فهرست مطالب

مهندسی عمران شریف - سال سی و پنجم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال سی و پنجم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • امین الوانچی*، نیما فرمانی، سیامک حاجی یخچالی صفحات 3-13

  شهر مقدس مشهد، دومین شهر بزرگ کشور، دارای بازار بزرگ مسکن است. وجود تاخیر در پروژه های مسکونی شهر مشهد می تواند سبب افزایش هزینه های ساخت و در نتیجه افزایش قیمت مسکن شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت وقوع تاخیر در پروژه های مسکونی در مشهد، شناسایی عوامل اصلی به وجود آورنده ی آن، و پیشنهاد روش های مقابله با آن انجام شده است. با انجام مطالعات میدانی از ذی نفعان مختلف در پروژه های مسکونی شهر مشهد، اقدام به ارزیابی عوامل احتمالی موثر در وقوع تاخیر در پروژه های مذکور شده است. مشکلات مالی کارفرما و پیمانکار و تورم، از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار در وقوع تاخیر در پروژه های مسکونی هستند. بهبود برنامه ریزی و کنترل مالی پروژه توسط کارفرما با تکیه بر کسب شناخت کافی از بازار عرضه و تقاضای مسکن از جمله کارهایی است که می توان با توجه به آن ها، بروز تاخیر در پروژه های مسکونی را کاهش داد.

  کلیدواژگان: تاخیر در پروژه، عوامل موثر در تاخیر، ساختمان سازی مسکونی، کاهش تاخیر
 • پویا زکیان، قاسم دهقانی اشکذری* صفحات 15-22

  در پژوهش حاضر، به منظور ارائه ی یک روش طراحی ساده برای قاب خمشی فولادی تحت بار حاصل از موج دینامیکی شدید، ضرایب اصلاح ظرفیت برای اعضاء قاب خمشی فولادی ذکر شده (شامل تیرها و ستون ها) پیشنهاد و محاسبه شده است. با استفاده از ضرایبی که در نوشتار حاضر پیشنهاد شده است، می توان تحلیل های زمان گیر و هزینه بر غیرخطی دینامیکی را که معمولا برای تحلیل سازه تحت بار دینامیکی شدید استفاده می شود، به تحلیل های ساده تر، نظیر تحلیل دینامیکی تاریخچه ی زمانی خطی ارتجاعی کاهش داد. با روش اشاره شده که از مباحث طراحی لرزه یی براساس عملکرد الهام گرفته شده است، معیارهای پذیرش خطی معادلی پیشنهاد شده است تا جایگزین معیارهای پذیرش غیرخطی سازه تحت بار دینامیکی شدید شود. در نتیجه، این امر موجب کاهش هزینه و زمان محاسباتی، سادگی محاسبات و همچنین توسعه ی آیین نامه در بخش نوین مطرح شده می شود که همچنین بررسی عملکردی سیستم های قاب خمشی فولادی تحت بار دینامیکی شدید خواهد بود. نتایج به دست آمده حاکی از عملکرد خوب الگوریتم پیشنهادی در طراحی قاب های خمشی فولادی تحت بار دینامیکی شدید با استفاده از تحلیل خطی دینامیکی و ضوابط پذیرش مبتنی بر ضرایب اصلاح ظرفیت پیشنهادی است.

  کلیدواژگان: بار دینامیکی شدید، ضریب اصلاح ظرفیت، تحلیل غیرخطی دینامیکی، تحلیل خطی دینامیکی، طراحی براساس عملکرد، مدل رفتاری جانسون کوک
 • سهراب صالحی طرخورانی، محمد حسین نیک سخن*، مجتبی اردستانی صفحات 23-33

  استفاده از پوشش های تک لایه، یکی از روش های متداول جهت کاهش تبخیر در مخازن آب های سطحی است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا با استفاده از روابط تئوریک بیلان انرژی در مخازن، میزان کاهش تبخیر حاصل استفاده از یک پوشش تک لایه تحت سناریوهای زمانی مختلف بررسی شود. لذا سد استقلال میناب به عنوان مخزن مطالعه ی موردی و همچنین ستیل الکل به عنوان پوشش تک لایه انتخاب شدند و میزان تبخیر مخزن طی دوره ی 5 ساله (1390 الی 1394) در حالت پایه و همچنین استفاده از پوشش تک لایه محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از پوشش تک لایه در تمام فصول سال، کاهش تبخیری معادل با 8٫1٪ و در صورتی که پوشش تک لایه فقط در فصل تابستان استفاده شود، کاهش تبخیر برابر با 2٫7٪ خواهد بود. این مقادیر کاهش تبخیر می تواند سبب افزایش سالیانه تا 3٫54 میلیون مترمکعب ذخیره ی مخزن سد استقلال میناب شود.

  کلیدواژگان: پوشش، تک لایه، تبخیر، بیلان انرژی، مقاومت آئرودینامیکی
 • الهام ذاکری انارک، امیر جباری خامنه، مهدی عجمی*، احمد رضایی مزیک صفحات 35-50

  کاسپ های ساحلی، پدیده های قوسی با فواصل منظم در ناحیه ی آب شستگی هستند که به صورت کوتاه مدت خط ساحلی را تغییر می دهند، اما گاهی موجب فرسایش یا رسوب گذاری خط ساحلی و مشکلات رسوبی برای سازه ها خواهند شد. بنابراین بررسی کاسپ ها می تواند برنامه ریزی برای پروژه ها و مدیریت سواحل را تکمیل کند. در پژوهش حاضر، هدف بررسی پارامترهای اثرگذار در کاسپ های بندر رودیک واقع در سواحل مکران ایران بوده و برای این منظور نرم افزار MIKE ماژول BW برای مدل سازی و یک مدل آزمایشگاهی معتبر برای کالیبراسیون مدل سازی عددی استفاده شده است. اطلاعات مربوط به ساحل مطالعاتی نیز وارد مدل نرم افزاری شد و نتایج آن تحلیل و ارائه شد. مطابق نتایج افزایش دوره ی تناوب، ارتفاع موج و کاهش شیب ساحل، موجب رشد کاسپ ها و افزایش فواصل بین آن ها می شود. تحت اثر طوفان های اقیانوسی، عملکرد جریان سواش در ساحل رودیک، فرسایشی و برای طوفان های مونسونی، رشد رسوبی است. در بررسی تئوری های موج لبه یی و خودتشکیل می توان گفت در سناریوی طوفان های اقیانوسی، تئوری موج لبه یی و در سناریوی طوفان های مونسونی، تئوری خودتشکیل حاکم است.

  کلیدواژگان: کاسپ های ساحلی، MIKE21 ماژول BW، تئوری موج لبه یی، تئوری خودتشکیل، بندر رودیک
 • سعید غفارپور جهرمی*، احمد یاری صفحات 51-60

  تحلیل و طراحی دیوارهای حائل وزنی، شامل ارزیابی پایداری استاتیکی و دینامیکی است. در فرایند بررسی پایداری یک دیوار حائل تحت باردینامیکی و لرزه یی، تخمین و برآورد صحیح از میزان دوران و جابه جاییدیوار، اهمیت ویژه یی دارد که می تواند در پایداری و یا شرایط بهره برداری،دیوار حائل پس از زلزله را تحت تاثیر خود قرار دهد. لذا پیش بینی میزان جابه جایی و دوران دیوار تحت بار لرزه یی همواره مورد بررسی پژوهشگران مختلف قرار داشته است. در پژوهش حاضر، با ساخت و مدل سازی فیزیکی یک دیوار حائل و خاکریز پشت آن در مقیاس آزمایشگاهی، تحت بار دینامیکی به صورت هارمونیک قرار گرفته و متعاقب آن با اندازه گیری میزان جابه جایی و دوران دیوار تلاش شده است که رابطه ی مناسبی برای تخمین جابه جایی و دوران دیوارهای حائل واقعی ارائه شود. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای مختلف، شامل: ارتفاع و قاعده ی دیوار، زبری کف دیوار، بسامد بارگذاری و مشخصات خاکریز بررسی و ارتباط بین نتایج به دست آمده در قالب روابط آماری نیز ارائه شده است. همچنین داده های حاصل از پژوهش حاضر با روش بلوک لغزان نیومارک مقایسه و یک رابطه ی کاربردی برای تخمین جابه جایی و دوران دیوار پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: دیوار حائل وزنی، مدل سازی فیزیکی، طراحی لرزه یی، جابه جایی دیوار، دوران دیوار، بسامد بارگذاری
 • مهران عزیزیان، سید ناصر مقدس تفرشی* صفحات 61-70

  در نوشتار حاضر، امکان استفاده از بلوک ژئوفوم در بهبود رفتار لوله های انعطاف پذیر، با انجام مطالعه ی آزمایشگاهی روی لوله با قطر 160 میلی متر در حالت ترانشه ی غیرمسلح و مسلح با لایه ی ژئوگرید و بلوک ژئوفوم تحت بارگذاری تکراری وسائط نقلیه ی نیمه سنگین بررسی شده است. تاثیر ضخامت بلوک ژئوفوم، عرض آن، لایه ی ژئوگرید و عمق مدفون لوله ی بر کرنش قطر قائم، کرنش محیطی تاج لوله و میزان فشار وارد بر تاج و کناره ی لوله بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که علی رغم افزایش قابل توجه کرنش قطر قائم لوله و کرنش تاج آن در سیکل های اولیه ی بارگذاری، نرخ آن ها با افزایش تعداد سیکل بار کاهش می یابد.در حالت ترانشه ی مسلح با فقط ژئوگرید، میزان کرنش قطر قائم لوله در حدود 19 و 20 درصد نسبت به ترانشه ی غیرمسلح کاهش داشته است. بهترین حالت در کاهش میزان کرنش قطر قائم لوله و کرنش تاج آن در حالت وجود بلوک ژئوفوم با چگالی 30 کیلوگرم بر مترمکعب همراه با لایه ی ژئوگرید، به ترتیب برابر 0٫26 و 0٫3 حالت مسلح با لایه ی فقط ژئوگرید است.

  کلیدواژگان: بارگذاری تکراری، لوله ی مدفون، ژئوسنتتیک، بلوک ژئوفوم
 • سید روح الله حسینی واعظ*، فرزاد کریمی صفحات 71-82

  در مطالعه ی حاضر، به بهینه سازی قاب های خمشی فولادی دوبعدی، در سطوح عملکرد بر مبنای تغییرمکان هدف بام پرداخته شده است. لذا سازه تحت تحلیل بارافزون استاتیکی قرار گرفته و سپس طبق ضوابط نشریات FEMA، قیدهای دوران، نیرو و تغییرمکان نسبی میان طبقه در سطوح عملکرد کنترل شده است. جهت کفایت سازه در برابر بارهای ثقلی با ضوابط روش ضرایب بار و مقاومت تنش ها و خیز اعضا به ترتیب با ترکیب بار ضریب دار غالب و بارهای سرویس کنترل  شده است. همچنین جهت اجتناب از رخداد تیر قوی ستون ضعیف و شکل گیری طبقه ی نرم به دلیل عدم یکنواختی تغییرمکان طبقات، روابطی در روند بهینه سازی در نظر گرفته شده است. برای  بهینه سازی از الگوریتم های فرا ابتکاری بهینه سازی ازدحام ذرات و گرگ خاکستری استفاده شده است. در نهایت، با ارائه ی دو مثال، روش ارائه شده بررسی شده است.

  کلیدواژگان: طراحی براساس عملکرد، تغییرمکان هدف، تحلیل پوش آور، الگوریتم گرگ خاکستری، الگوریتم ازدحام ذرات، مفصل خمیری
 • ویدا مهرانفر، امیر مدرس* صفحات 83-95

  در بخشی از مسیر دامغان سمنان که عملیات بهسازی به روش بازیافت سرد در آن اجرا شده است، آزمایش های FWD و GPR انجام شده است. پاسخ روسازی به بار وارده در آزمایش FWD، بیش از هر عامل دیگری وابسته به دمای لایه ی آسفالتی است. بنابراین حساسیت تغییرشکل های ثبت شده و مدول های بازگشتی به دما به عنوان هدف اصلی در مطالعه ی حاضر ارزیابی شده است. در پژوهش حاضر، در کنار لایه ی آسفالتی، حساسیت دمایی مدول بازگشتی لایه ی اساس بازیافتی نیز بررسی شده است. زیرا وجود قیر امولسیون در لایه ی مذکور، احتمال وابستگی مدول های بازگشتی به دما را در لایه ی اساس بازیافتی افزایش می دهد. محاسبات معکوس با استفاده از نرم افزار متداول ELMOD و همچنین یک روش پیشنهادی بر مبنای تئوری های موجود در زمینه ی محاسبات معکوس انجام شد. جهت اعتبارسنجی نتایج به دست آمده از روش های پیشنهادی، نتایج آزمایش های مخرب که براساس نمونه گیری در محل انجام شده بودند، در چند ایستگاه استفاده شدند.

  کلیدواژگان: آزمایش های مخرب و غیرمخرب، آنالیز معکوس، بازیافت سرد، ضریب اصلاح دمایی، مدول بازگشتی، FWD
 • مرتضی مهمی، وحید بروجردیان* صفحات 97-105

  در پژوهش حاضر، رفتار تنش چسبندگی لغزش بین میلگرد آجدار و بتن با مقاومت معمولی بررسی و یک مدل چسبندگی لغزش مفهومی مبتنی بر مفاهیم ساده ی مکانیک برای میلگرد آجدار با طول مهاری کم ارائه شده است. برای کالیبراسیون مدل از شبیه سازی آزمایش های بیرون کشیدن میلگرد از داخل بتن در نرم افزار عناصر محدود آباکوس استفاده شده است. برای شبیه سازی رفتار چسبندگی لغزش در مدل عناصر محدود، گره های فولاد به گره های بتن مجاور به وسیله ی فنرهای غیرخطی متصل شدند. استخراج پارامترهای مدل پیشنهادی براساس فرایند سعی و خطا و با هدف حصول بیشترین انطباق با نتایج آزمایشگاهی انجام شد. مقایسه ی نمودارهای نیرو جابه جایی حاصل از مدل پیشنهادی با سایر مدل های موجود در ادبیات نشان داد که مدل پیشنهادی از نظر تطابق با مقادیر آزمایشگاهی، چه در تخمین بیشینه ی تنش چسبندگی و چه درخصوص رفتار پس از اوج چسبندگی لغزش، بسیار بهتر از مدل های دیگر بود.

  کلیدواژگان: بتن مسلح، چسبندگی لغزش، طول مهاری، المان Bond-link، آباکوس
 • ابراهیم فدائی، حمزه شکیب*، علیرضا آذربخت صفحات 107-120

  در نوشتار حاضر، تاثیر نامنظمی های جرم، سختی، مقاومت و ترکیب سختی و مقاومت در عملکرد لرزه یی سازه های فولادی با سیستم باربر جانبی دوگانه متشکل از قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی همگرای ویژه با رویکرد مهندسی زلزله ی عملکردی احتمالاتی ارزیابی شده است. در این راستا، نیاز و ظرفیت لرزه یی 21 ساختمان 10 طبقه که براساس استاندارد 2800 دارای نامنظمی های اشاره شده هستند، با استفاده از روش تحلیل دینامیکی فزاینده استخراج و با مقادیر نظیر از ساختمان های منظم مقایسه شده اند. در مدل سازی سازه های مورد مطالعه، افت مقاومت و سختی ناشی از رفتار غیرخطی و چرخه یی تیرها و ستون ها و رفتار پس کمانشی و شکست ناشی از خستگی کم چرخه ی مهاربندها و مشارکت ورق اتصال مهاربندها در رفتار لرزه یی مهاربندها در نظر گرفته شده است. وجود نامنظمی عمدتا باعث کاهش ظرفیت لرزه یی سازه در محدوده ی رفتار غیرخطی (تا 25 و 21 درصد به ترتیب در سطوح عملکرد CP و GI)، افزایش نیاز لرزه یی در بخش نامنظم، افزایش احتمال عبور از حالت های حدی، کاهش ظرفیت شکل پذیری تا 19٪، و کاهش سطح اطمینان در دست یابی به هدف عملکردی IO شده است. سطح اطمینان تامین هدف عملکردی CP متاثر از وجود نامنظمی نشده است. وجود نامنظمی مرکب سختی و مقاومت و نامنظمی جرم به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را در عملکرد لرزه یی سازه نشان داده اند.

  کلیدواژگان: سیستم باربر جانبی دوگانه، سازه ی فولادی، نامنظمی در امتداد ارتفاع، ارزیابی عملکردی احتمالاتی
 • علی محمد رجبی*، شیما بخشی اردکانی صفحات 121-128

  در مطالعه ی حاضر، از نوعی زئولیت به نام کلینوپتیلولایت برای تثبیت و بهبود ویژگی های مقاومتی خاک رس ماسه دار استفاده شده است. به این منظور بر روی خاک رس ماسه دار تثبیت شده با کلینوپتیلولایت، آزمایش حدود اتربرگ در درصدهای 0، 5، 15 و 25 و نیز آزمایش مقاومت فشاری تک محوری در درصدهای 0، 5، 10، 15، 20 و 25 و در زمان های عمل آوری آنی 7، 14 و 28 روز انجام شده اند. نتایج نشان می دهد حد روانی و حد خمیری خاک با افزایش میزان افزودنی کلینوپتیلولایت به ترتیب 30 و 45 درصد افزایش می یابد. همچنین مقاومت تک محوری با افزایش درصد افزودنی کلینوپتیلولایت و زمان عمل آوری افزایش می یابد. بیشترین میزان افزایش مقاومت تک محوری مربوط به 25٪ افزودنی و زمان 28 روز است که نسبت به خاک تثبیت نشده، افزایش 2٫86 برابری داشته است. بررسی نحوه ی شکست نمونه ها نشان می دهد با گذشت زمان و افزایش درصد ماده ی افزودنی، نمونه ها ترد شده و بعد از گسیختگی، مقاومت تک محوری با سرعت بالایی کاهش یافته است. همچنین با افزایش زمان عمل آوری به دلیل ترد شدن نمونه ها در اثر لخته شدن و جذب آب توسط کلینوپتیلولایت، سطوح شکست در نمونه ها واضح تر می شود.

  کلیدواژگان: رس ماسه دار، مقاومت تک محوری، حدود اتربرگ، کلینوپتیلولایت، بهسازی
 • عاطفه قره شیخ لو، اکبر چشمی*، قاسم کاظمی، جعفر حسن پور صفحات 129-136

  زمانی که فلز با خاک در تماس است، احتمال چسبیدن خاک به سطح فلز وجود دارد. دستگاه جدایش مخروط با هدف اندازه گیری تنش لازم برای جدایش خاک از فلز طراحی شده است. در این دستگاه مخروطی داخل خاک نفوذ کرده و پس از توقف آن برای زمان مشخص نیروی لازم برای جدایش مخروط از خاک اندازه گیری می شود. در پژوهش حاضر، پس از ساخت دستگاه جدایش مخروط، با ایده گرفتن از نمونه های ساخته شده ی قبلی با انجام 90 آزمایش روی یک نمونه خاک رس مونت موریلونیت، مقادیر بهینه برای زمان نگهداشت، 5 دقیقه و سرعت جدایش، 15 سانتی متر بر دقیقه تعیین شد. سپس با انجام 60 آزمایش دیگر روی دو نمونه رس کائولینیت، ضریب تغییرات)1.4 leq{C_{v}} leq {12.49} (و شاخص دقت) 1.01leq {P} leq {1.22} (محاسبه و مشخص شد که نتایج تکرارپذیر هستند. با افزایش درصد رطوبت، تنش کششی برای هر دو نوع رس کاهش یافت. شیب منحنی تنش کششی درصد رطوبت برای رس مونت موریلونیت 1٫25 و برای کائولینیت 0٫082 تعیین شد. برای خاک هایی با شاخص های خمیری متفاوت با افزایش شاخص خمیری، تنش کششی افزایش یافته است.

  کلیدواژگان: آزمایش جدایش مخروط، خاک ریزدانه، تنش کششی، درصد رطوبت
 • مرتضی محسنی، سیدعلی حسینی، مرتضی باقری* صفحات 137-147

  مطالعه ی حاضر به دنبال شناسایی عوامل تاثیرگذار در شدت تصادف های گذرگاه های همسطح جاده و ریل در کشور ایران است. در حال حاضر در ایران، وضعیت ایمنی گذرگاه های همسطح براساس فراوانی تصادف های رخداده ارزیابی می شود و درنظر گرفتن شدت تصادف های ذکر شده، موضوع جدیدی است. روش اشاره شده، یکی از روش های شناسایی گذرگاه های پرخطر در شبکه ی ریلی است. در مطالعه ی حاضر از مشخصات 240 گذرگاه مجاز ایران و اطلاعات تصادف های آن ها استفاده شده است. همچنین از مدل لاجیت چندجمله یی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در شدت تصادف ها استفاده شده است. این تذکر لازم است که داده های مورداستفاده در مطالعه ی حاضر مربوط به بازه ی سال های 1388 الی 1392 است. نتایج مطالعه ی حاضر نشانگر مهم بودن عواملی، همچون: نوع وسیله ی نقلیه، نوع برخورد، تعداد واگن، روشنایی گذرگاه، نوع قطار و وضعیت دید رانندگان جاده در شدت تصادف های گذرگاه های همسطح است.

  کلیدواژگان: ایمنی، گذرگاه همسطح، لاجیت چندجمله یی، گذرگاه های مجاز
 • کاظم بدو*، هادی علی اشرفی صفحات 149-156

  یکی از موضوعات مهم برای پیش بینی رفتار ژئوتکنیکی خاک های غیراشباع، منحنی های مشخصه ی رطوبتی و تعیین ضرایب نفوذپذیری غیراشباع آن هاست. در پژوهش حاضر، به منظور تحلیل تاثیر نوع خاک در خصوصیات رطوبتی و هیدرولیکی خاک های غیراشباع، اعم از خاک های ماسه یی، سیلتی و رسی موجود در طبیعت، سه نوع خاک با اندازه ی ذرات مختلف از منطقه ی نازلوی شهرستان ارومیه نمونه برداری شدند. برای دستیابی به منحنی های مشخصه ی آزمایشگاهی خاک های غیراشباع، یک دستگاه صفحه ی فشاری به همراه سیستم کنترل فشار، طراحی و ساخته شد. نتایج آزمایشگاهی، با دو مدل وان گنوختن و بروکز کوری در نرم افزار RETC صحت سنجی شدند. با تحلیل نتایج منحنی های مشخصه، مشخص شد که با ریزتر شدن ذرات خاک، میزان نگه داشت آب در خاک به ازاء مکش مشخص افزایش محسوسی دارد و مقادیر بیشتری از مکش ورودی هوا، درصد رطوبت پسماند و درصد رطوبت اشباع را به دست می دهند که حاکی از تاثیر بافت و اندازه ی ذرات دانه هاست.

  کلیدواژگان: نوع خاک، منحنی مشخصه ی رطوبتی، نفوذپذیری غیراشباع، دستگاه صفحه ی فشاری
|
 • A. Alvanchi *, N. Farmani, S. Haji Yakhchali Pages 3-13

  Delays in construction projects increase project implementation costs. Identifying factors causing delays in these projects and preventing their occurrence are major concerns for many construction project managers. Many studies have been conducted about the main effective factors causing delays in construction projects in different regions. The results achieved in these studies indicate effective factors vary according to the prevailing conditions of the specified type of the construction projects in the region. Identifying and preventing delays in specific types of construction projects from occurring in each region requires dedicated research efforts. Meanwhile, residential building projects constitute a major portion of construction projects in the populated cities. Delays in residential building projects can increase the project's costs and the housing price, which has a major share in the family expenses in Iran. Mashhad is the second largest city in the country with a large housing market. However, research efforts addressing residential building project delays in the city are still missing. In response to this need, current research was conducted to investigate the delay in the residential building projects in the city. Main factors causing delays in these projects were identified, and recommendations to avoid delays from happening or to mitigate their negative impacts were made. To do so, first, a comprehensive literature review was conducted to identify different possible effective factors on construction project delays. Then, a questionnaire-based survey was conducted on different stakeholders of residential building projects to evaluate impacts of effective factors. The survey results indicated project delay is a major concern in the residential building projects in the city. The client's financial problems, contractor's financial problems, and high inflation were identified as main factors with major impacts on the project delay. Proper financial management by the client and comprehensive understanding from supply and demand in the housing market before commencing the project are among recommendations to reduce negative impacts of project delays in these projects.

  Keywords: Project delay, delay factors, residential construction, delay reduction
 • P. Zakiyan, G. Dehghani Ashkzari * Pages 15-22

  Design of structures under impulsive loads is usually accomplished through nonlinear inelastic dynamic analysis followed by implementing acceptance criteria of the nonlinear analysis specified in design codes. Nonlinear dynamic analyses inherently consist of convergence and computational effort problems. In this research, the capacity modification factors of steel moment-resisting frames' members are calculated in order to simplify the design of the structures subjected to impulsive loading. Capacity modification factors are proposed for different loading conditions that provide a design procedure to perform the linear dynamic analysis, instead of the time-consuming nonlinear dynamic analysis. Herein, an algorithm is proposed to calculate the capacity modification factors as an inverse problem. Firstly, a designed structure is nonlinearly analyzed under impulsive load; then, the structure is checked whether the acceptance criteria are satisfied. For a steel frame structure, story drifts should be restricted to 1/14 of story height; a chord rotation of the members should be restricted to 2 degree. Secondly, if the acceptance criteria are satisfied with minimal tolerance, the structure with the accepted properties is linearly analyzed; otherwise, the structure should be redesigned to reach the desirable condition. Results of the linear analysis are checked by ASCE41-13 acceptance criteria for the linear analyses. These acceptance criteria control demand and capacity moments for a beam, demand and capacity axial force, and moment interaction of columns such that the capacity modification factors are involved in both of them as unknown variables. Thirdly, the capacity modification factors are calculated for each member using the formulations presented for the acceptance criteria of the linear analyses. Here, a portal frame is used as a representative of entire moment-resisting frame to evaluate different types of loading (magnitude and condition). Three loading conditions are defined to mobilize three deformation modes consisting of lateral, gravity, and lateral-gravity modes. The first mode includes laterally distributed and concentrated loads on the left column and downward loads on the beam; the second mode only includes downward loads on the beam; the third mode only includes laterally distributed and concentrated loads on the left column. Finally, many capacity modification factors are attained for every member of a steel moment-resisting frame. These data should be processed by statistical relations to obtain firm results for the main members of the structure. The capacity modification factors are herein calculated for four member groups including roof beams, internal beams, external columns, and internal columns. Results demonstrate that external columns exposed to direct impulsive loads are not ductile as much as internal columns. In other words, internal columns can go beyond the linear limits more than external ones. The roof beams have lower ductility than the internal beams. The reason is the directly imposed impulsive load on their span. Therefore, the calculated factors can be used for new acceptance criteria that need linear dynamic analysis. The proposed procedure leads to avoidance of performing the complicated nonlinear analysis under impulsive loading, while acceptance criteria of nonlinear analyses are satisfied by employing linear dynamic analysis. In addition, this development reduces computational efforts and can be extended for future design codes.

  Keywords: Impulsive load, capacity modification factor, nonlinear dynamic analysis, linear dynamic analysis, performance-based design, johnson cook model
 • S. Salehi, M.H. Niksokhan*, M.H. Niksokhan Pages 23-33

  Each year, millions cubic meters of water are lost from water reservoirs (especially dam reservoirs) due to evaporation. Spreading artificial monolayers on water reservoir is one of the ways to reduce evaporation. Monolayers are one molecule thick films formed at a phase boundary like air/water interface. According to laboratory studies, long chain fatty alcohols such as Cetyl and Stearyl alcohol, are one of the most effective materials for reducing evaporation from water bodies, specially dam reservoirs. Most of the materials used as monolayers are readily broken down by bacteria, moreover these materials could also be evaporated, so redistributing them in specific periods is necessary to keep up their function. Most of Previous studies are experimental (both laboratory and in-field) which resulted a wide range for evaporation reduction (0\% - over 50\%) based on different cases, locations and monolayer materials. The aim of this study is to evaluate the amount of evaporation reduction causes by using this method to reduce evaporation. Energy balance relations were used to calculate the evaporation rate. Minab dam reservoir, was selected as a case study and Cetyl alcohol was chosen as a monolayer material. The evaporation rate was calculated for the 5-year study period (1390-1394) in base condition and in two scenarios, first for full time usage of monolayers and second for only summer usage scenario. Application of monolayers increases the apparent surface boundary layer thickness, thereby, increasing resistance to evaporation. Excess aerodynamic resistance caused by the usage of monolayers was computed according to previous studies as a linear function of wind speed (means the monolayer resistance decreases linearly when wind speed increases) and entered into evaporation rate calculations directly. Results show that average evaporation reductions are 8.1\% and 2.7\% espectively when monolayers were used full-time and when they were used only in summer. This amount of reduction leads to save up to 3.54 million cubic meter annually. A primary cost estimation was also done and resulted about 1 USD per cubic meter of not evaporated water for full-time usage scenario and about 0.8 USD per cubic meter of not evaporated water for the summer usage scenario.

  Keywords: Monolayer, evaporation, energy balance, evaporation resistance
 • E. Zakeri Anarak, A. Jabbari Khameneh, M. Adjami *, A. Rezaei Mezik Pages 35-50

  Beach cusps are quasi-regularly spaced features in the swash zone. Cusps can change the form of the shoreline in a short period of time; however, if their embayment's depth and height grow too much, erosion of shoreline follows; if an increase in sedimentation in the seaward point horns causes sedimentary problems for near facilities and ports. Therefore, knowing about the formation and development of cusps can improve and complete the planning of future engineering projects and management of coastal areas. In this study, the formation and development of beach cusps of Roddick beach in the Chabahar city, Iran have been discussed. By using Mike 21 software and 18 scenarios, parameters that affect the change of cusps and the effect of theories have been investigated. The results show that beach Roddick has reflective and intermediate conditions that form the cusp in this city. Increasing wave height and period increases the size of cusp. For stormy oceans, there is erosive swash conditions with embayment deepening; therefore, the growing cusps and the formation of cusps support the edge wave theory. For monsoon storms, there are accretionary swash conditions with horn deposit; therefore, the growing cusps and the formation of cusps support the self-organization theory.

  Keywords: Beach cusps, edge wave theory, self-organization theory, mike 21 BW modules, roddick beach
 • S. Ghaffarpour Jahromi *, A. Yari Pages 51-60

  Design of retaining wall needs to be considering for static and dynamic stability. For seismic design prediction of displacement and rotation of wall under earthquake loading is necessary that should be less than of allowable values according to performance based seismic design. During an earthquake the lateral earth increases and the walls become susceptible to failure which has resulted in frequent damages of the walls. Gravity retaining walls are designed to restrain against the lateral earth thrust while keeping its original position intact. Analysis of the seismic behavior of gravity retaining walls during earthquake loading is quite complex and seismic movements can occur as sliding or rotational. In this research factors affecting on seismic displacements and rotations of gravity retaining wall using physical model have been investigated. The scale of physical model is thirtieth using laboratory manufacture. Dimension of wall (height and base), acceleration, time and frequency of seismic loading and friction of base wall are factors that have been studied in this research. The results have shown that permanent deformation of wall under seismic loading increase with height of wall and decrease with base increment. Acceleration of loading can increase seismic displacement of wall with an exponential function. Skin fiction of base wall can reduce movement of retaining wall and rotation effect. Acceleration and frequency of cyclic movement in this research have been investigated that the result shown that these parameters have the dominant effects on the permanent displacement of retaining wall and backfill. Seismic movements and rotation of retaining wall have direct correlation with acceleration and frequency of cyclic movement .There are many methods based on pseudo-static and pseudo-dynamic force that can estimate seismic displacements of retaining wall.In this study using the Newmark sliding block procedure, try to propose suitable accelerating to predict permanent movement of retaining wall and backfill during earthquake loading.

  Keywords: Gravity retaining wall, physical model, seismic load, seismic movements, rotation
 • M. Azizian, S.N Moghaddas Tafreshi * Pages 61-70

  With increase in cities' population and development of urbane life, passing buried pipelines near the ground's surface is inevitable in urban areas, roads, subways and highways. In this paper, the results of laboratory tests on flexible pipe with a 160 mm diameter, placed in reinforced-trench by a geogrid layer and an EPS geofoam block subjected to repeated load are investigated. The pipe diameter change, strain and pressure acting over the pipe were measured throughout the loading, unloading and reloading. The parameters inspected in the tests included the thickness (30, 60 and 100 mm) and width (160 and 240 mm) of EPS block and burial depth of pipe (1.2 and 1.5 times the pipe diameter). Based on the results, the values of the pipe diameter change and pipe strain swiftly increases during the early cycles of loadings and followed the stability trend with the gathering of load cycles. In the geogrid-reinforced system, the change in pipe diameter and in pipe's strain at the end of the loading cycles showed 19\% and 20\% reduction, respectively, as related to the unreinforced system. According to the results, the minimum pipe diameter change and pipe's strain were acquired by using EPS block with maximum width, thickness, and 30 kg/m3 density over the pipe in addition to a geogrid layer representing values of, respectively, 0.26 and 0.3 times of the others acquired in the reinforced trench with a geogrid layer.

  Keywords: Repeated load, buried pipe, EPS block, geogrid, embedment depth
 • S.R. Hoseini Vaez*, F. Karimi Pages 71-82

  In this study, a performance-based optimal design of moment frames is presented based on target roof displacement criteria. Four performance Levels defined by four roof target displacements are considered and moment frame has subjected to constant gravity loads and incrementally lateral loads until meet the end roof displacement. In each performance target displacement, hinge rotations, inter-story drifts and internal forces have controlled in accordance with provisions. Because axial force has decreasing influence on plastic moment capacity, magnitude of column axial forces is needed before pushover analysis for modeling column hinges. To solve this problem, an approximate pushover analysis without considering axial forces for column hinges performed to calculate column forces in the final target displacement. Then final pushover analysis executed by considering influence of calculated axial forces in plastic hinges. This pushover analysis and defined constraints only guarantee ductility criteria for the structure until now. To ensure that structure has enough strength, before pushover analysis it has checked for enough strength by gravity load combination and allowable vertical deflection of beams under service loads. To avoid other undesirable mechanisms like soft and hard story or weak column- strong beam, other equations considered as target function and constraint respectively. The proposed pushover analysis has modeled with joining two springs and an elastic element so that moment-rotation parameters introduced as a material to the springs based on FEMA 356 tables. For all models and analysis, OpenSees finite element software utilized in such a way that all text codes write and run in Matlab without opening OpenSees directly. When completed all analysis and calculated all constraints and target functions; cost function assigns a grade to the suggested structure using weight and penalties for violated constraints and this cycle continues for other structures. Two meta-heuristics, gray wolf optimization (GWO) and particle swarm optimization (PSO) are utilized for optimization. Proposed analyse is illustrated for a three story four bay and a nine story five bay building frame work examples.

  Keywords: Performance based design, target displacement, pushover analysis, gray wolf optimization, particle swarm optimization, plastic hinge
 • V. Mehranfar, A. Modarres * Pages 83-95

  Falling weight deflectometer (FWD) and ground penetrating radar (GPR) tests were performed in a section of Damghan-Semnan highway after rehabilitating with cold in-place recycling. The results of FWD test are mostly related to asphalt layer temperature. Therefore, the main objective of this study was to investigate the sensitivity of backcalculated moduli to temperature. The sensitivity of recycled layer to temperature variations was also considered.The bitumen emulsion incorporated in recycled layer can increase the sensitivity of this layer to temperature. Backcalculation analysis was accomplished using ELMOD program. Furthermore, a new method was proposed for backcalculation analysis based on previously proved theories. Results of destructive tests were used to validate the backcalculation analusis outcomes.

  Keywords: NDT tests, backcalculation analysis, cold recycling, temperature correction factor, backcalculted moduli, FWD
 • M. Mohemmy, V. Broujerdian * Pages 97-105

  The behavior of the reinforced concrete structures is influenced by the bond-slip mechanism between concrete and rebar. The performance and strength of the structure are strongly affected by this mechanism. Therefore, it is indispensable to take bond-slip effects into account when analyzing reinforced concrete structures. In the current study, bond-slip behavior between concrete and reinforcement is investigated and a new bond-slip model for deformed bar is proposed. The main distinction between the proposed model and the current models is that in this model, slip starts when bond stress reaches a threshold value. Constant parameters of the proposed model are maximum bond stress and maximum slip. Calibration of the constant parameters of the model is done based on trial and error method with the aim of achieving the best coincidence with the experimental results. For each of constant parameters of the model, three different values were selected. So in total, nine models were used in modeling the interaction between rebar and concrete. To calibrate the model, some pull-out tests are simulated by finite element software of ABAQUS. In this simulation in order to take bond-slip effects into consideration, steel nodes are connected to that of adjacent concrete through non-linear springs. The behavior of these springs is defined based on a variety of bond-slip models for deformed bar. Considering the error of models with respect to experimental values, the best model with the minimum error was chosen. Moreover the best proposed model was compared with current models. The results showed that the proposed model has much better predictions than the current methods regarding both the maximum load and post-peak behavior of load deformation curve. Furthermore, the proposed model can be expanded for long bonded length and splitting failure mode by adding a reduction function for take into account post-yield strain effects.

  Keywords: Reinforced concrete, bond-slip, pull out test, bond-link element
 • E. Fadaei, H. Shakib *, A.R Azarbakht Pages 107-120

  The effects of irregularities along the height of structure on the basis of mass, stiffness, strength, and the combination of stiffness-strength are investigated in this study by means of dual steel structures consisting of special steel moment frame and special concentric braced frames. The Performance-based earthquake engineering has been implemented in the form of probabilistic confidence level by means of incremental dynamic analysis in order to obtain seismic demand and capacity. A set of ten-storeyed steel moment frames is taken into consideration with different irregularity cases along the height of structure. All considered structures are first carefully designed based on 4th edition of the Iranian practice for seismic-resistance design of buildings. Several modeling issues are taken into consideration including stiffness and strength drop due to cyclic nonlinear behaviour in beams and columns, post-buckling behaviour, and low-cycle fatigue in braces and gusset-plate behaviour in the brace connections. Generally, the irregularity decreases the seismic capacity when structure behaves in the nonlinear range. Irregularity in the form of weak story decreases ductility capacity when compared to regular structures: however, other irregularity increases the seismic demand in the irregular section of structure, especially in the simultaneous strength and stiffness irregular cases; consequently, increasing the possibility of limit state exceedance and decreasing the confidence level associated to a given limit state. It is worth noting that these results are strongly dependent on the irregular conditions. The combined stiffness and strength irregularity as well as mass irregularity, respectively, are associated with the maximum and minimum effects on the structural behaviour. The results show that the chance of meeting the immediate occupancy confidence level decreases by having irregularity, specially in the case of stiffness irregularity. However, the collapse prevention limit state confidence level is not affected much by the irregularity in all cases.

 • A.M. Rajabi *, Sh. Bakhshi Ardakani Pages 121-128

  Improvement of soils with the additives is one of the methods for surface or deep soil treatment. Improvement of soil by additives is one of the most important issues in geotechnical engineering. Typical additives such as cement, lime, fly ash and some nano materials have been previously investigated but pozzolanic materials, especially zeolite, which have unique features, have been less considered in geotechnical engineering. Due to the lack of sufficient studies on the effect of zeolite on soil properties and chemical properties of these materials, this study examines the effects of zeolite on soil strength parameters. In this paper, the effect of a type of zeolite called Clinoptilolite on the strength parameters of clayey sand soil has been studied. For this purpose, after conducting the identification tests on clayey sand (a mixture of clay and 161 Firoozkooh sand), the Atterberg limit test was performed on natural and stabilized samples with 5, 15 and 25\% Clinoptilolite. Also, uniaxial compressive strength test was taken into on samples with 0, 5, 10, 15, 20 and 25\% additive and curing times of 7, 14 and 28 days. The results showed that the atterberg limit increased with increasing the percentage of Clinoptilolite. Furthermore, the uniaxial compressive strength of the soil increased with increasing the amount of Clinoptilolite and curing times. The highest strength occurred at 25\% additive and 28 days. The failure behavior of the samples showed that with increasing time and percentage of the additive brittle failure was occurred and after brittle fracture the uniaxial strength decreases with high speed. Also, with increasing curing time, the failure plan in the samples becomes clearer. The results of this research are based on the laboratory test on a clayey sand soil with the engineering specifications presented in the study and may be different for other soils of this type. These results are also laboratory tests and may have a significant difference in soil conditions.

  Keywords: Clayey sand soil, uniaxial compression strength, zeolite, clinoptilolite, improvement
 • A. Gharesheykhloo, A. Cheshomi*, Gh. Kazemi, J. Hassanpour Pages 129-136

  When the metal is in contact with the soil, there is the possibility of sticking soil to the metal surface. For determining the tension stress for soil separating from metal surface the cone pullout device designed. In this apparatus, a cone penetrates into the soil, stopping it for a specific time and, then, separating from the soil. In the present research, according to previous studies and ideas about this subject, cone pullout test device is designed and manufactured. By performing 90 tests on a montmorillonite clay soil with different values for stope time and separation speed, the effect of these variables was studied. The results showed optimum stope time (t =5 min), and separation speed cone (15 mm /min) was determined. To evaluate the reproducibility of the results, by performing other 60 tests on two other kaolinite clay soils, coefficient of variation (14.49\geqCv\geq1.4) and accuracy index (1.22\geqP\geq1.01) were determined. these values showed which results were reputable and acceptable. Because of the effect of moisture content on the engineering properties of fine-grained soil, the effect of moisture changes on tensile stress for separation of metal from soil was studied. The results of the study showed that with an increase in water content, the tension stress decreased. Accordingly, linear relationships were proposed between soil moisture content and tensile stress for montmorillonite and kaolinite clay soils. Slope of the curve moisture content versus tension stress for montmorillonite clay soil and kaolinite clay soil are 1.25 and 0.82 respectively. Therefore, it can be concluded that the slope of the curve corresponds to the soil type; increasing plastic index increases tension stress.

  Keywords: Cone pull-out test, fine-grained soil, tension stress, moisture content
 • M. Mohseni, S. A. Hoseini, M. Bagheri* Pages 137-147

  This study has aimed to provide a model for predicting the severity of accidents in road and rail crossings of Iran with a fresh look at the data of recent years' crashes in these areas. Although Iran has a considerably smaller number of level crossings in its transportation network, however, considering the number and severity of accidents occurring in these crossings, the importance of the safety in these points. In order to have a more comprehensive understanding of the issue of safety at the level crossings, this section looks at the statistics of traffic accidents. Currently, in many countries, including Iran, the safety of level crossing is evaluated based on the frequency of accidents occurring in them. Considering the severity of these accidents is a subject that has recently been considered by researchers. In addition to the frequency of accidents, cross-country crashes in severity can also be investigated. It is noteworthy that trains, pedestrians and pedestrians are usually associated with high severity. This method is one of the methods for identifying hazardous and risky crossings in the rail transport network. In the context of the severity of crashes in the level crossing of Iran, only one study has been done so far. The study is aimed at presenting an intensive prediction model with a fresh look at the crash data of recent years. In this study, the specifications of the 240 authorized passageways in Iran and the crash data used therein are used. In addition, the logit model is used to predict the severity of accidents. It should be noted that the data used in this study are for the years 2009 to 2013. The results of this study indicate the importance of factors such as type of vehicle, type of collision, number of carriages, street lighting and type of train and road drivers' perception of the severity of road accidents.

  Keywords: Safety, level crossing, severity prediction model, multinomial logit, official crossings
 • K. Badv *, H. Aliashrafi Pages 149-156

  In most parts of the planet including Iran, soil layers are above the groundwater level and in unsaturated state. Various activities associated with soils, such as subsurface explorations, foundation engineering and building constructions in unsaturated soils, etc., necessitate the study of the properties of unsaturated soils. Historically, the studies and activities were associated with the precedence of saturated soils over the saturated soils owing to the strong theoretical basis and low cost of saturated soils. Consequently, the need for understanding the behavior and properties of the unsaturated soils is a great concern for engineers and professionals when dealing with that type of soils. Important issues for predicting geotechnical behavior of unsaturated soils include the determination of the soil water characteristic curves (SWCCs) and unsaturated hydraulic conductivities. The SWCCs has been found to be a conceptual and interpretative tool by which the behavior of unsaturated soils can be understood. The SWCCs define the relationship between soil matric suction (the difference between the air and water pressure in the soil) and the gravimetric water content. In this study, in order to accurately analyze the geotechnical behavior and recognize the effect of soil type on soil-water and hydraulic characteristics of unsaturated soils including sand, silt and clay, three types of soil with different particle sizes were studied from the Nazlo region of Urmia city. To achieve SWCCs, a Pressure Plate apparatus with a pressure control panel was designed and built. Laboratory \ results were \ analyzed with \ Brooks-Corey and Van \ Genuchten models \ implemented in RETC computer code. The suction-hydraulic conductivity relationships of the soil samples were analyzed with the Brooks-Corey and Burdine model as well as the Van Genuchten and Mualem model. By analyzing the results of laboratory SWCCs up to 200 kPa matric suction, it was verified that as fine grained particles of the soil samples increased, the water holding capacity of the soils also increased. Consequently, the air-entry value, residual water content, and saturated water content increased. This finding shows the important effect of texture and particle size of the soils.

  Keywords: Soil type, soil water characteristics curve, unsaturated hydraulic conductivity, pressure plate apparatus