فهرست مطالب

فناوری آموزش و یادگیری - پیاپی 8 (پاییز 1395)
 • پیاپی 8 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیروس معدن دار*، خدیجه علی آبادی، رضا محمدکاظمی، عباس عباس پور صفحات 1-22

  در اقتصاد پویای جهان امروز، رویکردهای سنتی کسب وکار، دیگر پاسخگوی نیازهای رشد، بقا و رقابت در بازار نبوده و کارآفرینی به عنوان ضرورت، پیش روی سازمان ها و افراد قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، سازوکارهای موثر بر ارزش های فرهنگی به طور گسترده ای می توانند در گرایش افراد به کارآفرینی، چه به صورت فردی و چه در بافت یک کسب وکار موجود موثر باشند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تلویزیون و محتوای برنامه های تلویزیونی بر قصد کارآفرینانه مخاطبان آن است. رویکرد مطالعه حاضر، کمی و جامعه موردپژوهش شامل مخاطبان برنامه های تلویزیونی در شهر تهران سال 96-97 که رسانه ملی را می بینند انتخاب شد و بر اساس جدول مورگان نمونه به تعداد 384 نفر با رویکرد تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه توزیع گردید. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است محتوای کارآفرینی و اجتماعی برنامه تلویزیونی تاثیر مثبت و معنادار بر قصد کارآفرینانه فردی دارد. محتوای اجتماعی و قصد کارآفرینانه فردی بر قصد کارآفرینانه سازمانی تاثیر دارد؛ اما محتوای کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه سازمانی تاثیر ندارد.

  کلیدواژگان: آموزش، کارآفرینی برنامه های، تلویزیونی قصد، کارآفرینانه
 • مرضیه سعیدپور*، حسین زنگنه صفحات 23-55

  محیط های یادگیری یادگیرنده محور در هر دو محیط یادگیری (حضوری و برخط) با محوریت یادگیرنده و اقتضائات محیط یادگیری طراحی می شوند.در این مقاله با نگاه تحلیلی سعی شده پارامترهایی که در طراحی محیط یادگیری (حضوری و برخط) بایستی براساس آموزه های نظریه یادگیری زایشی رعایت شود، توضیح داده شود. در راستای مدلسازی این نظریه یعنی کاربردی نمودن آن در کلاس درس در یک بافت سازنده گرایانه (توسعه ی نظریه)، سعی شده از روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی با طرح تدوین مدل استفاده شود. سوالات تحقیق کیفی عبارت بودند از: چارچوب نظریه ی یادگیری زایشی چیست؟ مولفه های این مدل کدام اند؟ همچنین روند طراحی آموزشی براساس این مدل چگونه است؟ در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دستیابی به چارچوب نظریه ی یادگیری زایشی با توسعه مبانی نظری و پژوهشی استفاده شده. سپس مولفه های مدل پیشنهادی و روند طراحی محیط یادگیری زایشی با تاکید بر چرخه تکرارشونده طراحی، اجرا و اصلاح پژوهش تکوینی مشخص گردیده. مدل نهایی جهت طراحی محیط یادگیری زایشی مشتمل بر 12گام؛ تحلیل و شناخت، تعیین بازده های یادگیری، درگیرسازی شناختی، فعال سازی دانش و تجارب پیشین، فعالیت های یادگیری، دسترسی به منابع، شرح و بسط یادگیری، تسهیل یادگیری، خلق معنا و ارزشیابی ارائه شده است.  نتایج نشان می دهد مدل طراحی آموزشی با این 12 گام، قادر است ضمن تفویض مسئولیت و کنترل یادگیری به شخص یادگیرنده او را هرچه بیشتر در ساخت دانش طی فرایند یادگیری ترغیب کند تا یادگیرندگانی خودانگیخته، خودتنظیم و مسئولیت پذیر متناسب با محیط‏های زندگی معاصر پرورش دهد.

  کلیدواژگان: محیط یادگیری، محیط یادگیری زایشی، مدل پیشنهادی طراحی محیط یادگیری زایشی
 • اکبر کبیری*، علی موسوی صفحات 57-70

  پژوهش حاضر باهدف سنجش میزان دانش دانش آموزان دختر پایه ی هشتم شهر تهران از بازی های رایانه ای انجام شد. روش این پژوهش توصیفی-پیمایشی بود که پژوهشگران علاوه بر آن به بررسی رابطه میان دانش دانش آموزان با استفاده آن ها از بازی های رایانه ای نیز پرداخته اند. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دختر هشتم شهر تهران در سال تحصیلی 1393-1394 بود که با استفاده از جدول کوهن، 387 دانش آموز با روش خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته  (برگرفته از پرسشنامه های پایان نامه کارشناسی ارشد کبیری 1393) استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی نشان داد که دانش دانش آموزان پایه هشتم نسبت به بازی های رایانه ای بالاتر از میزان میانگین است، همچنین بررسی ها نشان داد رابطه دانش امور واقعی و دانش امور روندی دانش آموزان با میزان استفاده آن ها از بازی های رایانه ای مثبت و مستقیم است؛ اما بین دانش امور مفهومی آنان با میزان استفاده از بازی های رایانه ای این رابطه برقرار نیست (رابطه ضعیف بود). چنانچه هرچقدر دانش امور مفهومی آنان نسبت به بازی های رایانه ای بالاتر نشان داده شد میزان استفاده آنان از این بازی ها به شکلی منظم، کنترل شده و صحیح تر بود.نتایج نشان دادمی توان با ارتقاء دانش مفهومی دانش آموزان و والدین آنان از بازی های رایانه ای، میزان و نحوه استفاده دانش آموزان از این بازی ها را به میزان زیادی کنترل و به سمت مطلوب سوق داد.

  کلیدواژگان: بازی، بازی رایانه ای، دانش، میزان استفاده
 • رامین پوراسکندری*، مهران فرج اللهی صفحات 71-86

  یکی از ظرفیت هایی که به دنبال ظهور فناوری های اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری به کار گرفته شد؛ استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان چهارم ابتدایی در درس ریاضی انجام گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع شبه آزمایشی بوده و همچنین در طبقه بندی تحقیقات بر اساس هدف از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر اردبیل به تعداد 4215 بود که در سال تحصیلی 95 - 94 مشغول به تحصیل بودند. برای انجام پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند، دو کلاس متشکل از 60 دانش آموز به عنوان نمونه آماری در دو گروه آزمایش و گواه از جامعه موردمطالعه انتخاب گردید. برای تجزیه وتحلیل داده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، انحراف میانگین) و آمار استنباطی (آزمون تی گروه های مستقل و تحلیل کوواریانس) استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد دانش آموزانی که در فرایند یاددهی- یادگیری از شبکه اجتماعی مجازی (تلگرام) استفاده کرده اند از عملکرد تحصیلی بالایی نیز در درس ریاضی برخوردار بوده اند. همچنین علی رغم دل نگرانی هایی که در خصوص کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد؛ می توان با برنامه ریزی های دقیق و هدفمند از ظرفیت های این فناوری برای ارتقاء سطح آموزش و فرایند یاددهی - یادگیری بهره مند شد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، عملکرد تحصیلی، ریاضی
 • فرشته حسینی*، مژده وزیری، فریبا عدلی صفحات 87-103

  هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی وضعیت کنونی مدارس هوشمند متوسطه دخترانه تهران بر اساس استانداردها (مدل مفهومی هوشمند سازی) در سال 1393 1392 انجام گردید. روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدارس هوشمند متوسطه دخترانه مناطق 19 گانه شهر تهران و نمونه شامل 8 مدرسه هوشمند متوسطه دخترانه که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و همچنین پرسشنامه مدل مفهومی انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختارمند بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی استیودنت بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کنونی مدارس هوشمند در مولفه مدیریت یکپارچه رایانه ای در سطح پیشرفته و در مولفه برخورداری از معلمان آموزش دیده و زیرساخت توسعه یافته فناوری در سطح میانی و در مولفه محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانه ای و ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر در سطح مقدماتی قرار دارد. درنهایت از کل مدارس متوسطه دخترانه در تهران که عنوان هوشمند را به خود نسبت می دادند فقط 19 مدرسه هوشمند محسوب شدند که با توجه به نتایج پژوهش تعدادی از این مدارس نیز نیاز به بهبود کیفیت بیشتر دارند. تا بتوانند به سطح مطلوب یعنی پیشرفته نائل شوند.

  کلیدواژگان: روش های نوین تدریس، فناوری اطلاعات، مدارس هوشمند، هوشمندسازی
 • علی حسن نیاه*، محمود نجفی، علی محمد رضایی صفحات 105-127

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود مشکلات دیکته نویسی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال دیکته بود. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل دانش آموزان مبتلا به اختلال دیکته مراجعه کننده به مرکز ناتوانی های یادگیری صدرای شهرستان تربت حیدریه در آذرماه 1393 بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و 36 نفر به عنوان نمونه نهایی گزینش و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند (12 دانش آموز روش چند حسی فرنالد، 12 دانش آموز روش تدابیر یادیارها و 12 دانش آموز گروه کنترل). ابزارهای استفاده شده شامل: مقیاس تجدید نظر شده ی هوشی وکسلر برای کودکان و آزمون تشخیصی اختلال بیان نوشتاری (مولفه دیکته) باعزت (1389) بود. گروه آزمایشی اول روش چند حسی فرنالد را در 8 جلسه 45 دقیقه ای و گروه آزمایشی دوم روش تدابیر یادیارها را در 8 جلسه 45 دقیقه ای دریافت نمودند، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از t وابسته، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و آزمون پیگیری LSD مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بعد از ارائه روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها در بهبود مشکلات دیکته نویسی گروه های آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما تفاوت معناداری بین روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها مشاهده نشد. لذا روش آموزش چند حسی فرنالد و کاربرد تدابیر یادیارها به صورت مناسب و طبق اصول مدنظر موجب بهبود مشکلات دیکته نویسی می شود.

  کلیدواژگان: اختلال دیکته نویسی، اختلال نوشتن، تدابیر یادیارها، روش آموزش چند حسی فرنالد
|
 • Siros Madandar *, Khadijeh Aliabadi, Reza Mohammad Kazemi, Abbas Abbaspour Pages 1-22

  In today’s world dynamic economy, traditional approaches do not meet the needs of growth and survival and competition and entrepreneurship is seen as anecessity for institutions and individuals. in such Situation,the mechanisms effecting cultural values can be widely used in the tendency of individuals to engage in entrepreneurship, either individually or in from of a business context might be effective. The quantitative and research population of the present study was selected as the target audience of television programs in the city of Tehran in 2017-18 that view the national media. Based on Morgan's table, a sample of 384 people was selected using a simple random approach and a questionnaire was distributed. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The findings of the study indicate that the social and entrepreneurial content of the television program has a positive and significant effect on individual entrepreneurial intention. Social content and individual entrepreneurial intention influence organizational entrepreneurial intention. But entrepreneurial content does not affect organizational entrepreneurial intention. .

  Keywords: Education, Entrepreneurship Programs, Television Intent, Entrepreneur
 • Marzieh Saeedpour *, HOSSEIN ZANGANEH Pages 23-55

  learner-centered learning environments are design in both learning environments (physical and online) and with a focus on the learner and the learning environment requirements. In these article, by an analytic view attempted parameters that should in designing the learning environment based on the generative learning theory are explained. For making the modeling of this theory that's applicable in constuctive learning environments attempted from a mixed exploration method of consecutive exploration with model development plan are used. Qualitative research questions were: What is the framework Generative learning theory? What are the components of this model? Also what is the educational design process based on this model? In this study, we used a qualitative content analysis to achieve the generative learning theory and formative research to develop the theoretical and research basis of proposed model with an emphasis on iterative cycles are designed, implemented and evaluated used. We tried to create a model to design a generative learning environment which consists of 12 steps (analysis and recognition, determining learning outcomes, knowledge and past experience, learning activities, access to resources, and elaboration of learning, facilitating, meaning creation and evaluation). Results showed the instructional design model by these 12 steps relegating responsibilities and control of learning to the learner are able to encourage constructing knowledge as an important event through learning process and they foster spontaneous, self-regulate, self-control and responsible learners compatible with the contemporary lifestyle environment.

  Keywords: Learning environment, generative learning environment, generative learning environment design proposed model
 • Akbar Kabiri *, Ali Musavi Pages 57-70

  The study aimed have been conducted to assess the knowledge of the games of eighth grade students in Tehran, Although the methodology of this study is cross-sectional survey However, the researchers also has examined the relationship between students use their knowledge of computer games. The population includes all eight female students in Tehran in 1393-1394 academic year was referred to by Cohen, the study sample was 387 students . That cluster were selected from among the target population. A questionnaire was used to collect data (from questionnaires Kabiri, 1393). Results We analyze the data using descriptive statistics and inferential statistics show that more than eight games in the computer science students is above average. The investigation revealed that between knowledge and knowledge of the actual process of students. The investigation showed that the relationship between actual and trend of the students with the use of these games is a direct and positive.but the concept of knowledge with the use of these games, there was a weak relationship. However the concept of the game was more, much more of their use, more rational and more regular.

  Keywords: games, computer games, Knowledge, Utilization
 • Ramin Poureskandari *, Mehran Farajolahi Pages 71-86

  The use of virtual social networks was one of the capacities that followed the emergence of information and communication technologies in teaching and learning, therefore, the present study aimed to study the impact of virtual social networks on The academic performance of fourth grade elementary students was assessed in mathematics. The present study is a quasi-experimental one in terms of data collection method and is also a type of applied research in the classification of research by purpose. The statistical population of the present study was 4215 students of fourth grade elementary school in Ardabil who were in the academic year 94-95. For purposeful sampling, two classes of 60 students were selected as the statistical sample in two experimental and control groups from the study population. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean درصد standard deviation) and inferential statistics (independent t-test and covariance analysis) were used for data analysis. Version 23 was used. The results showed that students who used virtual social network (TEG) in the teaching-learning process had a high educational performance in mathematics. Also, in spite of concerns about the use of virtual social networks, it is possible to utilize the technology's capacity to enhance the teaching and learning process through careful planning.

  Keywords: Social networks ‎, Academic Performance, Mathematic
 • Fereshte Hosseini *, Mojdeh Vaziri, Fariba Adli Pages 87-103

  The purpose of this study was to evaluate the current status of girls' high schools in Tehran based on standards (conceptual model of intelligence) in 2014-2014. The research method was descriptive survey. The statistical population of the research consisted of all girls 'high schools in 19 districts of Tehran and the sample consisted of 8 girls' high schools that were selected by available sampling method and conceptual model questionnaire. Data collection tools were questionnaires and semi-structured interviews. Data were analyzed using t-student test. The results showed that the current state of smart schools in the component of advanced computer integrated management and in the component of trained teachers and advanced technology infrastructure in the middle level in the component of multimedia content-based teaching and learning environment and integrated computer communication. O is on a preliminary level with other schools. Finally, out of the total girls' secondary schools in Tehran that were labeled as smart, only 19 were considered smart schools, and according to the research results, some of these schools need to be further improved. So that they can reach the desired level, that is, advanced.

  Keywords: New teaching methods, Information Technology, Smart Schools, Smart
 • Ali Hasanniyah *, Mahmood Najafi, Alimohammad Rezaei Pages 105-127

  The purpose ofthe present study was comparingthe effectivenessof Fernaldmulti-sensoryinstructional method and mnemonics measures application in improvingdictation problems in female third grade elementary school students with dictationdisorder. The study was quasi-experimental withpre-test, post-test and controlgroup.Students with dictation disorder who referred toSadra Learning DisabilitiesCenter in -TorbatHeidarieh inNovember 2014, consisted the statistical population of the study.Among them,36 participants were selected in an available sampling method and were assigned randomly into two experimental groups and a control group(12 participants received Fernald multi-sensoryinstructional method, 12 participants received mnemonicsmeasures method and 12 participants of control group received no intervention).The Revised Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) andBaezzat'sDiagnostic Test of Writing Expression Disorder ( spelling component)were the tools of the study.Participants of the first experimental group received 45-minute Fernald multi-sensoryinstructional method for 8 sessions and participants of the second experimental group received 45-minutes mnemonicsmeasures method for 8 sessions, but participants of control group received no intervention. Data were analyzed usingdependent t test,univariate covariance analysis test and LSD follow-up test.Results showed that there was a significant difference between experimental groups and control group after providing Fernaldmulti-sensory instructional method and mnemonicsmeasuresmethod in improvingdictation problems.There was no significant difference between multi-sensory instructional method and mnemonics measures application method.Thus, applyingFernaldmulti-sensory instructional method and mnemonicsmeasuresapplicationmethodeffectively, appropriately and based on the considered principles can improvedictationroblems

  Keywords: Fernaldmulti-sensory instructional method, Mnemonicsmeasures, Writing disorder, dictation disorder