فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران - سال پنجاهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال پنجاهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حمید بلالی*، میترا محمدی صفحات 643-657

  بخش کشاورزی به عنوان زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی، از مهم ترین بخش های اقتصادی جوامع محسوب می شود. امروزه، رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی در دنیا، باعث افزایش فشار بر منابع طبیعی و وابستگی شدید به مصرف نهاده های شیمیایی در فعالیت های کشاورزی شده است. کشاورزی متعارف که در آن تمرکز تولید افزایش استفاده از نهاده های شیمیایی مانند انواع کودهای شیمیایی است، نه تنها باعث کاهش کیفیت منابع آب، خاک و کیفیت محصولات تولیدی می گردد، بلکه سلامت مصرف کنندگان را نیز با خطر مواجه می نماید. هدف این مطالعه، بررسی رفتار اقتصادی کشاورزان گندم کار شهرستان کرمانشاه در مورد برنامه های کنترل آثار منفی زیست محیطی کودهای شیمیایی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و در قالب تمایل به پرداخت کشاورزان می باشد. برای این منظور، تعداد 245 نفر از کشاورزان گندم کار این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 20 نفر از اساتید و کارشناسان مورد بررسی و تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه 838/0 محاسبه گردید. بر اساس نتایج تحقیق، میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی زیست محیطی کودهای شیمیایی معادل 1585 ریال برآورد گردید. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت کشاورزان از الگوی لاجیت استفاده شد و نتایج حاصل از آن نشان داد که متغیرهای توضیحی تحصیلات و نگرش کلی کشاورزان نسبت به خطرات استفاده از کود شیمیایی در سطح پنج درصد از لحاظ آماری تاثیر مثبت و معنی دار بر تمایل به پرداخت کشاورزان دارند و متغیرهای سن و مالکیت زمین از لحاظ آماری تاثیر معنی داری بر تمایل به پرداخت کشاورزان ندارند.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، الگوی لاجیت، کودشیمیایی، کشاورزی
 • منصور زیبایی، خدیجه سیارپور، فاطمه فتحی* صفحات 659-676
  اطمینان دسترسی به آب، سبب کاهش اثرات نوسانات آب دریافتی، توسط کشاورزان می شود. تحت شرایط معمولی، انتظار می رود افزایش اطمینان در آب سطحی، مقدار کشت محصولات چند ساله و سود انتظاری مزرعه را افزایش دهد و تغییرات در توزیع آب سطحی می تواند مقدار عرضه آب مکمل را کاهش یا افزایش دهد. در مطالعه کنونی، از مدل های ریاضی با محدودیت تصادفی برای بررسی تاثیر افزایش اطمینان به آب در دسترس بر درآمد کشاورزان و الگوی کشت استفاده شد. بدین منظور، مدل حداکثر سازی درآمد انتظاری برای تعیین الگوی کشت بهینه، سود ناخالص انتظاری با و بدون حتمیت در سطح مزارع نماینده گروه های همگن به کار گرفته شد. نمونه ای شامل 131 بهره بردار در سال زراعی 94-95 برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه انتخاب گردید. مزارع نمونه با استفاه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به دست آمد. نتایج نشان داد، افزایش اطمینان به آب دردسترس منجر به افزایش درآمد زارعین در مقایسه با شرایط کنونی می شود؛ به طوری که درآمد انتظاری برای بهره برداران که از آب سطحی و آب تلفیقی استفاده می کنند در شرایط خشکسالی به ترتیب معادل با بازه 9/623 -9/136 و 33/5 -01/2 درصد افزایش می یابد که بیشترین افزایش در درآمد انتظاری به عنوان پیامد افزایش اطمینان به آب دردسترس، متوجه کشاورزانی است که از آب سطحی استفاده می کنند. این گروه از کشاورزان کاهش شدیدی در درآمد انتظاری به عنوان پیامد خشکسالی در شرایط عدم اطمینان به آب دردسترس، عمدتا به دلیل اینکه دسترسی آنها به آب به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، متحمل می شوند. همچنین، نتایج نشان می دهد، حداقل افزایش در درآمد انتظاری به عنوان پیامد افزایش اطمینان در آب دردسترس، در گروه همگن از زارعینی است که از منابع آب تلفیقی زیرزمینی و سطحی استفاده می کنند. نتایج مطالعه حاضر می تواند به کشاورزان در انتخاب الگوی کشت، استراتژی و روش آبیاری به گونه ای که در آمد زارعین بهینه گردند، کمک نمایند با توجه به اثر افزایش اطمینان به میزان آب در دسترس بر درآمد زارعین، توصیه می شود که در ارزیابی پروژه های آبی به این موضوع توجه شود تا پروژه های بیشتری امکان اجرا پیدا کنند.
  کلیدواژگان: اطمینان دسترسی به آب، سد، درآمد انتظاری، آب سطحی، آب تلفیقی
 • مریم قاسمی، مهرداد نیک نامی*، حامد رفیعی صفحات 677-690
  هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مزیت نسبی محصولات زراعی بود که  به روش علی ارتباطی انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه، بهره برداران بخش زراعت شهرستان گرمسار به تعداد 13825 نفر بود و حجم نمونه از طریق جدول مورگان 380 نفر تعیین گردید. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن به کمک استادان دانشگاه و پایایی آن از طریق انجام پیش آزمون به دست آمد. نتایج نشان داد، بیشتر کشاورزان نسبت به کشت محصولات دارای مزیت نسبی دانش متوسط به پایین، ولی نگرش متوسط به بالا داشتند.  نتایج الگوی لوجیت عوامل موثر بر دانش کشاورزان نسبت به کشت محصولات دارای مزیت نسبی بیانگر آن بود که تحصیلات، تعداد شرکت در کلاس ترویجی، تعداد بازدید ترویجی دارای اثرات مثبت، لیکن تماس با مروجان کشاورزی دارای اثر منفی بود. نتایج الگوی لوجیت عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصولات دارای مزیت نسبی بیانگر آن بود که تحصیلات، تعداد شرکت در کلاس ترویجی، تعداد بازدید ترویجی و درآمد زراعی سال قبل دارای اثرات مثبت، لیکن تماس با مروجان کشاورزی و تعداد قطعات زمین در اختیار کشاورز دارای اثر منفی بودند.
  کلیدواژگان: مزیت نسبی، دانش، نگرش، محصولات زراعی، گرمسار
 • محمدحسن مبشری*، سید علی حسینی یکانی، حمید امیرنژاد صفحات 691-706

  ایجاد بازار آب به عنوان راهکاری اقتصادی از یک سو و همزمان استفاده از روش های نوین آبیاری به عنوان راهکار فنی می تواند علاوه بر سازگاری با شرایط کم آبی، موجود باعث بهینه شدن الگوی کشت و فروش آب صرفه جویی شده در بازار گردیده و در نهایت، منجر به افزایش درآمد زارعین شود. پس از بررسی های انجام شده، نتایج نشان داد در اثر راه اندازی بازار آب در منطقه و افزایش قیمت آب آبیاری از 10 تا 100 درصد، سطح زیرکشت کلیه محصولات دشت هشتگرد نسبت به سال پایه کاهش می یابد و تغییرات الگوی کشت پس از شبیه سازی حاکی از آن است که میزان پذیرش کشاورزان دشت هشتگرد در اعمال سناریوهای افزایش قیمت آب آبیای برای محصولات مختلف متفاوت است. همچنین، با وجود بازار آب و افزایش قیمت آب آبیاری به میزان 10 تا 100 درصد، منجر به کاهش مصرف آب در سطح مزارع محصولات منتخب دشت هشتگرد می شود. با افزایش قیمت آب آبیاری، حجم آب مصرفی برای کلیه محصولات الگو کاهش می یابد. نتایج نشان داد، پس از راه اندازی بازار آب و افزایش قیمت آب، در سطوحی از این افزایش، کشاورزان به سمت بهبود فناوری آبیاری و جبران کاهش عملکرد محصولات و درآمد خود می روند. البته تا حدی از افزایش قیمت آب، بهبود فناوری آبیاری با توجه به هزینه بالای سرمایه گذاری این گونه سیستم ها، برای آنها توجیه نخواهد داشت و در این محدوده از افزایش قیمت نسبت به تغییر سیستم آبیاری مقاومت کرده و به روش سنتی آبیاری را انجام می دهند. اما در محدوده ای از افزایش قیمت آب، گرایش به سمت تغییر روش آبیاری به روش مدرن بیشتر شده و آبیاری سنتی کاهش پیدا می کند. ولی در کل، سطح زیرکشت به دلیل محدودیت منابع آب، افزایش نمی یابد. نتایج نشان داد اثر درآمدی حاصل از افزایش قیمت آب درشرایط راه اندازی بازار آب در 7 سناریو ،20،30،40،60،80،10 و100درصد) و همچنین، اثر درآمدی حاصل از بهبود فناوری روش آبیاری در دو سناریو (20% روش های نوین و80% روش سنتی آبیاری) و (40% روش های نوین و60% روش سنتی آبیاری) و پس از ارزیابی ترکیبی در 56 حالت، در بهترین حالت، افزایش درآمدی معادل 194،14 میلیون ریال در منطقه حاصل خواهد گردید.

  کلیدواژگان: بازار آب، برنامه ریزی ریاضی مثبت، بهبود فن آوری آبیاری، راندمان آبیاری، دشت هشتگرد
 • حسین حیدری، عبدالحمید پاپ زن*، علیرضا دربان آستانه صفحات 707-722

  یکی از راهکارهای توسعه پایدار بخش کشاورزی، همکاری‏های بین بنگاهی در قالب خوشه است که در سالیان اخیر مورد توجه جوامع علمی دنیا قرار گرفته است. هدف این پژوهش، شناسایی مولفه‏ های توسعه خوشه کسب و کارهای فراوری محصولات باغی در استان کرمانشاه بود. پارادایم تحقیق، کیفی - کمی از نوع متوالی اکتشافی بود. روش تحقیق مورد استفاده در بخش کیفی نظریه داده بنیان و در بخش کمی تحلیل سلسله مراتبی بود. جامعه مورد مطالعه شامل کارشناسان سازمان صنایع کوچک و شهرک‏های صنعتی و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بود. جمع ‏آوری داده‏ ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری داده‏ ها ادامه یافت. نتایج گویای این بود که 65 مفهوم از کدگذاری باز استخراج شد، این مفاهیم در قالب 18 خرده طبقه و 4 طبقه‏ شرایط ایجاد خوشه، زمینه ‏های توسعه خوشه ‏ها، عوامل مداخله‏ گر و استراتژی‏های موثر بر توسعه خوشه ها طبقه‏ بندی شدند. به منظور اولویت ‏بندی مولفه‏ های طبقه ‏ها، از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که، در طبقه ‏های ایجاد شده، مولفه ‏های اعتماد، دسترسی به نیروی انسانی، عامل توسعه خوشه و حمایت دولت و نهادهای پشتیبان، در اولویت اول قرار گرفته‏ اند. نتایج این پژوهش می‏تواند مورد استفاده برنامه ‏ریزان توسعه روستایی، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، صنایع کوچک و شهرک‏های صنعتی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توسعه خوشه، کسب و کارهای کشاورزی، کارآفرینی روستایی، محصولات باغی
 • آیدا میرباقری، ژیلا دانشور عامری*، خلیل کلانتری صفحات 723-736
  کشاورزان به مهارت های مدیریتی برای ادامه بقای خود در یک محیط تجاری بسیار رقابتی نیاز دارند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و تغییراتی را اعمال کنند که عملیات را به سمت اهداف پیش بینی شده حرکت دهد. بر این اساس این پژوهش با هدف تحلیل و مقایسه مهارت های مدیریت مزارع برنج در اراضی تجهیزشده و سنتی استان گیلان انجام شد. جامعه آماری شامل شالیکاران دارای اراضی سنتی و شالیکاران مشمول طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش، طبقه ای با انتساب متناسب است. تعداد 150 شالیکار دارای اراضی سنتی و 200 شالیکار دارای اراضی تجهیزشده به عنوان حجم نمونه مشخص شدند و اطلاعات لازم از آن ها گردآوری شد. این پژوهش توصیفی به شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه به وسیله اساتید گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید (در اراضی سنتی 947/0 و در اراضی تجهیز شده 927/0). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS win18 انجام شد. یافته ها نشان داد که توانمندی اکثریت شالیکاران (7/86 درصد در اراضی سنتی و 77 درصد در اراضی تجهیز شده) در مهارت های مدیریت مزرعه در هر دو گروه مورد مطالعه، در حد متوسط و کم است. نتایج آزمون فریدمن در بررسی تفاوت اهمیت مهارت های مدیریت مزرعه نشان داد که مهارت برنامه ریزی و تعیین هدف بیشترین و بسیج منابع کمترین میانگین را در بین مهارت های مدیریت مزرعه در اراضی سنتی و تجهیزشده به خود اختصاص داده‏اند.
  کلیدواژگان: مدیریت مزرعه، مهارت، اراضی سنتی، اراضی تجهیزشده، استان گیلان
 • ثریا کریمی، فریبرز همزه ای، فرحناز رستمی* صفحات 737-755

  جهانی شدن، تغییرات بسیاری بر حیات بشری، به ویژه فرهنگ محلی و معماری روستایی وارد کرده، به گونه ای که فرهنگ بومی معماری دگرگون گشته و بیم آن می رود که معماری سنتی  چندهزار ساله ی سازگار با محیط نابود شود. لذا، بررسی روند این تحولات و  شناسایی پیامدهای ناشی از آن می تواند راهکارهایی را پیش روی مسوولان قرار دهد تا مانع از نابودی این فرهنگ شوند. این تحقیق با هدف مطالعه روند تحولات معماری خانه های روستایی در نیم قرن اخیر به روش تحقیق کیفی قوم نگاری انجام شد. مشاهده، مصاحبه نیمه ساختارمند و عکس ابزار گردآوری داده هایی بود که با تحلیل محتوا و شبیه سازی معماری خانه با به کارگیری نرم افزار Sweet Home  3D تحلیل شدند. یکی از خانه های روستا در چهار دوره ی مختلف شبیه سازی و خلاصه ای از فرهنگ محلی به دست آمد. سپس، ویژگی های معماری سنتی و مدرن و پیامدهای ناشی از این معماری ها شناسایی شد. نتایج نشان داد که تغییر در ساختار فضایی خانه سبب تغییراتی در کارکرد و الگوهای رفتاری شده است. با تغییر در کارکرد یک خانه، بخش یا بخش هایی از ساختار آن بدون استفاده مانده که در گذر زمان آن بخش یا به کارکرد دیگری اختصاص داده شده یا از ساختار خانه حذف شده است.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، سنت، فرهنگ، مدرنیته، معماری
 • لیلا صفا*، سید محمود حسینی، سید یوسف حجازی، احمد رضوانفر صفحات 757-772
  تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف تحلیل موانع تجاری سازی تولیدات حاصل از فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 275 نفر از محققان شاغل در 22 موسسه و مرکز تحقیقات ملی کشاورزی بود که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 160 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضای هیات علمی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب بود. یافته های پژوهش نشان داد که اهمیت هر پنج عامل بررسی شده در قالب مدل مفهومی پژوهش، بر اساس داده های میدانی مورد تایید قرار گرفته (برازش مدل) و این عامل ها شامل سیاستی- حمایتی، زیرساختی، تامین مالی، مدیریتی و دانشی- شناختی با تبیین 21/69 درصد از واریانس کل، به ترتیب اولویت های اول تا پنجم را در تبیین/ شکل گیری موانع تجاری سازی تولیدات حاصل از فناوری نانو در بخش کشاورزی کسب نمودند.
  کلیدواژگان: موانع تجاری سازی، فناوری نانو، بخش کشاورزی
 • محمد رضا صیدی، مسعود برادران*، مسعود یزدان پناه صفحات 773-787

  بروز مشکلات زیست محیطی و روند رو به افزایش آن تبدیل به نگرانی اصلی سازمان های بین المللی و اندیشمندان این حوزه شده است. از آن جا که رفتار انسان عامل اصلی شکل گیری مخاطرات زیست محیطی است؛ در سال های اخیر نوع برخورد و رفتار انسان با محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است. به همین دلیل، هدف این تحقیق مدل یابی عوامل موثر بر رفتار اخلاقی زیست محیطی روستاییان بر مبنای نظریه ارزش-عقیده-هنجار در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی سرپرستان خانوار در دهستان های علیشروان و میش خاص از بخش سیوان در شهرستان ایلام بودند. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 332 نفر تعیین شد که در نهایت، 335 پرسشنامه به شیوه نمونه گیری طبقه ای تناسبی گردآوری و تحلیل شد. پژوهش به شیوه پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت پذیرفت. روایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. به منظور آزمون مدل ساختاری ارایه شده در چارچوب نظری پژوهش از تکنیک تحلیل مسیر به روش حداکثر درست نمایی به وسیله نرم افزار AMOS (V 20) استفاده شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری، نشان از برازش مطلوب مدل ساختاری پژوهش داشت و در مجموع، متغیر های پژوهش 72 درصد از واریانس رفتار اخلاقی زیست محیطی روستاییان را تبیین نمودند.

  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی زیست محیطی، نظریه ارزش- عقیده- هنجار، محیط زیست
 • مرتضی اکبری*، مژگان دانش صفحات 789-801
  در ادبیات کارآفرینی، اهمیت بریکولاژ در توانایی غلبه بر محدودیت منابع و به موجب آن، خلق بازار و رشد شرکت های نوپا مفهوم سازی شده است. به این ترتیب، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی شناسایی فرصت در شرکت های فعال در عرصه خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه مدیران شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی استان مرکزی به تعداد 130 نفر بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 97 تن تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد صورت گرفت که از روایی و پایایی لازم برخوردار بود. در این پژوهش از روایی ظاهری (مراجعه به 6 تن از اساتید و خبرگان در حوزه کارآفرینی) استفاده شد و پایایی از طریق روش پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار های SPSS و Smart PLS2  استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی به طور مستقیم تاثیر مثبت دارد. همچنین بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی شناسایی فرصت تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: بریکولاژ، کارآفرینی سازمانی، شناسایی فرصت
 • سیده آنوشا قدس علوی*، حسین دیده خانی، محمدشریف شریف زاده صفحات 803-817
  زنجیره های تامین به دلیل درگیر بودن چندین شرکت در فعالیت های مشترک، محمل مناسبی برای کارآفرینی به حساب می آیند. با توجه به گسترش مباحث کارآفرینی در زنجیره تامین، ارایه مدل مفهومی زنجیره تامین کارآفرینانه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، مولفه های موثر بر زنجیره تامین کارآفرینانه شناسایی و مدل جامع زنجیره تامین کارآفرینانه ارایه شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها، کیفی از نوع توصیفی- پیمایشی است و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه بسته و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 15 نفر خبره از بین اساتید دانشگاه، کارشناسان و مدیران شرکت های منتخب حوزه صنایع لبنی استان گلستان بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و دلفی فازی استفاده شد. با توجه به نتایج، مولفه های مشتری مداری، شرکای تجاری، عدم قطعیت در تامین تقاضا از بعد محرک ها، مولفه های مدیریت تغییر، تکنولوژی مناسب، یکپارچه سازی از بعد شایستگی های زنجیره تامین کارآفرینانه، مولفه های پاسخگویی، رشد سهم بازار و بهره وری از بعد پیامد و سه مولفه اینترنت اشیا، رایانش ابری، کلان داده از بعد توانمندساز ها با میانگین بالاتر از حد آستانه از بین مولفه ها انتخاب شدند. با توجه به یافته ها، توجه ویژه به مشتری مداری، استفاده از تکنولوژی مناسب و بهره گیری از فناوری کلان داده در زنجیره تامین منجر به رشد و توسعه زنجیره تامین صنایع لبنی می شود.
  کلیدواژگان: دلفی فازی، زنجیره تامین کارآفرینانه، صنایع لبنی، فناوری، کارآفرینی فناورانه
 • روح الله رضائی*، نسترن جمشیدی صفحات 819-831

  هدف اصلی این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار ایمنی کشاورزان گندمکار بود. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان گندمکار در بخش مرکزی شهرستان زنجان بود (5705=N) که با توجه به جدول Bartlett et al. (2001)، 254 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای برای انجام تحقیق انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 701/0 تا 838/0) بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که رفتار ایمنی بیشتر کشاورزان گندم کار مورد مطالعه (3/95 درصد) در سطح پایین قرار داشت. همچنین، نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر حاکی از آن بود که چهار متغیر سن (با اثر 798/0-)، دانش (با اثر 690/0)، سطح تحصیلات (با اثر 536/0) و نگرش (با اثر 514/0) به ترتیب از بیشترین تاثیر (مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر روی متغیر رفتار ایمنی کشاورزان گندمکار برخوردار بودند. بر اساس نتایج تحقیق، آموزش و افزایش سطح دانش و آگاهی کشاورزان نسبت به موضوعات مرتبط با ایمنی محیط کار و تغییر نگرش آنها در راستای اهمیت دادن به ایمنی شغلی می تواند نقش بسزایی در بهبود سطح رفتار ایمنی کشاورزان گندمکار داشته باشد.

  کلیدواژگان: رفتار ایمنی، خطرات شغلی، کشاورزان گندمکار
 • زهرا حاجی هاشمی*، حشمت اله سعدی، رضا موحدی صفحات 833-848

  هدف این پژوهش رابطه بین ابعاد رهبری تحول آفرین و سازمان یاد گیرنده بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش راکارشناسان جهاد کشاورزی استان اصفهان (215 نفر) تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان [1] تعداد 136تن به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیریت صادفی نسبی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسش نامه رهبری چند عاملی باس و آولیو (Bass & Avolio, 1994) و معروف به پرسش نامه MLQ[2] و پرسش نامه استاندارد ابعاد یادگیری سازمانی [3]DLOQ    واتکینز و مارسیک (Watkins & Marsick, 1998) بود. بر اساس آزمون نمونه و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ برای مولفه های سازمان یاد گیرنده، 92/0 α= و برای پرسش نامه رهبری تحول آفرین، 978/0α=  به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد، وضعیت جهاد کشاورزی استان اصفهان ازحیث میزان رهبری تحول آفرین در سطح متوسط و میانگین نمره ارتقاء جهاد کشاورزی به سازمان یاد گیرنده نیز بالا تر از سطح متوسط است.  نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد، بین رهبری تحول آفرین و مولفه های سازمان یاد گیرنده و شاخص های آن ها رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، رهبری استراتژیک، سازمان یاد گیرنده، یادگیری سازمانی، جهاد کشاورزی
 • غلامحسین حسینی نیا*، محمد عباسی، شهپر گراوندی صفحات 849-871
  بنیاد مستضعفان از جمله نهادهایی است که در سال های اخیر به منظور تحقق فقرزدایی و توانمندسازی گروه های کم درآمد، سعی در برون سپاری پروژه های خود به مخاطبان و گروه های هدف نموده است. تجربه های میدانی نشان می دهد انتخاب روش موثر و اثربخش برون سپاری ها می تواند ضامن بقا و پایداری پروژه بعد از واگذاری کامل آن ها باشد. از این رو، در پژوهش کیفی- کمی حاضر سعی شده است با استفاده از روش تحقیق تئوری بنیانی و روش تحلیل سلسله مراتبی به طراحی و انتخاب سناریوی بهینه جهت برون سپاری پروژه های کشاورزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به دانش آموختگان کشاورزی جویای کار  استان کرمانشاه پرداخته شود. در این راستا، 35 نفر از خبرگان کلیدی در بخش نظام های بهره برداری که دارای تجربه عملی بودند، به عنوان مشارکت کنندگان در هر دو فاز تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های مورد نیاز در بازه زمانی فروردین تا بهمن ماه 1395جمع آوری شدند. بعد از گردآوری اطلاعات، داده ها در گام اول با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در گام دوم با استفاده از نرم افزار Expert Choice مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج گام اول نشان داد برنامه ریزان و مسئولان در قالب چهار سناریو می توانند این پروژه را واگذار نمایند. در ادامه، برای انتخاب سناریوی ارجح از 9 شاخص مختلف کمی- کیفی بهره گرفته شد. روش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره نشان داد سناریوی گرفتن شریک خصوصی از بین چهار سناریوی مطرح شده از ارجحیت نسبی بیشتری برخوردار است. تحلیل حساسیت کارایی این سناریو، حاکی از بالا بودن بهره وری اقتصادی، پایداری و بقای پروژه بعد از واگذاری آن می باشد.
  کلیدواژگان: برون سپاری، فارغ التحصیلان، روش تئوری بنیانی، روش تحلیل سلسله مراتبی، توانمندسازی
|
 • Hamid Balali *, Mtra Mohammadi Pages 643-657

  Agriculture as one of the main basis of realizing food security is one of the most important economic sectors of societies. Nowadays, rapid population growth and rising demand for food in the world have increased the pressure on natural resources and dependence on the consumption of chemical inputs in agricultural activities. Conventional agriculture, in which production focus is based on increasing the use of chemical inputs, such as various fertilizers, not only reduces the quality of water, soil and quality of the products produced, but also jeopardizes the health of consumers of agricultural products. The aim of this study was to investigate the economic behavior of wheat farmers in Kermanshah city regarding environmental control programs for chemical fertilizers using Contingent Valuation Method and in the form of willingness to pay farmers. For this purpose, 245 wheat farmers in this city were selected by simple random sampling method and required data were collected through a questionnaire. The content validity of the questionnaire was verified by 20 faculty members and experts and the Cronbach's alpha coefficient for the reliability of the questionnaire was calculated as 0.838. According to the results of the research, the average willingness to pay farmers to reduce the negative environmental impacts of chemical fertilizers is estimated at 1585 Rials. To investigate the factors affecting the willingness to pay of farmers, the logit model was used and the results showed that explanatory variables of education and general attitude of farmers about the risks of using chemical fertilizer at the level of 5% had a significant positive effect on the tendency to payments, and age and land ownership did not statistically affect farmers' willingness to pay.

  Keywords: Contingent Valuation, Willingness to Pay, Logit Model, Chemical Fertilizers, Agriculture
 • Mansour Zibaei, Khadijeh Sayarpour, Fatemeh Fathi * Pages 659-676
  Ensuring access to water reduces the effects of water fluctuations caused by farmers. Under normal conditions, an increase in the reliability of surface water is expected to increase the amount of perennial crops grown and expected farm profits and changes in the distribution of surface water can increase or decrease the amount of supplemental water procured. In this study mathematical model be used to study the effects of water reliability increasing on farmers, income and crop pattern of farm. In this context, the impact of water reliability increasing on farmers’ income and crop pattern was then examined using chance constrained programming. For this purpose, expected income maximization model were applied to determine optimal crop pattern, expected gross margin under with and without certainty condition at representative farms of homogenous groups. A sample of 131 farmers was selected for interview and collected necessary farm level data in 2014-2015. The sample farms were drawn using stratified random sampling. The results showed that water reliability increasing lead to increase farmers, income and level of crop compared to the current status. So that the expected earnings for producers who use surface water and combined water in drought conditions, increase by 136.9 -623.9 and 2.01-5.33percent, respectively. Also, results indicated that the largest increasing in expected income as a consequence of the water reliability increasing is directed toward farmers who use surface water from river. These groups of farms ultimately suffered a severe reduction in expected income as a consequence of the drought, water unreliability condition, largely because their access to water was cut substantially. The results also revealed that the least increasing in expected income as a consequence of the water reliability increasing is directed toward homogenous group of farms that use groundwater or conjunctive use of groundwater and surface water. Finally, the results of this study can help farmers to choose crop pattern, irrigation strategies and irrigation method in such a way that farmers, income and water productivity index will be optimized, also due to the effect of increasing the confidence of the amount of available water on farmers' income, it is recommended that this project be considered in the evaluation of water projects that more projects can be implemented.
  Keywords: Ensuring access to water, dam, expected income, surface water, combined water
 • Maryam Ghasemi, Mehrdad Niknami *, Hamed Rafiee Pages 677-690
  The aim of this study was to investigate factors affecting knowledge and attitude of farmers toward relative advantage of crops in Garmsar County. The study was performed by causal-relative method. The population of this research was 13825 farmers in Garmsar County, which 380 was estimated as sample size by Morgan Table. The main tool of the study was a questionnaire, which its validity was confirmed by a panel of faculty members and the reliability was obtained by pilot test. The result showed that most of farmers toward crop farming of advantage relative were lower-middle knowledge, but upper- middle attitude. Results of the logit analysis of factors affecting knowledge of farmers toward relative advantage of crops farming showed that level of literacy, number of attendance in extension classes, number of extension visits had positive impacts, but contact to extension agent had negative impact. Results of the logit analysis of factors affecting on attitude also showed that level of literacy, number of attendance in extension classes, number of extension visits and farming income in past year had positive impacts, but contact to extension agents and number of land plot holding farmer had negative impact.
  Keywords: Relative Advantage, Knowledge, Attitude, Crops, Garmsar
 • Mohamad Hasan Mobasheri *, Seyed, Ali Hosseini, Yekani, Hamid Amirnejad Pages 691-706

  Creating water market as an economic solution on one hand, and simultaneously using modern irrigation techniques as a technical solution, in addition to adapting to the existing dehydration conditions, can optimize the pattern of farming and sale of water saved in the market and ultimately lead to increased farm income Gets The results showed that due to the launch of the water market in the region and the increase in the price of irrigation water from 10 to 100 percent, the level of all of the Hashtgerd plain is lower than the base year, and the changes in the pattern of cultivation after the simulation The acceptance of Hashtgerd plain farmers is different in applying the water price increase scenarios for different products. Also, despite the water market and the increase in the price of irrigation water from 10 to 100 percent, it reduces water consumption in the fields of selected products of Hashtgerd plain. By increasing the price of irrigation water, the volume of water consumed for all products of the pattern decreases. The results showed that, following the launch of the water market and rising water prices, at levels of this increase, farmers are moving toward improving irrigation technology and reducing their yields and incomes. However, to some extent, rising water prices, improving irrigation technology with considering the high cost of investing in such systems, they will not justify them, and in this area they resist the change in irrigation system and do the traditional irrigation, but in the range of rising water prices, the tendency towards changing the irrigation method is more modern and the traditional irrigation decreases. The limited water resources will not increase. Overall, the results showed that the effect of the increase in water prices in the conditions of the launch of the water market in 7 scenarios(10,20,30,40,60,80 and 100%), as well as the effect of improving the technology of irrigation method in two scenarios (20% of new methods And 80% of the traditional irrigation method (40% of the new methods and 60% of the traditional irrigation method), and after a combined assessment in 56 states, at best, an increase of revenue of 194.14 million rials will be achieved in the region.

  Keywords: water market, Positive Mathematical Programming (PMP), Improvement of irrigation technology, irrigation efficiency, Hashtgerd Plain
 • Hosseyn Haiedarei, Abdolhamid Papzan *, Alireza Darban Astane Pages 707-722

  One of the strategies for sustainable development the agricultural sector is business to business collaboration in the form of a cluster that has attracted the attention of the world's scientific communities in recent years. The purpose of this study was to investigate the factors affecting development of cluster orchard crops business in Kermanshah province. Research paradigm, is mix-method qualitative – quantitative. The research method used in the qualitative section is the Grounded theory and in quantitative section is AHP. The population of the study included experts Industrial Township, Jihad-e-Agriculture Organization the Kermanshah province. The data collection process continued as the theoretical saturation was reached. The results indicated that 65 concepts were extracted from open coding; concepts were classified in 18 subcategories and 4 classes of cluster conditions, cluster development fields, intervening factors and effective strategies for the development of clusters. To prioritize these components, of AHP was used. The results of this section showed that in the created classes, the components of trust, access to manpower, cluster development and government support and support institutions are in the top priority. The results of this research can be used by rural development planners, experts Jihad-e-Agriculture Organization and Small Industries Organization and Industrial Township.

  Keywords: cluster development, Agricultural businesses, Rural Entrepreneurship, orchard crops
 • Aida Mirbagheri, Zhila Daneshvar Ameri *, Khalil Kalantari Pages 723-736
  Farmers need managerial skills to survive in a highly competitive business environment so that they can make informed decisions and implement changes that will move the operation towards predictable goals. This study was performed to Analysis and comparison Farm Management Skills in Traditional and Mechanized lands of Gilan province. The population consisted of traditional paddy land and farmers are covered by the plan. The samples were chosen using stratified random sampling method. Number of 150 traditional paddy land and 200 paddy land mechanized as the sample size was determined and the data were collected. The validity of the questionnaire was evaluated by the faculty members of department of Agricultural Management and Development at University of Tehran and reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (In Traditional lands 0.947, in Mechanized lands 0.927). Data analysis was performed using SPSS win18. Results showed that the majority of the ability farmers in field management skills in both groups was moderate and low (86.7% in traditional lands and 77% in Mechanized land). The results of Friedman test in evaluating the importance of farm management skills showed that the planning skill and goal setting were the most and resources mobilization had the lowest mean among farm management skills in traditional and equipped lands.
  Keywords: farm management, skill, traditional lands, mechanized lands, Gilan province
 • Soraya Karimi, Fariborz Hamzehee, Farahnaz Rostami * Pages 737-755

  Globalization has made many changes to human life. The radius of these changes is widespread in local culture, and in rural architecture. As the native architecture of the architecture undergoes a change, it is feared that the traditional architecture is going to oblivion and degenerate. Therefore, the study of the process of these developments in order to identify the consequences of it can put forward solutions to officials to prevent the destruction of this multi-century culture that is based on compatibility with the environment. The main purpose of this research was to study the evolution of the rural houses architecture in the last half century in the village of Gultepeh. This research was carried out using ethnographic qualitative research method. Data were collected using observation, semi-structured interviews and photographs, also data were analyzed using Sweet Home 3D software using content analysis and simulation of house architecture. In the findings, a simulated scheme of one of the village houses was presented in four different periods with a summary of the culture of that house. Then, the features of traditional and modern architecture and the implications of each of these architectures were identified. The results of the research showed that globalization has caused rural houses to undergo changes in all periods. Based on the results, the change in the spatial structure of the home has caused changes in performance and behavioral patterns. In such a way that by changing the function of a house, the sector or parts of the structure of that house remain unused. Over time, that section is either assigned to another function or removed from the home structure.

  Keywords: Globalization, Ethnography, Rural Homes, Tradition, Culture, Modernity, Architecture
 • Leila Safa *, Mahmood Hosseini, Yousef Hejazi, Ahmad Rezvanfar Pages 757-772
  The main purpose of this descriptive- survey research was to study of barriers to commercialization of nanotechnology products in the Iran’s Agricultural sector. The statistical population of the study consisted of 275 researchers employed in 22 National Agricultural Research Centers/ Institutions. According to the Krejcie and Morgan table, 160 of the researchers were selected using a random sampling technique. A questionnaire was used to collect the data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts in the University of Tehran. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. The Cronbach’s Alpha coefficients for the main scales of the questionnaire were at appropriate level. The results showed that the importance of the all five factors examined in the research conceptual model was verified based on the field data (fit of the model). The factors namely, political- supportive, infrastructural, financial, managerial and knowledge- cognitive were ranked first to fifth in explaining and identifying the barriers to commercialization of nanotechnology products in the Iran’s Agricultural sector by explaining 66.1 percent of total variances, respectively.
  Keywords: Barriers to commercialization, Nanotechnology, Agricultural sector
 • Mohammad Reza Siedi, Masoud Baradarn *, Masoud Yazdanpanah Pages 773-787

  The occurrence of environmental problems and its increasing trend has become a major concern of international organizations and experts in this field. Since human behavior is the main cause of environmental hazards, in recent years, the type of human behavior with the environment has been at the forefront of international attention. Therefore, the purpose of this study was Modeling Effective Factors on the environmental ethical behavior of villagers with an emphasis the theory of value-conscience-normative. The statistical population of this research included all the supervisors of villages of Alishravan’s and Mishan Khas’s family in Siwan in the city of Ilam. Using the Cochran formula, 332 people were sampled. Finally, 335 questionnaires were collected and analyzed in a proportional sampling method. The present study was carried out using a questionnaire. Validity of the questionnaire was confirmed by a survey of experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. In order to test the structural model presented in the theoretical framework of the research the path analysis technique was used by maximum likelihood method using AMOS software (V 20). Structural Equation modeling showed the optimal fit of the structural model. In total, the variables of research explained 72% of the variance of environmental ethical behavior of villagers.

  Keywords: Environmental Ethical Behavior, Value-Opinion-Normative Theory, environment
 • Morteza Akbari *, Mozhgan Danesh Pages 789-801
  In entrepreneurship literature, the importance of Bricolage is conceptualized in the ability to overcome resource constraints and thereby creating the market and the growth of emerging companies. In this way, the present study aimed to investigate the effect of Bricolage on Corporate Entrepreneurship with the role of mediating opportunity identification in companies active in the field of agricultural engineering consulting services. The statistical population consisted of all of the managers of the firms of the Agricultural Engineering Services of the Markazi province in 130 People .The sample size was determined based on Cochran's formula of 97 people who were selected by simple random sampling. Data collection was done by using a standard questionnaire which has had the necessary validity and reliability.  In this research, apparent validity (referring to six professors and experts in the field of entrepreneurship) was used and reliability was confirmed through the combination of reliability and Cronbach's alpha.  In order to analyze the data, Structural Equation Modeling and Smart PLS2 software have been used. The results of the research indicated that bricolage directly affects corporate entrepreneurship. In addition, bricolage has a positive impact on corporate entrepreneurship indirectly through the mediating role of opportunity identification.
  Keywords: Bricolage, Corporate entrepreneurship, Opportunity Identification
 • Anousha Ghodsalavi *, Hossein Didehkhani, Mohammad Sharif Sharifzadeh Pages 803-817
  Due to the involvement of several companies in joint activity, the supply chain is an appropriate object for entrepreneurship. Considering the development of entrepreneurship in the supply chain, it is necessary to provide a conceptual model of the supply chain. In this research, the effective components on the entrepreneurial supply chain are identified and the integrated model of the entrepreneurial supply chain is presented. In terms of the purpose and in terms of data collection, it is qualitative in terms of data collection and in order to collect data from a closed questionnaire and semi - structured interview. Statistical sample of this study consists of 15 experts from university professors, experts and managers of the selected department of dairy industries in Golestan province. In order to analyze data from content analysis and fuzzy Delphi method. Due to the results, trading partners, business partners, uncertainties in demand, change management components, market share growth and productivity dimensions, cloud computing, cloud share growth, macroeconomic dimensions were selected via an average of thresholds among components. According to the findings, special attention to customers, the use of appropriate technology and the use of macroeconomic data in the supply chain leads to the growth and development of the supply chain of dairy industries.
  Keywords: Fuzzy Delphi, Entrepreneurial Supply Chain, Dairy industries, technology
 • Roholla Rezaei *, Nastaran Jamshidi Pages 819-831

  The main purpose of this descriptive- correlative research was to investigate factors affecting the wheat farmers’ safety behavior. The statistical population of the research consisted of wheat farmers in the central district of the Zanjan Township (N= 5705). According to the Bartlett et al.’s (2001) table, 254 out of them were selected through multistage sampling method. A research- made questionnaire was used to collect the data. The content and face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. A pilot study was conducted to establish the reliability of the questionnaire. The Cronbach’s alpha coefficients for the main scales of the questionnaire were at an appropriate level (ranged from 0.701 to 0.838). The results of descriptive statistics showed that the majority of wheat farmers’ safety behavior (95.3 percent) was at a low level. Also, the results of path analysis revealed that four variables, including age (with effect of -0.798), knowledge (with effect of 0.690), literacy level (with effect of 0.536) and attitude (with effect of 0.514) had the highest effects (sum of the direct and indirect effects) on the dependent variable of wheat farmers’ safety behavior. Based on the findings, education and increasing farmers’ knowledge and awareness of issues related to workplace safety and changing their attitudes toward occupational safety can have an important role in improving the wheat farmers’ safety behavior.

  Keywords: Safety behavior, Occupational hazards, wheat farmers
 • Zahra Haji Hashemi *, Heshmatollah Saadi, Reza Movahedi Pages 833-848

  The purpose of this research was to Explanation of the relationship between transformational leadership and learning organization in Agricultural Jihad Organization of Isfahan Province The research method was descriptive – correlational. Research populations consisted of 226experts of organization that by using Krejcie and Morgan table and, the number of 136 persons through stratified random sampling technique as was selected. Data collection tool was two Multifactor Leadership Questionnaire Bass and Avolio (1994) and known as the MLQ questionnaire and a standardized questionnaire of organizational learning (DLOQ) Watkins and Marsick (1998). According to pilot test and calculating Cronbach's alpha was α=0.92 for components of learning organization and for transformational leadership Questionnaire obtained α=0.978. The results indicate that, the state of Agriculture Jihad Organization of Isfahan Province in terms of transformational leadership was higher than average level and Score of Agriculture to promote the learning organization is above average, too. Results of regression analyzes showed that there is significant positive relationship between transformational leadership and learning organization components.

  Keywords: ransformational Leadership, Strategic leadership, Learning Organization, organizational learning, Agricultural Jihad
 • Gholamhossein Hosseininia *, Mohammad Abbasi, Shapar Geravandi Pages 849-871
  The Mostazafan Foundation is one of the institutions that, in recent years, try to outsourcing its projects to poverty alleviation and empowerment of lower income groups of society. Field experiments show that choosing an effective outsourcing method can guarantee sustainability of the project after their outsourcing. Therefore, this research tried to use grounded theory and hierarchical analysis method to design and select an optimal scenario for outsourcing the project of Foundation of Mostazafan to graduates of Kermanshah province. In this regard, 35 key experts in farming sector with practical experience were selected as qualitative participants of the research. Data were collected from April to February 2016. The data of the first step were analyzed using open, axial and selective coding methods. The data of the second step were analyzed using Expert Choice software. The results of the first step showed that planners and officials are faced with four different scenarios for assigning this project. In order to select the preferred scenario, 9 different quantitative and qualitative indicators were used. Multi-criteria decision analysis method showed that scenario getting private partner among the four considered scenarios was more preferable. The sensitivity analysis of the efficiency of this scenario indicates the high economic efficiency, sustainability and survival of the project after its assignment.
  Keywords: Outsourcing, Graduates, Grounded Theory method, Hierarchical Analysis Method, Empowerment