فهرست مطالب

هنر و تمدن شرق - پیاپی 26 (زمستان 1398)

مجله هنر و تمدن شرق
پیاپی 26 (زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فتانه سنگتراش*، حسنعلی پورمند صفحات 5-20

  مطالعه کنیسه، مطالعه تاریخ اسراییل است. هیچ دوره ای از زیستن، بدون کنیسه که محل عبادت عمومی و آموزش مذهبی ا ست قابل تصور نیست. خیلی زود کنیسه به مرکز اصلی یهودیت تبدیل و به همین دلیل بعدها پس از پراکندگی یهود، باور و آیین های یهودیان حفظ شد. کنیسه مرکز فعالیت های جامعه یهود و معبد اورشلیم مرکز کل یهودیان بود. در حقیقت کنیسه برای جوامع پراکنده یهود، جایگاه مقدس کوچکی برای جبران و فقدان معبد اصلی بود. بنابراین، صرف نظر از این که چگونه جزئیات ساخت کنیسه می تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد، بنای کنیسه، نیایش و آیین های آنان، مهم ترین تجلی یهودیت بوده است، و هدف اصلی آن ایجاد اتحاد میان یهودیانی بوده که در سراسر جهان پراکنده شده بودند. مهمترین هدف این مقاله معرفی نحوه شکل گیری اندیشه یهودیت در ساخت کنیسه است. با این فرض که اندیشه یهودیت چه تاثیری بر ساخت کنیسه در محله جویباره اصفهان می گذارد و پژوهش با طرح تحقیق تفسیری_تاریخی به پرسش های تحقیق و به چگونگی تاثیر اندیشه یهودیت در معماری کنیسه های اصفهان می پردازد. همچنین به این مهم می پردازد که چگونه می توان با برداشت میدانی از کنیسه های محله جویباره اصفهان به شکل گیری کنیسه در ایران پی برد؟ این نوشته ابتدا به شکل گیری مذهب یهود، تاریخ یهودیت در ایران از جمله، اصفهان و اندیشه یهودیان در ساخت کنیسه پرداخته و سپس با برداشت میدانی از محله جویباره چند نمونه از کنیسه ها را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. شناخت و دسته بندی معماری کنیسه های اصفهان می تواند در درک بهتر فضای کنیسه موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: اندیشه یهودیت، آیین یهود، معماری کنیسه، محله جویباره
 • شکیلا کریمی* صفحات 21-30

  هنر ایرانی بازتاب نمادین و رمزگونه واقعیات و حقایق است. فرهنگ اسطوره ای-نمادین ایران با طبیعت و عناصر زمینی و آسمانی آن پیوند تنگاتنگ دارد. از دیرباز شرایط زندگی کشاورزی در مرز و بوم ایران موجب وابستگی مردم به آب و در نتیجه تکریم این عنصر مقدس بوده است. حضور عناصر مرتبط با آب، مانند گیاه و پرنده، و به ویژه مرغابی، در ادوار مختلف تاریخ هنر ایران حاکی از پررنگ بودن باورهای مبتنی بر طبیعت نزد ایرانیان است از آنجا که نقش این پرنده در دوران ساسانی و اوج آناهیتاپرستی به وضوح در هنرها جلوه گر شده است می توان این فرضیه را مطرح کرد که مرغابی نمادی از آناهیتا، ایزدبانوی باروری، و آب های پاک باشد. از سوی دیگر، با توجه به گذشته های دورتر، مرغابی می تواند به منزله پرنده ای نقش شده باشد که در نی زارهای ایران فراوان بوده و پرنده بومی منطقه محسوب می شده است. نقش مرغابی بر ظروف و اشیا در هنرهای تزئینی و کاربردی ایرانیان دیده می شود و تداوم آن در هنر دوران اسلامی تا عصر صفویه نیز مشهود است. این نقش در تاریخ بارها تکرار شده است، اما چندان به چرایی حضور مداوم آن توجه نشده است. در این مقاله سعی شده است با نگاهی اجمالی، ضمن شناسایی نقش مرغابی در هر دوره، به این سوال پاسخ داده شود که معانی و فرم نقش مرغابی در هنر مردم ایران از دوران باستان تا دوران اسلامی چه تغییراتی کرده است. این پژوهش از نوع نظری و اکتشافی، و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی ای است که تصاویر تکرارشده مرغابی سانان را در هنرهای تزئینی و کاربردی ادوار گوناگون تاریخی شامل می شود. به نظر می رسد هنرمندان در ابتدا دیدی واقع گرا به مرغابی سانان داشته اند و آنچه در محیط خود مشاهده می کرده اند را به تصویر می کشیده اند و به مرور زمان نقش مرغابی به صورت نمادین درآمده و دارای بار معنوی و سلطنتی شده است تا آنجا که در اوج این فرایند مرغابی به صورت نمادی ایزدی نقش شده است. در نهایت با گذشت زمان و تحول باورهای مردمان به نقشی صرفا تزئینی افول می کند.

  کلیدواژگان: نماد، هنر، ایران، آناهیتا، آب، نقش، مرغابی سانان
 • وحید عسکرپور*، آرش تیرانداز لاله زاری صفحات 31-40
  در این مقاله، زمین سیمای مرگ عصرآهن در ناحیه قره داغ مرکزی آذربایجان شرقی مطالعه و ناحیه کوهستانی قره داغ مرکزی در گروه اقلیم های صعب نیمه خشک طبقه بندی می شود. این ناحیه در دوران پیش از تاریخ، یکی از معابر اصلی دسترسی شرق دریاچه ارومیه به قفقاز جنوبی بوده است. براساس شواهد حاصل از بررسی های باستان شناختی، در این ناحیه در طی عصرآهن بیش از همه با نظام های معیشتی غیروابسته به سکونتگا ه های پایدار مواجه هستیم که به استثنای قبور و برخی شواهد سکونت موقت، به ندرت شواهد مادی چندانی از خود برجای گذاشته اند. ویژگی های بوم شناختی و فقر، از خاک های مناسب برای کشاورزی، شکل گیری و توسعه نظام های سکونتگاهی در این ناحیه جلوگیری کرده است. مجموعه آثار باستان شناختی این ناحیه، براساس گونه شناسی قطعات سفالی و شکل قبور، در افق دوره آهن قرار می گیرد. زمین سیمای مرگ به پژوهش در زمینه نسبت بین شواهد تدفینی و زمین سیمای جغرافیایی در زمینه های اجتماعی و ایدئولوژیک می پردازد. نکته ای که در نسبت میان قبور باستانی و محیط بیش از همه اهمیت دارد، تصادفی نبودن مکان گزینی آنهاست. در این زمینه، با بهره گیری از نظام اطلاعات جغرافیایی می توان منطق حاکم بر پراکنش قبور این ناحیه را روشن ساخت و از منظر اجتماعی و ایدئولوژیک به تفسیر آنها اقدام کرد. در راستای نیل به این مقصود، اطلاعات محیطی و فرهنگی قبور و محوطه های محصور این ناحیه، مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. مهمترین شاخصه پراکنش قبور در زمین سیمای مرگ این ناحیه، آن است که هریک از گونه های مختلف این قبور را، گروه های قومی-اجتماعی متفاوتی علامت گذاری کرده است.
  کلیدواژگان: زمین سیمای مرگ، عصرآهن، قره داغ مرکزی، پراکنش باستان شناختی، تحلیل ژئوماتیک
 • سیده سروه نادری*، عین الدین صادق زاده، فریبا شاپوریان صفحات 41-56
  مینیمالیست ها با استفاده از حداقل عناصر، ایده و مفهوم مورد نظر خود را بیان می کنند. هنرمندان، جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و در طراحی پوستر معاصر استفاده از این ویژگی بسیار چشمگیر است. مسئله پژوهش حاضر، بررسی تاثیرپذیری طراحان پوستر ایران از ویژگی آثار مینیمالیست هاست. مینیمالیسم که حسن ختام هنر مدرن و آغاز دوران جدید پسامدرن شناخته می شود تاثیر عمده ای بر آثار طراحان معاصر گذاشته است و طراحان گرافیک تحت تاثیر این جریان در سراسر جهان به خصوص در زمینه طراحی پوستر در پی دستیابی و خلق آثاری هرچه ساده تر هستند تا بیشترین تاثیر را بر مخاطب بگذارد. هنرمندان ایرانی نیز در دهه های اخیر تحت تاثیر این جریان قرار گرفته اند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر این است که در طراحی پوستر ایران، نسل پنجم طراحان گرافیک از مینیمالیسم تاثیر پذیرفتند و در برخی از آثار نیز به کار گرفته اند. در حالی که در پوسترهای نسل بعد طراحان گرافیک ایران، گرایش به مینیمالیسم و نشانه های فرهنگی هنری تحت تاثیر مستقیم خصوصیات مینیمالیسم غربی بوده و از ویژگی های هنر ایرانی کمتر استفاده شده است.
  کلیدواژگان: مینیمالیسم، طراحی پوستر، گرافیک ایران، پوستر مینیمال
 • سیده شیرین حجازی* صفحات 57-66
  مطالعه و واکاوی یافته های دوران کهن، علاوه بر اینکه منجر به کسب آگاهی های تاریخی درباره آن دوران می شود، می تواند خوانش های بشر از رابطه دوسویه میان انسان و محیط زندگی را دچار تغییر کند. منطقه باستانی شهر سوخته از تمدن های حاشیه دلتای رود هیرمند، واقع در استان سیستان و بلوچستان امروزی، است. این منطقه در چهار دوره تاریخی به حیات خود ادامه داده است و از مراکز مهم تمدنی در هزاره سوم پیش از میلاد به‏شمار می رود.این نوشته در دو بخش معرفی و کلیات و تحلیل داده های معماری و شهری تدوین شده و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که اعضای تمدن های کهن در نمونه شهرسوخته چه ملاحظات و مداخلات معمارانه ای در محیط زیست خود داشته اند؟ در بخش تحلیل داده ها، نحوه برخورد ساکنین شهر سوخته با مسئله مسکن، معماری و شهرسازی، با توجه به مدارک و شواهد باستان شناسی بررسی شده است. در این قسمت، بیش از سایر مستندات، تکیه بر تصاویر منتشرشده این منطقه باستانی است که یونسکو در جریان ثبت جهانی شهرسوخته گرفته است و نقشه های شهر باستانی به تصاویر سه بعدی قابل درک تبدیل شده اند. نگارنده با انطباق مشخصات اصلی اقلیم سیستان بر یافته های معماری و شهر از حفاری های باستان شناسی، سعی در نشان دادن نوع برخورد ساکنان شهر سوخته با بستر را دارد.
  کلیدواژگان: شهر سوخته، اقلیم، معماری، شهرسازی
 • علیرضا محمدی میلاسی* صفحات 67-80

  سنگاب ظرفی بزرگ و سنگی است که در حیاط و ورودی اماکن مقدس و عمومی قرار می‏گرفت و جهت رفع تشنگی از آن استفاده می‏شد. سنگاب‏سازی در دوره صفویه به اوج رسید و ارتباط نزدیکی به تفکر شیعه و قداست آب نزد ایرانیان دارد. ظهور دولت صفوی باعث تحول در ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران شد. در این دوره جهان‏ بینی سیاسی و مذهبی ایران تغییر اساسی پیدا کرد و دولت ملی بر پایه اندیشه‏ های شیعی ایجاد شد که در پی آن هنر ملی-مذهبی شکل گرفت. بسیاری از نماد‏های کهن ایرانی بر پایه اندیشه جدید مجددا مورد استفاده قرار گرفت. نقوش و تزیینات آثار عصر صفوی تحت تاثیر چنین تفکری ایجاد شدند. تحقیق پیش رو با استفاده از داده ‏های گردآوری‏ شده به‏ صورت میدانی و کتابخانه‏ای و بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی است که ضمن بیان جایگاه آب در فرهنگ ایرانی به معرفی سنگاب امام‏زاده شاه سیدعلی اصفهان می ‏پردازد. در این مقاله سعی در بررسی نقوش آن و ریشه‏ یابی این نقوش از نظر مفهوم و ساختار در هنر ایران است. این سنگاب در بحث نمادشناسی دارای عالی‏ترین پیام‏های ملی و مذهبی است. استفاده نمادین از مفهوم آب، نقش شیر و خورشید و درخت مقدس (در بین دو حیوان روبه ‏روی هم) و همچنین حالت چهره تداوم سنت نقش پردازی ایرانی قبل از صفوی به خصوص هنر ایران پیش از اسلام را نشان می‏دهد، که با مفاهیم جدید تحت تاثیر مذهب شیعه به بهترین نحو بیان می شود که در هیچ سنگاب یا اثر دیگری با این زیبایی تکرار نشده است.این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و توسعه‎ ای است. از نظر روش تحلیلی-توصیفی است. ضمن بررسی میدانی سنگاب، به ‏صورت کتابخانه ای و مطالعه مقالات و اسناد، به بررسی و چگونگی تداوم نقوش و ریشه نمادین آنها پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: سنگاب، تزیینات، شیعه، صفوی، هنر‏ایرانی
|
 • Fataneh Sangtarash *, Hasan Ali Pourmand Pages 5-20

  The study of the synagogue is the exploration of the history of Israel. There are no periods of life imaginable without this place of public praying and religious teaching. Synagogue was very soon transformed into the main center of Judaism and, due to the same reason, long after Jews’ scattering, Jews’ beliefs and rites were preserved. The synagogue was the center of the Jewish society’s activities the same way that Jerusalem Temple was the center of all Jews. In fact, the synagogue was a small sacred place for the compensation and lack of the main temple for the scattered Jewish community. Therefore, disregarding the idea that how can the details of synagogues’ construction differ in various countries, the building of the synagogue and the praying and rituals in them are the most important visible manifestations of Judaism; the main goal of their construction was the unification of the Jews who were scatrtred all around the globe. The main purpose of the current study is to introduce the method of the Jewish ideas’ formation regarding the construction of the synagogue. Assuming the effect that the Jewish mindset has on the construction of the synagogue in Isfahan, Juybareh Neighborhood, the present study presents historical-interpretive research to find answers to the following questions: how can the Jewish mindset influence the architectural design of the synagogues in Isfahan? How can the survey and observation of the synagogues in Juybareh Neighborhood in Isfahan help to figure out the formation of the synagogue in Iran?This article initially deals with the formation of the Judaism, history of Judaism in Iran, including Isfahan, and Jewish thoughts in the construction of synagogue; then, using survey observations and records in Juybareh Neighborhood, several samples of synagogues are analyzed and investigated. The recognition and classification of the architecture in Isfahan’s synagogue enables a better perception of the synagogues’ spaces.

  Keywords: Jewish mindset, Jewish rites, Architectural design of synagogues, Juybareh Neighborhood
 • Shakila Karimi * Pages 21-30

  Iranian art is a symbolic and mystical reflection of realities and truths. Mythological-symbolic culture of Iran is closely related to the nature and earthly and heavenly elements of it. Since time immemorial, the agricultural life conditions across Iran have always forced people to be dependent on water and as a result this has led to the consecration of this sacred element. Presence of the elements related to water, like plants and birds, and particularly ducks, in various eras of the history of art in Iran, bespeaks of the colorfulness of the nature-grounded beliefs by Iranians. Since the motif of this bird has become manifested in arts in the Sassanid era and in the heydays of worship of Anahita (Goddess of World Waters), one can raise the hypothesis that duck is a symbol of Anahita, the goddess of fertility and pure waters. On the other hand, given the historical past, duck could have been used as a motif representing a bird that was found in countless numbers in Iran’s canebrakes and considered to be an indigenous species in the region. The motif of duck can be seen on containers and objects in decorative and applied arts of Iranians and its continuation in the Islamic era to Safavid era is visible. This motif has been repeated in the history for several times but no independent study has yet undertaken the explanation of its continuous presence. In this article, after a short review and identification of the motif of duck in each era we have sought to answer the question what changes have been made to the meaning and form of motif of duck in the art of Iranian people from the ancient times up to the Islamic era. This study is of theoretical and exploratory type and it drew upon a descriptive and analytic method to analyze the data collected through library and electronic sources which contain the pictures of ducks in decorative and applied arts of various historical eras. It seems that artists have had a realistic view of the ducks in the beginning and they would picture what they saw in their surrounding environment and in the course of time the motif of ducks has turned to a symbol with a spiritual and royal content insofar as at the climax of this process the duck has been pictured as a goddess. Finally, after a while and following the developments occurred in the beliefs of people, it has declined to a mere decorative motif.

  Keywords: Symbol, art, Iran, Anahita, Water, Motif, Ducks
 • Vahid Askarpour *, Arash Tirandaz Lalehzari Pages 31-40
  This study is an attempt to investigate the death landscape of the Iron Age in the Central Qaradagh Region of Eastern Azerbaijan. The mountainous zone of the Central Qaradagh has a semi-arid climate. It has been one of the main access passages of Eastern Urmia Lake to the Southern Caucasus in the prehistoric era. According to the evidence obtained from archaeological investigations, during the Iron Age, in this area, we are mostly faced with living systems that are not dependent on stable settlements. There are rarely much evidences left except graves and some evidence of temporary residence. The ecological features and the lack of soils suitable for agriculture have prevented the formation and development of settlements systems in this area. Based on the clay fragments and graves shape, the collection of the archaeological evidence obtained from this area is included under the Iron Age. The death landscape deals with the relation between the funerary evidence and the geographical landscape deals with the social and ideological aspects. What is the most important in the relation between the ancient graves and the environment is the non-arbitrariness of their location. In this regard, through the use of the GIS, the logic of the graves distribution can be clarified and they can be sociologically and ideologically interpreted. In order to do so, the environmental and cultural information of the graves and the areas enclosed in this region must be investigated and analyzed. The most important criterion for graves distribution in the death landscape of this region is the different types of these graves that can be marked in different ethno-sociological groups.
  Keywords: Death landscape, Iron Age, Central Qaradagh, Archaeological Distribution, Geomatic analysis
 • Seyedeh Sarveh Naderi *, Eynodin Sadeghzadeh, Fariba Shapouriyan Pages 41-56
  The minimalists who express their ideas and concepts using minimal elements have influenced the artists of the world, including the use of this feature in contemporary poster design is remarkable. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of Iranian poster designer of minimalist methods. Minimalism, known as the end of modern art and the beginning of the new postmodern era, has had a major impact on the work of contemporary designers; and graphic designers are influenced by this trend around the world especially in the field of poster design, the pursuit and creation of works are as easy as possible that will have the most impact on the audience. Iranian artists have also been affected by this trend in recent decades. The research method of this study is descriptive-analytical and the results show that in poster design of Iran, fifth generation graphic designers are influenced by minimalism and have been applied in some works. Whereas in the next generation posters of Iranian graphic designers, the tendency towards minimalism and cultural-artistic symbols is directly influenced by the characteristics of western minimalism and the features of Iranian art are less used.
  Keywords: minimalism, Poster Design, Iranian Graphics, Minimal Poster
 • Seyedeh Shirin Hejazi * Pages 57-66
  Studying and analyzing the findings of ancient times, in addition to gaining historical insights about that period, can alter human readings of the dual relationship between man and the environment. The ancient area of ​​Burnt City is one of the border civilizations of the Hirmand River Delta in present-day Sistan and Baluchistan province. The region has survived in four historical periods and is one of the most important civilization centers in the third millennium BC.This article is divided into two sections, Introduction and Analysis of Architectural and Urban Data, and seeks to answer the question of what architectural considerations and interventions have the members of ancient civilizations had in their urban environment? In the data analysis section, the way the residents of the burnt towns are treated with the issue of housing, architecture and urban planning has been examined with regard to archaeological evidence. In this section, more than any other documentation, it relies on the published images of this ancient area captured by UNESCO during the World Census of the World, and the maps of the ancient city have become understandable 3D images. By adapting the main features of the Sistan climate to architectural and city findings from archaeological excavations, the author attempts to show the type of inhabitants of the burned city with the bed.
  Keywords: Burnt City, Climate, Architecture, Urban Development
 • Alireza Mohammadi Milasi * Pages 67-80

  Sangab is a large, stone container that was placed in the courtyard and at the entrance to sacred and public places and used to quench thirst. Sandstone eruption peaked in the Safavid era and is closely linked to Shiite thinking and the sanctity of water among Iranians. The rise of the Safavid state changed the social and cultural structure of Iran. During this period, Iran's political and religious worldview changed dramatically, and the national government was formed on the basis of Shiite ideas, which then shaped national-religious art. Many ancient Iranian symbols were re-used on the basis of new thinking. The motifs and ornaments of the Safavid era were inspired by such thinking. The present research is based on field and library data collection and using a descriptive-analytical method that while introducing water status in Iranian culture introduces Imamzadeh Shah Seyed Ali Isfahan. This article attempts to study its motifs and to trace these motifs in terms of concept and structure in Iranian art. This syllabus has some of the highest national and religious messages in symbolology. The symbolic use of the concept of water, the role of the lion and the sun, and the sacred tree (between two animals), as well as the face of the continuation of the tradition of Iranian pre-Safavid embroidery, especially pre-Islamic Iranian art, illustrates new concepts. Influenced by Shiite religion it is best stated that no other sangab or other work has been repeated with such beauty.This research is objective and fundamental in its development. It is analytic-descriptive. In the course of field study of Sangab, library and study of articles and documents, their symbolic motifs and origins are studied.

  Keywords: Sangab, Decorations, Shia, Safavid, Iranian Art