فهرست مطالب

قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 27، پاییز و زمستان 1398)
 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 27، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • باقر ریاحی مهر*، سید احمد میرخلیلی صفحات 9-31
  یکی از شبهات مطرح شده درباره قرآن، تحریف این کتاب آسمانی می باشد. این مسئله از قرن یازدهم قمری در بین برخی از اندیشمندان مسلمان مطرح شده و خاورشناسان نیز به آن دامن زده اند. به نظر می رسد ریشه اصلی این شبهه روایات ضعیفی است که در برخی کتاب های حدیثی شیعه و سنی وجود دارد. در این نوشتار که تازه ترین پژوهش در این زمینه به شمار می رود، با بهره جستن از روش تحلیلی توصیفی و انتقادی تلاش شده است، شبهات مستشرقان درباره تحریف قرآن تبیین، و با تکیه بر آرای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی؛ بررسی و نقد گردد. بررسی مجموعه داده های تاریخی و آگاهی های موجود نشان می دهد که گروهی از مستشرقان هم چون: نولدکه، گلدزیهر و بول، شیعیان را به اعتقاد به تحریف قرآن متهم نموده اند. اما روشن است که این دسته از روایات، نمی تواند دلیل مستندی بر تحریف قرآن قرار بگیرند و اکثریت قریب به اتفاق آن ها ساختگی می باشند. آیت الله العظمی فاضل لنکرانی؛ بر این باور است آیات قرآن، چینش خود را در مصحف موجود کاملا حفظ کرده است، و بدین رو هیچ مانع و شبهه ای برای تمسک به آیات الهی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، شبهات تحریف، روایات تحریف، آیت الله العظمی شیخ محمد فاضل لنکرانی، مستشرقان
 • نفیسه امیری دوماری*، محسن قمرزاده صفحات 33-46

  با دقت در آثار قرآن پژوهان غربی شاهد اختلاف دیدگاه های ایشان هستیم که عمدتا ناشی از اختلاف در مبانی و پیش فرض های اختصاصی آن هاست. در ارزیابی دیدگاه های مستشرقان، بیش و پیش از نقد نتایج، باید به تحلیل مبانی آن ها پرداخت. این یک اقدام زیر بنایی و آکادمیک در تحقیقات قرآنی غربیان است که مورد توجه واقع نشده است. جیمز بلمی از مستشرقان تجدید نظرطلب است که «نقد متن قرآن» را به عنوان یک روش برگرفته از کتاب مقدس، مطرح کرد و در تالیفاتش به تشخیص خطاهای نوشتاری قرآن و اصلاح آن واژگان و جایگزینی واژه جدید پرداخت. در نوشتار پیش رو پس از تبیین مبانی روش نقد متن قرآن توسط این قرآن پژوه غربی، به ارزیابی این مبانی و پیش فرض ها با تکیه بر نظریات آیت الله فاضل لنکرانی پرداخته شد. با بررسی های صورت گرفته در آثار جیمز بلمی مشخص شد، دیدگاه وی دو مبنای «وقوع خطا در قرآن و لزوم اصلاح آن خطاها» و «اصالت متن مکتوب قرآن» استوار است. مبانی جیمز بلمی بر اساس تواتر شفاهی قرآن قابل نقد جدی است؛ چرا که انتقال قرآن بیش از متن مکتوب، متکی بر سنت شفاهی بوده است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است.

  کلیدواژگان: نقد متن قرآن، تصحیف قرآن، تصحیح قرآن، آیت الله فاضل لنکرانی، جیمز بلمی
 • محمدعلی رضایی اصفهانی، محمدعلی ریحانی نیا* صفحات 47-59

  این پژوهش به معرفی،  بررسی و نقد مدخل علی بن ابی طالب  از دانش نامه قرآن کریم اولیورلیمن می پردازد. نویسنده مقاله ، ترجمه متن مقاله، و نقاط قوت و نقاط ضعف مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. نویسنده مقاله اگرچه مسلمان نیست اما در این زمینه تخصص دارد و به موضوع تحقیق آشنا است و به برخی دیدگاه های شیعه، اهل سنت و صوفیه در باره حضرت علی  اشاره کرده و از یک جانبه گرایی پرهیز به عمل آورده و بسیاری از فضائل امام علی  بیان گردیده است. از مهم ترین اشکالات این مدخل، عدم جامعیت آن است؛ و نیز به رابطه علی  با قرآن تا حدی اشاره شده است اما درباره رابطه قرآن با علی  گویا نیست، به اختلاف مصحف ها اشاره شده در حالی که اصل قرآن واحد است و اختلافی در آن نیست، گفته شده گردآوری قرآن بعد از پیامبر انجام گرفته اما در این زمینه در میان قرآن پژوهان شیعه دو دیدگاه وجود دارد، و عدم مستندسازی کامل، از دیگر اشکالات این مدخل می باشد، منابعی که دراین مدخل استفاده شده، همگی جزء منابع اسماعیلیه و اهل سنت بوده و به هیچ یک از منابع شیعه دوازده امامی ارجاعی صورت نگرفته است.

  کلیدواژگان: مقاله علی بن ابی طالب(ع)، آرزینا آر، لالانی، دانشنامه قرآن کریم، اولیورلیمن، بررسی و نقد
 • حسین علوی مهر، عبدالقادر محمدبلو* صفحات 61-74

  این نوشتار به معرفی و نقد مدخل «وحی» (Revelation) از دائره المعارف قرآنی ویراسته پروفسور الیورلیمن (Oliver Leaman) که توسط دکتر عبدالله سعید نگاشته شده است، می پردازد. نوشته حاضر، پس از معرفی اجمالی کتاب دائره المعارف قرآنی الیورلیمن و نگارنده مدخل «وحی» به ارائه گزارش مختصر از ترجمه متن آن مدخل پرداخته و سپس آن را با دلایل عقلی و نقلی و تاریخی مورد بررسی و نقد قرار می دهد. بررسی انجام شده، نشان می دهد که این مدخل گرچه از این جهت که تلاشی برای بیان پدیده وحی به مخاطب و ذکر مطالب مهم و مفصل مربوط به آن بحث؛ روان بودن زبان؛ مستند بودن مطالب؛ منطقی ساختار مقاله، قابل تقدیر است، ولی از جهات مختلفی هم چون جامع نبودن تعریف؛ ادعای شباهت شعر با وحی؛ عدم تمایز بین مراد از کتاب های مقدس؛ اکتفا نمودن به نظریه علمای اهل سنت در این بحث و انحصاری بودن زبان قرآن به زبان عرف عام از کاستی های آن به حساب می آید.

  کلیدواژگان: مدخل وحی، قرآن مجید، دایره المعارف الیورلیمن، عبدالله سعید، مستشرقان، تاثیرپذیری
 • محمدجواد اسکندرلو، احمد اسدی* صفحات 75-92

  ماسیمو کامپانینی (Massimo Campanini) یکی از اسلام پژوهان معاصر است که در بررسی آیات قرآن کریم، تفاسیر مسلمانان معاصر، فلسفه اسلامی و حکومت اسلامی فعال بوده است و تالیفات او از زبان ایتالیایی به زبان های مختلف غربی ترجمه و تاثیر زیادی بر مجامع علمی غرب داشته و دارد. یکی از تالیفات پر تیراژ او کتاب «The Quran: the Basics» است که طیف وسیعی از دیدگاه های او را در زمینه الفاظ قرآن کریم، علوم قرآنی، تاریخ اسلام و تفسیر در بر می گیرد. این نوشتار تنها به بررسی نظرات او درباره برخی واژگان قرآن کریم پرداخته است و نقد دیدگاه های او در سایر حوزه ها، مجالی دیگر می طلبد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی انتقادی با استفاده از منابع متقن و آخرین تحقیقات مکتوب موجود در کتاب های و مقالات علمی پژوهشی تدوین شده است. روش پژوهش در فرآیند نقد، با توجه به نگاه برون دینی کامپانینی و عدم وجود پیش فرض های اعتقادی اسلامی، روش تحلیل عقلی تاریخی است که با استفاده از دانش کلامی، تفسیری و علوم قرآنی عمومی شیعه و با استفاده از روش نقد علمی تحلیلی به نقد نظرات نویسنده پرداخته شده است. این نگاشته با نقد برداشت های او از چند واژه قرآنی به این نتیجه رسیده است که کامپانینی با تکیه به برخی منابع خاورپژوهان دیگر و پیش فرض های خود و هم چنین عدم توجه به منابع شیعی و مبانی و قواعد تفسیر و تاویل، ضمن خلط این دو مفهوم، در فهم آیه نور، کیفیت قرائت پیامبر اکرم در غار حرا، معنای واژه متشابه و مصداق راسخان در علم دچار خطا شده است.

  کلیدواژگان: ماسیمو کامپانینی، مبانی قرآن، قرآن پژوهی خاورشناسان، آیه نور
 • علی کریم پور قراملکی*، محمد امینی صفحات 93-114

  قرآن پژوهان اروپایی در طول تاریخ استشراقی خودشان، سعی نموده اند از راه های مختلفی، کتاب آسمانی مسلمانان را مخدوش جلوه بدهند. ایراد شبهه در زمینه تاریخ قرآن کریم، محتوا، زبان قرآن کریم و نیز خدشه در باره ریشه ها و مبانی قرآن کریم، از جمله آن ها است. همین گونه، ادعای وجود خطاهای نحوی هم، یکی دیگر از شبهات مطرح توسط آن ها به شمار می آید. آنان در واقع، با ایجاد شبهه در وحیانیت قرآن، نبوت پیامبر، صیانت قرآن و بالاخره با نفی اعجاز قرآن، می خواهند هیمنه و برتری شکلی و محتوایی قرآن نسبت به کتاب های آسمانی تورات و انجیل را به گمان خود از بین ببرند. ادعای وجود خطاهای نحوی در قرآن کریم، یکی از آن نمونه هاست که از طرف قرآن پژوهان مسلمان با پاسخ های دقیق، عالمانه و عمیق مواجه شده است؛ چرا که خود آنان در کتاب های تفسری خود، به موارد مذکور به عنوان «شبهه» اشاره نموده و پاسخ داده اند. نوشتار حاضر، با شیوه توصیفی و تحلیلی تلاش نموده است با پاسخ های قاطع و مستدل، واهی بودن ادعاهای آنان را آشکار می نماید.

  کلیدواژگان: قرآن، قواعد عربی، مستشرقان، مفسرین و خطاهای نحوی
 • احترام رستمی* صفحات 115-131

  یکی از جنبه های رفتار حکومتی پیامبر چگونگی تعامل آن حضرت با اسیران است. با بررسی آثار تفسیری دانش مندان اهل سنت و نیز خاورشناسان در موضوع شخصیت پیامبر دیدگاه هایی قابل استخراج است که مقایسه هم سویی آن می تواند ارزیابی و تکمیل اندیشه های تفسیری را تسهیل و تسریع نماید. بدین ترتیب دیدگاه نقد پذیر از ریشه بازشناسی و برطرف می گردد. بین دو مجموعه تفاسیر علمای اهل سنت و به طور خاص مقالات دائره المعارف قرآن لایدن هماهنگی معناداری قابل مشاهده است. پرسش اصلی عبارت است از این که هم آوایی دیدگاه های نقد پذیر مستشرقان و منابع تفسیری اهل سنت در مورد پیامبر در زمینه رفتار با اسیران در چه جنبه هایی است ؟ در پاسخ به آن روش توصیف، تحلیل و نقد تاریخی، نیز روش های تفسیری و حدیثی به کار رفته است. یافته های پژوهش عبارت است از این که نقل های تفسیری متناسب با مبانی کلامی و فقهی برخی فرق اهل سنت و روایات ضعیف زمینه ساز اظهار نظرهای ناصواب مستشرقان در مورد پیامبر می شود. غفلت از منابع و آموزه های اهل بیت نیز، لغزش هایی در ترسیم شخصیت پیامبر در مداخل دائره المعارف به وجود آورده است.

  کلیدواژگان: اسیران، هم آوایی مستشرقان با اهل سنت، دیدگاه های نقد پذیر، تفاسیر اهل سنت، دائره المعارف قرآن، پیامبر اکرم
 • محمود کریمی*، امیرحسین فراستی صفحات 133-156

  نوشتار حاضر به تحلیل و نقد مدخل «جزیه» (poll tax) اثر خاورشناس آمریکایی پل هک در دایره المعارف قرآن لیدن می پردازد. نویسنده ابعاد جزیه از قبیل خاستگاه، پرداخت کنندگان، مصادیق و شان نزول آیه جزیه و هدف از تشریع آن را مورد بررسی قرار داده است. این موضوع، از نظر فقهی حقوقی حائز اهمیت است. به تلاش قابل تقدیر مولف و مطالب ارزنده‎اش در مقاله مذکور، بر نوشتار او نقدهایی نیز وارد است. وی خاستگاه جزیه را خارج از اسلام دانسته و فلسفه تشریع آن را یک بار جایگزین خسارت مالی ناشی از اخراج مشرکین از مکه، و بار دیگر نشانه کرنش مقابل حکام، و نهایتا آن را نوعی مالیات برای حفظ خطوط اعتقادی اسلام می داند. او هم چنین نابسامانی پدیدآمده در مشمولین حکم جزیه به سبب رفتار یکی از خلفا را تغییر حکم اسلام پس از رحلت پیامبر اکرم در امر جزیه خوانده است. به دلیل ضرورت پاسخ به شبهات مستشرقان در زمینه احکام اقتصادی اسلام و بصیرت افزایی مسلمانان در برابر این شبهه ها، پژوهش پیش رو انجام شده است. در نقد مطالب این مدخل، با استدلال به آرای علمای مسلمان و به ویژه بزرگان شیعه و نیز صاحب نظران در عرصه اقتصاد اسلامی که از دید مولف مغفول مانده است به نقد دعاوی پل هک قلم زده شد و نیز موضوع جزیه در عصر حاضر که وی از قلم انداخته بود، مورد اهتمام نگارندگان این سطور قرار گرفت.

  کلیدواژگان: قرآن و مستشرقان، جزیه پیش از اسلام، جزیه در عصر حاضر، شان نزول آیه جزیه، فلسفه تشریع جزیه
 • محمد علی همتی*، محمد کاظم شاکر، راضیه تبریزی زاده صفحات 157-178

  واژه شناسان مسلمان، واژه قرآن را عربی اصیل می دانند و به معنای «قرائت»، «تلاوت» و «خواندن» دانسته اند. برخی از خاورشناسان، این واژه را واژه ای غیر عربی و اصل آن را «قریانا» در زبان سریانی آرامی دانسته، ضمن آن که معانی «قرائت»، «تلاوت» و «خواندن» که مسلمانان در معنای این واژه آورده اند را تصدیق کرده اند، برداشت های متفاوتی از این معانی داشته اند. کریستف لوکزنبرگ، نویسنده کتاب «قرائت سریانی آرامی از قرآن»، بر این نظر است که قریانا به گزیده هایی از نوشتارها اطلاق می شده که در مراسم عبادی خوانده می شده است؛ به نظر وی، مطابق خود قرآن، منبع این گزیده ها «کتاب مقدس» بوده است. در این نوشتار، واژه «قرآن» با استفاده از زبان شناسی تاریخی تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه های این نویسنده مورد نقد قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: خاورشناسان، کریستف لوکزنبرگ، واژه قریانا، واژه قرآن
 • صمد اسمی قیه باشی*، علی تقی زاده صفحات 179-208

  مسئله نسخ یکی از مسائل علوم قرآنی است که در فهم احکام آیات قرآن نقش به سزایی دارد و از دیرباز مورد توجه قرآن پژوهان و مفسران بوده است. جان برتن نویسنده مقاله «نسخ» در دایره المعارف قرآن لایدن، سعی دارد با استناد به احادیث ساختگی، اسراییلیات و دیدگاه سطحی برخی نویسندگان از «نسخ»به عنوان دو مقوله بر علیه دین مبین اسلام استفاده نماید: 1. وقوع تحریف در قرآن؛ 2. وقوع تعارض و تناقض در میان آیات قرآن. از این دو مقوله نیز غیرالهی و غیر وحیانی بودن قرآن را نتیجه گیری نماید. هرچند که او به انواع نسخ تصریح نکرده است، اما طبق مثال هایی که ارائه می نماید، مدعی وقوع همه انواع نسخ در قرآن است. در این نگاشته پس از ترجمه فرازهایی از آن، ادعاهای وی مورد بررسی و نقد قرار گرفته که عدم مراجعه به منابع معتبر و دیدگاه اندیشمندان مکتب اهل بیت، پیش فرض های نادرست تفسیری به ویژه در آیات مرتبط با نسخ، استمداد از منابع جعلی و ساختگی، عدم آگاهی لازم و کافی از برخی مباحث علوم قرآنی از اشکالات عمده وی می باشد.

  کلیدواژگان: نسخ، قرآن، مستشرقان، جان برتن، دایره المعارف قرآن لایدن
 • سیدمحمدرضا حسینی نیا*، نجمیه گراوند صفحات 209-225

  اگرچه شناخت سندی قرآن کریم؛ از جمله شناخت هایی است که دلائل، قرائن، شواهد و مستندات کافی برای اثبات آن ارائه گردیده است؛ اما برخی از مستشرقین چون نتوانسته اند و یا نخواسته اند به این محکمات دست پیدا کنند، بر این پندارند که پس از رحلت رسول اکرم، قرآن کریم مورد تحریف قرار گرفته است. این پژوهش ضمن ارائه دیدگاه رژی بلاشر؛ مستشرق فرانسوی، درباره تحریف به نقصان در قرآن کریم، شواهدی که سبب پذیرش این نظریه از سوی ایشان گردیده است، را مورد واکاوی قرار داده و با بررسی تاریخی پیدایش پنداشته های وی، با ارائه دلایل مستند، شواهد محکم، قرائن مکتوب و روایات صحیح، عدم صحت ادعای ایشان را تبیین نموده است. روش تحقیق این پژوهش، اسنادی و تاریخی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بلاشر دیدگاه خود در این زمینه را بیشتر با اظهار شگفتی تبیین می نماید و از ارائه دلایل مستند و بیان قاطع خودداری کرده و شواهد شگفتی هایش نیز دسته ای از روایات ضعیف و غیر قابل استناد است که بیش تر از سوی منابع اهل سنت وارد شده است.

  کلیدواژگان: مستشرقان، رژی بلاشر، تحریف به نقصان
 • ایثار حسین شاه*، محمدحسن زمانی صفحات 227-250

  مطالعات قرآنی غربیان در طول تاریخ خود براثر عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی و مذهبی تغییر رویکردی و انگیزه ای داشتند. بررسی تاریخی تغییر و تحول رویکردها و عوامل آن که تاثیر زیادی بر فهم و درک صحیح و بیشتر از سیر تطور مطالعات اسلامی و قرآنی غربیان دارد، در پژوهش دانش مندان اسلامی مورد غفلت قرار گرفته است. نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای در صدد بیان سیر تاریخی تغییر و تحول رویکردها در مطالعات دوره های مختلف تاریخی غربیان و مهم ترین عوامل آن می باشد.نوشتار حاضر تغییرات رویکردی مطالعات قرآنی غربیان را در دوره های شش گانه تاریخی مورد بررسی قرار داده و مهم ترین رویکردهای هر دوره را با ذکر عوامل پیدایش و تغییر آن، بیان نموده است و به این نتیجه رسیده است که رویکرد غالبی مطالعات مذکور از آغاز قرن هفتم تا قرن هفدهم میلادی براثر عوامل مختلف مذهبی هم چون تعصب و استقلال مطالعاتی کلیسا، سیاسی مانند تهدید امپراطوری عثمانی، شکست در جنگ های صلیبی و فرهنگی هم چون کم آگاهی از اسلام و قرآن و عدم توسعه فکری، به شدت جدلی و انتقادی بودند که با تغییر شکل های خود از انتقادات عمومی و کلی به تخصصی، اصالت انتقادی خود را حفظ کرده اند، اما رویکرد غالبی مطالعات قرآنی آن ها از قرن هجدهم به بعد براثر عواملی برخلاف عوامل پیشین، علمی و ملائم گشته و تا هنوز اصالت علمی خود را جز در دوره کوتاه نیمه اول قرن نوزدهم میلادی که براثر غلبه رویکرد استعماری کم رنگ شده بود حفظ کرده است.

  کلیدواژگان: مطالعات قرآنی، تغییر و تحول رویکردها، غربیان، عوامل
|
 • Bagher Riahi Mehr *, Seyed Ahmad Mir Khalili Pages 9-31
  One of the doubts raised about the Qur'an is the distortion of this divine scripture. This issue has generally been raised by some Muslim scholars since the eleventh century and has been fueled by Eastern scholars. It seems that the origin of this suspicion is the weak traditions found in some Shiite and Sunni hadith books.
  This article, which is the most recent research in this field, has used the analytical-descriptive and critical approach of Orientalists to explain and review the claims of Qur'an distortions, relying on Ayatollah Fazel Lankrani's point of views. A review of the historical data sets and the existing knowledge shows that a group of orientalists such as Noldke, Goldsiehr and Bull have accused the Shiites of distorting the Quran. But it is clear that these traditions cannot be a documented reason for theory of distorting the Quran, while the vast majority of them were fabricated. Ayatollah Fazel Lankarani believes that the verses of the Qur'an have maintained their alignment with the existing scripture, so there is no obstacle to relying on divine revelations.
  Keywords: The Holy Qur&#039, an, Doubts of the Distortion, Narrations of the Distortion, Ayatollah Sheikh Mohammed Fazel Lankarani, Orientalists
 • Nafise Amiri Dumari *, Muhsen Ghamarzadeh Pages 33-46

  Through a careful look at in the works of Western Qur'anic scholars, we see differences in their views, largely due to differences in their specific principles and presumptions. In evaluating the views of the Orientalists, one must first analyze their thought foundations before critiquing the results. This is an underlying and academic measure in Western Qur'anic research that has not been addressed. James Bellamey is a revisionist scholar who introduced "Critique of the Text of the Qur'an" as a Bible-based approach, identifying errors in the writing of the Qur'an and correcting the vocabulary and replacing it with new words. In the following article, after explaining the fundamentals of the method of criticizing the text of the Qur'an by this Western Qur'anic scholar, these principles and assumptions are evaluated based on Ayatollah Fazel Lankrani's viewes. From the reviews made over James Bellamy's works, his view is based on two points: "the occurrence of an error in the Qur'an and the necessity of correcting those errors" and "the authenticity of the written text of the Qur'an". James Bellamy's foundations can be firmly criticized based on the oral narattion of the Qur'an, since the transmission of the Qur'an was based on oral narattion rather than written text. The method of this paper is descriptive-analytical.

  Keywords: Quranic Text Criticism, Writing Error in the Quran, Correction of the Quran, Ayatollah Fazel Lankarani, James Bellamy
 • Mohammad Ali Rezaee Isfahani, Mohammadali Reyhaninia * Pages 47-59

  This study introduces and criticizes the article of Ali bin Abi Talibah from the encyclopedia of the Holy Quran by Oliver Leaman. The author of the paper, the translation of the cited article, and the strengths and weaknesses of the article are reviewed. The research method is analytical - descriptive using library resources.The author of this article, although is not a Muslim, specializes in the field of research and is familiar with some of the views of Shiites, Sunnis and Sufis about Imam Ali (a.s), avoiding unilateralism, narrates many of the virtues of Imam Ali (a.s). The most important drawbacks of this entry are the following: Incompleteness; although the relation between Imam Ali (a.s) and the Qur'an is partially mentioned, but the relation of the Qur'an to Imam Ali is not clear at all; the difference among the scriptures while the principle of the Qur'an is unified and there is not a dispute about it; It is said that the Quran has been compiled after the Prophet, but there are two different views among the Shiite scholars; and lacking complete documentation is another drawback of this entry; the sources cited in this article are all references of Ismailis and Sunnis while non of the twelve Shiite sources has been referred to.

  Keywords: Article about Ali bin Abi Talibah, Arzina R. Lalani, Encyclopedia of the Holy Quran, Oliver Leaman, Criticism
 • Hussain Alavi Mehr, Abdulqadir Muhammad Bello * Pages 61-74

  This study reviews and critiques the "Revelation" entry of Professor Oliver Leaman's edited Quranic Encyclopedia written by Dr. Abdullah Saeed. The present research, after a brief introduction to the Quranic Encyclopedia of Oliver Leaman as the writer of the "Revelation" entry, presents a brief report on the translation of the text and then reviews it for rational, narrative, and historical reasons.The review shows that this entry is appreciated, although it is an attempt to convey the phenomenon of revelation to the addressee and to mention important and detailed material related to that

  discussion

  the fluency of the language, documentation of datas and logical structure of the article. However, in many ways, such as the lack of a comprehensive definition, the claim of resemblance of the poem to the revelation, the lack of determination of the meanings of the Holy Scripture, the complete reliance on the Sunni scholars' opinions in this discussion, and the exclusively consideration of the Qur'anic language into the common sense, are some of its shortcomings.

  Keywords: Article of Revelation, the Holy Quran, Encyclopedia of Oliver Leaman, Abdullah Saeed, Orientalists, Criticism
 • Muhammad Javad Eskandarloo, Ahmad Assadi * Pages 75-92

  Massimo Campanini is a contemporary Islamologist who has been active in the study of Quranic verses, contemporary Muslim interpretations, Islamic philosophy, and Islamic government, and his work has translated from Italian into various Western languages ​​and has had a great impact on Western scholarly societies. One of his most prolific works is “The Quran: the Basics”, which covers a wide range of his views on Quranic words, Quranic sciences, Islamic history and the itrerpretation of Quran.This article only deals with his views on some of the words of the Qur'an and critiques his views in the aforementioned areas. This research has been formulated with a critical analytical approach using concise references and the latest written research in scientific research books and articles. The research method in the process of criticism, considering Campanini’s extrinsic view and the absence of Islamic beliefs, is a method of rational-historical analysis using Shiite theological, interpretive and general Quranic sciences and scientific-critical method. An analysis is made of the author's comments.This essay, with his criticism of some Quranic words based on the above book, concludes that Campanini, in spite of ignoring other orientalists’ sources and his personal presumptions, as well as disregarding Shi'ite sources and principles of interpretation and Esoteric interpretation of the Quran, confused these two concepts, as well as misundrestanding  the meaning of verse of al-Noor, the quality of the Prophet's recitation in the Cave of Hira, the meaning of the word “mutashabeh” and the example of wise people named “rasikhun’a fi’l ilm”.

  Keywords: Massimo Campanini, Quranic Foundations, Orientalist Quranic Studies, Verse of al-Noor
 • Mohammad Amini Pages 93-114

  Throughout their orientalistic history, European Qur'anic researchers have tried in many ways to distort the Muslim scripture. Some of them are sowing doubts about the history of the Holy Quran, the content, the language of the Holy Qur'an, as well as the doubts to the basics and foundations of the Holy Quran. Likewise, claiming syntactic errors of the Quran is another suspicion. In fact, they are trying to undermine supposedly the form and content superiority of the Qur'an over the scriptures of the Torah and the Bible by casting doubt on the Quranic revelation, the Prophet's prophecy, the preservation of the Qur'an, and finally by denying the miracle of the Qur'an. The claim of syntactic errors in the Holy Qur'an is one of those instances that Muslim scholars have come up with precise, wise and profound answers because they themselves refer to these as "doubts" in their commentary books and reply have given.The present paper has attempted in a descriptive and analytical manner with concise and decisive responses to reveal the hollowness of their allegations.

  Keywords: Quran, Arabic rules, Orientalists, Commentators, Syntactic Errors
 • Ehteram Rostami * Pages 115-131

  One aspect of the Prophet's governmental behavior is how the Prophet (s.a.a) interacted with the captives. By examining the interpretative works of Sunni scholars and Orientalists on the subject of the Prophet's personality, one can extract certain views that can be compared harmonically to facilitate the evaluation and completion of interpretative ideas. In this way, the criticable perspective will be recognized and removed. Significant co-ordination is visible between the two collections of Sunni scholars' interpretations, and in particular the Qur'anic Encyclopedia of Leiden. The main question is, what are the aspects of the co-ordination between Orientalists’ criticable views and Sunni interpretative sources about the Prophet's treatment of the captives? In response to that, the method of description, analysis, and criticism, and also narrative and interpretive methods have been applied.The findings of the study suggest that interpretative quotations, in line with the theological and jurisprudential foundations of some Sunnis and the weak traditions are the sorce of orientalists’ inappropriate comments about the Prophet (p.b.u.h). Neglecting the sources and teachings of the Ahlul-Bayt (a.s) also has created slips in the portrait of the Prophet in the encyclopedia's articles.

  Keywords: Captives, Co-ordination between Sunni Scholars, Orientalists, Criticabale Views, Sunni Interpretations, Quranic Encyclopedia, Prophet of Islam
 • Mahmoud Karimi *, Amirhosein Farasaty Pages 133-156

  The present study analyzes and criticizes the article of jizyah (poll tax) by Paul Hack, an American orientalist in the Leiden’s Quranic Encyclopedia. The author has examined the dimensions of jizyah such as origin, payers, instances and the reason of revelation of the jizya verse and its purpose. This is a matter of jurisprudence.  In spite of the author's commendable report and valuable material in the above article, his writing has also been criticized. He views Jizi's origin outside of Islam, and his philosophy of legislation as one of the substitutes for the financial loss caused by the expulsion of the polytheists from Mecca, and once again a sign of obeisance to the rulers, and ultimately a tax on the preservation of the Islamic faith. He has also called the turmoil in the cases liable to the jizya due to the behavior of one of the caliphs a change in the Islamic rule after the desease of the Prophet (peace be upon him).Due to the necessity of responding to the doubts of the Orientalists regarding the economic precepts of Islam and the insight of Muslims against these doubts, further research has been carried out. In criticizing the contents of this entry, Hack’s claim was criticized about the issue of jizyah in the present day, arguing for the views of Muslim scholars, especially Shiite elders, as well as scholars in the field of Islamic economics, which the author has overlooked.

  Keywords: Qur'an, Orientalism, Pre-Islamic Jizyah, Jizyah in the Present Times, The Reason of Revelation of the Jizyah Verse, the wisdom of Jizyah legislation
 • Mohammadali Hemmati *, Mohammad Kazem Shaker, Raziyeh Tabriizizadeh Pages 157-178

  Muslim lexicographers refer to the word Qur'an as authentic Arabic, meaning "reading", "recitation" [deriven from "qiraat"]. Some Eastern scholars have termed the word non-Arabic and its origin as "Qurayana" in Syriac-Aramaic language. While acknowledging the meanings of "reading", "recitation" that Muslims have taken to mean it,  they have had different interpretations of these meanings. Christopher Luxenberg, author of the book "Syriac-Aramaic Reading of the Qur'an," argues that the Quriana refers to excerpts from texts read in worship. According to him due to the Qur'an itself, the source of these excerpts has been the Holy Book [Bible]. In this article, the term "Qur'an" has been examined using historical-comparative linguistics and the author's views have been criticized.

  Keywords: Orientalists, Christopher Luxemburg, the word Quriana, the word Quran
 • Samad Esmiqayehbashi *, Ali Taghizadeh Pages 179-208

  The issue of abrogation [naskh] is one of the questions of the Quranic sciences which plays an important role in understanding the laws of the Qur'anic verses and has long been the focus of Quranic scholars and commentators. John Burton, the author of the article in the Qur'an Encyclopedia of Leiden, tries to use abrogation as two reasons against Islam religion by reference to the fabricated traditions, narratons of Israiliyyat and superficial views:  1- Distortion in the Qur'an 2- Contradiction between the verses of the Qur'an. From these two reasons, he concludes that the Qur'an is non-divine and non-revelational. Although he did not specify the types of abrogation, he claims the occurance of all kinds of abrogation in the Quran according to the examples he provides. In this study, after translating the passages from it, his claims have been criticized for failing to refer to the authoritative sources and views of the scholars of the Prophet’s Hausehold’s school of tought and misinterpreted assumptions, especially in the abrogation-related verses (literal and idiomatic meaning). It is one of his major drawbacks, the use of fake and fabricated sources, the lack of sufficient knowledge of some of the topics of the Qur'anic sciences (takhsis al-aam and taq’yid al-itlaq, etc.)

  Keywords: Abrogation_Quran_Orientalists_John Burton_Encyclopedia of Quran - edited in Leiden -
 • Seyed Mohammad Reza Hosseini Nia *, Nagmiye Gharavand Pages 209-225

  Although the documentative knowledge of the Holy Qur'an is one of those that has provided sufficient evidence, cpntextual evidence, and testimonies to support it, some scholars have failed to or did not want to reach these arguments. So, they assumed that the Holy Quran was distorted after the death of the Prophet (p.b.h).This research, while presenting the view of French Orientalist Régis Blachère regarding distortion in the Holy Qur'an, analyzes the evidence that led him to accept this theory, and provides historical evidence by examining the historical origins of his ideas. Eventually, firm evidence, written testimonies, and correct narratives have proved his claim incorrect.Research Methodology in this research is historical and documentary. The findings of this study show that Blachère expresses his views in this regard more astonishingly, refusing to provide documentary reasons and decisive expression, and the evidence of his wonders is a series of weak and untrustworthy narratives that most came from Sunni sources.

  Keywords: Orientalists, Régis Blachère, Distortion due to shortage
 • Easar Hussain Shah *, Muhammad Hasan Zamani Pages 227-250

  Throughout their history, Western Qur'anic studies have been motivated by a variety of cultural, political, and religious factors. The historical study of the change and evolution of approaches and its factors, which has a great impact on comprehension and better understanding the course of Western Islamic and Qur'anic studies, which have been neglected in the research of Islamic scholars. This article aims to explain the historical evolution of approaches in the study of different historical periods of Westerners and its most important factors, using library research method.The present article examines the changes in the approach of Western Qur'anic studies in the six historical periods and has highlighted the most important approaches of each period with the factors of its emergence and change and has concluded that the dominant approach of these studies since the beginning of the seventhe until the seventeenth centuries, due to various religious factors, such as the fanaticism and independence of church studies, such as the threat of the Ottoman Empire, defeat in the crusades and cultural wars, such as the lack of knowledge of Islam and the Koran and the lack of intellectual development, were highly controversial and critical. Then their forms of general criticism were changed into the specialized one, preserving the early content of their criticism. However, the dominant approach of their Qur'anic studies since the eighteenth century has been influenced by factors contrary to earlier, scientific, and linguistic factors, and still retains their scientific authenticity except in the brief period of the first half of the nineteenth century which was diminished by the prevailing colonial approach.

  Keywords: Quranic Studies, Evolution of Approaches, Westerners, Factors