فهرست مطالب

 • سال چهل و یکم شماره 2 (پیاپی 106، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شایسته خراسانی زاده، هومن تیموریان*، غلامرضا محسنی، فرانک بهناز صفحات 2-6

  عمل جراحی تومور مثانه از طریق مجرا معمولا با اسپاینال آنستزی مدیریت می‌گردد و انجام این روش گاهی بعلت تحریک مستقیم عضلات ادداکتور بخصوص در توده‌های لترال مثانه باعث عوارضی چون پرفوراسیون می‌گردد.

  مواد و روش‌ها

  تعداد 124 بیمار تحت یک مطالعه آینده‌نگر توصیفی از نظر میزان شیوع اسپاسم عضلات ادداکتور و بروز عوارض از جمله پرفوراسیون مثانه قرار گرفتند. این مطالعه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهداء تجریش با توده مثانه نیازمند به عمل جراحی TURT انجام گرفت.

  نتایج

  در 124 بیمار مورد بررسی تحت اسپاینال آنستزی به همراه بلوک اوبتوراتور به روش معمول (Blind) 8 مورد دچار انقباض عضله ادداکتور شدند (3/6%) پرفوراسیون نیز در 1 نفر (9/1%) اتفاق افتاد.

  بحث 

  میزان موفقیت بلوک اوبتوراتور به روش معمول (Blind) در این مطالعه 7/93% بود که در مطالعات دیگر بین 89 تا 100 درصد گزارش شده است. تجربه و مهارت متخصصین بیهوشی نقش عمده‌ای در میزان موفقیت دارد. استفاده از روش‌های کمکی از جمله نرولوکیتور و سونوگرافی بر بهبود میزان موفقیت موثر است.

  کلیدواژگان: اسپاسم عضلات ادداکتور، بیحسی اسپاینال، بلوک اوبتوراتور به روش معمولی
 • مسعود خوشبین*، معصومه برخورداری، فهیمه دهقان دهنوی صفحات 7-15
  مقدمه و هدف

  بی دردی مناسب بعد از سزارین کمک میکند تا مادران احساس راحتی بیشتری نمایند و موجب افزایش تحرک و توانایی مادر در مراقبت بهتر از نوزاد می گردد. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر انفیلتراسیون زیر جلدی بوپیواکایین و کتامین زیر جلدی رقیق شده بر کاهش درد پس از سزارین الکتیو تحت بیهوشی عمومی می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی که به صورت تصادفی دو سو کور طراحی گردید. 60 نفر از مادرانی که کاندید سزارین الکتیو تحت بیهوشی عمومی بودند، وارد شدند.30 نفر به طور تصادفی تحت تزریق زیر جلدی 4 سی سی بوپیواکائین 5/. درصد که تا حجم 10سی سی رقیق شده بود و 30 نفر تحت تزریق زیر جلدی 50 میلی گرم کتامین که تا حجم 10سی سی رقیق شده بود در محل برش جراحی در پایان عمل سزارین قرار گرفتند. میزان درد بیمار 1و6و12 ساعت بعد از عمل ،در دو گروه توسط VAS بررسی و مقایسه شد. در صورت بروز VAS بیشتر یا مساوی 5 شیاف دیکلوفناک100 و در صورت عدم پاسخ پتدین وریدی 50 میلی گرم تجویز شد. تعداد دفعات دریافت شیاف و دوز مخدر مصرفی شمرده شد و در پرسش نامه از پیش تعیین شده ثبت گردید. همچنین عوارضی مانند تهوع ، استفراغ ،هذیان ،لرز و سرگیجه نیز ثبت گردید.اطلاعات گرد آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  میانگین VAS در 1 و 6 و 12 ساعت بعد از عمل به طور معناداری در گروه کتامین نسبت به بوپیواکائین کمتر بود. میانگین تغییرات VAS بیماران در طی 12 ساعت اول در گروه کتامین 69/.±00/1 و درگروه بوپیواکائین 18/1 ± 03/2 بدست آمد که با P-value=./000 معنی دار بود. میانگین مدت بی دردی در گروه دریافت کننده کتامین رقیق شده به صورت کاملا معناداری بیشتر از گروه دریافت کننده بوپیواکائین رقیق شده بود.میانگین دوز شیاف دیکلوفناک در دو گروه بوپیواکائین و کتامین به ترتیب 91/. ±83/2 و76/.±20/2 بدست آمد که با p-value=./0005 معنی دار بود. میزان مصرف داروی مسکن در گروه گیرنده کتامین کمتر از گروه دریافت کننده بوپیواکائین بود. عوارض جانبی در دو گروه شامل تهوع ، استفراغ ،هذیان ،لرز و سرگیجه ارتباط معناداری در 12 ساعت اول در دو گروه یافت نشد.

  نتیجه گیری

  داروی کتامین موجب کاهش درد در یک، شش و دوازده ساعت بعد از عمل میشود .عارضه تهوع ،استفراغ ،سرگیجه ،هذیان و لرز در دو گروه یکسان است .لذا تزریق زیر جلدی کتامین رقیق شده در جراحی های سزارین الکتیو توصیه میشود.

  کلیدواژگان: سزارین، بوپیواکائین زیر جلدی، کتامین زیر جلدی، بی دردی
 • سکینه شیخ*، مازیار محجوبی فرد، منیژه خلیلی، علیرضا بحشی پور کشکویه، علیرضا داشی پور صفحات 16-25
  زمینه و هدف

  آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی روشی‌است که به طور گسترده برای تشخیص و درمان بیماری های این ناحیه استفاده می‌شود. با این حال این روش سبب درد، ناراحتی و اضطراب قابل توجهی می شود. آرام بخشی بیماران با استفاده از روش های متفاوت آرام بخشی برای کاهش این عوارض امری ضروری است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر آرامبخشی دو ترکیب دارویی میدازولام-فنتانیل با میدازولام-پروپوفل در بیماران کاندید اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی و بر روی 147 بیمار در محدوده سنی 70-20 سال کاندید اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان طی سال های 97-96 انجام گردید. بیماران به طور تصادفی در دو گروه، بصورتی که 70 نفر در گروه میدازولام-فنتانیل(F) و 77 نفر در گروه میدازولام-پروپوفل(P) قرار گرفتند. سپس گروهF میدازولام mcg/kg 15 و فنتانیل mcg/kg 15/0 و گروه P میدازولام mcg/kg 15 و پروپوفولmg/kg 1 به صورت وریدی دریافت کردند. سپس علائم حیاتی بیماران و نمره آرامبخشی و میزان رضایت بیمار از بیهوشی در بیماران ثبت شد. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون های کای اسکویر و من ویتنی انجام شد. سطح معنی داری بصورت 05/0P-Value < در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی آرام بخشی عمیق تر به همراه رضایت از بیهوشی بالاتر در گروه دریافت کننده میدازولام-پروپوفول به صورت معناداری بیشتر از گروه دریافت کننده میدازولام-فنتانیل بود اما از طرفی فراوانی آپنه در گروه میدازولام-پروپوفول بیشتر از گروه دیگر بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به شایع بودن آندوسکوپی در ایران و نیاز به روش آرام بخشی مطمئن برای بیماران با کارایی بالاتر، پیشنهاد می شود که ترکیب میدازولام-پروپوفول برای آرام بخشی بیماران مورد استفاده قرار گیرد. با اینحال در بیماران دارای پیش آگهی نامطلوب علی الخصوص آپنه، استفاده از این روش آرام بخشی پیشنهاد نمی شود.

  کلیدواژگان: میدازولام، فنتانیل، پروپوفل، آرام بخشی، آندوسکوپی، آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش
 • مهناز صفایی هوادرق*، هانیه صدری مجد، عوض حیدرپور شهرضایی صفحات 26-40

  سال 1396در راستای ثبت خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس طرح پژوهشی با عنوان "خلاقیت های بهداری رزمی با تکیه بر عملکرد «دکتر عوض حیدرپور شهرضایی» در چهارچوب ادبیات پایداری" در دانشگاه آزاد واحد کرج به تصویب رسید و به مدت 18 ماه به اجرا در آمد. مقاله زیر از جمله دستاوردهای این طرح است که خلاصه گونه به بررسی عملکرد بهداری رزمی در خلال دفاع مقدس پرداخته است. این پژوهش به منظور بهره مندی از تجارب بهداری رزمی و استفاده از آن، به‌عنوان یک سند آموزشی و راهنمای درسی و عملیاتی در بهداری‌های رزمی و دانشکده‌های طب و طب رزمی انجام شد .هدف کاربردی از انجام این طرح، ثبت دقیق عملکرد و تجارب رزمندگان بهداری رزمی است تا به‌صورت مرجعی معتبر، برای گروه‌های هدف مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دفاع مقدس، بهداری رزمی، کمیته علمی تخصصی، جنگ شیمیایی
 • فاطمه سادات باطنی، رزا علی خانی صفحات 41-45

  امروزه سرطان به یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در سراسر جهان تبدیل شده است که سالانه باعث مرگ و میر بالائی میشود. همچنین پیشرفت ها در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان بیشتر سرطانها را از مدل بیماری حاد به سمت مزمن، تغییر داده است. مطالعات نشان میدهد که زندگی همراه با استرس و افسردگی با بقاء کمتر و مرگ و میربیشتر در بین انواع سرطان ها همراه است. همچنین عوامل روانی و اجتماعی ممکن است با شروع سرطان، پیشرفت آن و مرگ ومیر مرتبط باشد. هم تشخیص و هم درمان سرطان با فشارهای روانی متعددی همراه است که باعث کاهش کیفیت زندگی شده وممکن است به اضطراب و افسردگی منجر شوند. گاهی عوارض روانی جانبی درمان مانند خشم،اضطراب یا نگرانی از عوارض جسمی درمان شدت بیشتر دارد و ناتوان کننده می شود. یکی از مسائل مهم در بیمار مبتلا به سرطان ، حس یاس و ناامیدی است که حتی میتواند قدرت مقابله فرد با بیماری کاهش دهند. بنابراین تقویت تدابیر تطابق فرد اهمیت دارد. مکانیسم های تطابق فرد هم ادراک وی از شدت درد و هم توانایی او برای کنترل ، تحمل درد و انجام فعالیت های روزمره را تحت تاثیر قرار میدهد. استفاده از تدابیر تطابق کارامد دارای نتایج مثبت و استفاده از تدابیر ناکارامد با افسردگی، درد و ناتوانی جسمی شدیدتر همراه است . بنابراین سلامت جسمانی بیماران مبتلا به سرطان تحت تاثیر سلامت روان آنان قرار می گیرد و ارتقای سلامت روانی بیماران بر بهبود جسمی آنان تاثیر گذار است. با توجه به اینکه درتیم درمان بیماران مبتلا به ویژه بیماران بدحال و مراحل انتهایی ، تخصص های مختلف پزشکی باهم همکاری دارند و چه بسا بیشتراز روانپزشک با بیمار ملاقات دارند ، بنابراین آگاهی همه ی اعضای تیم درمان از شرایط روانی بیمار و چگونگی همدلی با وی میتواند نقش مهمی در بهبود سلامت وی داشته باشد

 • مهدی مکتوبیان، شیرین پازوکی، حسام الدین مدیر*، علیرضا کمالی، امیر رضا نعیمی صفحات 46-55
  مقدمه

  هدف از مطالعه فوق مقایسه اثرات همودینامیک و ضد درد تزریق زیر جلدی دکسمدتومیدین ومارکائین 0/5 درصد دربیماران کاندید عمل جراحی هرنی و مدیریت درد بعد از عمل جراحی بود.

  روش اجرا

  در این مطالعه کارازمایی بالینی دوسوکورتعداد 120بیمار که کاندید جراحی هرنی در بیمارستان ولیعصر اراک بودند وارد مطالعه شدند.بیماران به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اول مارکایین 0/5 درصد 5 میلی گرم ودکسمدتومیدین 1 میکروگرم در کیلوگرم ، در گروه دوم مارکایین 0/5 درصد 5 میلی گرم و درگروه سوم پلاسبو ، بصورت زیرجلدی تزریق شد . فشار خون ، ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن و میزان درد براساس مقیاس آنالوگ بصری درد در ریکاوری ودر ساعتهای 2 و 4 و6 و 12 و 24 ساعت پس از عمل و مقدار داروی مخدر مصرفی بعدازعمل و عوارضاحتمالی اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار spss 20 آنالیز گردید.

  نتایج

  درد در گروه مارکائین و دکسمدتومیدن از دو گروه دیگر کمتر بود و در گروه پلاسبو بیشتر بود(0/0001 =p). کمترین میزان مصرف مخدر در گروه مارکائین به همراه دکسمدتومیدین دیده شد (0/0001 =p).

  نتیجه گیری

  اضافه نمودن دکسمدتومیدین سبب کاهش درد و مخدر مصرفی بدون ایجاد عوارض جانبی در طی 24 ساعت بعد از عمل جراحی هرنی شد.

  کلیدواژگان: تغییرات همودینامیک، تزریق زیر جلدی، دکسمدتومیدین، مارکائین 0، 5 درصد
 • علیرضا کاشانی*، سواک حاتمیان، کوروش کبیر، نازنین نوریان، نادیا فتحی مادرسرایی صفحات 56-65
  سابقه و هدف

  امروزه یکی از مهمترین مشکلات شایع درجراحی های انتخابی درخواست بیش از حد خون میباشد .MSBOS برنامه ای است جهت بهبود نسبت درخواست به تجویز خون در جراحی های انتخابی که در سالهای اخیر مورد توجه بسیار بوده است.

  مواد و روش ها

  بدین منظورطی یک مطالعه گذشته نگر تعداد 834 پرونده قابل دسترسی از بیماران بالای 18 سال که در سال 1396 در بیمارستان شهید مدنی کرج تحت 15 عمل جراحی انتخابی شامل: جراحی های انتخابی ارتوپدی(شکستگی فمور، هومروس، ساق، ساعد و تعویض مفصل زانو) ، جراحی های انتخابی مغز و اعصاب (فیوژن مهره های کمر و گردن، تخلیه هماتوم ساب دورال مزمن و جراحی تومور مغزی) و اعمال جراحی عمومی(رزکسیون آناستوموز روده، کله سیستکتومی باز، کله سیستکتومی لاپاراسکوپی، تیروئیدکتومی، برونکوسکوپی و گرافت پوستی در بیماران سوختگی) قرار گرفته بودند، بررسی گردید.و شاخصهای نسبت کراس مچ به تجویز خون(C/T ratio) ، احتمال تجویز خون (T%)، شاخص تجویز خون (TI)استخراج گردید.

  یافته ها

  نسبت کراس مچ به تجویز خون C/T ratio در کل اعمال جراحی ، برابر با 3.97 بوده است و تنها در جراحی های شکستگی فمور ، تخلیه هماتوم سابدورال مزمن ، جراحی تومور مغزی و گرافت پوستی در بیماران سوختگی این نسبت کمتر از 2.5 بوده است.که در این جراحی ها شاخص TI بالاتر از 0.5 و شاخص T% بالاتر از 30% بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه و تحقیقات مشابه ، تهیه جداول (MSBOS)،به عنوان الگویی جهت درخواست خون می تواند به کاهش میزان درخواست کرآس مچ (CROSS MATCH)خون منجر شود.

  کلیدواژگان: ترانسفوزیون خون، الگوی حداکثر درخواست خون برای جراحی، نسبت کراس مچ به تجویز خون، شاخص تجویز خون
|
 • Shayesteh Khorasanizadeh, Houman Teymourian*, Gholamreza Mohseni, Faranak Behnaz Pages 2-6
  Background

  Transurethral Resection of Bladder Tumor surgery is often managed by Spinal Anesthesia. This procedure sometimes due to direct electrical stimulation of Adductor muscles especially in lateral bladder masses may cause complications such as bladder perforation. In these cases other supplementary methods like peripheral nerve blocks may be needed.

  Materials and methods

  124 patients enrolled in this prospective descriptive study to assess the incidence of adductor muscles spasm and bladder wall perforation. All the patients with bladder masses who needed TURT surgery in Shohada - e -Tajrish hospital participated in this study.

  Results

  Only 8 patients (6/3%) of 124 participants who received spinal anesthesia with obturator nerve block had adductor muscles contraction and in 79% (1 patient) bladder perforation occurred.

  Discussion

  In comparison to other studies with success rate of 89 to 100 percent, our study with conventional blind method showed 93/7% proper obturator nerve block. Anesthesiologist’s expertise and skillfulness play an important role in this matter. The proper use of adjunct instruments such as nerve locator and ultrasonography can improve success rate and decrease complications.

  Keywords: Adductor muscle spasm, Spinal anesthesia, Conventional Obturator nerve block
 • Masoud Khoshbin*, Maasoumeh Barkhordari Sharifabad, Fahimeh Dehghan Dehnavi Pages 7-15
  Introduction & Objective

  Proper analgesia after cesarean section helps mothers feel more comfortable and increases the mobility and ability of the mother to better care than the newborn. The purpose of this study was to compare the effect of subcutaneous infiltration of bupivacaine and diluted subcutaneous ketamine on post-operative pain after cesarean section of general anesthesia.

  Materials and methods

  In this double-blind randomized clinical trial study, 60 mothers who were candidates for elective cesarean section under general anesthesia were enrolled. 30 mothers were randomly assigned to group (A) undergoing subcutaneous injection of 4 cc bupivacaine diluted to 10 cc and 30 mothers in group (B) who underwent subcutaneous injection of 50 mg of ketamine diluted to 10 cc, was injected subcutaneously at the site of the cesarean section at the end of the operation. The pain score of 1, 6 and 12 hours after surgery was compared in two groups by VAS. In the event of the VAS more than or equal to 5 at any time, diclofenac 100 mg suppositories was given in the absence of response, was prescribed intravenous pethidine50mg. The dose and frequency of receiving suppositories and drug dose were counted and recored in a pre-determined questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 20.

  Results

  Side effects in two groups including nausea, vomit, Delusion, shiver and vertigo were not significant in the first 12 hours in both groups. The mean VAS at 1, 6 and 12 hours postoperatively was significantly lower in the ketamine group than in the bupivacaine group. Mean VAS scores of patients during the first 12 hours in the ketamin group was 1.00± 0.69 and in the bupivacaine group was 2.03± 1.18 which was significant with P-value = 0.00. The mean duration of analgesia in the diluted ketamine group was significantly more than the diluted bupivacaine group. The mean dose of diclofenac suppository in both bupivacaine and ketamine groups was2.83± 0.91 and2.20± 0.76 respectively and p-value = 0.005.the rete of intake of pain reliever in the ketamine recipient group was lower than the group receiving bupivacaine.

  Conclusion

  Independent variables were similar in both groups p-value<0/05. Ketamine reduced pain at 1,6,12 hours after surgery. Nausea, vomit, Delusion, shiver and vertigo are similar in both groups. Subcutaneous injection of diluted ketamine is recommended in elective cesarean section.

  Keywords: Cesarean section, subcutaneous bupivacaine, subcutaneous ketamine, analgesia
 • Sakineh Sheikh*, Maziar Mahjoubifard, Manijeh Khalili, Alireza Bakhshipour, Alireza Dashipour Pages 16-25
  Background

  Upper gastrointestinal endoscopy is a widely used method for the diagnosis and treatment of upper gastrointestinal diseases, but it is necessary to identify patients with less complicated drugs. The aim of this study was to compare the sedative effect of two medicinal compounds midazolam-fentanyl with midazolam-propofol in patients with upper gastrointestinal endoscopy .

  Materials and methods

  This study was performed on 147 patients with upper gastrointestinal endoscopy (70 in midazolam-fentanyl group and 77 in midazolam-propofol group). Patients were randomly divided into two groups. The target drugs were prescribed and vital signs and sedation were recorded. Chi-square and Mann-Whitney tests were used to compare the data .

  Results

  The results of the present study showed that the frequency of deeper sedation with higher satisfaction in the midazolam / propofol group was significantly higher than the midazolam / fentanyl group but on the other hand, the frequency of apnea in the midazolam / propofol group was more than the other group .

  Conclusion

  Given the prevalence of endoscopy in Iran and the need for safe sedation for patients with higher efficacy, it is suggested that midazolam / propofol combination be used for patient sedation and should not be used only in patients with poor prognosis for apnea. This method was used to sedate patients .

  Keywords: Midazolam, Fentanyl, Propofol, Upper Gastrointestinal Endoscopy
 • Mahnaz Safaei*, Haniyeh Sadri, Evaz Heydarpour Shahrezaee Pages 26-40
  Background and Aim

  This study was conducted to benefit and utilize the scientific and experimental achievements of military medicine during eight years of holy defense. The practical purpose of this study is to accurately record the performance and experiences of military medicine practitioners for valid reference. The comprehensiveness of this study in presenting military medicine practice in the field of health has not been observed in case studies.

  Materials and methods

  The research method is a combination of library study, field research through oral questioning and interviewing, and the use of diary notes written in the course of events. Accurate recording of events by imagination, recording dates and names, observing time sequences, medical scheduling in medical centers from the beginning to the end of the sacred defense are the characteristics and contents of these notes which are considered as a rich source of value.

  Results

  The pre-war form of health was officially present in army units, but military medicine was an emerging entity that emerged from the heart of sacred defense. The active involvement of the health sector in the sacred defense became a source of enormous impact. Holding meetings and conferences, organizing specialist forces, setting up training centers and specialized scientific committees, establishing and promoting field hospitals, developing dozens of effective prevention and treatment protocols and guidelines, unremitting efforts to realize a resilient economy and maintain human capital are among the achievements of military medicine. Although, during the decades leading up to the imposed war, medical schools were not properly trained on war-related medical issues, the combat physician was able to properly and scientifically deal with war-related health issues and the emerging issue of defense against chemical warfare in Iran. Supply or logistics of blood and all kinds of blood products were among the duties that the organization was well placed to perform.

  Conclusion

  The deliberate practice of military medicine in supervising the provision and supply of healthy and healthy food and water prevented any epidemics and general outbreaks of disease on the fronts. With the establishment of a specialized scientific committee, military medicine was able to develop the required comprehensive scientific and scientific style sheets and protocols based on the prevention and treatment of illnesses and the treatment of injuries and injuries and with the

  Keywords: Holy Defense, Military medicine, Specialized Scientific Committee
 • Fatemeh Sadat Bateni, Rosa Alikhani Pages 41-45

  Psychiatric symptoms are common in many cancer patients, especially in those with advanced cancer. Several factors including stress of cancer diagnosis, the effect of central nervous system (CNS) tumors, neurotoxicity from immune reaction to non-CNS tumors and adverse effects of cancer chemotherapy or radiotherapy may contribute to psychiatric comorbidity. Psychiatric symptoms are spectrum from mild symptoms like fatigue to sever disorders like anxiety disorder or mood disorders. Sometimes psychological adverse effect of treatment like anger or anxiety or worry are more severe than medical adverse effects like nausea and hair loss. Most common distress in these patients is hopelessness that lead to decrease coping strategies. Powerful coping strategies can help patients to tolerance well. Because several specialists contribute in treatment of end stage patients, so increase knowledge of treatment team about psychological status and correct empathy can help to improve patients’ general health.

 • Mehdi Maktoobian, Shirin Pazooki, Hesamaldin Moudir*, Alireza Kamali, Amirreza Naeemi Pages 46-55
  Introduction

  The study addressed the comparative hemodynamic and analgesic effects of subcutaneous dexmedetomidine versus marcaine 0.5% on herniorrhaphy scheduled patients, as well as postoperative pain management.

  Materials and methods

  This double-blind trial enrolled three groups of patients (N=120) scheduled for herniorrhaphy at Valiasr Hospital (Arak, Iran): (i) MAR-DEX group, receiving marcaine 0.5% (5 mg) + dexmedetomidine (1 mcg/kg), (ii) MAR group, marcaine 0.5% (5 mg), and (iii) PBO group, placebo, subcutaneously. We measured vital signs (BP/HR/SaO2), as well as pain scores (using the visual analog scale) at recovery and certain time points (1, 2, 4, 6, 12, 24 hrs post-op), and the overall opioid administered postoperatively and side effects. This was afterward followed by an SPSS (20) analysis.

  Results

  Lower pain was revealed in the MAR-DEX group and higher one in the PBO group (p = 0.0001), whereas the lowest opioid use was observed in the MAR-DEX group (p = 0.0001).

  Conclusion

  Adding dexmedetomidine had benefits of relieving pain and reducing opioid use without any side effects.

  Keywords: Dexmedetomidine, Hemodynamic changes, Marcaine 0.5%, Subcutaneous injection
 • Reza Alizade Kashani*, Sevak Hatemian, Kouroosh Kabir, Nazanin Noorian, Nadia Fathi Madarsaraee Pages 56-65
  Background

  Todays, one of the most common problems in selective surgery is excessive blood ordering and requirement. MSBOS is a program designed to improve the proportion of requests for blood transfusions in selective surgery that has received much attention in recent years.

  Materials and methods

  In a retrospective study,834 records of patients over 18 years of age who underwent 15 elective surgeries at Shahid Madani Hospital in Karaj in 1396 was reviewed and 3 indicators, crossmatch to transfusion ratio (C/T ratio), probability of blood administration (T%) and blood administration index (TI) were extracted.The surgeries were in 3 categories : elective orthopedic surgeries (fracture of femur, humerus, calf, forearm and total knee joint replacement), elective neurosurgeries (lumbar and neck fusion, chronic subdural hematoma and Brain Tumor surgeries) and elective general surgeries (Intestinal resection anastomosis, open cholecystectomy, laparoscopic cholecystectomy , thyroidectomy, bronchoscopy and skin graft in burned patients).

  Results

  The crossmatched to transfusion ratio (C/T ratio) was 3.97 in all surgeries and less than 2.5 in femoral fracture, chronic subdural hematoma, brain tumor, and skin graft surgeries. In these surgeries the TI index was greater than 0.5 and T% index was more than 30%.

  Conclusion

  According to the results of this study and similar researches, the preparation of MSBOS (maximum surgical blood ordering schedule) tables as a model for requesting blood can lead to reduction in amount of blood ordering and crossmatch requirement.

  Keywords: Blood transfusion, MSBOS (maximum surgical blood ordering schedule), crossmatch to transfusion ratio, blood administration index