فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 180 (دی 1398)
 • پیاپی 180 (دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/17
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فاطمه اکبری، محمد آزادبخت*، علی داوودی، لاله واحدی صفحات 1-7
  سابقه و هدف

  سنگ کلیه از بیماری های شایع می باشد و برای پیشگیری و درمان آن تلاش بسیاری صورت گرفته است، اما همچنان ضرورت یافتن داروهای موثرتر با عوارض جانبی کم تر وجود دارد. مطالعات زیادی بر روی اثر بخشی گیاهان در سنگ کلیه انجام شده است. این مطالعه نیز به اثر محافظتی فراورده گیاهی سنکل در سنگ کلیوی در مدل حیوانی می پردازد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه سنگ کلیه به واسطه اضافه کردن اتیلن گلیکول 75/0 درصد حجمی/ حجمی و آمونیوم کلراید 1 درصد وزنی/ حجمی به آب خوراکی موش های نر نژاد balb/c در مدت 21 روز ایجاد شد. سپس حیوانات به سه گروه12 تایی تقسیم شدند. گروه اول (کنترل) آب مقطر، گروه دوم اتیلن گلیکول به علاوه آمونیوم کلراید و گروه سوم سنکل (شرکت گلدارو، اصفهان، ایران) با دوز mg/kg 888 دریافت کردند.

  یافته ها

  در گروه دوم، افزایش سطح سرمی کراتینین، اوره و اسید اوریک که نشان دهنده آسیب کلیوی است مشاهده شد. در گروه سنکل، با کاهش سطح سرمی عوامل ذکر شده، فراورده در پیشگیری از ابتلا به سنگ کلیه موثر بود. شواهد هیستوپاتولوژی، التهاب و رسوبات کلیوی را در گروه دوم نشان داد و در گروه سنکل کاهش میزان رسوبات کلیوی مشاهده شد، اما با این وجود میزان التهاب و آسیب به بافت کلیه افزایش یافته بود. بنابراین نتایج مطالعه، نتوانست ایمن بودن سنکل را تایید کند.

  استنتاج

  مطالعه حاضر نشان داد که سنکل اثرگذاری مطلوب در پیشگیری از سنگ کلیه دارد، اما وجود عوارض جانبی آن، استفاده از این فراورده را دچار تردید می کند.

  کلیدواژگان: سنکل، اتیلن گلیکول، آمونیوم کلراید، سنگ کلیه
 • فاطمه سرگلزایی جوان، محمدعلی میرشکار*، محمدرضا شهرکی صفحات 8-23
  سابقه و هدف

  ام اس به عنوان یک بیماری خود ایمنی، شایع ترین بیماری التهابی دمیلینه در افراد جوان است که روی سیستم اعصاب مرکزی تاثیر می گذارد. در این مطالعه، با توجه به اثر آنتی اکسیدانی و حفاظت نورونی میریسیترین، اثر تجویز این ماده بر نقایص شناختی در مدل موش صحرایی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، چهل سر موش صحرایی نژاد ویستار به پنج گروه مختلف تقسیم شدند. از تزریق داخل هیپوکمپی 3 میکرو لیتر اتیدیوم بروماید 01/0 درصد، با استفاده از سرنگ همیلتون جهت القای دملیناسیون استفاده شد. داروی میریسیترین به میزان 5 میلی گرم/کیلوگرم به مدت 7 روز به صورت داخل صفاقی بعد از القای دمیلیناسیون تزریق گردید. اندازه گیری حافظه اجتنابی غیر فعال در دستگاه شاتل باکس، حافظه فضایی با دستگاه ماز آبی موریس و میزان تعادل با دستگاه روتارود انجام شد. همچنین سطح هیپوکمپی مالون دی آلدئید (MDA)، فاکتور نکوز دهنده توموری آلفا (TNF-α) و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) اندازه گیری شد.

  یافته ها

  تزریق اتیدیوم بروماید موجب افزایش معنی دار سطح هیپوکمپی MDA وTNF-α  و کاهش فعالیت ظرفیت تام آنتی اکسیدانی هیپوکمپ شد (001/0 < P). تیمار میریسیترین از کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی و افزایش سطوح هیپوکمپی MDA وTNF-α  ناشی از اتیدیوم بروماید به طور معنی داری ممانعت کرد (05/0 < P، 001/0 < P). ارزیابی رفتاری نیز نشان داد که تیمار با میریسیترین به طور قابل توجهی باعث بهبود توانایی نگهداری اطلاعات و یادآوری، بهبود حافظه فضایی و تعادل شد.

  استنتاج

  تزریق اتیدیوم بروماید به ناحیه CA1 هیپوکمپ منجر به القا بیماری ام اس می گردد و تجویز میریسیترین احتمالا از طریق مسیرهای آنتی اکسیدانی و ضد التهابی باعث بهبود حافظه و عملکرد حرکتی در مدل ام اس می شود.

  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، میریسترین، آنتی اکسیدانت، شناخت، اتیدیوم بروماید
 • پرینا اصغریان، فریبا حشمتی افشار، مسعود محمدزاده علمداری، الهه محمودزاده، سمیه حلاج نژادی* صفحات 24-35
  سابقه و هدف

  داروهای گیاهی به صورت روتین برای درمان بیماری های عفونی استفاده می شده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ویژگی های ضد میکروبی گیاهان L Chondrilla juncea، Stapf Ajuga comata، Nepeta ucrainica L و Delphinium speciosum M.B می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه، فعالیت ضد میکروبی عصاره های ان هگزانی، دی کلرومتانی و متانولی گیاهان ذکر شده علیه میکروارگانیسم های متفاوت با روش آگار دیسک دیفوزیون مطالعه شد. سپس عصاره های موثر با تکنیک VLC فراکسیونه شدند و با روش سریال دایلوشن MIC تعیین شد.

  یافته ها

   در این تست، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس، حساس ترین باکتری ها بودند. در بین همه عصاره ها، عصاره ان هگزانیM.B  Delphinium speciosum و عصاره دی کلرومتانی L Chondrilla juncea موثرترین عصاره ها در برابر استافیلوکوکوس اورئوس (35 و33 میلی متر) و باسیلوس سوبتیلیس (30 و 20 میلی متر) به ترتیب بودند. سایر عصاره ها اثر ضد میکروبی ازخود نشان ندادند. فراکسیون های 10درصد و 20درصد حاصل از کروماتوگرافی مایع تحت خلا از عصاره ان هگزانی D. speciosum با بیش ترین اثر مهاری روی استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس به ترتیب دارای MIC برابر با 500 و 250 میکروگرم/ میلی لیتر در مقابل باکتری های مذکور بود.

  استنتاج

  عصاره ان هگزانی و فراکسیون های 10 درصد و 20 درصد حاصل از کروماتوگرافی مایع تحت خلا از عصاره ان هگزانی گیاه M.B Delphinium speciosum نسبت به بقیه گیاهان مورد بررسی، دارای بیش ترین اثرات مهاری روی سویه های مورد مطالعه بود.

  کلیدواژگان: فعالیت ضدمیکروبی، Delphinium speciosum، Chondrilla juncea، عصاره، کم ترین غلظت مهاری
 • حمیده عباسپور کاسگری*، ماریا توکلی اردکانی، عبدالله فرهادی نسب صفحات 36-45
  سابقه و هدف

  ممانتین یک آنتاگونیست غیر رقابتی رسپتورهای گلوتامات نوع ان متیل دی آسپارتات می باشد که برای درمان آلزایمر متوسط تا شدید تایید شده است. شواهد زیادی وجود دارد که ارتباط بین نوروترنسمیتر گلوتاماترژیک و بیماری اسکیزوفرنی را نشان می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی و ایمنی ممانتین به عنوان درمان کمکی داروهای آنتی سایکوتیک در بیماران با سایکوپاتولوژی اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو می باشد. در این مطالعه اثر ممانتین بر علائم مثبت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو بررسی شده است.

  مواد و روش ها

   مطالعه حال حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده ی دوسوکور و دارونما کنترل می باشد. معیارهای ورود به مطالعه شامل بیماران گروه سنی 65-18 سال بود که اختلال اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو در آن ها توسط روانپزشک تائید شده بود. معیارهای خروج از مطالعه شامل بارداری و شیردهی، حساسیت نسبت به داروی ممانتین و عدم رضایت شخصی جهت ورود به مطالعه در نظر گرفته شد. در یک گروه 29 نفره از بیماران، ممانتین به درمان های معمول آنتی سایکوتیک اضافه شد و گروه 29 نفره بعدی دارونما را به همراه درمان های معمول خود دریافت کردند. ابزار ارزیابی اولیه بالینی PANSS score بیماران بود که به صورت پرسشنامه در شروع درمان و همچنین در هفته های 4 و 12 تکمیل شد.

  یافته ها

  در این مطالعه اختلاف معنی دار آماری بین تغییرات PANSS در خرده معیار مثبت در بیماران گروه کنترل و ممانتین دیده نشد (07/0= P). به طوری که کاهش مقادیر شاخص PANSS مثبت در گروه دارو (17/7±32/6) و در گروه گروه کنترل (25/6± 17/4) بود(07/0= P).

  استنتاج

  ممانتین برعلائم مثبت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو موثر نمی باشد.

  کلیدواژگان: علائم مثبت، ممانتین، اسکیزوفرنی، PANSS، آنتی سایکوتیک
 • شهریار عالیان، تکتم سادات والدساروی، فاطمه آهنگرکانی، علیرضا داودی*، نرگس نجفی، محسن اعرابی صفحات 46-56
  سابقه و هدف

  عفونت‏ محل جراحی یکی از عوارض مهم جراحی قلب محسوب می‏شوند که در 50 درصد موارد، عامل آن گونه های استافیلوکوکوس است. در این مطالعه اثربخشی موپیروسین داخل بینی در کاهش کلونیزاسیون باکتریایی بینی و در نتیجه کاهش عفونت‏های مدیاستین، استرنوم، عفونت های ریوی و پوستی بعد از جراحی قلب باز بررسی شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه توصیفی با مرور پرونده های بیمارانی که طی سال های 1395-1390 در بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بودند و دچار عفونت پس از عمل شده بودند، انجام شد. بیماران به دو دوره زمانی تقسیم شدند (دوره اول، از سال 1390 تا شهریور1392 و دوره دوم، از مهر 1392 تا پایان اسفند 1395). در دوره دوم برای تمامی بیماران موپیروسین داخل بینی به عنوان روتین بیمارستان تجویز شد. سپس بروز عفونت بعد از عمل، نوع و محل عفونت با هم مقایسه شدند.

  یافته ها

  درصد عفونت های بیمارستانی از کل عفونت ها در "گروه دریافت کننده موپیروسین" 26/78 درصد و در " گروه بدون دریافت موپیروسین" 29/46 درصد بود (000/0 P=). درصد عفونت محل جراحی در "گروه دریافت کننده موپیروسین" 74/21 درصد و در "گروه بدون دریافت موپیروسین" 71/53 درصد بود (000/0 = P). ما شاهد یک کاهش معنی دار در بروز عفونت سطحی محل برش (85/1 درصد در گروه موپیروسین در مقابل 90/10 درصد در" گروه بدون دریافت موپیروسین"، (009/0 = P)، عفونت سطحی پا (23/1 درصد در گروه موپیروسین در مقابل 27/7 درصد در گروه بدون دریافت دارو، (037/0 = P) و عفونت عمقی بافت نرم پا (10/3 درصد درگروه موپیروسین و 18/18 درصد درگروه بدون دریافت دارو) بودیم.

  استنتاج

  استفاده از موپیروسین داخل بینی می تواند نقش پیشگیری کننده از عفونت های جلدی پس از عمل جراحی قلب داشته باشد و در نتیجه منجر به کاهش مدت اقامت بیمارستانی شود.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، موپیروسین، جراحی قلب باز، عفونت های بیمارستانی
 • رویا قاسمیان، حامد جعفرپور، لطف الله داوودی*، سمانه موثق، علیرضا رضوی صفحات 57-67
  سابقه و هدف

  اسپوندیلیت به معنای عفونت مهره ها و دیسک بین مهره ای است. سل، بروسلا و باکتری های پیوژن از علل مهم این بیماری می باشند. گزارش هایی درباره اپیدمیولوژی این بیماری در مازندران و هم چنین تفاوت های موجود در بین انواع مختلف اسپوندیلیت وجود دارد، اما هیچ کدام به بررسی تفاوت های میان تمام انواع اسپوندیلیت به ویژه اسپوندیلیت پیوژن نپرداخته اند. هدف این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژی بالینی اسپوندیلیت در منطقه جهت آگاهی دادن به پزشکان برای تشخیص زودرس و درمان مناسب است.

  مواد و روش ها

   این یک مطالعه توصیفی است که در آن پرونده بیماران بستری شده با تشخیص اسپوندیلیت در مرکز بیماری های عفونی بیمارستان رازی قائم شهر از سال 1392 تا 1396 بررسی شد. اطلاعات بیماران شامل ویژگی های اپیدمیولوژی و جمعیت شناختی، شکایت اصلی و علایم بالینی، عوارض بیماری، یافته های رادیولوژیک و یافته های آزمایشگاهی استخراج شد. داده ها توسط SPSS نسخه 24 مورد آنالیز قرار گرفت.

  یافته ها

  پرونده 39 بیمار بررسی شد. 19 نفر از بیماران مرد و 20 نفر زن بودند. 9/35 درصد مبتلا به اسپوندیلیت بروسلایی، 5/38 درصد اسپوندیلیت سلی و 6/25 درصد اسپوندیلیت پیوژن بودند.

  استنتاج

  میزان اسپوندیلیت سلی در مطالعه ما نسبت به مطالعات مشابه مقداری بیشتر بود که این موضوع ممکن است ناشی از بالاتر بودن آمار ابتلا به سل در مازندران باشد. درگیری ستون فقرات توراسیک بیشتر در اسپوندیلیت سلی مشاهده شد و اسپوندیلیت بروسلایی و پیوژن بیشتر تمایل به مهره های کمری داشتند که در تشخیص و افتراق این سه بیماری می تواند کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، اسپوندیلیت، مازندران
 • تهمینه بامدادیان، محمد ابراهیمی ساروی*، فرهاد ثبوتی، پویا جنتی، سحر چپرلی، جمشید یزدانی چراتی، نسرین خاکی صفحات 68-76
  سابقه و هدف

  یکی از مهم ترین چالش های دندان پزشکان، تحویل روکشی با مارژینال فیت و مارژینال گپ مناسب به بیمار است. تراش 135 درجه مزایایی چون سهولت تکنیکی و ثبت مناسب خط خاتمه تراش را دارد. علی رغم این مزایا، تحقیقات چندانی بر روی این نوع تراش انجام نشده است. این مطالعه با هدف مقایسه تراش 135 درجه با شولدر بول از نظر تطابق، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

   این مطالعه نیمه تجربی، بر روی دو دندان مولر اول مندیبل با نسج تاجی سالم و اندازه مشابه، تراش شولدر بول و تراش 135 درجه انجام شد. از هر دو دندان قالب تهیه و روی هر دای،31 عدد روکش ساخته شد. نمونه های آغشته به fit checker توسط universal testing machine تحت نیروی 40 نیوتن به مدت 3 دقیقه قرار گرفتند و زیر لوپ با بزرگ نمایی 40 برابر در سه نقطه از هر بعد اندازه گیری و ثبت شد. جهت آنالیز داده ها و مقایسه تطابق تراش ها از آزمون ‎های آماری Kolmogorov-Smirnov و Wilcoxon در SPSS version24 استفاده گردید و در محاسبات، 05/0 P≤ معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین مارژینال فیت در تراش شولدر بول 0907/55 میکرون و در تراش 135 درجه میزان آن 2587/55 میکرون به دست آمد. در مورد مارژینال گپ، برای تراش شولدر بول 7245/19 میکرون و برای تراش 135 درجه 9745/0 میکرون حاصل شد.

  استنتاج

  لذا جهت کاربرد این دو خط تراش، تراش 135 درجه نسبت به شولدر بول کارایی کلینیکی بهتری می تواند داشته باشد.

  کلیدواژگان: شولدر بول، 135 درجه، مارژینال فیت، مارژینال گپ
 • زهره افشار، صفیه طهماسبی لمونی*، میترا قیاسی صفحات 77-85
  سابقه و هدف

  هدف این پژوهش تحلیل محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی Wiley، Clinical key، Springer، Science Direct از دیدگاه کاربران با به کارگیری الگوی معنابخشی دروین است.

  مواد و روش ها

   این پژوهش کاربردی به صورت مشاهده ای مقطعی و با رویکرد توصیفی تحلیلی در سال های 1396و 1397 انجام شد. نمونه های آماری 100 نفر از دانشجویان دکترای تخصصی و پژوهش محور رشته های علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند. آنالیز داده های کمی با کمک نرم افزار آماری SPSS22 و آنالیز داده ای کیفی با تحلیل محتوا انجام شد.

  یافته ها

   مولفه های الگوی معنابخشی دروین (Dervin) در محیط رابط کاربر پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی کاربردپذیر هستند. بیش ترین میانگین نمره مربوط به مولفه کمک/ استفاده (16/2) در پایگاه Science Direct و کم ترین مربوط به مولفه شکاف (02/2) در پایگاه Clinical Key بود. میانگین نمره مولفه های مدل دروین در دانشجویان گروه دکترای پژوهش محور (33/2) در مقایسه با دانشجویان دکترای تخصصی (99/1)، بیش تر بود.

  استنتاج

  محیط های رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی مورد بررسی، در حد متوسط رفتار اطلاع جویی کاربران را پشتیبانی می نماید. استفاده از نظریه معنابخشی دروین همچنین می تواند در موقعیت های دشوار و مبهم به کاربران کمک نماید.

  کلیدواژگان: الگوی معنابخشی دروین، رفتار اطلاع جویی، پایگاه های اطلاعاتی، محیط رابط کاربر
 • مرضیه رضایی کلانتری*، رضا دنیوی، مرضیه رستمیان صفحات 86-94
  سابقه و هدف

  کودکان اتیستیک دارای مشکلات رفتاری بی شماری هستند. این وضعیت استرس فراوانی را بر مادران آن ها وارد می کند. این مطالعه با هدف بررسی اثر روان درمانی مثبت نگر بر میزان استرس ادراک شده و دلایل زندگی مادران  دارای فرزند مبتلا به اوتیسم شهر ساری انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مداخله ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، بر روی 24 نفر از مادران کودکان اتیستیک مراجعه کننده به مرکز آموزشی کودکان اتیسم نیک اندیشان ساری در سال 1396  انجام شد. نمونه ها به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله 12نفره و کنترل 12نفره قرارگرفتند. برنامه مداخله بالینی مثبت نگر طی 8 جلسه 90 دقیقه ای دو بار در هفته برای گروه مداخله انجام شد. داده ها از طریق پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه استرس ادراک شده کوهن و دلایل زندگی لینهان جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

   میانگین نمره استرس ادراک شده قبل از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معناداری نداشت و میانگین نمره استرس ادراک شده در گروه آزمون (6/7 ± 00/21) نسبت به گروه کنترل (5/7± 83/27)، بعد از مداخله کاهش معنی داری داشته است (0001/0>P). اما میانگین نمره دلایل زندگی قبل از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معناداری نداشت و میانگین نمره دلایل زندگی در گروه آزمون (0/15 ± 50/177) نسبت به گروه کنترل (9/17± 17/159)، بعد از مداخله افزایش معنی داری داشته است (0001/0>P).

  استنتاج

  در راستای توجه اختصاصی به مشکلات سلامت روانی مادران دارای فرزند اوتیسم از جمله سطح بالای استرس ادراک شده و کاهش چشم گیر دلایل زندگی، انجام روان درمانی مثبت نگر اثر بخش به نظر می رسد. این مداخله برای پیشرفت درمان و کاهش هزینه های نگه داری از این کودکان نیز مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: اوتیسم، استرس، دلایل زندگی، روان درمانی مثبت نگر، مراقب کودک
 • سینا مهدوی فرد*، منوچهر نخجوانی صفحات 95-101
  سابقه و هدف

  محصولات گلیکه، استرس اکسیداتیو و التهابی با افزایش فاکتور رشد تغییردهنده بتا -1 (TGF-β1) در بروز نفروپاتی دیابتی نقش دارند. بنابراین هدف ما در این مطالعه بررسی اثر سیستئین بر TGF-β1 و شاخص های گلیکه، استرس اکسیداتیو و التهابی در موش صحرایی مدل نفروپاتی دیابتی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 40 موش صحرایی نژاد ویستار به چهار گروه مساوی تقسیم شدند که شامل گروه کنترل، سیستئین، نفروپاتی دیابتی و نفروپاتی دیابتی به علاوه سیستئین بود. نفروپاتی دیابتی با تزریق استرپتوزوسین و خارج کردن کلیه چپ در موش ها القا شد. گروه های سیستئین و نفروپاتی دیابتی به مدت سه ماه تحت تیمار با سیستئین (05/0 درصد در آب خوری) قرار گرفتند. گلوکز، انسولین، محصولات مختلف گلیکه، پروفایل لیپیدی، شاخص های استرس اکسیداتیو، فاکتور نکروز تومور-آلفا و همچنین کراتینین سرم و دفع ادراری پروتئین در همه گروه ها اندازه گیری شد. از نرم افزار SPSS برای آنالیز داده ها استفاده گردید.

  یافته ها

   سیستئین میزان سرمی TGF-β1، پارامترهای اختلال کلیوی، شاخص های مختلف گلیکه، استرس اکسیدایتو و التهابی را در موش های نفروپاتی دیابتی کاهش داد. علاوه بر این، افزایش قندخون و اختلالات لیپیدی را اصلاح نمود (001/0 P<).

  استنتاج

  سیستئین با ویژگی های ضد گلیکه، آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی و با اثرات مفید بر متابولیسم گلوکز و لیپید، نفروپاتی دیابتی را در موش ها بهبود بخشید. همچنین این تیمار با اثر کاهنده بر TGF-β1، اثر حفاظتی چندگانه بر کلیه دارد.

  کلیدواژگان: سیستئین، نفروپاتی دیابتی، فاکتور رشد تغییر دهنده بتا -1، استرس اکسیداتیو
 • رضا محمودی، مریم تجلی اردکانی، حسن بردانیا* صفحات 102-107
  سابقه و هدف

  این مطالعه با هدف بارگذاری عصاره هیدروالکلی میوه گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) درون نانوذرات کیتوزان و بررسی خواص ضد سرطانی آن روی سلول های سرطان روده بزرگ، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، میوه گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) از استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری، و در تاریکی خشک و آسیاب شد. عصاره هیدروالکلی این گیاه با استفاده از روش پرکولاسیون استخراج و درون نانوذرات کیتوزان بارگذاری گردید. اثر سمیت سه نمونه کیتوزان، کیتوزان حاوی عصاره و عصاره میوه گیاه عروسک پشت پرده با استفاده از آزمون MTT بررسی شد و برای مطالعه آپوپتوز از رنگ آمیزی آنکسین V / پروپیدیوم (Annexin V) آیوداید Propidium iodide (PI) استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج MTT نشان داد که نانوذرات کیتوزان حاوی عصاره با اندازه حدود 160 نانومتر در طی زمان 72 ساعت سمیت معنی داری نسبت به عصاره تنها داشتند (05/0 P<) و عصاره بارگذاری شده در نانوذرات اثرات آپوپتوزی بیش تری نسبت به عصاره تنها داشته است (71 در مقابل 43 درصد).

  استنتاج

  عصاره بارگذاری شده در نانوذره کیتوزان خاصیت ضد سرطانی بیش تری نسبت به عصاره تنها دارد.

  کلیدواژگان: نانوذرات کیتوزان، سنجش آپوپتوز، عروسک پشت پرده، عصاره هیدروالکلی، خاصیت ضد سرطانی
 • آتنا شیوا، جمشید یزدانی چراتی، عظیم الکائی، مریم زمان زاده* صفحات 108-112
  سابقه و هدف

  استوماتیت آفتی راجعه یا آفت دهانی از شایع ترین ضایعات دهانی است که در بالغین مشاهده می شود. تحقیقات نشان داده وقایع تنش زا ممکن است در بروز این زخم ها موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع استوماتیت آفتی راجعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ارتباط آن با اضطراب صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی که در سال 1397 انجام شد، 683 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به روش طبقه ای تصادفی انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اضطراب کتل (Cattel) که روایی و پایایی آن مورد تایید است و سابقه ابتلا به آفت دهانی نیز ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 22SPSS و روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.

  یافته ها

   شیوع آفت دهانی نمونه های این مطالعه، 8/21 درصد بود. ارتباط بین سابقه آفت دهانی با میزان اضطراب در دانشجویان معنی دار بود (04/0=P).

  استنتاج

  در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران درجات مختلف اضطراب تاثیر معنی داری در میزان ابتلا به آفت دهانی داشته است. لذا برنامه ریزی و ارائه راهکار برای کنترل اضطراب و بررسی علل آن و در نتیجه کاهش ضایعات استوماتیت آفتی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: استوماتیت آفتی راجعه، آفت، اضطراب
 • علی پهنابی، سلاله رمضانی، غلامرضا فلاح محمدی* صفحات 113-118
  سابقه و هدف

  اختلالات اسکلتی- عضلانی (MSDs) مرتبط با کار یکی از عواملشایع آسیبها و ناتوانیشغلی در کشورهایصنعتی و رو به توسعه است. در این پژوهش میزان این اختلالات در کارکنان خانم شاغل در بخش رادیولوژی دو بیمارستان شهر ساری در سال 1397 بررسی و مقایسه شد.

  مواد و روش ها

  جمعیت آماری این مطالعه مقطعی با رویکرد توصیفی تحلیلی شامل 45 نفر پرسنل زن شاغل در بخش رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) و بوعلی سینای شهر ساری بودند که به صورت سرشماری در نظر گرفته شدند و سپس با توجه به معیار ورود و حذف از مطالعه،20 نفر از نمونه ها بررسی شدند. ابزار سنجش و جمع آوری داده های مرتبط با MSDs پرسشنامه استاندارد نوردیک بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS16 در سطح معنی داری 05/0 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان 7/37سال بود. یافته ها نشان داد که در یک سال گذشته، شیوع MSDs در نواحی شانه (65 درصد)، مچ و دست (7/64 درصد) و آرنج (55 درصد) بیش تر از دیگر نواحی بدن بود. ارتباط معنی داری بین شدت (نمره) این اختلالات با متغیرهای سن، قد، وزن وشاخص توده بدنی پیدا نشد.

  استنتاج

  شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در پرتونگاران رو به افزایش است. از آن جایی که عدم آموزش کافی در زمینه ارگونومی و شرایط کاری نامناسب اثر قابل ملاحظه ای در افزایش آسیب های شغلی دارد؛ لذا استفاده از تجهیزات ایمنی می تواند سبب کاهش این آسیب ها شود، در این راستا بهبود شرایط کاری و استفاده از سیستم های الکترونیکی به جای مکانیکی برای درب محافظ اتاق اشعه پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، پرتونگاران، پرسشنامه نوردیک
 • نگار نوروزی، علی کاووسی، محمود موسی زاده، الناز اسلامی* صفحات 119-123
  سابقه و هدف

  درمان ریشه، در صورتی موفق خواهد بود که بر پایه انجام یک تشخیص صحیح و یک طرح درمان مناسب همراه با استفاده از دانش مورفولوژی و آناتومی دندان و انجام دبریدمان، ضدعفونی و پرکردگی کل سیستم کانال ریشه باشد. بدین منظور این مطالعه با هدف بررسی تعداد و مورفولوژی کانال در ریشه دندان های قدام مندیبل با استفاده از CBCT انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی می باشد که در یک مطب خصوصی در شهر تهران در سال 1397 انجام گرفت. در این مطالعه 902 دندان قدامی بررسی شد و دندان ها بر اساس این معیارها که شامل ریشه های کامل تکامل یافته، عدم وجود ضایعه پری اپیکال و عدم سابقه درمان ریشه انتخاب شدند. تصاویر CBCT از سه بعد ساجیتال (تعداد ریشه، تایپ کانال، انحراف فورامن اپیکال از اپکس رادیوگرافیک)، کرونال (انحراف فورامن اپیکال از اپکس رادیوگرافیک) و آگزیال (تایپ کانال و قطر اپیکال فورامن) مورد ارزیابی قرار گرفتند. ورود داده ها در نرم افزار SPSS ver. 16 انجام گرفت.

  یافته ها

  میانگین قطر فورامن اپیکال 05/0+21/0 میلی متر و میانگین انحراف فورامن اپیکال از اپکس رادیوگرافیک 48/0+66/0 میلی متر بود. مورفولوژی های کلاس I و III بیش ترین کلاس مشاهده شده در دندان های قدامی بودند و سایر کلاس ها حدود 5 درصد نمونه ها را به خود اختصاص دادند.

  استنتاج

  نتایج حاصل از این مطالعه بیان می دارد که ارتباطی بین جنسیت و تعداد ریشه وجود ندارد و در مردان تعداد کانال ها بیش تر از زنان می باشد.

  کلیدواژگان: فورامن اپیکال، درمان ریشه، مورفولوژی کانال
 • سیده فریده لنگری، عادله بهار، عذرا اخی، عادله صاحب نسق، زهرا کاشی* صفحات 124-128
  سابقه و هدف

  داروهای ضد تیروئید درمان انتخابی در پرکاری تیروئید به شمار میروند و شناخت عوامل مرتبط با شکست درمان از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نتایج درمانی بیماران هایپرتیروئید مراجعه کننده به کلینیک دانشگاهی غدد ساری طی سال های 1385-1395 انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی، تمام بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید وارد مطالعه شدند و اطلاعات نتایج درمانی آن ها ثبت و آنالیز گردید.

  یافته ها

   در بررسی 329 پرونده موجود، 104 بیمار واجد شرایط ورود به مطالعه بودند. 94 درصد تشخیص گریوز داشتند و 6 درصد مبتلا به آدنوم توکسیک بودند. از بین افراد مبتلا به گریوز و تحت درمان دارویی، 5/30 درصد (3/40 - 7/20 درصد) از بیماران به درمان دارویی اولیه پاسخ ندادند و 20 درصد افراد نیز علی رغم پاسخ اولیه مناسب، مجددا عود داشتند؛ لذا در مجموع (55/60-45/40 درصد) 5/50 درصد افراد با شکست دارویی مواجه شدند. سن پایین تر، نمایه ی توده ی بدنی (BMI) کم تر، وزن تیروئید بالاتر و سطح پایه هورمون های تیروئیدی بیش تر با شکست درمان دارویی همراهی داشتند (05/0< P). در گروه دارو به تنهایی 1/13 درصد، جراحی 7/66 درصد و یدتراپی 4/79 درصد از بیماران دچار کم کاری تیروئید شدند (0001/0= P).

  استنتاج

  میزان قابل توجهی از بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید با شکست دارویی مواجه می شوند. سن، BMI ، وزن تیروئید و سطح پایه هورمون های تیروئیدی با شکست درمان دارویی همراهی دارند. شیوع کم کاری تیروئید پس از درمان در گروه ید درمانی بیش از درمان دارویی به تنهایی یا جراحی است.

  کلیدواژگان: گریوز، آدنوم سمی، داروهای ضد تیروئید، ید رادیواکتیو، تیروئیدکتومی، هیپوتیروئیدی
 • عیسی لیالی، مریم قاجار، احسان عابدینی، سیدعلیا عمادیان، منیژه جولایی* صفحات 129-133
  سابقه و هدف

  استرس شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش بهره وری در سازمان ها و ایجاد عوارض جسمی و روانی در کارکنان است. این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین عوامل استرس زای شغلی باکیفیت زندگی پرستاران انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به صورت مشاهده ای با طراحی مقطعی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی اجرا شد. جامعه آماری شامل تمامی پرستاران مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ساری (394 نفر) بود که از میان آن ها196 نفر (155 خانم و 41 نفر آقا) به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استرس شغلی پرستاری و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده شد. سپس یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   79 درصد از نمره کلی کیفیت زندگی پرستاران توسط عوامل استرس زای شغلی پیش بینی می شود. بین متغیرهای کیفیت زندگی و عوامل استرس زای شغلی رابطه معنادار آماری وجود دارد (001/0=P). همچنین میانگین نمره کلی کیفیت زندگی در شیفت صبح (77/37) و مطلوب تر از سایر شیفت ها بود (001/0< P). نتایج مطالعه نشان دادکه با افزایش استرس شغلی،کیفیت زندگی کاهش و با کاهش آن کیفیت زندگی افزایش می یابد.

  استنتاج

  یافته ها نشان داد افزایش استرس شغلی پرستاران بر برخی از ابعاد کیفیت زندگی آنان تاثیر منفی می گذارد. لذا می بایست مدیران بخش پرستاری، با برقراری ارتباط صحیح با پرستاران و حمایت آنان در جهت کاهش نیازهای فیزیکی و فشارهای روانشناختی و نیز مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در جهت کاهش استرس شغلی عمل نمایند تا سبب افزایش کیفیت کاری و کیفیت زندگی پرستاران شوند.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، کیفیت زندگی، پرستار
 • سید محمد باغبانیان*، سیده نغمه سجادی ساروی، حامد چراغ مکانی، علی اصغر نادی صفحات 134-139
  سابقه و هدف

  مولتیپل اسکلروزیس (MS) از بیماری های شایع نورولوژیک در بالغین جوان می باشد این مطالعه به منظور تعیین شیوع انواع سردرد در این بیماران انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی با روش نمونه گیری آسان از بیماران مبتلا به MS دچار سردرد همزمان مراجعه کننده به کلینیک های اعصاب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1396 انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده با SPSS نسخه 24 مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

  یافته ها

   از 129 نفر بیمار مبتلا به MS با سابقه سردرد، 1/41 درصد دارای سردردهای میگرنی و 6/56 درصد دارای سردردهای تنشی بودند. 47 درصد مبتلایان از انواع شدید سردرد رنج می بردند که بیش ترین میزان آن مربوط به سردردهای میگرنی بود. بین نوع عودکننده فروکش کننده MS و سردردهای تنشی و میگرنی ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0=P). حدود نیمی از بیماران سابقه سردرد قبل از ابتلا به MS را ذکر نمی کردند و میان سردردهای میگرنی جدید و اورا ارتباطی یافت نشد (05/0<P).

  استنتاج

  بر اساس مطالعه حاضر سردردهای تنشی شایع ترین نوع سردرد در میان بیماران مبتلا به MS می باشد. در نوع عودکننده فروکش کننده MS  شایع ترین نوع سردرد میگرن بوده است. با توجه به اثرات نامطلوب سردرد برکیفیت زندگی، آگاهی از نوع شایع سردرد می تواند به درمان و بهبود کیفیت زندگی این بیماران کمک شایانی نماید.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، سردرد، میگرن، اورا
 • مریم باقری، نسرین بازگیر، سجاد سالاری* صفحات 140-145

  بیماری Pompe یا بیماری ذخیره گلیکوژن نوع دو، یک بیماری نادراست که به صورت اتوزومال مغلوب به ارث می رسد. میزان شیوع این بیماری 1در 40000 نفر تا 1 در 300000 نفر جمعیت می باشد. این بیماری اغلب به دلیل تجمع گلیکوژن به دنبال نقص در عملکرد آنزیم مالتاز ایجاد می شود. در حال حاضر از داروی میوزیم به عنوان جایگزین آنزیم جهت درمان این بیماران استفاده می شود که می تواند باعث کند شدن روند پیشرفت بیماری شود. گاهی به دلیل عدم اختصاصی بودن علائم بیماری، تشخیص با تاخیر انجام می گیرد. در این گزارش، خانمی 32 ساله با احساس خستگی مداوم و افزایش خفیف آنزیم های کبدی معرفی شده است. تست های بیوشیمیایی در مراحل اولیه به تشخیص بیماری منجر نشده است. در طی بررسی هایی که سال ها بعد روی بیمار انجام گرفته است، افزایش کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز یافت شد. به دنبال آن با انجام بیوپسی عضلانی و تشخیص تجمع غیر طبیعی گلیکوژن در بافت عضلانی و انجام تست Dried Blood Spot، بیماری Pompe تایید شد. قابل ذکر است که بالابودن طولانی مدت ترانس آمینازهای کبدی محدود به پاتولوژی کبد نمی شود و بهتر است که متخصصان به عوامل خارج کبدی نیز توجه کنند.

  کلیدواژگان: نوع دیررس بیماری Pompe، ترانس آمیناز، میوپاتی، میوزیم
 • صباحت لواف، حمزه حسینی، عادله بهار*، مجید کسایی صفحات 146-151

  هیپوپیتوئیتاریسم (Hypopituitarism) یک اختلال نادر ولی کشنده است می تواند به صورت کمبود هر یک از هورمون های هیپوفیز قدامی تظاهر کند. اختلال افسردگی اساسی با علایم خلق افسرده و کاهش علایق در اکثر ساعات روز مشخص می شود. با توجه به اینکه علائم روانپزشکی در زمان تشخیص بعضی بیماری ها بارز هستند، لذا بروز مشکلات فوق در زمینه سایر بیماری ها به ویژه کاهش عملکرد غده هیپوفیز باید مد نظر قرار گیرد. در گزارش مورد حاضر بیمار آقای میانسالی بود که با علایم افسردگی اساسی با افکار خودکشی , کاهش وزن شدید , بی اشتهایی  بستری شد و علی رغم درمان با داروهای مختلف ضد افسردگی بهبودی حاصل نشد. در شرح حال، سابقه عمل جراحی تومور مغزی به همراه شیمی درمانی و رادیوتراپی مغز داشت. با توجه به احتمال بروز کم کاری محورهای تروفیک هیپوفیز با گذشت زمان از شروع رادیوتراپی، جهت بیمار بررسی محورهای یاد شده انجام شد و کاهش عملکرد محور آدرنال، تیروئید، گناد و هورمون رشد با آزمایش اثبات شد. در برخورد با بیماران با پاسخ نامناسب به درمان ضد افسردگی، به علل ایجادکننده آن به ویژه اختلالات آندوکرین و در راس آن اختلالات کم کاری هیپوفیز توجه شود و آزمایشات مربوطه درخواست شود.

  کلیدواژگان: افسردگی اساسی، کم کاری هیپوفیز، تومور مغزی
 • آرزو حقیقیان رودسری، مرجان عجمی، حسین داوودی، فاطمه محمدی نصرآبادی* صفحات 152-164
  سابقه و هدف

  نظام غذایی شرایطی را فراهم می کند که مصرف کننده برای انتخاب مواد غذایی، تهیه غذا و مصرف آن تصمیم می گیرد. این مقاله مروری، مراحل شناسایی گزینه های سیاستی برای نیل به هدف تغذیه سالم در یک نظام غذایی را مرور می کند که می توان برای تغییر سیاستی از آن ها بهره برد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مروری سیستماتیک پس از تبیین سوال تحقیق و تعیین واژه های کلیدی، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی مانند Google Scholar و ISI web of Knowledge، PubMed، SCOPUS، ScienceDirect،Springer ، ProQuest، Ovid، Magiran، Irandoc، Iranmedex با استفاده از کلیدواژه های (Food and Nutrition Policy)، (Evidence)، (Food system)، (Sustainability)، (Healthy food) و (Sustainable food and nutrition system) و معادل فارسی آنان از سال  2018-2000 صورت گرفت. معیارهای ورود شامل مطالعاتی بودندکه راهکارهایی را مناسب با هدف مطالعه به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می دادند.

  یافته ها

   برای نیل به هدف سیاست گذاری آگاه بر شواهد در راستای پایداری نظام غذا و تغذیه، چهار مرحله مورد توجه قرار می گیرد که شامل انجام تحلیل وضعیت، به تصویر کشیدن چشم انداز سیاستی، تحلیل چارچوب سیاستی و تغییر سیاست است.

  استنتاج

  نظام غذا، بستری است که انتخاب های غذایی افراد را شکل می دهد. از این رو، سوق دادن نظام غذایی به برقراری تغذیه سالم و در حد توان اقتصادی افراد از مهم ترین عوامل اثرگذار بر انتخاب غذای سالم است. در ضمن ضروری است که فرآیند تغییر رفتار انتخاب غذا در جامعه ایرانی نیز با توجه به الگوهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ما انجام شود.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، نظام غذا و تغذیه، پایداری، سالم
|
 • Fatemeh Akbari, Mohammad Azadbakht*, Ali Davoodi, Lale Vahedi Pages 1-7
  Background and purpose

  Kidney stone is a common form of kidney disease and many efforts have been made to find medications for its prevention and treatment. Current study evaluated the protective effects of Sankol herbal product in the formation of renal stone in male Balb/c mice.

  Materials and methods

  Nephrolithiasis was induced in male Balb/C mice within 21 days by adding 75% ethylene glycol (EG) v/v and 2% Ammonium Chloride (AC) w/v in drinking water. Animals were divided into three groups (n=12 per group); a control group that received purified water, another group that was given EG/AC and the other group that received Sankol (Goldaro Company, Isfahan, Iran) 888mg/kg. 

  Results

  In EG/AC group, increased levels of serum creatinine, urea, and uric acid indicated renal damage.  In the group that received Sankol, these levels decreased which could help in preventing kidney stones. Histopathologic evidence showed inflammation and renal deposition in EG/AC group. In Sankol group, a decrease in the levels of renal sediments was observed, while inflammation of kidney and tissue damage increased. Present findings did not prove the safety of Sankol.

  Conclusion

  This study showed the beneficial effect of Sankol in preventing kidney stones but various side effects question treatment with this product.

  Keywords: Sankol, Ethylene glycol, Ammonium Chloride, urolithiasis
 • Fatemeh Sargolzaeejavan, Mohammad Ali Mirshekar*, Mohammadreza Shahraki Pages 8-23
  Background and purpose

  Multiple sclerosis (MS) as an autoimmune disease is the most common demyelinating inflammatory disease in young people that affects the central nervous system. Myricitrin (MYR) is known to have antioxidant and neuroprotection effects, so, the current study investigated its effect on cognitive defects in rat models of MS.

  Materials and methods

  In this experimental study, 40 Wistar rats were divided into five groups. Intra- hippocampus injection of Ethidium bromide (3 µL 0.01%) was performed using Hamilton syringe to induce demyelination. MYR was injected intraperitoneally for seven days after induction of demyelination. Measurements of passive avoidance memory in shuttle box, spatial memory (using Morris water maze), balance (by rotarod task), and anxiety level (using elevated plus maze) were done. The levels of MDA, TNF-α, and total antioxidant capacity were also measured.

  Results

  Ethidium bromide significantly increased hippocampal MDA and TNF-α levels and decreased hippocampal total antioxidant capacity activity (P< 0.001). MYR treatment significantly prevented the decrease of antioxidant capacity and the increase in hippocampal MDA and TNF-α levels induced by ethidium bromide (P< 0.05 and P< 0.001, respectively). Behavioral evaluation also indicated that treatment with MYR significantly improved the ability to keep information and reminders, spatial memory, balance, and anxiety.

  Conclusion

  Injection of ethidium bromide into the CA1 region of the hippocampus led to the induction of MS, and administration of MYR may improve memory, motor function, and anxiety in MS models, possibly through antioxidant and anti-inflammatory pathways.

  Keywords: Multiple sclerosis, Myricitrin, antioxidant, cognition, ethidium bromide
 • Parina Asgharian, Fariba Heshmati Afshar, Masoud Mohammadzadeh Alamdari, Elahe Mahmoodzadeh, Somayeh Hallaj Nezhadi* Pages 24-35
  Background and purpose

  Herbal drug derivatives have been commonly used in management and treatment and of some infections.  This study aimed at evaluating the antibacterial effects of Chondrilla juncea L, Ajuga comata Stapf, Nepeta ucrainica L, and Delphinium speciosum M.B extracts.

  Materials and methods

  Antibacterial activity of different extracts (n-hexane, dichloromethane, and methanol) of the aerial parts of Chondrilla juncea L, Ajuga comata Stapf, Nepeta ucrainica L, and Delphinium speciosum M.B were assessed against gram positive, gram negative and fungi strains using agar diffusion method. Potent extracts were subjected to fractionation using Vacuum Liquid Chromatography (VLC). Minimum Inhibitory Concentration (MIC) values of all samples were also investigated.

  Results

  Staphylococus aureus and Bacillus subtilis were found to be the most sensitive bacteria. In agar diffusion assays, the n-hexane extract of D.speciosum and dichloromethane extract of C.juncea were the most active extracts against  S. aureus (35 and 30mm, respectively) and B. subtilis (30 and 20mm, respectively). Other extracts showed no anti-microbial activity against different bacteria. In current study, 10 and 20% VLC fractions of n-hexane extract of D. speciosum exhibited stronger antibacterial activity against S. aureus and B. subtilis. MIC of both potent fractions were 500µg/ml and 250µg/ml against S. ureus and B. subtilis, respectively.

  Conclusion

  Among the plant extracts studied, n-hexane extracts and 10 and 20% VLC fractions of the n-hexane extract of Delphinium speciosum showed higher antimicrobial effects.

  Keywords: anti microbial activity, Chondrilla juncea L, Delphinium speciosum M.B, extract, minimum inhibitory concentration
 • Hamide Abbaspour Kasgari*, Maria Tavakoli Ardakani, Abdollah Farhadinasab Pages 36-45
  Background and purpose

  Memantine is a medication used to treat moderate to severe Alzheimer’s disease. Memantine targeting the glutamatergic system specifically N-Methyl-D-Aspartate offer a novel approach in treatment of psychiatric disorders such as schizophrenia and schizoaffective disorder. The purpose of this study was to evaluate the efficacy and safety of memantine in combination with antipsychotics in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder.

  Materials and methods

  A double-blind, placebo-controlled trial was performed in patients aged 18-65 years old with confirmed diagnosis of schizophrenia and schizoaffective disorder. Those who were pregnant, allergic to memantine, and not willing to participate in the study were excluded. Participants were assigned to receive either memantine (5-20 mg/day) (n= 29) or placebo (n= 29), in addition to antipsychotic for 90 days. The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) was completed at baseline and day 30 and 90.

  Results

  The study showed no significant difference in reduction of PANSS scores for positive sign between the treatment group (6.32±7.17) and controls (4.17±6.25) (P=0.07).

  Conclusion

  Memantine was found to have no effect on positive sign of schizophrenia and schizoaffective disorder.

  Keywords: Positive signs, Memantine, Schizophrenia, Positive, Negative Syndrome Scale, Antipsychotic agents
 • Shahriar Alian, Toktam Sadat Valedsaravi, Fatemeh Ahangarkani, Alireza Davoudi*, Narges Najafi, Mohsen Arabi Pages 46-56
  Background and purpose

  Surgical site infection is one of the most important complications of cardiac surgery, and in 50% of cases, is caused by Staphylococcus species. This study evaluated the effectiveness of intranasal administration of mupirocin in reducing nasal bacterial colonization, mediastinal, sternal, pulmonary, and skin infections after open-heart surgery.

  Materials and methods

  This descriptive study investigated the records of patients who developed post-operative infection following open-heart surgery in Sari Fatemeh Zahra Hospital during 2011-2015. Treatments were done in two different periods: first period from 2011 to September 2013 and the second period from October 2013 to March 2015. In second course, intra-nasal administration of mupirocin was done to all patients, as a routine hospital care. Then, the incidence of post-operative infection, type, and site of infection were compared.

  Results

  Frequency of infection was 78.26% in the group that had recieved mupirocin and 46.29% in the group that had not received mupirocin. The rate of surgical site infection in the group that had received mupirocin was 21.74% and in the group without mupirocin it was 53.71% (P= 0.000). We observed significant reductions in the incidence of superficial infection of the incision (1.85% in the group that was given mupirocin vs. 10.9% in the group without mupirocin, P= 0.009), foot superficial infections (23.1% in the group that had received mupirocin vs. 27.7% in the group without mupirocin, P= 037), and deep soft tissue infection of foot (10.3% in the group that had received mupirocin and 18.18% in the group that had nor received mupirocin).

  Conclusion

  Intra-nasal administration of mupirocin could prevent cutaneous infections after cardiac surgery and also reduce hospital length of stay.

  Keywords: Staphylococcus aureus, mupirocin, open-heart surgery, nosocomial infection
 • Roya Ghasemian, Hamed Jafarpour, Lotfollah Davoodi*, Samaneh Movasagh, Alireza Razavi Pages 57-67
  Background and purpose

  Spondylitis is infection of the vertebrae and the intervertebral discs. Mycobacterium Tuberculosis, Brucella, and Pyogenic bacteria are among the major causes of this disease. There are reports on the epidemiology of this disease in Mazandaran, northern Iran. Evidence suggests differences between different types of spondylitis, but there is paucity of information on the differences between all types of spondylitis, especially Pyogenic spondylitis. The aim of this study was to investigate the clinical epidemiology of spondylitis in the region to make early diagnosis and appropriate treatments.

  Materials and methods

  A descriptive study was done using the records of patients with spondylitis in Qaemshahr Razi Hospital, 2013-2017. Information including epidemiologic and demographic characteristics, main complaints and clinical symptoms, disease complications, radiological findings, and laboratory findings were extracted. Data were analyzed in SPSS V24.

  Results

  The records of 39 patients (19 males and 20 females) were reviewed. Among the patients Brucellar spondylitis, tuberculous spondylitis, and pyogenic spondylitis were identified in 35.9%, 38.5%, and 25.6%.

  Conclusion

  In current study, the rate of spondylitis was higher than that in other studies, which may be due to higher rates of tuberculosis in Mazandaran. Thoracic involvement was found to be more common in tuberculosis while Brucella and pyogenic spondylitis involved lumbar vertebrae. These findings could be of great help in distinguishing between the three conditions.

  Keywords: epidemiology, spondylitis, Mazandaran
 • Tahmineh Bamdadian, Mohammad Ebrahimi Saravi*, Farhad Sobouti, Pooya Jannati, Sahar Cheperli, Jamshid Yazdani Charati, Nasrin Khaki Pages 68-76
  Background and purpose

  One of the major challenges for dentists is providing the patients with a crown of appropriate marginal fit and marginal gap. Preparation of a 135° finish line has some advantages such as technical ease and appropriate finish line record. Nevertheless, few studies investigated this type of finish line. The current study aimed at comparing marginal fit and marginal gap in 135° finish line and shoulder bevel finish line.

  Materials and methods

  In this quasi-experiment study, 135° finish line and shoulder bevel finish line were performed in two first mandibular molars with healthy coronal tissue and similar size. Impression was taken from each tooth and 31 crowns were made on each die. Samples plastered with fit checker were pressed under 40 N for three minutes in universal testing machine. They were measured and recorded under a loop with 40x power at three points on each side. To analyze the data, Wilcoxon and Kolmogorov-Smirnov tests were applied in SPSS V24.

  Results

  Mean values for the marginal fit in shoulder bevel and 135° finish line were 55.0907 µ and 55.2587 µ, respectively. The mean values for marginal gap were 19.7245 µ and 0.9745, respectively (P=0.000).

  Conclusion

  According to current study, a 135° finish line may have better clinical efficacy than a shoulder bevel.

  Keywords: shoulder bevel, 135-degree, marginal fit, marginal gap
 • Zohreh Afshar, Safiyeh Tahmasebi Limooni*, Mitra Ghiasi Pages 77-85
  Background and purpose

  The purpose of this study was to analyze the user interface environment of some databases (Science Direct, Springer, Clinical Key, and Wiley online library) from the perspective of users applying Dervin's sense-making theory.

  Materials and methods

  A cross-sectional descriptive study was conducted in 100 PhD students and research-based PhD students in Mazandaran University of Medical Sciences. Quantitative data were analyzed using SPSS and qualitative data were analyzed by content analysis.

  Results

  The components of Dervin's sense-making theory are applicable in the user interface environment of the databases investigated. The highest mean score was found in the aid/use component in Science Direct (2.11) and the lowest mean score was associated with the split component in Clinical Key (2.02). There were differences between the mean scores for the components of the Dervin's model between PhD student users (1.99) and the research-based PhD student users (2.33).

  Conclusion

  The study showed that the user interface environments of the databases moderately support users' information seeking behavior. Dervin's sense-making theory could help users in difficult and ambiguous situations.

  Keywords: sense-making theory, information seeking behavior, scientific databases, user interface environment
 • Marzieh Rezai Kalantary*, Reza Donyavi, Marzieh Rostamian Pages 86-94
  Background and purpose

  Autistic children have many behavioral problems. This situation causes a lot of stress for their mothers. The purpose of this study was to investigate the effect of positive psychotherapy on perceived stress and reasons for living in mothers of autistic children.

  Materials and methods

  This quasi-experimental study with pre-test and post-test design was performed in 24 mothers of autistic children attending Sari Nikandishan Children's Autism Center, 2017. The samples were randomly assigned into two groups of intervention (n=12) and control (n=12). Positive clinical program was performed for the intervention group in eight sessions of 90 minutes twice a week. Demographic characteristics were recorded and Perceived Stress Scale and The Linehan Reasons for Living Inventory were administered to collect the data. Statistical analysis was done applying Covariance analysis.

  Results

  Before the intervention, the mean score for perceived stress was not significantly different between the experimental and control groups, but after the intervention the score deresaed singnificantly in intervention group (21.00±7.6 vs. 27.83±7.5 in control group) (P< 0.0001). The mean scores of reasons for living were not significantly different between the two groups before the intervention. But after the intervention the score showed significant increase in experimental group (177.50 ± 15.0) compared to that of the control group (159.17± 17.9) (P <0.0001).

  Conclusion

  Positive psychotherapy seems to be effective in decreasing the mental health problems of mothers of children with autism, including high levels of perceived stress and improving their reasons for living. This intervention would also be beneficial in improving treatment results and reducing child maintenance.

  Keywords: autism, stress, reasons for living, positive psychotherapy, child caregiver
 • Sina Mahdavifard*, Manoochehr Nakhjavani Pages 95-101
  ​Background and purpose

  Glycation products, oxidative stress, and inflammation contribute to the development of diabetic nephropathy (DN) due to the elevation of transforming growth factor-β1 (TGF-β1). This study aimed at investigating the effect of Cysteine (Cys) on TGF-β in DN rat model.

  Materials and methods

  In this experimental study, 40 male Wistar rats were randomly divided into four groups (n=10 per group): control, Cys, DN, and DN + Cys. DN was induced in rats by nephrectomy of the left kidney and injection of streptozotocin. The Cys and DN groups were treated with Cys (0.05% in dirking water) for three months. Glucose, insulin, diverse glycation products, lipid profile, oxidative stress markers, TNF-α, proteinuria, and serum creatinine levels were determined in all rats. Data analysis was done in SPSS V16.

  Results

  Cys decreased the sera level of TGF-β1, renal dysfunction parameters, diverse Glycation, oxidative stress, and inflammatory markers in DN rats. Furthermore, the treatment improved glycemia and dyslipidemia (P> 0.001).

  Conclusion

  Cysteine with antioxidant, anti-glycating, and anti-inflammatory properties ameliorated DN owing to advantageous effects on glucose and lipid metabolism in rats with diabetic nephropathy. Furthermore, this treatment showed multiple protective effects on kidney by reducing the TGF- β1 levels.

  Keywords: Cysteine, diabetic nephropathy, transforming growth factor-β1, oxidative stress
 • Reza Mahmoudi, Maryam Tajali Ardakani, Hassan Bardania* Pages 102-107
  Background and purpose

  In this study, we aimed to evaluate the anticancer activity of Physalis alkekengi extract encapsulated into chitosan nanoparticles on HT29 cell line.

  Materials and methods

  The fruits of the P.alkekengi were collected from Kohgiluyeh Boyerahmad province in south-west of Iran and dried in a dark environment. Then, the hydroalcoholic extract of the plant was extracted by percolation and encapsulated into chitosan nanoparticles. The toxicity effect of three samples; chitosan alone, chitosan containing the extract and the extract of P.alkekengi was investigated using MTT assay. Finally, Annxin V/propidium iodide (PI) kit was used to study the apoptotic effect of samples.

  Results

  According to the MTT assay, during 72 hours, the cytotoxicity effect of chitosan nanoparticles of 160 nm containing the extract increased significantly (P< 0.05). Moreover, the apoptosis assay indicated that chitosan nanoparticles containing the extract had more apoptotic effects than the extract alone (71% vs. 43%).

  Conclusion

  P.alkekengi extract encapsulated into chitosan nanoparticles had more anticancer activity compared with that of the extract alone.

  Keywords: chitosan nanoparticles, apoptosis assay, anticancer activity, hydro-alcoholic extract, Physalis alkekengi
 • Atena Shiva, Jamshid Yazdani Charati, Azim Elkaei, Maryam Zamanzadeh* Pages 108-112
  Background and purpose

  Recurrent aphthous stomatitis (RAS) or oral aphthous are among the most common problems in adults. Stressful events could cause these ulcers. The purpose of this study was to determine the prevalence of recurrent aphthous stomatitis among students in Mazandaran University of Medical Sciences and its relationship with anxiety.

  Materials and methods

  In this analytical cross-sectional study, 683 students in Mazandaran University of Medical Sciences (2018) were selected via random classification. Data were collected using Cattle Anxiety Scale and RAS history form. Data analysis was done in SPSS V22 applying descriptive and analytical tests.

  Results

  The prevalence of RAS in this study was 21.8%. A significant relationship was found between the history of RAS and anxiety level in students (P= 0.04).

  Conclusion

  Students investigated showed different degrees of anxiety that affected the rate of RAS. Therefore, appropriate planning and strategies are needed to control anxiety and subsequent problems such as RAS.

  Keywords: recurrent aphthous stomatitis, aphthous, anxiety
 • Ali Pahnabi, Solale Ramzani, Gholamreza Fallah Mohammadi* Pages 113-118
  Background and purpose

  Musculoskeletal disorders (MSDs) are among the major causes of occupational injuries and disability in industrialized and developing countries. The aim of this study was to compare MSDs in female staff working in radiology department of Imam Khomeini and Bouali Sina hospitals in Sari, Iran, 2018.

  Materials and methods

  The research population, in this cross-sectional study, included 45 female staff working in radiology departments who were selected via census sampling. Then, 20 subjects who met the study inclusion criteria were studied. The Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) was administered to collect the data. Statistical analysis was performed in SPSS V16.

  Results

  The mean age of participants was 37.7 years. Findings showed that during the past 12 months, musculoskeletal disorders were more prevalent in shoulder area (65%), wrists and hands (64.7%), and elbows (55%). There was no significant correlation between acute skeletal disorders and age, height, weight, and BMI.

  Conclusion

  The prevalence of musculoskeletal disorders has an increasing rate in radiography staff. Lack of appropriate trainings result in more occupational disabilities, therefore, improving working conditions and use of electronic systems rather than mechanical systems for radiation chamber door are suggested.

  Keywords: musculoskeletal disorders, radiographers, Nordic questionnaire
 • Negar Norouzi, Ali Kavousi, Mahmood Moosazade, Elnaz Esalmi* Pages 119-123
  Background and purpose

  Root therapy will be successful if it is done based on a correct diagnosis and appropriate treatment plan with the knowledge of morphology and tooth anatomy, debridement, disinfection, and obturation of the entire root canal system. This study aimed to investigate the number and morphology of canals in root canals mandibular anterior using cone beam computed tomography (CBCT).

  Materials and methods

  A cross-sectional descriptive study was performed in a private office in Tehran, Iran 2018, and 902 anterior teeth were evaluated. Teeth were selected according to the following criteria: complete evolved roots, absence of periapical lesion, and no history of root healing. CBCT images were evaluated from three dimensions of sagittal (root number, canal type, and apical foramen deviation from radiographic apex), coronal (apical foramen deviation from radiographic apex), and axial (canal type and apical foramen diameter). Data analysis was done in SPSS V16.

  Results

  The mean apical foramen diameter was 0.21 ± 0.55 and the mean apical foramen deviation from the radiographic apex was 0.66 ± 0.48 mm. Class 1 and 3 morphologies were the most frequent classes observed in anterior teeth and other classes accounted for about 5% of the samples.

  Conclusion

  In this study, there was no relationship between gender and the number of roots and in males the number of canals were higher than that in females.

  Keywords: apical foramen, root therapy, canal morphology
 • Seyyede Faride Langari, Adele Bahar, Ozra Akha, Adeleh Sahebnasagh, Zahra Kashi* Pages 124-128
  Materials and methods

  This descriptive study included all hyperthyroid patients. All therapeutic results were recorded and analyzed.

  Results

  In this study, 329 records were studied and 104 patients met the study inclusion criteria. Graves' disease (GD) and toxic adenoma were reported in 94% and 6%, respectively. Among the patients with GD, 30.5% (21.7-40.3%) did not respond to initial ATD treatment and 20% had recurrent GD despite appropriate initial response. Overall, antithyroid drugs failure occurred in 50.5% (40.45-60.55%) of the patients. Lower age, lower body mass index (BMI), high thyroid weight, and higher baseline thyroid hormone levels were associated with ATD failure (P <0.05). Patients with toxic adenomas and patients who did not respond to ATD or those who experienced relapse of hyperthyroidism received radioactive iodine or underwent surgery. Hypothyroidism occurred in 13.1% of patients with ATD alone, in 66.7% of those with surgery, and in 79.4% of the patients who received radioactive iodine (P= 0.0001).

  Conclusion

  A significant proportion of hyperthyroid patients experience drug failure. Age, BMI, thyroid weight, and basal levels of thyroid hormones are associated with drug treatment failure. Prevalence of hypothyroidism after treatment with radioactive iodine is higher than the drug treatment alone or surgery groups.

  Keywords: Graves, toxic adenoma, antithyroid drugs, radioactive iodine, thyroidectomy, hypothyroidism
 • Issa Layali, Maryam Ghajar, Ehsan Abedini, Seyedeh Olia Emadian, Manizhe Joulaei* Pages 129-133
  Background and purpose

  Job stress is one of the main factors that reduce productivity in organizations and leads to physical and psychological complications in personnel. This study aimed to investigate the relationship between job stressors and quality of life in nurses.

  Materials and methods

  A descriptive cross-sectional study was performed in all nurses (n=394) working in Sari Imam Khomini Hospital. In this study, 196 individuals (155 females and 41 males) were selected by stratified random sampling. Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) and World Health Organization Quality of Life questionnaire were used to collect the data. Statistical analysis was done in SPSS V20.

  Results

  According to findings, 79% of changes in quality of life were predicted by occupational stressors. There was a significant relationship between quality of life variables and job stressors (P =0.001). Also, the total mean score for quality of life was more favourable in morning shifts (37.77, P<0.001). The results showed that high levels of work-related stress would decrease quality of life and its reduction improves quality of life. 

  Conclusion

  Job stress in respondents had negative effects on some aspects of their quality of life. Therefore, nurse managers should build appropriate relationships with nurses and support them to reduce their physical needs and psychological pressures. Staff participation in making decisions could also be of great benefit in reducing job stress and improve the quality of life of nurses.

  Keywords: occupational stressors, quality of life, nurse
 • Seyed Mohammad Baghbanian*, Seyede Naghme Sajadi Saravi, Hamed Cheraghmakani, Aliasghar Nadi Pages 134-139
  Background and purpose

  Multiple Sclerosis (MS) is a common neurological disease in young adults. This study was performed to determine the prevalence of headache in these patients.

  Materials and methods

  This descriptive-analytic study was carried out using convenient sampling in patients attending neurology clinics affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences, 2017. Data analysis was done in SPSS V24.

  Results

  There were 129 MS patients with history of headache, of whom 41.1% had migraine and 56.6% had tension headache. Severe types of headaches were reported by 47% of the patients and migraine was found to have the highest incidence. There were significant correlations between relapsing-remitting MS and tension and migraine headaches (P=0.001). About half of the patients did not mention a history of headache before MS, and there was no relationship between the new migraine headache and its aura (P>0.05).

  Conclusion

  In current study, tension headaches were found to be the most common types of headaches in MS patients. In relapsing-remitting MS, the most common type of headache was migraine. Given the adverse effects of headache on quality of life, awareness on the common types of headache could help in improving the quality of life of MS patients.

  Keywords: Multiple sclerosis, headache, migraine, aura
 • Maryam Bagheri, Nasrin Bazgir, Sajjad Salari* Pages 140-145

  Pompe disease or type II glycogen storage disease is a rare autosomal hereditary disease. The prevalence of the disease is about 1 in 40,000 to 1 in 300,000 population. It usually occurs as a result of glycogen accretion following acid maltase deficiency. The current treatment is enzyme replacement therapy, which may slow down the disease progression. Sometimes, the clinical presentation can be atypical and lead to late recognition. This article reports a 32-year-old female with persistent fatigue and mild elevated liver transaminase levels. Biochemical analysis initially did not result in a diagnosis. Years later, increased Creatine kinase (CK) and lactate dehydrogenase (LDH) were observed. A muscle biopsy exhibited unusual glycogen accretion, followed by dried blood spot, indicative of Pompe disease. Notably, persistent raised levels of hepatic transaminases are not exclusive to liver pathology and clinicians should also consider extrahepatic causes.

  Keywords: late onset pompe disease, transaminases, myopathy, myozyme
 • Sabahat Lavvaf, Hamzeh Hosseini, Adele Bahar*, Majid Kasaei Pages 146-151

  Pan-hypopituitarism is a rare but life threatening disorder that occurs due to reduction of anterior pituitary hormones. In this condition, major depressive disorders are presented by depressed mood and markedly diminished interest in many activities during a day. Some disorders are associated with psychiatric symptoms at presentation, therefore, the diagnosis of mood disorder due to a medical condition should also be considered. This study presents a middle aged man admitted with symptoms of major depressive disorder involving suicidal ideation whose condition did not improve despite treatment with different antidepressant agents. He had past history of brain tumor surgery, chemotherapy, and radiotherapy. Due to the possibility of pituitary axis deficits since the time that radiotherapy was initiated, the patient was evaluated for these axes and the decrease in adrenal, thyroid, gonad and growth hormone axis function was confirmed by lab tests.In patients with persistent and severe depression, underlying medical causes such as endocrine disorders especially hypo-pituitarism should also be considered.

  Keywords: major depressive disorder, hypopituitarism, brain tumor
 • Arezoo Haghighian Roudsari, Marjan Ajami, Hossein Davoodi, Fatemeh Mohammadi Nasrabadi* Pages 152-164
  Background and purpose

  A safe food system provides the conditions for consumers to decide about and choose the food products. This systematic review describes the alternatives in order to achieve a healthy nutrition pattern in a food system that can be used to make changes in current policies.

  Materials and methods

  An electronic literature search was done in Google Scholar, Web of Science, PubMed, Scopus, Science Direct, Springer, ProQuest, Ovid, Magiran, Irandoc, Iranmedex using the following keywords: food and nutrition policy, evidence, food system, sustainability, healthy food, and sustainable food and nutrition system. Articles published between 2000 and 2018 in Persian and English that met the study inclusion criteria were selected.

  Results

  In order to establish evidence-based policy four factors should be considered, including situation analysis, policy illustrations, analyzing the policy’s framework, and changes in policy. 

  Conclusion

  The food environments and systems are the basis for food choices of people. Indeed, guiding the food system toward safe and affordable approaches affect consumers’ nutrition patterns. In Iran, changes in food policy should be also socio-culturally appropriate

  Keywords: policy making, food, nutrition policy, sustainable, healthy