فهرست مطالب

زیست شناسی کاربردی - سال سی و دوم شماره 3 (پاییز 1398)

نشریه زیست شناسی کاربردی
سال سی و دوم شماره 3 (پاییز 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • پروانه روستایی، موسی رسولی*، آرش بابایی صفحات 9-21
  هدف این پژوهش بررسی اثر پاکلوبوترازول بر شاخص های فیزیولوژکی جوانه های بهاری انگور بود. محلول پاشی پاکلوبوترازول روی رقم بیدانه سفید با غلظت های0، 125، 250، 500 و 1000 میلی گرم درلیتر در سه تکرار (بلوک) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در اواخر دوره رکود جوانه ها در ملایر انجام شد. تغییرات شاخص های محتوای پرولین، مالون دی آلدهید، قندمحلول، پروتئین کل، رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم های پراکسیداز، پلی فنل-اکسیداز و آسکوربات پراکسیداز جوانه ها در بهار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اثر معنی دار و مطلوب پاکلوبوترازول را روی شاخص های پرولین، قندمحلول، پروتئین کل و آنزیم ها نشان داد. تیمار 500 میلی گرم درلیتر بیشترین اثر را در کاهش میزان مالون دی آلدهید جوانه های برگ (13 درصد کاهش نسبت به شاهد) و افزایش فعالیت آنزیم های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و آسکوربات پراکسیداز (بترتیب با مقادیر 563، 478 و 407 درصد افزایش نسبت به شاهد)، نشان داد. با توجه به تاثیرهای شاخص های مزبور در تعیین میزان تحمل به تنش های محیطی، غلظت 500 میلی گرم درلیتر بعنوان مناسب ترین غلظت در ارتقا سازش پذیری جوانه ها برای تحمل سرمای دیررس بهاره مشخص گردید.
 • رویا رضوی زاده* صفحات 22-38
  در این مطالعه تاثیر نانو ذرات نقره در اندازه های بین 94/53 و 5/288 نانومتر و در غلظت های 0، 5/2، 5، 10، 20، 40، 80 و 100 پی پی ام بر روی تغییرات شاخص های فیزیویولوژیکی مانند آنتوسیانین کل، الگوی پروتئین محلول کل و فعالیت آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز گیاهچه های گوجه (Solanum Lycopersicon)در محیط کشت درون شیشه مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که میزان آنتوسیانین در پاسخ به حضور نانوذرات نقره کاهش معنی داری را تا غلظت 10 پی پی ام به دنبال داشته است. پروتئین محلول کل گیاه با افزایش غلظت نانوذره در اندام هوایی افزایش و در ریشه با افزایش غلظت در 20 و 40 پی پی ام نسبت به شاهد کاهش نشان داد. همچنین شدت بیان شش باند پروتئینی تحت تیمار با نانو ذرات نقره تغییر نمود.با افزایش غلظت نانو ذرات در محیط کشت  افزایش در فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در ریشه ها و  اندام هوایی مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، پروتئین محلول کل، نانو فناوری، نانو ذرات نقره
 • عیسی سلگی*، حسن بیگدلی، آرزو سلیمانی صفحات 39-53
  این پژوهش با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین مس، روی و آهن در بافت های عضله و آبشش سه گونه کاراس طلائی (Carassius auratus)، سیاه کولی (Vimba persa) و زردپر (Luciobarbus capito) در سد منجیل انجام شد. یافته ها نشان داد که بالاترین میانگین غلظت در بافت ها و سه گونه ماهیان مربوط به فلز آهن است. در دو گونه کاراس طلائی و سیاه کولی، کمترین و بیشترین میانگین غلظت فلزات مورد مطالعه به ترتیب در بافت عضله و آبشش مشاهده شد. همچنین در گونه زردپر بیشترین مقادیر روی و آهن در آبشش و کمترین در عضله، اما برای فلز مس برعکس بود. بافت آبشش به دلیل آنکه جایگاه متابولیسم فلزات است، می تواند شاخص خوبی برای آلودگی توسط فلزات سنگین باشد. مقایسه میزان مس و روی در عضله گونه های کاراس طلائی، سیاه کولی و زردپر با استانداردهای جهانی حاکی از پائین بودن غلظت این دو فلز در مقایسه با حد مجاز استانداردهای جهانی بود. مقایسه میزان آهن در عضله سه گونه از ماهیان سد منجیل استان گیلان با استانداردهای جهانی حاکی از بالا بودن غلظت این فلز در هر سه گونه در مقایسه با استاندارد (FDA) و پائین بودن آن در هر سه گونه در مقایسه با حد مجاز استاندارد WHO بود.
  کلیدواژگان: سد منجیل، فلزات سنگین ضروری، auratus Carassius، Luciobarbus capito، Vimba persa
 • حسین باقری، موسی سلگی*، مینا تقی زاده، عباس میرزاخانی صفحات 54-68
  در این پژوهش تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت و تنش خشکی بر خصوصیات رشدی چمن اسپورت بررسی گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و با اعمال دو فاکتور نوع بستر (کود دامی، سوپرجاذب نانوکامپوزیت به همراه کود دامی و ورمی کمپوست به علاوه سوپرجاذب نانوکامپوزیت) و دوره آبیاری (بدون تنش، آبیاری پنج روزه و 10 روزه) در فضای باز اجرا گردید. نتایج نشان داد که تاثیر بستر حاوی نانوکامپوزیت سوپرجاذب بر صفات وزن تر و خشک و عمق نفوذ ریشه معنی دار گردید. تاثیر دوره آبیاری بر صفات وزن تر، وزن خشک، عمق نفوذ ریشه، میزان کلروفیل b، کلروفیل کل، هیدرات کربن، نشت یونی معنی دار بود و در دوره آبیاری پنج روزه کیفیت ظاهری چمن حفظ گردید. معنی دار بودن اثر متقابل نوع بستر و فاصله آبیاری در میزان پرولین و کلروفیل a نشانگر افزایش توان عبور چمن از تنش در بستر حاوی نانوکامپوزیت با دوره آبیاری پنج روزه بود.
  کلیدواژگان: آبیاری، تنش فضای سبز، ورمی کمپوست، هیدروژل
 • بهزاد امیر، سعید سبحانی راد* صفحات 69-82
  هدف از انجام این آزمایش، تعیین ترکیبات شیمیایی و بررسی روش های تانن زدایی در برگ گردوی ایرانی (Junglans regia L.) و تخمین فراسنجه های تخمیری آن ها به روش تولید گاز بود. روش های مذکور شامل روش های خیساندن، جوشاندن، پرکولاسیون و سوکسله بودند. نتایج نشان داد که کاهش مقدار تانن در تمامی روش های فرآوری نسبت به تیمار شاهد معنی دار بود. همچنین روش خیساندن سبب افزایش معنی دار پروتئین خام، انرژی خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی نسبت به سایر تیمارها شد. فرآوری به روش خیساندن نسبت به سایر تیمارها سبب افزایش معنی دار تولید گاز تجمعی و تولید گاز از بخش نامحلول (b) و افزایش غیرمعنی دار نرخ تولید گاز (c)، انرژی قابل متابولیسم و هضم پذیری ماده آلی شد (05/0<p). لذا با توجه به نتایج به دست آمده، روش خیساندن و استفاده از آب مقطر نسبت به اتانول، روش مناسبی جهت استخراج تانن از برگ گردو و مصرف آن در خوراک نشخوارکنندگان می باشد.
  کلیدواژگان: برگ گردو، روش های تانن زدایی، تولید گاز، خصوصیات تخمیری
 • محمدرضا کریم، حسین صبوری*، احمدرضا دادرس صفحات 83-103
  شناسایی مکان های کنترل کننده صفات کمی به ویژه در وضعیت تنش از موضوع های مهم حوزه به نژادی است. پژوهش حاضر در راستایی شناسایی نشانگر های مولکولی که ارتباط معنی داری با صفات مرتبط در برنج با استفاده از  نشانگر ISSR و 59 ژنوتیپ برنج و 21 صفت زراعی در شرایط غرقاب و تنش خشکی انجام شد. ژنوتیپ های مورد بررسی براساس  نشانگر های بین ریزماهواره ای در مجموع 144 باند با میانگین 4/14  باند به ازای هر جایگاه نشانگری ایجاد نمود و از 144 باند تشکیل شده 17/69 درصد از باند ها چندشکل بودند. بیشترین محتوای اطلاعات چند شکل(PIC) را آغازگر ISSR-7 با 49/0 و آغازگرهایی ISSR-2، ISSR-8، ISSR-9 و ISSR-10 با 47/0 کمترین مقدار PIC را به خود اختصاص دادند. تجزیه ارتباط با استفاده از ماتریس ساختار جمعیت و با مدل های آماری GLM و MLM با استفاده از نرم افزار TASSEL  برای 21 متغیر انجام شد. مدل MLM   توانست در شرایط نرمال 96 نشانگر و در شرایط تنش خشکی 80 نشانگر معنی دار را مرتبط با 21 صفت مورد بررسی در سطح احتمال پنج درصد شناسایی نماید. مطابق نتایج تجزیه ارتباط در شرایط نرمال بالاترین ضریب تبین (در مدل MLM) مربوط به آلل ISSR7-2 به میزان 27/29 درصد و در شرایط تنش خشکی بالاترین ضریب تبین (در مدل GLM) مربوط به آلل ISSR1-6 به مقدار 77/22 درصد بود. با توجه به نتایج، پیش بینی می شود استفاده از نشانگرهای ISSR ردیابی شده در این پژوهش درصورت تایید و پس از اختصاصی شدن، با اطمینان زیادی در برنامه های انتخاب به کمک نشانگر امکان پذیر باشد.
  کلیدواژگان: تجزیه ارتباط، برنج، تنش خشکی، ISSR، TASSEL
 • آمنه سازگار، امید صفری*، شهناز دانش، فائزه یزدانی مقدم صفحات 104-114
  ماهی خواجو از جمله آبزیان موجود در زیستگاه های آبی مختلف شمال شرق کشور است. با توجه به توانایی زیست این گونه در زیستگاه های مختلف تعداد 124 نمونه ماهی از هفت منطقه مختلف واقع در شمال شرق ایران در دو حوضه آبریز تجن و کویر نمونه برداری گردید، از سمت جانبی چپ نمونه ها عکسبرداری و تعداد 17 لندمارک) مرز نشانه) جهت استخراج داده های شکل بدن رقومی  گردید. تفاوت معنی داری بین شکل بدن هر پنج جمعیت مورد مطالعه وجود داشت.  عمده ی این تفاوت ها مربوط به تغییرات در ناحیه پوزه، عمق سر، موقعیت باله ی سینه ای و مخرجی و بودند، که بیانگر انعطاف پذیری این بخش ها در پاسخ به شرایط محیطی زیستگاه جمعیت های مورد بررسی می تواند باشد. داشتن دهان با موقعیت شکمی، شکل سر و شکل بدن کاملا دوکی شکل به عنوان ویژگی های مشترک در بین اعضای این گونه بودند که می تواند بیانگر عامگرا بودن شکل بدن این گونه ساکن در رودخانه به عنوان یک مزیت باشد.
  کلیدواژگان: حوضه تجن، حوضه کویر، سازگاری ریختی، رودخانه
 • یزدان کیوانی*، محمود بنی مسنی، عیسی ابراهیمی صفحات 115-128
  به منظور مقایسه ریخت سنجی جمعیت های تیله خوس(Capoeta capoeta) ، 713  قطعه ماهی از 32 رودخانه حوضه خزر، ارومیه و هریرود مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها پس از صید، توسط محلول گل میخک 1٪ بیهوش و در فرمالین 10% تثبیت و به آزمایشگاه انتقال یافتند. تصایر دیجیتال با استفاده از دوربین هشت مگاپیکسلی با شرایط یکسان تهیه و با استفاده از نرم افزار Tpsdig2لندمارک گذاری شدند. روی همگذاری لندمارک ها با استفاده از تحلیل پروکراست و حذف تغییرات غیرشکل با نرم افزار TpsRelwانجام شد. نتایج تحلیل متغیرهای کانونی نشان داد که تفاوت معنی داری بین جمعیت های سه حوضه وجود دارد و جمعیت هریرود کاملا از جمعیت ارومیه تفکیک شد. جمعیت خزر با هر دو جمعیت همپوشانی نشان داد. تحلیل خوشه ای جمعیت ها با ضریب کوپرنیک 818/0، جمعیت های مورد مطالعه را به دو گروه اصلی تقسیم کرد، خزر و هریرود در یک گروه و ارومیه در یک گروه مجزا که نشان دهنده شباهت بیشتر حوضه خزر و هریرود به همدیگر است. فاصله جغرافیایی و تفاوت های زیستگاهی می تواند علت این امر باشد، با این وجود برای نتیجه گیری دقیق تر نیاز به مطالعات مولکولی می باشد.
  کلیدواژگان: حوضه خزر، حوضه ارومیه، حوضه هریرود، سیاه ماهی، کپورماهیان
 • محمد افشارشاندیز، حسن رهنما*، حسین آذرنیوند صفحات 129-140
  گلرنگ یکی از گیاهان روغنی و سازگاریافته به شرایط سخت ایران است. ارقام زراعی زیاد و متنوعی از این گیاه در کشور وجود دارد. ارقام گلرنگ محتوای اسید چرب امگا6 بالایی دارند که نشاندهنده وجود مسیرهای پیشرفته ساخت اسیدهای چرب غیراشباع با زنجیره نسبتا بلند در این گیاه است. به همین دلیل است که این گیاه گزینه مناسبی برای مهندسی مسیرهای مختلف سنتز اسیدهای چرب زنجیره بلند شناخته میشود. کشت بافت پیش نیاز انجام مهندسی ژنتیک (متابولیت) در گیاهان است. بدین منظور در این تحقیق شرایط بهینه کشت بافت رقم گلمهر گلرنگ انجام شد. برای این منظور پاسخ به ساقهزایی سه ریزنمونه ریشه، محور زیرلپه و لپه بر روی محیط MS غنیشده با غلظتهای مختلف TDZ/NAA و Zeatin/NAA بررسی شد. سپس تیمارهای پرزایی (Multiplication) و طویلسازی ساقه های بازاشده اعمال و در نهایت تیمارهای مختلف ریشهزایی نوساقه ها بررسی شد. بیشترین باززاییهای مشاهده شده 8/28%، 15/25 و 53/24% به ترتیب برای تیمارهای محور زیر لپه(TDZ=0.5,NAA=0)، ریشه (TDZ=0.5,NAA=2) و لپه (TDZ=0.5,NAA=2) بدست آمد. همچنین تیمار هورمونی BA(0.5mg/L)+Thiamin-HCl (4mg/L) توانست باعث پرزایی در ریزنمونه های باززا شده شود. به منظور افزایش باززایی ریزنمونه هایی که کالوس داده بودند، تیمار هورمونی BA(1mg/L) + NAA (1mg/L) اعمال شد که این تیمار تاثیر معنیداری در باززایی ریزنمونه های کالوس داده نداشت. در این تحقیق نیز ریشهدهی نوساقه ها با تیمارهای هورمونی مختلف با فراوانی کمتر از چهار درصد بدست آمد.
  کلیدواژگان: باززایی، کالوس زایی، کشت بافت، گلرنگ
 • حسین معتمدی*، هدی سباتی صفحات 141-158
  دمولسیفایرهای شیمیایی که برای شکست امولسیون های آب در نفت بکار می روند سمی هستند و اثرات زیان باری بر محیط-زیست دارند. به همین دلیل بیودمولسیفایرها به عنوان ترکیبات سازگار با محیط زیست به عنوان یک جایگزین مطرح هستند. هدف از تحقیق حاضر دستیابی به باکتری های مولد بیودمولسیفایر است. برای این منظور با نمونه گیری از رسوبات نفتی، جدایه های مولد بیودمولسیفایر با استفاده از روش های غنی سازی در محیط پایه نمکی با پارافین مایع جداسازی و جدایه های برتر با استفاده از روش های کمی و کیفی غربالگری انتخاب شدند. شرایط رشد بهینه این جدایه ها و اثر نوع منبع کربن بر تولید بیودمولسیفایر بررسی و با استفاده از روش های فنوتیپی و تعیین توالی ژن 16S rRNA تعیین هویت گردیدند. در نتیجه ی این تحقیق جدایه هایHS20 و HS22 به ترتیب با 43/71 و 71/85 درصد شکست امولسیون آب در نفت سفید به عنوان Alcaligenes sp. strain HS20 و Alcaligenes sp. strain HS22 شناسایی شدند. دما، pH و منبع نیتروژن بهینه رشد جدایهHS20 40 درجه سانتی گراد، 7 و سدیم نیترات و برای جدایه HS22 35 درجه سانتی-گراد، 7 و آمونیوم نیترات بود. بیودمولسیفایر جدایه HS20 خارج سلولی و جدایه HS22 در دو موقعیت خارج سلول و متصل به سلول حضور دارد. هر دو جدایه در حضور منابع کربنی هیدروفیل یا مخلوط هیدروکربن های هیدروفیل و هیدروفوب توانایی تولید بیودمولسیفایر دارند. نتایج این پژوهش نشان داد این جدایه ها توانایی تولید بیودمولسیفایر و شکست امولسیون آب در نفت را در حد مناسبی دارند. بنابراین ارزیابی پتانسیل این سویه ها به منظور بهبود شکست امولسیون-های نامطلوب آب در نفت خام در مقیاس صنعتی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: بیودمولسیفایر، جداسازی زیستی، امولسیون آب در نفت، شکست امولسیون
 • شهلا هاشمی*، فرشته محمد حسنی صفحات 159-173
  کادمیوم در زمره فلزات سنگین می باشد و غلظت بالای آن سمیت زیادی برای گیاهان و حیوانات دارد. شناسایی گیاهان مقاوم به کادمیوم از جمله سویا، که یکی از گیاهان مهم روغنی محسوب می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، اثرات تیمار کادمیوم (0، 200 و 400 میکرومولار) بر رشد ریشه و ساقه و محتوای مالون دی-آلدئید، فنل کل، پراکسید هیدروژن، کلروفیل، آنتوسیانین و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در سه رقم تلار، کاسپین، DPX گیاه سویا گزارش شد. نتایج نشان داد که تیمار کادمیوم باعث کاهش پارامترهای رشد ریشه و ساقه، کلروفیل در تلار، کاسپین، DPX شد که این کاهش در تلار چشمگیرتر بود. میزان آنتوسیانین، فنل و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در تیمار گیاهان با کادمیوم در سه رقم سویا افزایش یافت. بیشترین محتوای فنل در تیمار 400 میکرومولار کاسپین و DPX بود اما بیشترین محتوای آنتوسیانین در تیمار 400 میکرومولار تلار، کاسپین و DPX مشاهده شد. محتوای پراکسید هیدروژن در تیمار کادمیوم 400 میکرومولار در ارقام تلار، DPX و کاسپین نسبت به تیمار200 میکرومولار به ترتیب 16، 7، 9 درصد افزایش یافت. محتوای مالون دی آلدئید در هر سه رقم در تیمار 400 میکرومولار کادمیوم نسبت به شاهد، افزایش معنی داری دیده شد. بالاترین محتوای مالون دی آلدئید نیز در تیمار 400 میکرومولار کادمیوم در رقم تلار مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که رقم تلار تحت تنش کادمیوم حساسیت بیشتری نسبت به رقم های کاسپین، DPX دارد. به عبارت دیگر رقم های کاسپین و DPX مقاومت بالاتری در مقابل سمیت کادمیوم دارند.
  کلیدواژگان: کادمیوم، سویا، پراکسید هیدروژن، آنتوسیانین، فنل
|
 • Parvaneh Roostaei, Mousa Rasouli *, Arash Babaei Pages 9-21
  Propose of this study was investigation on the effect of paclobutrazol on physiological parameters of spring buds of grapes. Spraying of paclobutrazol was carried out on cultivar of Bidane Sefide at concentrations of 0, 125, 250, 500 and 1000 mg/L with three replicate contest of the randomized complete block design (CRB) in late buds dormancy in Malayer. Chosen in of proline, malondialdehyde, soluble sugar, total protein, photosynthesis pigments and enzymes activity of peroxidase, polyphenol oxidase and ascorbate peroxidase of buds were measured in spring. Results were shown significant effect of paclobutrazol on parameters of proline, soluble sugar, total protein and mentioned enzymes. Treatment of 500 mg/L had the most effect on reduced of malondialdehyde levels (with 13% decrease compared to the control) and increased the activity of peroxidase, polyphenol oxidase and ascorbate peroxidase (with 563, 478, 407 decrease compared to the control, respectively). Due to the effects of these parameters on determining tolerance to environmental stresses, concentration of 500 mg/L was determined as best concentration to improve the adaptability of buds for late cold spring tolerance
  Keywords: antioxidant enzymes, Malondialdehyde, Proline, soluble sugar, Total protein
 • Roya Razavizadeh * Pages 22-38
  TodayToday, synthetic nanoparticles encompass a wide range of particles with unique properties and have many applications in the field of nanotechnology. Due to the emergence and lack of understanding of the consequences of using nanoparticles, investigating the effect of releasing these particles in the environment at various biological levels is important. In this study, the effects of nanoparticles of silver in concentrations of 0, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80 and 100 ppm on physiological parameters such as total anthocyanin, total soluble protein and enzyme activities of Catalase, Ascorbate peroxidase and Superoxide dismutase in tomato seedlings (Solanum Lycopersicon) under in vitro were evaluated. The results showed that anthocyanin levels in response to the presence of silver nanoparticles decreased significantly to 10 ppm concentration. The total protein soluble protein increased with increase in the concentration of nanoparticles in the shoot and decreased with increasing concentrations at 20 and 40 ppm compared to the control. The intensity of expression of six protein bands treated with silver nanoparticles also changed. Increasing the concentration of nanoparticles in the medium increased the activities of catalase and superoxide dismutase and decreased ascorbate peroxidase activity in the roots. However, in shoot, increased activity of peroxidase and catalase, and decreased activity of superoxide dismutase in response to high concentrations of silver nanoparticles. The results indicated that the presence of silver nanoparticles in the tomato culture medium leads to responses at physiological and molecular levels.
  Keywords: antioxidant enzymes, nanotechnology, silver nanoparticles, total soluble protein
 • Eisa Solgi *, Hasan Bigdeli, Arezoo Solimany Pages 39-53
  This research was conducted to investigate the concentration of heavy metals of copper, zinc and iron in muscle and gill tissues of Carassius auratus, Vimba persa and Luciobarbus capito in Manjil dam. The results showed that the highest mean metal concentration in the tissues and the three fish species belonged to iron. In both Carassius auratus and Vimba persa, the lowest and highest mean concentrations of the studied metals were observed in muscle and gill tissue, respectively. In Luciobarbus capito, the highest levels of zinc and iron in the gills and the lowest in the muscle, for the copper metal were in reverse, however Gill tissue can be a good indicator of heavy metal contamination since it is the location of metal metabolism. Comparison of copper and zinc in the muscles of the species of Carassius auratus, Vimba persa and Luciobarbus capito, with global standards indicated the lower concentration of these metals compared to the global standards. Muscle tissue iron content of the three species of Manjil Dam Lake was high compared to the standard threshold of the American Food and Drug Administration (FDA) and low in all three species compared to the WHO standard.
  Keywords: Carassius auratus, Essential Heavy Metals, Luciobarbus capito, Manjil Dam, Vimba persa
 • Hossein Bagheri, Mousa Solgi *, Mina Taghizadeh, Abbas Mirzakhani Pages 54-68
  This experiment was carried out based on a completely randomized design with three replications and two factors by applying a type of bed (manure, manure plus superabsorbents nanocamposite and vermicompost plus superabsorbents nanocamposite) and irrigation period (no stress, 5-day and 10-day) in the farm. Shoot and root height, fresh and dry weight, chlorophyll content, root penetration depth, carbohydrate, chlorophyll, prolin, carotenoid and ion leakage cnotents were measured in this experiment. The results showed that the bed containing nanocomposite superabsorbent was significant on fresh weight, dry weight and root penetration depth. The effects of irrigation period were significant on fresh weight, dry weight, root penetration depth, chlorophyll b, chlorophyll, carbohydrate, electrolyte leakage and quality (NTEP). The quality was maintained in five-day irrigation period. The interaction between bed and the irrigation period was significant for proline and Chlorophyll which indicating the tolerance of five-day irrigation period in the bed containing superabsorbents nanocomposites.
  Keywords: Hydrogel, Irrigation, Landscape, stress, Vermicompost
 • Behzad Amir, Saeed Sobhani Rad * Pages 69-82
  The aim of this study was to determine the chemical composition and evaluation of extraction methods of tannin from leaves of Iranian walnut (Juglans regia L.) and estimation of fermentative parameters by gas production technique. Mentioned methods include maceration method, boiling method, percolation method, and Soxhlet method. The results showed that the number of tannins in all the processing methods was reduced significantly compared to the control treatment (p<0.05). Crude protein, crude energy, natural detergent fiber and acid detergent fiber were also increased to compare to other treatments, significantly (p<0.05). Soaking Process compared to other treatments increased significantly cumulative gas production, the fermentable fraction (b) of gas production and also increased insignificantly the parameters of rate (c) of gas production, metabolizable energy, and digestibility of organic matter. Therefore, by comparing the chemical composition and fermentative characteristics of the processed products, it can be concluded maceration method and use distilled water compared to ethanol, is a suitable method for the extraction of tannin and its use in ruminants' feedstuff.
  Keywords: walnut, tannin removal methods, gas production, fermentation characteristics
 • Mohamad Reza Karim, Hossein Sabori *, Ahmad Reza Dadras Pages 83-103
  Identification of quantitative traits loci, especially in stress, is one of the important issues in plant breeding. The present study was conducted to identify molecular markers that have a significant relationship with related traits in rice using ISSR markers and 59 rice genotypes and 21 agronomic traits in the flooding and drought stress conditions. The genotypes were based on ISSR markers in a total of 144 bands with an average of 14.4 bands for each marker, and of 144 bands, 69.17% of the bands were polymorphic. The largest polymorphic information content (PIC) was initiated by ISSR-7 with 0.49 and the ISSR-2, ISSR-8, ISSR-9 and ISSR-10 primers with the lowest PIC of 0.47. The association analysis was performed using population structure matrix with GLM and MLM statistical models using the TASSEL software for 21 variables. The MLM model was able to detect meaningful markers in flooding condition of 96 markers in drought stress conditions and related to 21 traits examined at a probability level of 5%. According to the results of association analysis in flooding conditions, the highest correlation coefficient (in the MLM model) of the ISSR27-2 allele was 29.27% ​​and in the drought stress, the highest correlation coefficient (in the GLM model) was related to the ISSR1-6 allele of 77.7 22 percent. According to the results, it is anticipated that the use of ISSR markers detected in this study, if confirmed and after being confined, is highly confident in the selection breeding programs with the help of the molecular marker.
  Keywords: Association analysis, rice, Drought stress, ISSR, TASSEL
 • Ameneh Sazgar, Omid Safari *, Shahnaz Danesh, Faezeh Yazdani Moghaddam Pages 104-114
  Khajoo fish is one of native fishes existing in the northeast of country. Regarding the ability of this species to live in the different habitats, 124 fishes from Tajan and Kavir basins were caught in seven different locations in the northeast of Iran. The left side of the samples was shot and 17 landmarks (sign mark) were digitized to extract body shape data. There was a significant difference between the bodies shapes of all five populations studied. Most of these differences were related to changes in the muzzle region, head depth, chest and thoracic position, indicating the flexibility of these parts in response to the environmental conditions of the habitat of the populations under study. Having a mouth with abdominal position, head shape, spindly body shape were common features among members of this species, which could indicate the generality of the shape of the body of this species, which for species that are found in variable environments such as rivers life, can be an advantage.
  Keywords: Tajan basin, Kavir basin, Morphological adaptation, River
 • Yazdan Keivany *, Mahmood Banimasani, Eisa Ebrahimi Pages 115-128
  In order to compare the geometric morphometrics of teilehkhus (Capoeta capoeta) populations, 713 specimens from 32 rivers in Caspian Sea, Urmia and Harirud basins were examined. Specimens were anesthetized in 1% clove oil solution after catching by a seine net and fixed in 10% formalin and transfered to laboratory for further studies. The specimens were photographed in a sililar condition by a Cannon 8MP and land marked in Tpsdig2 software. Superimposition of the landmarks was performed by Procrustes analysis to eliminate non-shape variations in TpsRelw. The Canonical Variate Ana;ysis (CVA) results of geometric morphometry showed significant differences among the populations and Harirud population was fully separated from Urmia populations. Caspia Sea population overlapped the both other populations. The Cluster Analysis (CA) grouped Harirud and Caspian Sea populations as a separate group from Urmia population, indication a more similarity between the Harirud and Caspian Sea populations. However, for more details, molecular studies are needed.
  Keywords: Caspian Sea basin, Urmia basin, Harirud Basin, barb, Cyprinidae
 • Mohammad Afsharshandiz, Hasan Rahnama *, Hossein Azarnivand Pages 129-140
  Safflower (Carthamus tinctorius) is one of the oil crops which well adapted to Iran's semi-hard land. High content of omega-6 fatty acids in safflower oils representing an advanced semi-long chain poly unsaturated fatty acid (SLC-PUFA) pathway in the plant, and make this plant as a suitable candidate for SLC-PUFA pathway engeeniring. Tissue culture optimization and plant regeneration is a prerequisite for any genetic engineering procedure. In this research, the optimisation of tissue culture of Golmehr cultivar was done. For this, regeneration of three explants include root, hypocotyle and cotyledon on MS riched by different concentration of TDZ/NAA and Zeatin/NAA was investigated. Shoot propagation, shoot elongation and root induction studied in the present work. Shoot regenerations were obtained in TDZ=0.5mg/L with 28.8%, TDZ=0.5mg/L+NAA=2mg/L with 25.15% and TDZ=0.5mg/L+NAA=2mg/L with 24.53% was obtained in hypocotyle, root and cotyledon explant respectively. The highest propagation was observed in BA=0.5mg/L+Thiamin-HCl=4mg/L treatment for regenerated explants. However, BA=1mg/L+NAA=1mg/L treatment have no significant effects on the regeneration of callus inducing explants. In this research, we obtain less than 4% rooting in shoots by hormonal treatment.
  Keywords: regeneration, callugenesis, tissue culture, safflower
 • Hossein Motamedi *, Hoda Sabati Pages 141-158
  Chemical demulsifiers that are used for breaking water in oil emulsions, are toxic and have adverse side effects for environment. So, biodemulsifiers have been suggested as an environmental friendly alternative. The aim of this study was to achieve biodemulsifier producing bacteria. For this purpose, biodemulsifier producing bacteria were isolated from deposits in oil reservoirs in petroleum refinery through enrichment in saline-based enrichment medium with liquid paraffin and screened in quantitative and qualitative screening methods. Optimum growth condition of the selected isolates as well as the effect of carbon source on biodemulsifier production were assessed and these isolates were identified based on phenotypic methods a sequencing of 16S rRNA gene. As a result, HS20 and HS22 isolates with 71.43 and 85.71percentage demulsification of water in kerosene were identified as Alcaligenes sp. strain HS20 and Alcaligenes sp. strain HS22, respectively. Optimum temperature, pH and nitrogen source for HS20 were as 40°C, 7 and NaNO3 and for HS22 were 35°C, 7 and NH4NO3. The HS20 biodemulsifier was extracellular while in case of HS22 was in both extracellular and cell attached forms. Both isolates were able to produce biodemulsifier in the presence of hydrophilic and/or mixture of hydrophilic and hydrophobic hydrocarbons. The results of this study showed that these isolates have appropriate biodemulsifier production and emulsion breaking. Therefore, evaluation of their potential to improve the breakdown of undesirable water in crude oil emulsions at industrial scale is proposed.
  Keywords: Biodemulsifier, Biological separation, Water in oil emulsion, Emulsion breaking
 • Shahla Hashemi *, Fereshteh Mohamadhasani Pages 159-173
  In the current study, the effect of different concentrations of cadmium (0, 200, 400μM) on  root and shoot growth, malondialdehyde (MDA), total phenol, hydrogen peroxide (H2O2), chlorophyll  and anthocyanin contents, phenylalanine ammonia lyase (PAL) activity were investigated in three varieties of soybean plant (Telar, DPX, Caspian). The results showed that Cd treatment caused reduction of root and shoot biomass, chlorophyll a content in all three cultivars with the highest reduction in Telar. Significant increase in total phenolics and anthocyanin contents and PAL activity was observed in all the three soybean cultivars with the Cd treatment. The content of MDA in all three cultivars was significantly increased in 400µM concentration of Cd treatment as compared to control. The results of this study indicated that Telar cultivar was the most sensitive cultivare to cadmium stress compared with Caspian and DPX cultivars.
  Keywords: cadmium, soybean, H2O2, anthocyanin, Phenol