فهرست مطالب

مطالعات مدیریت ترافیک - پیاپی 53 (تابستان 1398)
 • پیاپی 53 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید تیمور حسینی، داود دعاگویان*، احمد کرمی اسد صفحات 1-30
  آمارهای تلفات نوروزی سال 1397 (از 24 اسفند 1396 تا 14 فروردین 97) نشان از رشد 2/18درصدی می دهد؛ بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که چه پارامترهایی در افزایش این آمار موثر بوده است؟ این تحقیق از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، ترکیبی از دو روش کیفی و کمی است. جامعه آماری بخش کیفی نخبگان راهور ناجا و اساتید جامعه شناسی، حقوق و روان شناسی و روش نمونه گیری برای رسیدن به اشباع نظری گلوله برفی و جامعه آماری بخش کمی کارشناسان راهور (600نفر) که با استفاده از جدول مورگان تعداد 233 نفر با روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است. در مجموع بر پایه آزمون های تحقیق می توان بیان داشت که از بین عوامل چهارگانه، عوامل انسانی در اولویت اول، عوامل فنی در اولویت دوم، عوامل اجتماعی در اولویت سوم و عوامل محیطی در اولویت چهارم از حیث تاثیرگذاری و تبیین تلفات انسانی در نوروز 1397 سهم معنا داری دارند. نتایج تحقیق کیفی نشان می دهد که از بین عوامل انسانی، خستگی و خواب آلودگی راننده، مصرف مشروبات الکلی و عدم آشنایی راننده با جاده؛ از بین عوامل فنی، نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه، نقص در سیستم ترمز؛ از بین عوامل محیطی (جاده و آب و هوا) نوع شانه راه، پایین بودن ایمنی راه ها و نقایص راه در افزایش تلفات جاده ای نوروز 1397 موثر بوده اند.
  کلیدواژگان: تلفات نوروزی، راننده، 1397، راهور ناجا، عوامل
 • لیلا ذوقی*، آنیتا باغدا ساریانس، راضیه جهانشاهی صفحات 31-56

  تجزیه و تحلیل تصادف های جاده ای ایران نشان می دهد که مهم ترین عامل بروز تصادف های رانندگی ایران عامل انسانی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خستگی با رفتار رانندگی با متغیر میانجی سلامت عمومی در کاربران ترافیکی انجام شد. به منظور دست یابی به این هدف از میان کلیه کاربران ترافیکی مناطق 22گانه راهنمایی رانندگی شهر تهران که دارای تصادفات رانندگی بودند، به روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 169نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس رانندگی منچستر، پرسش نامه های سلامت عمومی و مقیاس خستگی چالدر بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS، ویراست 18 و لیزرل انجام گرفت. نتایج یافته ها نشان دادند سلامت عمومی در رابطه خستگی با رفتار رانندگی  میانجی گر کامل است. هم چنین الگوی پیشنهادی از برازش نسبتا خوبی با داده ها برخوردار است. با توجه به یافته های پژوهش می توان از سنجش سلامت عمومی از جمله ملاک های اعطای تصدیق رانندگی با وسایل نقلیه عمومی قرار گیرد. هم چنین پلیس راهنمایی و رانندگی می تواند با توجه به یافته های پژوهش تکنیک های رفتاری کاهش خستگی رانندگی را در غالب آگهی های بازرگانی به کاربران ترافیک آموزش دهد.

  کلیدواژگان: خستگی، رفتار رانندگی، سلامت عمومی
 • جواد منظمی تبار*، اکبر صادقی صفحات 57-80
  مهارت های ارتباطی در سلامت رفتاری و اجتماعی افسران ناجا نقش به سزایی دارند. برخورداری از این مهارت ها برای انجام موفقیت آمیز وظایف و ماموریت های پلیس، به خصوص پلیس راهور امری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش عملی مهارت های ارتباطی در کنترل استرس و فشارهای اجتماعی افسران پلیس راهور انجام شده است. این تحقیق به روش شبه آزمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افسران پلیس راهور بود. نمونه آماری پژوهش حاضر 60 نفر از  افسران پلیس راهور هستند، که به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شده اند. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس استرس کوهن است که یک بار پیش از آغاز برنامه آموزش عملی مهارت های ارتباطی و یک بار نیز در پایان دوره ی آموزشی توسط افسران راهور تکمیل شدند. یافته ها نشان داد که میانگین نمرات پیش آزمون در گروه آزمایش 76/25 و میانگین پس آزمون آن 13/21 است که نسبت به پیش آزمون کاهش داشته است. هم چنین میانگین نمرات پیش آزمون استرس  افسران  در گروه کنترل 7/26 و میانگین پس آزمون 36/25 است که نسبت به پیش آزمون کاهش داشته است. هم چنین نتایج نشان داد برنامه آموزش عملی مهارت های ارتباطی پلیس در افزایش مدیریت استرس افسران راهور موثر بوده است.
  کلیدواژگان: مهارت ارتباطی، آموزش عملی، کنترل استرس، پلیس
 • سید فرزین فائزی*، مصطفی ساسانی صفحات 81-100
  افزایش سریع وسایل حمل‏ونقل موتوری به ویژه اتومبیل و استفاده بیش از حد از آن در شهرهای کشور، همراه با رشد جمعیت و گسترش بی‏رویه آن و نیز عدم برنامه‏ریزی های علمی و جامع و فقدان یک سیستم حمل‏ونقل عمومی کارآمد، باعث بروز مشکلاتی نظیر آلودگی های شدید زیست محیطی، تراکم‏های ترافیکی زیاد و خسته‏کننده، اتلاف وقت زیاد شهروندان، مصرف بیش از حد انرژی، ناامنی جاده ها و تصادفات منجر به جرح و مرگ شده است، به نحوی که زندگی در شهرهای بزرگ را دشوار ساخته است. از این‏رو هدف این تحقیق، ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوس بی‏آرتی در کلان شهر کرج براساس شاخص‏های حمل‏ونقلی است. روش جمع‏آوری اطلاعات در این پژوهش به‏صورت اسنادی کتابخانه‏ای و میدانی از طریق پرسش نامه است. ابتدا براساس اطلاعات پرسش نامه و انجام مصاحبه با کارشناسان خبره در حوزه حمل‏ونقل و مدیریت شهری کرج و با استفاده از طیف لیکرت، معیارهای موثر در ارزیابی عملکرد سامانه اتوبوس‏های تندرو تعیین شدند. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP)) به اولویت‏بندی معیارها پرداخته شد. اطلاعات با نرم‏افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد از میان 23 معیار شناسایی شده، ده معیار در عملکرد بی‏آرتی موثر است که مهم ترین معیار، ازدحام جمعیت با وزن (259/0) است. در بین معیارهای مورد بررسی، معیارهای سرفاصله زمانی با وزن (225/0)، زمان سفر با وزن (184/0) در اولویت بعدی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بی‏آرتی، کرج، تصمیم‏گیری چند معیاری، حمل‏ونقل عمومی، عملکرد
 • اصغر آقایی، علی محمد رعیتی*، محسن امیری مقدم صفحات 101-118
  امروزه مسائل و مشکلات حمل ونقل درون شهری (بی آرتی) از قبیل افزایش خسارت های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، مشکلات نظارت و مدیریت در حمل ونقل، افزایش زمان های تلف شده و روند رشد سریع تقاضای حمل ونقل به ویژه در روزها و ساعات اوج، کاهش منابع انرژی و... به یک مشکل جدی تبدیل شده است. این تحقیق براساس این سئوال تدوین شده است که: آیا با استفادهسامانه های اطلاعات جفرافیای در خطوط بی آرتی و به کارگیری مدیریت بحران می توان این سوانح را کاهش داد؟ این تحقیق از نظر اجرا توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است؛ جامعه مورد مطالعه صاحب نظران و کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت بحران تهران و شرکت بهره برداری واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در بازه زمانی 95-96، به تعداد 270 نفر و حجم نمونه 160 است که با استفاده از جدول مورگان تعیین شده است .ابزار تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته است. نتایج نشان داد که بین استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی و به کارگیری مدیریت بحران در کاهش سوانح رابطه معناداری وجود دارد، راه کار کاهش تصادفات شهری در برون رفت از روش های سنتی و حرکت به سمت روش های نوین است. در صورت عدم حرکت به این سمت به دلیل نقایص موجود در سیستم حمل ونقل هم چنان عدد سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه در این بخش برابری می کند و باید با بسترسازی زمینه های پیاده سازی هوشمندسازی در قالب مدیریت بحران، علاوه بر کاهش سوانح، زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز فراهم کرد.
  کلیدواژگان: سامانه اطلاعات جغرافیایی، مدیریت بحران، حمل ونقل هوشمند، بی آرتی
 • ابوالفضل رباطی* صفحات 119-134
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین اخلاق شهروندی با رفتار ترافیکی شهروندان منطقه 17 شهرداری تهران انجام شد. روش پژوهش از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع هم بستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان بالای 18 سال (18 تا 59 سال) ساکن در منطقه 17 شهرداری تهران (که سابقه یک بار رانندگی دارند) است. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 384 نفر برآورد شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه اخلاق شهروندی صالحی (1391) دارای 31 گویه و پرسش نامه رفتار ترافیکی محقق ساخته دارای 18 گویه در طیف 5 درجه ای لیکرت است. روایی هر دو پرسش نامه از لحاظ صوری و محتوایی به تایید رسید. محاسبه پایایی پرسش نامه ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 و 84/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های K-S و ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین اخلاق شهروندی (حس نوع دوستی، مسئولیت پذیری، رعایت حقوق دیگران، نظم، زیست مسالمت آمیز) با رفتار ترافیکی شهروندان منطقه 17 شهرداری تهران رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق شهروندی، رفتار ترافیکی، مسئولیت پذیری، نظم، زیست مسالمت آمیز
|
 • Seyyed Teymour Hosseini, Davod Doagoyan *, Ahmad Karami Asad Pages 1-30
  According to the 2018 Norouz casualty statistics (from March 24, 2017 to April 14, 2018), which indicates a growth of 18.2%, the main question of the research is what parameters have been effective in increasing these statistics. With this description, this research is aimed at presenting executive and short-term solutions to reduce the number of Nowruz 2018 traffic fatalities and to reduce the number of fatalities in the coming years. This research is applied in terms of purpose, and in terms of implementation, it combines both qualitative and quantitative methods. In the qualitative part, in-depth interviews were used and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. Content validity was used to validate the questionnaire and Cronbach''s alpha for reliability of the questionnaire. The data were analyzed in two parts: descriptive and inferential. Overall, the results show that the human factor with β = 0.961, technical factor with β = 0.660, the path defect with β = 0.046, the path factor with β = 0.146, road factor condition with β = 0.046 , road margin factor with β = 0.012 beta, visual barriers factor with β = 0.08, and road safety factor with β = -0.614, have a meaningful share in explaining human casualties in Nowruz 2018. Qualitative research results show that among human factors, driver fatigue and drowsiness, alcohol consumption and driver''s lack of familiarity with the road; among technical factors, vehicle lighting system failure, braking system failure; among environmental factors (road and weather), type of road margin, low road safety and road defects have been effective in increasing the number of road casualties in Nowruz 2018. Adaptive indicators of the four factors on increasing road fatalities in 2018 based on Friedman test show that among the four factors, human factors in the first priority, technical factors in the second priority and environmental factors in the third priority in terms of impact on the road casualties.
  Keywords: Nowruz Fatalities, Driver, 1977, Road to Naja, Factors
 • Leila Zoghi *, Anita Baghdassarians, Razie Jahanshahi Pages 31-56

  The analysis of road accidents in Iran shows that the most important factor in the occurrence of traffic accidents in Iran is the human factor. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between fatigue and driving behavior with the mediator variable of public health in traffic users. In order to achieve this goal, 169 people were selected from all traffic users in 22 traffic areas of Tehran who had traffic accidents. The tools used in this study included Manchester Driving Scale, General Health Questionnaires and Chalder Fatigue Scale. The proposed model was evaluated by Structural Equation Modeling (SEM) using SPSS software, version 18 and LISREL. The results showed that general health is a complete mediator of fatigue and driving behavior. The proposed model also fits in well with the data. According to the findings of the study, one of the criteria for granting a driving license with public vehicles can be considered as public health assessment. The traffic police can also train traffic users in the majority of commercials, according to the findings of the study.

  Keywords: Fatigue, Driving behavior, General Health
 • Javad Monazami Tabar *, Akbar Sadeghi Pages 57-80
  Communication skills play an important role in the behavioral and social health of I.R.I. Police's officers. These skills are essential to successfully perform police duties and missions, especially traffic police. The purpose of this study was to determine the effectiveness of practical training in communication skills in stress management and social pressures of traffic police officers. This research is a quasi-experimental study. The statistical population of this study was all Traffic Police officers. The sample of the present study is 60 police officers, who were selected by convenience sampling and randomly assigned to two experimental and control groups. Data were collected using Cohen's Stress Scale, which were completed once before the beginning of the practical communication skills training program and once at the end of the training by the traffic officers. The results showed that the mean of the pre-test scores in the experimental group was 25.76 and the mean of the post-test was 21.13 which decreased compared to the pre-test. Also, the mean pre-test scores of officers' stress in the control group was 26.7 and the mean of post-test was 25.36 which decreased compared to the pre-test. The results also showed that the practical training of police communication skills was effective in increasing the stress management of traffic officers.
  Keywords: Communication Skills, Practical Training, Stress Control, Police
 • Seyed Farzin Faezi *, Mostafa Sasani Pages 81-100
  Rapid increase in motor vehicles, especially cars, and over-use in urban areas, coupled with population growth and unrestrained expansion, as well as lack of scientific and comprehensive planning and the lack of an efficient public transport system. , Causing problems such as severe environmental pollution, overwhelming traffic congestion, wasting citizens' time, excessive energy consumption, road insecurity and accidents, leading to injury and death, such as living in cities. Big has made it difficult. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the performance of the BRT bus system in Karaj metropolis based on transport indexes. The method of collecting information in this research is library and field documents through questionnaire. At first, based on questionnaire information and interviews with experts in the field of transportation and urban management of Karaj and using Likert spectrum, effective criteria were used to evaluate the performance of fast bus system. Prioritization of the criteria was then performed using AHP. Data were analyzed by SPSS software. The results showed that out of the 23 criteria identified, ten are effective in bystander performance, the most important of which is crowding with weight (0.2259). Among the criteria evaluated, time priority measures with weight (0.222), travel time with weight (0.184) were the next priority.
  Keywords: BRT, Karaj, Multi-Criteria Decision Making, Public Transport, performance
 • Asghar Aghaei, Ali Mohammad Raiyati *, Mohsen Amiri Moghaddam Pages 101-118
  Today, inter-city transportation issues such as increased material and mental damages caused by accidents, traffic monitoring and management problems, increased time wasted and the rapid growth of demand for transportation and energy resources in particular, are increasing and becoming become a serious problem. This research is based on the question: Can geographical information systems in BRT lines and crisis management practices be used to reduce these incidents? This research is a descriptive survey and applied in terms of purpose; the study population was experts and managers of Tehran Crisis Management Organization and Tehran and Suburb Bus Operating Company in the period of2016-2017, where 270 people were chosen and sample size is 160 using the Morgan table. The research tool is a researcher-made questionnaire. The results showed that there is a significant relationship between the use of GIS and the use of disaster management in disaster reduction. Failure to do so due to deficiencies in the transportation system still equals the number of investment and return on investment in this sector, and one should also provide private sector investment by increasing the disaster management infrastructure, in addition to reducing disasters.
  Keywords: geographic information system, crisis management, Intelligent Transportation, BRT
 • ABOLFAZL ROBATI * Pages 119-134
  The purpose of this study was to determine the relationship between citizenship ethics and traffic behavior of the citizens of district 17 of Tehran municipality. The research method is descriptive-correlational in terms of data collection and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consists of citizens over 18 years (18-59 years) residing in district 17 of Tehran municipality (having a one-time driving experience). The sample size was 384 according to Morgan table and simple random sampling method was used to select the sample. Data collection tool was Salehi Citizenship Ethics Questionnaire (2012) with 31 items and the researcher made traffic behavior questionnaire with 18 items in 5-point Likert scale. The validity of both questionnaires was formally and substantially confirmed. Cronbach's alpha reliability was calculated 0.81 and 0.84, respectively. K-S tests and Pearson correlation coefficient and regression were used for data analysis. The results showed that there is a relationship between citizenship ethics (sense of altruism, responsibility, respect for others' rights, order, peaceful living) and traffic behavior of the citizens of district 17 of Tehran municipality.
  Keywords: Citizenship Ethics, traffic behavior, responsibility, Order, Peaceful Life