فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • غلامرضا رجبی، قدرت الله عباسی* صفحات 1-15

  این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر برنامه آموزش ارتباط بر کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد دانش جویان مجرد دانشگاه های شهر اهواز انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بسط یافته با گروه کنترل، و جامعه این پژوهش دانش جویان مجرد دانشگاه های شهر اهواز بود. 38 دانش جو بر اساس نمره یک انحراف معیار بالاتر از میانگین در پرسش نامه باورهای ارتباطی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل واگذار شدند. شرکت کننده ها، پرسش نامه باورهای ارتباطی را در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری تکمیل کردند. گروه آزمایش در 9 جلسه آموزش ارتباط به مدت 90 دقیقه دو بار در هفته شرکت کردند. تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که برنامه آموزش مبتنی بر ارتباط منجر به کاهش مولفه های باورهای ارتباطی ناکارآمد در مرحله پس آزمون و پی گیری شده است (001/0P ≤). بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزش ارتباط یک روش مناسب برای کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد دانشجویان مجرد، قبل از ازدواج است.

  کلیدواژگان: آموزش قبل از ازدواج، برنامه آموزش ارتباط و باورهای ارتباطی
 • ابوذر دهداری*، غلامعلی افروز، باقر غباری بناب، مسعود آذربایجانی صفحات 17-30
  سلامت روان و مولفه های سازنده آن از جمله موضوعات مهمی به شمار می آیند که تحت تاثیر متغیرهای روانشناختی و محیطی زیادی قرار دارند و صنایع و سازمان های حرفه ای گوناگون به منظور بهره وری سازمان توجه ویژه ای به آن مبذول داشته اند (بشارت، 1388). پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سلامت روان بر اساس رضایت شغلی و نشاط معنوی صورت گرفت. طرح پژوهشی حاضر پیمایشی از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (ستاد تهران) بود که 60 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب، و پرسشنامه های سلامت روان (گلدبرگ، 1972)، رضامندی شغلی (هرتزبرگ، 1966) و نشاط معنوی (چپریان و افروز، 1395و افروز، چپریان، قاسم زاده، علوی نژاد،1397) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که مولفه های رضایت مندی شغلی و نشاط معنوی به صورت معناداری (01/0P<)، قادر به پیش بینی سلامت روان می باشند، بدینگونه که در گام اول مولفه عوامل انگیزشی (651/38F=، 001/0P<)، و در گام دوم مولفه عوامل انگیزشی و احساس و رفتار (574/23F=، 001/0P<) به صورت مثبت سلامت روان را پیش بینی نمودند. یعنی کارکنان شرکت نفت که عوامل انگیزشی بیشتری برای رضامندی شغلی دارند و نیز آنهایی که در احساس و رفتار خود نشاط معنوی را نشان می دهند، از سلامت روان بالایی برخوردارند
  کلیدواژگان: سلامت روان، رضایت شغلی، نشاط معنوی
 • زهره رافضی*، مریم شجاعی صفحات 31-44
  پژوهش های بسیاری نشان داده اند که شخصیت بر میزان و نحوه استفاده از فناوری ها اثر می گذارد. هدف این پژوهش نیز تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری تمامی کاربران 18 تا 45  ساله شبکه های اجتماعی ساکن شهر تهران در 1395 بودند که 161 نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه شخصیتی NEO فرم کوتاه و سوال های خودگزارشی در مورد میزان ساعات استفاده از شبکه های مجازی پاسخ دادند. داده های حاصل با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. یافته ها نشان داد که از میان ابعاد شخصیتی، فقط روان آزرده خویی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه مثبت معنادار دارد (01/0>p)، اما برون گرایی، پذیرا بودن (05/0>p)و مسئولیت پذیری با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه منفی معناداری (01/0>p) داشت. علاوه بر این، نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که روان آزرده خویی (05/0 p<،169/0=β) و مسئولیت پذیری (01/0 p<،381/0-=β) می توانند میزان استفاده از شبکه های اجتماعی را در افراد پیش بینی کنند. به طورکلی، یافته های پژوهش بیانگر این بود که روان آزرده خویی بیشتر و مسئولیت پذیری کمتر افراد با استفاده بیشتر آنها از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه دارد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، مدل پنج عاملی، شبکه های اجتماعی مجازی
 • الهه حجازی*، مهسا صالح نجفی، هیمن خضری آذر صفحات 45-60
  هدف این پژوهش، تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش آموز، کلاس درس و مدرسه بر تفکر انتقادی دانش آموزان بوده است. 974 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران در پژوهش شرکت کردند. متغیرهایی از سه سطح دانش آموز (نیازهای بنیادین روانشناختی و نیاز به شناخت)، کلاس (حمایت از خودمختاری، ساختار ادارک شده) و مدرسه (فرهنگ مدرسه) انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل خطی سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح دانش آموز، متغیرهای نیاز به خودمختاری، نیاز به شایستگی، نیاز به ارتباط و نیاز به شناخت، و در سطح کلاس، ساختار ادراک شده و حمایت از خودمختاری ادراک شده رابطه معناداری با مولفه های تحلیل گری، کنجکاوی و حقیقت جویی گرایش به تفکر انتقادی دارند. در سطح مدرسه روابط معلم و دانش آموزان رابطه معناداری با تحلیل گری و کنجکاوی و روابط دانش آموزان با یکدیگر و انتظارات هنجاری رابطه معناداری با حقیقت جویی دارد. در مجموع، یافته ها نقش عوامل سطح دانش آموز (نیازهای بنیادین روانشناختی و نیاز به شناخت)، سطح کلاس (حمایت از خودمختاری، ساختار ادارک شده) و سطح مدرسه (فرهنگ مدرسه) در گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان را مورد تاکید قرار داد.
  کلیدواژگان: گرایش به تفکر انتقادی، نیازهای بنیادین روانشناختی، نیاز به شناخت، فرهنگ مدرسه، ساختار کلاس
 • مصطفی بهمنی، محمد جوادی پور*، رضوان حکیم زاده، کیوان صالحی، سیدبهنام علوی مقدم صفحات 61-87
  معلمان تلاش می کنند تا استانداردهای آموزش را به کمک تکنولوژی بهبود بخشیده، الگوها و راهبردهای جدید یاددهی-یادگیری خلق کنند. یکی از این مدل ها که توجه بسیاری از معلمان را به خود جلب کرده است و به خوبی از تکنولوژی در آموزش بهره می برد، مدل کلاس درس معکوس است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی درباره مدل کلاس درس معکوس در مدارس ایران انجام شده است. نمونه تحقیق 72 نفر از معلمان زبان انگلیسی منطقه 9 آموزش و پرورش تهران، شرکت کننده در دوره آموزش ضمن خدمت تحت عنوان طراحی کلاس معکوس برای درس زبان انگلیسی بودند. نتایج کمی نشان داد که میانگین کلی پاسخ های معلمان (3. 85) بود که نشان از موافقت بالای معلمان درباره کاربرد این روش داشت. از نظر آماری نیز تفاوت معناداری بین نگرش معلمان با توجه به جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه تدریس درباره موافقت با این مدل مشاهده نشد. نتایج کیفی سه موضوع را درباره نگرش معلمان نسبت کلاس درس معکوس نمایان ساخت و معلمان را به دو گروه تقسیم نمود. گروه اول طرفدار استفاده مدل کلاس معکوس برای دانش آموزان مقاطع بالاتر به شرط فراهم کردن ابزارهای مناسب برای دانش آموزان بودند. گروه دوم با استفاده از مدل کلاس معکوس موافق نبودند، چون باعث تحمیل کار اضافه و مسئولیت بیشتر بر معلمان پرمشغله می شد و از طرفی تمرکز دانش آموزان را نیز به هم می ریخت. همچنین با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی ارائه شد.
  کلیدواژگان: یادگیری معکوس، مدل کلاس درس معکوس، درس زبان انگلیسی، نگرش معلمان
 • مجید مظفری زاده*، سهیلا قلعچه یزدانی، فاطمه حیدری، محسن شعبانی صفحات 89-104
  توانایی فوق العاده بشر در تفکر درباره نحوه فکرکردن خود، شاید از بی نظیرترین و انسانی ترین ویژگی های اوست. از دیدگاه باورهای غیرمنطقی الیس، همان طور که انسان با افکار و اندیشه های خیالی و غیرمنطقی، مایه اضطراب و نگرانی خود را فراهم می کند، از طریق تفکر صحیح و منطقی می تواند خود را از شر ناراحتی های خویش رها سازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رویکرد رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر باورهای غیرمنطقی سنگ نوردان نوجوان نیمه حرفه ای بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بود. 60 سنگ نورد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه باورهای غیرمنطقی جونز (1969) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج پژوهش حاضر از به کارگیری رویکرد رفتاردرمانی عقلانی هیجانی حمایت می کند. نتایج نشان داد که رویکرد رفتاردرمانی عقلانی هیجانی تاثیر معناداری در کاهش باورهای غیرمنطقی و افزایش باورهای منطقی ورزشکاران دارد (05/0>P). نتایج آزمون پیگیری مشابه بود. رفتاردرمانی عقلانی هیجانی به عنوان یک چارچوب با اهمیت برای فهم و توسعه سلامت روان در ورزشکاران پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی عقلانی هیجانی، باورهای غیرمنطقی، سلامت روان
 • شادی فطوره چی، سمیه شاهمرادی*، زهرا نقش صفحات 105-124

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر میزان رضایت زناشویی و شادمانی زنان در دوران آشیانه خالی انجام گرفت. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از کلیه زنان مراجعه کننده به سرای محله باغ فردوس واقع در منطقه یک شهر تهران که در نیمه دوم سال 1396 و نیمه اول سال 1397 به سرای محله باغ فردوس مراجعه کرده بودند. نمونه شامل 30 نفر از افراد جامعه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گماشته شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه و پرسشنامه شادمانی آکسفورد بود. به منظور ارزیابی داده های پژوهش از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری جهت بررسی متغیر رضایت زناشویی و مولفه های آن، و از روش تحلیل کواریانس تک متغیری برای بررسی متغیر شادمانی استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان استنباط کرد مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی منجر به افزایش رضایت زناشویی و شادمانی زنان در دوران آشیانه خالی شده است. به عبارت دیگر، واقعیت درمانی می تواند روش سودمندی در زمینه افرایش رضایت زناشویی، شادمانی زنان و همچنین به وجود آمدن فضای حمایتی ایمن به لحاظ روانی و عاطفی باشد.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، رضایت زناشویی، شادمانی، آشیانه خالی
 • گیتا گرامی*، شاهرخ مکوند حسینی، مستوره صداقت، آمنه معاضدیان صفحات 125-141
  ترس از زایمان را  امروزه یکی از مشکلات مهم دوران بارداری زنان قلمداد می کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر ترس از فرایند زایمان با توجه به دو بعد شخصیتی نوروزگرایی و برون گرایی در زنان باردار، و جامعه آماری شامل کلیه زنان باردار شهر تهران بود. با بهره گیری از یک طرح آزمایشی کنترل شده تصادفی نمونه ای مشتمل بر 50 نفر از زنان باردار با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به گونه تصادفی به دو گروه 25 نفره گروه کنترل و گروه آزمایش تقسیم شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های علل ترس از زایمان و ترس از زایمان هارتمن بود. نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که درمان شناختی-رفتاری موجب کاهش ترس از زایمان در زنان باردار در مقایسه با گروه کنترل شده است. نتایج  نشان می دهد که مولفه درد بیشترین کاهش را داشته و مولفه زایمان زودرس کمترین کاهش داشته است. همچنین نتایج نشان داد درمان شناختی-رفتاری بر ویژگی های شخصیتی (نوروزگرایی و برون گرایی) تاثیری نداشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت که آموزش شناختی-رفتاری در دوران بارداری بر کاهش ترس از فرایند زایمان اثربخش است.
  کلیدواژگان: ترس از زایمان، نوروزگرایی، برونگرایی
 • فاطمه شعبانی*، علی اسماعیلی، زهرا سلمان، عین الله نادری صفحات 142-161

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین مقاومتی حاد با شدت های خفیف و متوسط بر کنترل بازداری سالمندان بالای 60 سال است. 40 سالمند سالم به صورت هدفمند انتخاب، و به صورت تصادفی در یک گروه تجربی و کنترل طبقه بندی شدند. کنترل بازداری توسط وظیفه اصلاح شده اریکسن فلانکر طی سه مرحله قبل، 15 دقیقه و 180 دقیقه بعد از برنامه تمرینی قدرتی با شدت های خفیف (40RM%10) و متوسط (70% RM10) برای گروه تجربی ارزیابی شد. داده ها توسط آزمون آماری آنالیز کوواریانس اندازه های تکراری در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد که تمرین مقاومتی حاد تاثیر معنی داری بر روی زمان پاسخ و شاخص بازداری در آزمون اصلاح شده اریکسن فلانکر در سالمندان دارد. علاوه بر این، جنسیت تاثیر معنی داری بر روی تاثیر تمرین مقاومتی (شدت متوسط و خفیف) بر کنترل بازداری کار ندارد، در حالی که شدت تمرین و زمان اجرای آزمون استرنبرگ بعد از تمرین مقاومتی تاثیر معنی داری بر نتایج آزمون دارد. یک وهله تمرین مقاومتی حاد در سالمندان می تواند باعث تقویت مهار پاسخ های رفتاری غالب، ناخواسته و عادتی (پاسخ های prepotent) و افکار مزاحم و به نوبه بهبود تمرکز توجه بر روی موضوع اصلی شود.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، کنترل بازداری، سالمندان
 • عبداله طاهری نیام، حسن غرایاق زندی*، محمد خبیری، رحمان سوری صفحات 163-179
  در زمینه اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب رقابتی و پاسخ محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال (HPA) مطالعات اندکی صورت گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی یک دوره تمرین مهارت های روان شناختی بر اضطراب حالتی رقابتی و کورتیزول بزاقی در دوندگان سرعت نخبه بود. پژوهش حاضر، نیمه تجربی، و با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه تجربی و کنترل انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دوندگان سرعت نخبه استان خوزستان با دامنه سنی 18تا 29 سال بود که 30 دونده سرعت نخبه به طور تصادفی در گروه تجربی و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. برای سنجش اضطراب رقابتی از پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی-2 و جهت اندازه گیری کورتیزول بزاقی از کیت سنجش کورتیزول بزاقی شرکت IBL آلمان مدل RE-52611 استفاده شده است. داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون آماری تحلیل کوواریانس، کاهش معناداری را در غلظت کورتیزول بزاقی و اضطراب حالتی رقابتی پس از هشت هفته تمرین مهارت های روان شناختی گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد. نتایج نشان داد که از تمرین مهارت های روان شناختی می توان به عنوان راهبردی نویدبخش در کاهش اضطراب و کورتیزول بزاقی در ورزشکاران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مهارت های روان شناختی، کورتیزول بزاقی، اضطراب رقابتی
 • تاثیر آموزش مسئله محور بر مهارت های زندگی دانش آموزان دختر پایه هفتم
  صفحات 201-217
  مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی هستند که نوجوانان باید آنان را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود و انسان های دیگر و کل اجتماع به طور موثر و شایسته عمل نمایند. هدف پژوهش حاضر، اندازه گیری تاثیر آموزش مسئله محور بر مهارت های زندگی دانش آموزان دختر پایه هفتم بود. بدین منظور از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. لذا 24 نفر از دانش آموزان دختر پایه هفتم از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد مهارت های زندگی (ساعتچی و همکاران، 1389) گردآوری شد. برنامه آموزش مسئله محور در 8 جلسه 2 ساعته به صورت هفتگی بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مسئله محور بر میزان مهارت های زندگی نظیر مهارت خودآگاهی، ارتباط های انسانی، روابط بین فردی، حل مسئله و تصمیم گیری، بهداشت و سلامت روانی، مشارکت و همکاری، تفکر خلاق و تفکر انتقادی به طور معناداری موثر است. یافته ها نشان داد که آموزش مسئله محور می تواند به عنوان روشی مفید و کارآمد، برای نوجوانان در مقابله با مشکلات و مسائل زندگیشان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش مسئله محور، مهارت های زندگی، دانش آموزان، دختر نوجوان
|
 • Gholamreza Rajabi, Ghodratollah Abbasi * Pages 1-15

  This study to aim was conducted the effectiveness of premarital education based on relationship education program on reducing the dysfunctional relationship beliefs among Ahwaz city universities single students. The design of research was an extended quasi-experimental design with pretest-posttest and follow up with the control group. The population of this study was single students of Ahvaz universities. 38 students were selected base on a standard score of higher than the mean in the relationship beliefs inventory and were assigned randomly to an experiment and control groups. The participants completed the Relationship Beliefs Inventory in three stages re-test, post-test, and follow-up. The experimental group participanted in a relationship education program 9 sessions for 90 minutes twice a week. The results of repeated analysis of variance showed that the relationship based education program has been led to the reduction of the components of dysfunctional relationship beliefs in the experimental group than the control group at posttest and follow-up stages. Based on the findings, we can conclude that relationship education program is a suitable method for reducing the dysfunctional relationship beliefs among the singles students before marriage.

  Keywords: Premarital education, Relationship education program, Relationship beliefs
 • Abuzar Dehdari *, Gholam Ali Afrooz, Bagher Ghobari Banab, Masud Azarbayejani Pages 17-30
  The purpose of this study was to predict mental health based on job satisfaction and spiritual vitality. This research was a descriptive-correlational survey. The statistical population consisted of all employees of the Central Iranian Oil Company (Tehran Headquarters). Sixty individuals were randomly selected and Mental Health Questionnaire (MHI-38), Herzberg's Job Satisfaction (1966), and Spiritual Freshness of Afroz (1395) Completed. Data were analyzed by SPSS software using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis). The findings indicated that there is a significant positive correlation between mental health and the component of psychological distress and psychological well-being with job satisfaction and its components, as well as spiritual vitality and its components (P <0.001). The results of regression analysis showed that the components of job satisfaction and spiritual vitality were significantly (P <0.05) predictive of mental health
  Keywords: Mental Health, Job satisfaction, Spiritual happiness
 • Zohreh Rafezi *, Maryam Shojaee Pages 31-44
  Many studies have shown that personality affects the level and the way of using technologies especially internet. This study aimed to determine the relationship between personality traits and the amount of virtual social networks use. The research method was descriptive-correlational. The population of the study consisted of all 18 to 45 years old social networks users who lived in Tehran in1395 that 161 of them were selected through a convenient sampling method and answered to short form of NEO Personality Inventory and self-report questionnaire about the amount of hours using virtual networks. The data were analyzed using Pearson correlation and multivariate regression. The findings showed that among personality dimensions, only neuroticism has significant positive relationship with social network use (p<0.01) but extraversion, openness (p<0.05), and conscientiousness (p<0.01) had negative significant relationship with social network use. In addition, the results of multivariate regression showed that neuroticism (β = 0.169, p <0/05) and conscientiousness (β = -0.381, p <0/01) can predict level of social networks use in individuals. The findings of the research indicated that more neuroticism and less Conscientiousness are related to more level of virtual social networks use
  Keywords: Personality Traits, Five- Factor Model, Social Network Use
 • Elaheh Hejazi *, Mahsa Salehnajafi, Hemin Khezri Azar Pages 45-60
  The aim of this study was to analyze multilevel of student, classroom, and school factors on students' critical thinking. 974 students of high school of Tehran participated in research. The variables selected from three levels of students (basic psychological needs and the need for cognition) of the class (support for autonomy, perceived structure) and school (school culture). A hierarchical linear model was used to analyses data. The results showed that there was a significant relationship at the student level, the variables required for autonomy, need for competence, need for communication and the need for cognition and At the level of the class, perceived structure and support for perceived autonomy had a significant relationship with the components of analysis, curiosity and truth-seeking, tend to be critical thinking. At the school level, teacher-student relationships had a significant relationship with the analytic, curiosity and student relationships with each other and normative expectations. In sum, the findings emphasized the role of student-level factors (basic psychological needs and the need for cognition), the level of class (support for autonomy, perceived structure) and the level of school (school culture) in influencing critical thinking of students.
  Keywords: The tendency to critical thinking, basic psychological needs, the need for cognition, school culture, class structure
 • Mostafa Bahmani, Mohammad Javadipour *, Rezvan Hakimzade, Keivan Salehi, Sayed Behnam Alavi Moghadam Pages 61-87
  Teachers everywhere are constantly working hard to invest in technological innovations to improve the educational standards and create new models and strategies of teaching and learning. One of these models that seem to rely heavily on technology is the “flipped learning” or “flipped classroom model”. The present study aimed at investigating the perceptions of EFL teachers about the flipped classroom model in the Iranian schools. Sample of the research were 72 teachers from 9 educational districts participating in an in service training course named "designing flipped classroom for English course". The quantitative results showed that the total degree of teachers' responses was (3.85) which suggested a moderate level of perceptions and there were no statistical significant differences at (α =0.05) on the total degree of perceptions between teachers due to gender, qualification and experience. On the other hand, the qualitative results revealed three major themes with regard to teachers’ perceptions and that teachers were somehow divided into two groups. The first group was in favor of using the flipped learning model but with mature students and after providing the required infrastructure. The second group was not in favor of using the flipped learning model because it might add more responsibilities and tasks to the overloaded teachers and it might distract students as well. In light of the results of the present study, the researchers offered some recommendations.
  Keywords: Flipped learning, Flipped classroom model, English course, Teachers&#039, perception
 • Majid Mozafari Zadeh *, Soheila Ghalcheh Yazdani, Fatemeh Heidari, Mohsen Shabani Pages 89-104
  The extraordinary human ability to think about how to think is perhaps his most unique and humane characteristic. From the point of view of Ellis's irrational beliefs, as human beings with imaginary and illogical thoughts, gives themselves anxiety and worry, they can rid themselves of their troubles through proper thinking. The purpose of present study was examining the effect of Rational Emotive Behavior therapy on irrational beliefs of semi-professional adolescent rock climbers. The study was quasi-experimental with pre-test, post-test and a one month follow-up with control group. 60 climbers were selected through available sampling and were assigned randomly to two experimental and control group. Data was collecting using Jones irrational belief questionnaire (1969). Data was analyzed by Covariance. The Result of present study provide a great support of this method. Result showed REBT has a significant effect in reducing irrational beliefs and increasing rational beliefs of athletes (P<0/05). Follow up results were the same. REBT is suggested as an important framework for understanding and developing mental health in athletes
  Keywords: REBT, irrational belief, Mental Health
 • Shadi Fatourehchi, Somayeh Shahmoradi *, Zahra Naghsh Pages 105-124

  This study aimed at examining the effectiveness of group reality therapy on women’s marital satisfaction and happiness during Empty Nest experience. It is a semi-experimental study conducted in a pre-post-test with a control group design. The statistical population includes all women referring to Local Cultural Center of Bagh Ferdos (a district in Tehran) in the second half of 2017 and the first half of 2018. A sample of 30 women were selected through purposeful sampling and randomly assigned to experimental group (n= 15) and control group (n = 15). The research instrument consisted of Enrich (Enrich-47) Marital Satisfaction Questionnaire and Oxford Happiness Inventory (OHI). In order to evaluate the data, multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to examine the variable of marital satisfaction and its components, and the one-variable analysis of covariance was used to examine the happiness variable. Regarding the results of this research, it can be concluded that group reality therapy leads to increase happiness and marital satisfaction among women during Empty Nest experience. In other words, reality therapy can be a beneficial intervention to increase women’s happiness and marital satisfaction, and also to create a psychologically and emotionally safe supportive atmosphere.

  Keywords: reality therapy, Happiness, Marital Satisfaction, Empty nest
 • Gita Gerami *, Shahrokh Makvand Hoseini, Mastooreh Sedaghat, Ameneh Moazedian Pages 125-141
  Fear of giving birth today is one of the important problems in women's pregnancy. The aim of this study was to investigate the effect of cognitive-behavioral therapy on the fear of delivery process considering the two personality dimensions of neuroticism and extroversion in pregnant women. The statistical population included all pregnant women in Tehran .Using a randomized controlled trial, a sample of 50 pregnant women were selected using available sampling method and randomly divided into two control and experimental groups each containing 25 persons. The research investment was the Hartmann fear of delivery Questionnaire , reasons of fear of delivery Questionnaire, and the NEO Personality Questionaire. questionnaires for fear of delivery and fear of delivery of Hartman. Data were extracted from questionnaires and analyzed by covariance analysis .The results of covariance test showed that cognitive-behavioral therapy reduced the fear of delivery in pregnant women compared to the control group. The results showed that the pain component had the highest reduction and the premature delivery component had the least reduction. Also, the results showed that cognitive-behavioral therapy did not affect personality traits (neuroticism &extroversion). Based on the results, we can say that cognitive-behavioral education during pregnancy can be effective in reducing fear of delivery process.
  Keywords: fear of delivery, neuroticism, extroversion
 • Fatemeh Shaabani *, Ali Esmaeili, Zahra Salman, Aynollah Naderi Pages 142-161

  The purpose of study was to investigate the effect of acute resistance training with low to moderate intensity on inhabitation control in the the older adults.  40 healthy older were randomly assigned into an experimental and control groups. The inhabitation control was assessed by the Modified Eriksen flanker task, conducted in the three stages; before intervention, 15 and 180 minutes after intervention. Strength training for the experimental group were performed with low intensity (40% -10RM) and moderate (70% -10RM). Data were analyzed by repeated measures ANOVA at a significant level of 0.05. The study showed that acute resistance training had a significant effect on the response time and inhibition index of the Modified Eriksen flanker task in the older adults (p <0.05). In addition, the gender had no significant impact on the effect of resistance training on inhabitation control (P> 0.05), while the exercise intensity and Eriksen flanker test conduct time after resistance training had a significant effect on the test results (p <0/05). Acute resistance training in the elderly can improved the inhibitation of dominant, unwanted and habitual behavioral responses (prepotent responses) and intrusive thoughts and, in turn, improve the focus of attention on the main subject.

  Keywords: Resistance exercise, inhibitation control, older adults
 • Abdolah Taheriniyam, Hasan Gharayagh Zandi *, Mohammad Khabiri, Rahman Soori Pages 163-179
  Few studies have been conducted on the effectiveness of psychological skills training on hypothalamic pituitary adrenal (HPA) axis response and sport performance. The aim of this study was to examine the impact of 8-week psychological skills training on competitive anxiety and salivary cortisol in elite sprinters. This study was a quasi-experimental study by pretest-posttest design with a control group. Statistical group comprised all men sprinters with an age range of 18-29 years in Khuzestan Province. To do this test, 30 male elite sprinters were randomly allocated into experimental and control groups(15 in each). We used salivary cortisol kit (Germany IBL company model RE-52611 model) to and Competitive Anxiety Inventory-2 (CSAI-2). The results were analyzed with SPSS 20. The findings showed significant reduction in salivary cortisol and significant reduction in Competitive Anxiety in experimental group to comparison with the control group after 8 weeks of psychological skills training. The results suggest that psychological skills training can be uses as a promised strategy in reduction of competitive anxiety and salivary cortisol in athletes.
  Keywords: Psychological Skills, Salivary cortisol, Competitive Anxiety
 • The effect of problem-based learning on life skills in seventh grade students
  Pages 201-217