فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - سال هجدهم شماره 10 (پیاپی 129، دی 1398)
 • سال هجدهم شماره 10 (پیاپی 129، دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضائیان* صفحات 967-968
 • زهرا اکبری نژاد، کتایون علیدوستی*، زهره قرشی، زهرا اسداللهی صفحات 969-984
  زمینه و هدف

  تحقیقات نشان می دهند پس از زایمان میل جنسی زنان کاهش می یابد که منجر به کاهش صمیمیت جنسی زوجین می شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد آموزشی روانی بر صمیمت جنسی زنان شیرده مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   این مطالعه کارآزمایی آموزشی در جامعه زنان زایمان کرده شهرستان رفسنجان در سال 1397 انجام شد. تعداد 70 زن شیرده از دو مرکز بهداشتی انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابتدا هر دو گروه مداخله و کنترل پرسش نامه صمیمیت جنسی را تکمیل کردند. سپس به افراد گروه مداخله 6 جلسه آموزشی یک ساعته با توالی هر هفته یک جلسه آموزش داده شد. چهار هفته پس از پایان دوره آموزشی گروه مداخله، از افراد هر دو گروه خواسته شد تا دوباره پرسش نامه صمیمیت جنسی را تکمیل کنند. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای، t مستقل و تحلیل کواریانس یک متغیره تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج اختلاف معنی داری را بین میانگین نمرات صمیمیت جنسی دو گروه مداخله و کنترل در پس آزمون نشان داد که نشان دهنده تاثیر مثبت مشاوره گروهی بر صمیمیت جنسی زنان شیرده در گروه مداخله بود (001/0>p).

  نتیجه گیری

   با توجه به این که نتایج این پژوهش نشان می دهد مشاوره گروهی بر صمیمیت جنسی زنان شیرده تاثیر مثبت دارد و سبب افزایش صمیمیت جنسی می گردد، لذا پیشنهاد می گردد که تسهیلاتی جهت برگزاری دوره مذکور به صورت منظم در طول سال برای زنان باردار در مراکز بهداشتی برگزار گردد.

  کلیدواژگان: صمیمیت جنسی، پس از زایمان، زنان نخست زا، مشاوره گروهی آموزشی روانی، رفسنجان
 • هاذی اسلامی*، رضوان تاجیک، مهدیه اسماعیلی، عباس اسماعیلی، محمد مبینی صفحات 985-996
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر، استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی موجب آلودگی و کاهش کیفیت منابع آب آشامیدنی شده است. در نتیجه این مطالعه با هدف تعیین کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر رفسنجان با استفاده از شاخص کیفیت آب (Water Quality Index; WQI) در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه توصیفی بر روی 7 چاه آب آشامیدنی شهر رفسنجان در سال 1397 انجام شد. اطلاعات یک ساله (سال 1396) مربوط به 11 پارامتر شامل pH، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، بی کربنات، کلرور، سولفات، نیترات، کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم از شرکت آب و فاضلاب منطقه رفسنجان گرفته شد و سپس برای ارزیابی و محاسبه کیفیت آب نیز از مدل WQI سازمان بهداشت جهانی استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین غلظت تمامی پارامترهای مورد بررسی منابع آب اشامیدنی شهر رفسنجان در محدوده استاندارد سازمان بهداشت جهانی قرار دارد. ارزیابی شاخص کیفیت کل آب منطقه بر اساس مدل WQI نشان داد که کیفیت آب 28/14 درصد از منابع در محدوده عالی و بسیار خوب و 72/85 درصد در محدوده خوب قرار دارد. هم چنین میانگین و انحراف معیار کیفیت منابع آب بر اساس مدل WQI نیز 71/4±78/55 بوده که در محدوده خوب قرار دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج کیفیت منابع آب شهر رفسنجان، جهت جلوگیری از پایین آمدن این کیفیت بایستی اجرای اصول صحیح مدیریت منابع آب و جلوگیری از برداشت بی رویه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، آب زیرزمینی، شاخص کیفیت آب، رفسنجان
 • طیبه یگانه، محمدنقی فراهانی*، ولی الله فرزاد، مریم مقدسین صفحات 997-1016
  زمینه و هدف

  اگرچه درک زنان از عوامل موثر در اختلال واژینیسموس از جمله مفاهیم ذهنی است که می تواند تحت تاثیر فرهنگ و ارزش های اجتماعی قرار گیرد، ولی تاکنون مطالعه ای در این رابطه در قالب مطالعه کیفی در فرهنگ ایرانی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل روان شناختی مرتبط با اختلال واژینیسموس در زنان متاهل مراجعه کننده به کلینیک طلوع رشت در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد تفسیری و به روش تحلیل محتوای قراردادی است. بر اساس روش نمونه گیری هدف مند، داده های مطالعه حاضر با تعداد 11 نفر از زنان مبتلا به اختلال جنسی واژینیسموس مراجعه کننده به کلینیک طلوع رشت از اسفند ماه 1396 تا دی ماه 1397 جمع آوری گردید. جهت جمع آوری اطلاعات روش مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی بررسی شد.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها، طبقات "فرهنگی-تربیتی"، "دانش جنسی" و "شناخت و هیجان جنسی" را تبیین کردند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر واژینیسموس را می توان به عنوان یک عارضه اجتماعی- فرهنگی و روانی معرفی نمود که با درونی کردن هنجارها و ارزش های جامعه ای با فقدان آموزش جنسی به موقع، القاء شناخت ها و هیجان های منفی جنسی، سبک های تربیتی سخت گیرانه نسبت به دختران و ایجاد دوگانگی و تناقض در ساختار ذهنی دختر بین آنچه تاکنون آموخته و عملکردی که امروز از او به عنوان یک زن انتظار می رود تبیین می شود.

  کلیدواژگان: اختلال جنسی، واژینیسموس، تحقیق کیفی، تحلیل محتوا
 • حامد نوروزی، محمد ربانی خوراسگانی، ابوالقاسم دانش* صفحات 1017-1034
  زمینه و هدف

  استفاده از مخلوط داروها به عنوان یکی از راه های غلبه بر مشکل مقاومت میکروبی مدنظر است. در این تحقیق اثرات ضدمیکروبی ترکیبات فعال تولید شده توسط استرپتومیست های دریایی در ترکیب با چند آنتی بیوتیک استاندارد علیه پاتوژن های مقاوم به دارو بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه آزمایشگاهی حاضر، قابلیت سویه های جدا شده از دریای مازندران در تولید مواد ضدمیکروبی برعلیه پاتوژن های مقاوم به دارو با روش دیسک دیفیوژن ارزیابی شد. سپس گونه های تولیدکننده در محیط کشت مایع مناسب کشت داده شدند. آنگاه حداقل غلظت مهارکنندگی (Minimum inhibitory concentration; MIC) و حداقل غلظت کشندگی (Minimum bactericidal concentration; MBC) عصاره های اتیل استاتی با روش میکروبراث دایلوشن بر روی سویه های مقاوم به داروی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سلین (MRSA) و انتروکوکوس مقاوم به ونکومایسین (VRE) تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون t زوجی آنالیز شدند.

  یافته ها

   در غربال گری اولیه، سویه های MN2، MN39، MN40 و MN41 فعالیت ضدمیکروبی وسیعی برعلیه MRSA، VRE، سالمونلا تیفی و سودوموناس آئروجینوزا از خود نشان دادند که از بین آن ها، بهترین مقدار MIC برای ایزوله MN39 با 280 میکروگرم بر میلی لیتر علیه MRSA به دست آمد. این عصاره ها در ترکیب با برخی از آنتی بیوتیک های استاندارد اثرات افزاینده و در برخی موارد اثرات کاهنده قابل ملاحظه ای علیه پاتوژن های مقاوم به دارو داشتند.

  نتیجه گیری

   ترکیبات فعال تولید شده توسط اکتینومیست ها، می توانند خاصیت ضدمیکروبی قابل توجهی در ترکیب با آنتی بیوتیک های استاندارد برعلیه پاتوژن های مقاوم به دارو داشته باشند که نیازمند بررسی های بیش تر در پژوهش های آینده می باشد.

  کلیدواژگان: استرپتومیست های دریایی، پاتوژن مقاوم به دارو، اثر ضدمیکروبی
 • حمیدرضا هرندی، احمد مجد، سوده خنامانی فلاحتی پور، مهدی محمودی* صفحات 1035-1048
  زمینه و هدف

  پوست پسته غنی از ترکیبات فنلی و یک منبع ارزان قیمت حاوی آنتی اکسیدان ها می باشد که می تواند گزینه مناسبی جهت مبارزه با سلول های سرطانی باشد. این مطالعه با هدف تعیین پتانسیل عصاره هیدروالکلی پوست پسته (pistacia vera) و شکل لیپوزومی آن به عنوان یک عامل احتمالی سمیت سلولی در رده سلولی HepG2  که  مربوط به سرطان کبد در انسان می باشد، انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه آزمایشگاهی اثرات مهاری عصاره پوست پسته و شکل لیپوزومی آن بر روی رده سلول های HepG2 و L929 با استفاده از روش دی متیل تیازول - 2 و 5 دی فنیل تترازولیوم برمید (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5-diphenyltetrazolium  (MTT در غلظت های 0 تا 4 میلی گرم بر میلی لیتر در زمان 24 و 48 ساعت سنجیده شد و در هر رده سلولی، با استفاده از آزمون تعقیبی Dunnett، میانگین درصد زنده مانی سلول ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج حاصل نشان داد که عصاره هیدروالکلی پوست پسته باعث کاهش زنده مانی سلول های HepG2 می شود و با افزایش زمان و افزایش غلظت میزان زنده مانی سلول ها کم تر می شود. نتایج فرم لیپوزومی عصاره نیز نشان داد که عصاره لیپوزومی باعث کاهش زنده مانی سلول های HepG2 می شود.

  نتیجه گیری

   مطالعه حاضر نشان دهنده کندتر آزاد شدن عصاره در شکل لیپوزومی نسبت به عصاره آزاد بود به عبارتی دیگر نشان دهنده آهسته رهش شدن عصاره در فرم لیپوزومی می باشد. هم چنین  فرم لیپوزومی عصاره اثر سمیت کم تری بر روی سلول های سالم L929 به نسبت سلول های HepG2 دارد.

  کلیدواژگان: سمیت سلولی، پسته، لیپوزوم، سرطان کبد
 • نوشین احمدی راد، میثم زارع، مهیار جان احمدی، یعقوب فتح الهی، امیر شجاعی، سیدجواد میرنجفی زاده* صفحات 1049-1064

  گیرنده های آدرنرژیک نقش مهمی در تحریک پذیری نورونی و شکل پذیری سیناپسی دارند. علی رغم مطالعات زیادی که در این زمینه صورت گرفته است، هنوز نقش دقیق آن ها در اختلالات  مغزی که با افزایش تحریک پذیری همراه هستند، به درستی مشخص نشده است و در مورد تاثیر آن ها بر شکل پذیری سیناپسی نیز گزارش های ضد و نقیضی وجود دارد. در این مقاله مروری مطالعات مهمی که تا کنون در این زمینه انجام شده، بررسی شده است تا بتوان به جمع بندی مناسبی در زمینه اثرات این گیرنده ها بر تحریک پذیری نورونی و شکل پذیری سیناپسی دست یافت. با وجود نتایج ضد و نقیضی که در مطالعات گذشته وجود دارد، به نظر می رسد در حالت تشنج، گیرنده های آلفا-یک و آلفا دو سطح تحریک پذیری نورونی را کاهش می دهند. گیرنده های آلفا-1A، از طریق عمل بر اینترنورون های مهاری و افزایش فعالیت گاباارژیک مسئول اصلی عملکرد گیرنده های آلفا-یک در کاهش تحریک پذیری نورونی هستند، در حالی که گیرنده های بتا-یک با افزایش رهایش گلوتامات می توانند منجر به افزایش تحریک پذیری شوند. به علاوه، فعالیت گیرنده های آلفا عمدتا باعث القاء تضعیف طولانی مدت در سیناپس ها می شود. از طرف دیگر، گیرنده های بتا آدرنرژیک با افزایش رهایش گلوتامات و افزایش نوروژنز سبب افزایش تحریک پذیری نورونی و القاء تقویت طولانی مدت در سیناپس های مغزی می شوند.

  کلیدواژگان: گیرنده آلفا آدرنرژیک، گیرنده بتا آدرنرژیک، تشنج، تحریک پذیری نورونی، شکل پذیری سیناپسی
 • علیرضا طاهری فرد، حسن احمدی نیا، مهدی کافی، محمود شیخ فتح الهی، علی غفاریان، محسن رضائیان* صفحات 1065-1072
  زمینه و هدف

  مواجهه با گازهای حاصل از جوشکاری سبب بروز مشکلات و بیماری ها می گردد. هدف این مطالعه تعیین وضعیت ریوی، کلیوی و کبدی در جوشکاران شهرستان رفسنجان بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی حاضر بر روی 78 نفر از جوشکاران درب و پنجره ساز شهر رفسنجان در سال 1397 انجام شد. جهت بررسی وضعیت ریوی، کبدی و کلیوی در جوشکاران ضمن استفاده از چک لیست، انجام آزمایش (43 نفر) نیز صورت گرفت. نتایج به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، تعداد و درصد) گزارش گردید.

  یافته ها

  براساس اطلاعات چک لیست 17 نفر (8/21 درصد) از جوشکاران حداقل یکی از مشکلات تنفسی را داشتند، 10 نفر (8/12 درصد) از جوشکاران مبتلا به بیماری کلیوی بودند و یک نفر از آنها بیماری کبدی داشت. هم چنین آسپارتات آمینوترانسفراز آنزیمی 2نفر (6/4 درصد) و آلانین آمینوترانسفراز آنزیمی 7 نفر (2/16 درصد) افراد بالاتر از حد نرمال بود. فقط 6 نفر (3/35) از افراد دچار مشکلات تنفسی از ماسک استفاده کرده بودند، در حالی که این مقدار در افراد بدون مشکلات تنفسی 30 نفر (2/49)درصد گزارش شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، به نظر می رسد استفاده جوشکاران از ماسک در کاهش مشکلات تنفسی موثر بوده است، هرچند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.

  کلیدواژگان: جوشکاری، بیماری ریوی، بیماری کلیوی، بیماری کبدی، رفسنجان
 • پویا سعید عسکری، افشین طهماسبی، سوگند اسماعیل مقدم، علیرضا قاضی زاده، میترا عباسی فرد، فروغ ریانی، محمود کهنوجی* صفحات 1073-1080
  زمینه و هدف

  کولیت اولسراتیو، التهاب مزمن مخاط کولون بوده که در درمان آن از کورتون استفاده می شود. هدف ما در این مطالعه، بیان یک مورد نقص ایمنی ناشی از درمان طولانی مدت این بیماری با کورتون بود.

  شرح مورد

  مطالعه حاضر از نوع گزارش موردی بود که در آن بیمار مورد نظر دچار کولیت اولسراتیو بوده که از پنج سال پیش تاکنون بدون هماهنگی با پزشک، پردنیزولون استفاده می کرده است. بیمار با علائم تنفسی به بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان مراجعه کرده که با تشخیص پنومونی استافیلوکوکال تحت درمان قرار گرفت اما بهبودی مشاهده نشد. طی آلوئولار برونکوسکوپی و کشت ترشحات، موکورمایکوزیس تشخیص و تحت درمان قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  این گزارش، اهمیت پیگیری بیماران تحت درمان با کورتون را نشان می دهد، چرا که اگر داروهای این بیمار به نحو صحیح قطع می شد احتمالا با چنین مشکلی مواجه نمی گردید.

  کلیدواژگان: موکورمایکوزیس ریوی، بیماری های التهابی روده، کولیت اولسراتیو، پردنیزولون​
|
 • M. Rezaeian* Pages 967-968
 • Z. Akbarinejad, K. Alidoosti*, Z. Ghorashi, Z. Asadollahi Pages 969-984
  Background and Objectives

  Research suggests that women lose their sexual desire after childbirth, leading to a reduction in couples' sexual intimacy. The purpose of this study was to determine the effect of group counseling with a psychological training approach on the sexual propensity of breastfeeding women.

  Materials and Methods

  This study is an educational trial that was conducted in the society of obstetric women of Rafsanjan city in 2018. 70 lactating women were selected from two health centers and divided into two intervention and control groups. At first, both intervention and control groups completed the sexual intimacy questionnaire. Then, the intervention group received 6 educational sessions (one session per week). After the end of the training period, both groups were asked to complete the sexual intimacy questionnaire again. Data were analyzed using Chi-square, independent t-test and single-variable covariance analysis.

  Results

   The results revealed a significant difference between the mean of sexual intimacy scores between the intervention and control groups in the post-test, which shows the positive effect of group counseling on the sexual intimacy of lactating women in the intervention group (p<0.001).

  Conclusion

  Considering the results of this study that indicate that group counseling has a positive effect on the sexual intimacy of lactating women and leads to increased sexual intimacy, it is recommended that facilities for this period be regularly held for pregnant women in health centers throughout the year.

  Keywords: Sexual intimacy, Postpartum, First delivery women, Psychoeducational group counseling, Rafsanjan
 • H. Eslami*, R. Tajik, M. Esmaeili, A. Esmaeili, M. Mobini Pages 985-996

  Background and Objectives In recent years, excessive use of groundwater resources and the discharge of urban and industrial wastewater in the environment has contaminated and reduced the quality of groundwater resources. The aim of this study was to determine the quality of drinking water resources in Rafsanjan city using water quality index (WQI) in 2018.

  Materials and Methods

  This descriptive study was carried out on 7 drinking water wells in Rafsanjan city in 2018. One year data (2017 year) about 11 parameters including pH, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), bicarbonate (HCO3-), chlorine (Cl-), sulfate (SO4-), nitrate (NO3-), calcium (Ca2+), magnesium (Mg2+), sodium (Na+) and potassium (K+) was obtained from water and wastewater company of Rafsanjan. Then the WQI model was used for evaluation and calculation of water quality.

  Results

  The results showed that the mean concentration of all parameters of the water resources in Rafsanjan was within the World Health Organization (WHO) standard. The assessment of the water quality of Rafsanjan based on the WQI model showed that the water quality of 14.28% of the resources was in the excellent and very good range and 85.72% in the good range. The mean and standard deviation score of water resources quality according to the WQI model was 55.78±4.71, which is in a good quality range.

  Conclusion

  Considering the quality of drinking water resources in Rafsanjan, in order to prevent the reduction of this quality, the implementation of proper management and preventing unnecessary use of water resources should be considered.

  Keywords: Drinking water, Groundwater, Water quality index, Rafsanjan
 • T. Yeganeh, M.N. Farahani*, V. Farzad, M. Moghadasin Pages 997-1016
  Background and Objectives

  Even though women’s perception of factors affecting vaginismus is taken into account as a mental concept that can be induced by sociocultural values, it has not been assessed so far in the form of a qualitative study in Iranian culture. Therefore, the present study was conducted to identify psychological factors associated with vaginismus in married women referring to Tolou Clinic in Rasht, 2018.

  Materials and Methods

  A qualitative content analysis method was employed in this study. Using a purposive sampling method, the data were saturated with a total number of 11 women affected with vaginismus referring to Tolou Clinic in the city of Rasht from March 2018 to January 2019. Moreover, in-depth semi-structure interview was used to collect the data. Data were analyzed using qualitative content analysis

  Results

  During the process of content analysis, the participants elucidated three main categories of “cultural-educational factors”, “sexual knowledge”, and “sexual cognition and arousal”.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, vaginismus was introduced as a sociocultural and psychological disorder that is determined by internalization of norms and values in a society with lack of well-timed sexual instruction, induction of negative sexual arousal and cognition, district educational styles for girls and creating duality and contradiction in girls’ mental structure between what they have learned and what they are expected to do as a woman.

  Keywords: Sexual Dysfunction, Vaginismus, Qualitative Study, Content Analysis
 • H. Norouzi, M. Rabbani Khorasgani, A. Danesh* Pages 1017-1034
  Background and Objectives

  Combination therapy has been considered as a potential approach to overcome antimicrobial resistance. In this study the antimicrobial effects of active compounds produced by some marine Streptomyces spp. in combination with some standard antibiotics against multidrug-resistant pathogens was investigated.

  Materials and Methods

  In this laboratory study, the bacteria isolated from Caspian Sea were tested for their ability to produce antimicrobial compounds active against some drug-resistant pathogens using disc diffusion methods. Then, the producer strains were cultivated in suitable liquid media. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of the ethyl acetate extracts were measured against some drug-resistant species including methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and vancomycin-resistant Enterococcus (VRE) using microbroth dilution technique. Data was analysed using paired t-test.

  Results

  In the first screening, strains MN2, MN39, MN40 and MN41 showed a broad antimicrobial activity against MRSA, VRE, Salmonella typhi and pseudomonas aeruginosa, among which, the best MIC against MRSA was obtained from strain MN39 at 280 (µg/ml). These extracts in combination with some standard antibiotics resulted in a noticeable improved antimicrobial activity against multidrug-resistant pathogens, while in some cases the activity was decreased.

  Conclusion

  The bioactive compounds produced by actinomyces possess remarkable antimicrobial properties against drug-resistant pathogens when used in a combination therapy with standard antibiotics which requires further research in the future.

  Keywords: Marine Streptomyces, Multidrug-resistant pathogens, Antimicrobial effects
 • H. Harandi, A. Majd, S. Khanamani Falahati Pour, M. Mahmoodi* Pages 1035-1048
  Background and Objectives

  Pistachio skin is rich in phenolic compounds and an inexpensive source of antioxidants, which can be a good option for combating cancer cells. The aim of this study was to determine the potential of pistacia vera hydroalcoholic extract and its liposomal form as a potential cytotoxic agent in HepG2 cell line, which is related to human liver cancer.

  Materials and Methods

  In this in vitro study, the inhibitory effects of pistachio hull extract and its liposomal form on HepG2 and L929 cells were determined by the method of 3- (4, 5-dimethylthiazol-2-yl) -2, 5-diphenyltetrazolium (MTT) at the concentrations of 0 to 4 mg / ml in 24 and 48 hrs, and for each cell line, the survival mean of the cells was analyzed using Dunnett’s test..

  Results

  The results of this study showed that the hydroalcoholic extract of pistachio skin reduced the survival of liver cancer cells (HepG2) and decreased the cell viability by increasing time and concentration. Also, the results of the liposomal form of the extract showed that the liposomal extract reduced the survival of liver cancer cells (HepG2).

  Conclusion

  The findings of this study indicated that the extract was more slowly released in the liposomal form than the free extract. Also in the liposomal form of the extract, the extract showed a lower toxicity to healthy L929 cells than liver cancer cells (HepG2).

  Keywords: Cytotoxicity, Pistachio, Liposomes, Liver cancer
 • N. Ahmadirad, M. Zare, M. Janahmadi, Y. Fathollahi, A. Shojaei, S. J. Mirnajaf, Zadeh* Pages 1049-1064

  Adrenergic receptors have an important role in neural excitability and synaptic plasticity. Despite a lot of studies on these receptors, their exact role in brain disorders accompanied with hyperexcitability has not been determined. There are also controversies on their role in synaptic plasticity. In this review article, the important studies done in this regard have been reviewed to achieve a good summary of the effects of these receptors on neuronal excitability and synaptic plasticity. Despite the controversial results that have been reported in previous studies, it seems that alpha-1 and alpha-2 receptors decrease the neuronal excitability during seizure. Alpha 1A receptors, by acting on inhibitory interaneurons and increasing the GABAergic activity, are primarily responsible for the inhibitory function of alpha-1 receptors in reducing neuronal excitability, while beta-1 receptors may increase the excitability by increasing glutamate release. Moreover, alpha-1 receptor activity mostly induces long-term weakening in synapses. On the other hand, beta-adrenergic receptors increase the neuronal excitability and induce long-term potentiation through increasing both the glutamate release and the neurogenesis.

  Keywords: Alpha-adrenergic receptor, Beta-adrenergic receptor, Seizure, Neural excitability, Synaptic plasticity
 • A. Taheri Fard, H. Ahmadinia, M. Kafi, M. Sheikh Fathollahi, A. Ghaffarian, M. Rezaeian* Pages 1065-1072
  Background and Objectives

  Exposure to welding gases can cause problems and illnesses. Therefore, the aim of this study was to determine the pulmonary, renal and hepatic status of welders in Rafsanjan city.

  Materials and Methods

  This descriptive study was carried out on 78 welders in Rafsanjan city in 2018. To examine the pulmonary, renal and hepatic status of welders, besides using a checklist, a total of 43 participants got laboratory tests, and the results were reported as descriptive statistics (mean, standard deviation, number and percent).

  Results

  According to the checklist data, 17 (21.8%) of welders had at least one respiratory problem, 10 (12.8%) of welders had kidney disease, and one of them had liver disease. Also, aspartate aminotransferase of 2 participants (4.6%) and alanine aminotransferase 7 participants (16.2%) were higher than normal. 6 participants (35.3%) from those who had respiratory problems and 30 participants (35.3%) from those who had not respiratory problems reported using mask.

  Conclusion

  According to the results, welders' use of mask seems to be effective in reducing respiratory problems, although this finding was not statistically significant.

  Keywords: Welding, Pulmonary disease, Renal disease, Hepatic disease, Rafsanjan
 • P. Saeed Askari, A. Tahmasbi, S. Esmaeil Moghaddam, A. R. Ghazizadeh, M. Abbasifard, F. Rayyani, M. Kahnuji* Pages 1073-1080
  Background and Objectives

  Ulcerative Colitis is an inflammation of colon mucosa that is treated by corticosteroids. Our aim in this study was to report a case of immunodeficiency in this disease caused by long-term corticosteroid treatment.

  Case Report

   This study was a case report of ulcerative colitis patient, who has been using prednisolone from five years ago till now without the doctor's prescription. The patient had referred to the Ali-ebn Abi-Taleb Hospital in Rafsanjan with respiratory complaint which was treated as staphylococcal pneumonia, but no improvement was made. During BAL and sputum culture, mucormycosis was diagnosed and treated.

  Conclusion

  This case report indicates the importance of following up in patients treated by corticosteroids, because if this drug was properly discontinued, he would not face this situation.

  Keywords: Pulmonary mucormycosis, Inflammatory bowel disease, Ulcerative colitis, Prednisolone