فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 553 (هفته اول بهمن 1398)
 • پیاپی 553 (هفته اول بهمن 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 3
|
 • پریزاد قدیمی، علی چاپاریان *، مائده محمودی، جلال باقری صفحات 1286-1293
  مقدمه

   هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر استفاده از روش بازسازی تکرارشونده‌ی آماری تطبیقی (Adaptive statistical iterative reconstruction یا ASiR) بر کیفیت تصویر و میزان کاهش دز اعضا، دز موثر و خطر سرطان‌زایی ناشی از آزمون سی‌تی آنژیوگرافی کرونری در دستگاه سی‌تی اسکن 64 اسلایس بود.

  روش‌ها

  این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی- مقطعی بر روی دو گروه بیمار انجام شد. گروه اول شامل تعداد 185 بیمار (90 زن و 95 مرد با متوسط سن 77/14 ± 65/55 سال) بود که تحت سی‌تی آنژیوگرافی کرونری با روش معمول بازسازی Filtered back projection (FBP) قرار گرفته بودند. گروه دوم، شامل تعداد 172 بیمار (80 زن و 92 مرد با متوسط سن 22/11 ± 29/58 سال) بود که تحت آزمون با روش بازسازی ASiR قرار گرفتند. دز اعضا، دز موثر و خطر سرطان‌زایی برای هر دو گروه بیماران با یکدیگر مقایسه شد. همچنین، معیارهای کیفیت تصویر شامل نویز، نسبت کنتراست به نویز، نسبت سیگنال به نویز، میزان اعداد سی‌تی شریان کرونری چپ و بطن چپ در هر دو گروه مقایسه شد.

  یافته‌ها

  دز موثر در بیماران با روش ASiR (64/5 ± 94/11 میلی‌سیورت) در مقایسه با بیماران با روش FBP (84/6 ± 38/20 میلی‌سیورت) اختلاف معنی‌داری داشت (001/0 > P). خطر کلی سرطان‌زایی در بیماران با روش ASiR (71/4 ± 97/8 در 10000 نفر) در مقایسه با بیماران با روش FBP (42/8 ± 09/16 در 10000 نفر) حداقل 40 درصد کاهش یافته بود (001/0 > P). هیچ تفاوت معنی‌داری بین متغیرهای کیفیت تصویر در دو روش بازسازی مشاهده نشد (050/0 < P).

  نتیجه‌گیری

  به کارگیری روش ASiR نسبت به روش معمول FBP، می‌تواند دز اعضا، دز موثر و خطر سرطان‌زایی حاصل از آزمون سی‌تی آنژیوگرافی کرونری را بدون افت در کیفیت تصویر، کاهش دهد.

  کلیدواژگان: عروق کرونری، سی تی آنژیوگرافی، بهبود کیفیت تصویر، سرطان زایی
 • امیرمحمد آرمانیان، رامین ایرانپور، اکبر حسن زاده، مریم آقابزرگی دلیگانی*، فاطمه نجفیان نجف آبادی صفحات 1294-1297
  مقدمه

   بارداری‌های چندقلویی خطر عوارض را برای مادر و نوزاد افزایش می‌دهند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان فراوانی پیامدهای نوزادی چندقلویی بود.

  روش‌ها

  در یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی- مقطعی، زایمان‌های چندقلویی که در سال 1395 در بیمارستان‌های الزهرا (س) و آیت‌اله شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به دنیا آمده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس چک لیست محقق‌ساخته، داده‌های لازم مبنی بر مشخصات دموگرافیک نوزادان متولد شده در زایمان‌های چندقلویی و پیامدهای آن در مادران و نوزادان استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها

  در این تحقیق، 321 نوزاد که به صورت چندقلویی به دنیا آمده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. از بین آن‌ها، 130 مورد دوقلو، 19 مورد سه‌قلو و 1 مورد چهارقلو بودند. فراوانی مرگ نوزاد و فراوانی Respiratory distress syndrome (RDS) در سه‌قلو و چهارقلوها، کمتر از دوقلوها بود، اما فراوانی Chronic lung disease (CLD) وPatent ductus arteriosus (PDA) در سه‌قلو و چهارقلوها بیشتر از دوقلوها بود.

  نتیجه‌گیری

  فراوانی مرگ و دیسترس تنفسی در نوزادان سه‌قلو و چهارقلو، کمتر از نوزادان دو‌قلو بوده است

  کلیدواژگان: چندقلویی، پیامد، نوزادی
 • مژده بنائی، معصومه سیمبر*، ساناز صفرزاده، حدیث شاه رحمانی، اعظم خیابانی صفحات 1298-1312
  مقدمه

   ویروس پاپیلومای انسانی (Human papillomavirus یا HPV) شایع‌ترین عفونت جنسی منتقل ‌شده به ‌ویژه در افراد زیر 25 سال می‌باشد که اغلب به دلیل عدم آگاهی و باور غلط انتقال می‌یابد. با توجه به نقش پیش سرطانی این ویروس و اهمیت پیش‌گیری از آن، تزریق واکسن HPV در تمام کشورها مورد توجه قرار گرفته است. از این ‌رو، بهبود آگاهی و نگرش در میان نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، مطالعه‌ی مرور نظام‌مند حاضر، با هدف بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر دانش و نگرش دختران نوجوان در مورد واکسن HPV انجام شد.

  روش‌ها

  در این مطالعه‌ی مرور نظام‌مند، همه‌ی مطالعات کمی منتشر شده، بدون محدودیت زمانی بررسی شدند. جستجوی مطالعات در پایگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی و فارسی انجام شد. واژگان کلیدی بر اساس Mesh و شامل «Knowledge»، «Attitudes»، «Papillomavirus vaccines»، «Gardasil» و «Intervention study» بودند که با عملگرهای Boolean «OR» و «AND» ترکیب شدند. در نهایت، دو پژوهشگر به ‌طور مستقل مقالات را جهت ارزیابی کیفیت و استخراج یافته‌ها مورد بررسی قرار دادند.

  یافته‌ها

  21 مقاله با حجم نمونه‌ی کلی 10086 نفر انتخاب شد. مقالات از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی، غیر تصادفی و شبه تجربی بودند و سال انتشار آن‌ها بین 2019-2008 بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که مداخلات آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی، مدل آموزش همسالان، مداخلات مبتنی بر مدرسه و به ‌صورت سایر مداخلات آموزشی بود. مدل اعتقاد بهداشتی و مداخلات مبتنی بر مدرسه، شایع‌ترین چارچوب‌ها در طراحی مداخلات آموزشی در مورد واکسن پاپیلوما ویروس انسانی در میان نوجوانان بود. در تمامی مطالعات، انواع مداخلات آموزشی تاثیر مثبتی بر افزایش دانش و بهبود نگرش نوجوانان نسبت به واکسن HPV داشتند.

  نتیجه‌گیری

  انواع مداخلات آموزشی به ‌صورت مدل Health belief model (HBM)، مدل آموزش هم‌سالان، مداخلات مبتنی بر مدرسه و سایر مداخلات آموزشی، می‌تواند منجر به افزایش دانش و نگرش افراد نسبت به واکسن HPV شوند. با توجه به موثر بودن مداخلات آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی و مداخلات مبتنی بر مدرسه بر افزایش دانش و نگرش نوجوانان در مورد این واکسن، طراحی و اجرای مداخلات در مدارس پیشنهاد می‌شود.

  کلیدواژگان: واکسن پاپیلوما ویروس، گارداسیل، نگرش، دانش، آموزش
|
 • Parizad Ghadimi, Ali Chaparian*, Maedeh Mahmoodi, Jalal Bagheri Pages 1286-1293
  Background

   The aim of this study was to evaluate the impact of using adaptive statistical iterative reconstruction (ASiR) method on image quality and reduction of organ doses, effective dose, and carcinogenesis risk from coronary computed tomography angiography (CCTA) in 64-slice CT scan.

  Methods

   This cross-sectional study was performed on two groups of patients. The first group consisted of 185 patients (90 women and 95 men; mean age: 55.65 ± 14.77 years) who underwent CCTA with the conventional filter back projection (FBP) reconstruction. The second group consisted of 172 patients (80 women and 92 men; mean age: 58.59 ± 11.22 years) who were tested using ASiR reconstruction. Organ doses, effective dose, and carcinogenic risk were compared between the groups. Moreover, image quality criteria including noise, contrast-to-noise ratio, signal-to-noise ratio, CT numbers of the left coronary artery, and left ventricle were compared between the groups.

  Findings

   There were at least 40% reduction in the effective dose (11.94 ± 5.64 vs. 20.38 ± 6.84 mSv; P < 0.001) and risk of carcinogenesis (8.97 ± 4.71 vs. 16.09 ± 8.42 in 10,000 people; P < 0.001) between the FBP and AsiR methods. No significant differences were observed between image quality parameters in the two reconstruction methods (P > 0.050).

  Conclusion

   The application of ASiR method compared to conventional FBP method can reduce the dose of organs, the effective dose, and the carcinogenic risk of CCTA without compromising the image quality.

  Keywords: Coronary vessels, Computed tomography angiography, Image quality enhancement, Carcinogenesis
 • Amir Mohammad Armanian, Ramin Iranpour, Akbar Hassanzadeh, Maryam Aghabozorgi Deligani*, Fatemeh Najafian Najafabadi Pages 1294-1297
  Background

   Multiple gestation increases complications in mother and baby. The purpose of this study was to investigate the neonates’ outcomes in multiple birth.

  Methods

   This was a cross-sectional study performed on multiple births in Alzahra and Shahid Beheshti hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, during 2017. Data about neonates’ outcomes in multiple births as well as their mothers’ outcomes were gathered via a checklist, and analyzed.

  Findings

   321 multiple birth were enrolled the study, in which, 130 cases were twins, 19 were triplets, and one was quadruplet. The frequencies of neonatal death and respiratory distress syndrome were less significantly in triplets and quadruplet than twins. Nevertheless, chronic lung disease and patent ductus arteriosus were significantly more prevalent in triplets and quadruplets than twins were.

  Conclusion

   The frequency of neonatal death and respiratory distress syndrome were more in twins compared to triplets and quadruplets.

  Keywords: Multiple birth, Outcome, Neonate
 • Mojdeh Banaei, Masomeh Simbar*, Sanaz Safarzade, Hadis Shahrahmani, Azam Khiabani Pages 1298-1312
  Background


  Human papillomavirus (HPV) is the most common sexually transmitted infection worldwide, especially in people with age of under 25 years. It is often caused due to lack of awareness and misconception. Given the precancerous role of this virus and the importance of its prevention, HPV vaccination has been considered in all countries; so it is necessary to improve the knowledge and attitude of adolescents. Therefore, awareness and attitudes among high-risk groups need to be improved, especially among the vulnerable teens. This systematic review was conducted to evaluate the effect of educational interventions on knowledge and attitude of adolescent girls about HPV vaccine.

  Methods

  All quantitative studies, which were published without time limit, were entered in this systematic review article. The investigation was performed in the English and national databases such. Keywords were as Knowledge, Attitudes, Papillomavirus Vaccines, Gardasil, and Intervention study combined with the Boolean OR and AND operators. Finally, two researchers independently reviewed the articles for the quality appraisal and extracted their main findings.

  Findings

  Finally, 21 articles with a total sample size of 10086 were entered the study. Articles were interventional types and were published from 2008 to 2019. Educational interventions were based on Health Belief Model, Peer Education Model, School-Based Interventions, and other Educational Interventions. The Health Belief Model and School-Based Interventions were the most common frameworks for designing educational interventions for the HPV vaccine among adolescents. In all studies, educational interventions had a positive effect on increasing adolescents' knowledge and attitude toward the HPV vaccine.

  Conclusion

  Educational interventions can lead to increased knowledge and attitudes towards HPV vaccine. Considering the effectiveness of educational interventions based on the Health Belief Model and School-Based Interventions to increase adolescents' knowledge and attitude about this vaccine, designing and implementing such interventions in school are recommended.

  Keywords: Papillomavirus vaccines, Gardasil, Attitudes, Knowledge, Education