فهرست مطالب

 • پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محمد نصر اصفهانی*، تیمور محمدی صفحات 3-18

  یکی از مهمترین اولویت های کلیدی برنامه ریزی کشورها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، بازارهای مالی مناسب می باشد. طبق ادبیات اقتصادی، وجود بازارهای مالی کارا می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. همچنین ارزیابی متغیر بیمه که می تواند با وجود بازارهای مالی مناسب اثر مستقیم و غیر مستقیمی بررشد اقتصادی کشورها داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی بیمه و ساختار نظام مالی چهل کشور منتخب با استفاده از داده های تابلویی برای دوره زمانی 2000 تا 2012 می باشد. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق متغیرهای نشان دهنده ساختار نظام مالی در برخی موارد اثر معنادار و در برخی از گروه کشورها اثر بی معنی بر رشد اقتصادی دارند. به علاوه شاخص توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته دارد؛ اما این اثر ناچیز و غیر قابل ملاحظه می باشد. همچنین این متغیر در کشورهای منطقه منا نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اندازه ضریب اثرگذاری متغیرهای ساختار مالی در گروه های مختلف متفاوت است. علاوه بر آن، یافته های تحقیق نشان داد که متغیر نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی تنها برای گروه کشورهای پیشرفته دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد. در صورتیکه همین متغیر برای گروه کشورهای امریکایی تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.

  کلیدواژگان: ساختار مالی، رشد اقتصادی، روش رگرسیون داده های تابلویی پویا، روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی
 • میر حمید تقوی، علیرضا علی احمدی*، علی بنیادی نائینی صفحات 19-32

  یک مفهوم جدید در حوزه دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بانکداری پایدار می باشد که بویژه در کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای موفقیت در نیل به اهداف بانکداری پایدار لازم است تا عوامل زیربنایی آن شناسایی و مفهوم سازی شوند. این مقاله با هدف شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار انجام شده است. مقاله حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و با رویکردی پیمایشی- مقطعی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیم ساختار یافته و پرسشنامه خبرگانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بانک مرکزی می باشد که به روش هدفمند، نمونه ای از میان این خبرگان انتخاب شده است. روش شناسی تحقیق بر مبنای رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) است. در مرحله کیفی، از روش تحلیل مضامین (تم) برای شناخت عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار استفاده شده است. سپس در مرحله کمی، عوامل شناسایی شده براساس روش دلفی فازی و سوارا غربالگری و تعیین اولویت شده است. نتایج نشان داده است عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار در سه محور عوامل درون داد، عوامل فرآیندی و عوامل برون داد قابل دسته بندی می باشند. از میان عوامل، پشتیبانی از کارآفرینان، مدیریت بازاریابی، وضع مقررات روشن و ارزیابی فرآیندها از بیشترین اهمیت در حوزه بانکداری پایدار برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: بانکداری پایدار، توسعه پایدار، بازاریابی تامین مالی، رویکرد آمیخته، عوامل حیاتی موفقیت
 • هوشنگ نظامی وند چگینی* صفحات 33-46

  تعیین استراتژی های پورتفوی کسب کار های مناسب در بازاریابی صنعتی برای سازمان های مادر یا هلدینگ ها از مهمترین وظایف برنامه ریزان است.در این خصوص روش ها و تکنیک های زیادی معرفی شده است که بسیاری از شرکت ها از این روش ها برای تدوین استراتژی پورتفوی خود استفاده می کنند.برای شرکت های فعال در فناوری های نوین و نیز سازمان هایی که بیشتر در بازار های صنعتی فعالند استفاده از مدل چرخه عمر کمک می کند تا ابتدا بدون در نظر گرفتن محدودیت های داخلی استراتژی های خود را برای هر یک از محصولات مورد بررسی تعیین کنند . در این رویکرد و با تحلیل وضعیت شاخص های مرتبط با بازار مرحله عمر محصولات تعیین شده و بر حسب وضعیت سازمانها در رهبری یا پیرو بودن، محصولات جذاب را مشخص می کنند. در این مقاله تلاش شده است تا نتیجه استفاده از این رویکرد درخصوص شرکت گسترش الکترونیک سینا (هلدینگ ICT) که یکی از شرکت های بزرگ فعال در صنعت ارتباطات و اطلاعات است ،ارائه شود.استفاده از این رویکرد و نتایج بدست آمده مبین کارآمدی این روش برای صنایع یا زمینه های با تکنولوژی نوین می باشد.
  در این مطالعه از تحلیل موقعیت استراتژیک نیز برای بالابردن دقت تحلیل استفاده شده است که نتایج آن در بخش پایانی ارائه می شود.

  کلیدواژگان: مراحل چرخه عمر، موقعیت استراتژیک، استراتژی پورتفوی
 • مهدی تاج پور، سعید سعیدا اردکانی*، الهه حسینی صفحات 47-60

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان پست و مخابرات شهر شیراز به تعداد 210 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است ، که با توجه به تعداد جامعه ، حجم نمونه موردنیاز پژوهش 132 نفر تعیین شده است. از آنجائی که این تحقیق در یک ارگان واقعی صورت گرفته است و از نتایج آن می توان به صورت عملی استفاده کرد این تحقیق از نوع هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره تحقیقات توصیفی - پیمایشی قرار می گیرد که بیشترین جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه با متغیرهای اشتراک گذاری دانش و توانمندسازی حاصل شده است که از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. جهت بررسی روایی از روایی سازه و پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.799 تائید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار smart PLS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر اشتراک گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز دانش تاثیر معنی دار دارد .

  کلیدواژگان: توانمندسازی-، اشتراک گذاری دانش-، سازمان پست و مخابرات
 • محمدرضا پارسانژاد*، عمران محمدی، مجتبی نوری، سید شرف الدین حسینی نسب، سید رشید شاهچراغ صفحات 61-76

  شتابدهنده های استارتاپی یک مدل حمایتی کارآفرینانه جدید هستند که سرعت رشد شرکت های نوپا را با ارائه خدمات مشاوره تخصصی، فرصت های شبکه سازی و جذب سرمایه گذاری برای کسب و کارهای مبتنی بر رشد افزایش می دهند. پس از ظهور اولین شتابدهنده استارتاپی در آمریکا در سال 2005، روند رشد شتابدهنده ها در جهان بسیار سریع بوده است. ارزیابی عملکرد جامع این شتابدهنده ها نه تنها موفقیت نسبی این مدل جدید حمایتی را روشن خواهد کرد بلکه می تواند به شتابدهنده های ایرانی در الگوبرداری از نحوه عملکرد بهترین شتابدهنده های جهان کمک کرده و کارآفرینان و استارتاپها را نیز در تشخیص و انتخاب بهترین برنامه شتابدهی یاری کنند. لذا در این مقاله، هدف ما اندازه گیری عملکرد شتابدهنده های برتر آمریکا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد برنامه ریزی آرمانی می باشد. ورودی های در نظر گرفته شده عبارتند از تعداد مربی، تعداد استارتاپها، مبلغ سرمایه گذاری در هر استارتاپ و در کل استارتاپها، و سهام شتابدهنده در هر استارتاپ. خروجی ها نیز شامل تعداد خروج، رقم مجموع خروج و افزایش سرمایه گذاری می باشد. نتایج نهائی و مقایسه آن با پروژه رتبه بندی شتابدهنده های استارتاپی (SARP)به عنوان تنها ارزیابی انجام شده از عملکرد شتابدهنده ها در جهان، نشان دهنده اختلافات بسیاری است که اغلب نشات گرفته از این است که پروژه SARP صرفا با در نظر گرفتن خروجی شتابدهنده را رتبه بندی می کند ولی ما با استفاده از روش DEA کارائی یعنی نسبت خروجی به ورودی را به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته ایم.

  کلیدواژگان: شتابدهنده، استارتاپ، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، برنامه ریزی آرمانی
 • محمدعلی زارع شوریجه، عزت الله اصغری زاده*، سید علی ترابی، علی محقر صفحات 77-98

  امروزه با ظهور مفاهیم مدیریت ریسک و پایداری و تشدید فشارهای اجتماعی برای کاهش تاثیرات منفی فعالیت صنایع بر محیط زیست و اجتماع، اتخاذ تصمیماتی مانند طراحی شبکه زنجیره تامین (SCND) بدون توجه به این ملاحظات تقریبا ناممکن است. در این مقاله با ترکیب ملاحظات مدیریت ریسک اختلال و پایداری (با تمرکز بیشتر بر جنبه های اجتماعی)، یک مدل کلی برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته (MILP) چندهدفه برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط اختلال تامین مواد توسعه داده شد. شبکه زنجیره تامین طراحی شده، زنجیره ای چندسطحی و چندمحصولی با حمل ونقل چندگانه است. رخداد تحریم به عنوان عامل اختلال تامین مواد اولیه به صورت سناریوهای اختلال در مبادی تامین مواد در مساله در نظر گرفته شد. مهمترین متغیرهای تصمیم این مدل مربوط هستند به: انتخاب تامین کنندگان، مقدار سفارش از هر ماده اولیه، استقرار انواع تسهیلات، جریان بین تسهیلات و نوع وسیله حمل ونقل. در نهایت برای سنجش اثربخشی و کاربردی بودن مدل پیشنهادی، به عنوان یک مورد مطالعه ی دنیای واقعی، یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در صنعت تایر ایران طراحی گردید و روی برخی پارامترهای مهم مساله تحلیل حساسیت صورت گرفت.

  کلیدواژگان: طراحی شبکه زنجیره تامین، پایداری، اختلال، تحریم، مدل ریاضی
 • علی اصغر عمادآبادی، ابراهیم تیموری*، میرسامان پیشوایی صفحات 99-112

  تصمیمات مربوط به طراحی شبکه زنجیره تامین جزء تصمیمات راهبردی مدیریت زنجیره تامین محسوب می شوند که تاثیرات بلندمدتی بر عملکرد کلی زنجیره خواهند داشت؛ اما یکی از مهم ترین چالش های مسئله ی طراحی شبکه زنجیره تامین هماهنگی اعضای آن است که می تواند منجر به ایجاد محدودیت های متعدد در سطوح تاکتیکال و عملیاتی شود. یکی از راهکارهای افزایش هماهنگی در زنجیره تامین استفاده از تبلیغات مشارکتی است.در این مقاله تاثیر استفاده از تبلیغات مشارکتی در طراحی شبکه زنجیره تامین چهار سطحی، چند دوره ای، چند محصولی جهت ایجاد هماهنگی موردبررسی قرارگرفته است. زنجیره جهت برآورد نیاز به دنبال تاسیس تسهیلات جدید نیز است. تبلیغات در دو بخش تبلیغات تامین کننده و تبلیغات زنجیره ارائه شده است. تبلیغات زنجیره و منبع اطلاعاتی زنجیره که ثبت سفارش و خرید مشتریان در آن ثبت می شود، یک سایت اینترنتی است که به ازای هر فروش درصدی را به عنوان هزینه سایت از اعضای زنجیره دریافت می نماید. تقاضای هر مشتری وابسته به قیمت و تابع تبلیغات در نظر گرفته شده است در مطالعه موردی طرح اشتراک نشریات مشخص گردید که به ازای تمامی تغییرات ضریب تاثیر تبلیغات تامین کننده، مجموع سود تامین کننده ها در مدل پیشنهادی از شرایط کنونی بهتر است اما این موضوع برای تمامی تامین کننده ها مصداق نداشته و بعضی از تامین کننده ها سود کمتری خواهند داشت اما با توجه به اشتراک گذاری سود حاصل از هماهنگی این مشکل رفع می شود.

  کلیدواژگان: طراحی شبکه زنجیره تامین، هماهنگی، تبلیغات مشارکتی، فروش اینترنتی، طرح اشتراک نشریات کشور
 • میلاد کلاگر درونکلا*، سید محمد حسن حسینی صفحات 113-130

  امروزه سازمان های تولیدی و خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند. لذا در محیط کسب وکاری که پیوسته پیچیده و رقابتی می شود کسب رضایت مشتری در حال تبدیل شدن به هدف اصلی شرکت ها است. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت سنجش شاخص رضایت مشتریان در حوزه ی فناوری اطلاعات می باشد. ابتدا ادبیات و پیشینه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و پس از استخراج عوامل بالقوه و طراحی مدل مفهومی تحقیق، این عوامل در جامعه آماری هدف مورد ارزیابی قرار می گیرند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از نظرات خبرگان شامل 75 نفر از مدیران و کارشناسان حائز شرایط استفاده شده است. تجزیه و حلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS 2 و SPSS انجام و بر اساس نتایج، معنادار بودن همه ی مسیرها و فرضیات مورد تائید قرار گرفت. بعلاوه اینکه معنادار بودن مسیر خدمات پشتیبانی در ارتباط با متغیرهای مدل آمریکایی شاخص رضایت مشتریان (ACSI) نیز با ضریب مسیر و ضریب رگرسیونی بالایی مورد تائید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: رضایت مشتری، خدمات پشتیبانی، عوامل، فناوری اطلاعات
 • فاطمه ثقفی*، امیرعلی سیف الدین اصل، احسان نورزاد مقدم صفحات 131-146

  سیستم عامل، به عنوان یک فناوری برتر، کلیدی ترین زیرساخت نرم افزاری در تبادل اطلاعات الکترونیکی امن برای یک کشور محسوب می شود. از این رو در اختیار داشتن فناوری یک سیستم عامل بومی در کشور می تواند افزایش ثبات اقتصادی، اشتغال و امنیت اطلاعات را به همراه داشته باشد. برخی کشورها مانند ترکیه، چین ، کانادا و امریکا تجربه تولید سیستم عامل را دارند. در این مقاله ارزیابی جذابیت و توانمندی فناوری سیستم عامل بومی ایران از منظر کارکردهای نظام نواوری فناورانه در تجربه پیاده سازی آن مد نظر قرار گرفته است. ابتدا وضعیت سیستم عامل بومی مرور می شود. شاخصهای تعیین جذابیت و توانمندی سیستم عامل بومی از مرور ادبیات استخراج و با ابزار پرسشنامه و با نظر خبرگان اندازه گیری می شود. سپس اثر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه سیستم عامل بومی بر جذابیت و توانمندی ایجاد شده با روش دلفی بررسی می شود. نتایج نشان داد سیستم عامل بومی در حال حاضر جذابیت متوسطی دارد ولی از توانمندی زیر حد متوسط برخوردار است. ضمنا این نتایج نیز حاصل از اثر کارکردهای انتشار دانش، توسعه دانش و هدایت جستجو بوده است. سیاست های مسئولین و کم توجهی به این حوزه باعث کند شدن توسعه این فناوری و کاهش توانمندی در این زمینه شده است.

  کلیدواژگان: نظام نوآوری فناورانه، کارکرد، جذابیت، توانمندی، سیستم عامل بومی
 • محمد صادقی، وجه الله قربانی زاده*، حبیب رودساز صفحات 147-158

  عصر دانایی محور که در آن دانش، بسان مهمترین سرمایه سازمان ها محسوب می شود، نیازمند رویکرد متفاوت مدیریتی نسبت به مسائل سازمان و کارکنان است. از این رو رهبران اثرگذار به شکل مستمر میزان تولید، نشر، تبادل و به کارگیری دانش در بین کارکنان خود را مورد ارزیابی قرار می دهند تا از این طریق بتوانند راهکارهای نیل به اهداف سازمانی را کسب کنند و عملکرد سازمان را بهبود دهند. هدف این مقاله طراحی الگوی تاثیر مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی در شهرداری تهران است. نوع تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران ، مشاوران و کارشناسان متخصص و فنی شهرداری تهران در بالاترین مراتب شغلی سازمانی (سه رده شغلی 14- 15-16) است که تعداد آنها برابر با 2467 نفر می باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش حاضر برابر با 332 نفر بر اساس فرمول کوکران به دست آمد. در این تحقیق، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به منظور برازش مدل مفهومی تحقیق و آزمون فرضیات از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران تاثیر معناداری دارند؛ همچنین تاثیر متغیر مدیریت دانش فردی بر سبک رهبری مورد تائید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش فردی، سبک رهبری، عملکرد سازمانی
 • هادی صاحبی*، هانی گیلانی صفحات 159-174

  گرانی و خطر پایان یافتن سوخت های فسیلی و شدت آلودگی هوا امروزه کلان شهرها را به شدت تهدید می کند و از این رو توجه به انرژی های تجدید پذیر امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی تولید اتانول زیستی با سه هدف ماکزیمم کردن سود، کاهش اثرات زیست محیطی و ماکزیمم کردن اثرات اجتماعی ارائه گردید است که برای حل آن از روش اپسیلون- محدودیت استفاده شده است. در سطح سوم چندین بازار مصرف وجود دارد که به ارضا کردن تقاضای مشتری نهایی می پردازند. نوع خوراک در نظر گرفته شده نیشکر است که می توان از آن ها برای تولید اتانول زیستی استفاده کرد. افق برنامه ریزی چند دوره ای با فرض این که ارتباط سطوح زنجیره با یکدیگر ممکن است دچار اختلال شوند. در نهایت با یک مطالعه موردی در منطقه جنوب شرقی ایران کارکرد مدل نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، زنجیره تامین پایدار، اتانول زیستی، برنامه ریزی سناریو محور، اختلال
 • ابوالفضل دانایی* صفحات 175-194

  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل خلق ارزش پیشنهادی برتر از طریق تمرکز استراتژیک بر طراحی استراتژی بازاریابی منحصر بفرد شرکت می باشد. در این راستا از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را اساتید بازاریابی و فعالان بازاریابی حوزه محصولات غذایی بسته بندی شده تشکیل می دهند و جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA نشان می دهد که ارزش کارکردی، ارزش قیمتی، ارزش تعاملی و ارزش عاطفی به عنوان ابعاد ارزش پیشنهادی شرکت، ارزش استفاده و ارزش مبادله به عنوان ابعاد ارزش ادراک شده مشتری ، رضایت مشتری و وفاداری مشتری بعنوان ابعاد پیامدهای بازاریابی و در نهایت حجم فروش، سهم بازار، سود خالص و نرخ بازگشت سرمایه به عنوان ابعاد پیامدهای مالی ارزش پیشنهادی شرکت شناسایی و مستخرج گردیده اند. همچنین خروجی ها نشان می دهند متغیر ارزش پیشنهادی شرکت در تعداد شمارش کدها و هم از نظر عمومیت و فراگیری در اکثریت پاسخگویان، در اولویت است که نشان از اهمیت این مقوله می باشد. پس از آن پیامدهای مالی، بازاریابی و ارزش ادراک شده مشتریان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. این امر بیانگر آن است که در کشور ما کماکان دیدگاه استراتژیک (ارزش از منظر شرکت) در میان مدیران صنعت محصولات غذایی و اساتید حوزه بازاریابی عمومیت بیشتری نسبت به دیدگاه بازاریابی دارد.

  کلیدواژگان: ارزش پیشنهادی برتر، ارزش ادراک شده، پیامدهای بازاریابی، پیامدهای مالی، محصولات غذایی
 • حسین بیگیان، محمدحسین کریمی گوارشکی*، جعفر قیدار خلجانی صفحات 195-204

  با توجه به توسعه مدل های مدیریت نگهداری و تعمیرات در سطح جهانی، ضروری است که سازمان ها برای موفقیت به تفاوت های محیطی بین سازمان های مختلف توجه کنند و مدل موردنیاز خود را با شرایط خاص حاکم بر سازمان خود متناسب و سازگار سازند. در این تحقیق، توسعه یک مدل اجرایی از مدیریت نگهداری و تعمیرات به کمک نظریه ساختار سازی تفسیری ISM صورت گرفته است. به این منظور، در گام اول عناصر تشکیل دهنده مدل نگهداری و تعمیرات با انجام مطالعات و مصاحبه های قبلی به دست آمده است. خروجی این مرحله شناسایی پنجاه و شش زیرمولفه، چهارده مولفه در قالب شش بعد اصلی می باشد. در گام بعدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و مولفه ها، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شده است. در این روش بر اساس نظرات خبرگان و تجزیه وتحلیل های صورت گرفته، ساختار مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات استخراج گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که شش بعد اصلی (رهبری، زیرساخت، اصول و مبانی، پشتیبانی، بهبود و تعالی) در هر سازمان فن آور با شرایط سازمان هدف، پایه های بنیادین هر مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات را تشکیل می دهد و سایر مولفه ها و زیرمولفه های مدل مورد تحقیق عملا از این شش بعد آغاز می شوند و در نهایت منجر به بهبود و تعالی سازمان می گردد.

  کلیدواژگان: مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات، تحلیل محتوا، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • مصطفی کاظمی*، حامد ابراهیم خانی، علیرضا پویا، امیر محمد فکور ثقیه صفحات 205-220

  رشد یک شرکت برای دستیابی به اهداف اقتصادی مهم تلقی می شود. با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط به فرایند رشد نمی رسند و در سال های اولیه فعالیت خود شکست می خورند، یک سیستم پیش بینی رشد شرکت ها می تواند از هزینه های هنگفتی که در شروع کسب و کارها، کارآفرینان و شرکت ها پرداخت می کنند، جلوگیری نماید. بر همین اساس هدف این تحقیق، پیش بینی رشد شرکت های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم های فراابتکاری بوده است. هدف این تحقیق کاربردی و بر اساس روش انجام کار توصیفی- مدل سازی بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های کوچک و متوسط استان زنجان بوده است. حجم نمونه آماری با توجه به رشد شرکت ها، 158 شرکت تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده ها در این تحقیق از مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک شرکت ها استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب به صورت روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های تحلیل عاملی تاییدی، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هر سه روش قادر به پیش بینی رشد شرکت بوده و در بین این سه روش بهترین روش پیش بینی رشد شرکت، شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام ذرات با کمترین مقدار خطا نسبت به دو روش دیگر می باشد.

  کلیدواژگان: رشد شرکت، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم&#172، های فراابتکاری
 • خورشید فروغی نیا، علی اکبر جوکار*، محمد محمودی میمند، میرزا حسن حسینی صفحات 221-232

  تغییرات مداوم محیط کسب وکار شرکت ها را وادار می کند تا به فکر توسعه محصول جدید باشند. برای ارضا نیازهای مشتری، تعامل فعال با مشتری و بصورت خاص تر؛ مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول ضروری می باشد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول جدید در صنایع غذایی استان مازندران می باشد. شش متغیر اثرگذار شامل؛ استراتژی سازمان، ویژگی های محصول جدید، محیط برون سازمانی، ویژگی های سازمان، ویژگی های مشتری و عوامل رابطه ای می باشند. جامعه آماری پژوهش مدیران بخش های مختلف شرکت های صنایع غذایی استان مازندران اعم از تولید، محصول، بازاریابی، برند می باشند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای تحلیل داده ها و بررسی فرضیه از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای استراتژی سازمان، ویژگی های سازمان، ویژگی های مشتری و عوامل رابطه ای بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تاثیر گذارند. در حالی که دو متغیر ویژگی محصول و محیط اثر معناداری بر مشارکت مشتری ندارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده شرکت های صنایع غذایی می بایست جهت جلب مشارکت بیشتر مشتریان در توسعه محصولات جدید، به تقویت این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند .

  کلیدواژگان: مشارکت مشتری، فرایند توسعه محصولات جدید، صنایع غذایی
 • سیدفرهنگ حسینی*، رضا راعی، غدیر مهدوی کلیشمی صفحات 233-246

  مدیریت سرمایه گذاری در بیمه های عمر به دلیل ویژگی های خاص آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. بیمه عمر بر خلاف سایر بیمه نامه ها بلندمدت بوده و عمدتا متمرکز بر بازده سرمایه گذاری است. همچنین به دلیل مشارکت بیمه گذاران 85% در مازاد منافع، وقوع مازاد در یک دوره به نفع بیمه گذار بوده و عایدی چندانی برای شرکت بیمه ندارد و در مقابل وقوع کسری در بازده تضمین شده بر عهده شرکت بیمه است. علاوه بر این کسب بازده بالا از عوامل اصلی رقابت شرکت های بیمه در بازاریابی است. علاوه بر این، شرکت های بیمه بایستی مطمئن باشند که نقدینگی کافی برای ایفا تعهدات پرداخت خسارت خود را دارا هستند. با وجود این تفاوت های اساسی بین بیمه عمر و بیمه های اموال و مسئولیت ، اما آیین نامه 60 بیمه مرکزی تفاوتی بین سرمایه گذاری ذخایر بیمه نامه های فوق قائل نیست. در این تحقیق به طراحی مدل بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری در بیمه های عمر پرداخته شده است. براین اساس، مدل سرمایه گذاری مارکوف سوییچنگ خود رگرسیون بردار مبتنی بر بهینه سازی آرمانی با اهداف متضاد تعیین شده با عملکرد واقعی شرکت مقایسه گردیده است. بهینه سازی در پرتفوی سرمایه گذاری مبتنی بر بیمه عمر شرکت بیمه معلم در دوره 1391 تا 1395 صورت گرفته است. اوزان سرمایه گذاری با شبیه سازی مدل طراحی شده مارکوف سویچینگ خود رگرسیون بردار با بهینه سازی اهداف شامل حداکثر سازی بازده شرکت، کمینه سازی کمبود احتمالی بازده، حداکثرسازی بازده بیمه گذاران و کمینه سازی کمبود نقدینگی اجرا شده است. براساس نتایج حاصله، مدل بهینه سازی برنامه ریزی آرمانی بازده بیشتری در مقایسه با بازده واقعی عاید شرکت می سازد و در سایر اهداف نیز عملکرد بهینه تری دارد. در نتیجه این روش می تواند در بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری بیمه عمر در شرکت های بیمه بکار رود.

  کلیدواژگان: بهینه سازی بیمه عمر، برنامه ریزی آرمانی، بیمه عمر، مدلسازی سرمایه گذاری
 • حسین علی احمدی*، آرش رومانی صفحات 247-260

  امروزه یکی از بزرگ ترین مسائل و مشکلات پیش و روی کشور ایران، جدایی صنعت کشور از موسسات علمی همچون دانشگاه ها هست. کاهش فاصله نه تنها می تواند به دانش پژوهان دریافتن موقعیت های شغلی مرتبط با تخصص و علاقه خود کمک کند بلکه می تواند به صنایع کشور دریافتن نیروی موردنیاز خودیاری رساند. از طرفی کاهش فاصله صنعت و دانشگاه موجب کاهش هرچه بیشتر نرخ بیکاری و کاهش هزینه های آموزشی بعد از استخدام و افزایش هرچه بیشتر روحیه دانشجویان خواهد شد. از سویی دیگر واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاه ها می توانند چالش های موجود در صنعت را بیشتر شناخته و تحقیقات موردنیاز صنایع را آسان تر از قبل انجام دهند. همچنین از بین بردن این فاصله عاملی است که انتقال نوآوری از صنعت به دانشگاه را تسهیل کرده و به انتقال فناوری بین این دو کمک می کند. بدون شک برای ایجاد سامانه ارتباطی بین دانشگاه و صنعت قبل از هر کار باید نیازسنجی های اولیه انجام شود که یکی از مهم ترین عوامل موردنیاز شروع هر کسب وکار، شناخت قوانین، استانداردها و معیارهای موجود و مرتبط با این کسب وکار هست. در تجارت الکترونیک چند دسته قوانین در کشور وجود دارند که برای ایجاد این کسب وکار باید همه قوانین موجود بر آن در نظر گرفته شوند. این قوانین شامل قوانین تجارت در ایران، قانون تجارت الکترونیکی، قوانین فقهی و معیارهای فنی و... می باشد. این مطالعه بر روی قوانین حاکم بر سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت-دانشگاه تمرکز دارد و نتایج نشان می دهد که ضمن تایید فرضیه های تحقیق، قواعد فقهی هر کدام به میزانی در طراحی این سامانه تاثیرگذار خواهند بود، در انتها نحوه ی استخراج قواعد به صورت جدول نمایش داده می شود. این مقاله مبتنی بر یک پژوهش کتابخانه ای و با جمع آوری پرسشنامه از نمونه ی مورد مطالعه صورت گرفته است. داده ها با استفاده از مطالعه منابع موجود جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده اند.

  کلیدواژگان: دانشگاه، صنعت، قوانین، فواعد فقهی، معیارهای فنی، سامانه یکپارچه، مدیریت
|
 • Mohammad Nasr Isfahani *, Teimour Mohammadi Pages 3-18

  One of the key factors of countries’ planning in order to reach a stable long-term economic growth is existence of a proper financial market. Based on economic literature, efficient financial markets can positively affected economic growth of a nation. Furthermore, investigation of effects of insurance which under a favorable financial market can make a direct and indirect influences on economic growth is mainly crucial for scholars. The main purpose of this study is to find out the effects of insurance and financial Structure on economic growth of 40 selected countries using a panel data approach over the period of 2000-2012. The results revealed that financial structure in some cases has significant effect, while in a number of cases, it shows insignificant impact. Also, the financial development index has a negligible negative effect on the economic growth of advanced countries and in the same way, this variable in MENA countries has a negative impact on economic growth. Moreover, this variable has various coefficients in several groups of countries. Furthermore, the findings depicted a positive significant effect of insurance on economic growth in advanced economies, while it negatively affects the economic growth in American nations.

  Keywords: Financial Structure, Insurance, Economic growth, GMM estimation method
 • Alireza Aliahmadi *, Ali Bonyadi Naeini, Mir Hamid Taghavi Pages 19-32

  A new concept in the area of achieving sustainable development goals is sustainable banking which is of particular importance in developing countries. To succeed in achieving sustainable banking goals, it is necessary to identify and conceptualize the underlying factors. This paper aims to identify the critical factors for sustainable banking success. This paper is an applied research in terms of purpose and has been done with a cross-sectional survey approach. Semi-structured interviews and expert questionnaire were used for data collection. The statistical population of the study consists of managers and experts of the central bank selected by purposeful sampling from among these experts.The research methodology is a mixed (qualitative-quantitative) approach. In the qualitative phase, the thematic analysis method is used to identify the critical factors for sustainable banking success. Then, at the quantitative stage, the identified factors are screened and prioritized based on the Fuzzy Delphi and SWARA method. The results show that the critical success factors of sustainable banking can be categorized into three factors: input factors, process factors and output factors. Support entrepreneurs, marketing management, clear regulation and process evaluation are of the utmost importance in the field of sustainable banking.

  Keywords: Sustainable Banking, Sustainable Development, Financing Marketing, Mixed Approach, The critical factors for success
 • hooshang nezamivand chegini * Pages 33-46

  Determining the Portfolio Strategies Proper business-to-business placement in industrial marketing for parenting organizations or holdings is one of the most important tasks of planners. In this regard, there are many methods and techniques that many companies have outlined for developing their own portfolio strategy. The use of the life-cycle model helps companies active in modern technologies and organizations active in the industrial market to first consider their strategies for each of the products without considering their internal constraints. Determine. In this approach, by analyzing the status of the indicators associated with the market, the stage of product life cycle, and determined by the status of organizations in leadership or follow-up, specify attractive products.This paper attempts to present the results of this approach to the Sina Electronic Development Company (holding ICT), one of the major companies active in the communications and information industry. The use of this approach and the results obtained demonstrate the effectiveness of this method For industries or fields of modern technology. In this study, the strategic position analysis has also been used to improve the accuracy of the analysis, and the results are presented in the final section.

  Keywords: Life cycle steps, Strategic position, Portfolio strategy
 • Saeed Saeeda Ardakani *, Mehdi Tajpour, Elahe Hosseini Pages 47-60

  the present study aimed to investigate the effect of employee empowerment on knowledge sharing in Post and Telecommunication Company in Shiraz city. The statistical population consists of 210 people of all employees working in the PTC of Shiraz city. The sample size was determined 132 people according to Morgan table. Since this research discovers new facts and gives immediate answer to a question, it can be classified as an applied research by purpose. In addition, the Methodology approach to research is of descriptive-survey type that a standard questionnaire which its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.799) was used to collect the date. The smart PLS software was employed to analyze the data. The results showed that knowledge empowerment of employees on knowledge sharing has a significant impact on knowledge.

  Keywords: empowerment, knowledge sharing, Post, Telecommunication
 • mojtab noori, Seyyed Sharafoddin Hoseini Nasab, seyyed rashid shahcheragh Pages 61-76

  Startup accelerator program is a new incubation model to accelerate venture creation providing specialized mentorship, networking opportunities and financing growth driven businesses. Since emergence of the first accelerator in US in 2005, the number of seed accelerating programs has quickly grown worldwide. Performance evaluation of these emerging programs not only could clarify relative success of this new incubation approach but also help out Iranian emerging accelerators to benchmark from pioneers of the industry. The evaluation could also assist startups and entrepreneurs to find out which of the existing accelerators are well-performed and thus ease decision making to select them as their incubator. So in this paper we aim to measure the performance of US top accelerators using a DEA method combined with goal programing approach. The inputs of the evaluation consist of numbers of mentors and startups, investment on each startup in average and in general, and the share of accelerator in startup company. The outputs in turn are different and include number and value of exits, and fund raising. Comparison of the final result with Seed Accelerator Ranking Project (SARP), shows different sorting and it is due the distinct evaluation approach. SARP considers only outputs of accelerators but we take in to account both outputs and inputs in the evaluation which could better illustrate the efficiency of DMUs.

  Keywords: Accelerator, Startup, Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis, Goal Programming
 • Ezzatollah Asgharizadeh*, S. Ali Torabi, Ali Mohaghar, Mohammad Ali Zare Shourijeh Pages 77-98

  Nowadays, with the advent of the concepts of risk management and sustainability and increasing of social pressures to reduce the negative impacts of industries on the environment and society, it is almost impossible to make strategic decisions such as the supply chain network design (SCND) without considering these concerns. Accordingly, in this paper a general mixed-integer linear programming (MILP) was developed for designing a closed-loop supply chain network, under disruptions conditions and sustainability considerations (focusing on social aspects). This is a multi-echelon, multi-product and multi-modal supply chain network. The sanctions on raw materials (as disruption events) were considered in the mathematical model through planning some scenarios. The most important decision variables in this model are related to: supplier selection, quantity of each raw material, facilities location, products flow between different facilities and transportation modes. Finally, designing a closed-loop supply chain network in Iran's tire industry was taken as a real world case study to demonstrate the applicability and effectiveness of the proposed model. In addition, the sensitivity analysis on some of the important parameters was carried out.

  Keywords: Supply chain network design, Sustainability, Disruption, Sanctions, Mathematical model
 • Milad Kolagar Daroonkola * Pages 113-130

  Nowadays, the manufacturing and service organizations are considering customer satisfaction as an important criteria for evaluating the quality of their work. The importance of customers and their satisfaction is going to be the main purpose of organizations. The aim of this study is to propose a model for evaluating the customer satisfaction index (CSI) in the field of information technology (IT), which after reviewing the literature and identifying the main variables of, the factors which have the most important role in the field of evaluating customer satisfaction index were introduced by the analyzes done with Smart PLS 2 and SPSS softwares. According to the results of this study, the significance of all the paths and hypotheses were accepted and the most important of all is the significance of service support in relation to the variables of the American Customer Satisfaction Index (ACSI) which was accepted with a high path coefficient and correlation. This means that service support has a high importance in developing customer and client satisfaction in this field

  Keywords: customer satisfaction, supporting services, information technology
 • amirali saifoddin, Ehsan Nourzad, Fatemeh Saghafi * Pages 131-146

  The high-tech operating system, is the most important software infrastructure in the exchange of secure electronic information for a country. Hence the availability of indigenous operating system technology in the country can increase economic stability, employment and information security. Some countries, such as Turkey, China, Canada and the United States, have operating system experience. In this paper, the evaluation of the attractiveness and capability of the native operating system technology of Iran will be evaluate from the perspective of the functions of the innovative technology system in its implementation experience. First, the status of the native operating system is reviewed. The criteria's for determining the attractiveness and capabilities of the native operating system are extracted from the literature review and measured by the questionnaire tool and the opinion of the experts. Then, the effect of the functions of the native operating system technology innovation system on the attractiveness and capability created by the Delphi method is investigated. The results showed that the native operating system has a moderate appetite, but has below average capability. In addition, these results are the result of the effects of knowledge dissemination functions, knowledge development and search guidance. The policy of the authorities and the lack of attention to this area has slowed the development of this technology and reduced capacity in this area.

  Keywords: Technology Innovation System, Function, Attraction, capability, Native OS
 • vajholla ghorbanizadeh *, mohammad sadeghi Pages 147-158

  Knowledge-based age, in which knowledge, as the most important capital of organizations, requires a different managerial approach to organizational issues and employees. Therefore, influential leaders in the form of a pension will evaluate the amount of production, dissemination, exchange and application of knowledge among their employees in order to achieve organizational goals and improve the performance of the organization. The purpose of this research is to investigate the effect of individual knowledge management and leadership style on organizational performance in Tehran municipality. The research type is descriptive-survey based on the purpose of the research and the method of data collection. The statistical population of this research is directors, advisers and expert experts of the municipality of Tehran in the highest organizational occupation (three categories) in terms of career 14 - 15 - 16 which is equal to 2467 people. The appropriate sample for this study was 332 people based on Cochran's formula. In this research, a questionnaire was used to collect data. In order to fit the conceptual model of research and hypothesis testing, structural equation modeling and LISREL software were used. The results of the research show that the variables of individual knowledge management and leadership style have a significant effect on organizational performance of Tehran municipality; also, the effect of individual knowledge management variable on approved leadership style.

  Keywords: Individual Knowledge Management, Leadership Style, Organizational Performance
 • hadi sahebi* Pages 159-174

  High cost, the risk of ending fossil fuels and pollution severely threatens metropolitan areas today and therefore paying attention to renewable energies is inevitable. This paper presents a three-level supply chain of bioethanol production with the three objectives of maximizing profit, reducing environmental impacts and maximizing social impacts, using the Epsilon-constraint method for optimization. On the third level, there are several consumer markets that satisfy end-customer demand. The type of feedstock intended is sugarcane, which can be used to produce bioethanol. The planning horizon of the model is multi-period, and the relationship of chain levels to each other may be disrupted. Finally, a case study in the Southwest region of Iran demonstrates the function of the model.

  Keywords: Supply chain, Sustainable supply chain, Bioethanol, Scenario based programming, Distruption
 • a danaei * Pages 175-194

  The purpose of the present study is to provide a model for creating the superior value proposition through strategic focus on designing a unique marketing strategy for the company. In this regard, the qualitative method of data theory of the foundation has been used. The statistical population of the present study is marketing professors and marketing activists of packaged food products. The interview method has been used to collect the required information. The results of qualitative data analysis with MAXQDA software show that functional value, value, interactional value and emotional value as the proposed company value, value of use and exchange value as dimensions of perceived customer value, customer satisfaction and loyalty The customer has been identified as the dimensions of the marketing outcomes and ultimately the volume of sales, market share, net profit and return on investment as aspects of the financial implications of the proposed firm's value. In addition, the outputs indicate that the company's proposed value in the number of code count and in terms of generalization and learning in the majority of respondents is a priority, which indicates the importance of this category. Afterwards, the financial, marketing, and perceived value of customers are ranked next. This suggests that in our country, the strategic perspective (value from the perspective of the company) among the food industry managers and marketing professors is more general than the marketing perspective.

  Keywords: superior value propositions, perceived value, marketing outcome, financial outcome, food products
 • Mohammad Hussein Karimi gavareshki *, Jafar Gheidar kheljani Pages 195-204

  Considering worldwide development of Maintenance Management models, it is essential for organizations to pay attention to environmental differences among various organizations in order to achieve success and make their required model compatible with specific circumstances of their own organization. In the following research, developing one executive model of maintenance management has occurred applying ISM interpretational structuring theory. In order to achieve this; firstly, the components that have composed maintenance management model have been revealed applying prior studies and interviews. The conclusion of this stage is identifying 56 sub-component and 14 component in the form of 6 essential components. In the next stage, in order to create communication and sequence between the components and constituents, interpretational structuring model has been applied. In the mentioned procedure, the structure of maintenance management has been extracted based on reporters' ideas and performed analysis. The results indicate that six basic components (leadership, foundation, methodologies and foundations, support, improvement and Excellency) constitute fundamental basis of every maintenance management in every organization and other components and sub-components being researched are initiated from these six components and eventually, they would lead to improvement and Excellency of the organization.

  Keywords: Preventive Maintenance Management model, concept analysis, interpretational structuring model
 • Alireza Pooya, Amir Mohammad Fakoor Saghih Pages 205-220

  The growth of a company is considered to be an important economic goal. Given that many small and medium enterprises do not grow into growth and fail in the early years of their operations, a predictive system of corporate growth can be offset by the huge costs Starting businesses, entrepreneurs and companies to pay. Accordingly, the purpose of this study was to predict the growth of small and medium enterprises with the combination of neural network and meta-heuristic algorithms. The purpose of this research was applied and based on the method of doing descriptive-modeling work. Statistical population of this research was all small and medium enterprises of Zanjan province. Statistical sample size According to the growth of companies, 158 companies has been designated. In order to collect data in this study, interviews, questionnaires and documents of companies have been used. Validity and reliability of the questionnaire were verified and and using Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the research data using confirmatory factor analysis methods, the neural network of multilayer perceptron, neural network combined with genetic algorithm and neural network combined with particle swarm algorithm have been used. The results show that all three methods are able to predict the growth of the company. Among these three methods, the best predictive method for growth of the company is the neural network combined with the particle swarm algorithm with the least error rate compared to the other two methods.

  Keywords: Firm Growth, Artificial Neural Network, Meta-heuristic algorithms
 • khorshid forughinia, ali akbar Jowkar *, Mohammad Mahmoudi Maymand, mirza hassan hosseini Pages 221-232

  Constant changes in the business environment compel companies to think about new product development. In order to meet customer needs, active engagement with the customer and, more specifically, customer involvement in the process of developing new product is essential. The purpose of the present research is to identify the effective factors on customer involvement in the process of new product development in the food industry of Mazandaran province. Six effective variables include organizational strategy, new product features, external environment, organizational features, customer attributes, and relationships. The purpose of this research, in the form of applied research and in terms of the implementation of research, is descriptive-causal research. The statistical population of the research is the managers of different parts of the food industry of Mazandaran province, including production, product, marketing, brand, and other parts of the organization. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. In this research, structural equation modeling (SEM) has been used to analyze data and examine the hypothesis. The results showed that the organizational strategy variables, organizational characteristics, customer characteristics and relational factors have a positive and significant effect on customer involvement in the process of new product development. While the two variables of product and environment characteristics have no significant effect on customer involvement. Therefore, according to the results, food industry companies should pay particular attention to strengthening these factors in order to attract more customers to develop new products.

  Keywords: Customer involvement, new product development process, food industry
 • Seyed Farhang Hoseini *, reza raei, Ghadir Mahdavi Pages 233-246

  Investment management in life insurance is very important because of its specific features. Unlike other insurance policies, life insurance is long-term and focused mainly on return on investment. Also, due to the 85% participation of insurers in the surplus of interest, the surplus in a period has little income for the insurance company,but the insurance company has a guaranteed return on the deficit. In addition, high return is one of the main factors of insurance companies competition in marketing. Also, insurance companies need to make sure they have enough liquidity to fulfill their obligations. Despite the fundamental differences between life insurance and property and liability insurance, No 60 Central Insurance Regulations do not differentiate between the investment of the above insurance reserves. In this study, we designed a portfolio optimization model for life insurance investments. Accordingly, the Markov Switching Vector Auto Regressive based on ideal optimization with contrasting goals set with the actual performance of the company. Optimization has been made in the portfolio of life insurance based on Moalem Insurance Company from 2012 to 2016. Investment weights have been implemented by simulating the Markov Switching VAR model with optimization objectives including maximizing insurance returns, minimizing shortfall, maximizing policyholder returns and minimizing liquidity shortages. Based on the results, the ideal planning optimization model produces more returns than the actual returns of the insurance and performs better in other objectives. As a result, this approach can be used to optimize life insurance investment portfolios in insurance companies.

  Keywords: life insurance optimization, goal programming, life insurance, investment modelin
 • Arash Roomani, Hosein Aliahmadi * Pages 247-260

  Nowadays one of the most significant problems in Iran is the separation of the country's industry from academic institutions such as universities. This reduction of distance not only can help students to find occupation related to their specialty and interest, but also can help the country's industries to hire employees with skills that industry needs. On the other hand, reducing the gap between the industry and the university will reduce unemployment, reduce the cost of training after employment and increase the student’s morale. In addition, research and development units of universities can understand the challenges of the industry easier than past and make the researches that needed by the industry more efficiency. Finally, eliminating this gap is also help them to transfer technology between themselves. Undoubtedly, establish a communication system between universities and industries, need to provide a lot of necessary indexes and evaluate all aspects before implementation of the system. One of the most important factors for starting a business is knowing the laws, standards, and standards that exist and are relevant to this business. One of the most important factors for starting a business is knowing the laws, standards that exist and are relevant to this business. In e-commerce, there are a number of laws in Iran that all of the existing laws should be considered in order to implement this business. These laws include the laws of commerce in Iran, e-commerce law, jurisprudence rules, and technical standards. Knowing these rules will recognize the restrictions of the website expansion and become more familiar with the implementation standards of this system.

  Keywords: Rules, Jurisprudential rules, Technical Criteria, Integrated System, Management