فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یاسین سرواهرابی*، پریا همتی اسلاملو صفحات 1-9
  مقدمه

  امروزه بروز مقامت دارویی در قارچ ها تهدید جدی برای سلامت جوامع بشری محسوب می شود. مشتقات اکسادیازول که از لحاظ بیولوژیکی کاربرد فراوانی دارند، می توانند جایگزین مناسبی برای داروهای ضد قارچی رایج باشند. هدف از این مطالعه بررسی خاصیت ضد قارچی مشتقات جدید سنتز شده اکسادیازول و مقایسه آن با داروهای ضد قارچی موجود بر روی قارچ های مهم در مطالعات پزشکی می باشد.

  مواد و روش ها

  در پژوهش حاضر از واکنش تک مرحله ای N- ایزو -سیانو-ایمینو 3، فنیل -فسفران ، مشتقات کربوکسیلیک اسید و 2-پیریدین کربالدهید در حلال استونیتریل مشتقات جدیدی از اکسادیازول ها به صورت تک مرحله ای بدست آمد. فعالیت ضد قارچی ترکیبات جدید سنتز شده بر روی قارچ های آسپرژیلوس فلاووس PTCC5004 و آسپرژیلوس فومیگاتوس PTCC 5009 به روش انتشار چاهک ،تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و تعیین حداقل غلظت کشندگی مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  همه ترکیبات جدید سنتز شده فعالیت ضد قارچی امیدوار کننده ای را در برابر آسپرژیلوس فلاووس وآسپرژیلوس فومیگاتوس به نمایش گذاشتند.

  بحث و نتیجه گیری

  ترکیبات سنتز شده دارای فعالیت ضد قارچی بر علیه دو قارچ آسپرژیلوس فلاووس وآسپرژیلوس فومیگاتوس می باشند، علاوه بر فعالیت ضد قارچی ترکیبات جدید سنتز شده ،سنتز تک مرحله ای مسیری سریع و آسان برای سنتز ترکیبات دارویی است که با بازده بیشتر و اتلاف انرژی کمتر و همچنین چشم انداز روشنی برای سنتز و معرفی ترکیبات دارویی جدید به جامعه ی پزشکی میتوان ارائه کرد.

  کلیدواژگان: اثر ضد قارچی، اکسادیازول، آسپرژیلوس فلاووس، آسپرژیلوس فومیگاتوس
 • سلمان یداللهی*، حسین صالحی، فرشاد انصاری، محمد سلیمانیان صفحات 10-17
  مقدمه

  نوبت کاری، پدیده ای اجتماعی و از جمله عوامل موثر بر عملکرد کارکنان شاغل در حوزه مراقبت های بهداشتی است که اثراتی مهم بر سلامتی آنان می تواند داشته باشد. از این رو، مطالعه حاضر، با هدف تعیین تاثیر نوبت کاری بر بروز مشکلات بهداشتی و همچنین ریسک فاکتورهای ایجاد کننده آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهرکرد انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به صورت تحلیلی مفطعی بر روی 120 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آیت اله کاشانی و هاجر که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد survey of shift workers بود. داده ها از طریق نرم افزار spss16 و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تحلیل گردید.

  نتایج

  بالاترین میزان شیوع مشکلات ناشی از نوبت کار مربوط به اختلال در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی  نوبت کاران بود. همچنین انتخاب اجباری نظام نوبت کاری، رضایت شغلی را کاهش داده است (002/0=p).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به آثار و عوارض احتمالی جسمی چون بیماری های قلبی- عروقی و اختلال در آهنگ سیرکادین و بروز اختلالات روانی در پرستاران لازم است مدیران پرستاری در برنامه ریزی های کاری دقت نظر بیشتری در رابطه با عواملی  همچون سن و سابقه کاری افراد در انتخاب شیفت ها داشته باشند.

  کلیدواژگان: نوبت کاری، بیمارستان، عوارض روانی، پرستار
 • مریم اسماعیل پور، لاله معافی، راضیه هوشمند دلیر، رویا اکبرزاده* صفحات 17-25
  مقدمه

  مشاوره فرآیندی کمک کننده است که در طی آن یک مشاور در تلاش است تا توانایی و قدرت تصمیم گیری صحیح را در داوطلب ایجاد نماید. با توجه به ضرورت راهنمایی تحصیلی دانشجویان و جایگاه خطیر استاد مشاور در رشد حرفه ای دانشجویان، این مطالعه باهدف بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از عملکرد اساتید مشاور صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی مقطعی با مشارکت 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به صورت سرشماری انجام گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود و پایایی به روش آلفای کرونباخ و روایی صوری و محتوایی انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام گردید.

  نتایج

  یافته های پژوهش نشان می دهد که 76.1 درصد دانشجویان از عملکرد اساتید مشاور رضایت دارند. بیشترین میزان رضایت در گویه (رعایت اصول اخلاقی و رعایت احترام متقابل به دانشجویان) و کمترین میزان رضایت مربوط به گویه (امکان دسترسی به موقع به استاد مشاور) بود.

  بحث و نتیجه گیری

  بررسی ها نشان داد اکثریت دانشجویان شرکت کننده در مطالعه از رضایت خوبی برخوردار بودند. اساتید مشاور ماهر و باتجربه می توانند با ایجاد تغییرات، دگرگونی ها و مشاوره های تحصیلی مثبت، زمینه ساز تحولات شگرف در دانشجویان شوند. بنابراین پیشنهاد می شود تا مسئولین دانشگاه ها با انجام برنامه ریزی صحیح در انتخاب اساتید مشاور تخصصی و از طرفی با ایجاد انگیزه در اساتید مشاور، شاهد انجام هر چه موفقیت آمیزتر پروسه مشاوره دانشجویی گردند.

  کلیدواژگان: استاد مشاور، رضایتمندی، دانشجو
 • علیرضا خواجه امیری*، علی حیدری صفحات 25-33
  مقدمه

  طرح معاینات پایش سلامت از چند سال پیش و در سطح نیروهای مسلح‏، به منظور افزایش و بهبود وضعیت سلامت نیروهای نظامی و انتظامی به اجرا گذاشته شده است. با توجه به هزینه های گسترده و زمان فراوانی که برای انجام این معاینات در نظر گرفته می شود، همچنین اهمیت سلامت جسمی و روانی نیروی های انتظامی به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین امنیت کشور‏، بررسی میزان کارایی این معاینات در تشخیص و درمان بیماری های مختلف کارکنان ضروری می باشد. لذا در این تحقیق کارآیی معاینات پایش سلامت در تشخیص و درمان بیماری های جسمی و روحی از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی شهر همدان مورد بررسی قرار گرفته است. 

  مواد و روش ها

  در این مطالعه پس از بررسی پرونده سلامت، تعداد 113 نفر از کارکنان شاغل در نیروی انتظامی همدان که دارای سابقه بیماری بودند، انتخاب شدند که از این تعداد 102 پرسشنامه معتبر مورد تحلیل قرار گرفته است.

  نتایج

  نتایج این تحقیق نشان داد که بین متغیرهای معاینات پایش سلامت و تشخیص و درمان بیماری ها رابطه مثبت وجود دارد. به منظور بررسی سهم و تاثیر معاینات پایش سلامت بر تشخیص و درمان بیماری ها کارکنان از ضریب رگرسیون تک متغیره استفاده گردید که میزان آن در تحلیل داده های تحقیق برابر با 634/0 است. ضریب تبیین محاسبه شده نیز نشان داد که از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی شهر همدان می توان 40 درصد از تشخیص و درمان بیماری های آنان را به وسیله معاینات پایش سلامت تبیین نمود.

  بحث و نتیجه گیری

  رابطه مثبت معاینات پایش سلامت و تشخیص و درمان بیماری ها بدین معناست که با بهبود معاینات پایش سلامت می توان تشخیص و درمان بیماری های کارکنان را به مقدار بیشتری افزایش داد.

  کلیدواژگان: معاینات پایش سلامت، تشخیص، درمان، بیماری های جسمی و روحی
 • حسین فلاح زاده، فریبا اسدی* صفحات 33-38
  مقدمه

  در بسیاری از مطالعات بخصوص مطالعات پزشکی اغلب با داده هایی روبه رو هستیم که یا به صورت طولی ویا خوشه ای گردآوری شده اند.مدلهای آمیخته خطی تعمیم یافته که گسترش یافته مدلهای خطی تعمیم یافته و مدلهای آمیخته خطی هستند روش مفیدی برای تجزیه وتحلیل اینگونه داده ها می باشند. در این مقاله ضمن معرفی این مدلها وروش های برآورد آنها با مثال هایی در زمینه پزشکی کاربرد این مدلها را توضیح میدهیم.

  روش بررسی

  داده های این مطالعه مربوط به 8525 بیمار با سرطان ریه است که برای تحلیل آنها از مدل رگرسیون لجستیک آمیخته توسط نرم افزار R نسخه 3.0.1 به روش لاپلاس استفاده شده است.

  یافته ها

  تحلیل رگرسیون نشان داد که سن،میزان تجربه دکتر ومرحله سرطان از عوامل موثر بر بهبودی افراد بیمار می باشد وعوامل فردی واندازه گیری نشده پزشک معالج 4.03 از تغییرات مربوط به متغیر پاسخ را پوشش می دهد.

  نتیجه گیری

  مدلهای خطی آمیخته تعمیم یافته با اینکه دامنه بسیار گسترده ای از داده ها را شامل می شوند ولی بسیاری از محققین بدلیل عدم آشنایی با این مدلها اثرات تصادفی را نادیده می گیرند واین امرموجب می شود که برخی از پارامترها به اشتباه معنی دار شوند. استفاده درست از این مدلها موجب می شود از بسیاری از این نتایج اشتباه جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: مدلهای آمیخته، اثرات تصادفی، روش لاپلاس، مونت کارلو
 • امیر درب امامیه، محمدرضا رجب پور، مهدی قربانی*، مژگان مهاجری ایروانی صفحات 39-55
  مقدمه

  تشخیص سریع و آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل ایجاد کننده عفونت های سیستم گردش خون برای آغاز فوری درمان ضد میکروبی موثر ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی و بحث در مورد داده های تجربی، مزایا و معایب تکنولوژی ها و پیشرفت های اخیر روش های نوین آزمایشگاهی در تشخیص عفونتهای دستگاه گردش خون می باشد، که شناخت و درک آنها می تواند دیدگاه های جدیدی را برای بهبود، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به سپتی سمی و تشخیص عفونت فراهم کند.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مقاله مروری بوده که اطلاعات مورد نیاز با جستجو در پایگاه ها و منابع اطلاعاتی معتبر شامل: pubmed، schopus، google scholar، SID و magiran استخراج گردیده است.

  نتایج

  بصورت کلی در مطالعات بررسی شده می توان به این نتیجه رسید که هنوز هم مشکلات و محدودیت هایی در استفاده از روش های تشخیصی نوین برای شناسایی عوامل موجود در عفونت سیستم گردش خون وجود دارند. از جمله این محدودیت ها می توان به عدم وجود تجهیزات و لوازم جدید در آزمایشگاه ها و همچنین نبود پرسنل و نیروی متخصص کافی در همه بیمارستان ها و مراکز درمانی اشاره کرد. همچنین در مطالعات بررسی شده، در حوزه مدیریت هزینه ها و استفاده از نیروها و تجهیزات جدید بررسی کاملی انجام نگرفته است. در مجموع روش های نوین تشخیصی در حال گسترش بوده اما لازم است تا در بسیاری از این روش ها بهینه سازی صورت گیرد.

  نتیجه گیری

  اگرچه کشت خون هنوز یک روش استاندارد طلایی برای تشخیص عفونت های سیستم گردش خون در نظر گرفته می شود، اما روش های مدرن و جدیدی که هنوز هم در حال توسعه و پیشرفت هستند نیز برای تشخیص سریع و دقیق عوامل عفونی موجود در خون و همچنین انجام آزمون حساسیت میکروبی مورد استفاده قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: عفونت دستگاه گردش خون، کشت خون، روش های مولکولی، آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی
 • علی محمد لطیفی، محمود وحیدی، حمید صدیقیان راد، نوشین حیدری، محمد فواد حیدری* صفحات 56-68
  مقدمه

    تنظیم گرهای زیستی، عوامل بیولوژیکی هستند که در تمامی سلولها و تمام موجودات وجود داشته و نقش تنظیمی در فرایندها و مسیرهای فیزیولوژیک درون سلولی و مکانیسم های عصبی، هموستاز، سیستم ایمنی و ترشحات اندوکرینی دارند. این عوامل در عرصه های پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی کاربردهای مختلفی دارند. از این رو شرکت های داروسازی شروع به تولید مبتنی بر روش های بیوتکنولوژی و شیمیایی این عناصر کرده اند. هدف از نگارش این مقاله، توضیح خصوصیات و کاربرد انواع بیورگلاتورها می باشد.

  مواد و روشها

  برای نگارش این مطالعه مروری سیستماتیک، واژگان کلیدی بیورگلاتور، بیوتروریسم و نیروهای مسلح در پایگاه های اینترنتی PubMed، Scopus، ScienceDirect، و GoogleScholar جستجو گردید. از بین مقالات مرتبط پیدا شده، تعداد 15 مقاله انتخاب شده و مقاله حاضر بر اساس آنها نگاشته شد.  

  نتایج

  علاوه بر کاربردهای عمومی که برای تنظیم گرهای زیستی متصور هستیم، کاربردهای نظامی این عوامل در تولید نسل جدیدی از سلاح های بیولوژیک با هدف ناتوان کردن موقتی دشمن بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

  بحث و نتیجه گیری

  تاکنون چندین عامل تنظیم گر زیستی به عنوان عوامل بالقوه در تولید سلاح های ناتوان کننده بیولوژیکی معرفی شده اند بنابراین لازم است نیروهای مسلح برای حفظ و بالابردن ضریب آمادگی، با کاربرد این عوامل آشنا گردد و راهکارهای لازم برای شناسایی، خنثی کردن و درمان افراد درگیر با این عوامل را تهیه نمایند. پیشنهاد می گردد تنظیم گرهای زیستی به عنوان عوامل مهم در فرایندهای آزادسازی گروگان ها و یا عوامل پیشبرد اهداف نظامی چه در مرحله انجام عملیات نظامی و چه در حمایت و پشتیبانی از افراد درگیر در میدان نبرد، برخی از این مواد به صورت انبوه تولید گردیده و در اختیار نیروهای منتخب قرار داده شوند.

  کلیدواژگان: بیورگلاتورها، نیروهای مسلح، بیوتروریسم
 • علی حاجی پورطالبی*، مجتبی صادقی، ناهید محرابی، لیلا غلامحسینی، مبینا گل محمدی صفحات 69-74
  مقدمه

    استفاده از سیستم های هوشمند در نظام سلامت بخصوص سیستم های هوش مصنوعی اهمیت بیشتری یافته و رو به افزایش است. لذا نیروهای نظام سلامت باید راهکارهایی را جهت افزایش توانایی خود در بکارگیری از سیستم های هوشمند در نظام سلامت و رفع چالش های آن برگزینند. هدف مطالعه حاضر بررسی چالش ها و راهکار های پیاده سازی سیستم های هوشمند در نظام سلامت می باشد.

  روش کار

  مطالعه حاضر بصورت مروری سیستماتیک با جستجوی وسیع پایگاه های اینترنتی، نشریات معتبر نمایه شده در پایگاه های SID, PubMed، Scopus و موتور جستجوگر گوگل اسکولار و کتب مرتبط دراین زمینه انجام گرفت و راهکارهای اساسی درزمینه پیاده سازی سازی سیستم های هوشمند در نظام سلامت ارائه گردید. برای جستجو از زبان ورودی انگلیسی وکلمات کلیدی Health system، Electronic health record، Health Information و ترکیب آنها در محدوده زمانی 2012 تا 2019 استفاده شد. مقالات یافت شده در حدود 120 مقاله بودند. از این میان حدود 75 مقاله مرتبط با پژوهش انتخاب گردید.

  نتایج

  استفاده ازمنطق و دانش متخصصان در زمان طراحی سیستم های هوشمند سلامت و آشنایی کافی متخصصین فناوری اطلاعات فعال درحوزه سلامت باموضوعات و چالش های نظام سلامت،که با ایجاد رشته های جدید کمک شایانی به این موضوع خواهد کرد. نقایص موجود در زیر ساخت ارتباطی کشور اعم از عدم پوشش و دسترسی اینترنتی با سرعت مناسب در برخی نقاط کشور از چالش ها می باشد. از دیگر چالش ها می توان به محدودیت تکنولوژی و هزینه ی سیستم اشاره کرد. 

  بحث و نتیجه گیری

  هوشمندسازی نظام سلامت دارای پتانسیل های زیادی می باشد. اما پیاده سازی موفق سیستم های هوشمند درنظام سلامت، علاوه بر توجه به اصول مورد نیاز برای هر سیستم هوشمند دیگر ازجمله توجه به عوامل سازمانی،مدیریتی، اقتصادی، آموزش فنی، مستلزم موارد مطروحه در این مقاله نیز می باشد که لازم است توسط فعالان حوزه سلامت در پیاده سازی این سیستم ها بکارگرفته شود.

  کلیدواژگان: سیستمهای هوشمند، نظام سلامت، پرونده الکترونیک سلامت، اطلاعات سلامت
|
 • Yasin Sarve Ahrabi*, Parya Hemmati Eslamlou Pages 1-9
  Introduction

  Nowadays the drug resistance outbreak in fungi is considered a serious threat to the health of human societies. Oxadiazole derivatives that are high biologically applicable can be a good alternative to common anti-fungal drugs. The purpose of this study was to evaluate the anti-fungal properties of new derivatives synthesized of oxadiazole and compare them with common anti-fungal drugs on important fungi in medical study.

  Materials and Methods

  In the present study, from single-step reaction between N-isosyano-imino-3, phenyl-phosphorene, carboxylic acid derivatives and 2-pyridine-carbaldehid in acetonitrile solvent were obtained new derivatives of oxadiazole in single step form. Anti-fungal activity of new synthesized compounds were investigated on aspergillus flavus PTCC5004 and aspergillus fumigatus PTCC 5009 by well diffusion method, determination of minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration.

  Results

  All new synthesized compounds had promising antifungal activity against aspergillus flavus and aspergillus fumigatus.

  Conclusion

  All new synthesized compounds have anti-fungal activity on the two Aspergillus flavus and Aspergillus fumigatus fungi. In addition to the antifungal activity of newly synthesized compounds, single-step synthesis is a fast and easy route for the synthesis of drug compounds with efficacy More and less energy, as well as a clear vision for synthesizing and introducing new drug compounds into the medical community can be presented.

  Keywords: Antifungal effect, Oxadiazole, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus
 • Salman Yadollahi*, Hosein Salehi, Farshad Ansari, Mohammad Solaimanian Pages 10-17
  Introduction

  Shift work as a social phenomenon is one of the effective factors on health workers operation which can have significant impacts on their health. Hence, the current study was conducted to determine the effect of shift working on health problems and the risk factors causing these disorders among nurses.

  Methods and Materials

  This cross-sectional study was carried out in 120 nurses selected randomly from Ayatallah Kashani and Hajar hospitals. The data collection tool was the “Survey of Shift Worker” standard questionnaire. Data were then analyzed by SPSS 16 software using Pearson coefficient of correlation test.

  Results

  The results showed that the highest prevalence of problems caused by shift work was related to individual, family, and social life disorders. Moreover, the compulsory selection of shift work system has reduced job satisfaction (p = 0.002).

  Conclusion

  Based on the findings, shift working could be associated with physical complications such as cardiovascular diseases and disturbances in circadian rhythm, as well as mental disorders in nurses. Therefore, it is necessary for nursing authorities to plan shifts more precisely regarding factors such as employees’ age and job experience.

  Keywords: Shift work, Hospital, Psychological disorders, Nurse
 • Maryam Esmaeilpour, Laleh Moafi, Raziyeh Houshmand Dalir, Roya Akbarzadh* Pages 17-25
  Introduction

  Consultation is a helpful process in which a counselor, with all his might, is trying to create the right ability to make decision in the volunteer. Considering the necessity of the students’ educational guidance and the critical position of the consultant professor in the professional development of students, this study aimed to assess the satisfaction of students of Sabzevar University of Medical Sciences from the performance of counselors.

  Materials and Methods

  This cross-sectional descriptive study was carried out in 350 students of Sabzevar University of Medical Sciences in a census sampling. The research instrument was a researcher-made questionnaire and reliability was performed by Cronbach’s alpha and formal and content validity. Data analysis was performed using SPSS version 20 software.

  Results

  The results of the research show that 76.1% of the students are satisfied with the performance of counselors. The highest level of satisfaction was observed in the item of “respecting ethical principles and respect for mutual respect to students” and the least amount of satisfaction related to the item of “the possibility of timely access to the consultant’s professor”.

  Conclusion

  The results showed that the majority of students participating in the study had a good satisfaction. Professors who are skilled and experienced can make changes, positive changes and advisories, which can create enormous changes in students. Therefore, it is suggested that university authorities, by conducting the proper planning of the selection of professors in specialized counseling, and, on the other hand, by inducing the motives of counselors, will witness the most successful process of student counseling.

  Keywords: counselor, satisfaction, student
 • Ali Reza Khajeamiri*, Ali Heidari Pages 25-33
  Introduction

  The health watch checkup project (HWCP) has been conducted in the armed forces since many years ago in order to increase and improve the health condition between the employees. It may be of great importance because of assessing the mental and physical health of armed forces employees; however, conducting the said checkup requires considerable money and time. To analyze the efficiency of this method, the relation between health watch checkup with the health as well as the early diagnosis and treatment of employee’s diseases has been surveyed in the Hamadan police force.

  Materials and Methods

  In these study 113 employees among the Hamadan police force personnel has been subjected and 102 reliable questionnaires were filled and analyzed.

  Results

  There is a positive (direct) relation between the variables of health watch checkup with early diagnosis and treatment of disease. In order to show its potency, the single variable of regression ratio analysis performed and the results showed the potency around 0.634. In addition questioner’s analysis showed that periodical checkup

  Conclusion

  Due to positive relation between the health watch checkup and early diagnosis and treatment of diseases, regular and reliable HWCP may improve military personnel health care.

  Keywords: Health Watch Checkup, Diagnosis, Treatment, Physical diseases, Mental diseases
 • Hosein Fallahzadeh, Fariba Asadi* Pages 33-38
  Introduction

  In medical studies, we are often confronted with data that have been collected longitudinal or cluster. The generalized Linear mixed models that had been developed from the generalized linear models and linear mixed models- are useful methods for analyzing such data. In this paper, we introduced this models and their estimation methodologies using examples of their application in the medical field.

  Methods and Materials

  The data of this study were related to 8525 lung cancer patients that mixed logistic regression model was used for the analysis with R software version 3.0.1 by Laplace method.

  Results

  Regression analysis showed that age, level of experience of doctors and cancer stage were factors affecting on recovery of patients. Individual and not measured factors covered 4.03 variation of response variable.

  Conclusion

  Generalized linear mixed models include a wide range of data, but many researchers ignored the random effects due to the lack of familiarity with these models. This mistakenly leads to some parameters have significant meanings. Correct use of these models leads to prevent many false results.

  Keywords: Mixed models, Random effects, Laplace method, Monte Carlo
 • Amir Darb Emamie, Mohammadreza Rajabpour, Mahdi Ghorbani*, Mojgan Mohajeri Iravani Pages 39-55
  Introduction

  Rapid identification and antibiotic susceptibility testing (AST) of bloodstream infections (BSIs) are essential for the initiation of antimicrobial therapy and can provide benefits for both clinical treatment and reducing costs. The aim of this study was to investigate and discuss the advantages and disadvantages of recent technologies and advances in culture-based and molecular-based methods including magnetic resonance, mass spectrometry, PCR-based methods, direct inoculation methods, and nucleic acid and peptide fluorescence hybridization. Being familiar with new microbiological methods can provide new insights for improvement of diagnosis and treatment of patients with septicemia and the diagnosis of bloodstream infections.

  Materials and methods

  this study is a review article extracted from several databases including PubMed, Scopus, google scholar, SID and magiran.

  Results

  Overall, in recent studies, it can be concluded that there are still limitations in the use of novel diagnostic methods to identify the microorganisms present in the bloodstream infection. One of these limitations is the lack of new equipment in laboratories, as well as the lack of skilled staff in most hospitals and clinics. Also, there has not been review articles about cost management and the use of new equipment. In sum, new diagnostic methods are increasing in use, but it is necessary to optimize them.

  Conclusion

  Although blood culture is still the gold standard for diagnosing bloodstream infections, new methods are still in development and there are need to do more investigation about their sensitivity and specificity.

  Keywords: Bloodstream infections, Blood culture, Molecular methods, Antimicrobial susceptibility testing
 • Ali Mohammad Latifi, Mahmood Vahidi, Hamid Sedighian Rad, Nooshin Heydari, Mohammad Foad Heydari* Pages 56-68
  Introduction

  Bioregulators are biological agents that are present in all cells and in all organisms and have a regulatory role in intracellular physiological processes and pathways and the neural mechanisms, homeostasis, immune system and endocrine secretions.

  Material & Methods

  With the advances in neuroscience and other technologies, the study of these biological agents has gained particular attention. These agents have various applications in the medical, veterinary and agricultural fields. Therefore, pharmaceutical companies have begun manufacturing based on the biotechnological and chemical methods of these elements.

  Results

  In addition to the general applications of Bioregulators, the military applications of these agents in the production of a new generation of biological weapons with the aim of temporarily disabling the enemy are of great interest.

  Discussion

  Until now several bioregulators as potential factors in the production of biological weapons-debilitating have been introduced. Therefore, our Armed Forces need to become familiar with the application of these factors to maintain and enhance the preparedness and provide the necessary strategies for identifying, neutralizing, and treating those involved with these factors.

  Conclusion

  It is suggested that bioregulators as important agents in hostage-release processes or factors that advance military objectives, both during military operations and in support of those involved in the battlefield have been mass-produced and placed at the disposal of certain forces.

  Keywords: Bioregulators, Armed forces, Bioterrorism
 • Ali Haji Pour Talebi*, Mojtaba Sadeghi, Nahid Mehrabi, Leila Gholamhoseini, Mobina Gol Mohammadi Pages 69-74
  Introduction

  Using intelligent systems in the health system, especially artificial intelligence systems, is increasing and becoming more important. Therefore, the health system staff should choose strategies to increase their ability to use intelligent systems in the health system and to solve their challenges. The purpose of this study is to investigate the challenges and strategies for implementing intelligent systems in the health system.

  Methods

  The present study was a systematic overview with a comprehensive search of web sites, validated journals, SIDs, PubMed, Scopus, Google Scholar search engine and related books in this area. Basic approaches to the implementation of intelligent systems especially the expert system and artificial neural network were presented in the health system. We searched several key words including the Health system, Intelligence, Electronic health records, Challenges and solutions, and their combination, in the time range of 2012 -2019. The articles were about 120 articles, of which about 75 articles having higher relation with our research were selected.

  Results

  Using the knowledge of specialists in designing of intelligent health systems and the familiarity of professionals with health issues and challenges will help with interdisciplinary courses. The deficiencies in the country's communications infrastructure, including lack of coverage and Internet access, are among the other challenges. Other challenges include the limited technology and cost of the system.
  Discussion and

  Conclusion

  Intelligent health system has many potential. But successful implementation of intelligent systems in the health system, in addition to paying attention to the principles needed for any other intelligent system, including the consideration of organizational, managerial, economic, and technical factors, also requires the items mentioned in this article, which is required by the field activists Health in the implementation of these systems.

  Keywords: Health System, Electronic Health Record, Health Information