فهرست مطالب

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - پیاپی 23 (زمستان 1398)
 • پیاپی 23 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرزین خوشکار، اسماعیل فضلی *، علی رضا لشگری صفحات 1-21

  این پژوهش در زمینه نسبت های مالی سودآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی تداوم فعالیت بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی شرکت های بورسی با استفاده از شاخص Q توبین است. این تحقیق بر اساس هدف تحقیق کاربردی محسوب می گردد و بر اساس ماهیت داده کمی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده روش توصیفی است. نمونه های تحت بررسی در این تحقیق شامل 43 شرکت ورشکسته و 43 شرکت غیر ورشکسته، طی دوره مالی 5 ساله 91-95 می باشد. جهت آزمون فرضیات مدنظر در این تحقیق، از دو روش آزمون آماری تحلیل تشخیصی (با استفاده از داده های مقطعی) و رگرسیون لوجستیک (با استفاده از دیتا پنل) استفاده شده است. نتایج هردو روش آماری فوق، وجود رابطه معنی دار بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی را در سطح خطا 5% تایید می کند.

  کلیدواژگان: پیش بینی ورشکستگی، نسبت های مالی سود آوری، Q توبین، دیتا پنل
 • مجید فخری، علی پازکی*، فرزین خوشکار صفحات 22-41

  راهبری شرکتی عاملی موثر بر نوع واکنش شرکت نسبت به تغییرات نرخ مالیات شرکت‌ها است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی می باشد. به‌منظور سنجش اعتماد به‌نفس بیش‌ازحد مدیریت دو شاخص متفاوت بر اساس پژوهش‌های گذشته تعریف شد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت‌های مالی 120 سال- شرکت در بازه زمانی 1396-1391 می‌باشد. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که میان حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین توانایی مدیریت رابطه میان حاکمیت شرکتی و اجتناب از مالیات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

  کلیدواژگان: توانایی مدیریت، بازده، حاکمیت شرکتی، اجتناب مالیاتی
 • مهدی نیازی*، رضوان حجازی صفحات 42-52

  در شرایط کنونی که سازمان‌ها به‌عنوان نظام اجتماعی باز در تعامل با محیط، موقعیت‌های آشوبناک و نامطمئن را تجربه می‌کنند، تمرکز بر مفهوم عدم اطمینان محیطی اهمیت به سزایی دارد. هدف این پژوهش سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی و تامین مالی از دستگاه‌های بانکی شرکت‌های صنعت خودروسازی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی است و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی و چون به تبیین رابطه بین متغیرها می‌پردازد از نوع همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی (مشتمل بر شرکت‌های خودروساز و ساخت قطعات خودرو) پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که تعداد آن‌ها 22 شرکت می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات پژوهش از نرم‌افزار ره‌آورد نوین 3 و سایت اینترنتی Codal.ir سازمان بورس اوراق بهادار استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر چه میزان عدم اطمینان محیطی افزایش یابد به همان میزان نیز سود عملیاتی شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. همچنین هر چه عدم اطمینان محیطی افزایش یابد به همان میزان تامین مالی از طریق بانک نیز افزایش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: عدم اطمینان محیطی، سود عملیاتی، تامین مالی، بورس، سیستم های بانکی
 • فرزین خوشکار، مسعود خان محمدی گللو *، جواد فتوح صفحات 53-66

  افزایش ارزش شرکت یا افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مناسب و مطلوب حاصل می شود و حداکثر کردن ارزش شرکت زمانی تحقق می یابد که شرکت از سلامت مالی برخوردار باشد. در این تحقیق اطلاعات 110 شرکت که در طی سال های 1390 الی 1396 در بورس حضور داشتند مورد آزمون قرارگرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزار 16 Spss و 19 Eviews انجام شده است. این پژوهش از جنبه روش استنتاج توصیفی تحلیلی و از نوع رگرسیون و همبستگی می باشد و از نظر زمانی و نوع طرح پژوهش، پسرویدادی است. همچنین داده ها در این پژوهش مبتنی بر داده های کمی و درچارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی می باشد در این تحقیق 3 فرضیه تدوین شده است که با توجه به تجزیه وتحلیل داده ها این تحقیق نشان می‌دهد که تاثیر سیاست سرمایه درگردش میانه رو بر انعطاف پذیری مالی در شرکت ها با مالکیت‌های مدیریتی، خصوصی و نهادی، رابطه معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: سرمایه در گردش، انعطاف پذیری مالی، ساختار مالکیت، سیاست سرمایه، سرمایه در گردش میانه رو
 • پیمان صاحبی پور*، یاسین فاتحی صفحات 67-80

  سودآوری یکی از مهمترین عناصری است که همه افراد ذینفع در شرکت ها برای آن اهمیت بالایی قائل هستند. بدین گونه که مدیران برای نشان دادن عملکرد خود از سود و سودآوری استفاده می کنند، صاحبان سهام برای نگهداری یا فروش سهام خود بر اساس سودآوری شرکت تصمیم گیری می کنند، موسسات مالی بر مبنای سودآوری شرکت ها به آنها اعتبار پرداخت می نمایند و نهایتا سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت ها بر اساس سودآوری تصمیم گیری می کنند. براساس نظریه های خرد، شرکت ها سعی می کنند سود خود را به حداکثر برسا نند. امکان دارد دو هدف به حداکثر رسانیدن سود و ثروت سهامداران متفاوت باشند. ممکن است شرکت با سرمایه گذاری در فعالیت ها و طرح های مخاطره آمیز سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. در تقسیم بندی بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم بندی نمود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. در این تحقیق به دلیل ماهیت کار صورت گرفته و استفاده از تکنیک ISM، از مصاحبه ساختاریافته به همراه پرسشنامه به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات استفاده‌شده است. با توجه به مدل ISM تاثیر گذارترین شاخص، شاخص های 4- همگام بودن با تکنولوژی و 6- کیفیت خدمات می باشد و تاثیر پذیرترین شاخص نیز شاخص 12- بازده حقوق صاحبان سهام شناسایی شده است.

  کلیدواژگان: حداکثر سازی سود، سطح بندی، شرکت بیمه، ISM
 • حسن معینیان *، محسن حیدریان، حسین معینیان صفحات 81-99

  یکی از مباحث مهم در ادبیات مالی تعیین عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت می باشد. اگرچه عوامل متعددی در تعیین ساختار سرمایه شرکت نقش ایفا می کنند، لیکن هدف این پژوهش بررسی تاثیر نقدگونگی سهام و ساختار خانوادگی مالکیت بر ساختار سرمایه می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1389 می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک بالغ بر 105 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر روش رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی است. نقدشوندگی با استفاده از معیار آمیهود مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین اهرم مالی با استفاده از روش ارزش بازار و ارزش دفتری اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد که نقدشوندگی سهام تاثیری منفی و معنادار بر نسبت اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری دارد؛ اما نقدشوندگی سهام تاثیر معناداری بر نسبت اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار ندارد. از دیگر یافته های پژوهش عدم تاثیرگذاری مالکیت خانوادگی بر نسبت اهرم مالی (هم اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری و هم اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار) می باشد.

  کلیدواژگان: نقدشوندگی سهام، مالکیت خانوادگی، اهرم مالی
 • حسن معینیان *، محسن حیدریان، حسین معینیان صفحات 100-117

  یکی از رسالت های مهم دانش حسابداری، ارتقای بهینه علم استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است. جهت افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود نظام راهبری شرکتی امری اجتناب ناپذیر است. یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی کمیته حسابرسی است. درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی منجر به بهبود کیفیت سود و گزارشگری مالی می شود. ولی با توجه به سابقه کم کمیته حسابرسی (لازم الاجراء از سال 1391) نمی توان به صورت قطعیت نسبت به ارتباط تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی وکیفیت سود قضاوت نمود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت سود است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در سال های 1391 تا 1396 می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 141 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی (پانل دیتا) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت سود شرکت ها تاثیر معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: کیفیت سود، کمیته حسابرسی، تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی
|
 • Farzin Khoshkar, Esmaeil Fazli *, Alireza Lashgari Pages 1-21

  This research in the area of ​​profitability financial ratios seems to be one of the most important indicators for evaluating the continuity of activity. The purpose of this study is to investigate the relationship between profitability financial ratios and predicting bankruptcy of stock companies using Tobin's Q Index. This research is based on the purpose of applied research and is based on the nature of quantitative data. The research method used is descriptive. The sample under study included 43 insolvent and 43 non-insolvent companies over a five-year financial period of 91-95. To test the hypotheses used in this study, two methods of statistical analysis of diagnostic analysis (using cross-sectional data) and logistic regression (using data panel) were used. The results of both statistical methods confirm the significant relationship between financial profitability ratios and bankruptcy forecasts at 5% error level.

  Keywords: Bankruptcy Forecasting, Profitability Financial Ratios, Q Tobin, Data Panel
 • Majid Fakhri, Ali Pazoki*, Farzin Khoshkar Pages 22-41

  Corporate governance is a factor influencing the type of corporate response to corporate tax rate changes. The purpose of this study is to investigate the impact of management ability on the relationship between corporate governance and tax avoidance. In order to measure overconfidence of self-management, two different indicators were defined based on past research. The information required for this research is from the 120-year financial statements of the company in the period 1396-1391. Research is applied research and its method is correlative in nature and content. Research has been done in the framework of deductive-deductive reasoning and panel analysis has been used to analyze the hypothesis. The results of the testing of research hypotheses showed that there is a significant relationship between corporate governance and tax avoidance. It also affects the ability to manage the relationship between corporate governance and tax avoidance.

  Keywords: Ability to manage, Return, Corporate governance, Tax avoidance
 • Mehdi Niazi*, Rezvan Hejazi Pages 42-52

  In The Current Situation When Organizations As An Open Social System Interact With The Environment, They Experience Chaotic And Uncertain Situations, Focusing On The Concept Of Environmental Uncertainty Is Important. The Purpose Of This Study Was To Assessing The Impacts Of Environmental Uncertainty On Operating Profit And Financing Of Banking Systems Of Automobile Industry Companies Listed In Tehran Stock Exchange. According To The Purpose Of This Study, The Method Is Applied And According To The Nature Of The Descriptive Type And Because Of The Explains The Relationship Between The Variables Is Considered As Correlation. The Statistical Population Of The Study Was The Companies Active In The Automotive Industry (Including Automobile Companies And Auto Parts Manufacturing) Listed In Tehran Stock Exchange With 22 Companies. To Collect Research Information Used To Software Rahavardnovin And Website Codal.Ir. The Findings Of The Study Show Increase Environmental Uncertainty, Increase Corporate Operating Profit. Also, The Increase The Level Of Environmental Uncertainty, The Increase The Amount Of Bank Financing.

  Keywords: Environmental Uncertainty, Operating Profit, Financing, Stock Exchange, Banking Systems
 • Farzin Khoshkar, Masoud Khanmohammadi Gallo *, Javad Fotouh Pages 53-66

  Affects the structure of capital and also the company's value, and, on the other hand, the increase in the value of the company or the increase in wealth only results from the proper and desirable performance and maximization The value of the company is realized when the company is financially sound. In this research, 110 companies that were present at the stock exchange during the years 2011 to 2017 were tested. To collect information about the theoretical foundations and literature of the subject, library resources, articles, books, and also the World Wide Web have been used. Data analysis and testing of its hypotheses by SPSS 16 software and EVIEWS 19. This research is a descriptive-analytic inference method with regression and correlation. In terms of time and type of research project, it is post-marketing. Also, the data in this research is based on quantitative data in the framework of the deductive-inductive reasoning. In this research, three hypotheses have been developed. According to data analysis, this research shows that the effect of capital policy on intermediate There is no significant relationship between financial flexibility in companies with management, private and institutional ownership.

  Keywords: Working Capital, Financial Flexibility, Ownership Structure, Capital Policy, Average Turnover Capital
 • Peyman Sahebi, Yasin Fatehi Pages 67-80

  Profitability is one of the most important elements that all stakeholders in a corporation attach great importance to. As managers use profit and profit to represent their performance, shareholders decide to hold or sell their stock based on corporate profitability; financial institutions pay corporations credit based on profitability, and ultimately capital. Investors make the decision to buy corporate stock based on profitability. According to micro theories, companies try not to maximize their profits. The two goals may be to maximize the profits and wealth of different shareholders. By investing in risky activities and schemes, the company may increase the profits of the company and may reduce the value of shareholders and shareholders' wealth. This research is applied in purpose. According to the nature and method of data collection, scientific research can be divided into five groups: historical, descriptive, correlation, experimental and causal. This study is descriptive and case study in nature and method. In this study, due to the nature of the work and the use of ISM technique, a structured interview with a questionnaire was used to collect data. According to the ISM model, the most influential indicator is 4) technology and 6) quality of service, and 12) equity return is identified.

  Keywords: Profit maximization, Leveling, Insurance Company, ISM
 • Hasan Moeinian *, Mohsen Heydarian, Hossein Moeinian Pages 81-99

  One of the important issues in financial literature is determining the factors affecting the company's capital structure. Although several factors play a role in determining the company's capital structure, the purpose of this study is to examine the effect of stock liquidity and family ownership on financial leverage. This research is descriptive-correlational. The statistical population of this study includes all companies accepted in Tehran Stock Exchange during 2010-2016. The sample size utilizes a systematic removal method of over 105 companies. The research methodology is based on the multivariate regression method of combined data. Liquidity was evaluated using two criteria of the distance from the bid price. The financial leverage was also measured using the market value method and the book value. The results of the study showed that liquidity of the stock market has a positive effect on the financial leverage ratio of the company. But this effect is not impressive. In other words, the non-liquidity criterion has been affected by a 95% confidence level on the book value-based leverage, but the criterion of the proposed selling distance is 90% confidence in the financial leverage. Other findings from the research are the lack of relationship between family ownership and the company's leverage ratio.

  Keywords: stock liquidity, family ownership, financial leverage
 • Hasan Moeinian *, Mohsen Heydarian, Hossein Moeinian Pages 100-117

  One of the important tasks of accounting knowledge is to optimize the science of accounting information users and financial statements. To improve the quality of financial reporting, improving the corporate governance system is inevitable. One of the mechanisms of corporate governance is the audit committee. The understanding and knowledge of experienced members of the Audit Committee results in improved earnings quality and financial reporting. However, due to the low background of the Audit Committee (effective since 2012), it is not possible to judge with certainty the relationship between the financial experience of the Audit Committee members and the quality of earnings. Accordingly, the purpose of the present study is to investigate the impact of financial experience of audit committee members on earnings quality. The statistical population of this research includes all companies listed in 2012-2017. Sample size was selected by systematic elimination method of over 141 companies. The research method is based on multiple regressions and combined data (panel data) using conventional least squares method. Research evidence suggests that the financial experience of audit committee members has no significant effect on corporate earnings quality.

  Keywords: Earnings quality, Audit committee, Audit committee financial experience