فهرست مطالب

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی - پیاپی 26 (تابستان 1398)
 • پیاپی 26 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیده پریسا سروریان، مرتضی طلاچیان* صفحات 1-26

   احیاء بافت های فرسوده شهری از چالش برانگیزترین معضلات شهرها به شمار می رود و باز زنده سازی فضاهای شهری به مثابه یکی از محرک های توسعه است. برگرداندن این فضاها به چرخه زندگی شهری از طریق ایجاد امنیت برای شهروندان به وقوع می پیوندد، اما بسترسازی عناصر شکل دهنده فضای شهری در ایجاد امنیت بدون در نظر گرفتن عناصر فرهنگی بافت های شهری غیرممکن است. در این پژوهش سعی شده است که نقش فرهنگ در ساختار امنیت فضای شهری تبیین شود. برای این منظور بعد از مطالعات کتابخانه ای و مرور مبانی نظری و با تاکید بر روش های کمی-کیفی از طریق جمع آوری اطلاعات به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده میدانی به بررسی نقش فرهنگ در احیاء فضاهای شهری فرسوده شهر بیرجند پرداخته شده است. نتایج پژوهش در جامعه آماری بافت فرسوده شهر بیرجند با حجم نمونه (340) نفری، طبق فرمول کوکران مشخص و بررسی شد. در این راستا پس از انتخاب شاخص ها از مطالعات نظری (34 شاخص)، تدوین پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان و کارشناسان، داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE در قالب مدل AHP به تحلیل گذاشته شد. همچنین پرسشنامه دوم بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت و با نرم افزار SPSS و آزمون T و در تایید پرسشنامه اول بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بی تردید فرهنگ، مهم ترین رکن در فضای شهری و رابطه متقابل فضا و کاربران در محدوده شهری به شمار می رود و رویکرد فرهنگی راه حل احیاء امنیت در فضاهای فرسوده شهری است.

  کلیدواژگان: امنیت، فضای شهری، فرهنگ، بافت فرسوده
 • حمید پناهی* صفحات 27-56
  برنامه ریزی های کلان و همه جانبه برای بهره برداری بهینه و منطبق بر راهبردهای توسعه پایدار از توان های محیطی کشور می تواند متضمن تعالی، توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور باشد. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در منویات و ابلاغیه های سیاست های کلان کشور در حوزه های مختلف، از عوامل اصلی قدرت ملی، قابلیت های جغرافیای طبیعی کشور را مورد تاکید قرار داده اند. تنوع اقلیمی، موقعیت جغرافیایی حساس، نقش مواصلاتی و ارتباطی، خاک حاصلخیز، سواحل طولانی و بکر، سرمایه های معدنی، ذخایر انرژی نفت و گاز از اهم قابلیت های جغرافیایی کشور است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم تحت عنوانفرصت های مادی کشور یاد کرده اند. معظم له معتقدند با اتکا به این ثروت های خدادادی می توان درآمدهای ملی را افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی نیاز به معنی واقعی نموده و مشکلات کشور در حوزه های اقتصادی را مرتفع ساخت. در این پژوهش، به روش توصیفی و تحلیلی، با آسیب شناسی فرآیند بهره برداری از منافع جغرافیای طبیعی کشور در چهل سال گذشته و با تجزیه وتحلیل فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، راهبرد بهره برداری از توان های جغرافیای طبیعی برای تعالی و پیشرفت کشور بر مبنای رونق اقتصاد درون گرا، تحقق عدالت فضایی و جغرافیایی، حفظ حقوق محیط زیست، بهینه سازی برنامه های توسعه بر مبنای واقعیت های طبیعی، ارتقاء ضریب پایداری محیطی، تقلیل معضلات زیست محیطی، تحقق الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی و ارتقاء عزت، انسجام و اتحاد ملی و شکوفایی تمدن اسلامی محرز شد.
  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، جغرافیا، عوامل جغرافیایی، محیط، اقتصاد، توسعه
 • رسول حیدری سورشجانی*، ابوالفضل دهقان صفحات 57-88

  امنیت جزء جدایی ناپذیر و لازم رونق و توسعه گردشگری شهری است که به طور معمول تحت تاثیر دسترسی به پلیس و نظارت این نهاد تامین نظم و امنیت عناصر گردشگری شهری به دست می آید. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت مکانی و موقعیت جغرافیایی کلانتری ها، ازنظر دسترسی به فضاهای گردشگری (جاذبه های تاریخی و تفریحی و اقامتگاه های گردشگری) در شهر اصفهان پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از ابزار تحلیل شبکه در نرم افزار ArcGIS، استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا الگوی پراکنش فضایی کلانتری ها بررسی شد و در ادامه مسیرهای دسترسی کلانتری ها به فضاهای گردشگری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و در پایان شعاع عملکرد کلانتری ها نسبت به فضاهای گردشگری مشخص شد. نتایج نشان داد که کلانتری های شهر اصفهان، ازنظر دسترسی به فضاهای گردشگری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند؛ همچنین مشخص شد که تعداد کلانتری های شهر اصفهان در بخش مرکزی شهر به خصوص محدوده فضاهای گردشگری، کافی نیست.

  کلیدواژگان: امنیت، گردشگری، کلانتری، پلیس گردشگری، تحلیل شبکه
 • حسن صمدزاده*، محمدسینا شهسواری، آرش قربانی سپهر، علیرضا محمدی صفحات 86-114

  جرم معلول عوامل متعددی است که یکی از آن ها عوامل کالبدی است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در محله نعمت آباد شهر تهران و همچنین ارائه راهکارهایی به منظور بهبود شرایط این محله است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش میدانی انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اصول طراحی محیطی برای پیشگیری از جرم در محله نعمت آباد به صورت مناسبی رعایت نشده است، به طوری که میانگین شاخص های طراحی محیطی برای پیشگیری از جرم در محله نعمت آباد برابر با (90/2) در طیف لیکرت است که حتی از حد متوسط نیز پایین تر می باشد. در سطح جزئی تر و در میان معیارهای CPTED، به ترتیب شاخص های مدیریت و نگهداری (10/3)، قلمروگرایی (95/2)، نظارت طبیعی (90/2)، کنترل و دسترسی (89/2)، حمایت از فعالیت های اجتماعی (63/2) دارای بیشترین میانگین بودند. نتایج بیانگر آن است که طراحی محیطی می تواند در افزایش احساس امنیت و کاهش فرصت برای وقوع اعمال مجرمانه در محله نعمت آباد تاثیرگذار باشد؛ بنابراین موفقیت در این زمینه نیازمند توجه به طراحی محیطی بافت شهری محله نعمت آباد در پیشگیری از جرم می باشد.

  کلیدواژگان: احساس امنیت، پیشگیری از جرم، CPTED، محله نعمت آباد، تهران
 • اسماعیل حسنوند*، محمد جواد زاهدی مازندرانی، غلامرضا غفاری، امیر ملکی صفحات 115-136

  ظهور جامعه در مخاطره معرف مرحله ای از توسعه جامعه مدرن است که در آن مخاطرات سیاسی، اجتماعی، بوم شناختی و فردی که با جریان نوآوری پدید می آیند، پی درپی از نهادهای حفاظتی و کنترلی جامعه صنعتی می گریزند. کشور ما همواره در معرض بسیاری از مخاطرات مختلف قرار داشته است. این پژوهش به دنبال مطالعه عوامل موثر بر درک و فهم مخاطره در بین نسل جوان شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه جوانان شهر تهران و روش آن، کمی با تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه می باشد. حجم نمونه برابر با (384) نفر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مخاطرات از دید جوانان مخاطرات سیاسی- اقتصادی، سپس مخاطرات بهداشتی- زیست محیطی، امنیتی-انتظامی و در پایان مخاطرات اجتماعی- فرهنگی است. آزمون همبستگی نشان می دهد بین اعتماد به آینده و تمام مولفه های مخاطره، بین متغیر سبک زندگی با مولفه های مخاطرات سیاسی- اقتصادی، صنعتی- فناوری و اجتماعی- فرهنگی، بین متغیر آگاهی با مولفه های سیاسی- اقتصادی، بهداشتی- زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی و بین متغیر دینداری با مولفه های سیاسی- اقتصادی، امنیتی- انتظامی، صنعتی- فناوری و اجتماعی- فرهنگی مخاطره رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که (38) درصد از تغییرات متغیر وابسته مخاطره توسط متغیرهای مستقل قابل تبیین است. ضرایب رگرسیونی نشان می دهند که متغیر اعتماد به آینده بیشترین تاثیر را بر متغیر مخاطره دارد. پس ازآن، متغیر آگاهی، سپس سبک زندگی مخاطره آمیز و در انتها نیز متغیر دینداری دارای بیشترین تاثیر بر متغیر مخاطره هستند.

  کلیدواژگان: مخاطره، دینداری، اعتماد به آینده، آگاهی، جوانان
 • نادر شوهانی*، اخمد شوهانی، سارا شوهانی صفحات 137-164

  امنیت به عنوان دومین نیاز انسانی، پس از نیازهای فیزیولوژیک قرارگرفته و آن را مایه آسایش و آرامش و احساس رضایت شهروندان و در نتیجه افزایش کارآیی و مطلوبیت محیط و کالبد می دانند که این مطلوبیت با برنامه ریزی دقیق، طراحی سنجیده و نظارت کافی در شهر حاصل می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نوع آن کاربردی توسعه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام شهروندان محله بانبور شهر ایلام است. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان (355) نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده است. در این بررسی از روش تحلیل عاملی تاییدی، شاخص رضایتمندی «هالین تن»، روش های آماری توصیفی و استنباطی همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که عوامل موثر در احساس امنیت شهری در محله بانبور شهر ایلام حاصل از تعامل (4) عامل است که این عوامل در مجموع (71/72) درصد از واریانس کل متغیرهای موثر بر احساس امنیت شهری در محله بانبور شهر ایلام را تبیین می کنند. از میان (4) عامل، عوامل نماد شهری به تنهایی (94/48) درصد از کل واریانس متغیرهای اولیه را تبیین می کند و از دیدگاه افراد جامعه آماری مهم ترین عامل موثر بر احساس امنیت شهری در محله بانبور شهر ایلام می باشد.

  کلیدواژگان: امنیت شهری، کالبد شهر، تحلیل عاملی، ایلام
|
 • PARISA SARVARIAN, Morteza Talachian * Pages 1-26

  Restoring urban deteriorated fabric is one of the most challenging urban problems; revitalization of urban spaces is as one of the drivers of development. Reinventing these spaces into the urban life cycle happens through providing security for citizens; however bedding of formation elements of urban-shaping in establishing the security is impossible without considering the cultural elements of urban texture. In this paper, has been attempted to show the role of culture in the structure of urban space security. For this purpose, after library studies and reviewing theoretical fundamentals and emphasizing quantitative and qualitative methods through collecting information, questionnaires, interviewing and observing the field, the role of culture in restoring the urbanized areas of Birjand city has been investigated. The results of the research were analyzed using AHP model and SPSS software. It was determined that culture is the most important element in urban space and the interaction of users and space in the urban area. The results of this study indicate the fact that the cultural approach is the solution to the restoration of security in urban areas.

  Keywords: security, deteriorated texture, culture, urban space
 • Hamid Panahi * Pages 27-56
  The macro planning and multifaceted utilization and consistent with the sustainable development strategies of the country's environmental potentials can include excellence, development and economic progress of the country. The Supreme Leader (General Assembly) has emphasized the natural geographic capabilities of the country as one of the main factors of national power in various policies and declarations of major macroeconomic policies of the country. Statement of the second step was called the material opportunities of the country. The Supreme Leader believes that relying on these God-given wealth can increase national income and make the country rich and prosperous in the real sense and solve the country's problems in the economic spheres. In this study, descriptive and analytical pathology exploit the benefits of the natural geography of the country in the last forty years and by analyzing the Supreme Leader's statements major opportunities materialistic country and their place in the endogenous development of the second stage of the revolution. This research was carried out based on the six axes of the analysis and the conceptual model of the research was extracted.
  Keywords: Geography, Natural Geography, Environment, economics, development
 • Abolfazl Dehghan Pages 57-88

  Today, security is considered to be the most important principle in developing a tourism development strategy worldwide. Security for growth and development in the tourism industry is one of the most essential components needed. This study examines the geographical location of the police station in terms of access to tourism spaces in Isfahan. The applied research method is applied, and for analyzing data, the network analysis tool in the Arc GIS software has been used. In this study, the pattern of police station spatial distribution was first studied. In the following, police station access routes to the tourist areas were analyzed. And the radius of police station performance was determined in relation to tourist spots. The results showed that the police station locations in Isfahan are not in desirable position in terms of access to tourist spots. It was also found that the number of Police station in Isfahan, especially in the central part of the city, was not enough.

  Keywords: Security, Tourism, Police Station, tourism police, network analysis
 • Hassan Samadzadeh *, Mohammad Sina Shahsavari, Arash Ghorbani Sepehr, Alireza Mohammadi Pages 86-114
   Introduction and Purpose

  The crime is caused by several factors that one of them is physical factors. In this regard, the purpose of this study is to investigate the role of environmental design in crime prevention in Nematabad neighborhood of Tehran, as well as providing solutions to improve the conditions of this neighborhood.

  Method

  The present study was conducted in a descriptive-analytical approach by using a field method. So, by using the Cochran model, the sample size was determined 364 people. In the next step, based on the results of the questionnaire, field observations and official documents, the analysis of the findings was done using SPSS software. Finally, the overall effect of CPTED's first components on crime prevention in Nematabad neighborhood was investigated. Has been.

  findings

  Research findings indicate that the principles of environmental design for crime prevention in the Nematabad neighborhood were not adequately respected so that, the average of environmental design indicators for crime prevention in the Nematabad neighborhood is 2.90 in Likert range (1-5), which is even lower than the mediocre level. At a more detailed level, among the CPTED criteria, indicators of management and maintenance (3/10), territoriality (2.95), natural surveillance (2.90), access control (2.89), activity support (2.63) had the highest average, respectively.

  Keywords: sense of security, Crime Prevention, CPTED, Nematabad Neighborhood, Tehran
 • Esmail Hasanvand *, Mohamad Javad Zahedi, Gholam Reza Ghaffari, Amir Maleki Pages 115-136

  The emergence of society at risk represents a stage in the development of modern society, in which the political, social, ecological and individual dangers that arise with the process of innovation constantly escape the protective and controlling institutions of the industrial society. Our country has always been exposed to many different dangers. In this study, we seek to study the factors affecting the perception and understanding of the risk among younger generation in Tehran. The statistical population of this research includes all young people in Tehran. The research method of this paper is quantitative method with survey technique and questionnaire tool. The sample size was 384 people. Findings of the research show that the most important risks from the perspective of young people are political-economic risks, then health-environmental, security-security and, finally, socio-cultural risks. The correlation test shows that between the trust in the future and all the components of risk, the variable of lifestyle and the components of the risk of political-economic, industrial-technological and socio-cultural risks, the variable of knowledge with the political-economic, health-environmental components And socio-cultural and variables of religiosity with political-economic, security-law, industrial-technological and socio-cultural risks. the results of regression analysis show that 38% of the changes in the dependent variable of risk can be explained by independent variables. Regression coefficients show that the confidence variable in the future has the greatest impact on the risk variable. After that, the knowledge variable, then the risky life style, and, the religiosity variable, have the most impact on the risk.

  Keywords: Risk, Religion, Trust in the Future, Knowledge, Youth
 • Nader Shohani *, Ahmad Shohani, SARA Shohani Pages 137-164
  Statement of Problem

  Security is the second human need, after physiological needs and a source of comfort ‎and a sense of citizens' satisfaction and security, and as a result of increasing the efficiency and desirability of the ‎environment and body, that this utility with precise planning, Decent design and adequate supervision in the city.‎ Research

  method

  The present study is a descriptive-analytical method and is a type of applied applied ‎research. The statistical population of this study included all citizens of the Baboor neighborhood of Ilam city. The ‎sample size of this study, according to the Morgan table, will be 355 people. Random sampling method was simple. ‎In this study, confirmatory factor analysis was used. The Pearson correlation descriptive and inferential statistical ‎methods and multiple regression methods were used in step-by-step method.‎ The findings of the research,.The results of factor analysis showed that the effective factors of urban security ‎in the Baboor neighborhood of Ilam city were the result of the interaction of the four factors, which, in total, ‎‎71.72% of the variance of all the variables affecting the sense of urban security in the Baboor neighborhood of ‎Ilam city they do. Of the four factors, urban symbol factors alone account for 94.48% of the total variance of the ‎primary variables and from the viewpoint of the population of the statistical population, the most important factor ‎affecting the sense of urban security in the Baboor neighborhood of Ilam city‎

  Keywords: Urban Security, city autopsy, factor analysis.‎