فهرست مطالب

اندازه گیری تربیتی - پیاپی 35 (بهار 1398)
 • پیاپی 35 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • میثم صادقی، محمد رضا فلسفی نژاد*، علی دلاور، نورعلی فرخی، احسان جمالی صفحات 1-18

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی وزن هریک از دروس سوابق تحصیلی و نمره کل سازی براساس رویکرد روانسنجی مدل پیوسته IRT و رویکردهای مبتنی بر نظر متخصصان تاپسیس و AHP، و همچنین مقایسه اثر مدل وزن دهی بر رتبه بندی و پایایی روش های وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر ترکیبی بود. به منظور اجرای پژوهش در بخش اول 11 آیتم (دروس) سوابق تحصیلی از گروه متخصصان مورد نظرخواهی قرار گرفت و با استفاده از تکنیک های تاپسیس و AHP وزن دهی و اولویت بندی شد. در بخش دوم نمرات دروس نهایی سال سوم متوسطه داوطلبان و پذیرفته شدگان رشته های روانشناسی و مشاوره در دگروه علوم انسانی از سازمان سنجش دریافت شد و جهت برآورد نمرات تتا استفاده شد. به منظور مقایسه ی مدل های مختلف وزن دهی و نمره کل سازی، ابتدا گروه نمونه براساس نمرات حاصل از هر سه رویکرد رتبه بندی شده، و از لحاظ شاخص های پراکندگی و میزان تفاوت رتبه ها مقایسه شد. نتایج مقایسه سه رویکرد نشان داد بیشترین واریانس مربوط به روش نمره کل سازی با مدل پیوسته IRT است. نتایج تحلیل آماری مبنی بر آزمون ویل کاکسون جهت مقایسه متوسط رتبه ها نشان داد در حجم نمونه ی کم روش وزن دهی به هر سه روش نسبت به روش وزن های یکسان تفاوت معنادار در رتبه ها ایجاد می کند و بنابراین مدل وزن دهی در رتبه بندی داوطلبان در حجم نمونه کم تاثیر می گذارد. اما بین سه مدل وزن دهی تفاوت معناداری در رتبه بندی داوطلبان مشاهده نمی شود. همچنین نتایج نشان داد در حجم نمونه بالا (2000 نفر) روش وزن دهی به هر سه روش نسبت به روش وزن های یکسان تفاوت معنادار در رتبه ها ایجاد می کند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد نمرات بدست آمده از مدل پیوسته IRT نسبت به دو روش دیگر در رتبه بندی داوطلبان تاثیر متفاوتی می گذارد . نمرات روش IRT پایایی بالاتری نسبت به روش های مبتنی بر نظر خواهی از متخصصان دارد. با این وجود به نظر نمی رسد روش وزن دهی بر میزان پایایی نمرات تاثیر معناداری داشته باشد.

  کلیدواژگان: وزن دهی، نمره کل سازی و رتبه بندی، مدل پیوسته IRT، تاپسیس، AHP
 • حسین سلطانی ابقاء، بلال ایزانلو* صفحات 19-53
  متداول ترین روش برای کاهش خطای ناشی از حدس، اعمال جریمه (نمره منفی) برای پاسخ های نادرست است. یکی از عوامل موثر بر میزان حدس، نگرش افراد نسبت به حدس زدن و خطر جریمه شدن است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سطوح مختلف جریمه و دشواری آزمون ها بر رابطه بین توانایی و نمره خام افراد و تعیین جریمه بهینه در سطوح مختلف توانایی با توجه به نگرش خطرپذیری آن ها است. برای بررسی تاثیر سطوح مختلف جریمه بر رابطه بین توانایی و نمره خام افراد، همبستگی توانایی و نمره خام افراد در سطوح مختلف جریمه برای سطوح مختلف توانایی بررسی و سطوحی از جریمه که موجب دستیابی به رابطه بیشینه بین توانایی و نمره خام افراد در هر سطح توانایی شد، به عنوان سطوح جریمه بهینه برای آن سطح توانایی انتخاب گردید. برای بررسی تاثیر دشواری آزمون ها بر رابطه بین توانایی و نمره خام افراد در سطوح جریمه بهینه، مقادیر بیشینه همبستگی در سطوح جریمه بهینه در هر سطح توانایی در سه آزمون (ریاضی، معارف و زبان انگلیسی) رشته ریاضی 1395 با توجه به میانگین ضریب دشواری آزمون ها مقایسه شد. نتایج نشان داد که هم عدم جریمه و هم اعمال جریمه بالا موجب کاهش همبستگی بین توانایی و نمره خام می شود. سطوح جریمه بهینه در افراد با توانایی بالا، بالاتر از افراد با توانایی کم بوده و به طورکلی جریمه بهینه برای کل افراد بالاتر از مقدار مرسوم آن (33/0) به دست آمد (برای کل افراد در آزمون ریاضی، معارف و زبان به ترتیب حداقل 40/0، 40/0 و 60/0). همچنین اگر میانگین ضریب دشواری سوال های آزمون نزدیک به صفر باشد و سطوح جریمه بر اساس سطوح توانایی و با توجه به نگرش خطرپذیری بهینه باشد، رابطه بین توانایی و نمره افراد بیشینه می شود.
  کلیدواژگان: اصلاح حدس، نگرش خطرپذیری، جریمه بهینه
 • محمد کوهی*، یاسر گراوند، عباس قاسم زاده، احسان عباسی جوشقان صفحات 55-74
  هیجان ها به طور بالقوه در هر جنبه ای از فرایند تدریس و یادگیری دخیل هستند و تدریس خوب با انواعی از هیجان های مثبت تحقق پیدا می کند. بنابراین درک ماهیت هیجان ها در محیط های آموزشی ضروری است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه هیجان های تدریس تریگول (2012) بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهشی کلیه اساتید دانشگاه فردوسی مشهد (804 نفر) بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 280 نفر تعیین شد و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر از متخصصان دانشگاه فردوسی بر اساس شاخص روایی محتوایی موردبررسی قرار گرفت، برای احراز روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی و برای پایایی از روش همسانی درونی و باز آزمایی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازندگی مدل و ساختار روابط درونی گویه ها را تایید کرد. ضریب آلفا برای کل پرسشنامه هیجان های تدریس برابر با 89/0 و برای عامل ها از 73/0 تا 84/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که پرسشنامه هیجان های تدریس از ویژگی های روان سنجی قابل-قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در مطالعات هیجان های مربوط به تدریس استفاده کرد.
  کلیدواژگان: رواسازی، تحلیل عاملی تاییدی، تدریس دانشگاهی، هیجان های اساتید، پرسشنامه هیجان های تدریس
 • پوریا رضاسلطانی، ابراهیم خدایی*، جلیل یونسی، امین موسوی، علی مقدم زاده صفحات 75-106
  سنجش برازش فرد در تضمین روایی و عدالت استفاده و تفسیر نمره های آزمون، مفید واقع می شود. در این تحقیق با استفاده از آماره ی برازش فرد H^T به بررسی الگوی پاسخ آزمون ریاضی پایه ی هشتم مطالعه تیمز 2015 دانش آموزان کشورهای استرالیا، ایران و جمهوری کره پرداخته شده است. برای بررسی تاثیر متغیرهای زمینه ای بر مقدار آماره ی برازش فرد دانش آموزان، با توجه به ساختار سلسله مراتبی داده ها از مدل سازی خطی سلسله مراتبی استفاده شد. به استناد ضریب همبستگی درون رده ای، 83.7% از واریانس آماره ی برازش فرد 〖 H〗^T در سطح دانش آموز و 16.3% از آن در سطوح مدرسه و کشور است. همچنین با توجه به مدل نهایی خطی سلسله مراتبی بین مقدار آماره ی برازش فرد H^T و عوامل سطوح دانش آموزان، مدارس و کشورها، صرفا متغیرهای میانگین پیشرفت تحصیلی کشورها، تاکید مدرسه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان، اطمینان در یادگیری ریاضیات دانش آموزان و برآورد توانایی دانش آموزان از عوامل با ضرایب معنی دار در مدل نهایی هستند.
  کلیدواژگان: آماره ی برازش فرد H^T، الگوی پاسخ، روایی نمره های آزمون، سنجش برازش فرد، مدل سازی خطی سلسله مراتبی
 • فاطمه امامقلی وند*، پروین کدیور، حسن پاشا شریفی صفحات 107-132

  پژوهش حاضر باهدف بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه جو و هویت مدرسه (SCASIM-St)، انجام گرفت. حجم نمونه این پژوهش 503 دانش آموز دختر دبیرستانی بود که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از بین مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران که بالغ بر 40000 نفر بودند، انتخاب شدند و به پرسشنامه جو و هویت مدرسه (SCASIM-St) پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه های اصلی، علاوه بر عامل کلی جو مدرسه، 4 عامل (رابطه دانش آموزان با یکدیگر، رابطه دانش آموزان با کارکنان، تاکیدهای آموزشگاه، ارزش ها و رویکرد مشترک کارکنان و دانش آموزان) و هویت مدرسه را برای پرسشنامه جو و هویت مدرسه تائید کرد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و روش باز آزمایی و برای تعیین روایی آن از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های آن بین 0/78 تا 0/92 است. اعتبار پرسشنامه از طریق باز آزمایی 0/73 در سطح 0/01>p معنی دار به دست آمد. همچنین برای تعیین روایی مدل اندازه گیری جو و هویت مدرسه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مقدار روایی همگرا (AVE) برابر با 0/44 و معیار برازش مدل کلی (GOF) برابر 0/50 به دست آمد. این نتیجه موید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برازش مدل را تایید می کند. یافته های تحلیل عاملی تقریبا مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود؛ بنابراین با توجه به خصوصیات روان سنجی مطلوب این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین جو و هویت مدرسه از دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی است.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: جو مدرسه، هویت مدرسه، ویژگی روان سنجی
 • زهره سلیمانی، الهه حجازی*، زهرا نقش، نرجس لاری صفحات 133-159

  هدف مطالعه حاضر ساخت ابزار نشانگرهای بزرگسالی و میزان اکتساب آنها در میان دانشجویان و تعیین ویژگی های روانسنجی این ابزار بود. نشانگرهای بزرگسالی براساس یک پژوهش کیفی (سلیمانی و حجازی،1397) شناسایی شده بودند. برهمین اساس تعداد 610 دانشجو با دامنه سنی 18تا 29 سال (317پسر و 293دختر) از دانشگاه تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از تحلیل عاملی اکتشافی، پرسشنامه ای متناسب با بافت ایرانی برای اندازه-گیری نشانگرهای بزرگسالی با 46 گویه با ضریب آلفای کرونباخ 905/0، در شش بعد ساخته شد: تسلط شناختی-هیجانی بر خود، مدیریت و تنظیم امور تا رسیدن به اهداف، توانایی نقش آفرینی در خانواده، پایبندی به ارزش ها، استقلال و انتقال نقش. نتایج نشان داد دوره تحولی ظهور بزرگسالی در میان دانشجویان دانشگاه تهران وجود دارد و نشانگرهای بزرگسالی نزد دانشجویان بیشتر به مهارت های فردی و خانوادگی مربوط می شود و ادراک فرد از بزرگسالی خود با افزایش اکتساب این مهارت ها، تناسب دارد. همچنین عوامل اشتغال، استقلال مالی و توانایی اداره خانواده برای مردان و توانایی مراقبت و تربیت فرزند برای زنان ملاک مهم-تری برای اکتساب بزرگسالی نزد دانشجویان محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: ظهور بزرگسالی، بزرگسالی ادراک شده، ابزار نشانگرهای بزرگسالی، تفاوت های جنسیتی، دانشجویان
 • ناهید شفیعی*، علی عربانی دانا صفحات 161-189
  هدف

  هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام العمر دانشجویان است.

  روش

  در این پژوهش، روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای چندمرحله ای بود. داده ها در دو مرحله جمع آوری شد که در مجموع 538 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه های دولتی تهران، شهید بهشتی، شهید چمران و علامه طباطبایی در نیمسال دوم 96-1395، پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام العمر را تکمیل کردند. روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و با روش مولفه های اصلی و چرخش واریمکس بررسی شد. در کل اعتبار ابزار با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد.

  نتایج

  بر اساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی، سه عامل استخراج شد و بر اساس نتایج تحلیل عامل تاییدی سه عامل تایید شد. با لحاظ به مبانی نظری و محتوای سوال ها این عوامل با عناوین «برنامه ریزی یادگیری»، «درک و هدایت یادگیری»، «لذت از تجربه یادگیری خودمختارانه» نام گذاری شد. پایایی پرسشنامه در کل مقیاس 0/83 و در خرده مقیاس ها به ترتیب 0/73، 0/74 و 0/69 بود که حاکی از همسانی درونی پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام العمر دانشجویان است.

  نتیجه گیری

  پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام العمر از لحاظ روان سنجی برای سنجش ابعاد گرایش به یادگیری مادام العمر دانشجویان در موقعیت های دانشگاهی مناسب و قابل اطمینان است.

  کلیدواژگان: گرایش به یادگیری مادام العمر، تحلیل عاملی، اعتبار، پایایی، دانشجویان
 • شیوا زارع زاده خیبری، سید امیر امین یزدی*، شهربانو عالی، حسین کارشکی صفحات 191-212
  تحول دیداری-فضایی یکی از مهم ترین بنیان های تحول است که نقش عملکرد اولیه ی تمام یادگیری ها و ارتباطات را بازی می کند و بازنمایی های ذهنی راجع به دنیای بیرون را شکل می دهد. از طرفی این تحول همزمان در بردارنده ی اطلاعات فضایی است و کلیه ی حرکات را در فضا جهت می دهد. سنجش این تحول و ابعاد مختلف آن طی سال های ابتدایی زندگی بسیار حیاتی است، زیرا با داشتن این اطلاعات می توان ظرفیت دیداری- فضایی کودک را تخمین زد و تغییر این ظرفیت پایه ای را در جریان تحول بررسی کرد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی تحول دیداری-فضایی (هری واچس، 2014) است. به همین منظور این پرسشنامه بر روی 348 کودک پیش از دبستان در شهر مشهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به طور تصادفی انتخاب شدند، اجرا و شاخص های روان سنجی با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel به ترتیب نسخه ی22 و 30/9 محاسبه شد. یافته ها نشان داد که پرسشنامه از روایی محتوا و سازه و نیز پایایی مطلوبی برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی تائیدی نیز نشان داد که ساختار پرسشنامه، برازش قابل قبولی با داده ها دارد. این عوامل مطابق با پژوهش اصلی، عامل های آگاهی حسی و بدنی؛ مکان یابی در فضا؛ ارتباط بدن با محیط، ارتباط اجزا مختلف محیط با یکدیگر و دیگران؛ نگهداری فضایی؛ استدلال دیداری منطقی و تفکر بازنمایی نام گرفتند و ضرایب همسانی درونی آن ها به ترتیب برابر با 83/0، 79/0، 67/0، 80/0، 72/0 و 61/0 به دست آمد. این نتایج نشان داد که پرسشنامه تحول دیداری-فضایی واچس می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش سازه ی تحول دیداری-فضایی در ایران استفاده شود.
  کلیدواژگان: تحول دیداری-فضایی، روایی محتوا، روایی سازه، تحلیل عاملی تاییدی، همسانی درونی
 • الهه طغیانی، رحیم یوسفی* صفحات 213-232

  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان آگاهی در جامعه دانش آموزان شهرتبریز بود. به این منظور تعداد 585 دانش آموز از دانش آموزان دختر و پسر مناطق پنجگانه شهر تبریز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه هیجان آگاهی بر روی آنها اجرا شد. همچنین پرسشنامه های آلکسی تیمیا تورنتو و هوش هیجانی شوت به منظور بررسی روایی همگرا، همراه با پرسشنامه اصلی توسط نمونه تکمیل شد. سپس با استفاده از روش های آماری همبستگی، تحلیل عوامل و تحلیل واریانس داده ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفه های اصلی نشانگر استخراج شش مولفه تمایز هیجان ها، مشارکت کلامی هیجان ها، آشکارسازی هیجان ها، آگاهی بدنی، توجه به هیجان های دیگران و تحلیل هیجان ها بود که در مجموع 13/52 واریانس را تبیین می کرد. ضریب اعتبار پرسشنامه به روش بازآزمائی برای کل پرسشنامه 82/0 و برای مولفه ها بین 62/0تا 79/0 محاسبه شد. همچنین محاسبه ضرایب همبستگی بین مولفه های هیجان آگاهی و مقیاس آلکسی تیمیا و هوش هیجانی نشان داد که پرسشنامه فوق از روایی ملاکی بالا و خوبی برخوردار است. در نهایت مقایسه نمرات دختران و پسران در مولفه های آگاهی هیجانی نشان داد که تفاوت بین دو گروه در تمامی مولفه ها به استثنای مولفه مشارکت کلامی هیجان ها معنادار است. بنابراین پرسشنامه هیجان آگاهی دارای ویژگی های روانسنجی لازم برای جامعه دانش آموزان می باشد.

  کلیدواژگان: روان سنجی، هیجان، آگاهی
|
 • Meysam Sadeghi, Mohammadreza Falsafinejad *, Ali Delavar, Noorali Farrokhi, Ehsan Jamali Pages 1-18

  The purpose of the present study was to identify the weight of each of the courses of academic record and scoring based on the psychometric approach of the IRT continuous model and approaches based on the viewpoint of the specialists of Topsis and AHP. The method of this study was a combination. In order to conduct research in the first part, 11 items (courses) of academic background were taken from the expert group and weighed and prioritized using Tapis and AHP techniques. The final third year grades of secondary school students were received from the assessment organization and accepted for psychology and counseling in the humanities group. Theta tests were used to estimate the grades. In order to compare different weighting and grading models, the sample group was first ranked based on scores derived from all three approaches, and compared in terms of dispersion indices and the degree of difference between rankings. The results of the comparison of the three approaches indicated that the most variance is related to the IRT continuous modeling method. The results of Wilcoxon's statistical analysis to compare the average rankings showed that in the small sample size, the weighting method in all three methods produced a significant difference in the rankings compared to the same weight method, and therefore the weighting model in the ranking of the volunteers In small sample size affects. But there are no significant differences between the three weighting models in the candidate ranking. Also, the results showed that in the high sample size (2000 persons), the weighting method in all three methods compared to the same weights makes a significant difference in the rankings. IRT method scores are more reliable than expert-based approaches.However, the weighting method does not seem to have a significant effect on the reliability of the scores.

  Keywords: Weighting, Scoring, Ranking, IRT Continuous Model, TOPSIS, AHP
 • Hosein Soltani Ebgha, Balal Izanloo * Pages 19-53
  The purpose of this study was to investigate the effect of different levels of fines and difficulty of tests on the relationship between the ability and the score of individuals and determine the optimal penalties at different levels of ability according to their risk-taking attitude. In order to investigate the effect of different levels of penalties on the relationship between the ability and the score of individuals, the correlation between the ability and the score of individuals at different levels of penalties for different levels of ability was investigated and levels of penalties that lead to a maximum relationship between ability and the score of individuals in each level Ability was chosen as the optimal penalty levels for that ability level. In order to investigate the effect of the difficulty of the tests on the relationship between the ability and the score of individuals at the optimal penalties levels, the maximum correlation values at the optimal penalties levels at each level of ability in three tests (mathematics, education, and English) in mathematical discipline of 1395 according to the average difficulty of the tests compared. The results showed that both lack of penalties and high penalties reduced the correlation between the ability and the score. The optimal penalties levels in individuals with high abilities were higher than those with low ability and in general the optimal penalty for the whole individuals was higher than the normal value (0.33) (for all individuals in the math, education, and English tests Respectively minimum 40/0, 40/0 and 60/0). Also, if the average difficulty of the test questions is close to zero and the penalties are based on the levels of ability and with respect to the risk-taking attitude, the relationship between the ability and the score of the individuals is maximized.
  Keywords: Correction of Guess, Risk Attitude, Optimal Penalty
 • Mohammad Koohi *, Yaser Garavand, Abas Ghasemzadeh, Ehsan Abbasi Josheghani Pages 55-74
  Emotions are intimately involved in virtually every aspect of the teaching and learning process and good teaching is charged with positive emotions. Therefore; an understanding of the nature of emotions within the educational context is essential. This study aimed to investigate the Psychometric Properties of the emotions in the teaching Inventory of Trigwell (2012). The research method was descriptive-correlative. Teachers of Ferdowsi University of Mashhad were the research population. The required sample size was determined 280 based on the Cochran formula and participants were selected by the relative class sampling method. The Content Validity of inventory was evaluated by 5 experts based on the CVI Index. The validity was determined by confirmatory factor analysis and the reliability of ETI was confirmed by internal consistency (Cochran`s alpha) and test-retest method. The goodness of fit indexes was confirmed by confirmatory factor analysis (CFA). Also, the alpha coefficient for total size was 0/89 and for subscales was from 0/73 to 0/84. Hence, Results showed that Emotions in the teaching Inventory had acceptable psychometric properties in the sample of university teachers and can be used as a valid scale in studies related to the teaching emotions.
  Keywords: Validation, Confirmatory Factor Analysis, Academic Teaching, Emotions of university teachers, Emotions in teaching inventory
 • Pouria Rezasoltani, Ebrahim Khodaie *, Jalil Younesi, Amin Mousavi, Ali Moghadamzade Pages 75-106
  Person fit assessment is useful in ensuring validity and fairness in the use and interpretation of test scores. In this research, applied the H^T person fit statistic to examine response pattern of TIMSS eight grade mathematics test of Australia, Iran, and Republic of Korea. In order to investigate the effect of contextual variables on students’ person fit statistic, hierarchical linear modeling was used, due to the hierarchical structure of data. Based on intraclass correlation coefficient, 83.7% of variance of the H^T person fit statistic is at student level, and 16.3% of variance of the H^T person fit statistic is at school and country levels. In addition, according to the hierarchy linear final model between the H^T person fit statistic and factors of students, schools, and countries; only the average of students mathematics achievement in countries, school emphasis on students academic success, students confident in mathematics, and estimate of students ability, are significant factors in the final model.
  Keywords: the H^T person fit statistic, hierarchical linear modeling, person fit assessment, response pattern, validity of test scores
 • Fatemeh Imamgholivand *, Parvin Kadivar, Hassan Pasha Sharifi Pages 107-132

   The present study was conducted with the aim of evaluating the psychometric indices of school climate and identity (SCASIM-St). The sample size of this research was 503 high school female students who were selected by random sampling method from high schools. The results of exploratory factor analysis by main components method, in addition to the overall school climate, have four factors (the relationship of students with each other, the relationship of students with employees, the emphasis of the school, the values and the collaborative approach of staff and students) and the identity of the school For Joe and School Identity Questionnaire. To verify the reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient and the method of re-examination were used and a confirmatory factor analysis was used to determine its validity. The results showed that the questionnaire had an acceptable internal consistency and the Cronbach's alpha coefficients in its sub-scales ranged from 0.78 to 0.92. The validity of the questionnaire was statistically significant (P <0.001) at the level of 0.73. Confirmatory factor analysis was also used to determine the validity of the barley measurement and school identity. The results of the confirmatory factor analysis showed that the convergent validity (AVE) value was 0.44 and the general fit method (GOF) was 0.50. . This result confirms that the structure of the questionnaire has acceptable acceptance with the data and confirms all the good indicators of fitting the model. Factor analysis findings were almost similar to those of the original culture, and the reliability and validity coefficients were close to the results of previous research; therefore, considering the desirable psychometric properties of this questionnaire, this tool was a suitable tool for determining the atmosphere and identity of the school from the viewpoint of high school students is.

  Keywords: school climate, School Identification, psychometric characteristics
 • Zohreh Soleimani, Elaheh Hejazi *, Zahra Naghsh, Narjes Lari Pages 133-159

  The purpose of this study was to develop markers of adulthood and achievements of them among students and determine its validity and reliability, based on qualitative research that has already been done in phenomenological method (soleimani & Hejazi,1397). For this reason, 610 students aged 18-29 (317 males, 293 females) from Tehran University were selected by available sampling. After exploratory factor analysis, a questionnaire adapted to the Iranian context for measuring adulthood markers was constructed with 46 items and Cronbach's alpha coefficient of 0.905 in six dimensions: cognitive-emotional mastery, management and regulation of tasks for goal achievement, capacity to play a role in the family, adherence to values, independence, and role transition. The results indicated that there was a developmental stage of emerging adulthood among Tehran University students, their perception of adulthood is more relevant to individual and family skills, and an individual's perception of adulthood is proportional to the acquisition of these skills. Also, the factors of employment, financial independence and the capacity to manage family for men and the capacity of child care for women are more important criteria for adulthood achievement for students

  Keywords: emerging adulthood, perceived adulthood, markers of adulthood scale, Gender Differences, University Students
 • Nahid Shafiee *, Ali Arabani Dana Pages 161-189
  Aim

  This study aimed to construct and norm a questionnaire for Tendency to Lifelong Learning.

  Method

  In this study, multistage cluster random sampling method was used. The data was collected in two phases, that is, 538 undergraduate students in state Universities, such as Tehran University, Shahid Beheshti University, Shahid Chamran University, and Allameh Tabataba’ee completed the TLL in the school year 1395-96. The Construct validity of the questionnaire was calculated using exploratory and confirmatory factor analysis.

  Result

  Based on the results of exploratory factor analysis, three factors were extracted. According to the theoretical basis, factors were named as “Planning for learning”, “Understanding and guidance of learning”, and “Gratification of authority learning experience”. The reliability was calculated using Cronbach’s alpha coefficient. The questionnaire reliability was 0.83 in the scale, and, it was 0.73, 0.74, 0.69 in the subscales respectively.

  Conclusion

  TLL is psychometrically reliable to assess the different dimensions of Tendency to lifelong learning among university students. It can be also used in experimental studies to investigate the interventions on Tendency to lifelong learning.

  Keywords: Tendency to lifelong learning, factor analysis, validity, reliability, students
 • Shiva Zarezadeh Kheibari, Seyed Amir Amin Yazdi *, Shahrbanoo Aali, Hossein Kareshki Pages 191-212
  The visuospatial development is one of the most important foundations of development, since it plays the role of the primary function of all learning and communication, and forms the mental representations of the outside world. On the other hand, this development simultaneously contains spatial information and directs all movements in space. Measurement of this development and its various dimensions is vital in the early years of life, since with this information we can estimate the visuospatial capacity of the child and examine the change of this basic capacity during life span. The aim of the present study was to provide psychometric properties for the visuospatial development questionnaire (Harry Wachs, 2014) for use in Iran. A questionnaire was filled out on 348 preschool children in Mashhad that were selected randomly by multistage stratified sampling method and psychometric indices were calculated using statistical software. The findings showed that the questionnaire had a satisfactory content and structure validity and also reliability. The results of the confirmatory factor analysis also showed that the structure of the questionnaire has an acceptable fit with the data. These factors were named in accordance with the main research, body awareness and sense; location of body in space; relation of object to self, other objects and people; conservation of space; Visual-logical reasoning; Representational thought; their coefficients of internal consistency were 0.83, 0.79, 0.67, 0.80, 0.72 and 0.61, respectively. These results show that the Visuopatial development Questionnaire can be used as a tool for measuring the concept of the visuospatial development in Iran.
  Keywords: visuospatial development, Content Validity, structural validity, Confirmatory Factor Analysis, internal consistency
 • Ellahe Toghyani, Rahim Yousefi * Pages 213-232

  The aim of this study was to investigation of psychometric properties of Emotion Awareness Questionnaire in Junior High-school student of Tabriz. For this propose 585 students (male and female) from quintet areas of Tabriz were selected by multistage cluster sampling. Then Emotion Awareness Questionnaire (EAQ) administrated on them. Also Toronto Alexithymia Scale and Schutte Self-Report Inventory(SSRI) for measuring Concurrent criterion validity completed by sample.Datas analyzed by Using Correlation, Factor Analysis and Analysis of Variance methods. Results of Factor Analysis by Principal Component Analysis with Varimax rotation identified six factor that named Differentiating Emotions, Verbal Sharing of Emotions, Not Hiding Emotions, Bodily Awareness of Emotions, Attending to Others’ Emotions, and Analyses of Emotions and explained %52 of the variance. Test-retest reliability coefficient for total scores obtained 0/82 and for factors ranged 0/62 to 0/79.Higher correlation coefficient between Emotion Awareness Questionnaire (EAQ), Toronto Alexithymia Scale (TAS) and Schutte Self-Report Inventory(SSRI)indicates to good concurrent criterion validity. Finally, comparison of male , and female students showed that there are significant difference between them in all factor except verbal sharing of emotions. Therefore, Emotion Awareness Questionnaire (EAQ) has adequate psychometric properties for student population.

  Keywords: Psychometric, emotion, Awareness