فهرست مطالب

پرستاری، مامایی و پیراپزشکی - سال پنجم شماره 3 (زمستان 1398)
 • سال پنجم شماره 3 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا اشرفی، سکینه جعفری، عباسعلی ابراهیمیان* صفحات 1-14
  زمینه و هدف

  امروزه گردشگری پزشکی به عنوان شاخه ای از گردشگری با نقش کلیدی خود در بهبود وضعیت اقتصاد کشورها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. مقاله حاضر با هدف بررسی نقش پرستار به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم درمان در این صنعت انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مقاله مروری، ابتدا 200 مقاله انگلیسی و فارسی با استفاده از جستجو در پایگاه های معتبر ,PubMed Scientific Information Database (SID) و Scopus, Web of Science و کلیدواژه های (پرستار و رشته پرستاری، گردشگری پزشکی، نقش پرستار)، در فاصله سال های 2004 تا 2018 بدون محدودیت در نوع مطالعه، شناسایی شدند. با بازخوانی مقالات و بررسی بیشتر، 41 مقاله متناسب با موضوع و هدف مطالعه، برای بررسی و مقایسه و کشف هدف مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  مواردی چون طرز برخورد پرستار، هماهنگی پرستار با تیم درمان، مراقبت پرستاری به موقع، توضیح اقدامات، احترام به حریم خصوصی بیمار و مهارت انجام کارهای تخصصی به عنوان موارد قابل توجه و تاثیرگذار در رشد صنعت گردشگری پزشکی لیست شده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که علی رغم اهمیت نقش پرستار در تیم درمان، به این مهم پرداخته نشده است. توجه مدیران و پژوهشگران به جایگاه پرستار در صنعت گردشگری، بهبود وضعیت سلامت، درمان  و بالطبع آن رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری پزشکی، پرستار
 • مرضیه فغانی آغوزی، ساناز فیاضی، سروه محمدی، نجمه تهرانیان، ملیحه عامریان* صفحات 15-28
  زمینه و هدف

  امروزه گیاهان دارویی توسط زنان به ویژه در سنین باروری و بارداری مورد توجه قرار گرفته است به طوری که ردپای طب گیاهی در حدود نیمی از این زنان با اولین بارداری دیده می شود. داروهای گیاهی در کنار فواید درمانی می توانند اثرات توکسیک نیز داشته باشند، بنابراین مطالعات بالینی بر روی عصاره های گیاهی مفید است. این مطالعه با هدف مروری بر اثرات گل مغربی در مامایی بالینی ایران انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مروری، کیفیت مقالات توسط پرسشنامه تعدیل شده ی جداد بررسی شد و از حدود 90 مقاله ای که از موتورهای جستجو از بازه زمانی 1991 تا 2018 به دست آمد، 15 مقاله که نمره 3 یا بیشتر گرفتند وارد مطالعه شدند و نتایج آن ها از نظر تصادفی سازی، کورسازی و تورش های مختلف دسته بندی شد.

  یافته ها

   از اثرات مثبت گل مغربی می توان به بهبود پروفیل لیپیدی دیابت حاملگی، کاهش عوارض هورمونی سندرم تخمدان پلی کیستیک، بهبود سندرم قبل از قاعدگی، تسریع گذر از اندوه پس از زایمان و جایگزین HRT در علائم یائسگی اشاره کرد. در مورد ماستالژی، برتری خاصی نسبت به درمان های قبلی نداشت و در رابطه با نمره بیشاپ در پست ترم نیز تاثیر موضعی آن نیاز به بررسی بیشتر دارد.

  نتیجه گیری

   بیشترین بررسی های گل مغربی در ایران، در رابطه با سندرم قبل از قاعدگی زنان بوده است که نتیجه ی همه ی مطالعات، موید اثر مثبت گل مغربی در کاهش علائم PMS بود. به نظر می رسد بتوان گل مغربی را در زمینه کاهش علائم سندرم قبل از قاعدگی زنان پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: گل مغربی، مامایی، بالینی
 • یعقوب مدملی، مهتاب صمصامی پور، احمد اداوی*، الهام مراغی، هادی بهرامی، نادیه ذاکرحسینی، رضا حیدری سورشجانی صفحات 29-42
  زمینه و هدف

  بیماران مبتلا به تالاسمی از جمله افرادی هستند که نیازمند دریافت آموزش خودمراقبتی هستند تا بتوانند با استفاده از آن و فراگیری اصول خود مراقبتی، بر افزایش کیفیت زندگی (سلامت جسمانی و ابعاد آن) و غنی تر کردن ساعات فراغت و ایجاد لحظات شاد و آرامش در زندگی شان ذینفع شوند. هدف این مطالعه تعیین اثر الگوی خود مراقبتی اورم بر سلامت جسمانی و ابعاد آن در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 80 بیمار مبتلا به تالاسمی که شرایط لازم جهت شرکت در مطالعه را داشتند انجام شد. افراد به صورت تصادفی به روش زوج و فرد، به دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 40 نفر) تقسیم شدند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، ابعاد جسمی پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 بود. در ابتدای پژوهش هر دو گروه تحت مرحله پیش آزمون قرار گرفتند. سپس برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خود مراقبتی اورم در قالب یک جلسه آموزشی برای گروه آموزش اجرا شد. در پایان، مجددا پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. ضمنا مرحله پیگیری بعد از گذشت سه ماه اجرا شد.

  یافته ها

  میانگین نمره عملکرد جسمی، اختلال نقش به دلیل سلامت جسمی، درد، سلامت جسمی و سلامت عمومی بیماران گروه مداخله پیش از شروع آموزش الگوی خودمراقبتی و سه ماه پس از مداخله، در مقایسه با قبل از مداخله به طور معنی داری افزایش یافته است در صورتی که میانگین نمره این چهار حیطه در بیماران گروه کنترل در مقایسه با قبل از مداخله کاهش یافته است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی آموزش الگوی خود مراقبتی اورم بر روی افزایش سلامت جسمانی آن ها و ابعاد آن (کارکرد اجتماعی، سلامت جسمی، کارکرد اجتماعی، درد، سلامت عمومی) است.

  کلیدواژگان: الگوی خودمراقبتی اورم، سلامت، تالاسمی ماژور
 • فاطمه کبری شفیعی، بهاره زارعی، شهناز طبیعی* صفحات 43-53
  زمینه و هدف

  نتایج مطالعات حاکی از آن است که نحوه مراقبت پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر و تداوم آن تاثیر مهمی در بهبودی سریع بیمار، کاهش طول مدت بستری، کاهش نیاز به عمل جراحی و ارتقاء رضایت بیمار دارد. در بین انواع روش های مراقبت پرستاری، روش مراقبت اولیه با حداکثر بیمار محوری و نیز تداوم مراقبت همراه است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه بر رضایت بیماران بعد از انجام آنژیوپلاستی عروق کرونر انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مداخله ای تصادفی، 60 بیمار بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان رازی بیرجند، به روش تخصیص تصادفی ساده به دو گروه 30 نفر تقسیم شدند. بیماران گروه کنترل مراقبت معمول بخش را دریافت نمودند و برای بیماران گروه آزمون، مراقبت پرستاری اولیه بر اساس فرایند پرستاری اجرا شد. در زمان ترخیص پرسشنامه استاندارد رضایت بیمار (PSI) توسط بیماران تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین نمره ی رضایت بیمار و حیطه های آن در دو گروه آزمون و کنترل اختلاف آماری معناداری نداشت.

  نتیجه گیری

  با وجود اینکه نمره رضایت بیمار و ابعاد آن در گروه آزمون افزایش یافت اما این افزایش در مقایسه با گروه کنترل معنادار نبود. این نتیجه شاید مربوط به روش اجرای مراقبت پرستاری معمول در بخش و نیز محدود بودن زمان حضور بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر در بخش مراقبت ویژه قلبی باشد.

  کلیدواژگان: مراقبت پرستاری اولیه، رضایت بیمار، آنژیوپلاستی عروق کرونر
 • فریبا ابتکار، هومن قصری، خالد رحمانی، انوش آریانژاد، ماه منیر حجازرو، فروزان لهونی* صفحات 54-62
  زمینه و هدف

  سزارین متداول ترین عمل جراحی در مامایی است که انجام آن در موارد غیرضروری می تواند با پیامدهای منفی برای مادر و نوزاد همراه گردد. میزان سزارین در دنیا در دهه های اخیر رو به افزایش است. برنامه تحول نظام سلامت توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به منظور کاهش میزان سزارین در ایران مورد اجرا قرار گرفته است. هدف از این مطالعه مقایسه میزان و علل سزارین در قبل و بعد از اجرای این برنامه در استان کردستان بود.

  مواد و روش ها

   این یک مطالعه توصیفی - تحلیلی بود که بر روی 400 پرونده مادران سزارینی در بیمارستان های دولتی استان کردستان در طی سال های 92 و 93 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری سیستماتیک بود. تعداد نمونه های هر شهرستان متناسب با تعداد زایمان های آن محل اخذ گردید. داده ها با استفاده از چک لیست ساختاریافته جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد.

   یافته ها

  نتایج نشان داد که آمار سزارین از 39/3% در سال 92 به 34/3% در سال 93 (بعد از اجرای طرح تحول) کاهش یافته است. همچنین نتایج مطالعه تفاوت معنی داری را بین سال های 92 و 93 از نظر علل سزارین نشان نداد. شایع ترین علل سزارین در این دو سال سزارین تکراری، زجر جنین وعدم پیشرفت زایمان بود.

  نتیجه گیری

   اجرای طرح تحول نظام سلامت در کاهش آمار سزارین در کردستان موثر بوده است؛ بنابراین با تداوم و حسن اجرای این برنامه می توان از سزارین های غیرضروری پیشگیری کرد.

  کلیدواژگان: سزارین، طرح تحول نظامت سلامت، کردستان
 • ابوالفضل جعفری ثالث*، هایده مبین، بهبود جعفری، جواد سیاحی صفحات 63-73
  زمینه و هدف

  بروز مقاومت های دارویی علیه داروهای ضد میکروبی شیمیایی، سبب شده است که در سال های اخیر به استفاده از گیاهان دارویی در درمان عفونت ها توجه زیادی شود. هدف از این پژوهش تعیین اثر ضد باکتریایی عصاره گیاهان گل گندم، اسپرک زرد و شاه تره بر روی برخی از باکتری های پاتوژن است.

  مواد و روش ها

   گیاهان مورد آزمایش از شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی ایران در فصل بهار جمع آوری شد و توسط گیاه شناسان سازمان جهاد کشاورزی، به عنوان گل گندم، اسپرک زرد و شاه تره مورد تائید واقع شدند. پس از تهیه عصاره الکلی گیاهان مذکور، تاثیر غلظت های 50 الی 400 میلی گرم بر میلی لیتر، از این عصاره به روش انتشار از چاهک و انتشار از دیسک بر روی باکتری ها موردبررسی قرار گرفت. آزمایش تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتری ها و حداقل غلظت کشندگی باکتری ها (MIC/MBC) به روش رقت در لوله انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که اثر مهاری عصاره های الکلی اسپرک زرد و گل گندم بر باکتری های گرم مثبت بیش از باکتری های گرم منفی است همچنین اثر مهاری عصاره های الکلی شاه تره بر باکتری های گرم منفی بیش از باکتری های گرم مثبت است. آنالیز آزمون MBC /MIC نشان داد که عصاره گیاهان دارویی بیشترین حساسیت رو به باکتری باسیلوس سرئوس و کمترین حساسیت رو به اشریشیا کلی داشت.

  نتیجه گیری

  عصاره الکلی گیاهان مورد بررسی در شرایط آزمایشگاهی بر رشد باکتری های بیماری زا اثرات مهارکنندگی فراوان ای دارد. به منظور کاربرد بالینی این عصاره ها انجام تحقیقات بالینی ضروری است.

  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، اثرات آنتی باکتریال، باکتری های پاتوژن، عصاره
 • مریم علیپور*، اسماعیل عظیمی صفحات 74-82
  زمینه و هدف

  امتناع از درمان با مسئولیت شخصی می تواند تهدیدی برای سلامت بیمار باشد، زیرا ممکن است حیات بیمار به دلیل عدم دریافت اقدام پزشکی کافی و به موقع در معرض خطر قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین دلایل امتناع از ادامه ی درمان و میزان آگاهانه بودن این امتناع در بیمارستان امام خمینی بهشهر از توابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گردید.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بود و در بیمارستان امام خمینی بهشهر از توابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1396 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت تمام شماری بود. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 و به روش آمار توصیفی انجام شد.

  یافته ها

   یافته ها حاکی از آن است که از 918 بیمار تحت مطالعه، 559 نفر (60/90%) مرد و 359 نفر (39/10%) زن و میانگین سنی در افراد زیر 18 سال 5/8 و در افراد بالای 18 سال 8/37 محاسبه شد. میزان ترخیص با رضایت شخصی (5/74%) محاسبه شد. بخش اورژانس با (27/3%) بیشترین میزان ترخیص با میل شخصی و بخش ICU با (1/3%) کمترین میزان ترخیص با میل شخصی را به خود اختصاص دادند.

  نتیجه گیری

   بیشترین میزان ترخیص با رضایت شخصی در بخش اورژانس وجود داشت. برای کاهش این مشکل لازم است پیامدهای سوء ترخیص زود هنگام برای بیماران تشریح شود.

  کلیدواژگان: امتناع از درمان، ترخیص با رضایت شخصی، رضایت آگاهانه، بیمارستان
 • روناک شاهویی، اثمر کریمی، شهرام شریفی، نسرین صوفی زاده، فرزانه خان پور* صفحات 83-94
  زمینه و هدف

  بارداری اغلب با مشکلات روانشناختی مختلف مانند اضطراب همراه می باشد اما این مشکلات اغلب نادیده گرفته شده و درمان نمی شوند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر میزان اضطراب مادران باردار در شهر سنندج انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق مطالعه حاضر نیمه تجربی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. 500 مادر باردار مراجعه کننده به درمانگاه های سطح شهر سنندج و بلوک زایمان بیمارستان بعثت با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر را تکمیل نمودند که از این تعداد،250 نفر اضطراب بالا داشتند، از میان آنان 50 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند. گروه مداخله در 8 جلسه آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس شرکت کردند اما گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکردند. برای مقایسه متغیرهای کمی بین دو گروه از آزمون تی مستقل و وابسته و نرم افزار SPSS v.22 استفاده گردید.

  یافته ها

  درپژوهش حاضر 35% شرکت کنندگان مدرک ارشد و 40% مدرک دیپلم داشتند. 90% خانه دار بودند و میانگین سن ازدواج 95/60 + 4/24 و حدود 5/77% تمایل به زایمان طبیعی داشتند و میزان اضطراب آشکار و پنهان در 50% متوسط به بالا گزارش شده است. میانگین اضطراب آشکار در گروه کنترل از 9/45 به 8/49 (05/0p>) در گروه مداخله از 9/46 به 8/37 رسیده است (05/0p<)  و از نظر اضطراب پنهان در گروه کنترل میانگین از 9/42 به 8/47 (05/0p>) و در گروه مداخله از 9/44 به 8/38 رسیده است (05/0p<).  مداخله از نظر کاهش اضطراب آشکار بطور معنادار موثر بوده ولی از نظر اضطراب پنهان هرچند آنرا کاهش داده ولی معنادار نبوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب مادران باردار می توان از این روش برای کاهش اضطراب مادر باردار استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اضطراب، مادران باردار، ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس
 • اکبر عطادخت، محمد نریمانی، حسین فلاحیان* صفحات 95-105
  زمینه و هدف

  با توجه به حساسیت و پیامدهای غیرقابل جبران نارسایی های شناختی در پرستاران، ضرورت دارد که عوامل مرتبط با نارسایی شناختی مورد بررسی و مداخله قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی نقش باورهای فراشناختی و اجتناب شناختی در پیش-بینی نارسایی های شناختی پرستاران پرداخته است.
   

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر تبریز در سال 1397 بود و حجم نمونه شامل 100 نفر پرستار شاغل در 5 مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی تبریز بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه های باورهای فراشناختی ولز و هاتون، اجتناب شناختی سکستون و داگاس و نارسایی های شناختی برادبنت مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که در مجموع نارسایی های شناختی پرستاران با متغیر باورهای فراشناختی رابطه مثبت و معنی دار داشته  (0/01p<) ولی با متغیر اجتناب شناختی رابطه معنی داری ندارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که مدل مورد نظر معنی دار است و 32 درصد از واریانس نارسایی های شناختی توسط مدل پیش بینی می شود.

  نتیجه گیری

  نظر به اینکه پرستاران نقش مهمی در بهبود و ارتقاء سلامت افراد جامعه دارند رفع عوامل زمینه ساز اختلالات اضطرابی، به ویژه باورهای فراشناختی که در این مطالعه رابطه معنی داری با نارسایی های شناختی پرستاران به دست آمد، به عنوان یک اولویت بهداشتی مطرح می گردد.

  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، اجتناب شناختی، نارسایی های شناختی، پرستاران
|
 • Zahra Ashrafi, Sakineh Jafari, Abbasali Ebrahimian* Pages 1-14
  Background & Aim

  Nowadays, medical tourism as a branch of tourism, with its key role in improving the economies of countries, has attracted the attention of researchers. This article aims to investigate the role of the nurse as a key member of the treatment team in this industry.

  Materials & Methods

  In this review article, first 200 English and Persian articles using searches in valid databases, PubMed Scientific Information Database (SID) and Scopus, Web of Science and Keywords (Nursing and Nursing, Medical Tourism, Nursing Role), Were identified between 2004 and 2018 with no study-type restrictions. By reviewing the articles and reviewing them further, 41 articles appropriate to the subject and purpose of the study were used to evaluate and compare the purpose of the study.

  Results

  Nurses' attitudes, nurse coordination with the treatment team, nursing care in a timely manner, explanation of procedures, respect for patient privacy and the ability to perform specialized tasks are listed as significant and influential factors in the growth of medical tourism industry.

  Conclusion

  The results indicate that despite the importance of the role of the nurse in the treatment team, this issue has not been investigated. Managers and researchers' attention to the nurse's position in the tourism industry will improve the health, treatment and thus economic growth.

  Keywords: Tourism, Medical Tourism, Nursing
 • Marziye Faghani Aghoozi, Sanaz Fayazi, Serveh Mohammadi, Najme Tehranian, Malihe Amerian* Pages 15-28
  Background & Aim

  Nowadays, medicinal plants are considered by women, especially in the fertility and pregnancy age, in ways that the trail of herbal medicine is observed in about half of primigravida women. In addition to health benefits, herbal drugs can also have toxic effects. Therefore, performing clinical studies on herbal extracts is beneficial. This review study aimed to overview the effects of Evening Primrose on clinical obstetrics in Iran.

  Materials & Methods

  In this review study, the quality of articles was assessed by the modified Jadad scale. From 90 articles obtained from search engines in the period of 1991-2018, 15 full articles that achieved a score of ≥3 were entered into the study, and their results were categorized in terms of randomization, blinding, and different biases.

  Results

  In this study, some of the positive effects of Evening Primrose were improving the lipid profile of gestational diabetes, reducing the hormonal complications of polycystic ovary syndrome, improving premenstrual syndrome, accelerating the transition from postpartum grief, and replacing HRT in menopausal symptoms. However, mastalgia had no particular superiority to previous therapies. Regarding Bishop Score in the post-term period, further investments are required to more evaluate its local impact.

  Conclusion

  In Iran, most studies on Evening Primrose are related to the premenstrual syndrome in women, the results of all of which have confirmed the positive effect of this plant on the decrease of PMS symptoms. It seems that Evening Primrose can be suggested to reduce PMS symptoms in women.

  Keywords: Evening Primrose, Midwifery, Clinical
 • Yaghoob Madmoli, Mahtab Samsamipour, Ahmad Adavi*, Elham Maraghi, Hadi Bahrami, Nadiyeh Zaker Hosseini, Reza Heidari Soureshjani Pages 29-42
  Background & Aim

  Among the patients with thalassemia, including people who need to get Self-care to be able to use it and learn the basics of self-care, an increase in quality of life (physical dimensions) and enrich leisure time and provide moments happy and relaxed in their lives are concerned. This study aimed to investigate the effect of Orem self-care on physical health of patients with Thalassemia Major.

  Materials & Methods

  This quasi-experimental on 80 patients with thalassemia who were eligible for the study was conducted. They were assigned randomly by odd and even method to two intervention and control groups (each group, n = 40). The questionnaire used in this study was Physical Dimensions of quality of life questionnaire SF-36. At the beginning of the study, both groups were given pre-test. The training program based on Orem Self Care Model was conducted. In the end, post-test was taken from both groups. The follow up after three months was done.

  Results

  The average score of physical function, role impairment due to physical health, pain, physical health and general health in the intervention group before the start of self-care pattern training and three months after intervention, were significantly increased compared to before intervention. However, the mean score of these four domains in the control group has decreased compared to the pre-intervention group (P <0/005).

  Conclusion

  The results indicate the effectiveness of Orem Self Care Model on physical health and its dimensions (social functioning, physical health, social functioning, pain, general health).

  Keywords: Orem Self-Care Model, Health, Thalassemia
 • Fatemehkobra Shafiei, Bahare Zarei, Shahnaz Tabiei* Pages 43-53
  Background & Aim

  The results of the studies indicate that the method of care after coronary angioplasty and its continuation has a significant effect on the rapid recovery of the patient, reducing the length of hospital stay and the need for surgery. Among different types of nursing care, primary care is associated with maximum patient-centered care and continuity of care. This study aimed to determine the effect of applying primary nursing care on patient satisfaction after coronary angioplasty.

  Material & Methods

  This randomized controlled trial was performed on 60 patients after coronary angioplasty in CCU ward of Razi Hospital of Birjand. Patients in the control group received routine care and in the experimental group, primary nursing care was administered based on the nursing process. Implementation care was done in the early morning shift by primary nurses and assistant nurses at night shift. At the time of discharge, the Patient Satisfaction Inventory (PSI) was completed by the patients. Data were analyzed by SPSS-16 software using independent t-test.

  Results

  The results showed that there was no significant difference between mean score of satisfaction and its domains in both groups after intervention.

  Conclusion

  Although the patient satisfaction score and its dimensions increased in the experimental group, this increase was not significant compared to the control group. This result may be related to the routine nursing care delivery in the ward as well as the limited time of presence of patients undergoing coronary angioplasty in cardiac care unit.

  Keywords: Primary nursing care, Satisfaction, Nursing care behaviors, Coronary angioplasty
 • Fariba Ebtekar, Hooman Ghasri, Khaled Rahmani, Anoosh Arianejad, Mahmoonir Hejazroo, Forouzan Lahouni* Pages 54-62
  Background & Aim

  Cesarean section (CS) is the most common surgical procedure in midwifery, performing of which in unnecessary cases can have adverse maternal and neonatal outcomes. The CS rate has risen over the past decades in the world. The Iranian Ministry of Health and Medical Education has implemented a health sector evolution plan in order to reduce the CS rate in Iran. This study aimed to compare the rate and the causes of CS before and after this plan in Kurdistan province, Iran.

  Materials and methods

  This descriptive-analytical study was conducted on 400 medical files of women undergoing a cesarean section in public hospitals in Kurdistan province during 2013-2014. Subjects were selected by systematic sampling, and the number of samples from each city of Kurdistan province was determined based on the proportion of the number of deliveries in every city. Data were collected using structured checklists, and data analysis was performed in SPSS version 21.

  Results

  In this study, CS rates decreased from 39.3% in 2013 to 34.3% in 2014 (after the implementation of the plan). The results were also indicative of no significant difference between 2013 and 2014 regarding the causes of CS. Moreover, the most common causes for CS were previous CS, fetal distress and lack of labor progression.

  Conclusion

  Implementation of the health sector evolution plan was effective in reducing the CS rate in Kurdistan province. Therefore, continuation and proper implementation of this program can prevent unnecessary CS.

  Keywords: Cesarean Section, Health Sector Evolution Plan, Kurdistan
 • Abolfazl Jafari Sales*, Hayedeh Mobaiyen, Behboud Jafari, Javad Sayyahi Pages 63-73
  Background & Aim

  The incidence of drug resistance against chemical antimicrobial drugs, has led in recent years to the use of medicinal plants in the treatment of infections is high. The aim of this study was to determine the antibacterial effect of plants Centaurea depressa M.B., Reseda lutea and Fumaria asepala is on some pathogenic bacteria.

  Materials & Methods

  plants of the city of Marand East Azerbaijan province of Iran in the spring were collected by botanists and Agriculture Organization, C.depressa M.B., R.lutea and F.asepala and medicinal plants were approved. After preparation of the plant extracts, concentration concentrations 50- 400 mg / ml, the extract from the agar well diffusion and disk diffusion method on bacteria were studied. The minimum bactericidal concentration and the minimum inhibitory concentration (MIC / MBC) were performed by dilution test.

  Results

  The results showed that the inhibitory effect of alcoholic extracts of C.depressa MB and R.lutea the Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria is more than alcoholic extract of F.asepala The inhibitory effect on gram-negative bacteria than bacteria Gram positive. Analysis of test MBC / MIC showed that extracts of medicinal plants most susceptible to B.cereus and E. coli was the least sensitive.

  Conclusion

  the plant extracts tested in vitro on the growth of pathogenic bacteria has significant inhibitory effects. In order to further clinical trials are necessary clinical application of these extracts.

  Keywords: Medicinal Plants, Anti-Bacterial, Pathogenic Bacteria, Extract
 • Maryam Alipour*, Esmail Azimi Pages 74-82
  Background & Aim

  Treatment refusal with personal responsibility can be a threat to the health of the patient, as the patient's life may be compromised due to a lack of adequate and timely medical treatment. This study aimed to determine the causes of treatment continuation refusal and the level of awareness of this refusal in Imam Khomeini Hospital in Behshahr, Iran, affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences.

  Materials & Methods

  This descriptive and cross-sectional study was performed on patients in Imam Khomeini Hospital in Behshahr, affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences selected via census sampling. Data were collected using a researcher-based questionnaire, and data analysis was performed in SPSS version 22 using descriptive statistics.

  Results

  From 918 patients, 559 (60.89%) were male and 359 (39.10%) were female, and the mean age for subjects aged below and above 18 years was estimated at 8.5 and 37.8, respectively. According to the results, the rate of discharge with personal consent was reported to be 5.74%. In addition, the emergency ward and ICU had the highest (27.3%) and lowest (1.3%) rates of discharge with personal consent, respectively.

  Conclusion

  There was the highest rate of discharge with personal consent in the emergency department. To alleviate this problem, it is necessary to explain the consequences of discharge with personal consent to patients.

  Keywords: Treatment Refusal, Discharge with Personal Consent, Informed Consent, Hospital
 • Ronak Shahoei, Sahram Sharifish, Nasrin Soufizadeh, Farzaneh Khanpour* Pages 83-94
  Background & Aim

  Pregnancy is often associated with various psychological problems, such as anxiety. However, these problems are often overlooked and not treated. This study aimed to determine the effect of mindfulness-based stress reduction (BMSR) on anxiety in pregnant women in Sanandaj, Iran.

  Materials & Methods

  This semi-experimental research had a pretest-posttest design and control group. In total, 500 pregnant mothers referred to clinics and delivery ward of Besat Hospital in Sanandaj were selected by convenience sampling. After completing the Spielberger Anxiety Inventory, 250 individuals with a high anxiety level were detected, 50 of whom were selected and randomly divided into intervention and control groups. The intervention group participated in eight MBSR teaching sessions, whereas the subjects in the control group received no treatment. Data analysis was performed in SPSS version 22 using independent and paired t-tests.

  Results

  In this study, 35% of the participants had an MSc and 40% had a diploma. In addition, 90% of the subjects were housewives, and the mean age at marriage was 24.4+60.95 years. Moreover, 77.5% had the intention to choose natural delivery. According to the results, obvious and hidden anxiety was reported at a moderate-to-high level in 50% of the cases. Furthermore, the mean obvious anxiety changed from 45.9 to 49.8 (P>0.05) and from 46.9 to 37.8 (P<0.05) in the control and intervention groups, respectively. On the other hand, hidden anxiety changed from 42.9 to 47.8 (P>0.05) and from 44.9 to 38.8 (P>0.05) in the control and intervention groups, respectively. While the intervention was significantly effective in terms of reduced obvious anxiety, there is insignificant reduction in hidden anxiety in the participants.

  Conclusion

  Given the effectiveness of MBSR on anxiety of pregnant mothers, this method can be used to reduce anxiety in these individuals.

  Keywords: Anxiety, Pregnant Woman, Mindfulness-based Stress Reduction
 • Akbar Atadokht, Mohammad Narimani, Hossein Fallahian* Pages 95-105
  Background & Aim

  Regarding the sensitivity and consequences of cognitive deficits in nurses, it is necessary to consider the factors associated with cognitive impairment and intervention. The present study examined the role of meta-cognitive beliefs and cognitive avoidance in predicting cognitive failures of nurses.

  Materials & Methods

  This study was a descriptive-correlational study. The statistical population included all nurses working in hospitals in Tabriz in 2018. The sample size consisted of 100 nurses working in 5 specialized educational and specialized centers of Tabriz who were selected by cluster random sampling method. Participants were evaluated using Wales and Hatton meta-cognitive beliefs questionnaire, Sexton and Dougas cognitive avoidance questionnaire and Bradbent cognitive failures questionnaire , and data were analyzed by using Pearson correlation, multiple regression tests and SPSS version 24.

  Results

  The results showed that there is a significant positive correlation between cognitive impairment of nurses with metacognitive beliefs (P <0.01) but there is no significant relationship with cognitive avoidance variable. Regression results also showed that the model was meaningful and%32 of the variance of cognitive failures was predicted by the model.

  Conclusion

  Considering that nurses play an important role in improving the health of the community, In particular, meta-cognitive beliefs in this study have a significant relationship with cognitive failures of nurses, eliminating the underlying factors is considered as a health priority.

  Keywords: metacognitive beliefs, cognitive avoidance, cognitive failures, nurses