فهرست مطالب

کارآفرینی در کشاورزی - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم شیرخانی*، سعید کریمی صفحات 1-26

  کارآفرینی زیست محیطی یکی از راهبردهایی است که در سال های اخیر، در پاسخ به مسائل زیست محیطی و به منظور تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد سبز، معرفی شده است. این نوع از کارآفرینی، دلالت بر ایده ایجاد کسب و کاری دارد که نشان دهنده یک نگرانی برای نیازهای زیست محیطی و اجتماعی نسل حاضر و آینده است. کسب و کارهای کوچک و خرد، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اکثر کسب و کارها را تشکیل داده و سهم بزرگی از آلودگی ها و مصرف منابع را نیز به خود اختصاص می دهند. بنابراین مورد توجه قرار دادن آن ها و هدایت ابتکار کارآفرینان محلی برای لحاظ کردن نگرانی و مسئولیت زیست محیطی در فعالیت های کارآفرینانه در مقیاس کوچک، می تواند منجر به گسترش نوآوری های زیست محیطی و ظهور صنایع سبز گردد. مقاله حاضر با استفاده از مطالعه کتابخانه ای-اسنادی، ابتدا مفهوم و ماهیت کارآفرینی و کارآفرینان زیست محیطی را مورد توجه قرار می دهد؛ سپس کسب و کارهای کوچک و خرد روستایی و رابطه بین کارآفرینان زیست محیطی و این نوع کسب و کارها بررسی می گردد. در ادامه موانع و فرصت های این نوع از کارآفرینی و تجارب تعدادی از کشورهای موفق در توسعه آن، مورد بحث قرار می گیرد. در پایان نیز پیشنهادهایی برای توسعه کسب و کارهای زیست محیطی کوچک و خرد روستایی ارائه می شود.

  کلیدواژگان: کارآفرینی زیست محیطی، کسب و کارهای کوچک و خرد، کسب و کارهای روستایی
 • محمد رضا محبوبی*، عارفه پوروایی، محمدشریف شریف زاده صفحات 27-42

  ااین پژوهش با هدف بررسی تاثیر درس کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 168 نفر از دانشجویان دریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی و 141 نفر از دانشجویان غیردریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب، 76 نفر از دانشجویان دریافت کننده آموزش و 70 نفر از دانشجویان غیر دریافت کننده آموزش به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه تایید شد و پایایی آن برای بخش های مختلف پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 623/0 تا 892/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSاستفاده شد. نتایج نشان داد بین دو گروه دریافت کننده و غیردریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی تفاوت معنی داری از نظر قصد کارآفرینی وجود ندارد. توجه به گسترش محیط آموزش به محیط واقعی کسب و کار و تعامل نزدیک دانشجویان با افراد با تجربه با هدف تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان، از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

  کلیدواژگان: آموزش رسمی کارآفرینی، قصد کارآفرینی، کارآفرینی دانشجویان
 • لقمان عباسی*، محمدشریف شریف زاده، غلامحسین عبدالله زاده، محمد رضا محبوبی صفحات 43-70

  از آنجا که طبیعت تعاونی ها بر مبنای کنش جمعی استوار است، شیوه مورد نظر برای یافتن و مدیریت نوآوری با هدف بهبود این نهادها نیز باید جمعی باشد. نوآوری جمعی یک رویکرد مناسب برای مقابله با مشکلات فعلی زنجیره ارزش در تعاونی های تولید کشاورزی است. این تحقیق کاربردی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام اعضای (سهامداران) 13 تعاونی تولید کشاورزی در استان کردستان (3500 نفر) بود که 346 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه تحقیق بر اساس دیدگاه گروهی از متخصصان و پایایی بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس های مختلف بین (853/0 تا 932/0) تایید شد. بر اساس یافته های تحقیق، نوآوری های جمعی عمده در مولفه های زنجیره ارزش در تعاونی های مورد مطالعه به شرح زیر توصیف شده اند: (1) کشت محصول جدید، (2) استفاده از نهاده های جدید، (3) استفاده از شیوه ها و فنون جدید کاشت، داشت...، (4) استفاده از منابع و دارایی، (5) توسعه نیروی انسانی، (6) بسته بندی محصولات، (7) فرآوری محصولات، (8) درجه بندی محصولات، (9) برچسب گذاری در قالب یک برند معین، (10) توسعه شبکه توزیع مطمئن برای عرضه محصول به بازار، (11) تشکیل سرمایه و تامین مالی، (12) توسعه زیرساخت-های جدید برای تولید و عرضه محصول، (13) خرید تجهیزات و ماشین آلات جدید، (14) شناسایی و مدیریت ریسک فعالیت ها، (15) تعاملات منسجم با شرکاء و همکاران، (16) تبلیغات در مورد محصولات و ظرفیت های تعاونی، (17) ارتباط با مشتری و(18)استفاده از فناوری های جدید ارتباطی و اینترنتی.

  کلیدواژگان: زنجیره ارزش، نوآوری جمعی، تعاونی های تولید کشاورزی
 • بیژن رضایی، نادر نادری، معین سلیمانی* صفحات 71-89

  امروزه کارآفرینی برای رشد و توسعه اقتصادی روستاها اهمیت زیادی دارد. کارآفرینی روستایی و اکوسیستم هایی که از آن حمایت می کنند، به عنوان راهکاری عملی برای توسعه روستایی شناخته شده اند. اکوسیستم های روستایی اغلب با کمبود زیرساخت ها و منابع مالی و انسانی، ضعف در برنامه های حمایتی دولت و شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی نسبتا ضعیف، دسترسی پرهزینه تر به بازارهای بزرگ و تنوع کم فعالیت اقتصادی شناخته می شوند. در نتیجه، کارآفرینی در اکوسیستم های روستایی کمتر بر اساس فرصت و بیشتر بر اساس ضرورت و اجبار است. تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی می تواند راهبردی مناسب برای شتابدهی به توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی باشد. بنابراین مطالعه حاضر با مرور گسترده ادبیات حوزه اکوسیستم کارآفرینی، با هدف تشریح اثرات، عناصر، ویژگی ها و ضرورت تقویت اکوسیستم های کارآفرینی روستایی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا به مفهوم کارآفرینی روستایی و اکوسیستم کارآفرینی روستایی پرداخته شده است و در ادامه تاثیرات اقتصادی، فناورانه و اجتماعی اکوسیستم های کارآفرینی روستایی و سپس اهمیت عناصر تشکیل دهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی مورد بحث قرار گرفته است و در پایان ویژگی های اکوسیستم های کارآفرینی تشریح شده است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی روستایی، اکوسیستم کارآفرینی روستایی، تاثیرات اکوسیستم کارآفرینی، عناصر اکوسیستم کارآفرینی روستایی، تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی
 • ندا علیزاده*، علیرضا نیکویی، حمید رضا مختاری صفحات 89-104

  هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی پژوهش های مرتبط با مفاهیم اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا بود. برای این منظور، منابع منتشر شده در فاصله سال های 2010 تا 2019 (85 منبع) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی تحلیل محتوا منجر به جدا سازی 7 بعد مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی شد که عبارت بودند از : مولفه های اکوسیستم کارآفرینی، سیاست های توسعه کارآفرینی، مشکلات و موانع کارآفرینان، پیش نیازهای موفقیت اکوسیستم کارآفرینی، ذینفعان اکوسیستم کارآفرینی، راهکارهای توسعه کارآفرینی و ارکان اکوسیستم کارآفرینی. دیگر نتایج تحقیق مشخص نمود که حدود 40 درصد از منابع مورد بررسی به روش کمی به مطالعه اکوسیستم کارآفرینی پرداخته بودند. بیشتر منابع توسط سازمان ها و موسسات دولتی به اجرا درآمده بودند، به لحاظ نوع گرد آوری داده ها، 40 درصد منابع، مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را مخاطب خود قرار داده بودند. ابزار گرد آوری داده ها در نیمی از منابع مورد بررسی، از طریق پرسشنامه بود. به لحاظ پراکنش جغرافیائی، بیشتر منابع در سطح بین المللی به بررسی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی پرداخته بودند. همچنین بررسی سال انتشار منابع چاپ شده مشخص نمود که طی 10 سال، روند افزایشی در منابع منتخب در زمینه اکوسیستم کارآفرینی مشاهده شد.

  کلیدواژگان: اکوسیستم کارآفرینی، تحلیل محتوا کیفی، کسب و کارهای نوپا، پژوهشهای کارآفرینی
 • علیرضا حسن بگی، امیر حسین علی بیگی، زهرا اطهری* صفحات 105-116

  گسترش صنایع تبدیلی روستایی یکی از عامل‏های افزایش درآمد روستاییان و حمایت از تولید ملی است. اما این واحدها با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند که سبب شده نتوانند از نظر تولید، کارآفرینی روستایی و اشتغال زایی توسعه لازم را داشته باشند. این پژوهش با هدف مساله شناسی صنایع غذایی تبدیلی روستایی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان به صورت کیفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل 79 واحد صنایع غذایی تبدیلی روستایی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله، نمونه ‏های تحقیق انتخاب شدند. تکنیک‏ جمع آوری داده‏ها، مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند بود. بر پایه تحلیل داده ها مشکلات مالی و اعتباری، مشکل در قوانین و مقررات، مشکل دولتی سازمانی، مشکل بازار و بازاریابی، مشکل دلالان و رقبای غیر مجاز، مشکل در آموزش، مشکل انسانی مدیریتی و مشکلات طبیعی مسایل اصلی صنایع تبدیلی روستایی بودند. در نهایت راهکارهایی از سوی مالکان واحدها برای مسایل پیش روی ارائه گردید.

  کلیدواژگان: صنایع تبدیلی، صنایع روستایی، مسایل، کارآفرینی، تولید ملی
 • فرشته غیاثوندغیاثی* صفحات 117-130

  پیشرفت کشاورزی کشور با اهمیت بخشی به نیروی کار انسانی به عنوان عامل اصلی بخش کشاورزی و جستجوی فرصت های مناسب و ایده ها برای ایجاد کسب و کار و ترویج کسب و کارهای کارآفرینانه در این بخش می باشد. مسیر توسعه اقتصادی را می توان از طریق توسعه کارآفرینی در بنگاه های کوچک زودبازده غنا بخشید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی در چارچوب پژوهش های توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 4532 واحد بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین کشاورزی در استان قزوین در سال 1395بود که تعداد نمونه مورد بررسی 354 بنگاه براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. این صنایع در گروه های اصلی شامل صنایع غذایی، محصولات باغی و زراعی ، مکانیزاسیون وادوات کشاورزی، محصولات دامی و شیلات بودند. ضریب آلفای کرونباخ، به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها برابر با 88/0 محاسبه گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظر خواهی از کارشناسان مرتبط با موضوع تایید شده است. پس از تکمیل پرسشنامه ها و گردآوری داده ها از نرم افزار spss برای تحلیل داده ها بر اساس تکنیک تحلیل عاملی از نوع اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج مربوط به تحلیل عاملی موانع توسعه در بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین کشاورزی منجر به استخراج هفت مانع شد. این موانع به ترتیب اهمیت عبارتند از مانع مالی، علمی-آموزشی، دانشی، استراتژیک، سیاست گذاری، بازاریابی -فروش و عامل محیطی که در مجموع 265/72 درصد واریانس کل موانع توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کشاورزی را تبیین نموده اند.

  کلیدواژگان: استان قزوین، موانع کارآفرینی، بنگاه های کوچک و متوسط، کشاورزی
|
 • M. Shirkhani*, S. Karimi Pages 1-26

  In response to problems with environmental degradation, environmental entrepreneurship is one of the strategies that has been introduced to convert traditional economic to green one, in recent years. This kind of entrepreneurship connotes the idea of developing an enterprise while at the same time demonstrating a concern for ecological and social needs of present and future generations. In developing countries, in particular, small and micro enterprises, account for the vast majority of enterprises and they account for the large contributions of pollution and resources consumption, too. Therefore, noticing them and harness the initiative of local entrepreneurs to consider environmental concerns and responsibilities in small-scale entrepreneurial activities can promote the development of eco-innovatons and the emergence of green industries. The present paper uses a library-documentary research to first consider the concept and the nature of environmental entrepreneurship and environmental entrepreneurs; then, rural small and micro enterprises, and the relationship between enviropreneurs and these kinds of enterprises are studied. After that, the barriers and opportunities of environmental entrepreneurship and the experiences of some successful countries to promote it are discussed.

  Keywords: Environmental Entrepreneurship, Small, micro enterprises, Rural enterprises
 • A. Pourvaei, M.R. Mahboobi*, M.SH. Sharifzade Pages 27-42

  The purpose of this study was to investigate the effect of entrepreneurship lesson on students' entrepreneural intention in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The statistical population of the study consisted of 168 students receiving formal education in entrepreneurship and 141 students not receiving formal education in entrepreneurship. Using Cochran’s formula and proportional stratified sampling method 76 students receiving formal education in entrepreneurship and 70 student’s not receiving formal education in entrepreneurship were selected as the sample of the study. Data was collected through a questionnaire the validity of which was confirmed by faculty members and its reliability for different parts of the questionnaire was assessed through Cronbach’s-Alpha which was 0.623 to 0.892. The results showed that there is no significant difference between two groups of recipients and non-recipients of formal education in entrepreneurship in terms of entrepreneurial intention. This study recommended pay attention to the expansion of the teaching environment to the real business environment and close interaction of students with experienced people with the aim of strengthening the students' entrepreneurial intention.

  Keywords: Formal entrepreneurship education, Entrepreneurial intention, Student's entrepreneurship2
 • L. Abbasi*, M.Sh. Sharifzadeh, G. Abdollahzadeh, M.R. Mahboobi Pages 43-70

  Since the nature of cooperatives is based on collective action, the way we look for and manage innovations to enhance these entities should also be collective. Collective Innovation is a suitable approach to deal with current problems of the value chain in the Agricultural Production Cooperatives. This applied research was carried out using a survey research method. The statistical population of this research consisted of all members (shareholders) of the 13 agricultural production cooperatives in the Kurdistan province (N=3500), of which 346 were selected using a cluster sampling technique. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was determined based on expert's view and reliability was confirmed based on Cronbach's alpha coefficient for different scales (from 0.853 to 0.932). According to research findings, main collective innovations in the several components of value chain was described, including (1) New crop cultivation,(2) The use of new inputs, (3) The use of new planting techniques and techniques, (4) Use of resources and assets, (5) Human resource development,(6) Packing products, (7) Product processing, (8) Grading products, (9) Labeling in the form of a specific brand, (10) Development of a reliable distribution network for the supply of the product to the market, (11) Formation of capital and financing, (12) Development of new infrastructure for the production and supply of the product, (13) Purchase of new machinery and equipment, (14) Risk management, (15) Coherent interactions with partners, (16) Advertising on products and capacities of the cooperative, (17) Customer Relationship, (18) the use of new communication and Internet technologies.

  Keywords: Collective innovation, Social capital, Agricultural Production Cooperatives
 • B. Rezaei*, N. Naderi, M. Soleimani Pages 71-89

  Today, entrepreneurship is important for the growth and development of villages. Rural entrepreneurship and the ecosystems that support it are known as a practical solution for rural development. Rural ecosystems are often characterized by scarcity of infrastructure and financial and human resources, weaknesses in government support programs and relatively weak communication and information networks, More expensive access to large markets and low levels of economic activity. As a result, entrepreneurship in rural ecosystems is less based on opportunity and more based on necessity and coercion. Enhancing the rural entrepreneurship ecosystem can be a suitable strategy for accelerating the development of entrepreneurship in rural areas. Therefore, the present study has been conducted with a comprehensive review of the literature on the field of entrepreneurship ecosystem, with the aim of describing the effects, elements, characteristics and necessity of strengthening rural entrepreneurship ecosystems. In this research, first, the concept of rural entrepreneurship and rural entrepreneurship ecosystem has been addressed and then, the economic, technological and social impacts of rural entrepreneurship ecosystems have been discussed, and then the importance of the elements of the rural entrepreneurship ecosystem has been discussed and finally, the characteristics of entrepreneurship ecosystems are described.

  Keywords: Rural entrepreneurship, Rural entrepreneurship ecosystem, Influence of entrepreneurship ecosystem, Elements of rural entrepreneurship ecosystems, Strengthening rural entrepreneurship ecosystems
 • N. Alizadeh*, A.R. Nikooyee, H.R. Mokhtari Pages 89-104

  The purpose of the present study was to analyze the qualitative content of research related to the concepts of entrepreneurship ecosystem and start-ups. For this purpose, sources published between 2010 and 2019 (85 sources) were selected and reviewed. The results of the content analysis led to the separation of seven dimensions related to the entrepreneurial ecosystem. Dimensions were: Entrepreneurial Ecosystem Dimensions, Entrepreneurship Development Policies, Entrepreneurial Problems and Barriers, Entrepreneurial Ecosystem Success Prerequisites, Entrepreneurial Ecosystem Stakeholders, Entrepreneurial Development Strategies and Entrepreneurial Ecosystem. Other research results indicated that about 40% of the resources surveyed had quantitatively studied the entrepreneurial ecosystem. Most of the resources were implemented by organizations, targeting 40% of resources for managers, entrepreneurs and business owners. Data were collected through a questionnaire in half of the sources. In terms of geographical distribution, most sources at the international level have examined the dimensions of the entrepreneurial ecosystem. In addition, a review of the year of publication of the published sources revealed that during the 10 slides, there was an increasing trend in selected sources in the field of entrepreneurship ecosystem.

  Keywords: Entrepreneurship ecosystem, Qualitative content analysis, Startup businesses, Entrepreneurship Research
 • A.R. Hassan bagi, A.H. Alibaygi, Z.Athari* Pages 105-116

  The development of Rural Food-Processing Industries can play an important and constructive role in increasing the income and promoting the livelihood of the villagers as the main contributors to food production and organizing the economic situation of the villages. These industries are very important solutions to balance and respond to challenges such as poverty and low income, urban and rural imbalances, low-income agriculture, migration, labor supply and food security, but they are facing with problems that have not been able to develop in terms of production, rural entrepreneurship and employment. This research was carried out with the aim of problems Identification of Rural Food-Processing Industries in Kaboudarahang Township of Hamadan province. The study population consisted of 79 units of rural food processing industries in kaboodarang County, Hamadan province that using purposeful sampling method and snowball technique. Data collection techniques were semi-structured interview. Based on the data analysis, the studied Food-Processing Industries had numerous problems in financial and credit, legal, organizational, marketing, educational, managerial aspects. The other major problems were the existence of speculators and unauthorized competitors and natural disasters. Finally, suggestions were given by unit owners about the problems.

  Keywords: Processing Industries, Rural Industries, Rural Entrepreneurship, Rural Development
 • F. Ghiasvand Ghiasi* Pages 117-130

  Promoting the country's agriculture is an important part of the workforce as a key factor in the agricultural sector and is looking for suitable opportunities and ideas to create businesses and promote entrepreneurial businesses in the agricultural sector. The path to economic development can be enriched by boosting entrepreneurship in small and Medium Entreorises. The purpose of this study was to analyze the barriers to entrepreneurship development in SMEs in the framework of descriptive-survey research. The statistical population of this study consisted of 4532 units of SMEs in Qazvin province in 2016. The sample size was 354 units of SMEs selected by random sampling. These industries were in the main groups of Food industry, Horticulture, Agricultural mechanization, livestock and Fisheries. Cronbach's alpha coefficient was calculated 0.88 to determine the reliability of the questionnaires. The content validity of the questionnaire was confirmed by the opinion of experts in the field. After completing the questionnaires and collecting data, SPSS software was used for data analysis based on exploratory factor analysis technique. The results of factor analysis of development barriers in SMEs resulted in the extraction of seven barriers. In order of importance, these barriers include financial, scientific, educational, knowledge, strategic, policy, marketing-sales and environmental barriers that account for 72.265% of the total variance of barriers to entrepreneurship development in agricultural businesses.

  Keywords: Qazvin Province, Entrepreneurship Barriers, Small, Medium Enterprises, Agriculture