فهرست مطالب

مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی
سال هفتم شماره 4 (زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/11/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سهیلا خداوردیان*، فاطمه گلشنی، سوزان امامی پور، آدیس کراسکیان صفحات 1-19
  اختلال کاستی توجه/بیش فعالی (AD/HD) یکی از رایج ترین اختلالات عصبی- تحولی رایج دوران کودکی است. این اختلال علاوه بر ایجاد مشکلات رفتاری و یادگیری در کودک، معمولا تعامل کودک مبتلا را با خانواده و نیز همسالان، با مشکل مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش رفتاری والدین (BPT) مبتنی بر رویکرد بارکلی و دارو درمانی با متیل فنیدیت (MPH، ریتالین) در کاهش شدت نشانه های دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال کاستی توجه/بیش فعالی و میزان استرس فرزندپروری در مادران آن ها بود. ابزارهای پژوهش شامل نخستین خرده مقیاس ویرایش چهارم پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4)، تدوین شده توسط گادو واسپرافکین (1994) و  مقیاس استرس فرزندپروری بری و جونز (1995) بود. نتایج نشان داد که هر دو روش در کاهش شدت نشانه ها در کودکان مبتلا به ADHD و استرس فرزندپروری مادران موثر بودند، اما اثربخشی دارودرمانی بر هر دو متغیر وابسته، به نحوی معنادار بیش از اثربخشیBPT بود.
  کلیدواژگان: آموزش رفتاری والد، دارودرمانی، اختلال کاستی توجه، بیش-فعالی، استرس فرزندپروری
 • سید محمد زادخوش*، حسن غرایاق زندی، رسول حمایت طلب صفحات 21-37
  با توجه به تاثیری که اضطراب می تواند بر عملکرد داشته باشد، رابطه اضطراب و عملکرد سال هاست که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق، مطالعه اثر تمرینات نوروفیدبک آلفا/تتا بر عملکرد و اضطراب فوتبالیست های جوان بود. بدین منظور تعداد 30 ورزشکار رشته فوتبال به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (مداخله تمرینات نوروفیدبک پروتکل آلفا/تتا) و کنترل قرار گرفتند. ورزشکاران گروه آزمایش، 12جلسه (6 هفته و هفته ای 2 جلسه) 30 دقیقه ای تمرین نوروفیدبک با پروتکل کاهش موج آلفا و افزایش موج تتا دریافت نمودند و در گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگرفت. قبل و بعد از مداخله از پرسشنامه مقیاس اضطراب ورزشی و آزمون عملکرد شوت فوتبال استفاده گردید. از تحلیل واریانس چندعاملی برای مقایسه گروه ها استفاده شد. نتایج نشان داد گروه نوروفیدبک بهبودی معنی داری را در کاهش اضطراب ورزشی و افزایش عملکرد ورزشی نشان می دهد. با توجه به نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرینات نوروفیدبک آلفا/تتا می توانند روشی مناسب جهت تمرینات افزایش عملکرد و کاهش اضطراب ورزشی فوتبالیست ها باشند.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، اضطراب، عملکرد ورزشی، ورزشکاران
 • محمد خدایاری فرد*، عبدالله خرمی مارکانی، باقر غباری بناب، فرامرز سهرابی، عنایت الله زمانپور، رویا راقبیان، غلامعلی افروز، ولی الله فرزاد، نسرین محمودی، بهنوش زینلی زاده، نرگس تنکمانی صفحات 39-49

  از هوش معنوی به عنوان ظرفیت‎ها و منابع معنوی برای تصمیم‎گیری‎ها و حل‎ مسائل وجودی روزانه استفاده می شود. برای اندازه‎گیری هوش معنوی، آزمونی روا و پایا و منطبق بر آموزه‎های دین اسلام وجود ندارد. این مطالعه تعریف و تعیین ابعاد هوش معنوی و بررسی روایی محتوایی و صوری مقیاس آن در جامعه دانشجویی است. مطالعه به صورت کمی و کیفی، و با مروری جامع بر ابزارهای هوش معنوی و مصاحبه با 67 دانشجوی کارشناسی انجام گرفت. طبق نتایج هوش معنوی به صورت «فرایند جست وجوی معنای وجودی، درک مسائل معنوی، فهم نمادها و مناسک دینی، توانایی استفاده بهینه از منابع معنوی برای حل مشکلات و سازگاری با محیط» تعریف شده و ابعاد سه گانه آن مشخص شد. 106 گویه مقیاس از ابزارهای موجود و 42 گویه آن از مصاحبه به دست آمد. این مقیاس مبتنی بر زمینه دینی و فرهنگی جامعه دانشجویی ایران بوده و می تواند با روایی محتوایی و روایی صوری خوب و قابل قبول برای سنجش سازه هوش معنوی در جامعه دانشجویی استفاده شود. برای جلوگیری از خستگی و کمک به افزایش دقت پاسخ دهندگان و ازدیاد روایی مقیاس، تهیه و تدوین فرم کوتاه مقیاس پیشنهاد می‎شود.

  کلیدواژگان: معنویت، هوش، هوش معنوی، روایی محتوایی
 • احمد رستگار*، محمدحسن صیف، یاسمین عابدینی صفحات 51-71
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی روابط سرمایه های روان شناختی و هیجانات تدریس با توجه به نقش واسطه ای خستگی هیجانی انجام شد. برای این منظور، تعداد 172 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهرستان برازجان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب، و به پرسشنامه ای خودگزارشی متشکل از مقیاس های سرمایه روان شناختی (لوتانز و همکاران، 2007)، خستگی هیجانی (ماسلاچ و همکاران، 1996) و مقیاس ارتقاء یافته هیجانات تدریس فرنزل و همکاران (2010) پاسخ دادند. تحلیل داده ها در دو بخش متغیرهای مکنون و مشاهده پذیر و با روش مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار AMOS انجام گرفت. نتایج نشان داد که در مدل متغیرهای مکنون، سازه سرمایه روان شناختی، هیجانات مثبت را به صورت مثبت و هیجانات منفی را به صورت منفی پیش بینی می کند. همچنین سرمایه روان شناختی با واسطه گری خستگی هیجانی می تواند از میزان هیجانات منفی معلمان بکاهد. در مدل متغیرهای مشاهده پذیر نیز مشخص شد که خودکارآمدی هیجانات لذت و غرور را به صورت مثبت پیش بینی می کند. از طرفی دو مولفه تاب آوری و خوش بینی نیز با واسطه گری خستگی هیجانی می توانند خشم و اضطراب معلمان را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: هیجانات تدریس، سرمایه های روان شناختی، خستگی هیجانی
 • یاسر مدنی، فاطمه هاشمی گلپایگانی*، مسعود غلامعلی لواسانی صفحات 73-88
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدل تلفیقی رویکرد هیجان مدار و مدل گاتمن بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متاهل انجام گرفت. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش زنان متاهل مراجعه کننده به خانه سلامت تهرانسر منطقه 21 می باشند. نمونه شامل 26 نفر از افراد جامعه بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و 13 نفر در گروه آزمایش و 13 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه ادراک شده (PRQC) استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری داده های پژوهش می توان گفت که آموزش مدل تلفیقی رویکرد هیجان مدار و مدل گاتمن موجب افزایش معنادار کیفیت رابطه زناشویی و تمام شش خرده مقیاس های آن (رضایت، اعتماد، تعهد، شوق و شور جنسی، صمیمیت و عشق) شده است. همچنین نتایج آزمون اندازه گیری مکرر نشان داد که اثربخشی آموزش مدل تلفیقی حاضر بعد از یک ماه ماندگار بوده است. بنابراین، نتایج پژوهش حاکی از این است که از آموزش مدل تلفیقی رویکرد هیجان مدار و مدل گاتمن می توان برای بهبود کیفیت رابطه زناشویی زنان متاهل استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مدل تلفیقی، رویکرد هیجان مدار، مدل گاتمن، کیفیت رابطه زناشویی
 • یوسف مقدس تبریزی، رضا رجبی، کامران سبزی دیزج یکان*، مسعود نبوی، رضا رستمی صفحات 89-100
  مالتیپل اسکلروزیس به عنوان یک بیماری مزمن و عصبی پیش رونده به شمار می رود که موجب عوارضی چون اختلال تعادل، خستگی و سرانجام کاهش کیفیت زندگی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین های نوروفیدبک بر تعادل و خستگی بیماران مبتلا به ام اس بود.  18 نفر (4 مرد و 14 زن) از بیماران مالتیپل اسکلروزیس انجمن ام اس و جامعه حمایت از بیماران ام اس ایران، با درجه ناتوانی (EDSS) کمتر از 5/4، به صورت هدفمند انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی که تمرینات نوروفیدبک را دریافت کردند (8=n) و کنترل (10=n) تقسیم شدند. قبل و بعد از دوره تمرینی، آزمون های تعادلی برگ و بلند شدن و رفتن زمان دار و آزمون شدت خستگی و کیفیت زندگی به عمل آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های  t مستقل و  t همبسته در سطح معنی داری 05/0>P انجام گرفت. بین بیماران دو گروه در پیش آزمون در وضعیت تعادل، خستگی و کیفیت زندگی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج آزمون t همبسته نشان داد که تعادل بیماران در گروه آزمایشی به دنبال تمرینات نوروفیدبک بهبودی معنی داری داشت (05/0>P)؛ همچنین به دنبال 10 جلسه تمرینات نوروفیدبک بهبودی معنی داری در خستگی و کیفیت زندگی بیماران حاصل نشد. بر اساس این نتایج، تمرینات نوروفیدبک می تواند در کنار درمان های دارویی برای بهبود تعادل بیماران ام اس مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، تعادل، خستگی، مالتیپل اسکلروزیس
 • مرضیه پورصالحی نویده*، مهرانگیز پیوسته گر، زهره خسروی، فاطمه گلشنی صفحات 101-116
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی و نوروفیدبک برکاهش نشانه های پیش مرضی اختلال دوقطبی بود. در این تحقیق که از نوع نیمه آزمایشی بود، جامعه آماری شامل تمامی دبیرستان های دخترانه شرق شهر تهران بود. نمونه گیری در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای صورت گرفت، از بین 300 پرسشنامه، 27 دانش آموز که در تمامی پرسشنامه ها نمرات بالاتر از میانگین دریافت نمودند، به مرحله دوم نمونه گیری وارد شدند. در مرحله دوم نمونه گیری با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 18 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از مصاحبه بالینی ساختاریافته برای تشخیص (SCID) اختلالات محور I، مقیاس تکانشگری بارات (BIS-11) و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS). نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته (Mixed ANOVA) و با استفاده از SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این بود که اثر تعاملی تکانشگری*گروه (0.007P= و 5.88=(12و4) F) به نفع گروه نوروفیدبک و همچنین اثر تعاملی دشواری در تنظیم هیجان*گروه  (0.026 P= و 4.07=(12و4) F) به نفع گروه رفتاردرمانی دیالکتیکی به لحاظ آماری معنادار بود. این یافته بیانگر این است که با در نظر گرفتن نشانه های روانشناختی برجسته در هر فرد می توان رویکرد درمانی متناسب تری بکار برد.
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیکی، نوروفیدبک، نشانه های پیش مرضی اختلال دوقطبی
 • منصوره حاج حسینی*، طیبه کوشه، مسعود غلامعلی لواسانی، محمدحسن مرسلی صفحات 117-132
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر یادگیری مشارکتی بر اضطراب، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی صورت پذیرفت. روش پژوهش، آزمایشی بوده و در طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه انجام یافت. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان رشته علوم تجربی شهر تهران بود که از آن نمونه ای به روش نمونه گیری در دسترس شامل دو کلاس مشابه از دو دبیرستان در منطقه کهریزک برگزیده شده و به طور تصادفی در دو گروه  آزمایشی و گواه قرار گرفتند (22 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل). گروه آزمایشی به مدت سی و دو جلسه تحت آموزش ریاضی به روش یادگیری مشارکتی قرار گرفته و گروه گواه در همین مدت با روش سنتی آموزش دیدند و مطابق با طرح تحقیق هر دو گروه پیش و پس از آموزش به لحاظ هر سه متغیر مورد مطالعه، سنجیده شدند. جهت گرداوری داده ها از مقیاس اضطراب ریاضی (شکرانی، 1381)، پرسشنامه نگرش نسبت به ریاضی (قنبرزاده، 1380) و آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته استفاده شد و داده ها به واسطه تحلیل کوواریانس تک عاملی پردازش شدند. یافته های پژوهش تفاوت معنی دار P<0/05 میان دو گروه آزمایشی و گواه در هر سه متغیر اضطراب ریاضی، نگرش نسبت به ریاضی و پیشرفت تحصیلی را نشان داد، به طوری که گروه آزمایشی اضطراب ریاضی کمتر، نگرش بهتر نسبت به ریاضی و پیشرفت تحصیلی بیشتری داشتند.
  کلیدواژگان: یادگیری مشارکتی، اضطراب ریاضی، نگرش نسبت به ریاضی، پیشرفت تحصیلی در ریاضی
 • خدیجه علوی، محمدعلی اصغری مقدم*، عباس رحیمی نژاد، حجت الله فراهانی، گیتی شمس صفحات 133-150
  هدف مطالعه حاضر، آماده سازی و بررسی ویژگی های سنجشی نسخه فارسی مقیاس نیاز شخصی به ساختار (PNSS) است. در این مطالعه 521 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی آزاد واحد تهران در سال تحصیلی 95-94 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، مورد آزمون قرار گرفتند. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و اعتبار همگرا (محاسبه همبستگی با پرسشنامه هراس اجتماعی-SPIN) استفاده شد.برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش های آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی استفاده شد.نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از وجود دو عامل تمایل به ساختار و پاسخ دهی به فقدان ساختار بود. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز حاکی از برتری ساختار عاملی نسخه 9 عبارتی به دست آمده در تحلیل عاملی اکتشافی بر سایر نسخه ها بود. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس و عامل های تشکیل دهنده آن در دامنه 69/0 تا 77/0 و ضریب پایایی بازآزمایی در دامنه 69/0 تا 75/0 به دست آمد.همچنین PNSS همبستگی معناداری را با SPIN نشان داد. قوی ترین همبستگی بین خرده مقیاس پاسخ به فقدان ساختار و SPIN مشاهده شد.در مجموعنسخه فارسی مقیاس نیاز شخصی به ساختار از پایایی و اعتبار مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: مقیاس نیاز شخصی به ساختار، ویژگی های سنجشی، اعتبار، پایایی
 • زهرا سیفی*، آنیتا باغداساریانس، فاطمه محمدیان رسنانی صفحات 151-162
  بیماری آلزایمر یکی از شایع ترین بیماری های تحلیل برنده و پیش رونده سلول های مغزی است که با آسیب های شناختی همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ورزش هوازی بر کارکردهای عصب روان شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر بود. بدین منظور طی یک پژوهش شبه آزمایشی با گروه کنترل، 14 نفر از افراد مبتلا به آلزایمر عضو انجمن آلزایمر به روش در دسترس انتخاب شدند. قبل از مداخله، شدت بیماری مددجویان با استفاده از آزمون FAST (محمدیان و همکاران؛ 2015) و MMSE (سیدیان و همکاران؛ 1386) و میزان آتروفی هیپوکامپ بر اساس Brain MRI سنجیده شد و به صورت تصادفی در دو گروه 7 نفری گماشته شدند. هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با آزمون های MMSE و MOCA (سیگارودی و همکاران؛ 1391) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش در برنامه ورزشی با دوچرخه ثابت، به مدت 3 ماه، دو جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه شرکت کردند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که نمرات پس آزمون عملکرد عصب روان شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر در گروه آزمایش به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل است. بنابراین، به نظر می رسد برنامه ورزش هوازی می تواند در بهبود کارکردهای عصب روان شناختی این بیماران موثر باشد.
  کلیدواژگان: آلزایمر، ورزش هوازی، کارکردهای عصب روان شناختی
 • معصومه محبی، سوگند قاسم زاده*، ولی الله فرزاد، غلامعلی افروز صفحات 163-179

  هدف این پژوهش بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس رضایت مندی زوجیت افروز بود. بدین منظور نمونه ای به حجم 415 نفر از معلمان متاهل زن در مدارس راهنمایی و متوسطه شهر تهران که به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند (حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان)، پرسشنامه رضایت مندی زوجیت (110 سوالی در طیف لیکرت 4 درجه ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد ضریب اعتبار پرسشنامه از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ 989/0 است. در بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی استفاده شد. پس از حذف سوالات نامناسب و با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی، چرخش پروماکس، و ماتریس عاملی، نمودار شیب دار و غیره از مجموعه 108 سوالی، تعداد 9 عامل استخراج شد. برای بررسی روایی همگرا، همبستگی بین دو مقیاس رضایت مندی زوجیت افروز و رضایت مندی زناشویی اینریج در سطح اطمینان 99/0،) 01/0P=) همبستگی 437/0 بدست آمد که نتایج نشان داد روایی همگرای مناسب بین دو ابزار فوق وجود دارد.

  کلیدواژگان: عملی بودن، اعتبار، روایی، رضایت مندی زوجیت، معلمان متاهل زن
 • سعید سلیمانی*، محمود ابوالقاسمی، اکبر عالم تبریز صفحات 179-202
  در محیط پرتلاطم و پر از تغییر کنونی، یکی از شاخص های ماندگاری و بقای سازمان ها، یادگیری مستمر و بهینه سازی مداوم عملکرد فردی و سازمانی است. بررسی اجمالی مطالعات صورت گرفته در حوزه ی سرآمدی نظام آموزش و یادگیری گویای عدم توجه الگوهای ارائه شده به علل ریشه ای بروز نقصان های عملکردی و اتکای بیش از حد این الگوها به مداخلات آموزشی و غفلت از مداخلات غیرآموزشی است. هدف اصلی این پژوهش ارائه ی الگویی مطلوب برای سرآمدی نظام یادگیری و بهبود عملکرد است تا با استفاده از آن بتوان به آسیب شناسی جامع فعالیت های این حوزه پرداخت و برای بهبود آن برنامه ریزی نمود. بدین منظور با انتخاب چارچوب نظریه ی سیستمی به عنوان قالب اصلی الگوی نهایی پژوهش (عوامل زمینه ای، پیش آیندی، فرآیندی، پس آیندی و پی آمدی) و با بهره گیری از روش تحقیق آمیخته، در وهله ی نخست از طریق انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 16 نفر از خبرگان حوزه ی آموزش و یادگیری و استفاده از تکنیک تحلیل محتوای ترکیبی جهت دار و تلخیصی، 27 معیار اولیه ی الگو شناسایی گردید و سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی معیارها پالایش گردید که در نتیجه ی آن 24 معیار نهایی مشخص گردید. در پایان نیز با تلخیص هفت معیار نگرش راهبردی به سرمایه انسانی، موازنه ی شغل و شاغل، برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی، مدیریت دانایی، استعدادگزینی و استعدادپروری، بهسازی عناصر چسبندگی و سامان دهی کانون ارزیابی و توسعه به دلیل مشابهت های ماهوی (فرآیندهای متعامل با نظام یادگیری و بهبود عملکرد) در قالب معیار پای بست های هم پیوند، الگوی نهایی تدوین گردید.
  کلیدواژگان: الگوی سرآمدی، سازوکارهای توسعه ای، یادگیری و بهبود عملکرد
 • گیتا گرامی، شاهرخ مکوند حسینی*، مستوره صداقت، آمنه معاضدیان صفحات 203-217
  ترس از زایمان یکی از مشکلات عمده دوران بارداری و بعد از زایمان است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان تن آرامی بر ترس از فرایند زایمان بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان باردار شهر تهران در سال 1395 بود. با بهره گیری از یک طرح آزمایشی کنترل شده تصادفی نمونه ای مشتمل بر 75 نفر از زنان باردار با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به گونه ی تصادفی به سه گروه 25 نفره یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش تقسیم شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های علل ترس از زایمان و ترس از زایمان هارتمن بود. نتایج نشان داد در گروه آزمایش 1 و 2 از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد و با توجه به میانگین های بدست آمده، درمان تلفیقی شناختی-رفتاری در بهبود ترس از زایمان تاثیر به سزاتری داشته است، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نیست. اما در مورد دو مولفه درد و آسیب بدنی بین دو روش درمانی تلفیقی شناختی-رفتاری و تن آرامی تفاوت معنادری در سطح آلفای 05/0 به دست آمد که در مورد هر دو مولفه درد و آسیب بدنی (از پرسشنامه علل ترس از زایمان) روش درمانی تلفیقی شناختی-رفتاری به طور معناداری موثرتر از روش درمانی تن آرامی به دست آمده است.
  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، درمان تن آرامی، ترس از فرایند زایمان
 • حسن تقیان، علی مقدم زاده*، کیوان صالحی صفحات 219-231
  مطالعه حاضر با هدف ساخت و رواسازی آزمون تفکر انتقادی با استفاده از نظریه سوال پاسخ انجام گرفت. بدین منظور از بین دانشجویان دانشگاه های قم و شیخ مفید، یک نمونه به اندازه (478=n) انتخاب، و پرسشنامه موردنظر با همکاری آن ها اجرا شد. از بین مدل های مختلف در نظریه سوال پاسخ، مدل سه پارامتری مناسب تشخیص داده شد. داده ها با کاربرد مدل لوجستیک سه پارامتری تحلیل شد. به منظور بررسی مفروضه های این نظریه (تک بعدی بودن و استقلال موضعی) از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی وجود یک عامل غالب و استقلال موضعی سوالات را تائید کرد. به منظور بررسی مناسب بودن سوالات از تابع آگاهی سوالات استفاده شد. بررسی توابع آگاهی سوالات نشان داد برخی از سوالات دارای آگاهی بسیار کمی بوده و یا تابع آگاهی در طول بازه توانایی گسترده نشده است. پس از حذف سوالات نامناسب، پارامترهای سوالات باقی مانده دوباره برآورد شد. برآوردهای جدید نشان داد دامنه ضریب تشخیص بین 113/0 تا 899/1 و ضریب دشواری بین 990/0- تا 780/2 است. همچنین ضریب حدس نیز در دامنه بین 000/0 تا 790/0 قرار دارد. به طور کلی، می توان گفت پرسشنامه تفکر انتقادی با 7 مولفه و 29 سوال، دارای ویژگی های مطلوب برای سنجش سازه مذکور می باشد.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، آزمون، نظریه سوال-پاسخ، مدل لوجستیک سه پارامتری
 • کبری اباذری قره بلاغ*، مختار ملکپور، امیر قمرانی، احمد عابدی، سالار فرامرزی صفحات 221-242
  این پژوهش به منظور تاثیر مداخله گروهی فلورتایم مبتنی بر هیجان ابراز شده مادران بر کارکردهای هیجانی کودکان اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. نوع مطالعه برای بخش اول، مطالعه علی مقایسه ای و بخش دوم مطالعه نیمه آزمایشی است. براین اساس برنامه درمانی 23 جلسه ای تدوین شد. در نهایت 14 کودک اتیسم با عملکرد بالا، از مراکز اتیسم به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده (7 نفر در گروه آمایش و 7 نفر در گروه کنترل درمانی ABA) گمارده شدند. ابزار های مورد استفاده پرسشنامه خانواده، آزمون گیلیام و آزمون هوش استانفورد بینه و آزمون هیجان کارکردی گرین اسپن بود. نتایج نشان می دهد که بعد از ارائه مداخله، گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل درمانی، در 2 مرحله آخر  رشد هیجان کارکردی یعنی؛ مرحله پنجم (باورهای هیجانی) (017/0P-value=) و مرحله ششم (تفکر هیجانی و منطقی) (004/0P-value=)، به طور معنی دار کارکرد هیجانی بهتری نسبت به گروه کنترل پیدا کردند.
  کلیدواژگان: فلورتایم، هیجان ابراز شده، رشد هیجان کارکردی، اتیسم، مادران
|
 • Soheila Khodaverdian *, Fatemeh Golshani, Sousan Emamipour, Adis Kraskian Pages 1-19
  Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) is one of the most common neurodevelopmental disorders in childhood which involves behavioral and learning disturbances in children.  In addition, the disorder usually causes some problems in a child’s interaction with the peer group and family members. The present research addresses the comparative effectiveness of Behavior Parent Training (BPT) based on Barkley’s approach and pharmacotherapy with Methylphenidate (MPH, Ritalin) on the intensity of symptoms in male primary school students with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) and parental stress in their mothers. The research instruments consisted of the first subscale of Children’s Symptoms Inventory, 4th Edition (CSI-4) developed by Gadow and Sprafkin (1994) and Parental Stress Scale (Berry & Jones, 1995).  Results revealed positive outcomes of both intervention methods; however, the effectiveness of MPH significantly surpassed that of BPT on both of the dependent variables.
  Keywords: Behavior Parent Training, Pharmacotherapy, attention deficit, hyperactivity disorder, parental stress
 • Seyed Mohammad Zadkhosh *, Hassan Gharayagh Zandi, Rasool Hemayattalab Pages 21-37
  Considering the effects that anxiety can have on performance, the relationship between anxiety and performance has interested researchers for many years. The aim of this study was to examine the effect of Neurofeedback alpha/theta intervention on the anxiety reduction and performance enhancement in young soccer players. To do so, 30 soccer players attending the National Soccer League of Iran were assigned to two experimental (intervention based on alpha/theta Neurofeedback training) and control groups. Athletes in the experimental group received 12 30-minute sessions of Neurofeedback training and the control group did not receive any intervention. Before and after the interventions, Sport Anxiety Scale Questionnaire and Kick Performance Test were used to collect data. MANOVA was used to compare the two groups. The results showed that the improvement of athletic performance scores and reduction of anxiety scale were significant in the experimental group. According to these findings, we concluded that the alpha/theta Neurofeedback training is appropriate to increase athletic performance and decrease the level of sport anxiety.
  Keywords: neurofeedback, anxiety, Athletic Performance, athletes
 • Mohammad Khodayarifard *, Abdolah Khorami Markani, Bagher Ghobari Bonab, Faramarz Sohrabi, Enayatollah Zamanpour, Roya Raghebian, Gholamali Afrouz, Valiollah Farzad, Nasrin Mahmudi, Behnoosh Zeinali Zadeh, Narges Tankemani Pages 39-49

  People use spiritual intelligence as spiritual capacities and resources for vital decision making and critical thinking in existential subjects or trying to solve daily problems. There is not a valid and reliable scale in this area which is developed based on Islamic conceptualization. The aim of this study was defining spiritual intelligence, determining domains of it, and developing items and testing content and face validities among college students. This study was done in a quantitative and qualitative approach by having a comprehensive overview of the tools of spiritual intelligence and interviewing 67 Bachelor’s students.  According to the results, spiritual intelligence was defined as a process of search for existential being, comprehending spiritual problems, understanding the meaning of religious symbols and rituals, the ability of exhausting spiritual resources for solving problems and adaptation with the environment. In addition, the dimensions of spiritual intelligence were clarified. In the next step 106 statements have been extracted from the existing measures, and 42 statements were generated using semi structured interviews. Data indicate this scale can reliability assess spiritual intelligence in college students. Preparing a shorter form is suggested to reduce the time strain, and enhancing its applicability in spiritual as well as psychological research.

  Keywords: Intelligence, Spirituality, spiritual intelligence, Validity
 • Ahmad Rastegar *, Mohammad Hassan Seif, Yasamin Abedini Pages 51-71
  The present study was done with the aim of presenting the causal model of relationship between psychological capitals and teaching emotions with regard to the mediating role of emotional exhaustion. To do this, 172 elementary school teachers from Borazjan were selected via randomized sampling and then answered to a self-report questionnaire consisted of psychological capitals scale (Luthanz et al. 2007), emotional exhaustion (Maslach et al. 1996), and revised version of teaching emotions by Frenzel et al. (2010). Data analysis was administered in two parts of latent and observed variables via structural equation modeling using AMOS software. The results, in latent variables’ model showed that psychological capitals predict positive emotions positively and negative emotions negatively in teachers. Moreover, psychological capitals can decrease teachers’ negative emotions through the mediation of emotional exhaustion. In observed variables’ model, it was revealed that self-efficacy predicts both enjoyment and pride. Besides, the two components of resilience and optimism could predict teachers’ anger and anxiety via the mediation of emotional exhaustion.
  Keywords: teaching emotions, psychological capitals, emotional exhaustion
 • Yaser Madani, Fatemeh Hashemi Golpayegani *, Masoud Gholamali Lavasani Pages 73-88
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of an integrated model of emotionally focused approach and Gottman model on the quality of marital relationship in married women. In this study the quasi-experimental design with pre-test, post-test and follow up with a control group were used. The study population included married women who went to Tehransar health center, district 21. The sample consisted of 26 volunteer participants, which were selected using convenience sampling method, in two groups, including experimental (n = 13) and control (n = 13) groups. All participants were asked to complete the Perceived Relationship Quality Components (PRQC) questionnaire. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Results showed that the integrated model of emotionally focused approach and Gottman model significantly increased marital relationship quality and its six subscales (relationship satisfaction, trust, commitment, intimacy, passion, and love). Additionally, using repeated measures in the follow-up conducted one month later showed satisfactory results about the effectiveness of the integrated model in the experiment group. Therefore, it can be concluded that the specifically designed integrated model of emotionally focused approach and Gottman model can be used to increase the quality of marital relationship for married women.
  Keywords: Integrated model, emotionally focused approach, Gottman model, quality of marital relationship
 • Yousef Moghadas Tabrizi, Reza Rajabi, Kamran Sabzi Dizajyekan *, Masood Nabavi, Reza Rostami Pages 89-100
  Multiple sclerosis (MS) is a chronic and progressive neurological disease which causes imbalance, fatigue and finally decrease of quality of life. The purpose of this study was to investigate the effect of neurofeedback training on balance and fatigue in patients with MS, Eighteen patients (4 men and 14 women)  with MS from Iran multiple sclerosis society with disability (EDSS) less than 4.5 were purposefully selected and were randomly divided into two groups (experimental=8, normal=10). The berg balance test, stand up and go test, fatigue severity and quality of life questionnaire were measured before and after the training period. Data were analyzed using independent and paired sample t test (p0.05). The t-test results showed that the balance of the patients in the experimental group was significantly improved following neurofeedback training. (P
  Keywords: neurofeedback, balance, fatigue, Multiple Sclerosis
 • Marziyeh Poursalehi Navideh *, Mehrangiz Peyvastehgar, Zohreh Khosravi, Fatima Golshani Pages 101-116
  The purpose of this research was comparing the effectiveness of Dialectical behavior therapy and Neurofeedback in reducing prodromal symptoms of bipolar disorder. In this research that was a semi-experimental research; statistical population contains all girls’ high schools in the East of Tehran. The Sampling was done in two steps. In the first step, that was a randomly cluster sampling, among 300 filled questionnaires, 27 students who received scores higher than the mean score among all questionnaires were selected and entered the next level of sampling. In the second step, using purposeful sampling, 18 students were selected and assigned in three groups randomly. The research tools were structured clinical interview for axis one disorders, Barratt Impulsivity scale and difficulty in emotion regulation scale. Mixed ANOVA method was used to analyze the data with 23 version SPSS.  The results of analysis showed that the effect of Impulsivity*group (F(4,12)=5088,p=0.007), in neurofeedback group and the effect of  difficulty in emotion regulation*group (F(4,12)=4.07,P=0.026) in Dialectical behavior therapy group was statistically meaningful. This result showed that with spotting psychological symptoms in each individual, a more appropriated treatment approach can be used.
  Keywords: Dialectical behavior therapy, neurofeedback, prodromal symptoms of bipolar disorder
 • Mansoureh Hajhosseini *, Tayebeh Kousheh, Masoud Gholamali Lavasani, Mohammadhasan Morseli Pages 117-132
  The current study intended to investigate the effectiveness of cooperative learning on math anxiety, attitude toward mathematics, and academic achievement of female high school students. The study method was experimental and was conducted by pretest-posttest design with the control group. The population included all female high school students (second year) who were studying experimental science in Tehran. The sample was selected through convenience sampling, and the subjects were randomly assigned into two groups (22 individuals in experimental group and 20 individuals in control group). The experimental group received cooperate-based math training for 32 sessions while the control group received their regular traditional education. Both groups were assessed in pretest and posttest stages. The data were collected through Math Anxiety scale (Shokrani, 1381), Attitude toward Mathematics Questionnaire (Qanbarzadeh, 1380), and Academic Achievement Test. The data were analyzed via analysis of covariance method. The findings showed that there is a significant difference (P
  Keywords: cooperative learning, anxiety, Attitude, academic achievement, math
 • Khadije Alavi, Mohammad Ali Asghari Moghadam *, Abbas Rahiminezhad, Hojatolah Farahani, Giti Shams Pages 133-150
  The objectives of this study are preparation of Persian language version of Personal Need for Structure Scale and investigation of its psychometric properties. A convenience sample of 521 from three universities in Tehran in 2015-2016 was examined to achieve the aims of this study. To investigate the validity of the scale, construct validity (via exploratory and confirmatory factor analysis) and convergent validity were used. For the investigation of the reliability, Cronbach alpha and test-retest reliability coefficients were used. Exploratory factor analysis showed two factors named desire for structure and response to lack of structure. Confirmatory factor analysis confirmed the superiority of the factor structure of the 9th version which was resulted from exploratory factor analysis, in comparison to the other versions in Iranian samples. For total scale and two extracted factors, Cronbach alphas were between 0.69 and 0.77 and the test- retest reliability coefficients were between 0.69 and 0.75. PNSS showed positive correlation with SPIN; also the response to the lack of structure had the strongest correlation. In sum, the Persian language version of the Personal Need for Structure Scale has adequate reliability and validity.
  Keywords: Personal Need for Structure Scale, Psychometric Properties, reliability, Validity
 • Zahra Seifi *, Anita Baghdassarians, Fatemeh Mohammadian Pages 151-162
  Alzheimer's is one of the most prevalent neurodegenerative and progressive disorders in which is followed by cognitive impairment. This research was performed to study the effect of aerobic exercise on the Alzheimer’s patients’ neuropsychological functions. In a quasi-experimental study with the control group, fourteen Alzheimer’s patients of Alzheimer’s Association were selected by the convenience sampling. Before the intervention, the severity of their disease was assessed by FAST (Mohammadian, et al, 2015) and MMSE (Saidyan, et al, 2007) and the degree of hippocampal atrophy was recorded by brain MRI. They were randomly assigned into two groups of seven.  Both groups were assessed by MOCA (Sigaroodi, et al, 2012) and MMSE in the pretest and posttest stages. The experimental group participated in a 3-month physical exercise program using a stationary bicycle. This program was run twice a week and each session was 45 minutes. The control group did not receive any intervention. The results of the analysis of covariance showed that the neuropsychological function scores in the posttest of the Alzheimer’s patients in the experimental group were significantly higher than that of the control group.
  Keywords: Alzheimer’s, aerobic exercise, neuropsychological function
 • Masoomeh Mohebbi, SOGAND GHASEMZADEH *, Vali Ollah Farzad, Gholam Ali Afrooz Pages 163-179

  The current study aimed to observe the practicality, reliability, validity and norm finding of Afrooz couple's satisfaction scale. For this reason, a sample consisted of 415 guidance and middle schools teachers in Tehran city were selected by multi stages random sampling method then Afrooz marital satisfaction scale (110 item, based on likert's 4 point spectrum, fully agree to fully disagree) was administrated by the sample. The result of this study show that, reliability coefficient of this test obtained through Cronbach Alpha was equal to (0/989). In reviewing the structure reliability exploratory factor analyzing was used. After omitting unsuitable questions & by analyzing the main components, Promax rotation and so on, from set of 108 questions, 9 questions were extracted. In reviewing criterion reliability, the correlation of this scale by marital satisfaction of Enrich in confidence level of 99 percent (P=0/01) was obtained (0/437), and results show that, there is suitable convergent reliability between the two above tools.

  Keywords: practically, reliability, Validity, Marital Satisfaction, married teachers
 • Saeed Soleymani *, Mahmood Abolghasemi, Akbar Alem Tabriz Pages 179-202
  In the current turbulent and changing environment, one of the indicators of sustainability and survival of organizations is continuous learning and constantly improvement of individual and organizational performance. An overview of studies in the field of training and learning excellence indicates a lack of attention to the root causes of performance deficiencies and overreliance on training interventions and negligence of non-training interventions. The main aim of this study is to present a desirable model for excellence of learning and performance improvement, used for comprehensive pathology of activities in the field and planning for improvement. By selecting systems theory framework as the main form of final model (context, input, process, output and outcome factors) and using a mixed method, 27 primary criteria were identified through semi-structured interviews with 16 experts in the field of training and learning and via combined directive and summative content analysis, then the criteria was refined by fuzzy Delphi technique and 24 final criteria was determined. Finally, seven criteria (strategic view to human capital, balancing job and employee, career planning & management, knowledge management, talent selection & multiplication, improving engagement elements, organizing assessment and development center), were summarized in one criterion (associate foundations), because of the inherent similarities (processes interacting with learning and performance improvement system), and the final model was developed.
  Keywords: Excellence model, Developmental Mechanisms, Learning, Performance Improvement
 • Gita Gerami, Shahrokh Makvand Hoseini *, Mastooreh Sedaghat, Ameneh Moazedian Pages 203-217
  Fear of giving birth is one of the main problems in pregnancy and post partum. The purpose of this study is to compare the effect of cognitive-behavioral therapy with autogenic relaxation Therapy on fear of delivery. The statistical population was all the pregnant women in Tehran In 1395.Using a randomized controlled trial, a sample of 75 pregnant women were selected using Available sampling method and randomly divided into one control and two experimental groups Each group containing 25 persons. Data was collected using questionnaires of reasons of fear of delivery and Hartman fear of Delivery. The results showed no significant statistically differences between Two experimental groups but according to the means, cognitive- behavioral therapy was more effective, but not statistically significant. So about two components pain and body- Damage (In reasons of fear of delivery questionnaire), we found significant differences in level 0/05 of meaningfulness between two
  methods
  cognitive-behavioral therapy and relaxation therapy. cognitive-behavioral therapy Was more effective than autogenic relaxation therapy  about both of components : pain and body -damage.
  Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, relaxation therapy, fear of delivery
 • Hasan Taghian, Ali Moghadamzadeh *, Keyvan Salehi Pages 219-231
  This study aimed to build and validate the Critical Thinking Scale using item-response theory. For this purpose, a sample size (n=7478) was selected from Qom and Sheikh Mofid university students and the questionnaire was implemented with their cooperation. Three-parameter model was detected more suitable among various IRT models. Data was analyzed through three-parameter logistic model. Exploratory factor analysis was applied to evaluate the theory’s assumptions (one-dimensional and local independence). Factor analysis’s results confirmed the existence of a dominant factor and local independence. Item Information Function was used to evaluate the propriety of questions. Item Information Function examination showed that some of questions had very little information or the information function was not distributed over ability range. The rest of the item parameters were estimated again after removing inappropriate items. New estimations showed that the range of Discriminant Coefficient was .133 to 1.899 and difficulty coefficient -.990 to 2.780. In addition, coefficient conjecture was .0 to .0790. Eventually, the results showed that the Critical Thinking Scale with 7 components and 29 items has desirable properties to measure the structure.
  Keywords: critical thinking, test, item-response theory (IRT), three-parameter logistic model
 • Kobra Abazari Gharebelagh *, Mokhtar Malekpour, Amir Ghamarani, Ahmad Abedi, Salary Faramarzi Pages 221-242
  This research aimed to survey the effect of Floortime group intervention base on mothers Expressed Emotions in Emotional Functions of high function autistic children. The first part of study was a causal-comparative study and the second part was semi-experimental study. As a result the plan was drafted in 23 sessions. And Finally 14 high function autistic children were selected by nonrandom sampling in autism center (7 people in experimental & & people in control group that was delivered just ABA intervention). In this research, family questionnaire, the Stanford-Binet intelligence test, the Gilliam Autism test, functional emotional development test. Results showed that after the intervention, there were a significant difference between the experimental group in comparing with control group, in the 2 final stage of emotional functions that is; fifth stage (emotional beliefs) by (P=0/017) and the sixth stage (emotional and rational thinking) (P= 0/004).
  Keywords: Floortime, Expressed Emotion, Emotional Functions Development, autism, parents