فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 550 (هفته دوم دی 1398)
 • پیاپی 550 (هفته دوم دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/10
 • تعداد عناوین: 3
|
 • مهران شاه زمانی، نجمه خلیفه* صفحات 1220-1225
  مقدمه

   جراحی بای پس عروق کرونر به همراه بای پس قلبی- ریوی با مکانیسم های مختلفی باعث تغییر در فیزیولوژی بدن می شود. در این میان، زمان کلامپ آئورت و بای پس قلبی- ریوی، عامل تاثیرگذاری بر نتایج جراحی می باشد. این پژوهش، با هدف تعیین ارتباط میانگین بازه ی زمانی باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی با نتایج جراحی بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونر صورت گرفت.

  روش ها

  در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی، 47 بیمار با بازه ی سنی 65-40 سال که تحت جراحی بای پس عروق کرونر با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس در بیمارستان شهید چمران اصفهان در بازه ی زمانی 5 ماهه در سال 1398 انجام شد. در این بیماران، بازه ی زمانی باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی اندازه گیری شد و به بررسی نتایج جراحی نظیر مرگ، فیبریلاسیون دهلیزی، مدت تهویه ی مکانیکی ریه، سطح تروپونین و Creatine kinase-MB (CKMB) پلاسما قبل از عمل، 12، 24 و 48 ساعت بعد از عمل و مدت اقامت در بخش مراقبت های ویژه پرداخته شد.

  یافته ها

  میانگین بازه ی زمانی باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی با مرگ، فیبریلاسیون دهلیزی، سطح CKMB قبل از عمل، 12، 24 و 48 ساعت بعد از عمل و مدت اقامت در بخش مراقبت های ویژه ارتباط معنی داری نداشت. بین این بازه ی زمانی و سطح تروپونین قبل از عمل، 12، 24 و 48 ساعت بعد از عمل و مدت تهویه ی مکانیکی، ارتباط معنی داری برقرار بود.

  نتیجه گیری

  افزایش بازه ی زمانی باز کردن کلامپ آئورت تا پایان بای پس قلبی- ریوی باعث افزایش زمان تهویه ی مکانیکی ریه می شود. با کاهش مدت زمان این بازه، می توان مدت تهویه ی مکانیکی ریه و عوارض ریوی بعد از عمل را کاست.

  کلیدواژگان: بای پس قلبی-ریوی، کلامپ آئورت، مدت تهویه ی مکانیکی ریه، جراحی بای پس عروق کرونر
 • محمدرضا حاجی نژاد، صدیقه بامری، حمید بیضایی، علیرضا سام زاده* صفحات 1226-1232
  مقدمه

   مطالعه ی حاضر با هدف بررسی اثر تجویز نانوذرات NiO سنتز شده به روش سبز و شیمیایی بر هیستوپاتولوژی بافت های کبد، کلیه و بیضه ی موش صحرایی انجام شد.

  روش ها

  در این پژوهش که از نوع تجربی بود، 40 سر موش صحرایی به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. گروه اول (گروه شاهد سالم)، روزانه سرم فیزیولوژی را به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه های دوم و سوم، نانوذرات سنتز شده به روش شیمیایی را به ترتیب با دزهای 5 و 50 میلی گرم/کیلوگرم دریافت کردند. نانوذرات سنتز شده به روش سبز نیز به گروه های چهارم و پنجم با دزهای به ترتیب 5 و 50میلی گرم/کیلوگرم به مدت هشت هفته خورانده شد. در پایان، خون گیری از قلب موش ها صورت پذیرفت و سطح سرمی Aspartate aminotransferase (AST)، Alanine aminotransferase (ALT)، Blood urea nitrogen (BUN) و کراتینین سرم سنجش شد. نمونه های کبد، کلیه و بیضه پس از آسان کشی و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین- ائوزین زیر میکروسکوپ نوری بررسی شدند.

  یافته ها

  در موش های تیمار شده با دز 50 میلی گرم/کیلوگرم، ALT و AST سرم از گروه شاهد بیشتر بود (050/0 > P). سطح BUN و کراتینین سرم موش های تیمار شده با دز 50 میلی گرم/کیلوگرم نیز بیشتر بود (050/0 > P). در بررسی هیستوپاتولوژی، نکروز و تجمع چربی در کبد گروه تیمار شده با دز 50 میلی گرم/کیلوگرم مشاهده شد. در کلیه، تورم توبول پروکسیمال و در بیضه، نکروز سلولی مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  تجویز طولانی مدت نانوذرات NiO اثر سمی بر کبد، کلیه و بیضه ی موش صحرایی دارد.

  کلیدواژگان: موش صحرایی، نانوذرات نیکل اکسید، کبد، کلیه
 • حمید حاجی غلام سریزدی، امید آقاداودی، سجاد ادیب* صفحات 1233-1239
  مقدمه

   با توجه به اهمیت بیهوشی در افراد خیلی چاق و لزوم اتخاذ تدابیر لازم جهت به حداقل رساندن عوارض حین و بعد از عمل در این بیماران، مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی کیفیت تهویه ی بعداز القای بیهوشی با استفاده از دو روش تهویه با ماسک آناتومیک صورت یا تهویه با ماسک آناتومیک بینی در افراد با شاخص توده ی بدنی بالای 40 کیلوگرم/مترمربع انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 70 بیمار چاق با نمایه ی توده ی بدنی بالای 40 کیلوگرم/مترمربع که کاندیدای عمل جراحی بودند، به طور تصادفی در دو گروه 35 نفره توزیع شدند. در گروه اول، به روش معمول تهویه ی مکانیکی با ماسک آناتومیک صورت و اکسیژن 100 درصد به مدت سه دقیقه انجام شد. در گروه دوم، تهویه ی مکانیکی از طریق ماسک بینی صورت گرفت. متغیرهای همودینامیک و تهویه ای و عوارض حین و بعد از عمل در دو گروه بررسی و مقایسه گردید .

  یافته ها

  بررسی متغیرهای همودینامیک در حین و بعد از عمل، اختلاف معنی داری بین دو گروه نشان نداد، اما بیماران تحت تهویه با ماسک بینی، از شاخص های تهویه ای و اکسیژناسیون بهتری برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که استفاده از ماسک بینی به جای ماسک دهانی با توجه به دفع بهتر دی اکسید کربن و میزان اشباع اکسیژن شریانی بهتر، شرایط مطلوب تری از نظر تهویه در بیماران تحت اعمال جراحی برقرار می کند، اما شرایط همودینامیک تفاوت بالینی چندانی در دو گروه ندارد.

  کلیدواژگان: تهویه، ماسک دهانی، ماسک بینی، همودینامیک
|
 • Mehran Shahzamani, Najmeh Khalifeh * Pages 1220-1225
  Background

  Coronary artery bypass graft surgery combined with cardiopulmonary bypass causes changes in body physiology. In the meantime, aortic cross clamp time and cardiopulmonary bypass have been implicated in surgical outcomes. The purpose of this study was to determine the association between mean duration of aortic cross clamp opening to end of cardiopulmonary bypass with surgical outcome of patients after coronary artery bypass graft surgery (CABG).

  Methods

  This was a descriptive cross-sectional study on 47 patients with age range of 40 to 65 years who underwent CABG surgery in Shahid Chamran hospital, Isfahan, Iran; they were selected using non-random sampling method over a 5-month period in 2019. In these patients, the aortic-clamp opening period was measured until the end of cardiopulmonary bypass, and evaluated for surgical outcomes such as death, atrial fibrillation, mechanical ventilation time, troponin and creatine kinase-MB (CKMB) levels before surgery, and 12, 24, and 48 hours after it, as well as the length of intensive care unit (ICU) stay.

  Findings

  There was no significant relationship between the mean duration of aortic cross clamp opening to end of cardiopulmonary bypass with death, atrial fibrillation, preoperative and 12, 24, and 48 hours postoperative CKMB level, and ICU stay. Moreover, there was a significant relationship between this time period and preoperative and 12, 24, and 48 hours postoperative troponin levels and the duration of lung mechanical ventilation.

  Conclusion

  Extending the interval time of opening aortic cross clamp ton the end of the cardiopulmonary bypass, raised the mechanical lung ventilation time. By reducing the duration of this interval, the duration of mechanical ventilation and postoperative pulmonary complications can be reduced. 

  Keywords: Cardiopulmonary bypass, Aortic cross clamp, Mechanical ventilation, Coronary artery, Bypass graft
 • Mohammad Reza Hajinezhad, Seddigheh Bameri, Hamid Beyzaee, Alireza Samzadeh Kermani * Pages 1226-1232
  Background

  The present study aimed to investigate the effects of oral administration of green- and chemicallysynthesized nickel oxide (NiO) nanoparticles on the histopathology of liver, kidney, and testis in rats.

  Methods

  This was a descriptive analytic study, forty rats were allocated into five equal groups. The first group (healthy control) received normal saline. The second and third groups received oral chemically-synthetized NiO nanoparticles (5 and 50 mg/kg, respectively). The green-synthetized NiO nanoparticles were orally fed to the fourth and fifth groups for eight weeks (5 and 50 mg/kg, respectively). Finally, blood was collected from the heart of rats and serum levels of aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), blood urea nitrogen (BUN), and creatinine were evaluated. After euthanasia, liver, kidney, and testis samples were stained with hematoxylin-eosin, and examined under a light microscope.

  Findings

  Both groups treated with 50 mg/kg dose showed significantly higher ALT and AST levels compared to the control group (P < 0.050). Serum BUN and creatinine levels were significantly higher in rats received the dose of 50 mg/kg (P < 0.05). In histopathological investigation, necrosis and fat accumulation were observed in the liver of rats treated with the 50 mg/kg dose of NiO nanoparticles. In kidney, proximal tubule swelling was observed and testis tissues showed necrosis, too.

  Conclusion

  The long-term administration of NiO nanoparticles have toxic effects on liver, kidney, and testis in rats.

  Keywords: Liver, Nickel oxide, Nanoparticles, Kidney, Rats
 • Hamid Hajigholam Saryazdi*, Omid Aghadavoudi, Sajjad Adib Pages 1233-1239
  Background

  Considering the importance of anesthesia in people who are very obese, and the need to take the necessary activities to minimize the complications during and after the operation in these patients, this study aimed to compare ventilation quality by anatomic or nasal mask after induction of general anesthesia in patients with body mass index (BMI) of above 40 kg/m2.

  Methods

  In this randomized clinical trial study, 70 obese patients with a BMI of more than 40 kg/m2 who were candidates for surgery were selected and randomly divided into two groups of 35. The first group were ventilated with oral mask and 100% oxygen for three minutes, and in the second group, ventilation was performed through the nasal mask. The hemodynamic and ventilation parameters and complications during and after surgery were evaluated and compared between the two groups.

  Findings

  Evaluation of hemodynamic parameters during and after surgery did not show any clinical difference between the two groups. However, nasal ventilation patients had better ventilation and oxygenation indexes.

  Conclusion

  The results of our study showed that the use of nasal mask instead of oral mask have a more favorable ventilation end-tidal CO2 (ETCO2) and oxygenation (SpO2) in patients undergoing surgery, and the same hemodynamic stability after induction of anesthesia in very obese patients.

  Keywords: Ventilation, Masks, Hemodynamics