فهرست مطالب

مجله محاسبات و سامانه های توزیع شده
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/04/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • قاسم الهی* صفحات 9-20

  پیشرفت در فن آوری شبکه های رایانهای و منابع محاسباتی در مقیاس بزرگ منجر به ایجاد خوشه های محاسباتی 2 است که میتوانند حجم زیادی از اطلاعات را در خود ذخیره و پردازش کنند. سیستم هادوپ، اجرا و تسهیم بسیاری از وظایف در یک مرکز داده مشترک را فراهم میکند. هادوپ 3 با فرض این مهم که تمام منابع پردازشی یکسان و وظایف داده های محلی دارند، سیاست خاصی در مورد انتخاب گره اعمال نمیکند. در صورتی که اگر گره ها ناهمگن باشند، متوسط زمان اجرا از یک گره به گره دیگر متفاوت خواهد شد؛ به ویژه وقتی که داده محلی نباشد. در این تحقیق سعی شده است، تا هنگام تقسیم فایل ورودی به بلاکهای دادهای یکسان توسط هادوپ، بلاکها براساس میانگین وزنی گره ها، توزیع شود. و همچنین با دسته بندی گره ها و انتقال یک رونوشت به هر یک از این دسته ها علاوه بر متوسط زمان اجرا و محلی بودن، قابلیت اعتماد و توازن فضای خالی ذخیره سازی خوشه را در سیستم افزایش داد.

  کلیدواژگان: پردازش داده، نگاشت کاهش، خوشه ناهمگن، هادوپ، جانمایی بلاک
 • سید علی هاشمی، محمدعلی زارع چاهوکی * صفحات 21-30

  امروزه شبکه های اجتماعی و پیامرسانها عضو جداناپذیری از زندگی روزمره هستند. روزانه داده های باارزش زیادی در این محیط منتشر میشود. بازاریاب ها با استفاده از این داده ها میتوانند بهتر از قبل جامعه ی هدف را پیدا کنند. از دیرباز کاربران در پیام رسانها، گروه های اجتماعی تشکیل میدادند و بحثهای خود را در آنها دنبال میکردند. پس از گسترش گوشی های هوشمند، پیام رسانهای نوظهور مانند واتساپ و وایبر استفاده وسیع تری پیدا کردند. در ایران به دلیل پارامترهای اجتماعی، پیام رسانها جایگاهی در سطح شبکه های اجتماعی پیدا کردهاند. خلاء عمدهای که در پیامرسانی مثل تلگرام در ارتباط با تبلیغات و بازاریابی وجود دارد، عدم امکان جستجوی گروه های اجتماعی و رتبه بندی مناسب آنها می باشد. در این مقاله هدف ما ارائه ی توصیه گری برای گروه های پیام رسان ها است به نحوی که بازاریاب پس انتخاب یک یا چند گروه به عنوان جامعه ی هدف، گروه های زیادی را به عنوان توصیه دریافت کند. توصیه گر پیشنهادی در سامانه ایده کاو که ابزاری برای بازاریابی مبتنی بر اطلاعات منتشرشده در پیام رسان هاست پیاده سازی شده است.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، پیام رسان، سامانه های توصیه گر، بازیابی اطلاعات، بازاریابی مبتنی بر پیام رسان ها
 • مینا کشاورزی فراشاه*، محمدعلی زارع چاهوکی صفحات 31-46

  با ظهور و رشد سریع رسانه های اجتماعی، این امکان برای کاربران فراهم شده تا افکار و نظرات خود را به سهولت در مورد موضوعات مختلف، رویدادهای سیاسی و اجتماعی بیان کنند. درک افکار عمومی میتواند در بهبود تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. حجم زیاد و فقدان ساختار مناسب برای متن نظرات ارائه شده در این رسانه ها، استفاده از دانش پنهان درون آنها را دشوار نموده است. عقیده کاوی یا آنالیز احساسات راه حلی مناسب برای تحلیل نظرات به صورت خودکار میباشد. در این پژوهش روشی برای تحلیل نظرات افراد در مورد موضوعات فارسی تلگرام ارائه میشود. در این راستا سعی شده با استفاده از روش های مبتنی بر قانون و با بهره گیری از کیسه کلمات به تحلیل نظرات کاربران بپردازیم. در ادامه به ارزیابی روش، با پیاده سازی آن روی مجموعه داده جمع آوری شده از نظرات به زبان فارسی پرداخته شده است. نتایج آزمایشهای تجربی نشان میدهد که رویکرد استخراج قوانین با بهره گیری از کیسه کلمات کارایی مناسبی در عقیده کاوی به زبان فارسی دارد و همچنین تلفیق قوانین سبب بهبود دقت میشود.

  کلیدواژگان: عقیده کاوی، آنالیز احساسات، تلفیق قوانین، کیسه کلمات، موضوعات فارسی تلگرام
 • علی رستمی یسار*، مجید حمدی، فراز فاطمی مقدم صفحات 47-58

  محاسبات ابر به طور قابل توجهی چشم انداز فناوری اطلاعات را با ارائه برخی از مزایای عمده آن برای کاربران فناوری اطلاعات،02 میلیارد شی به اینترنت متصل خواهد شد، با اتصال دستگاه های بیشتر و ، تغییر داده است. پیش بینی می شود، تا سال 2222 بیشتر، برنامه های کاربردی حساس به طور جدی با مشکل تاخیر زیاد مواجه می شوند. محاسبات ابر قادر به برآوردن نیازهای پشتیبانی تحرک و آگاهی از محل نیست. برای غلبه بر این مشکلات، یک الگوی پارادایم (جدیدی به نام محاسبات مه در ماه مه در سال 2212 پیشنهاد شد. در این مقاله به معرفی محاسبات مه و محاسبات لبه به صورت مروری پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: محاسبات ابر، محاسبات لبه، محاسبات مه، اینترنت اشیاء
 • مرضیه رحمانی *، فاطمه سعادتجو، ولی درهمی صفحات 59-71

  در ابر برای استفاده از امکانات، بین کاربران و سرویس دهنده قراردادی به نام توافقنامه سطح سرویس بسته میشود. در این مقاله برای بررسی تخلف از توافقنامه سطح سرویس، روشی پیشنهاد شده است که هدف آن یافتن بازه های زمانی است که در آن بیشترین تخطی و الگوریتم GA الگوریتم ژنتیک ،PSO از توافقنامه، کشف شده است . برای تشخیص تخطی، روش الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات با هدف پیدا کردن بازه زمانی با تعداد بیشتری از تخطی های کشف شده با حداقل سربار زمانی مورد مقایسه Cuckoo پرنده فاخته قرار گرفته اند. نتایج نشان میدهد که الگوریتم مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذرات توانسته است نسبت به الگوریتم ژنتیک و الگوریتم فاخته تعادل بهتری بین سربار زمانی و تعداد تخطی برقرار نماید.

  کلیدواژگان: بازه زمانی پویا، CUkoo الگوریتم، GA الگوریتم، PSO
 • علیرضا روحی* صفحات 72-90

  رایانش ابری، روش های استفاده از منابع فناوری اطلاعات را به طور چشم گیری دگرگون ساخته است. با پیچیده ترشدن توسعه ی نرم افزارهای مستقل، این پیچیدگی در توسعهی کاربردهای مبتنی بر ابر نیز بیش از پیش خودنمایی میکند. یکی از بهترین مشقهای حل یک مسئله در حالت کلی، اعمال الگوها به شکل مجموعه ای از الگوهای مرتبط در قالب یک زبان الگوست. هرچند با رشد روزافزون تعداد الگوها و روابط میان آنها در زبانهای الگو، و دشواری ذاتی کار بررسی دستی زبانهای الگوی اعمال شده، تدارک ابزار پشتیبانی طراحی مبتنی بر زبان الگو ضروری به نظر میرسد. این مقاله بهدنبال ارائه ی یک چارچوب توسعه برای اعمال الگوها و زبانهای الگو در کنار وارسی آنها در زمینه ی رایانش ابری است.

  کلیدواژگان: رایانش ابری، الگو، زبان الگو، وارس زبان الگو و طراحی مبتنی بر الگو و زبان الگو
 • میثم پاسداری هریس*، داود محمدپورزنجانی صفحات 92-108

  در این پژوهش سعی گردیدهاست تا چالشهای مطرح در زمینه بهینه سازی پرسوجوهای محیط های کانن داده از جملاه نحاوه اجرای پرسوجو بر روی داده های با حجم زیاد مورد بررسی قرار گیرد. معماری و ساختار موتور پرس وجوی های و به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته شده است و به نحوه بهینه سازی پرسوجوها که به طور مشخص توسط واحدهای کامپایلر و بهینه ساز انجام میشود، اشاره گردیده است. در نهایت روش مبتنی بر همبستگی و همچنین روش پیشنهادی به صورت جزئی با مثالهای مختلف مورد بررسی قارار گرفته است. همچنین در انتها، نتیجه کارآمدی روش های کلی در قالب یک نمودار تحلیلی آورده شده است.

  کلیدواژگان: کلان داده، موتور پرس وجو، بهینه سازی پرس وجو
 • فرشاد اسدپور* صفحات 109-117

  امروزه استفاده از اینترنت اشیا در دنیای فن آوری اطلاعات نقش پر رنگی دارد و نوعهای مختلفی از این شبکه در حال استفاده شده هستند. با توجه به اهمیت امنیت در اینترنت اشیا، در این مقاله روشی جهت حفظ امنیت اطلاعات مبتنی بر احراز هویت به کمک رمزنگاری و امضای دیجیتال و همچنین شکست فایل به بخش های کوچکتر ارائه شده است. آزمایشات بر اساس تعداد مختلف بسته های انتقالی برای روش پیشنهادی نشان میدهد که این روش به دلیل استفاده از رمزنگاری تصادفی باعث شده است که معیار عملکرد خوبی به ازای بسته های مختلف از نظر معیارهای نظیر مصرف انرژی، دقت و... داشته باشد. همچنین بر اساس روش پیشنهادی ضمن احراز هویت کاربران، سرویس محرمانگی و صحت اطلاعات نیز به نحوی مناسب در روش پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته شده است.

  کلیدواژگان: رمزنگاری، احزار هویت، اینترنت اشیا، امنیت
 • میثم روشن فکر، گلنوش عبائی *، حسین ابراهیم پور کومله صفحات 118-134

  دیابت، شایع ترین بیماری غدد در جهان است که سالانه باعث مرگ 4میلیون نفر در جهان میشود. برای تشخیص دیابت بایدتمام ویژگی هایی که منجر به وقوع آن میشوند را شناخت و درصورتیکه این ویژگی ها هرکدام از محدوده مقداری معین درعلم پزشکی تجاوز کنند مشخص میشود که فرد مبتلا به دیابت است. در این پژوهش با استفاده از ترکیب علوم داده کاوی، سیستمخبره و فازی نوعدوم، ابزاری برای کمک به پزشک در تشخیص بیماری دیابت ارائه شده است. با یک دید کلی، دو مولفه اصلی در سیستم تشخیص دیابت بهبود داده شده است: مولفه اول، دقت، کارایی و قابلیت اعتماد بالا در تشخیص بیماری میباشد که بدین منظور از رویکرد فازی نوع دوم برای تنظیم و فازیسازی ورودی ها استفاده شده است و مولفه دوم، کاهش حجم قواعد موجود در پایگاه دانش و قابلیت تفسیر ساده آن است که بدین منظور از کاوش قواعد انجمنی که یکی از تکنیک های داده کاوی میباشد استفاده شده است. به طور دقیقتر، در روش پیشنهادی، بعضی از معایب سیستم های ارائه شده قبلی بهبود داده شده که عبارتند از: بهبود تاثیرمنفی عدم قطعیت در مرزهای توابع عضویت فازی نوع اول، درنظرگرفتن داده های ورودی نویزی و اغتشاشات، جایگزین کردن یک سیستم خبره هوشمند با تصمیم گیری واحد در تشخیص بیماری به جای سیستمهایی که توسط کارشناسان مختلف به دلیل تفاوت در نژاد و وضعیت بدنی افراد مختلف ساکن در قاره های مختلف، نتایج متفاوتی را ارائه میدهند، بهبود دادن حجم پایگاه دانش با انتخاب قواعد موثرتر در تولید خروجی، افزایش سرعت سیستم با کاهش دادن زمان محاسباتی و نیز بهبود دادن محدوده نقاط پارتیشن بندی در محل برخورد که شامل 867 بیمار UCI مرزهای دو تابع عضویت. برای تست عملکرد مطلوب روش پیشنهادی، از مجموعه داده بیماران دیابتی سایت است استفاده شده است و با دست یافتن به میزان دقت 84.77 درصد، اثبات کردیم که توانسته ایم به اهداف خود برای بهبود دقت در سیستم تشخیص دیابت برسیم.

  کلیدواژگان: سیستم خبره، فازی نوع دوم، کاوش قواعد انجمنی، تشخیص بیماری، دیاب
 • علیرضا اباذری *، حسین محمدی صفحات 135-156

  سرویسهای ابری به عنوان راهکاری برای ارائه خدمات ابر در دنیای اطلاعات میباشند. در این میان ارائه سرویسهای اطلاعات از قبیل ذخیره، بازیابی، توزیع و انتشار اطلاعات به عنوان خدمات ابری در سیستمهای توزیع شده و محاسبات ابری مدیریت داده ها را در حجم عظیمی از اطلاعات آسانتر کرده و دسترسی به حجم انبوهی از داده ها را از نقاط مختلف جهان با سرعت و کیفیت بالا امکان پذیر میسازد. در این مقاله مروری سیستماتیک بر کنترل هم روندی در محاسبات ابری و سازگاری دادهای در پایگاه داده های ابری و همچنین ارائه پایگاه داده امن به عنوان سرویس ابر پرداخته شده و روش های مختلف رمزنگاری داده ها، متادیتاها و ساختار پایگاه داده ابر بررسی شده است. ارائه پایگاه داده امن به عنوان سرویس ابر، با حذف پروکسی های واسط، امکان دسترسی مستقیم و همروند کلاینت- همروند روی داده های توزیع شده و رمزنگاری شده SQL های جغرافیایی توزیع شده به داده های رمزنگاری شده را، با اجرای دستورات فراهم میکند.

  کلیدواژگان: محاسبات ابری، پایگاه داده ابر، پایگاه داده به عنوان سرویس ابر، امنیت پایگاه داده به عنوان سرویس ابر، سیستمهای توزیع شده، کنترل همروندی، پایگاه داده رمزنگاری شده