فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد کشاورزی - سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد کاوسی کلاشمی، طیبه حاتم نیا، محمد کریم معتمد* صفحات 1-30

  هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای نگرش روستائیان و دهیاران در عملکرد دهیاری ها در رابطه با اجرایی شدن شاخص های طرح هادی در روستا است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. این تحقیق شامل دو نمونه آماری است. دهیاران که تعداد آنها 100 نفر می باشد و روستائیان که بر اساس رابطه کوکران 303 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و بصورت کاملا تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات مربوط به این دو جامعه است. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 0.86) بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی های فردی روستائیان و دهیاران بر عملکرد دهیاری ها در اجرای طرح هادی موثر است. همچنین، بین میزان نگرش روستائیان و دهیاران با شاخص های اجتماعی و شاخص های فیزیکی- کالبدی عملکرد دهیاری ها در اجرای طرح هادی رابطه ی معنی داری مشاهده گردید اما برای شاخص های اقتصادی این رابطه معنی دار نبود.

  کلیدواژگان: نگرش، دهیاران، شاخص های اجتماعی، شاخص های اقتصادی، طرح هادی
 • اسدالله غلامپور، عبدالله نعامی*، اصغر مشبکی اصفهانی صفحات 31-58
  پژوهش حاضر با روش کیفی و با هدف ارائه یک الگوی بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی برای محصولات غذایی و نوشیدنی های ارگانیک در ایران انجام شده است. در بخش کیفی با مرور پیشینه پژوهش، مفاهیم و بارهای معنایی مرتبط با بازاریابی محصولات ارگانیک به صورت کلی و نیز مبتنی بر رسانه های اجتماعی از طریق روش تحلیل تماتیک از متون استخراج گردید. علاوه بر این، جهت استخراج نظرات خبرگان حوزه رسانه های اجتماعی و محصولات ارگانیک، مصاحبه هایی با 12 نفر از افراد با تجربه و خبره در تولید و فروش محصولات غذایی ارگانیک در ایران و کارشناسان رسانه های اجتماعی صورت گرفت که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند. درنهایت 6 تم (سازه) اصلی شامل: «زیرساخت ها »، «محرک ها»، «عوامل تسهیل گر»، «موانع و چالش ها»، «عوامل میانجی» و «پیامدها (پاسخ)» و 18 تم فرعی و 114 کد و 574 مفهوم کلیدی شناسایی شدند و در پایان الگوی جامع بازاریابی محصولات ارگانیک مبتنی بر رسانه های اجتماعی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: الگوی بازاریابی، محصولات ارگانیک، تحلیل تم، رسانه های اجتماعی، محصولات غذایی و نوشیدنی
 • علی شهنوازی* صفحات 59-70

  در این پژوهش برای تعیین جایگاه محصولات غله ای از لحاظ کارایی مصرف آب از الگوی تحلیل پوششی داده های ترکیبی با اعداد صحیح، الگوی پایه ی تحلیل پوششی داده ها و روش های مرسوم استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی برای سال 1394 گردآوری گردید. بر اساس نتایج، توانایی الگوی در تفکیک غلات مورد مطالعه با استفاده از شاخص عملکرد به آب و عملکرد در حداقل مقدار ممکن، در شاخص های درآمد به آب و سود به آب، بسیار کم و در خصوص درآمد و سود، متوسط می باشد. در بهترین حالت الگوی ، توانسته امتیاز و رتبه ی دو محصول را به طور مشخص، شناسایی نماید که در هر مورد گندم در رتبه ی سوم و جو در رتبه ی چهارم قرار گرفته اند. همچنین برای این که گندم از لحاظ کارایی درآمدی و سودآوری در ردیف محصولات کارا قرار گیرد، نیاز است در زراعت آن از مصرف همه ی نهاده ها به ترتیب به اندازه ی 7/6 و 9/27 درصد کاسته شده که بیش ترین کاهش مورد انتظار با 67/334 و 6/1892 متر مکعب در هکتار، به آب مربوط می باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، امتیاز کارایی، رتبه بندی
 • مجید دشتبان*، عبداله خوشنودی، زهرا اسعدی صفحات 71-98
  توسعه زیرساخت های مالی همواره به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد در جوامع مدنظر بوده است. با توجه به نقش و اهمیت نهادها و موسسات مالی و ارتباط آن با نابرابری، هدف اساسی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری شهری و روستایی در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی 31 استان، در سال های 1385 تا 1394 می باشد. برای این منظور، ابتدا داده های مربوط به متوسط هزینه خانوار های شهری و روستایی، نسبت مخارج دولت به GDP (بیانگر اندازه ی دولت)، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ شهر نشینی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخص توسعه مالی، جمع آوری و سازماندهی شده و سپس، الگو با استفاده از مدل های پانل ایستا و پویا، برآورد شده است. در این مطالعه، رابطه U معکوس کوزنتس در استان های ایران تایید نشد و براساس نتایج به دست آمده می توان گفت تاثیر اندازه دولت منفی بوده و سبب کاهش نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی و شهری می شود
  کلیدواژگان: توسعه مالی، نابرابری درآمد شهری و روستایی، روش گشتاورهای تعمیم یافته
 • مینا صالح نیا*، باب اله حیاتی، مرتضی مولائی صفحات 99-122
  میزان تمایل به پرداخت کاربران منابع زیست محیطی، تعیین کننده ارزش آن منابع در ارائه کالاها می باشد. اما مقادیر تمایل به پرداخت برای کالاهای زیست محیطی، تمایل به نمایاندن ناهمگنی بین افراد و ناهمگنی مکانی دارند. روند نزولی وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه طی سالیان اخیر، بیانگر این واقعیت است که کارکردهای آن بدون تدابیر و فعالیت های جمعی تداوم نخواهد یافت. لذا در این مقاله، داده های حاصل از رتبه بندی ناقص (انتخاب بهترین-بدترین) با استفاده از مدل کلاس پنهان چند سطحی تحلیل شدند که امکان کلاس بندی افراد را بر اساس ترجیحات شخصی و موقعیت جغرافیایی تواما فراهم می-کند. نتایج نشان داد برای برازش بهتر داده ها، به یک مدل ناهمگن با سه کلاس کوچک و دو کلاس بزرگ، که هرکدام از کلاس ها معرف نوع خاصی از ترجیحات می باشد، نیاز است. محاسبه خطاهای پیش بینی برای انتخاب های بهتر و بدتر، حاکی از کاهش میزان خطا در مدل برآوردی نسبت به مدل همگن معمول می باشد. تمایل به پرداخت های نهایی محاسبه شده نیز بالاترین میزان را برای احیای ویژگی تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش بادهای نمکی آشکار می کنند.
  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، دریاچه ارومیه، رتبه بندی ناقص، مدل کلاس پنهان چند سطحی
 • قاسم لیانی سنگ نیشتی، محمدحسن طرازکار، نوید کارگر ده بیدی* صفحات 123-148
  هدف اصلی این مطالعه استخراج تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و بویژه ایران است. در این مطالعه با استفاده از داده های پانلی 11 کشور واقع در منطقه خاورمیانه برای دوره 1980 الی 2013 دو هدف اصلی مورد بررسی قرار گرفت. نخست آزمون وجود یا عدم وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس بین زیست توده و رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و ایران. در گام بعد به بررسی اثر رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده پرداخته شد. در این مطالعه از سطح زیر کشت اراضی کشاورزی بعنوان معیاری از تولیدات بخش کشاورزی استفاده و آزمون ریشه واحد و تحلیل های همجمعی پنلی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو جامعه آماری ایران و منطقه خاورمیانه فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس میان تولید زیست توده و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت رشد تولیدات بخش کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و ایران است.
  کلیدواژگان: زیست توده، تولیدات کشاورزی، خاور میانه، ایران
 • ایمان حقیان*، الناز نجاتیان پور صفحات 149-170

  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دامداری سنتی در مراتع خشک وبیابانی جنوب استان خراسان رضوی صورت گرفت، ابتدا کانون های اصلی دامداری در منطقه، سه شهرستان بجستان، رشتخوار و گناباد شناسایی و سطح مراتع ، میزان تولید علوفه، دامداران و شرایط بهره برداری بررسی شد و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، اطلاعات مالی 200 نفر از دامداران بومی از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. داده های هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های جاری و درآمدهای حاصل از فروش محصولات برای سال های 1395-1390 جمع آوری و از دو شاخص ارزش خالص حال(NPV) و نسبت منفعت به هزینه (B/C) برای ارزیابی مالی استفاده شد. نتایج نشان داد، دامداری سنتی متکی به مرتع، نه تنها در هیچ یک از مناطق مورد مطالعه بلکه به طور کلی در جنوب خراسان رضوی از توجیه مالی برخودار نیست و ادامه فعالیت ها علاوه بر ایجاد آسیب جدی به مراتع به عنوان منابع طبیعی ارزشمند، از نظر اقتصادی برای دامداران منطقی و قابل توجیه نیست.

  کلیدواژگان: دامداری سنتی، شاخص ارزش خالص حال، نسبت منفعت به هزینه، خراسان رضوی
 • غلامرضا نخعی، عبدالرضا سبحانی*، محمود رضا مستقیمی، سید محمد رضا حسینی صفحات 171-196
  در دنیای پیچیده و پویای امروزی، بدون توجه کافی به کار آفرینی سازمانی نمی توانیم به شاخص های رشد و توسعه در عرصه اقتصادی دست یابیم. زیرا کار آفرینی سازمانی، فرایندی راهبردی و اکتسابی است که سازمان ها با انتخاب الگوی مناسب، منجربه شکل گیری پایدار آن می شوند. هدف این پژوهش تبیین شاخص ها و انتخاب الگوی کارآفرینی مناسب است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن مدیران شرکت های تعاونی روستایی استان خراسان جنوبی هستند. ابزار گردآوری اطلاعات: مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه ای است که به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است. از نرم افزارExpert Choice برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رتبه بندی شاخص ها به ترتیب: رفتاری، فرهنگ ، اقدام کارآفرینانه، ساختاری، زمینه ای، ویژگی های فردی و مهارت های کارآفرینانه و الگوهابه ترتیب: سلمان، آنتونیک و هیسریچ، بیولت و آلپکن، لامپکن و دس، اکهلس و نک، احمد پور داریانی و کوراتکو و دیگران می باشد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، تعاونی روستایی، خراسان جنوبی، تحلیل سلسله مراتبی
 • حسن آزرم، محمد بخشوده* صفحات 197-218
  در مطالعه حاضر با جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در منطقه فسا، اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر رفاه تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش قیمت برق در مقایسه با قیمت گازوئیل، اثرات محسوس تری بر افزایش هزینه تولید، کاهش محصول، سود و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان گندم دارد. لذا پیشنهاد می شود سیاست هدفمندی یارانه های برق با احتیاط بیشتری اعمال گردد. همچنین، نتایج محاسبات نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق می بایستی قیمت گندم به ترتیب 13340 و 16223 ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یابد تا رفاه تولیدکنندگان حداقل مشابه شرایط کنونی باشد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، دولت می‏تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر تکنولوژی تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها یا حفظ رفاه و در نتیجه افزایش تولید را فراهم سازد.
  کلیدواژگان: حامل های انرژی، تابع تولید غیرمستقیم، رفاه تولیدکننده، گندم آبی، شهرستان فسا
 • محمد عندلیب*، مهدی صادقی شاهدانی صفحات 219-246
  از مهمترین گروه کالاهای موجود در تامین امنیت غذایی، کالاهای اساسی کشاورزی می باشند. متاسفانه در سال های اخیر در برخی از اقلام این کالاها، شاهد نارسایی ها و بالا رفتن قیمت ها و واردات بیش از حد بوده ایم که عمده دلایل آن به دلیل ضعف در تولید این محصولات می باشد. یکی از ارکان اصلی در شکل گیری تولید کالاهای اساسی کشاورزی بحث سرمایه گذاری است. لذا در جهت تقویت این امر نیازمند شناخت موانع سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی هستیم تا با رفع آن ها، زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در این حوزه و عدم وابستگی به کشورهای بیگانه فراهم آید. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی موانع گوناگون اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری کالاهای اساسی کشاورزی، با روش تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی و وزن دهی این موانع می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «بی ثباتی و ناموزون بودن سیاست های واردات و بازرگانی»، «ضعف عملکرد نظام بانکی جهت تامین مالی» و «مشخص نبودن استراتژی حمایت از کالاهای سرمایه ای کشاورزی» به عنوان مهمترین موانع اقتصادی سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی هستند.
  کلیدواژگان: کالاهای اساسی کشاورزی، سرمایه گذاری، موانع اقتصادی، تحلیل سلسله مراتبی
 • امه هانی موسوی خالدی، ابوالقاسم مرتضوی*، صادق خلیلیان صفحات 247-266

  توسعه صادرات غیرنفتی به خصوص کالاهای صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، یک تعیین کننده اصلی در راستای افزایش توان تولیدی، اشتغال و تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری های نو محسوب می شود. ازجمله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی، نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره آن است، این پژوهش به ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی ایران به عنوان حلقه تکمیلی زنجیره کشاورزی در دوره زمانی 1394-1380 با استفاده از رویکرد پانل دیتا پرداخته است. برای بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی از تکنیک ARDL پانل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات صنایع غذایی و متغیرهای در نظر گرفته شده رابطه معنی داری وجود دارد و نوسان نرخ ارز در بلندمدت با مقدار ضریب 96/6تاثیر منفی بر صادرات صنایع غذایی داشته است. توصیه می گردد با ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات نرخ ارز، ابزارهای پولی و مالی جهت تامین ریسک نرخ ارز صادرکنندگان به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: صادرات صنایع غذایی ایران، نوسان نرخ ارز، پانل ARDL
 • کمال عطایی سلوط، احمدعلی کیخا، محمود احمدپور*، سامان ضیائی، فرهاد حسینعلی صفحات 269-296
  با توجه به نگرانی ها در مورد تغییرات زیست محیطی، تغییرات پوشش کاربری اراضی در دهه های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. یکی از رویکردهای مشهور در زمینه ی شبیه سازی، الگوسازی مبتنی بر عامل (ABM) است. ABM مجموعه ای از الگوهای محاسباتی برای شبیه سازی کنش و واکنش های عامل های خودمختار است. هدف از این تحقیق در سال 1395، شبیه سازی وضعیت تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی شهرستان بابلسر طی 30 سال آتی با استفاده از نظام چندعامله مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی (MP-MAS) است. نتایج نشان داد که محصولات دیم منطقه از الگوی کشت منطقه حذف خواهد شد و توسعه ی کشت مکانیزه محصول شلتوک اتفاق خواهد افتاد. سطح زیر کشت محصولات باغی منطقه از 3195 هکتار فعلی به بیش از 5585 هکتار رشد خواهد کرد. نتایج، کمک شایانی به مدیران دارای نگاه استراتژیک به آینده ی تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی، خواهد کرد چراکه بازخورد سیاست ها و تصمیم های اقتصادی خود را می-توانند شبیه سازی نمایند.
  کلیدواژگان: الگوسازی مبتنی بر عامل، بابلسر، برنامه ریزی ریاضی مثبت، تغییر پوشش کاربری اراضی، نظام چندعامله مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی (MP-MAS)
|
 • Mohammad Kavoosi Kalashami, Tayebbe Hatamnia, Mohammad Karim Motamed * Pages 1-30

  Main purpose of this study was to survey comparative study of the attitudes of rural people and dehyaran in relation to dehrari’s activities in hadi plan. The research method is descriptive and analytical approach. This study consisted of two groups (rural people and dehyaran). The population of dehyaran was 100 individuals and rural people was 303 that by Cochran formula selected randomly. The main tool of data collection was questiounire. The evaluate of reliability questionnaire obtained 0.86 with Cronbach's alpha. The results showed that the charactristics of rural people and Dehyaran were significant correlation with participation in relation to dehrari’s activities in hadi plan. The attitudes of rural people and dehyaran were significant correlation with social aspect and physical expension aspect in relation to dehrari’s activities in hadi plan but no significant correlation with economic aspects.

  Keywords: Attitude, Dehyaran, Social Aspects, Economic Aspects, Hadi project
 • Asadolah Gholampour, Abdollah Naami *, Asghar Moshabaki Pages 31-58
  The purpose of this study was to present a social media-based marketing model for organic food and beverages in Iran. In the qualitative section, with a review of the research background, the semantic concepts and burdens associated with marketing organic products in general as well as social media were extracted through the thematic analysis method. In addition, in order to elicit the opinions of social media experts and organic products, interviews were conducted with 12 people with experience and expertise in producing and selling organic food products in Iran and social media experts. Snowball shooting was selected. Finally six main themes are: "Infrastructure", "Stimulants", "Facilitators", "Obstacles and Challenges", "Mediators" and "Consequences" and 18 sub-themes and 114 codes and 574 key concepts were identified, and at the end a comprehensive social media marketing model for organic products is presented.
  Keywords: Marketing Pattern, Organic Products, Theme Analysis, Social Media, Food & Beverage
 • Pages 59-70

  In this study, mixed integer programming data envelopment analysis (MIP-DEA) and basic model of DEA (DEACCR) as well as the cconventional methods were used to determine water use efficiency ranking of some agricultural products. The required information was collected from statistical sources of Agriculture Jihad organization of East Azerbaijan province for 2015. Based on the results, the ability of DEACCR to differentiate efficiency rankings of products was not enough. At the best, DEACCR model was only able to identify the score and rank of the two products which in the both, wheat and barley located in third and fourth places, respectively. Also, to improve the revenue and profit efficiencies of wheat, it was necessary the use of all inputs by 6.7 and 27.9 percent to be reduced, respectively.

  Keywords: Data envelopment analysis, Efficiency score, Ranking
 • Majid Dashtban *, Abdollah Khoshnoodi, Zahra Asaadi Pages 71-98
  Development of financial infrastructure as an efficient tool to increase invariably economic growth, poverty reduction and equitable distribution of income in society is crucial the purpose of this study is to evaluate the effect of financial development on rural and urban inequality in Iran using panel data of 31 provinces, in the years 1385 to 1394. For this purpose, the data on the average income of urban and rural households, government spending (indicate the size of government intervention), per capita gross domestic product , the rate of urbanization and percentage of GDP as an indicator of financial development, collected and organized and then, a model using panel models (both static and dynamic), it is estimated.The results show that the Kuznets inverted U-curve hypothesis is not confirmed in Iran's provinces. It can also be said that the effect of government size is negative and it reduces the inequality of income between rural and urban households
  Keywords: Urban, rural income inequality, Financial development, Generalized method of moments
 • Mina Salehnia *, Babollah Hayati, Morteza Molaei Pages 99-122
  Willingness to pay (WTP) of environment users, determines the value of those resources. But WTP values for environmental goods tend to display heterogeneity among individuals and spatial heterogeneity. The downward trend in the environmental status of Lake Urmia during last years expresses the fact that its functions will not continue without collective measures and activities. Thus in this paper, partial ranking (best-worst) data analyzed using multilevel latent class model which provides the possibility of classifying individuals based on personal preferences and geographic location. Results showed to better fit the data, a heterogeneous model with three classes and two grand classes is required. Calculating prediction errors for best-worst choices suggests a reduction in the estimated model than the usual homogeneous model. Estimating willingness to pays diagnosed climate regulation and prevention from salt storms as the most important attribute for the respondents.
  Keywords: Lake Urmia, Multilevel Latent Class Model, Partial Ranking, Willingness to pay
 • Ghasem Layani, Mohammad Hassan Tarazkar, Navid Kargar * Pages 123-148
  The main purpose of this paper is to reveal the short and long run effects of agricultural production growth on biomass production for Middle East countries and especially for Iran. This study employs panel data from 11 Middle East countries, from 1980 to 2013, in order to fulfill two aims. First, to test whether or not there is an EKC type relationship between biomass and economic growth in the Middle East and Iran. Second, to investigate the impact of agricultural sector growth on biomass production. Also, in this study, the area of arable and permanent crops was used as an agricultural sector production growth index and Panel unit root analyses and panel cointegration analyses were used to examine the relationship. The results showed that in both the statistical society of Iran and the Middle East, there is the Kuznets environmental curve hypothesis between biomass production and economic growth. In addition, the results confirmed the growth hypothesis in which agricultural sector production growth has positive effects on biomass production of Middle East countries and Iran.
  Keywords: Biomass, Agricultural Production, Middle East, Iran
 • Iman Haghiyan *, Elnaz Nejatianpour Pages 149-170

  Dry and desert natural ecosystems play an important role in helping animals, humans and the environment. In this study, economic indicators of the profitability of traditional farmers in the southern area of Khorasan Razavi Province are examined. At first, types of rangelands, animal farming activities, and exploitation conditions were identified. Then using Stratified random sampling method 200 local farmers were selected for filling the questionnaires. The data includes Investment costs, current costs and revenues of product sales variables for the 1390-1395 period. With applying net present value (NPV) and the benefit-cost ratio (BC) methods, economic evaluation has been done. Finally, the results showed that the farmers are not in a financial profitability state, so, if the costs and incomes are included in this evaluation, the farms would not be profitable at all. Furthermore, their activities will lead to serious damages to the rangelands and grasslands as valuable natural resources.

  Keywords: Traditional livestock, Net present value, Benefit-cost ratio, Khorasan Razavi
 • Gholam Reza Nakhaei, Abdolreza Sobhani *, Mahmoud Reza Mostaghimi, Seyyed Mohammad Reza Hosseini Pages 171-196
  In the complex and dynamic world of today, without enough attention to organizational entrepreneurship, we can not achieve to growth and development indicators in the economic realm. Because organizational entrepreneurship is a strategic and acquiring process that organizations by choosing the right model, lead to its sustainable development. The purpose of this study is to explain the indicators and select the appropriate entrepreneurship model. The research method is descriptive survey and the statistical population is the managers of rural cooperatives in South Khorasan province. Data gathering tool: library studies and a questionnaire that has been done through Analytical Hierarchy Process ( AHP). Expert Choice software (EC) is used to analyze the collected data. The results of this research show that the ranking of indices are: behavioral, culture, entrepreneurial, structural, Background, individual characteristics and entrepreneurial skills and the patterns are respectively Sahlman, Antonic & Hisrich, Bulut & Alpkan, Lampkin & Dess, Echols & Neck, Ahmad Pour Dariani and Kooratko & others.
  Keywords: Entrepreneurship, Organizational Entrepreneurship, Rural Cooperatives, South Khorasan, Analytical Hierarchy Analysis
 • Hassan Azarm, Mohammad Bakhshoodeh * Pages 197-218
  In the present study, the cross sectional data of 2013-14 were from 201 irrigated-wheat producers in Fasa applying multistage random cluster sampling to investigate the effects of energy carriers’ price rising on welfare producers of wheat in the region.The results showed that an increase in price of electricity has stronger impact on increasing the production costs, decreasing production and benefit, and as a result on the welfare of wheat producers than is expected to have from increasing price of gas oil. Therefore, targeted electricity subsidy should be implemented with further considerations. Moreover, to keep the producers welfare unchanged, a 100 percent increase in the price of gas oil and electricity, should be compensated with increasing wheat price to 13340 and 16223 rials per kg. Finally, with increasing returns to scale characteristics of wheat production in Fars province, the government can grant credits to provide conditions for farmers to adopt technology change for optimizing consumption of energy in order to reduce costs or maintain the welfare and as a result to increase production of wheat.
  Keywords: energy carriers, indirect production function, welfare producer, irrigated wheat, fasa city
 • MOHAMMAD ANDALIB *, Mahdi Sadeghi Shahdani Pages 219-246
  Of The most important commodity groups on food security supply are basic agriculture commodities. Unfortunately, in recent years in some items on these commodities, we have witnessed some insufficiencies, prices rising and too import that their main reasons back to weakness in production of products. One of the major pillars in shaping of basic agriculture commodities production that is investment. Thus, to strengthen it, it is needed to know investing barriers to basic commodities production. By removing them, it would be provided suitable background for investment in basic commodities, self – sufficiency and independence on foreign countries. This study is in response to this problem, besides, recognition of various economic obstacles which is affecting basic agriculture commodities , also along with the Analytic Hierarchy Process (AHP) refers to prioritize and weighting these barriers .in the following , it would be investigating of existing food security situation within investigating investing , production and basic agriculture commodities situation .
  Keywords: : Basic agriculture commodities, Investing, Economic barrier, Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Ommeh Hani Mousavi Khaledi, Abbolghasem Mortazavi *, Sadegh Khaliliyan Pages 247-266

  Developing the export of industrial goods as one of the strategies for economic development is a major determinant for the provision of foreign exchange earnings. One of the factors affecting exports, exchange rate and the risk of unexpected volatility is the study of the effect of exchange rate Volatility on exports of Iranian food industry as a supplementary chain of the agricultural chain during the period of 2001-2015 using the panel data approach. The ARDL panel technique has been used to examine the effect of exchange rate Volatility on the export of food industry. The results of the study showed that the exchange rate Volatility in the long run with a coefficient of 96/6 had a negative effect on the export of food industry. It is recommended that monetary and fiscal instruments be used to assure exporters' exchange rate risk.

  Keywords: Food Industry's Exports, Exchange Rate Volatility, Panel ARDL
 • Kamal Ataie S, Ahmad Ali Keykha, Mahmoud Ahmadpour *, Saman Ziaee, Farhad Hoseiali Pages 269-296
  According to debates and concerns about environmental changes, land use coverage changes have been taken seriously in recent decades. One of the most popular approaches to the simulation is Agent-Based Modelling (ABM). ABM is a set of computational models for simulating the actions and reactions of autonomous agents. The purpose of this research in 2016, is to simulate the status of agricultural land use cover changes in Babolsar over the next 30 years using the mathematical programming based-multi agent system (MP-MAS). The results showed that rain fed products would eliminate from the cultivation pattern of the region, and the development of mechanized Rice cultivation will occur. The area under cultivation of the horticultural products of the region will grow from 3,959 hectares to over 5585 hectares. The results will help managers with a strategic insight at the future of agricultural land use cover changes as they can simulate feedback on their policies and economic decisions.
  Keywords: Agent-based modeling, Babolsar, Land Use Cover Change, Mathematical Programming Based Multi-agent system (MP-MAS), Positive Mathematical programming Planning