فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 5 (پیاپی 69، آذر و دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • قاسم زارعی *، حافظ زارعی صفحات 214-221
  مقدمه

  امروزه گردشگری اهمیت بسزایی برای کشورها دارد و در این بین، گردشگری سلامت یکی از انواع جدید و رو به توسعه گردشگری در دنیا به شمار می رود. با توجه به اهمیت گردشگری تندرستی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی در سرعین انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع کیفی بود و در آن داده های به دست آمده از مصاحبه با 19 نفر از خبرگان حوزه گردشگری و گردشگران تندرستی سرعین، با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  با تحلیل داده ها، 56 کد اولیه از کل مصاحبه ها استخراج گردید. در ادامه، با مقوله بندی کدهای استخراج شده، این مفاهیم در هشت گروه «عوامل شخصی و جمعیت شناختی، روان شناختی، هزینه ای، بهداشتی و سلامتی، تنوع خدمات گردشگری، ظرفیت پذیرش گردشگری، کیفیت خدمات و قابلیت ها و امکانات زیربنایی مقصد» دسته بندی شد.

  نتیجه گیری

  سازمان های مرتبط با حوزه گردشگری سرعین، باید عوامل شناسایی شده در تحقیق حاضر را در راستای افزایش مدت اقامت گردشگران تندرستی مد نظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، مدت اقامت، ایران
 • مرضیه عزیزی مبصر، رضا رضایتمند، فرزانه محمدی* صفحات 222-228
  مقدمه

  با توجه به محدود بودن منابع مالی دولت ها در بخش سلامت، افزایش کارایی و بهره وری یک ضرورت محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری کارایی و بهره وری مخارج دولت در بخش سلامت در ایران و کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا High HDI (High Human Development Index) طی سال های 1995 تا 2014 انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی بود و به منظور تعیین کارایی و بهره وری مخارج سلامت دولت، از روش تحلیل پوششی داده ها DEA (Data Envelopment Analysis) و شاخص بهره وری مالم کوئیست MPI (Malmquist Productivity Index) استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین کارایی فنی در ایران، 45 درصد و در کشورهای با HDI بالا، 52 درصد بود. همچنین، تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در ایران، 93/0 و در کشورهای با HDI بالا، 99/0 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  تغییرات کارایی تکنولوژی، مهم ترین تاثیر را بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران و کشورهای با HDI بالا دارد. با مشخص شدن وضعیت کارایی، می توان الگوهای مناسب برای سال های ناکارا را در راستای حرکت به سمت کارایی بیشتر ارایه نمود.

  کلیدواژگان: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، مخارج سلامت، دولت، شاخص مالمکوئیست
 • فریده عصاره، شهناز خادمی زاده، صدیقه طرفی پور* صفحات 229-235
  مقدمه

  یکی از ابزارهای ترسیم نقشه علمی، شاخص هم رخدادی است که از مهم ترین واژگان مدارک برای بررسی ساختار مفهومی یک حوزه تحقیقاتی استفاده می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل ساختار نقشه علمی برون دادهای حوزه اوتیسم از طریق تحلیل هم رخدادی واژگان در پایگاه Web of Science بود.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش علم سنجی انجام شد. جامعه تحقیق شامل 14186 رکورد از تولیدات منتشر شده حوزه اوتیسم طی سال های 2010 تا 2017 در پایگاه Web of Science بود. داده ها به روش تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  واژگان «توانایی، ناهنجاری، سندرم، اختلال، فنوتیپ و نورون»، اصلی ترین واژگان حوزه اختلال طیف اوتیسم بودند. این واژگان بیشترین امتیاز را از نظر شاخص های مرکزیت به دست آوردند. از نظر شاخص های کلان نیز شبکه حوزه اوتیسم شبکه منسجمی بود. در این حوزه، کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا نسبت به سایر کشورها تولیدات بیشتری داشتند و دانشگاهای کالیفرنیا، لندن و هاروارد پرتولیدترین دانشگاه ها در عرصه بین المللی بودند. در بین دانشگاه های ایرانی نیز دانشگاه های علوم پزشکی تهران، آزاد اسلامی و علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به سایر دانشگاه ها تولیدات بیشتری را به خود اختصاص دادند. در بین پژوهشگران برتر از لحاظ تعداد تولیدات در سطح بین المللی، «Zwaigenbaum L.»، «Matson JL.» و «Gillberg C.» و در میان پژوهشگران ایرانی نیز «معماری الف، مشایدی پ و احمدلو م» بهترین علمکرد را کسب کردند.

  نتیجه گیری

  اطلاعات به دست آمده از نقشه هم رخدادی واژگانی می تواند به سیاست گذاری هرچه بهتر در حوزه های علمی کمک کند؛ چرا که در این نقشه، هر واژه یا گروه واژگان به نوعی معرف یک حوزه ویژه است. بدین ترتیب، می توان تصمیمات کارامدی برای تخصیص و توزیع منابع اتخاذ کرد. همچنین، پژوهشگران می توانند با موضوعات تازه و محققان برتر هر حوزه آشنا شوند.

  کلیدواژگان: پایگاه Web of Science، شبکه علمی، هم رخدادی واژگانی، تولیدات علمی
 • علی بهاری*، همایون صادقی بازرگانی، فهیمه بختیاری صفحات 236-242
  مقدمه

  استفاده از پایگاه های اطلاعاتی به منظور دستیابی به اسناد الکترونیکی، ضرورت بررسی عملکرد و پوشش پایگاه ها را دوچندان می سازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین جامعیت و مانعیت پایگاه های اطلاعاتی فارسی در بازیابی اسناد مربوط به حیطه مصدومیت های شغلی بود.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش توصیفی و با استفاده از مشاهده و مقایسه انجام شد. جامعه تحقیق شامل پایگاه های اطلاعاتی ملی Magiran، Irandoc، SafeLir و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID (Scientific Information Database) و حجم نمونه شامل تعداد اسناد بازیابی شده طی 20 سال اخیر از این پایگاه ها بود. کلید واژه ها بر اساس نظرات اعضای خبره تیم پژوهش و بررسی اسناد مربوط تعیین شد. در نهایت، 40 کلید واژه انتخاب گردید و پایگاه های مذکور مورد جستجو قرار گرفت. تعداد اسناد بازیابی شده ثبت و شاخص ها و نمودارهای مرتبط با جامعیت و مانعیت تهیه شد.

  یافته ها

  تعداد اسناد بازیابی شده از پایگاه های Magiran، SID، SafeLir و Irandoc به ترتیب 411، 153، 523 و 149 مدرک بود. پایگاه SafeLir جامعیت نسبی بالاتر (70/83 درصد) و پایگاه SID مانعیت بالاتری (54/89 درصد) در بازیابی اسناد مربوط، نسبت به سایر پایگاه ها داشت. بیشترین همپوشانی بین پایگاه های Magiran و SafeLir مشاهده گردید (269 سند).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل شده به محققان حیطه مصدومیت ها و رشته های مرتبط در شناسایی پایگاه مناسب (دارای جامعیت و مانعیت مناسب) جهت بازیابی اسناد در حوزه تخصصی آن ها کمک می کند. چنانچه جامعیت، مانعیت و یا هم مانعیت و هم جامعیت جستجو مهم باشد، می توان به ترتیب از پایگاه های SafeLir، SID و SafeLir استفاده نمود.

  کلیدواژگان: مصدومیتهای شغلی، بهداشت حرفهای، پایگاه داده، ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • بهزاد انجذاب*، شهناز نایب زاده، سید حسن حاتمی نسب صفحات 243-252
  مقدمه

  رشد چشمگیر فن آوری های وب 2 و ظهور شبکه های اجتماعی، پتانسیل بسیار زیادی را برای اشاعه برنامه های تغییر رفتار سلامت و مراقبت های بهداشتی فراهم نموده است. سازمان ها و مراکز ارایه دهنده خدمات بهداشتی نیز به عنوان عاملان اصلی این برنامه ها، سهم زیادی در استفاده از این ابزار دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه طبقه بندی محتوای منتشر شده در شبکه های اجتماعی سازمان های بهداشتی بود.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. در گام اول، بر اساس ادبیات موجود و بررسی چارچوب های پیشین و نتایج کار محققان این حوزه، کدگذاری اولیه صورت گرفت و در گام بعدی با تجزیه و تحلیل نمونه ای مشتمل بر 582 عدد از پست های منتشر شده در صفحات شبکه های اجتماعی 11 سازمان بهداشتی مطرح در جهان، مقوله بندی و کدگذاری تکمیل گردید.

  یافته ها

  تحلیل داده ها منجر به استخراج 27 طبقه فرعی گردید که در 14 طبقه اصلی شامل «اطلاعاتی، آموزشی، احساسی، رویدادی، دعوت کننده، تجربه ای، کارکردی، هشداری، کارمندان، چالشی، معرفی، تبلیغاتی، ابرازی و افراد مشهور» قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  یافته های به دست آمده، چارچوب جامعی را برای طبقه بندی پست های بهداشتی ارایه نمود. این طبقه بندی به طور خاص برای سیاست گذاران حوزه سلامت، می تواند در تولید محتوای بهداشتی با ایده های نو و استفاده روزمره به منظور تعامل با مخاطبان شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رسانه اجتماعی، شبکه اجتماعی، سازمانها، تحلیل محتوا
 • عبدالحسین فرج پهلو، زاهد بیگدلی، مظفر چشمه سهرابی، بهجت طاهری صفحات 253-259
  مقدمه

  یکی از ابزارهای معنایی جهت بازیابی دانش از منابع پیچیده، هستی نگاشت است. با پیشرفت فن آوری های وب معنایی، ساخت و طراحی هستی نگاشت ها به عنوان ابزار سازماندهی و بازنمون دانش ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی هستی نگاشت حوزه بیماری های مادرزادی قلب به زبان فارسی و مراحل ساخت آن بود.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه منابع اطلاعاتی فارسی و انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حوزه تخصصی بیماری های مادرزادی قلب تشکیل داد. مبنا و هسته اولیه روش مورد استفاده برای ایجاد هستی نگاشت حوزه بیماری های مادرزادی قلب، روش های به کار رفته در پژوهش های Bermejo و محمدی استانی و همکاران بود. در مجموع، 9 مرحله برای ساخت این هستی نگاشت در نظر گرفته شد که شامل «تعیین حوزه و پوشش هستی نگاشت، شناسایی منابع اطلاعاتی (اسناد، کتب، مقالات)، شناسایی اصطلاحات و مفاهیم، تعیین پوشش موضوعی و تعیین دامنه و طبقات اصلی، تعیین سلسله مراتب اصطلاحات و مفاهیم، تعریف و تعیین روابط بین اصطلاحات و مفاهیم، توصیف ویژگی های رده ها و روابط بین آن ها، تعیین روابط میان نمونه ها و ایجاد محدودیت ها، توابع و قوانین» بود. به منظور تایید روایی محتوایی، از نظر 7 متخصص قلب اطفال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مراحل سوم تا ششم استفاده گردید. نرم افزار Protégé جهت ساخت هستی نگاشت استفاده شد.

  یافته ها

  هستی نگاشت بیماری های مادرزادی قلب کودکان شامل 6 کلاس اصلی «بیماری های شایع مادرزادی قلب و جوارح مرتبط با بیماری، روش درمان، روش های تشخیصی، علایم بیماری ها و عامل خطرزا» بود. همچنین، به منظور تعریف ارتباط بین مفاهیم و اصطلاحات، 8 رابطه معنایی اصلی شامل «تشخیص داده می شود توسط، تغذیه می کند، درمان می شود توسط، درمان می کند، علت است، عوارض دارد، می باشد از علایم، هست عارضه » و 2 رابطه فرعی «مرتبط است با، دارد عامل خطرزا» تعیین گردید.

  نتیجه گیری

   هستی نگاشت ساخته شده در مطالعه حاضر ابزار مفید و کارامدی برای سازماندهی و بازیابی دانش در این حوزه می باشد. همچنین، این ابزار می تواند برای تحلیل و ترسیم ساختار دانش در سایر حوزه ها استفاده شود.

  کلیدواژگان: هستی نگاشت، بیماریهای مادرزادی قلب، کودکان
 • سورناز شادی، سعید اسدی*، حمزه نورمحمدی صفحات 260-266
  مقدمه

  بررسی رشد برون دادهای علمی در حوزه های موضوعی مختلف، می تواند یکی از پایه های سیاست گذاری علمی در آن حوزه باشد. مقالات مروری سیستماتیک، یکی از برون دادهای موثر در علوم پزشکی به شمار می رود که امروزه استفاده از نتایج آن کاربرد وسیعی پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی روند رشد مقالات مرور سیستماتیک پژوهشگران ایرانی در حوزه زیست پزشکی و شناسایی مجلات فعال مرتبط با آن انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه که با روش اسنادی انجام گرفت، روند رشد مقالات مرور سیستماتیک ایرانی حوزه زیست پزشکی و توزیع تولیدات علمی بر اساس زبان آن ها بررسی گردید. جامعه تحقیق شامل همه مقالات مرور سیستماتیک پژوهشگران ایرانی حوزه زیست پزشکی، متشکل از 350 مقاله فارسی و 2595 مقاله انگلیسی بود.

  یافته ها

  تولید مقالات مرور سیستماتیک زیست پزشکی در زبان فارسی و انگلیسی به ترتیب دارای رشد متوسط 6 و 21 درصد بود و نشان داد که شتاب رشد مقالات لاتین، 5/3 برابر مقالات فارسی است. پرمقاله ترین مجله در زبان فارسی، مجله «زنان، مامایی و نازایی ایران» با 46 مقاله و در زبان انگلیسی، مجله «Asian Pacific Journal of Cancer Prevention» با 58 مقاله بود.

  نتیجه گیری

  پژوهشگران زیست پزشکی ایران در سال های اخیر گرایش زیادی به تولید مقالات مرور سیستماتیک پیدا کرده اند و نشریات انگلیسی زبان سهم بیشتری در انتشار این مقالات داشتند.

  کلیدواژگان: تحقیقات زیست پزشکی، مرور سیستماتیک، کتابسنجی، نشریات ادواری، ایران
|
 • Ghasem Zarei*, Hafez Zarei Pages 214-221
  Introduction

  Today, tourism is of great importance to countries, and health tourism is one of the new and developing types of tourism in the world. Due to the importance of wellness tourism, this study aimed to identify the main factors associated with the length of stay of wellness tourists in Sarein, Iran.

  Methods

  The present study was applied in terms of purpose and exploratory in nature, and qualitative in terms of approach. In this study, data from interviews with 19 people including tourism experts and wellness tourists of Sarein were analyzed using the content analysis method.

  Results

  In data analysis, 56 basic codes were extracted from all interviews, and finally these concepts subsequently, were categorized into eight groups of personal and demographic, psychological, cost, psychological, hygienic and health, diversity of tourism services, tourism acceptance capacity, quality of service, and infrastructure capabilities and facilities of the destination.

  Conclusion

  Based on the results of the study, organizations related to Sarein tourism should consider the factors identified in this study in order to increase the length of stay of wellness tourists.

  Keywords: Health Tourism, Length of Stay, Iran
 • Marzieh Azizi Mobaser, Reza Rezayatmand, Farzaneh Mohammadi* Pages 222-228
  Introduction

  Given the limited government resources, increasing the efficiency and the productivity of using those resources is an important and challenging issue in every country. Thus, the aim of this study was to measure the efficiency and the productivity of the government health expenditures in Iran and other countries with high human development index (HDI) over the period of 1995-2014.Methods: This descriptive study used panel data of Iran and high-HDI countries to measure the efficiency and the productivity of government health expenditure. The non-parametric data envelopment analysis (DEA) method and Malmquist productivity index (MPI) were used.

  Results

  The calculated average technical efficiency for Iran and high-HDI countries was 45 and 52 percent, respectively. A total factor productivity changes (TFP) of 0.93 and 0.99 was observed in Iran and high-HDI countries, respectively.

  Conclusion

  Technological efficiency changes have a major impact on the total factor productivity in Iran and high-HDI countries. By identifying the efficiency trend in different years, new proposals can be brought forward to increase the efficiency of government health expenditure in upcoming years.

  Keywords: Efficiency, Data Envelopment Analysis, Health Expenditures, Government, Malmquist Index
 • Farideh Osareh, Shahnaz Khademizadeh, Sedigheh Torfipour* Pages 229-235
  Introduction

  One of the scientific mapping tools is the cohesion indicator, which uses the most important words in documents to study the conceptual structure of a research area. The purpose of the present study was to analyze the structure of the scientific map of autism outputs through lexical co-occurrence analysis in the Clarivate Analytics Web of Science Database.

  Methods

  This study was conducted using scientometric method. The research population consisted of 14,186 autism-related records published between the years 2010-2017 at the Clarivate Analytics Web of Science Database. Moreover, the data were analyzed using social network analysis method.

  Results

  The words “ability, malformations, syndrome, disorder, phenotype, and neurons” were the main vocabulary in the domain of autism spectrum disorder. These words also received the highest score in terms of centrality factors. Moreover, in terms of macro-indicators, the domain of autism was coherent. In this area, the United States, the United Kingdom, and Canada had produced more records compared to other countries. The universities of California, London, and Harvard had also been the most productive universities in the international arena. Among Iranian universities, Tehran University of Medical Sciences, Islamic Azad University, and Shahid Beheshti University of Medical Sciences had more productions than other universities. Among the top researchers in terms of number of international productions "Zwaigenbaum L.", "Matson JL." and "Gillberg C." and among Iranian researchers "Memari A", "Mashayedi P", and "Ahmadloo M" had the best works.

  Conclusion

  The information extracted from lexical co-occurrence map can help to improve policy-making in scientific fields; as in this map, each word or group of words represents a particular area. Therefore, efficient decisions can be made to allocate and distribute resources. Moreover, researchers will be able to get acquainted with new topics and top researchers in each field.</div>

  Keywords: Scientific Products, Scientific Network, Scientometrics, Lexical Co-occurrence, Web of Science
 • Ali Bahari*, Homayoun Sadeghi Bazargani, Fahimeh Bakhtiari Pages 236-242
  Introduction

  Using databases in order to access electronic documents increases the necessity of reviewing the performance and coverage of the databases. The aim of this study was to assess the recall and precision of Persian databases for retrieval of scholarly information in the field of occupational injuries.

  Methods

  This descriptive study was done using observation and comparison. The investigated community included national databases of SafeLir, Scientific Information Database (SID), Magiran, and Irandoc, and the sample size included the number of documents retrieved from these databases in the last two decades. Keywords were determined based on the opinions of the members of the research team and review of the relevant documents. Finally, forty key words were chosen, and the sites were searched, and the number of recovered documents was recorded. Indices and graphs related to recall and precision were prepared.

  Results

  The number of recovered documents from Magiran, SID, SafeLir, and Irandoc were 411, 153, 523, and 149, respectively. SafeLir database had a higher relative recall (83.7%) and SID had a higher precision (89.54%) in retrieving relevant documents than other databases. The greatest overlap was between Magiran and SafeLir (269 documents).

  Conclusion

  The findings of this study will help researchers in the field of injuries and related fields to identify the appropriate database (with an appropriate recall and precision) to retrieve documents in their specialized fields. If recall of the search or precision of the search or both of them are important, it is recommended to use SafeLir, SID, and SafeLir databases, respectively.

  Keywords: Occupational Injuries, Occupational Health, Database, Information Storage, Retrieval
 • Behzad Enjezab*, Shahnaz Nayebzadeh, Sayyed Hassan Hataminasab Pages 243-252
  Introduction

  The dramatic growth of Web 2 technologies and the emergence of social networks offers great potential for the dissemination of health behavior change programs and healthcare. Organizations and providers of health services, as major contributors to these programs, have a large share of these tools. This study aimed to provide a classification for the content that health organizations publish on social networks.

  Methods

  This study was conducted using qualitative content analysis method. To this end, in the first step based on existing literature, the study of the previous frameworks and the results of the researchers work in this field, initial coding was done; and in the next step, by analyzing a sample of 582 posts published on social networks by 11 leading health organizations in the world, categorization and coding were completed.

  Results

  Data analysis resulted in the extraction of 27 subcategories that consisted of 14 main categories including informational, educational, emotional, event, inviting, experiential, functional, alerting, employee, challenging, introductory, advertising, expressive, and celebrities for health organization content.

  Conclusion

  The findings of the present study provide a comprehensive framework for the classification of health posts. This classification can be used by health policymakers to generate health-related content with new ideas as well as everyday use to interact with social media audiences.

  Keywords: Social Media, Social Networking, Organizations, Content Analysis
 • Abdolhossein Farajpahlou, Zahed Bigdeli, Mozaffar Cheshmesohrabi, Behjat Taheri Pages 253-259
  Introduction

  One of the semantic tools for retrieving knowledge from complex resources is ontology. With the advent of semantic web technologies, mapping and designing ontologies, as a tool for organizing and representing knowledge, seems necessary. The purpose of this article was developing congenital heart disease ontology, and introducing its construction stages.

  Methods

  The present study was conducted using content analysis method. The statistical population of the study consisted of all specialized Persian and English information resources in the field of congenital heart diseases in digital library of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. The basis and the core of the methodology used to create congenital heart disease ontology were the Mohammadi-Ostani et al. and Bermejo methods. In total, nine steps to build this ontology were as follows: 1. defining the scope and coverage of the subject, 2. identifying information sources (documents, books, and articles), 3. identifying terms and concepts, 4. identifying subject coverage and defining the domain and the main classes, 5. defining the hierarchy of terms and concepts, 6. defining the relationships between terms and concepts, 7. describing the characteristics of categories and the relationships between them, 8. defining the relationships among examples, and 9. establishing constraints, functions, and rules. In order to confirm the content validity, during the designing and editing of the ontology, the opinions of 7 pediatric cardiologists in Isfahan University of Medical Sciences were used at the third to sixth stages. The Protégé software was used to build ontology.

  Results

  The congenital heart disease ontology included 6 main classes, 1. common congenital heart disease, 2. disease-related organs, 3. treatment methods, 4. diagnostic methods, 5. symptoms diseases, and 6. risk factor. Moreover, 8 main relationships were identified between concepts and terms as 1. diagnosed by, 2. feed, 3. treated by, 4. treated, 4. caused, 6. has complication, 7. is symptoms of, 8. is complication of have 2 sub-relationships is related with, has risk factor.

  Conclusion

  This ontology can be a useful and efficient tool for organizing and retrieving knowledge in this field. The method of this research can be applied to develop knowledge structure in other fields, too.</div>

  Keywords: Ontology, Congenital Heart Disease, Children
 • Sornaz Shadi, Saeid Asadi*, Hamzeali Nourmohammadi Pages 260-266
  Introduction

  Studying the growth of scientific outputs in different subject areas can be one of the foundations of scientific policymaking in that field. Systematic reviews are of the main research outputs in medical sciences, and they are finding more applications. The main purpose of this study was to investigate the growth trend of these articles in the field of biomedicine.

  Methods

  The present study was done by documentary method; and in the process of systematic review of biomedical articles, the distribution of scientific products by language was assessed. The statistical society consisted of all systematic review articles by Iranian researchers in biomedical fields. 350 Persian articles were recovered and analyzed from the Islamic World Science Citation Center (ISC) and Scientific Information Database (SID), as well as 2595 English articles from Scopus database.

  Results

  The average growth rate of systematic reviews in biomedical sciences by Iranian researchers was increasing; so that the approximate growth rate was 0.06 (6%) and 0.21 (21%) in Persian and in English articles, respectively, indicating that the growth rate of Latin articles was three and a half times that of Persians. The most widely cited Persian language journal was the Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology, and Infertility with 46 articles, and that of English language was the Asian Pacific Journal of Cancer Prevention with 58 articles.

  Conclusion

  Iranian systematic review articles in the field of biomedicine have grown in recent years, and English journals are the main outlets for publishing such articles.</div>

  Keywords: Biomedical Research, Systematic Review, Bibliometrics, Periodicals as Topic, Iran