فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 549 (هفته اول دی 1398)
 • پیاپی 549 (هفته اول دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/02
 • تعداد عناوین: 3
|
 • غلامرضا خلیلی، علیرضا بابایی زاده * صفحات 1200-1205
  مقدمه

   درد بعد از عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک، یکی از شایع ترین عوارض این عمل جراحی می باشد. به منظور کنترل این درد، به طور معمول از داروهای آنالژزیک استفاده می شود. بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر پیش گیرانه ی کتامین و متادون عضلانی بر بی دردی بعد از اعمال جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی دو سو کور، 90 بیمار کاندیدای عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک وارد مطالعه شدند. سپس، بیماران به سه گروه به صورت تصادفی تقسیم شدند. گروه اول، 5/1 میلی گرم/کیلوگرم کتامین، گروه دوم 15/0 میلی گرم/کیلوگرم متادون و گروه شاهد، نرمال سالین به صورت عضلانی قبل از عمل دریافت کردند. تغییرات همودینامیک، درد بعد از عمل، نیاز به داروی ضد درد و عوارض ناشی از عمل در گروه ها مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بین گروه ها اختلاف معنی داری بر اساس تغییرات همودینامیک، عوارض بعد از عمل و میزان نیاز به داروی ضد درد وجود نداشت (050/0 < P)، اما بین گروه ها، اختلاف معنی داری بر اساس میزان درد بعد از عمل وجود داشت؛ به طوری که درد بعد از عمل به ترتیب در گروه های متادون، کتامین و شاهد کمتر بود (001/0 > P).

  نتیجه گیری

  دو داروی کتامین و متادون در کاهش پیش گیرانه ی درد بعد از عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک موثر می باشند، اما تاثیر داروی متادون بیشتر از کتامین بود. همچنین، استفاده از این دو دارو با تغییرات همودینامیک و عوارض بعد از عمل همراهی نداشت

  کلیدواژگان: درد بعد از عمل، کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک، کتامین، متادون
 • سرحد آقایی، ناصر بهپور *، صدیقه حسین پوردلاور، حسن صفی خانی، محمد جلیلوند صفحات 1206-1212
  مقدمه

   آدیپوکائن آپلین، نقش مهمی در تنظیم هموستاز انرژی و بهبود مقاومت به انسولین دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر تعاملی تمرین هوازی و مکمل یاری ال-کارنیتین بر آپلین بافت قلبی و مقاومت به انسولین Ratهای صحرایی مبتلا به دیابت بود.

  روش ها

  در این مطالعه ی تجربی، 40 سر Rat نر به صورت تصادفی در پنج گروه شاهد سالم، شاهد مبتلا به دیابت (دارونما)، دیابت + ال-کارنیتین، دیابت + تمرین هوازی و نیز دیابت + تمرین + ال-کارنیتین تقسیم شدند. بعد از القای دیابت در Ratها، تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین به مدت شش هفته و پنج جلسه در هفته اعمال شد. تمرین هوازی در گروه های فعال شامل اجرای 10 دقیقه تمرین بر روی نوار گردان با شدت 60 درصد بیشینه ی اکسیژن مصرفی بیشینه بودکه از هفته ی سوم، به مدت 20 دقیقه افزایش یافت و در این زمان، گروه شاهد برنامه ی تمرینی نداشت.

  یافته ها

  نتایج آزمون تعقیبی، بیانگر افزایش معنی دار آپلین در گروه های دیابت + تمرین هوازی و گروه دیابت + تمرین هوازی + ال-کارنیتین نسبت به گروه شاهد و دارونما بود (001/0 = P). بین دو گروه فعال تحقیق نیز اختلاف معنی داری وجود نداشت (227/0 = P). نتایج آزمون تعقیبی، بیانگر کاهش معنی دار انسولین و گلوکز در گروه های فعال نسبت به گروه شاهد و دارونما بود (001/0 = P).

  نتیجه گیری

  تمرین هوازی و مصرف ال-کارنیتین، می تواند سبب افزایش آپلین بافت قلبی و کاهش مقاومت به انسولین شود.

  کلیدواژگان: دیابت، آپلین، تمرین هوازی، مقاومت به انسولین
 • معصومه اسدی، حسن متین همایی *، فرشاد غزالیان صفحات 1213-1219
  مقدمه

   مطالعات نشان داده است محرک های ورزشی پروتئین های قلبی را تحت تاثیر قرار می دهد و اجرای منظم ورزش هوازی با شدت متوسط می تواند نقش به سزایی بر روی پروتئین های قلبی داشته باشد. بنابراین، هدف از انجام مطالعه ی حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان Messenger RNA (mRNA) ژن پروتئین های ان-کادهرین و بتاکاتنین بطن چپ عضله ی قلبی موش های صحرایی نر نژاد Wistar بود.

  روش ها

  در این مطالعه، 24 سر موش صحرایی نر نژاد Wistar (هشت هفته ای) با میانگین وزن 33 ± 237 گرم به صورت تصادفی در سه گروه شاهد (8 = n)، شاهد هشت هفته ای (8 = n) و تمرین هوازی (8 = n) قرار گرفتند. گروه تمرین در یک برنامه هشت هفته ای تمرین هوازی (پنج جلسه در هفته 60-20 دقیقه ای با شدت 65 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه) دویدن روی نوارگردان حیوانی (شیب صفر درصد و سرعت 23 متر/دقیقه) شرکت کردند و در چرخه ی فعالیت طبیعی گروه شاهد هیچ تغییری اعمال نشد. 24 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرینی، بخشی از بافت بطن چپ قلب موش ها برداشته شد و بیان mRNA ژن های ان-کادهرین و بتاکاتنین با استفاده از روش Real time-polymerase chain reaction (RT-PCR) بررسی شد. داده ها، با استفاده از آزمون One-way ANOVA و آزمون تعقیبی Tukey تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  بیان mRNA ژن پروتئین های بتاکاتنین و ان-کادهرین (001/0 = P) و میزان بیشینه ی اکسیژن مصرفی در گروه تمرین هوازی (001/0 = P) افزایش معنی داری یافت.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تغییر معنی داری در بیان mRNA ژن های بتا کاتنین و ان-کادهرین و همچنین، افزایش VO2max، با اثرگذاری خود در سطح مولکولی، می تواند از عوامل بهبود عملکرد انقباضی کاردیومیست ها باشد که در کل ممکن است بر فعالیت بهینه ی قلب تاثیر مثبتی بگذارد.

  کلیدواژگان: هوازی، بتاکاتنین، اکسیژن، بطن چپ
|
 • Gholamreza Khalili, Alireza Babaeizadeh * Pages 1200-1205
  Background

  The postoperative pain is one of the most common complications of laparoscopic cholecystectomy. To control this pain, analgesic drugs are commonly used. Therefore, considering the importance of this issue, the aim of this study was to determine the effect of pre-emptive intramuscular ketamine and methadone on postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy.

  Methods

  In this double-blind clinical trial study, 90 patients undergoing laparoscopic cholecystectomy were included. Then, the patients were randomly divided into three equal groups. Preoperatively, the first group received 1.5 mg/kg ketamine, the second group received 0.15 mg/kg methadone, and the third group received normal saline intramuscularly. Hemodynamic changes, postoperative pain, rescue analgesia, and complications of the operation were investigated in the groups.

  Findings

  There was no significant difference between the groups based on hemodynamic changes, postoperative complications, and the rescue analgesia (P > 0.050). However, there was a significant difference between the groups according to the amount of pain after the operation; the postoperative pain was lower in methadone, ketamine, and placebo groups, respectively (P < 0.001).

  Conclusion

  Two drugs of ketamine and methadone are effective in reducing postoperative pain following laparoscopic cholecystectomy, but the effect of methadone is better than ketamine. Moreover, the use of these drugs is not associated with hemodynamic changes and postoperative complications.

  Keywords: Postoperative pain, Laparoscopic cholecystectomy, Ketamine, Methadone
 • Sarhad Aghaie, Naser Behpoor*, Sedigheh Hosseinpour Delavar, Hasan Safikhani, Mohamad Jalilvand Pages 1206-1212
  Background

  Adipokine apelin plays an important role in regulating energy homeostasis and improving insulin resistance. The purpose of this study was to investigate the interactive effect of aerobic exercise and L-carnitine supplementation on serum levels of cardiac tissue apelin and insulin resistance in diabetic rats.

  Methods

  In this experimental study, 40 male rats were randomly divided into five groups of healthy control, diabetic control (placebo), diabetes + L-carnitine, diabetes + aerobic exercise, and diabetes + L-carnitine + exercise. After induction of diabetes in rats, aerobic exercise and L-carnitine supplementation were performed for six weeks and five sessions per week. Aerobic training in the active groups consisted of 10 minutes of treadmill exercise with 60% of maximal oxygen uptake, which increased by 20 minutes from the third week, with no control group training.

  Findings

  There was a significant increase in apelin in the diabetes + aerobic training group and the diabetes + aerobic training + L-carnitine group compared to the control and placebo groups (P = 0.001). There was no significant difference between the two active groups (P = 0.227). There was a significant decrease in insulin and glucose levels in the active groups compared to the control and placebo groups, too (P = 0.001).

  Conclusion

  Aerobic training and consumption of L-carnitine can increase cardiac tissue apelin and decrease insulin resistance.

  Keywords: Diabetes mellitus, Apelin, Aerobic exercise, Insulin resistance
 • Masoumeh Asadi, Hasan Matin Homaee*, Farshad Ghazalian Pages 1213-1219
  Background


  Studies have shown that exercise stimulates cardiac proteins, and regular moderate-intensity aerobic exercise can have a significant effect on cardiac proteins. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effects of 8 weeks of aerobic training on expression of mRNA N-cadherin and β-catenin genes in left ventricle of cardiac muscle in male Wistar rats.

  Methods

  24 male Wistar rats (8 weeks old) with an average weight of 237 ± 33 g randomly divided to three equal groups of control, 8-weeks control, and aerobic training. Aerobic training group participated in an aerobic training for 8 weeks (5 sessions of 20-60 minutes each week, with an intensity of 65% of maximum oxygen consumption) running on animal treadmill (0% incline and 24 m/s), and there was no change in the normal activity cycle of the control group. 24 hours after the last training session, the heart tissue of rat was extracted, and the expression of mRNA β-catenin and N-cadherin genes was evaluated using real-time-polymerase chain reaction (RT-PCR). The data were statistically analyzed using one-way ANOVA and post-hoc Tukey methods.

  Findings

  Expression of mRNA β-catenin and N-cadherin gene proteins (P = 0.001) and maximal oxygen uptake (P = 0.001) increased significantly in aerobic exercise group.

  Conclusion

  It seems that significant changes in expression of mRNA β-catenin and N-cadherin gene, as well as an increase in VO2max may make a positive impact on optimal heart activity.

  Keywords: Aerobic exercise, Beta-catenin, Oxygen, Left ventricle