy of patients and their relatives, referring to physicians' offices in the city of Kermanshah, was relatively favorable, i.e., more than average. The three sources of "the Internet", "questions asked from doctors and medical staff" and "radio and television" are the priorities of information or health literacy. The results showed that people's health literacy was different in terms of age, sex, education, and occupation.

  Conclusion

  The results of this study revealed that often those people who have low and limited health literacy are among vulnerable community groups (having old ages, low educational levels, and low income). So, considering the health information needs and health literacy of vulnerable groups and designing simple and targeted education using the appropriate media are recommended.

  Keywords: Patient, Patient's Companion, Health Literacy, Health Literacy for Iranian Adults Questionnaire, Kermanshah City
 • Maryam Ahmadi, Mashallah Torabi*, Maryam Goodarzi, Hamideh Hamidi, Samira Elmi, Fatemeh Golmahi, Samira Mortezaie, Parisa Nezari Pages 302-310
  Background and Aim

  The purpose of this study was to introduce a new model for indicator of letters in office automation of Tehran University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  The present study was an applied research and a developmental study in which old automation method has been modified to new model. Regarding to the dispersion of codes assigned to letters, there was no specific order in the codes of both old and new units defined in the system, and firstly, the letter indicators in the office automation system of university in combination with letters and numbers was done without classification, the decision was made to correct it in the office automation system. In new model, numbering the correspondence based on frequency of each university unit's subdivision was described and proposed model was presented.

  Results

  According to the new numerical model, integrated codes were assigned which were entirely numerical or the combination of numbers. Due to the abundance of units covered by the university, the research centers allocate the largest number to themselves. Therefore, a larger range of indicator codes for these units was considered than for other sections.

  Conclusion

  This model provides a new model for implementation of office automation indicator code in Tehran University of Medical Sciences and facilitates the search of letters based on the defined number.

  Keywords: Office Automation, Intelligent Secretariat, Indicator, Information Systems Management, Correspondences
 • Reza Safdari, Hamid Choobineh*, Mozhgan Sedaghatzadeh Pages 311-323
  Background and Aim

  Infertility is a chronic disease with a long-term treatment and self-care leads to an increase in the level of knowledge and awareness about the disease. Moreover, smartphones provide access to information at any time and place; therefore, by using the mobile-based assisted reproductive technology, a self-care application program can be a good choice to help people gain awareness and improve the treatment. 

  Materials and Methods

  Library resources and related and similar applications were studied. Then, data items and the sections required for applied program were identified. To study their importance, a survey was performed on the working members of Iran Helal Infertility Specialty Center. Out of the 35 members of the research community, 20 were randomly selected. The survey questionnaire was made with 32 questions in three sections. In this survey, the data model framework was confirmed; however, the basis of the tools framework didn't need the confirmation of validity and reliability since the data model was designed based on the reference. With summarization of responses, data items and sections specified in designing the program were applied.

  Results

  The mean of the scores showed that the respondents had identified most of the items as essential. This survey had three main axes. The mean scores of axes of patient information, patient education, and disease management tools are 4.205, 4.402 and 4.275, respectively. The mean scores above 4 show that their effectiveness is very high.

  Conclusion

  Considering the results, the designed application program can be helpful for patients.

  Keywords: Infertility, Self Care, Assisted Reproductive Techniques, Application Program
 • Mehrdad Azadi, Malikeh Beheshtifar* Pages 324-334
  Background and Aim

  Job stress is one of the reasons of low motivation and leaving one's job, and its reduction can have positive consequences. According to studies, staff's development and their positive self concept toward workplace can reduce job stress. The aim of this research is to study the effect of human resource development on job stress with regard to the mediator role of self concept in Shiraz University of Medical Sciences(SUMS).

  Materials and Methods

  This is a correlational descriptive study. The research community included 584 staff members, of whom 234 were selected using Morgan's table in 2018. To collect data, 3 standard questionnaires were used, and their content validity and reliability were confirmed. For data analysis, structural equation modeling and Amos and SPSS softwares were used.

  Results

  The findings showed that human resource development had a reverse effect on staff job stress(path coefficient -0.778). Moreover, human resource development had a direct effect on job stress(path coefficient 0.843), but staff self concept did not have any effect on job stress(path coefficient 0.166). Since the paths of human resource development-self concept and self concept-job stress were not meaningful, human resource development did not have any effect on job stress by way of the mediator variable of self concept in confidence level 0.95.

  Conclusion

  According to the results of this study, conducting the staff's continuous development to promote their skills and abilities for declining job stress is emphasized.

  Keywords: Human Resource Development, Job Stress, Self Concept, Shiraz University of Medical Sciences