فهرست مطالب

بهره برداری و پرورش آبزیان - سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه زهرا جعفری*، سید علی اکبر هدایتی، سید حسین حسینی فر، علی جافر، طاهره باقری صفحات 1-9
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر محافظتی پیش تیمار باکتری pediococcus acidilactici و الیگوساکارید رافینوز بر ترکیب لاشه در ماهی قرمز (carassius auratus) در مواجهه با نانو نقره بود. بر این اساس تعداد 250 عدد ماهی قرمز با میانگین وزنی 18/0±3/26 در چهار تیمار و هر تیمار با سه تکرار شامل: غذای بدون مکمل غذایی (تیمار1شاهد)، غذای حاوی پروبیوتیک باکتری با غلظت 107 کلنی بر گرم غذا (تیمار2)، غذای حاوی رافینوز به میزان 1 گرم در کیلوگرم غذا (تیمار3) و غذای سین بیوتیک (تیمار 4) تقسیم شد و به مدت 6 هفته تغذیه شدند. بعد از پایان دوره تغذیه به تیمارهای آزمایش میزان 50 درصد غلظت کشنده نانو نقره (5/0 میلی گرم بر لیتر) به مدت 14 روز اضافه شد و در پایان دوره 14 روزه، نمونه برداری از خون و لاشه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد. شاخص های رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی لاشه اختلاف معنی داری با هم نداشت (05/0<P). باتوجه به نتایج به دست آمده مکمل غذایی رافینوز بیشترین تاثیر را بر چربی لاشه ماهی داشته است. و در بین مکملهای مذکور سین بیوتیک با تاثیر بر شاخص های پروتئین لاشه،خاکستر لاشه و رطوبت لاشه در بین مکمل های غذایی موثرتر عمل کرده است.
  کلیدواژگان: روبیوتیک، پربیوتیک، نانو نقره، خون شناسی، ماهی کاراس طلایی
 • رقیه صفری*، الهام بهرامی شیخ سرمست، سعید مشکینی صفحات 11-20
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف اسیدفرمیک در جیره غایی بر شاخص های ایمنی موکوس کپور معمولی صورت پذیرفت. بدین منظور تعداد 360 قطعه ماهی کپور با میانگین وزنی 5±21 گرم به مدت 8 هفته، در چهار تیمار و سه تکرار با جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 2 درصد اسیدفرمیک تغذیه شدند. در پایان دوره از موکوس و سرم خون نمونه برداری گردید. میزان فعالیت پروتئاز موکوس و ایمونوگلوبین موکوس و سرم در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری نشان نداد (05/0P>). میزان لیزوزیم سرم و موکوس نیز در تیمار تغذیه شده با 2 درصد اسیدفرمیک افزایش معنی داری نسبت به سایر تیمارها نشان دادند (05/0P<). نتایج نشان داد که بهترین عملکرد لیزوزیم و پروتئاز به عنوان شاخص های ایمنی در استفاده از جیره حاوی 2 درصد اسیدفرمیک می باشد.
  کلیدواژگان: ایمنی، کپور معمولی، اسیدفرمیک، خون، موکوس
 • افشین عادلی* صفحات 21-30
  شیلات یکی از مهم ترین زیربخش های اقتصادی در تامین امنیت غذایی، تجارت، اشتغال زایی، کارآفرینی و محرومیت زدایی در جهان است. اقتصاد شیلاتی در کنار سایر فعالیت های تجاری رایج در دریاها و مناطق ساحلی، نقش اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی این مناطق و آب های داخلی داشته و همیشه در اولویت اول توسعه این مناطق بوده است. شناخت کافی از اقتصاد شیلات و آموزش و ترویج ان نقش اساسی در سلامت جامعه و توانمندسازی صادرات کشور خواهد داشت. سرمایه گذاری در این زیر بخش با رشد حدود 4 درصد از حدود 110 میلیارد ریال به 3030 میلیارد ریال در 25 سال گذشته منتهی به سال 1395 رسیده است. بهره برداری تولیدات شیلاتی نیز با یک میلیون و یکصد هزار تن و اشتغالی بالغ بر 223 هزار نفر بطور مستقیم در این دوره هر دو با رشد حدود 5 درصد، امروزه بالغ بر 400 میلیون دلار ارز اوری را به ارمغان اورده اند. صید مسئولانه از دریا و آبزی پروری پایدار در نوار ساحلی کشور متضمن استفاده از ظرفیت های بیشتر و تقویت اقتصاد شیلات در ایران است. با راهبردهای این مقاله می توان نگاه ویژه ای به برنامه های توسعه دریایی در قالب برنامه های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و استفاده از توان تجدیدپذیری و ارزش میراثی شیلات داشت.
  کلیدواژگان: شیلات ایران، اقتصاد شیلات، راهبرد های شیلات، صیادی، آبزی پروری
 • بابک شعیبی عمرانی*، سهیل علی نژاد صفحات 31-37
  با توجه به تنوع بالای ماهیان آکواریومی، برخی گونه ها باید از طریق واردات تامین شوند. همراه با واردات احتمال انتقال بیماری های جدید نیز افزایش می یابد. انگل های خارجی از مشکلات مهم در نگهداری ماهیان زینتی هستند. در این تحقیق تعداد 180 گربه ماهی لجن خوار وارداتی از جنوب شرقی آسیا در زمستان سال1396 از نظر انگل های خارجی پوست و آبشش مورد مطالعه قرار گرفتند. این نمونه ها در بدو ورود و در همان آب کشور صادرکننده به آزمایشگاه منتقل شدند. شناسایی انگل ها با روش مشاهده مستقیم و سپس رنگ آمیزی و تهیه لام و با استفاده از کلیدهای شناساسی صورت پذیرفت. از این تعداد، 58 قطعه فاقد انگل (22/32%) و 122 قطعه دارای آلودگی های انگلی پوست و آبشش (78/67%) بودند. چهار گونه انگل از ماهیان آلوده جدا گردید که سه گونه آن از انگل های تک یاخته و یک گونه از انگل های پریاخته منوژن بودند. انگل های تک یاخته شامل تریکودینا، تریکوفریا و ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس و منوژن شامل ژیروداکتیلوس می باشند. تریکوفریا تنها از پوست و بقیه هم از پوست و هم از آبشش جدا شدند. از میان این عوامل عفونی، انگل های خارجی سرعت انتقال بالایی دارند لذا توصیه می شود ضمن بررسی گواهی سلامت، ماهیان جدید از لحاظ این عوامل مورد بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: انگل خارجی، گربه ماهی لجن خوار، واردات ماهی زینتی
 • پریا اکبری*، اسما سندک زهی صفحات 39-50

  تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر پودر جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر فعالیت آنزیم های گوارشی (آمیلاز، لیپاز و پروتئاز) و کبدی (آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز) و شاخص های بیوشیمیایی (گلوکز، پروتئین تام، گلوبولین، آلبومین، کلسترول و تری گلیسیرید) ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) به مدت 60 روز صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد 450 قطعه لارو کفال ماهی با میانگین وزنی g02/0±72/0 در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 30 قطعه در هر تکرار) که شامل تیمار آزمایشی شاهد (بدون استفاده از پودر جلبک) و در تیمارهای آزمایشی 2، 3، 4 و5 میزان استفاده از پودر جلبک به ترتیب 5، 10، 15و 20 گرم بر کیلوگرم غذا بود مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که در پایان آزمایش، اگرچه بالاترین فعالیت آنزیم های پروتئاز و لیپاز ، پایین ترین فعالیت آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در تیمار حاوی 15 گرم جلبک اسپیرولینا بر کیلوگرم غذا مشاهده شد که با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی دار بود (05/0>P) اما از نظر فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز، آمیلاز و لیپاز بین تیمار 4و 5 اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0<P). کمترین میزان کلسترول ، گلوکز و تری گلیسیرید و بیشترین میزان گلوبولین، آلبومین و پروتئین در تیمار 4 گزارش شد. در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق، افزودن 15 ‘گرم جلبک اسپیرولینا به جیره غذایی ماهی کفال خاکستری اثر مثبتی بر فعالیت آنزیم هایی گوارشی و کبد و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کفال خاکستری دارد.

  کلیدواژگان: کفال ماهی، جلبک اسپیرولینا، شاخص های بیوشیمیایی، آنزیم گوارشی، آمینوترانسفرازها
 • بیژن آژنگ، محمدرضا میرزائی*، طاهره باقری صفحات 51-60

  ماهی یال اسبی یکی از گونه های مهم اقتصادی است که در بسیاری از کشورها به عنوان غذا مصرف می شود. با افزایش روز افزون جمعیت، مدیریت پایدار برای ادامه بهره برداری از این گونه ضروری است. مطالعه حاضر به منظور بررسی توده زنده، صید بر واحد سطح و پراکنش ماهی یال اسبی به عنوان یکی از گونه های مهم تجاری در سواحل شمالی دریای عمان انجام گرفت. نمونه برداری بااستفاده از کشتی ترال به صورت تصادفی در 94 ایستگاه صورت گرفت. منطقه موردبررسی به 5 اشکوب (A,B,C,D,E) و هر اشکوب به لایه های عمقی 20-10، 30-20، 50-30و 100-50 متر تقسیم شد. میزان صید بر واحد سطح و توده زنده ماهی یال اسبی به ترتیب 3/4778 کیلوگرم بر مایل مربع و 2/2220 تن تخمین زده شد. بیشترین میزان توده زنده در استراتوم D) سواحل شرقی چابهار تا منطقه زمین (به میزان 8/861 و کمترین مقدار آن در استراتوم A (سواحل غربی چابهار) به میزان 9/105 تن ثبت گردید. بیشترین میزان توده زنده در عمق 100-50 متر مشاهده گردید. همچنین بالاترین میزان صید بر واحد سطح (8/1604 کیلوگرم برمایل مربع) در استراتوم D وکمترین مقدار آن (4/456 کیلوگرم بر مایل مربع) در استراتوم A ثبت گردید. بیشترین میزان صید بر واحد سطح (5/701 کیلوگرم بر مایل مربع) در لایه عمقی 50 تا 100 متر مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مناسب ترین منطقه صید ماهی یال اسبی استراتوم B و D و همچنین عمق های بالاتر از 50 متر به دلیل تراکم بالای ماهی یال اسبی می باشد

  کلیدواژگان: صید بر واحد سطح، توده زنده، Trichiurus Lepturus، دریای عمان
 • امیر جافریان*، ستار شکیبا، فرشاد افراسیابی، کیومرث محمدی صفحات 61-71

  زهآب نیشکر در تفکر برخی بعنوان آب غیرقابل مصرف و مخرب زیست محیطی تلقی می گردد. این تحقیق به منظور بررسی تعیین امکان پرورش کپورماهیان با استفاده از زهآب مزارع نیشکر کشت و صنعت نیشکر میرزاکوچک خان (ایران- جنوب شرقی استان خوزستان) انجام شد. درخرداد ماه سال 1397 ذخیره سازی بچه ماهیان انگشت قد در دو استخر خاکی به مساحت های 0.5 و 1.2 هکتاری صورت گرفت. تراکم ذخیره سازی 3000 قطعه بچه ماهی در هر هکتار و طول دوره پرورش 180 روز بود. در طی دوره پرورش هیچگونه تعویض آبی صورت نگرفته و پارامترهای فیریکوشیمیایی آب مورد پایش مرتب قرار داشت. هر یک از استخرها در طول شیانه روز بمدت 8 ساعت (ظهرها 3 و شب ها 5 ساعت) با سه دستگاه هواده و هواساز، هوادهی شدند. در طول دوره پرورش، در یک بازه زمانی مشخص و با کمک یکدستگاه ترازوی دیجیتال و خط کش زیست سنجی (بیومتری) ؛ 15 عدد ماهی از هرگونه بصورت جداگانه توزین و طول سنجی شدند. روند تغییرات EC ، pH وTDS در زهآب مزارع نیشکر به ترتیب:0.53±6.61 ، 0.07±8.07 و 425.5±4387.9 می باشد. متوسط هدایت الکتریکیEC و pH آب استخرها به ترتیب: ppt 0.36±7.22 و 0.24±8.43 در طی دوره بود. میانگین وزن و طول ماهی کپور، آمور، سرگنده و فیتوفاگ (کپورنقره ای) در پایان دوره بترتیب: 1248.5 ، 798.5، 1361.5 و 1069 گرم و 38.9، 35.1، 40.35 و 40.95 سانتی متر، و کل ماهی برداشت شده از سطح 1.7 هکتار (دو استخر) برابر با :5083 کیلوگرم، و ضریب تبدیل غذایی ماهی کپور 4.88 بود. .

  کلیدواژگان: زهاب نیشکر، کپورماهیان، Cyprinidae، وزن نهایی
|
 • Fateme Zahra Jafari *, Seyyed Aliakbar Hedayati, Hossein Hosseinifar, Ali Jafar, Tahere Bagheri Pages 1-9
  Aim of this study was to investigate the protective effect of pre-treatment of bacteria pediococcus acidilactici and oligosaccharide raffinose on carcass composition of Goldfish (carassius auratus) in exposure to nano silver. Accordingly, 250 fishe with a average weighing of 26.3±0.18 fed for 6 weeks in four treatments and each treatment with three replications including diet without food supplement (control 1), probiotic diet of bacteria with a concentration of 107 colonies per gram (treatment 2), food containing probiotic raffinose (1 g/kg) and synbiotic (treatment 4). After the end of the feeding period, 50% of the nano-silver concentration (0.5 mg / L) was added to the treatments for 14 days. At the end of the 14-day exposure, blood and carcass sampling was performed. Analysis of the data showed that there was no significant difference between moisture content, ash, protein and carcass fat (P <0.05). According to the results obtained from the tested indices, Rafinose supplementation had the greatest effect on carcass fat. Among the supplements, the synbiotic food with effect on carcass protein, carcass ash and carcass moisture, among food supplements has more effect.
  Keywords: Probiotic, Peribiotic, nanosilver, hematology, Goldfish
 • Elaham Bahrami, Saeed Meshkini Pages 11-20
  The present study was performed to investigate the effect of different levels of formic acid on mucus and serum immunity parameters in Cyprinus carpio. For this purpose, 360 fish with average weight of 21+ 5 g were fed on diets supplemented with 0%, 0.5%, 1% and 2% Formic Acid (FA) for 8 weeks. At the end of feeding trial, sampling was done from mucus and blood. Mocus protease and mocus and serum immunoglobin didn’t show significant differences (P≥0.05) in FA treatments compared to control. Mocus and serum lysozyme showed significant increase (P≥0.05) in 2% FA treatment compared to other groups. These results revealed beneficial effects of lysozyme and protease as immune parameters is using 2% dietary FA in carp.
  Keywords: immune, Common carp, formic acid, Blood, mucus
 • Afshin Adeli * Pages 21-30
  Fisheries are one of the most important economic sub-sectors in providing food security, trade, jobs, entrepreneurship and deprivation in the world. Fisheries economy, along with other commercial activities in the seas and coastal regions, play a major role in the economic and social development of these areas and inland waters and have always been the first priority in the development of these areas. Sufficient knowledge of the fisheries economy and its training and promotion will play an essential role in the health of the society and empowerment of the country's exports. Investments in this sub-sector have grown by about 4 percent from around 110 billion Rials to 3030 billion Rials in the last 25 years since 1991. The exploitation of fishery products with over one million and 100 thousand tons and direct employment of over 223 thousand people, both growing by about 5 per cent, today, it has brought approximately more than 400 million dollars. Responsible fishing of the sea and sustainable aquaculture in the coastal lines of the country assure utilizing more capacities and strengthening the fisheries economy in Iran. Regarding the strategies of this article, we can look specifically at marine development programs in the form of Integrated Coastal Zone Management programs and the use of renewable power and heritage value of fisheries.
  Keywords: Fisheries of Iran, Fisheries economy, Fisheries Strategies Fishing, aquaculture
 • Babak Shoaibi Omrani *, Soheil Alinezhad Pages 31-37
  In order to high diversity of aquarium fishes, some species should prepare from abroad. Through the importations, disease transmission will be rampant. External parasites is one of the important difficulties in aquarium fish keeping. In this research 180 imported suckermouth catfish (Hypostomus plecostomus) from South-East Asia were examined for gill and skin ectoparasites in spring 2017. The samples were transferred with their original water. Parasites identification were done with the direct observing with light microscope, staining and slide preparing to determination with their keys. 58 out of fish have no parasite (32.22%) and 122 fish have gill /skin ectoparaites (67.78%). Four parasites species were identified, e.g. three protozoans and one monogenean. The protozoans were Trichodina sp., Trichophrya sp. and Ichthyophthirius multifiliis and the monogenean was Gyrodactylus sp. Trichophrya was only obsereved in skin, but the others were present in gill and skin. Among these, external parasites have high speed transmission, then it is recommended to investigate new fish for such pathogens, as well as their health certificate.
  Keywords: Ectoparasite, Sucker mouth catfish, ornamental fish importation
 • Paria Akbary *, Asma Sondak Zehi Pages 39-50

  This experiment was conducted to evaluate the effect of Spirulina pletensis powder on the liver and digestive enzymes and biochemical parametese of Mugil cephalus for 60 days. The experiment was conducted in a completely randomized design with 450 of grey mullet larvae (with average weight of 0.72±0.02g) in 5 treatments and 3 replicates (n=30 in each replicate) and included: control group without using algae extract, an another groups (treatment 2, 3,4 and 4) the amounts of this extract were 5,10,15 and 30 g/kg food The results showed that at the end of experiment, although the highest the activity of protease and lipase enzymes, the lowest the activity of alanin aminotransferase (ALT) and alkaline phosphates (ALP) were observed in treatment containing 15g/kg spirulina algae powder, in all of these parameters, treatment 5 (20 g/kg) (4) showed a significant difference compared with control treatment (P<0.05), in ALT, amylase and lipase, there were no significant difference among treatment 4 and 5 (P>0.05). The lowest cholesterol, glucose and triglyceride, the highest globulin, albumon and total protein were recorded in treatment 4. Finally, the present results showed that use of the diet containing 115g/kg spirulina algae had positive effects on the activity of liver and digestive enzymes and blood biochemical parameters of grey mullet.

  Keywords: Mugil cephalus, Spirulina pletensis, Biochemical parameters, Digestive enzyme, Aminotransferase
 • Bizhan Azhang, Mohammadreza Mirzaei *, Tahere Bagheri Pages 51-60

  Trichiurus lepturus is considered as one of the most economically important marine fish and consumed as food in many countries. With increasing population growth, sustainable management is essential for continuing exploitation of this species.The current study was conducted to assess the amount of biomass and Catch Per Unit of Area (CPUA) as well as to determine the distribution pattern of Trichiurus Lepturus as one of the most important and commercial fish species in the north coast of the Gulf of Oman. Samples were collected from 94 trawl stations selected at stratified random procedure. The study area was stratified to five strata (A to E) covering the depth layers of 10-20, 20-30, 30-50 and 50-100 m. The catch rates of CPUA and biomass of T. Lepturus were estimated 4778.3 kg/nm2, and 2220.2 tons, respectively. The highest value of biomass for T. Lepturus was recorded in Chabahar to Ramin (D strata, 861.8 tones) in the east coast of Chabahar, and the lowest value (105.9 tones) was estimated for stratum A (west coast of Chabahar). The highest value of biomass (1634.5 tones) was observed at 50-100 depth layer. On the other hand, the highest CPUA (1604.8 kg/nm2) was recorded in stratum D and the lowest CPUA (456.4 kg/nm2) was recorded in stratum A. The highest value of CPUA (701.5 kg/mn2) was observed at 50-100 depth layer. It was concluded that stratum B and D are the best fishing area as per higher density and distribution of T. Lepturus and depth of distribution deeper than 50 m.

  Keywords: Abundance, distribution, Biomass, Trichiurus Lepturus
 • Amir Jaferian *, Sattar Shakiba, Farshad Afrasyabi, Kiumars Mohammadi Pages 61-71

  Now day Aquaculture is accepted as one of the most important sources of human food production, and experts consider it to be the most reliable way to reduce the pressure on aquatic reserves and overfishing. In our country many resources that are not suitable for drinking and agricultural purposes are very good environments for aquaculture. In some people's thinking, sugarcane springlet is considered as a harmful and destructive environmental hazard. This research was conducted to determine the possibility of cultivation of Cyprinidae using the sugarcane springlet of Mirza kuchak Khan agro-industry (Iran, southeastern Khuzestan Province). In June 2018, the storage of fingerling fish was carried out in two soil pools with areas of 0.5 and 1.2 hectare. The storage density was 3000 fish per hectare and the duration of the breeding period was 180 days. During the breeding period, no change in water has been made and the physico-chemical parameters of the water have been monitored. Each of the pools was aerated overnight for 8 hours (3 hours at noon and 5 hours at night) with two air-conditioning and air-handling units. During the breeding period, in a specific time interval, with a digital scale and a biometric ruler, 15 fish were separately weighed and measured. During the breeding period, the trend changes of EC, PH and TDS in sugarcane farms springlet are 6.61±0.53, 8.07±0.07 and 4387.9±425.5, respectively. During the period, the average electrical conductivity of EC and PH pool water was 7.22±0.36 ppt and 8.43±0.24 respectively. At the end of the period, the average weight and length of common crap, grass crap, big head, and silver crap fish were 1248.5, 798.5, 1361.5, 1069 grams and 38,9, 35.1, 35, 40, 40.95 cm, respectively. And the total fish taken from the 1.7 hectare (two pools) was 5083 kilograms. The feed conversion factor of crap was 4.88. At the end of the breeding period, fish were tested by the Laboratory of the Veterinary Office for viral and bacterial diseases as well as the accumulation of heavy metals, It was found that fish meat do not pose a risk to human consumption.

  Keywords: sugarcane springlet, Cyprinidae, final weight