فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیست و یکم شماره 7 (مهر 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 7 (مهر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 19
|
 • رزیتا آریایی نژاد، مهدی سرائی تبریزی*، حسین بابازاده صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  مدل سازی کیفیت آب رودخانه ها می تواند به عنوان یکی از موثرترین ابزارها در جهت مدیریت کیفیت آب رودخانه ها و کاهش تبعات مسایل محیط زیستی ناشی از ورود آلاینده ها به آن مورد استفاده قرار گیرد. هدف از مقاله حاضر استفاده از مدل معتبر QUAL2Kw.5.1 در راستای مدل سازی کیفیت آب در رودخانه شاهرود می باشد.

  روش بررسی

  در مقاله حاضر ازمدل QUAL2Kw.5.1  برای مدل سازی هفت پارامتر کیفیت آب شامل اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، قلیاییت، کل مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، فسفر کل و نیتروژن کل در چهار دوره زمانی در رودخانه شاهرود استفاده شده است. به منظور واسنجی مدل از داده های آبان 1386 و تیر 1387 و برای صحت سنجی مدل از داده های شهریور 1387 و مهر 1387 استفاده شده است. واسنجی خودکار ضرایب مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک موجود در مدل انجام شده است. به منظور مقایسه نتایج شبیه سازی شده مدل با داده های مشاهداتی از دو پارامتر آماری شامل ضریب تبیین و میانگین قدرمطلق خطا استفاده شده است.

  یافته ها

  مهم ترین ضرایب واسنجی شده در مدل مربوط به مواد جامد معلق، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، نیتروژن و فسفر می باشد. مدل در شبیه سازی پارامترهای pH و هدایت هیدرولیکی با مقادیر میانگین قدرمطلق خطای 19/0 و 89/163 در مرحله صحت سنجی به ترتیب بیش ترین و کم ترین دقت را از خود نشان داد. به طور میانگین حداقل و حداکثر اکسیژن محلول اندازه گیری شده در رودخانه شاهرود در شهریور 1387 و مهر 1387 و به ترتیب برابر 93/6 و 99/9 میلی گرم بر لیتر اندازه گیری شده است. همچنین بیش ترین و کم ترین دقت مدل در شبیه سازی این پارامتر مربوط به تیر و مهر 1387 با میانگین قدرمطلق خطای برابر 86/0 و 29/1 می باشد. همچنین نتایج نشان داده که مدل سازی هیدرولیکی دقیق از تغییرات پارامترهای هیدرولیکی رودخانه و جریان در طول رودخانه تاثیر زیادی در مدل سازی کیفیت آب رودخانه دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج مقاله حاضر دقت مناسب مدل QUAL2Kw.5.1را در شبیه سازی پارامترهای کیفیت آب رودخانه شاهرود نشان می دهد. از طرف دیگر دقت شبیه سازی هر پارامتر با توجه به مقدار تغییرات آن در طول رودخانه متغیر می باشد. به نحوی که هر چه تغییرات یک پارامتر در طول رودخانه و در بازه های مختلف کم تر باشد، دقت مدل در شبیه سازی این پارامتر بیش تر خواهد بود.

  کلیدواژگان: رودخانه شاهرود، مدل QUAL2Kw.5.1مدل سازی کیفیت آب، صحت سنجی، واسنجی
 • آرسو اریمی، مهرداد فرهادیان*، علیرضا سلیمانی نظر، نیلا داوری صفحات 15-29
  زمینه و هدف

  در این پژوهش با استفاده از زئولیت طبیعی و تثبیت هم زمان نانو ذرات اکسید آهن (III) و تیتانیم (IV) بر روی آن، نانوفتوکاتالیستی با قدرت تخریبی بیش تر، سنتز شد. عوامل موثر و نیز تداخلی در فرآیندی، تعیین شرایط بهینه عملیاتی بر بازده فرآیند تخریب رنگ زای راکتیو آبی 19 مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  مشخصه یابی نانوفتوکاتالیست سنتز شده با آنالیزهای XRD، XRF، FT-IR، FE-SEM و EDX انجام گرفت. توانایی نانوفتوکاتالیست در تخریب رنگ زای راکتیو آبی 19 با کمک اشعه فرابنفش در طول موج 254 نانومتر و به روش طراحی آزمایش های تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت و عوامل pH اولیه (7-2)، غلظت محلول رنگ زا (200-50 میلی گرم بر لیتر)، زمان پرتودهی (120-30 دقیقه) و غلظت نانوفتوکاتالیست (5/1-5/0 گرم بر لیتر) انتخاب شد.

  یافته ها

  عوامل pH، غلظت محلول رنگ زا و زمان پرتودهی به ترتیب، بیش ترین اثر را بر بازده واکنش ها داشته اند.مقادیر بهینه عوامل در تخریب کامل آلاینده برابر با غلظت رنگ زا 50 میلی گرم بر لیتر، زمان پرتودهی 120 دقیقه، 2=pH و غلظت نانوفتوکاتالیست 5/1 گرم بر لیتر به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  این پژوهش نشان داد که نانوفتوکاتالیست سنتزی بازده قابل قبولی در تخریب آلاینده زیست تخریب ناپذیر دارد.

  کلیدواژگان: نانوفتوکاتالیست، نانواکسیدهای فلزی تیتانیم و آهن، زئولیت کلینوپتیلولایت، رنگ راکتیو آبی 19
 • علی اسکندری*، روح اله نوری، محمدرضا وصالی ناصح، فریماه سعیدی صفحات 31-47
  زمینه و هدف

  اطلاع دقیق از کمیت آب جاری در رودخانه ها تاثیر فراوان بر مدیریت کمی و کیفی منابع آب در جوامع وابسته با آن دارد. در این راستا هدف تحقیق حاضر ارزیابی عدم قطعیت در فرآیند تخمین جریان رودخانه شاپور، ورودی به سد رئیس علی دلواری، واقع در استان بوشهر می باشد.

  روش بررسی

  برای تخمین جریان ماهانه ورودی به سد رئیس علی دلواری از مدل های هوش مصنوعی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی (ANFIS) استفاده گردید. همچنین به منظور بهبود استفاده از نتایج این مدل ها در تصمیمات مدیریتی در بخش آب، تعیین عدم قطعیت هر یک از آن ها در فرآیند مدل سازی جریان انجام شد. در این راستا از نتایج شبیه سازی شده در اجرای هر مدل تحت الگوهای متفاوتی از داده های واسنجی، استفاده و برای ارزیابی عدم قطعیت هر مدل نیز از دو شاخص عرض محدوده اطمینان (d-factor) و 95 درصد عدم قطعیت پیش بینی ها واقع شده در این محدوده (95PPU) استفاده گردید.

  یافته ها

  مطابق نتایج به دست آمده از مدل های ANN و ANFIS بهینه اجرا شده، مشخص گردید که اگر چه مقادیر آماره های ضریب تعیین (R2) و قدرمطلق میانگین خطاها (MAE) برای هر دو مدل از مقادیر مناسبی برخوردار بودند، اما عملکرد آن ها در برخی نقاط با دبی بالا با خطای قابل توجهی همراه بود. همچنین با بررسی نتایج عدم قطعیت مدل ها مشخص شد مدل ANFIS با مقدارd-factor کم تر و مقدار شاخص 95PPU بزرگ تر، از عدم قطعیت کم تری نسبت به مدل ANN برخوردار بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به عملکرد تقریبا یکسان هر دو مدل ANN و ANFIS در مراحل واسنجی و صحت سنجی، می توان مدل ANFIS را به عنوان مدل بهینه تخمین جریان ماهانه ورودی به سد رئیس علی دلواری به دلیل دارا بودن عدم قطعیت کم تر پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: تخمین جریان، تحلیل عدم قطعیت، رودخانه شاپور، سد رئیس علی دلواری
 • مریم رحمانی، فرامرز فقیهی*، بابک مظفری صفحات 49-61
  زمینه و هدف

  در این مطالعه هدف اصلی کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای با سناریوهای ممکن الوقوع است. ریز شبکه ها قابلیت عملکرد در حالت مستقل از شبکه یا جزیره ای رادارند. یکی از مهم ترین مشکلات رایج در ریز شبکه ها در حالت عملکرد مستقل ناپایداری فرکانس و یا نوسانات فرکانس است.

  روش بررسی

  در جهت کنترل سریع فرکانس در هرلحظه باید تعادل توانی مابین تولید و مصرف برقرار شود که این مهم توسط منابع ذخیره انرژی از قبیل باتری قابل انجام است. واحد باتری همراه باواسط ادوات الکترونیک قدرت (سیستم ذخیره انرژی باتری) به دلیل دارا بودن زمان پاسخ دینامیکی خیلی سریع اگر به خوبی طراحی شده باشد می تواند به پایداری فرکانس سیستم از طریق تزریق یا جذب توان اکتیو کمک کند. با شبیه سازی در محیط MATLAB/SIMULINK و ارائه روش کنترلی مشارکتی دو سناریو تعریف می شود، سناریو اول ریز شبکه جزیره شده صرفا با تغییرات بار است؛ اما در سناریو دوم علاوه بر تغییرات بار پانل خورشیدی هم از ریز شبکه خارج می شود.

  یافته ها

  در هر دو سناریو با تغییرات بار و برون رفت پانل خورشیدی با روش کنترلی شبیه سازی شده پیشنهادی، مشاهده شد که نوسانات فرکانس در حد چند دهم ثانیه به 50 Hz بازمی گردد و در همین زمان باتری پس از اعمال توان به مقدار کمینه خود بازمی گردد. همچنین انحرافات ولتاژ را در محدوده ی نرمال خود نگاه می دارد. با تنظیم ضرایب کنترلی این روند میرایی برای فرکانس را می توان بهبود بخشید.

  نتیجه گیری

  روش کنترل فرکانس مشارکتی جدید بانام کنترل فرکانس ترکیبی سیستم ذخیره انرژی باتری و دیزل ژنراتور ارائه داده شد. این کنترل مشارکتی روش کار آیی را در طول عملکرد جزیره ای برای کنترل نوسانات فرکانس و بازگرداندن توان سیستم ذخیره انرژی باتری به کمینه ارائه می دهد و با تنظیم ضرایب کنترلی این روند میرایی برای فرکانس را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: پانل خورشیدی، کنترل مشارکتی، ریز شبکه، کنترل فرکانس، سیستم ذخیره انرژی باتری
 • بهجت فرخی، نسیم ضیایی فر*، حسین شیخلویی صفحات 63-76
  زمینه و هدف

  رنگ کاتیونی مالاشیت سبز از جمله ترکیبات سمی مهم و حائز اهمیت در فاضلاب های صنعتی محسوب می شود. به طور معمول از روش های فیزیکوشیمیائی یا بیولوژیکی به منظور تصفیه آب های حاوی غلظت های بالای مالاشیت سبز استفاده می شود. در مطالعه حاضر ابتدا هیدروژل نانو کامپوزیتی بر پایه کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور سدیم مونتموریلونیت به عنوان نانورس سنتز سپس برای مطالعه جذب مالاشیت سبز از نمونه های آبی مورد استفاده قرار گرفت.

  روش بررسی

   آکریل آمید[1] به عنوان مونومر، متیلن بیس آکریل آمید[2] به عنوان شبکه ساز آلی و پتاسیم پر سولفات[3] به عنوان آغازگر مورد استفاده قرار گرفتند. برای بررسی خصوصیات هیدروژل بدست آمده از پراش اشعه ایکس[4]، میکروسکوپ الکترونی روبشی[5] و مادون قرمز تبدیل فوریه[6] استفاده گردید. در این مطالعه اثر پارامترهای تجزیه ای مختلف نظیر pH، زمان تماس در حذف ماده رنگزا توسط هیدروژل های نانو کامپوزیتی سنتز شده بررسی و شرایط بهینه حاصل گردید.

  یافته ها

   با توجه به نتایج حاصل هیدروژل های نانو کامپوزیتی سنتز شده به pH و تغییر مقدار کاراگینان و سدیم آلژینات حساس می باشند. زمان جذب تعادلی تعادلی 3 ساعت بدست آمد. ایزوترم جذب با مدل لانگمویر و سینتیک جذب با مدل سینتیک شبه درجه دوم مناسب تر تشخیص داده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  سرعت حذف رنگ مالاشیت با افزایش مقدار نانورس در محیط اسیدی افزایش می یابد. در نهایت می توان نتیجه گرفت که مخلوط پلیمر زیستی کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس مونت موریلونیت جاذب مناسبی جهت حذف رنگ مالاشیت سبز از محلول های آبی است.

  کلیدواژگان: حذف رنگ کاتیونی مالاشیت سبز، کاراگینان، سدیم آلژینات، سدیم مونتموریلونیت، پلیمر زیستی
 • نسیم شعبانی، علی رحمانی فیروزجائی*، عزیر عابسی صفحات 77-87
  زمینه و هدف

  وجود لایه بندی حرارتی در مخزن سد عامل و بیانگر تغییرات کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب در ترازهای مختلف است. خصوصیات دمایی مخازن سدها را می توان با استفاده از مدل های ریاضی پیش بینی کرد. مدل CE-QUAL-W2یک مدلی دو بعدی هیدرودینامیکی و کیفی است که با توجه به قابلیت های فراوان آن، برای لایه بندی حرارتی از آن استفاده می گردد.

  روش بررسی

  برای لایه بندی حرارتی سد سیمره در استان ایلام از مدل CE-QUAL-W2 استفاده گردید. گام نخست در مدل-سازی فرآیند کالیبرسیون است. کالیبراسیون یک فرآیند چند مرحله ای برای اصلاح پارامترها است تا بتوان بین داده های مشاهده شده و مدل تطابق ایجاد نمود. برای لایه بندی حرارتی در مدل CE-QUAL-W2 سه مرحله کالیبراسیون شامل کالیبراسیون هندسه مخزن، سطح آب و بهره برداری مخزن و دمایی وجود دارد که جهت اجرای بهینه مدل انجام گرفت. پس از انجام کالیبراسیون، نتایج لایه بندی برای ماه های مختلف سال استخراج شد.

  یافته ها

  میزان خطای جذر میانگین مربعات برای کالیبراسیون که با مقایسه داده های واقعی و داده های مشاهده ای، به ترتیب 5/0، 05/0 و 62/1 محاسبه گردید، بیانگر آن است که مدل برای لایه بندی حرارتی دارای قابلیت مناسبی است. بر اساس اطلاعات مربوط به مدل سازی، مشخص گردیده است که سد سیمره دارای یک دوره لایه بندی حرارتی است. این لایه بندی از اسفند ماه تا دی ماه ادامه دارد و در پاییز به اوج می رسد. ضخامت لایه سطحی آب که رولایه نام دارد از ماهی به ماه دیگر متفاوت است. ضمن آن که این تفاوت در لایه میانی یا ترموکلاین نیز در ماه های مختلف دیده می شود. ضخامت رولایه در آذرماه بیش از سایر ماه ها می باشد. وجود این لایه بندی در مخازن باعث می شود تا به تدریج مواد آلی و رسوبات ته نشین شده در کف زیاد شده و در هنگام اختلاط مخزن موجب گسترش پدیده تغذیه گرایی در مخزن شود.

  کلیدواژگان: لایه بندی حرارتی، مدل CE-QUAL-W2، ترموکلاین، سد سیمره
 • صفیه تیمورزاده*، روح اله میرزایی محمدآبادی، محسن محمدی صفحات 89-105
  زمینه و هدف

  روش های کریجینگ به ویژه کریجینگ معمولی در بین روش های درون یابی به دلیل ایجاد خطای کم تر و تولید حداقل واریانس ممکن، محبوبیت بیش تری نسبت به سایر روش ها دارند؛ بااین وجود، پیچیدگی های مختلف موجود در این روش، استفاده از آن را محدود می کند؛ از این رو کریجینگ بیزین تجربی برای غلبه بر مشکلات کریجینگ معمولی معرفی شده است.

  روش بررسی

  در این پژوهش، کارایی کریجینگ معمولی و بیزین تجربی برای تعیین الگوی مکانی عناصر نیکل، مس و روی در خاک سطحی اطراف مجتمع صنعتی اسفراین بررسی شده است. بدین منظور 35 نمونه خاک سطحی (cm20-0) در منطقه ای به وسعت تقریبی 87 کیلومترمربع برداشت شد و غلظت فلزات در نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله تعیین گردید. دو روش کریجینگ معمولی و بیزین تجربی برای درون یابی استفاده شد و ارزیابی متقابل به همراه آماره های ارزیابیRMSE ، NSE و  PBIASبرای سنجش صحت و مقایسه کارایی دو روش استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از توصیف آماری نشان داد که میانگین غلظت عناصر نیکل، روی و مس در منطقه به ترتیب 61/23، 47/58 و 51/12 میلی گرم بر کیلوگرم بوده و در مقایسه با غلظت زمینه طبیعی، میانگین غلظت دو عنصر روی و مس بیش تر و در مورد عنصر نیکل این مقدار کم تر از غلظت طبیعی آن ها می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  در روش کریجینگ معمولی مدل های نمایی (مس و روی) و کروی (نیکل) بهترین مدل هایی بودند که به داده ها برازش داده شدند. نتایج ارزیابی متقابل نشان داد که روش کریجینگ بیزین تجربی نسبت به کریجینگ معمولی دارای کارایی بیش تری در برآورد غلظت عناصر مورد مطالعه بوده است اگرچه این تفاوت بسیار زیاد نبود.

  کلیدواژگان: ارزیابی متقابل، درون یابی، عناصر سنگین، کریجینگ بیزین تجربی، مجتمع صنعتی اسفراین
 • یونس خسروی*، عبدالحسین پری زنگنه، میرعلی اصغر مختاری، خدیجه صالحی صفحات 107-121
  زمینه و هدف

  افزایش بسیار سریع جمعیت، الگوهای نادرست مصرف، تغییر استانداردهای زندگی و تنوع تولید محصولات، ازجمله فاکتورهای افزایش تولید پسماند و تغییر در ترکیب زباله گردیده که مشکلات عدیده ای را در محیط زیست ایجاد کرده است. براساس این مهم، انتخاب محل مناسب جهت دفن مواد زاید جامد می تواند از اثرات نامطلوب محیط زیست آن ها جلوگیری کند.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده و با هدف تعیین مکان بهینه برای دفن پسماندهای جامد در شهر هیدج در استان زنجان انجام شده است. در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم افزار ArcGIS 10.3 استفاده شده است. بر این اساس و با توجه به پارامترهای مورد نیاز برای انتخاب مکان بهینه که نقش موثری در محل دفن پسماند و مکان یابی دارند، وزن دهی به روش سلسله مراتبی انجام پذیرفت و پس از هم پوشانی و تلفیق لایه های تهیه شده، مناطق مورد نظر برای دفن زباله در شهر هیدج در استان زنجان شناسایی شدند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج تحقیق و با حذف حریم های ممنوعه برای هر لایه، مناطق مناسب برای دفن پسماند در بخش شرقی شهر هیدج شناسایی شدند. مساحت زمین مورد نیاز جهت دفن با توجه به متوسط نرخ رشد جمعیت، چگالی زباله تولیدی، برآورد جرم و حجم پسماند و متوسط سرانه تولید زباله تعیین گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد منطقه انتخاب شده با احتمال بسیار زیاد، پتانسیل دفن زباله شهر هیدج را برای یک دوره 20 ساله آینده دارا می باشد.

  کلیدواژگان: مکان یابی، پسماند، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، شهر هیدج
 • رقیه یدالهی صابر، محمد غفاریان بهرمان*، مریم علیزاده، محمد رضا خطیبی زاده صفحات 123-135
  زمینه و هدف

  اجرای پروژه های بهره برداری از سرزمین، از جمله احداث کارخانه ها و توسعه صنایع، مستلزم بررسی استعداد طبیعی سرزمین برای توسعه مورد نظر می باشد. در همین راستا انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی، از جمله روش های مطلوب جهت دست یابی به اهداف توسعه پایدار است. ارزیابی اثرات محیط زیستی می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی جهت سوق دادن اهداف اجرای یک پروژه در راستای قوانین و مقررات محیط زیستی به کار گرفته شود.

   روش بررسی

  تحقیق انجام شده شامل ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه خودروسازی ایران خودرو با تاکید بر کاربرد روش ماتریس لئوپلد ایرانی که توسط مجید مخدوم تهیه شده، می باشد. برای امتیاز دهی برای هر اثر در این روش، از نظرات کارشناسان کارخانه    ایران خودرو، سازمان محیط زیست و کارشناسان شهرداری منطقه 21 تهران استفاده شده است. نتیجه ماتریس ممکن است یکی از پنج حالت: پروژه مردود است، پروژه تایید است، پروژه با گزینه های اصلاحی قابل تایید است، پروژه با ارایه طرح های بهسازی تایید می شود و یا این که پروژه با ارایه طرح های بهسازی و گزینه های اصلاحی قابل تایید است، باشد.

   یافته ها

  با تجزیه و تحلیل ماتریس لئوپلد مشخص گردید که تعداد اثرات میانگین جبری منفی درستون برابر با 8عدد و تعداد پیامدهای،  میانگین جبری منفی در ردیف برابربا 9 عدد است که در این بین تعداد پیامد های منفی کم تر از 1/3- در ستون، فقط مربوط به اثرات آلاینده های هوا است. که برابر شده با میانگین جبری 3/3- .

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان می دهد که پروژ مورد نظر درحالت پنجم قرار می گیرد، یعنی این که پروژه کارخانه ایران خودرو با ارائه طرح بهسازی و گزینه های اصلاحی مورد تایید است. در این حالت تعدادی از میانگین های رده بندی هم در ستون و هم در ردیف ها کم تر از 1/3- است، اما تعداد آن ها به 50درصد حالات نمی رسد.

  کلیدواژگان: ارزیابی زیست محیطی، کارخانه ایران خودرو، ماتریس لئوپلد
 • مهری اکبری*، سهیلا مظفری صفحات 137-148
  زمینه و هدف

  از آنجا که مخاطره ی یخ بندان زندگی انسان ها، فعالیت های عمرانی، رشد محصولات زراعی و مصرف انرژی به خصوص توزیع آن را را متاثر می کند؛ لذا آگاهی از رخداد یخ بندان و پیش بینی تاریخ وقوع یخ بندان ها به تفکیک انواع آن کمک شایانی به مدیریت این پدیده می کند. در این پژوهش برای اولین بار، پارامترهای موثر بر یخ بندان و به تفکیک نوع یخ بندان ها محاسبه شده و همچنین دوره بازگشت یخ بندان با سطوح احتمالات مختلف، برای هر دو نوع یخ بندان تابشی و فرارفتی صورت گرفته است.

  روش بررسی

  در این پژوهش پس از بررسی دماهای حداقل در ایستگاه های سینوپتیک استان اردبیل، تاریخ های عبور دمای صفر درجه و کم تر برای اولین بار در پاییز و آخرین بار در بهار استخراج و بر اساس نوع یخ بندان تفکیک شدند. در ادامه سری های زمانی آغاز و خاتمه یخ بندان های فرارفتی و تابشی با توزیع های آماری برازش شده و مناسب ترین توزیع انتخاب و تاریخ های آغاز و خاتمه ی یخ بندان در سطوح احتمالاتی 50 ، 70، 80، 90 و 99 درصد با استفاده از توزیع نرمال در پایگاه آماری smada  محاسبه شد.

  یافته ها

  براساس نتایج تحقیق، بیشتر ین و کم ترین فراوانی روزهای یخ بندان به ترتیب مربوط به ایستگاه های خلخال و پارس آباد و در رژیم ماهانه یخ بندان، بیشترین و کم ترین فراوانی روزهای یخ بندان به ترتیب در ژانویه و اکتبر است. واکاوی رخداد یخ بندان های تاریخی نشان داد زودترین تاریخ آغاز یخ بندان های تابشی و فرارفتی (خلخال) به ترتیب در 19 سپتامبر و 10 اکتبر و دیرترین آغاز (پارس آباد)  به ترتیب در 12 نوامبر و 12 دسامبر رخ داده است.

  بحث و نتیجه گیری

  به طور کلی در استان اردبیل 47 درصد یخ بندان ها با یخ بندان تابشی و 53 درصد با یخ بندان فرارفتی آغاز می شوند که این مساله خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی در اواخر فصل تابستان را در این استان افزایش می دهد و بایستی در پاییز قبل از فرارفت هوای سرد (25 مهر، بر اساس نتایج این پژوهش)، محصولات کشت تابستانه برداشت شوند. 73 درصد یخ بندان ها با یخ بندان تابشی و 27 درصد با یخ بندان فرارفتی  خاتمه یافته اند و در فصل بهار، امکان مبارزه با یخ بندان های تابشی و کاهش چشمگیر خسارات وجود دارد. بر اساس تحلیل احتمالات وقوع یخ بندان، اولین یخ بندان های تابشی و فرارفتی در ایستگاه سینوپتیک اردبیل با احتمال 90% به ترتیب در 18 و 23 آبان رخ می دهد. تاریخ شروع یخ بندان فرارفتی در ایستگاه اردبیل با احتمال 50%، 9 آبان، در پارس آباد 22 آذر، در خلخال 26 مهر و در مشگین شهر 18 آبان است.

  کلیدواژگان: یخ بندان تابشی، یخ بندان فرارفتی، روزشمار یخ بندان، اردبیل
 • زهره خلیلی اردلی، کامران عادلی*، حامد نقوی، مریم اصغری صفحات 149-160
  زمینه و هدف

  افزایش حجم تجارت منجر به کاهش کیفیت محیط زیست و در واقع انتشار بیش تر گاز دی اکسید کربن می شود. در این راستا اثرات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی تجارت در بخش صنعت چوب موجب رشد اقتصادی گردیده است. مطابق با ادبیات موضوعی به دنبال آزادسازی تجاری، انتقال صنایع آلاینده از کشور هایی با سیاست های زیست محیطی شدید به سمت کشور هایی با سیاست های زیست محیطی ملایم افزایش می یابد. هدف از این پژوهش بررسی فرضیه پناهندگی آلودگی صنعت چوب می باشد.

  روش بررسی

  روش کار این پژوهش استفاده از روش پانل دیتا و رهیافت اثرات ثابت در کشور ایران و 16 شریک تجاری چوبی آن، طی بازه زمانی 2015-1995 می باشد.

  یافته ها

  نتایج تصریح مدل دلالت بر این دارد که اثر متقابل شدت تجارت و درآمد سرانه دارای ضریب مثبت و مقدار50/6 می باشد. همچنین ضریب متغیر اثر متقابل شدت تجارت با مجذور درآمد منفی می باشد و به ازای هر واحد افزایش این متغیر، سطح آلودگی سرانه به میزان 54/7 کاهش خواهد یافت.

   بحث و نتیجه گیری

  از این رو مطابق با پایه تئوری یافته های مقاله، فرضیه پناهندگی مورد تایید قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: فرضیه پناهندگی آلودگی، منحنی محیط زیستی کوزنتس، صنعت چوب، ایران
 • فاطمه مردانی یاقوتی*، مهرداد خانمحمدی، پیمان کرمی صفحات 161-176
  زمینه و هدف

  سرعت تغییر اکوسیستم ها در سال های اخیر چنان بوده که امکان سازگاری موجودات زنده با تغییرات محیطی به سختی صورت می گیرد و این عارضه ناشی از عدم توجه به تغییرات کاربری اراضی و بهره برداری از منابع طبیعی است. هدف از این تحقیق، بررسی روند تغییرات کمی سیمای سرزمین در حوزه آبخیز قره سو و مرگ در استان کرمانشاه است.

  روش بررسی

  به منظور پایش تغییرات از تصاویر ماهواره لندست در تاریخ های ETM+) 2000 ،(TM) 1984) و 2016 (OLI-TIRS) استفاده شد. طبقه بندی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (MLP) انجام گرفت. پوشش موجود در هفت طبقه تقسیم شد. متریک های Patch Density) PD ،(Number of Patch) NP ،PLAND) و Edge Density) ED)در سطح کلاس،Contagion) CONTAG ،(Largest Patch Index) LPI ،NP) و Shannon's diversity index) SHDI) در سطح سیمای سرزمین برای منطقه مورد مطالعه محاسبه گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، بیشترین درصد پوشش منطقه در سالهای مورد مطالعه مربوط به اراضی کشاورزی و سپس مراتع متوسط است. تعداد لکه های اراضی کشاورزی در بازه زمانی 2000-1984 به علت تبدیل مراتع متوسط به اراضی کشاورزی افزایش و در بازه زمانی 2016 -2000 به دلیل تبدیل به مراتع متوسط با نرخ کمتر کاهش یافته و همچنین تعداد لکه های جنگلی در بازه زمانی اول به علت تبدیل به مراتع متوسط کاهش و در بازه زمانی دوم افزایش یافته است.

  بحث و نتیجه گیری

  بررسی متریکهای سیمای سرزمین بیانگر افزایش پیوستگی سیمای سرزمین، کاهش تکه تکه شدگی و تنوع در بازه زمانی اول است و در مقابل در بازه زمانی دوم کاهش پیوستگی، افزایش تکه تکه شدگی و تنوع دیده می شود. با توجه به اینکه، روند تغییرات سیمای سرزمین در دو بازه زمانی متفاوت است؛ به طور کلی می توان ذکر کرد که تکه تکه شدن و تنوع سیمای سرزمین کمتر و پیوستگی لکه های آن بیشتر شده است.

  کلیدواژگان: تغییرات سیمای سرزمین، کاربری اراضی، حوزه آبخیز قره سو و مرگ، تکه تکه شدن، استان کرمانشاه
 • آناهیتا کیارستمی، وحید عبدوسی، پژمان مرادی* صفحات 177-188
  زمینه و هدف

  باتوجه به افزایش روز افزون آلودگی در قسمت های مختلف زیست محیطی،گیاهان زینتی و دارویی_زینتی همانند گیاه اسطوخودوس به علت در دسترس بودن و قابل استفاده بودن در فضای سبز شهرها مورد توجه قرار گرفته اند. گیاه پالایی روشی کم هزینه و جدید است که میتوان از این روش در شهر های بزرگ برای کاهش آلودگی فلزات از خاک، آب و اتمسفر استفاده نمود. در این پژوهش تلاش شده است تاثیر سرب بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه اسطوخودوس به عنوان آلاینده ای خطرناک برای سلامتی انسان و سایر جانداران مورد ارزیابی قراربگیرد.

  روش بررسی

  در پژوهش تحمل آلودگی به فلز سرب در گیاه اسطوخودوس بر اساس آزمایش طرح بلوک کاملا تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارها شامل: سرب در 2 غلظت(0و 100 میلی گرم) و DTPA(دی اتیلن تری امین پنتا استیک اسید)در 2 غلظت(1و2 میلی مولار)بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تنش فلزات سنگین موجب کاهش برخی صفات مورد ارزیابی گردید و با اضافه نمودن  DTPA(دی اتیلن تری امین پنتا استیک اسید)مقدار جذب فلز سنگین سرب در گیاه اسطوخودوس کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  با افزودن ماده کلات کننده DTPA(دی اتیلن تری امین پنتا استیک اسید) میزان جذب این فلز سنگین توسط گیاه مورد مطالعه بطور چشمگیری کاهش یافت.

  کلیدواژگان: اسطوخودوس، سرب، گیاه پالایی، DTPA
 • الما محمدی، سید حامد میرکریمی، مرجان محمدزاده* صفحات 189-205
  زمینه و هدف
  بام سبز از جمله گزینه های بهبود مشکلات محیط زیست شهری است. اما برخی نگرانی ها پیرامون آثار محیط زیستی ایجاد بام های سبز وجود دارد، زیرا برخلاف فواید محیط زیستی بی شمار پوشش گیاهی آن ها، لایه هایی چون عایق رطوبتی در بام های سبز اکثرا از مواد پلیمری ساخته می شود. در این تحقیق آثار محیط زیستی یک بام سبز گسترده در طی حیاتش با یک بام معمولی مقایسه گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه از روش ارزیابی چرخه ی حیات استفاده شد. با توجه به تعدد روش های ساخت بام سبز ابتدا روش های متفاوت ایجاد و مواد مختلف مورد استفاده در لایه های آن بررسی و گردآوری شد. سپس آثار محیط زیستی چند روش ساخت با یک دیگر مقایسه و گزینه ی بهینه ساخت انتخاب شد، و در مرحله ی بعد ارزیابی چرخه ی حیات گزینه ی بهینه با بام معمولی انجام گرفت. مقایسه ی آثار محیط زیستی بین روش های مختلف ساخت و هم چنین گزینه ی بهینه با بام معمولی به وسیله ی نرم افزار openLCA انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بام سبز در طول حیات خود به نسبت بام معمولی آثار محیط زیستی منفی کم تری دارد. هم چنین مشخص شد که بیش تر بودن آثار منفی محیط زیستی بام سبز نسبت به بام معمولی در برخی طبقات اثر به دلیل استفاده از عایق پی وی سی و ورق ژئوتکستایل (فایبرگلاس و پلی استر) در لایه های آن بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق را می توان با اندازه گیری فواید ایجاد بام سبز (برای مثال کاهش کمی و کیفی میزان رواناب) و نیز استفاده از مواد جایگزین با آثار منفی محیط زیستی کم تر در لایه های آن بهبود داد.
  کلیدواژگان: ارزیابی چرخه ی حیات، بام سبز گسترده، آثار محیط زیستی، نرم افزار openLCA
 • منوچهر امیدواری*، مریم قندهاری صفحات 207-219
  زمینه و هدف

  محیط زیست از مهمترین مسایلی است که امروزه مورد توجه اکثر مدیران شهری است. ممیزی مدیریت محیط زیست بعنوان یک چالش مهم در مدیریت شهری مطرح است. ارزیابی درست تاثیر توسعه شهری بر محیط زیست می تواند از اثرات منفی توسعه بر محیط زیست جلوگیری نماید. یک الگوی سیستماتیک ممیزی سبب می شود که قضاوت های ارزیاب ها به حداقل رسیده و ارزیابی واقعی تری را داشته باشند. هدف از این تحقیق ارائه یک الگویی جهت ارزیابی عملکرد مدیریت محیط زیست در حوزه مدیریت شهری بود.

  روش کار

  این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان در حوزه مدیریت شهری و با استفاده از تلفیق روش  AHP با مدیریت ریسک انجام شده است. این الگو قادر است ارزیابی دقیقی را بدون تاثیر قضاوت های شخصی از عملکرد مدیریت شهری در حوزه محیط زیست انجام دهد.

  نتایج

  نتایج نشان داد مهمترین مشکلات در حوزه مدیریت محیط زیست در کلان شهر تهران، حمل و نقل و مدیریت ترافیک، تاسیسات فاضلاب و مدیریت پسماند های جامد و نسبت فضای سبز بوده که در برخی از نواحی مورد مطالعه دارای شرایط نامطلوب بوده است.

  نتیجه گیری

  یکی از مهمترین مسایل در ارزیابی عملکرد، تاثیر بالقوه قضاوت شخصی ارزیاب ها بر فرایند ارزیابی است. در الگوی ارائه شده میزان وزن عوامل موثر و پارامتر های موثر بر عملکرد محیط زیست مدیریت شهری مشخص شد. بر اساس این اوزان   می توان استراتژی های کنترلی را تعریف نمود. الگوی ارائه شده قادر به تعیین نقاط ضعف سیستم مدیریت شهری در عملکرد محیط زیست شود.

  کلیدواژگان: محیط زیست، مدیریت شهری، AHP، ارزیابی عملکرد
 • قاسمعلی عمرانی*، محمد علی عبدلی، مهیار صفا صفحات 221-237
  زمینه و هدف

  بررسی فرایند تولید کمپوست از پسماندهای تفکیک شده روستایی به روش توده های ساکن با هوادهی فعال از نظر درصد ترکیب مواد تشکیل دهنده آنها، شرایط و مدت زمان فرایند عمل آوری، تحلیل پارامترهای کلیدی حاکم بر فرایند، کیفیت محصول نهایی و نیز ارزیابی اقتصادی هزینه ها و درآمد، از مهم ترین اهداف این تحقیق می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه پس از تفکیک پسماندهای روستایی، دو توده کمپوست یکی شامل 100 درصد پسماند فسادپذیر و توده دیگر شامل 75 درصد پسماند فسادپذیر و 25 درصد فضولات گاوی ایجاد گردید. برای تخمین بهتر متغیرهای مربوط به فرایند رسیدگی و شناسایی خطاهای مشاهده، از سه تکرار استفاده گردید. چهار متغیر اصلی رطوبت، اسیدیته، دمای محیط و درون توده و نسبت C/N برای هر یک از توده ها اندازه گیری شد. تحلیل آماری جامع از نظر مقایسه پارامترها، بررسی همبستگی متغیرها و تحلیل واریانس یک طرفه بر روی پارامترهای اندازه گیری شده، انجام گرفت.

  یافته ها

  میزان کاهش کل کلیفرم ها در هر دو بستر در حدود 3log ملاحظه گردید. میزان کاهش تخم انگل در توده های حاوی 100 درصد پسماند در حدود 8/75 درصد و در توده های مخلوط با فضولات گاوی در حدود 95 درصد بدست آمد. فلزات سنگین سرب، کادمیوم و نیکل در هیچ کدام از توده ها، شناسایی نشدند. میانگین نسبت C/N در محصول نهایی در این روش برابر با 35/12 و میانگین pH نیز برای کمپوست رسیده برابر 05/8 ثبت گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  مقایسه محصول نهایی با استانداردهای ایران، آمریکا و کانادا نشان می دهد که روش استاتیک در هر دو ترکیب سبب تثبیت پسماندهای جامد و در نهایت منجر به تولید کمپوست مناسب شده است. از نظر ارزیابی اقتصادی ملاحظه شد که نرخ بازده داخلی برای تولید کمپوست به روش استاتیک برابر با 4/12 درصد می باشد.

  کلیدواژگان: کمپوست، توده های استاتیک، نسبت کربن به ازت، PH، ارزش فعلی خالص
 • سید علیرضا موسوی، عبدالله درگاهی، فرناز عزیزی* صفحات 255-265
  مقدمه

  افزایش میزان و تنوع پسماند تولیدی و عدم مدیریت صحیح آن،از مهم ترین معضلات جامعه بشری است.که نتیجه آن آلودگی محیط زیست و افزایش خطرات بهداشتی می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت مدیریت پسماند شهر خمارلو و ارائه راهکارهای مناسب در تابستان 1392 انجام گرفته است. 

  مواد روش ها

  این مطالعه بصورت توصیفی- مقطعی با بازدید میدانی از وضعیت مدیریت پسماند در سال 1393 در شهر خمالو انجام گرفت. به منظور تعیین مشخصات فیزیکی پسماند تولیدی در یک دوره 3 ماه (تیر، مرداد و شهریور) با بررسی در محل دفع پسماند شهر انجام گرفت. به دلیل کم بودن مقدار تولید روزانه پسماند شهری (یک کانتینر)، کل پسماند روزانه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای توزین از یک ترازوی 50 کیلوگرمی استفاده شد. برای تعیین دانسیته، زباله تولیدی را در ظرفی با حجم مشخص تخلیه، و از تقسیم وزن به حجم دانسیته پسماند ها بدست آمد.

   یافته ها

  براساس نتایج تحقیق متوسط سرانه زباله تولیدی در این شهر در فصل تابستان02/2 می باشد. میانگین درصد وزنی مواد فساد پذیر 31/59، پلاستیک91/17، کاغذ 14/7، فلز 97/1، شیشه 58/3، منسوجات 09/3، چوب 87/3 و سایر 13/3 بدست آمد. میانگین وزن مخصوص3/358 شد. همچنین بیشترین درصد مواد آلی و کاغذ به ترتیب در مرداد و تیر ماه بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها 59% پسماند ها را موادتر و 41% مابقی را مواد خشک تشکیل می دهد. که شرایط برای اثرات نامطلوب زیست محیطی و بهداشتی مهیا می باشد. لذا آموزش همگانی برای کاهش حجم پسماند تولیدی با تاکید بر تفکیک در مبداو در پی آن مدیریت صحیح پسماند توصیه می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، خمارلو، آنالیز فیزیکی
 • ندا زرکش*، رضا سامه، محمدمهدی ضرابی صفحات 267-283
  زمینه و هدف

  امروزه یکی از مهم‏ترین راهبردها در مواجهه با افزایش جمعیت شهرها، طراحی فضای سبز در بخشی از ساختار شهری می‏باشد. موضوع توانمند سازی در سطوح شهری و منطقه‏ای بهتر است در خدمت ضروریات زندگی و پاسخگویی به نیاز شهروندان صورت گیرد. همچنین در کشور ما کشاورزی از میراث ارزشمندی برخوردار است، کوچک شمردن این امر در یک کشور مستعد، نه تنها تامین غذا را تهدید می‏کند، بلکه سلامت محیطی را نیز به خطر می‏اندازد. از آنجایی که مسائلی چون افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوایی، لزوم توجه به محیط زیست را ایجاب می‏کند، بنابراین هدف این مقاله ارتقاء شرایط محیطی از طریق ایجاد سایت موزه کشاورزی و برقراری ارتباط میان محیط انسان ساخت و بسترهای طبیعی است تا بتوان شرایط مناسبی را جهت آموزش، ایجاد فرهنگ صحیح زیست‏محیطی و توسعه ی فضای تفرجگاهی فراهم کرد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از لحاظ روش با اتکاء به شیوه ی توصیف و تحلیل انجام گرفته است. بدین ترتیب که پس از بیان پیشینه‏ای پیرامون نمونه‏های اجرا شده در رابطه با موضوع و عملکرد آنها، به رویکردها و اهداف مرتبط جهت آموزش کشاورزی در شهر و حومه ی آن پرداخته ‏شده ‏است که در نهایت عملکردهای پیشنهادی در سایت موزه ی کشاورزی به شش عامل دسته‏بندی و تاثیر آنها بر هریک از رویکردهای بیان شده تحلیل می‏گردد. یافته‎ها و

  نتایج

  یافته ‏های تحقیق بیان می‏کند که اختصاص زمین‏هایی در شهر و حومه آن به زمین‏های مثمر همچون سایت موزه کشاورزی علاوه بر بهبود جنبه های فرهنگی، تفریحی و جذب مخاطب می‏تواند پایداری زیست‏محیطی و شرایط اکولوژیکی مناسب را فراهم کند و نقش سازنده‏ای در افزایش کیفیت منظر شهری داشته باشد.

  کلیدواژگان: سایت موزه، کشاورزی، منظر شهری، پایداری زیست محیطی، آموزش
 • سیدمحمدرضا خلیل نژاد*، محمدعلی بیدختی صفحات 285-298
  زمینه و هدف

  مقاله حاضر با بررسی باغ های ایرانی مختلف از دیدگاه رابطه ناظر و منظر سبز باغ در دو بخش منظر مثمر و منظر زینتی، سعی در پی یافتن تاثیر نظام گیاهی در کیفیت نظام بصری باغ و اهمیت توجه توامان به دو مقوله زیبایی شناختی و کارکرد در طراحی باغ ایرانی است.

  روش بررسی

  روش تحقیق در مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه موردپژوهی، کتابخانه ای و مصاحبه، به همراه مطالعات میدانی بر روی 8 باغ تاریخی می باشد. انجام مطالعات میدانی در شهریورماه سال 1393 انجام گرفت که مصاحبه با مدیران و مشاوران با سابقه باغ ها و همچنین اخذ اطلاعات از باغبانان قدیمی نیز به تکمیل مطالعات میدانی کمک نمود. باغ های مورد مطالعه عبارتند از: باغ های اکبریه، رحیم آباد، امیرآباد، بهلگرد (باغ های تاریخی بیرجند)، باغ شاهزاده (ماهان)، باغ پهلوانپور (مهریز)، باغ دولت آباد (یزد) و باغ فین (کاشان). برای این منظور باغ های فوق الذکر از نظر رابطه ناظر و منظر در دو بخش منظر مثمر و منظر زینتی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها و نتایج

  در باغ های ایرانی کیفیت رابطه ناظر با منظر مثمر متفاوت و متمایز از رابطه با منظر زینتی است.
  دسترسی فیزیکی به منظر مثمر به عنوان بخش تولیدی باغ ها مدیریت شده بوده و نظام گیاهی و نظام بصری به نحوی بوده است که در باغ های حکومتی-تشریفاتی محدودیت های دسترسی عموم به بخش تولیدی باغها اعمال گردد.
  تغییر نظام گیاهی باغ های تاریخی، در اثر تعویض گونه ها، خشکیدگی و یا حذف عناصر گیاهی اصیل، می تواند تاثیرات نامطلوبی بر کیفیت و تنوع رابطه ناظر و منظر گذاشته و تمایز اصیل ارتباط ناظر با صحنه های مثمر و زینتی را کم نماید.

  کلیدواژگان: باغ ایرانی، نظام گیاهی، نظام بصری، منظر زینتی، منظر مثمر
|
 • Rozita Areeyaenezhad, Mahdi Sarai Tabrizi *, Hossein Babazadeh Pages 1-13
  Background and Objective

  Modeling water quality of rivers can be used as one of the most effective tools for water quality management in rivers and reducing the environmental impacts of entering pollutants. The purpose of this paper is to use the valid QUAL2Kw 5.1 model to model water quality in Shahrood River.

  Method

  In this paper, seven parameters of water quality have been used including dissolved oxygen (DO), biochemical demand oxygen (BOD), pH, total dissolved solids (TDS), total phosphorus, and total nitrogen four times in Shahrood River. Data from October of 2007 and July of 2008 were used to calibrate and data from September and October of 2008 were used to verify the model. Auto-calibration of model coefficients was done using genetic algorithm of the model. In order to compare simulated results with the observed data, determination coefficient and mean absolute error were used.

  Findings

  The most important calibration coefficients of the model were related to TSS, BOD, total nitrogen and phosphorus. This model in simulation of pH and EC with mean absolute error of 0.19 and 163.89 during verification stage showed the most and the least accuracy, respectively. On average the minimum and maximum DO were measured 6.93 and 9.99 mg/L in September and October of 2008 respectively in Shahroud River. Also the highest and lowest accuracy of the model in simulating these parameters were related to July and October of 2008 with mean absolute error of 0.86 and 1.29, respectively. In addition the results showed accurate hydraulic modeling of hydraulic parameters changes of the river along the river had a great influence on modeling of the water river quality.

  Discussion and Conclusion

  The results of this paper show the accuracy of the QUAL2Kw model in simulating water quality parameters of Shahrood River. On the other hand, the accuracy of the simulation of each parameter varies with the amount of its variation along the river so that the less the changes in a parameter along the river and at different intervals, the higher the accuracy of the model in simulating this parameter will be.

  Keywords: Shahrood River, QUAL2Kw Model, Water quality modeling, verification, Calibration
 • Arsou Arimi, Mehrdad Farhadian *, Alireza Solaimany Nazar, Nila Davari Pages 15-29
  Background and Objective

  In this study, a nanophotocatalyst with more effective efficiency was synthesized by doping of TiO2 and Fe2O3 nanoparticles supported on natural zeolite. Main and interacting factors in the process and determining optimum operating conditions degradation efficiency Reactive Blue 19 dye degradation efficiency were investigated.

  Method

  Synthesized nanophotocatalyst was characterized by XRD, XRF, FT-IR, FE-SEM and EDX analyses. Efficiency of the nanophotocatalyst for the degradation of Reactive Blue 19 dye with UV lamp at 254 nm wavelength was studied via Taguchi method and the parameters were chosen as following: pH (2-7), dye concentration (50-200 mg/l), irradiation time (30-120 min), and nanophotocatalyst concentration (0.5-1.5 g/l).

  Findings

  pH, dye concentration, and irradiation time were the most effective factors in these experiments respectively. The complete degradation of contaminant was achieved at optimal conditions as follows: dye concentration=50 mg/l, irradiation time=120 min, pH=2 and nanophotocatalyst concentration=1.5 g/l.

  Discussion and Conclusions

  This study showed that the synthesized Nano photo catalyst has acceptable efficiency for the degradation of a non-biodegradable pollutant.

  Keywords: Nanophotocatalyst, TiO2, Fe2O3, Clinoptilo lite Zeolite, Reactive blue 19 dye
 • Ali Eskandari *, Roohollah Noori, Mohammad Reza Vesali Naseh, Farimah Saeedi Pages 31-47
  Background and Objective

  Accurate information about the river flow significantly influences the water resources management for the communities that use the water. In this regard, this study aims to present a reliable prediction of the monthly discharge of Shahpour River, inflow to Raees-Ali Delvari Dam, located in the Boushehr Province, Iran.

  Methods

  To forecast the monthly inflow to Raees-Ali Delvari Dam, the artificial intelligence models, i.e. artificial neural network (ANN) and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS), were applied. Also, uncertainty determination of the both models was carried out in order to improve the application of their results in the management decisions in the water sector. In this regard, the simulated results of the models, tuned with the different pattern of calibration data, were used. Two indices, i.e. the width of confidence band (d-factor) and the values bracketed by 95 percent prediction uncertainties (95PPU) were applied in order to evaluate the models’ uncertainty. 

  Findings

  Results of tuned ANN and ANFIS models indicated that although the both models had the appropriate values of determination coefficient (R2) and mean absolute error (MAE), their performance was along with considerable errors in the high extreme values. Besides, a look at through the uncertainty results of the models indicated the ANFIS model, that included the less d-factor and higher 95PPU values, had less uncertainty than the ANN.

  Discussion and Conclusion

  Considering the same performance of the both ANN and ANFIS models in the calibration and test steps, it can be concluded that the ANFIS model was the best selection for monthly inflow prediction into Raees-Ali Delvari Dam due to its less uncertainty that ANN model.

  Keywords: Inflow Forecasting, Uncertainty Analysis, Shahpour River, Raees-Ali Delvari Dam
 • Maryam Rahmani, Faramarz Faghihi *, Babak Mozafari Pages 49-61
  Background and Objective

  This paper proposes frequency control of micro grids in islanding mode with expected scenarios. Micro grids are able to operate in islanding mode. One of the most important difficulties for micro grid in islanding mode is frequency instability or frequency fluctuation.

  Method

  For rapid Frequency Control, power balance between generation and consumption should be provided momentary which can be achieved with ESS like batteries. Battery station with power electronics devices interface (BESS) due to having very fast dynamic response well designed can lead to improve frequency stability via absorption or injection of active power. Normally to achieve maximum usage of battery capacity considering available charge, choosing efficient control method is so crucial. Two different scenarios are considered to prove of efficiency of proposes cooperative control method using MATLAB/SIMULINK software. In the first scenario on islanding mode micro grid is studied in case of load variation but in another scenario both solar panel outage and load variation solar occurrence are simulated.

  Findings

  In both scenarios, the proposed control method is simulated by changing the load and solar cell outflow. It was observed that the frequency oscillations were attenuated by a few tens of seconds and at the same time the battery returned to its minimum value after power was applied. It also keeps the voltage deviations within its normal range. By adjusting the control coefficients, this damping process for frequency fluctuations can be improved.

  Discussion and conclusion

  A new cooperative frequency control method is introduced by combination of frequency control strategy and battery energy storage system via diesel generator attendance, the suggested method presents an efficient method during islanding mode operation of micro grid for frequency fluctuation considering minimum requested power of BESS, provide setting of control coefficients causes improvement of damping rate as well.

  Keywords: Solar panel, Cooperative Control, Micro Grid, Frequency Control, Battery Energy Storage System
 • Behjat Farrokhi, Nasim Ziaefar *, Hossein Sheikhloie Pages 63-76
  Background and Objectives

  Cationic dye malachite green is one of the most important toxic compounds in industrial wastewater. Typically, physicochemical or biological methods are used to water treatment and wastewater containing high concentrations of malachite green. In the present study nanocomposite hydrogels based on carrageenan and sodium alginate in the presence of sodium montmorillonite as Nano clay were synthesized and then used to study the absorption of malachite green from aqueous samples.

  Methods

  Acrylamide was used as a monomer, methylene base acrylamide as an organic cross linker and potassium sulfate as an initiator. The adsorption of cationic dye malachite green by the nanocomposite hydrogels was investigated. The structures of nanocomposite hydrogels were investigated by (FTIR, XRD and SEM) techniques. The effect analytical parameters such as pH, contact time for the removal of dye material by synthesized nanocomposite hydrogels were investigated and optimal conditions were obtained.

  Finding

  According to the results, synthesized nanocomposite hydrogels are sensitive to pH and changes in the amount of carrageenan and sodium alginate. Equilibrium absorption time is 3 hours. The absorption isotherm with Langmuir model and absorption kinetics was more suitable for pseudo-second order kinetic models.

  Discussion & Conclusion

  The rate of removal of malachite green dye increases with increasing amount of Nano clay in the acidic medium. Finally, it can be concluded that the bio-polymer mixture of carrageenan and sodium alginate in the presence of sodium montmorillonite nanoclay is a suitable absorbent to remove the malachite green dye from aqueous solutions.

  Keywords: Removal of cationic malachite green dye, Carrageenan, Alginate sodium, Montmorillonite, Biopolymer
 • Nasim Shabani, Ali Rahmanifiroozjaee *, Ozeair Abessi Pages 77-87
  Background

   Thermal stratification in the reservoir changes the physical, chemical and biological quality at different levels. Temperature conditions of the reservoirs can be predicted using mathematical models. CE-QUAL-W2 is a two-dimensional, hydrodynamic and water quality model that is used for thermal stratification regarding its capabilities.

  Material and Methods

   CE-QUAL-W2 is used for thermal stratification in Seymareh dam. Calibration is first step in modeling. Calibration is an iterative process whereby model coefficients are adjusted until an adequate fit of observed versus predicted data is obtained. CE-QUAL-W2 model has three calibrations phase including volume-elevation, water balance and thermal calibrations, all have done for model optimum performance. After the calibration, stratification results are extracted for the various months.

  Results

   The root mean square error of calibration calculated by comparing the actual data and the observed data were 0.5, 0.05 and 1.62, respectively, indicating that the model for the layer ‌ Thermal conditioning is suitable. This stratification continues from March to December and culminates in autumn. The thickness of the surface layer of water, called the roller, varies from month to month. This difference is also seen in the middle layer or the thermocline in different months. The thickness of roller in December is more than other months.

  Discussion and Conclusion

   Based on modeling information, it has been determined that the Seymareh Dam has a thermal stratification period. The presence of this layering in the reservoirs causes the organic matter and sedimentation of sediments to gradually increase in the bottom of the reservoir.

  Keywords: Thermal stratification, CE-QUAL-W2 Model, Thermocline, Seymareh Dam
 • Safiye Teymourzade *, Rouhollah Mirzaei, Mohsen Mohammadi Pages 89-105
  Background and purpose

  Kriging methods especially ordinary kriging are more popular than other interpolation methods because of less uncertainty and the least possible variance. However, various complications in the procedure of this method limit its uses. Therefore, empirical Bayesian kriging has been introduced to overcome the problems of ordinary kriging.

  Materials and methods

  In this study, the efficiency of ordinary kriging and empirical Bayesian kriging was investigated to determine the spatial pattern of concentrations of Ni, Cu and Zn in the soils surrounding the Esfarayen industrial complex. For this purpose, 35 surface soil samples (0-20 cm) were collected in area of nearly 87 Km2 and the metal concentrations were determined in the soil samples using a Flame Atomic Absorption Spectrophotometer (FAAS). The ordinary and empirical Bayesian kriging were utilized for interpolating and cross validation including RMSE, NSE and PBIAS were used to assess and compare the efficiency of two methods.

  Results

  The results showed the mean concentration of Ni, Zn and Cu were 23.61, 58.47 and 12.51 mg/kg respectively. Based on the results the mean concentration of Zn and Cu were more than background concentrations of the metals, whereas Ni concentration was less than background concentration.
  Discussion and

  conclusion

  The experimental vario-gram of Cu, Zn and Ni concentrations were best-fitted by exponential, exponential and spherical models respectively. The results of cross validation indicated that the empirical Bayesian kriging was more accurate than ordinary kriging to estimate the elements concentration, though this difference was not considerable.

  Keywords: Bayesian kriging, Esfarayen Industrial Complex, Cross validation, Heavy Metals, Interpolation
 • Younes Khosravi *, Abdolhossein Parizanganeh, Mi Ali Asgha Mokhtari, Khadije Salehi Pages 107-121
  Background and Objective

  The high rapid urbanization, unappropriated patterns of consumption, changes in living standards and diversity of productions are the main factors of increasing of waste generation and changes in the composition of wastes that cause many problems in the environment. Accordingly, selecting a suitable site for landfill can prevent their adverse environmental impacts.

  Materials and Methods

  This investigation is an applied research using descriptive-analytical methods and was aimed to determine appropriate location for waste landfilling of Hidaj city in Zanjan province. For this purpose, the Analytic Hierarchy Process (AHP) and ArcGIS 10.3 software were used. Accordingly, and given the required parameters for choosing the optimum site that have an important role in site selection, weighting using hierarchical method was performed and thereafter the layers were overlaid and the optimum sites were identified.

  Results

  According to the results, the suitable area for landfill was diagnosed in the eastern part of the Hidaj city. The required area of land for landfill was determined based on the average rate of population growth, density of generated waste, volume of waste mass, and the average per capita of waste generation in the study area.
  Discussion and

  Conclusion

  The results showed that the selected area likely has high potential for landfilling of municipal solid wastes of Hidaj for the next 20-year period.

  Keywords: Site selection, Solid Waste, Analytic Hierarchy Process (AHP), Geographic information system, Hidaj
 • Roqiyeh Yadollahi, Mohammad Ghafariyanbahraman *, Maryam Alizadeh, Mohammad Reza Khatibizadeh Pages 123-135
  Background and Objective

  The research includes an assessment of the environmental effects of the Iran Khodro Manufacturing Plant, with an emphasis on the application of the Iranian Leopold Matrix Method, prepared by Majid Makhdoom. Experts from Iran Khodro Factory, Environmental Organization and experts of the Municipality of Tehran region 21 have been used to rate each work in this method. The result of the matrix may be one of the following: the project is rejected, the project is approved, the project is verifiable with corrective options, the project is approved with the submission of improvement projects or that the project can be approved by presenting improvement plans and corrective options.

  Findings

  By analyzing the Leopold matrix, it was determined that the number of negative algebraic effects is equal to 8 and the number of consequences, the negative algebraic average in the row is equal to 9. Among them, the number of negative consequences less than -3/1 in the column is only related to the effects of air pollutants. Which is equal to -3/3.

  Discussion and Conclusion

  The results of the research show that the project is in the fifth position, which means the project of Iran Khodro Plant is approved by the presentation of the improvement plan and corrective options. In this case the number of ranking meanings in the column and in the rows is less than -3/1, but their number does not reach 50% of the states.

  Keywords: Environmental Impact Assessment, Iran Khodro factory, Leopold matrix
 • Mehry Akbary *, Soheila Mozaffari Pages 137-148
  Background and Purpose

  Since frost hazard can affect the human life, construction activities, agriculture and energy consumption and its distribution, being aware of the time of occurrence of frost can help in managing this hazard. In the present research, for the first time, effective parameters on frost separating advection or radiation types and return periods with probability of occurrence are calculated.
  Data and

  Methodology

  In this research, using synoptic stations minimum temperatures in Ardabil province, dates of frost for the first time in the fall and last time in spring extracted and frosts were separated by their types (Radiation or Advection). Principal Component Analysis (PCA) was implemented on all meteorological variables in frosty days for each station. Time series of beginning and end of radiation and advection frosts using statistical distributions were analyzed and best fit distribution were selected and calculated in SMADA website.

  Findings

  The highest and lowest frequency of frost days, respectively have happened in Khalkhal and Parsabad stations. Monthly frost analysis showed that the highest and lowest frequency of frost days respectively happened in January and October. The earliest date for the beginning of radiation frosts and advection frost (Khalkhal), respectively, have happened on September 19 and October 10 and latest date for the beginning (ParsAbad) respectively, happened on November 12 and December 12.

  Discussion and Conclusion

  Generally, in Ardabil province 47% of frosts started with radiation frost and 53% started with advection frost which can increase the danger of frost in late summer crops. Products must be harvested before the cold air advection (5 October, based on the results of this study). 73% of frosts were terminated with radiation frosts and 27% were terminated with advection frosts which can be concluded in the spring time. It is possible to combat the radiation frosts and there is a significant reduction in losses. Based on the analysis of probability of frost occurrence, first radiation and advection frost in Ardabil with 90% probability, respectively, will occur at 18th and 23th of October. Advection frost date average of Ardabil station with a probability of 50% is 9th of November, in Pars-Abad, 1st of December, in Khalkhal, 26th of October and on 18th of November in Meshkin Shahr station.

  Keywords: Radiation Frost- Advection Frost- Calendar of Frost- Ardabil
 • Zohre Khalili Ardali, Kamran Adeli *, Hamed Naghavi, Maryam Asghari Pages 149-160
  Background and Objective

  Increasing the volume of trade leads to lower environmental quality and in fact more CO2 emissions. In this regard, the effects of globalization and trade liberalization on the timber industry have led to economic growth. According to the subject literature following commercial liberalization, the transfer of polluting industries from countries with severe environmental policies to countries with mild environmental policies is increasing. The purpose of this study was to investigate the asylum hypothesis of wood industry pollution.

  Methods

  using panel data and fixed effects approach in Iran and 16 wooden trading partners, during the period 1995-2015.

  Findings

  In this study, panel data and software Stata were used to estimate model. The interactions of trade and per capita income have a positive coefficient of 6.50.

  Discussion and Conclusion

  Our results support the pollution haven hypothesis.

  Keywords: Pollution Haven hypothesis, Environmental Kuznets Curve, timber industry, Iran
 • Fatemeh Mardani Yaghouti *, Mehrdad Khanmohammadi, Peyman Karami Pages 161-176
  Background and Objectives

   Human activities change land cover at unprecedented speeds and large spatial scales. The rapid changes in ecosystems in recent decades have been more along all the human history and have led to unprecedented changes in ecosystems and environmental performance at local, regional and global scales. This research aims to investigate the process of landscape quantitative changes in Gharesou and Mereg watersheds.
  Investigation

  method

  For monitoring changes, Landsat satellite imagery of 1984 (TM), 2000 (ETM+) and 2016 (OLI-TIRS) were used. The classification was performed using Artificial Neural Network (ANN) model. Land cover was classified into seven categories. Metrics PLAND, NP (Number of Patch), PD (Patch Density), and ED (Edge Density) at the Level of Class, NP, LPI (Largest Patch Index), CONTAG (Contagion), and SHDI (Shannon's diversity index) were calculated at the level of Landscape for the study area.

  Results

  The results indicate that the highest percentage of the land cover belongs to agricultural lands and then medium rangelands. The numbers of patches of agricultural land in the period of 1984-2004 has increased due to the conversion of rangelands to agricultural lands and then between years 2000-2016 have decreased due to the conversion to medium ranges with a lesser rate. The number of forest patches in the first period has decreased because of conversion to medium rangelands and increased during the second period.

  Conclusion

  The study of the landscape metrics indicates the increase in continuity, the reduction of fragmentation and diversity in the first time period, and in contrast, in the second time period, continuity has decreased and fragmentation and diversity have increased. Given the fact that the process of landscape changes varies over two different periods, it can generally be noted that the fragmentation and diversity of the landscape have declined and the spatial continuity has increased.

  Keywords: Landscape changes, land use, Gharesou, Mereg Watershed, Fragmentation, Kermanshah Province
 • Anahita Kiarostami, Vahid Abdosi, Pezhman Moradi * Pages 177-188
  Background and objective

  Considering the ever increasing state of pollution in different aspects of the environment, ornamental plants and herbs such as Lavandula have become the center of attention mostly due to their availability and use in urban green spaces. Phytoremediation is a modern and economical method which can be applied to metropolises for decreasing metal contaminations in soil, water and atmosphere. Additionally, throughout this study we tried to determine the impact of lead on morphology and phyto-chemistry properties of Lavandula as a hazardous pollutant for the health of man and other organisms.

  Method

  Through this study, we examined the contamination resistance of Lavandula against lead through 3 completely randomized block design experiments. The treatments included: lead in 2 concentrations (0 and 100 mg) and DTPA in 2 concentrations (1 and 2 mM).

  Results

  The results suggested that heavy metals' stress causes the decrease of morphologic properties being studied and by adding DTPA, the lead absorption decreased in Lavandula.

  Conclusion

  by adding the DTPA chelate, the absorption level of this heavy metal by Lavandula decreased significantly.

  Keywords: Lavandula, Heavy Metals, Phytoremediation, DTPA
 • Elma Mohammadi, Seyed Hamed Mirkarimi, Marjan Mohammadzadeh * Pages 189-205
  Introduction
  Green roof is one of the options to improve environmental problems of urban areas. Meanwhile there are some worries about the environmental impacts of creating green roofs, as despite the benefits of vegetation, some layers of green roofs like waterproof membrane, are made from polymers. In this survey, environmental impacts of an extensive green roof in its lifetime were compared with a normal roof.
  Materials and Method
  In this survey, life cycle assessment method was used. Since there are various methods to implement a green roof, first different methods of implementation and different materials that can be used in its layers were studied and collected. Then some of these methods were chosen to investigate their environmental impacts in order to find the optimized option to create a green roof. On the next step, life cycle assessment of optimized option and normal roof was conducted. The open LCA software was used to compare environmental impacts of different implementing methods, and also optimized option and normal roof.
  Results and Discussion
  Results showed that the green roof has less environmental impacts than normal roof, during its lifetime. In addition, it was indicated that in some impact categories that the environmental impacts of green roof was more than normal roof the reason was using PVC and geotextile (glass fiber and polyester) in its layers. Results of this paper can be improved by measuring benefits of creating a green roof (such as reducing quantity and quality of run off amounts), and also using materials with less environmental impacts in green roofs layers.
  Keywords: life cycle assessment, extensive green roof, environmental impacts, open LCA Software
 • Manouchehr Omidvari *, Maryam Ghandehari Pages 207-219
  Background and Objective

  World population growth and concentrating in cities cause many environmental problems in big cities. The environmental issue is the most important issue in urban management. Audit of Environmental Management has always been considered as an important challenge in urban management. Evaluating of effective urban development on environmental elements can be prevented to negative effective developing. Providing an adequate model make minimized personal judgment of evaluators and causes a more realistic assessment of present situation.

  Methods

  Using AHP and combine it with audit programs, can assist them in achieving this goal. In this study, using standards determine and expert opinion the environment indicators in municipal management and then AHP method is used to determine the weights of indicators and sub indicators. This study presents a model of environmental auditing which was conducted in order to perform a case study in one of region of Tehran municipality.

  Results

  The results showed that the most important problems in the field of environmental management in Tehran metropolis were transportation and traffic management, sewage and solid waste management, and green space ratio which had some unfavorable conditions in some of the studied areas.

  Discussion and conclusion

  One of the most important issues in performance appraisal is the potential impact of the personal judgment of appraisers on the appraisal process. In the presented model, the weight of effective factors and parameters affecting the performance of urban management environment were determined. Based on these weights, control strategies can be defined. The presented model is able to identify the weaknesses of urban management system in environmental performance.

  Keywords: Environment, Urban Management, AHP, Performance Assessment
 • Ghasemali Omrani *, Mohammad Ali Abdoli, Mahyar Safa Pages 221-237
  Background and objective

  In this study the process of producing bio-compost from rural separated solid wastes using aerated static piles method was investigated. The combination of waste ingredients, conditions and duration of processing, analysis of key parameters governing the process, the quality of the final product as well as economic assessment of costs and revenues were the most important parameters that were considered.

  Materials and Methods

  After the separation of rural wastes, two compost piles, one containing 100 percent of putrescible wastes and another one containing 75% putrescible wastes and 25% of cow dung were created. To better estimating the variables related to process maturity and identifying the errors, three replications were applied. Four main variables including: moisture, pH, temperature and carbon to nitrogen ratio were measured for each of the piles. Comprehensive statistical analysis including the comparison of the variables, correlation between variables and analysis of one-way variance was performed for the measured parameters.

  Findings

  Total Coliform reduction in both kinds of waste compositions observed in approximately about 3log. Reduction of parasite eggs in piles containing 100% organic wastes was about 75.8% and in piles containing 75% organic wastes & 25% cow dung obtained about 95%. Heavy metals such as lead, cadmium and nickel, were not found in the piles. For finished compost the average of C/N and pH were recorded 12.35 & 8.05 respectively.

  Discussion and Conclusion

  Comparing the final product by Iranian, American and Canadian standards showed that static method stabilized solid wastes in both kinds of piles and eventually was led to the production of good compost. The economic evaluation showed that the internal rate of return (IRR) for producing compost, using aerated static piles method, is equal to 12.4%.

  Keywords: compost, aerated static piles, carbon to nitrogen ratio, PH, Net Present Value
 • Seyedalireza Mousavi, Abdolah Darghahi, Farnaz Azizi * Pages 255-265
  Introduction

  Increase the amount, varietyandMismanagementof manufacturingwastehas been most importantsocietydifficult that are cause environmental pollutionandhealth risks.The purpose ofthisstudy was to evaluatethe current status of the quantity and qualityofwastekhomarloand exposure suitable solution in the summer of1392.

  Materials & Methods

  Thisstudy wascross– sectional that with surveying waste management khomarlo cityperformed in summer 1392. Samplingand Physical analysisof waste,at3months (July, August andSeptember)were done,Eachmonth,three samples were selected for separation. Due to the low amount of municipal waste generated per day (one container), the total daily waste was selected .ByBalance weighing50kg were used.Todetermine thedensityof wasteina containermarkedwith volumedepletion, andwastedensitywas calculatedby dividingweightbyvolume

  Findings

  According toresearchthe average per capitawasteis 2.02 kg/capita-day inthe summer. Average weight ofputresciblematerials 59.31, plastic17.91, Paper 7.14, the metal 1.97, glass 3.58, textile 3.09,timber 3.87 and other items were 3.13. Averagedensitywas 358.3,Also most percent organicmaterials and paper were in AugustandJuly,respectively.

  Discussion & Conclusion

  According to the findings,59% waste is wetand41% ofthe remainingwasteis drying.that conditions to be provided for adverseen viron mental and health.Therefore,recommended public education toreduce the volumeof waste produced, with emphasis on source separation and accurate waste management

  Keywords: Waste management, khomarlo, physicalanalyse
 • Neda Zarkesh *, Reza Sameh, Mohammad Mehdi Zarrabi Pages 267-283
  Background and Objective

  Nowadays, one of the most important strategies in the face of the increased population of cities is the design of green space in part of the urban structure. Empowerment at the urban and regional levels should meet the needs of life and respond to the needs of citizens. Agriculture has a valuable heritage in Iran and depreciating it in this rich and talented country not only threatens food security, but also endangers environmental health. Since issues such as population growth and climate change require considering the environment. The purpose of this article is to promote environmental conditions by creating an agricultural museum site and establishing a link between the man-made environment and natural environment in order to provide good conditions for education and create a good environmental culture and expand the recreational space.

  Methodology

  The present study uses a descriptive and analytical research method. After describing the previous studies in this field as well as their function, the approaches and goals related to agricultural education in the city and its suburbs will be discussed and the proposed activities on Agricultural Museum Site will be classified into six factors and their impact on each of the mentioned approaches will be analyzed.

  Findings

  The findings of the research show that urban and suburban agricultural approaches, productive urban landscape, design of ecosystems and performance analysis of each one, including their educational, tourism, recreational, economic, social and cultural roles and climatic changes help promote the quality of the natural environment

  Discussion and Conclusion

  The Agricultural Museum Site is a naturalistic approach and presented as an educational approach to promote the urban environment in this research. Therefore, the allocation of urban and suburban lands to productive lands, such as the Agricultural Museum Site and its proper management as part of the social spaces of cities and a place for social interactions have helped revive the green space and improve the quality of the living environment in the city.

  Keywords: Museum Site, Agriculture, urban landscape, Environmental sustainability, Education
 • SEYYED MOHAMMADREZA KHALILNEZHAD *, Mohammad Ali Bidokhti Pages 285-298
  Introduction

  Structurally speaking, beyond the productive and decorative functions of plants as the main elements of the garden, they have the significant role in shaping the relationship of viewer and the interior landscape of the garden.

  Material and Methods

  This article under the comparative surveys will discuss the relationship of spectator and the interior sceneries of the historical gardens and the effect of plant order on the quality of visual system. The case gardens studies are: Akbariye, Amir Abad, Bahlgerd, Rahim Abad, Shahzadeh, Pahlavanpour, Dolat Abad, and Fin. Those gardens have been studied and compared based on the connection between onlooker and green appearance from the severally potential viewpoints. Furthermore, based on the separation of fruitful and ornamental greenery in Persian gardens, all of studies and comparison have been conducted in two main sections for each of the above mentioned landscape types.

  Result and discussion

   In Persian gardens, the quality of connection of visitor to the productive sceneries and pleasure landscapes is different.
  The physical access of public visitors to the productive fields was managed, especially in ceremonial gardens
  The contemporary conversion (managed or unwanted) of the planting system has undesirable effects on the quality and variety of connection the spectator-scenery, and will decline the genuine differentiation of the connectedness of visitor to the edible and pleasure sceneries.

  Keywords: Persian gardens, plant order, visual regularity, decorative landscape, productive landscape