فهرست مطالب

مدیریت ارتقای سلامت - سال هشتم شماره 6 (پیاپی 40، آذر و دی 1398)
 • سال هشتم شماره 6 (پیاپی 40، آذر و دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عیسی برقی، جواد مبهوتی دیزجیکان* صفحات 1-10
  مقدمه

  آموزش بهداشت و سلامت و توسعه فرهنگ بهداشتی دانش آموزان اهمیت بسیاری دارد و یک برنامه منسجم و کامل در این حوزه ضرورت دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین محتوای کتب درسی پایه سوم ابتدایی بر اساس میزان توجه به مولفه های نظام سلامت انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش همه کتاب های پایه سوم ابتدایی سال تحصیلی 1396 1395 (6 جلد کتاب) بود که شامل عنوان های فارسی، علوم، هدیه های آسمانی، قرآن، ریاضی و تعلیمات اجتماعی می شود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری است. ابزار پژوهش "آنتروپی شانون" (Shanon Entropy) بود. روایی محتوایی این پژوهش نیز توسط 10 نفر از متخصصان علوم تربیتی و 5 نفر از متخصصان علوم پزشکی تایید شد. ابتدا میزان فراوانی مولفه ها در هر صفحه کتاب مشخص شد. سپس با استفاده از نرم افزار "آنتروپی شانون" بار اطلاعاتی هر نشانگر و درجه اهمیت آن نسبت به سایر مولفه ها محاسبه شد.

  یافته ها

   بیشترین توجه از بین تمام مولفه های آموزش سلامت مربوط به مولفه سلامت روانی با 645 مورد و کمترین توجه به مولفه معلولیت با 13 فراوانی می باشد. در میان خرده شاخص ها بیشترین مقدار ضریب اهمیت مربوط به حرکات اصلاحی، مواد نیروزا و بهداشت و تغذیه ورزشی با مقدار 037/0 و مولفه های مبارزه با بندپایان و جوندگان، مراقبت های دوران بارداری، اعتیاد، مواد مخدر و انواع آن، اثرات سیگار در بدن، ایدز و آشنایی با بیماری ها با مقدار صفر دارای کمترین اهمیت می باشند.

  نتیجه گیری

   هر یک از شاخص های مولفه های مذکور به صورت متوازن موردتوجه قرار نگرفته و کتاب های درسی به یک نسبت مولفه های آموزش سلامت را پوشش نداده اند. لذا پیشنهاد می شود که مولفان کتاب های درسی، در ویرایش های بعدی به این امر توجه لازم را داشته باشند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب های درسی، آموزش سلامت
 • سید آرمان حسینی زرویجانی، لادن فتاح مقدم*، سمانه پارچه بافیه صفحات 11-17
  مقدمه

  بخش های روانپزشکی یکی از مراکز تنش آور در مراکز آموزشی درمانی به شمار می روند و پرستاری در آن بخش ها جزء مشاغل پر تنش محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین همبستگی تنش ادراک شده با انعطاف پذیری روانشناختی پرستاران بخش های روانپزشکی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی تهران بود.

  روش کار

  این پژوهش به صورت توصیفی-همبستگی است. جامعه پژوهش پرستاران مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی تهران در سال 1397 بود. نمونه شامل 140 نفر از پرستاران بخش های روانپزشکی رازی تهران بود که به صورت تصادفی از تمام بخش های بیمارستان انتخاب شدند. از پرسشنامه های جمعیت شناختی، مقیاس تنش ادراک شده "Perceived Stress Scale" و "پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه دوم "Acceptance and Action Questionnaire - II" جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمرات پرستاران در مولفه تنش ادراک شده 77/5 ±12/22 و در مولفه انعطاف پذیری روانشناختی 88/8±65/49 به دست آمد، همبستگی بین تنش ادراک شده و انعطاف پذیری روانشناختی معکوس و معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  افزایش تنش ادارک شده با کاهش انعطاف پذیری روانشناختی همبستگی دارد. راهکارهای افزایش انعطاف پذیری روانشناختی برای کاهش تنش ادراک شده پرستاران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تنش ادراک شده، انعطاف پذیری روانشناختی، روانپرستار
 • فاطمه هزاوه ای، سمیه رباط میلی* صفحات 18-29
  مقدمه

  اختلال اضطراب اجتماعی به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی عبارت از ترس شدید و دائمی از موقعیت هایی است که فرد در جمع دیگران قرار می گیرد یا باید در حضور آن ها کاری انجام دهد. مطالعه حاضر باهدف تعیین اثر "درمان پذیرش و تعهد" بر انعطاف پذیری روان شناختی و بازداری رفتاری نوجوانان دارای اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان مراجعه کننده به کلینیک های سطح شهر تهران در سال 1397 بود. نمونه پژوهش نیز 30 نفر از نوجوانان مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به کلینیک های شهر تهران دارای ملاک های ورود به پژوهش بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به روش انتصاب تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) اختصاص یافتند. ابزار پژوهش شامل" پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم" (Acceptance and Action Questionnaire-II) و "مقیاس سیستم های بازداری/ فعال ساز رفتاری" (Behavioral Activation System/Behavioral Inhibition System Scale) بود. روایی محتوایی و صوری و پاپایی ابزارها (به روش آلفای کرونباخ) ارزیابی شد. بسته "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" در 8 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه مداخله اجرا گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری اس پی اس اس نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها

  "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" در مرحله پس آزمون و پیگیری به طور معنی داری موجب بهبود انعطاف پذیری روان شناختی و کاهش بازداری رفتاری نوجوانان مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردید (001/0>P). این نتایج در پیگیری یک ماهه نیز پایدار بود.

  نتیجه گیری

   با توجه به اثرگذاری مطلوب "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" بر انعطاف پذیری روان شناختی و کاهش بازداری رفتاری نوجوانان مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعی، پیشنهاد می شود از این رویکرد درمانی در پیشگیری و درمان مشکلات روانی و رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی استفاده شود.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، انعطاف پذیری روان شناختی، بازداری رفتاری، اضطراب اجتماعی
 • سعید توکلیان، آصف کریمی*، حمیدرضا یزدانی، محمود احمدپور داریانی صفحات 30-38
  مقدمه

  کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور که نانوپزشکی یکی از مهم ترین آن ها می باشد یکی از عوامل رشد سریع اقتصادی بوده اما خصوصیات ویژه آن ها، چالش هایی را برای نوآوری و بقا به همراه داشته است. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور فعال در نانوپزشکی می باشد.

  روش کار

  این پژوهش به روش کیفی، با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد و بوسیله نمونه گیری نظری با 12 نفر از خبرگان انجام شد. داده ها بوسیله مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته جمع آوری و از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل گردید.

  یافته ها

   الگوی گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور در 6 مقوله اصلی، 19 مقوله فرعی و 84 مفهوم تدوین شد.

  نتیجه گیری

   الگوی نهایی بیانگر فراهم آوردن زمینه و پیاده سازی راهبردهای گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور می باشد. پیشنهاد می شود سازمان های فوق که شرایط علی الگو را دارند، با فراهم آوردن بستر ذکر شده باعث توسعه گرایش کارآفرینانه در سازمان خود شوند تا از اجرای راهبردهای آن بتوانند از پیامدهای آن بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: گرایش کارآفرینانه، فناوری، کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور، نانوپزشکی، داده بنیاد
 • مهتاب مروجی، محمد حاتمی*، مروارید احدی، محمدرضا صیرفی، حسین چیتی صفحات 39-47
  مقدمه

  بیماری دیابت به عنوان یک چالش مهم بهداشتی مطرح است که به طور گسترده زندگی مبتلایان را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر مصاحبه انگیزشی گروهی بر رضایت درمانی و تبعیت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر، به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و با گروه کنترل بود.  جامعه پژوهش بیماران مبتلا به دیابت بودند که به درمانگاه غدد مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک بیمارستان ولی عصر شهر زنجان و مراکز سرپایی ارائه خدمات به بیماران مبتلا به دیابت در شهر زنجان در سال 1398 مراجعه کرده بودند. 30 بیمار مبتلا به دیابت نوع یک به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و بطور تصادفی ساده در دو گروه 15نفر در گروه آزمایش و  گروه کنترل قرار گرفتند.. ابزارها عبارت بودند از پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه رضایت از درمان دیابت" (DTSQ: Diabètes Trématent Satisfaction Questionnaire) و "پرسشنامه تبعیت از در درمان بیماران با بیماری مزمن" (Adherence Questionnaire in Patients with Chronic Disease) روایی و پاپایی ابزار ها در مطالعات قبلی تایید شده است. مداخله به روش مصاحبه انگیزشی گروهی در طول چهار جلسه درمانی 90 دقیقه ای به صورت هفتگی در گروه آزمایش انجام شد. در دو مرحله قبل و بعد از مداخله پرسشنامه ها توسط  بیماران تکمیل شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 25 تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین تبعیت از درمان در گروه آزمایش درپیش آزمون (20/90) و در پس آزمون (97/132) بوده است. میانگین تبعیت از درمان در گروه کنترل درپیش ازمون (40/75) و در پس آزمون (07/91) بوده است. مقایسه میانگین رضایت از درمان در گروه ازمایش درپیش ازمون (33/14) و در پس آزمون (60/27) و در گروه کنترل در پیش آزمون (87/14)  و در پس ازمون (40/15) بوده است. در تمامی متغیرهای پژوهش، بعد از کنترل نمرات پیش ازمون ان متغیر، مداخله اثر معنی داری بر نمرات پس ازمون داشته است (05/0 > P-value). اثر مداخله برای رضایت از درمان 86/0 و برای تبعیت از درمان 58/0 بود.

  نتیجه گیری

   مصاحبه انگیزشی گروهی یک روش مداخله برای ایجاد تغییرات رفتاری مثبت  در جهت کنترل بهتر بیماری دیابت است. لذا پیشنهاد می شود کارکنان بهداشت و درمان و نیز روانشناسان در ارایه خدمات به بیماران از روش مصاحبه انگیزشی گروهی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی گروهی، رضایت درمانی، تبعیت درمانی، دیابت نوع یک
 • نوشین تاجیک، فرح لطفی کاشانی* صفحات 48-56
  مقدمه

  چاقی پدیده ای رو به رشد است که با عوامل روان شناختی و هیجانی ارتباط دارد. هدف از این پژوهش، تعیین همبستگی نگرش به خوردن با سبک های تنظیم شناختی هیجان، حساسیت اضطرابی و سبک دلبستگی در زنان مبتلا به چاقی بود.

  روش کار

  این پژوهش به روش توصیفی - همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی زنان مبتلا به چاقی مراجعه کننده به یک کلینیک تخصصی لاغری در تهران در بهار 1397 تشکیل می دهند که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 200 زن مبتلا به چاقی (30BMI≥)، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، "آزمون نگرش خوردن "(EAT-26: Eating Attitude Test)، "شاخص حساسیت اضطرابی"(ASI: Anxiety Sensitivity Index)، "پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان"(CERQ: Cognitive Emotion Regulation Questionnaire) و "پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان"(AAQ: Adult Attachment Questionnaire) بودند. تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 صورت گرفت.

  یافته ها

   بین سبک های تنظیم شناختی هیجان، حساسیت اضطرابی و سبک دلبستگی با نگرش به خوردن در زنان مبتلا به چاقی، همبستگی معناداری وجود دارد (05/0≥P). با افزایش حساسیت اضطرابی، سبک های منفی تنظیم شناختی هیجان و دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا)، نمره نگرش به خوردن نیز افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

   سبک های تنظیم شناختی هیجان، حساسیت اضطرابی و سبک دلبستگی با نگرش به خوردن در زنان مبتلا به چاقی همبستگی داشتند؛ لذا توجه به عوامل روان شناختی در پیشگیری از خوردن های هیجانی و درمان چاقی، جهت ارتقای سلامت این افراد توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: نگرش به خوردن، سبک های تنظیم شناختی هیجان، حساسیت اضطرابی، سبک دلبستگی، چاقی
 • غلامرضا توشمالی، خلیل علی محمدزاده*، علی ماهر، سیدمجتبی حسینی، محمدکریم بهادری صفحات 57-66
  مقدمه

  تحول در دانشگاه ها یک ضرورت در مسیر توسعه جوامع است. با توجه به تعداد بالای دانشجویان و لزوم چاره اندیشی برای تسهیل شرایط اشتغال انان، این مطالعه با هدف طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین در دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسلامی انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش به روش ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در بخش کیفی 10 نفر از خبرگان متخصص و فعال در حوزه کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسلامی در مصاحبه های نیمه ساختار یافته شرکت نمودند. جهت تحلیل مصاحبه های نیمه ساختار یافته روش تحلیل محتوا بکار گرفته شد. سپس، با نرم افزار Maxqda مفاهیم از مصاحبه ها استخراج ومتغیرهای اصلی و فرعی به دست آمد. در بخش کمی پس از استخراج متغیرهای نهایی از تحلیل کیفی مصاحبه ها، جهت نظرسنجی متغیرهای شناسایی شده و انتخاب متغیرهای نهایی از روش دلفی فازی استفاده گردید. بدین منظور به هرده نفر از خبرگان به طور محرمانه "پرسشنامه دلفی فازی"(Fuzzy Delphi Questionnaire) شامل معیارهای موردنظر ارسال شد. معیارهایی که میانگین نمره آن ها کمتر از 7 بود، حذف شدند. محاسبات روش دلفی فازی با کدنویسی در محیطMatlab  صورت گرفت.

  یافته ها

   با توجه به دیدگاه خبرگان، الگوی دانشگاه کارآفرینی دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسلامی با 2 متغیر اصلی شامل عوامل نرم افزاری (شامل 6 متغیر فرعی) و عامل سخت افزاری (شامل 6 متغیر فرعی) طراحی شد.

  نتیجه گیری

  الگوی دانشگاه کارآفرینی دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسلامی با 2 متغیر اصلی شامل عوامل نرم افزاری و عامل سخت افزاری طراحی شد. لذا پیشنهاد می شود از این الگو در راستای فراهم نمودن زیرساخت های لازم جهت کارافرینی دانشگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، دانشگاه ها، اشتغال، علوم پزشکی
 • راضیه مقدم، جمال الدین طبیبی*، لیلا ریاحی، کامران حاجی نبی صفحات 67-75
  مقدمه

  دوره نوجوانی در واقع مرحله گذار از دوره کودکی به بزرگسالی و جوانی است. وسلامت نوجوانان و جوانان، با توجه به اینکه درصد زیادی از جمعیت هر کشور را تشکیل می دهنداز اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت سلامت نوجوانان و جوانان در ایران و چند کشور منتخب می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه تطبیقی از نوع مروری نظام مند، کلیه مقالات چاپ شده در طول دودهه گذشته (1381-1398)، (2019-2000) به دو زبان فارسی و انگلیسی در زمینه سلامت نوجوانان و جوانان 10 -24 سال، در ایران و کشورهای منتخب، بر اساس شاخص های کلان سلامت مورد بررسی قرار گرفتند. این اطلاعات از طریق پایگاه علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران (IranMedex)، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (Iran Doc)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)، PubMed، Ovid، Science Direct، Google Scholar و CINAHL و با استفاده از کلید واژه های، وضعیت سلامت، نوجوانان و جوانان، (, Health Status, Adolescent,Youth) به دست آمد. به منظور جمع آوری داده ها، از "فرم استخراج داده ها" (Data Extraction Form) که بر اساس هدف پژوهش طراحی شده بود، استفاده گردید.

  یافته ها

   نتیجه این جستجو دستیابی به 103 مقاله داخلی و خارجی، مرتبط با موضوع بود که 83 مقاله به علت دارا نبودن معیارهای ورود از مطالعه حذف و نهایتا 20 مطالعه وارد پژوهش شدند. در نوجوانان و جوانان ایران میزان مشکلات سلامت جسمی 33 درصد، روانی 17 تا 72 درصد در مناطق مختلف و شیوع رفتارهای پرخطر 44 درصد می باشد. در بین کشورهای منتخب کمترین میزان مشکلات سلامت در نوجوانان و جوانان مربوط به استرالیا و بیشترین مربوط به امریکا بود.

  نتیجه گیری

   مقایسه وضعیت سلامت نوجوانان و جوانان در ایران و کشورهای منتخب، نشان داد وضعیت سلامت نوجوانان و جوانان یک مشکل جدی محسوب می گردد و به سلامت این گروه سنی توجه کافی نشده است. پیشنهاد می شود سیاست گذاری برای بهینه کردن ساختار مدیریتی، سلامت نوجوانان و جوانان در ایران انجام شود.

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، وضعیت سلامت، نوجوانان، جوانان
|
 • Isa Barqi, Javad Mabhouti Dizajyekan* Pages 1-10
  Introduction

  Health education and the development of students' health culture are very important and a coherent and comprehensive program in this area is essential. The purpose of this study was to determine the content of elementary third grade textbooks based on the amount of attention to health system components.

  Methods

  In this descriptive study, content analysis method was used. The statistical population of this study was all third grade elementary school books of 2016-2016 (6 volumes) including Persian titles, sciences, heavenly gifts, Quran, math and social education. Statistical sample is equal to statistical population. The research instrument was "Shanon Entropy". The content validity of this study was also confirmed by 10 educational and 5 medical specialists. First, the frequency of the components was determined on each page of the book. Then, the information load of each marker and its degree of importance relative to other components were calculated using “Shannon Entropy” software.

  Results

  The highest attention among all components of health education was related to mental health component with 645 cases and the least attention to disability component with 13 frequencies. Among the sub-indices, the most significant coefficients were related to corrective movements, energetic substances, and health and sports nutrition with 0.037 and arthropod and rodent control components, prenatal care, addiction, drugs and its variants, effects on smoking, AIDS and familiarity with zero-valued diseases are of the least importance.

  Conclusions

  Each of the components of these components has not been balanced and the textbooks have not covered a proportion of health education components. Therefore, it is suggested that authors of textbooks should pay attention to this issue in future editions.

  Keywords: Content Analysis, Textbooks, Health Education
 • Seyed Arman Hoseini Zarvijani, Ladan Fatah Moghadam*, Samaneh Parche Bafieh Pages 11-17
  Introduction

  Psychiatric wards are one of the stressful centers in medical education and nursing is one of the stressful occupations. The purpose of this study was to determine the correlation between perceived stress and psychological flexibility of nurses in psychiatric wards of Razi Psychiatric Training Center in Tehran.

  Methods

  In this descriptive-correlational study, the research population included nurses of Razi Psychiatric Training Center in Tehran in 2018. The sample consisted of 140 nurses of Razi psychiatric wards of Tehran who were randomly selected from all wards of the hospital. Demographic questionnaires, “Perceived Stress Scale”, and “Acceptance and Action Questionnaire - II “were used for data collection. Data were analyzed by SPSS.22.

  Results

  The mean and standard deviation of nurses' scores in perceived stress component were 22.12 5 5.77 and in psychological flexibility component were 49.65±8.88. The correlation between perceived stress and psychological flexibility was inverse and significant.

  Conclusions

  The increase in perceived stress is correlated with a decrease in psychological flexibility. Strategies to increase psychological flexibility to reduce perceived stress in nurses are suggested.

  Keywords: Perceived Stress, Psychological Flexibility, Psychiatric Nurse
 • Fatemeh Hazavei, Somaye Robatmeili* Pages 18-29
  Introduction

  Social anxiety disorder as one of the most common anxiety disorders is a severe and persistent fear of situations in which one may or may not do something in the presence of others. The purpose of this study was to determine the effect of "Acceptance and Commitment Therapy" on the psychological flexibility and behavioral inhibition of adolescents with social anxiety disorder.

  Methods

  The present study was a quasi-experimental post-test with one-month control and follow-up group. The statistical population of the study included all adolescents referring to clinics in Tehran. The sample consisted of 30 adolescents with social anxiety disorder referred to Tehran clinics who were selected by random sampling and assigned to two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Research instruments included “Acceptance and Action Questionnaire-II” and “Behavioral Activation System/Behavioral Inhibition System Scale”. Content, face validity and reliability (Cronbach's alpha) were measured. The "Acceptance and Commitment Therapy" package was administered to the intervention group in 8 sessions 90-minute. Data analysis was performed using SPSS 22.

  Results

  Acceptance and Commitment-Based Therapy" in post-test and follow up phase significantly improved psychological flexibility and decreased behavioral inhibition of adolescents with social anxiety disorder in the experimental group compared to the control group (P < 0.001). These results were also consistent with a one-month follow-up.

  Conclusions

  Given the desirable effect of "Acceptance and Commitment-Based Therapy" on psychological flexibility and reduction of behavioral inhibition in adolescents with social anxiety disorder, it is suggested to use this approach in the prevention and treatment of psychological and behavioral problems of social anxiety disorder.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Cognitive Flexibility, Behavioral Inhibition System, Social Anxiety
 • Saeed Tavakolian, Asef Karimi*, Hamidreza Yazdani, Mahmood Ahmadpoor Dariani Pages 30-38
  Introduction

  Technology-based small and medium-sized businesses, one of the most important of which is Nano medicine, is one of the factors driving rapid economic growth. Therefore, the purpose of this study is to design the Entrepreneurial Orientation Model in small and medium-sized technology-based businesses in Nano medicine.

  Methods

  The study was conducted in a qualitative method with the data-theoretic approach of the foundation and by theoretical sampling with 12 experts. Data were collected through in-depth semi-structured interviews and analyzed through open, axial, and selective coding. (n = 15) and control (n = 15) groups. Research instruments included “Acceptance and Action Questionnaire- II” and “Behavioral Activation System/Behavioral Inhibition System Scale”. Content, face validity and reliability (Cronbach's alpha) were measured. The "Acceptance and Commitment Therapy" package was administered to the intervention group in 8 sessions 90-minute. Data analysis was performed using SPSS 22.

  Results

  Entrepreneurial Orientation Model in technology-driven small and medium-sized businesses were found in 6 main categories, 19 sub-categories, and 84 concepts.

  Conclusions

  Final model provides the context and implementation of entrepreneurial orientation strategies in technology-driven small and medium-sized businesses. It is suggested that the mentioned organizations that meet the causal model, provide the context to develop an entrepreneurial orientation in their organization.

  Keywords: Entrepreneurial Orientation, Technology, SMEs, Nano Medicine, Grounded Theory
 • Mahtab Moraveji, Mohammad Hatami*, Morvarid Ahadi, Mohammadreza Seyrafi, Hossein Chiti Pages 39-47
  Introduction

  Diabetes is a major health challenge that has a profound impact on patients' lives. The purpose of this study was to determine the effect of motivational interviewing on the therapeutic satisfaction and Therapeutic Adherence of Patients with Type 1 Diabetes.

  Methods

  The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design and control group. The study population consisted of diabetic patients who referred to the Endocrinology Clinic of Vali-e-Asr Hospital of Zanjan and outpatient centers providing services to patients with diabetes in Zanjan in 2019. Thirty patients with type 1 diabetes were selected by purposive sampling and were randomly divided into two groups of 15 patients in experimental and control groups. The instruments were demographic questionnaire, “Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) and "Adherence Questionnaire in Patients with Chronic Disease". The validity and reliability of the instruments have been confirmed in previous studies. Intervention was performed by group motivational interviewing during four 90-minute treatment sessions weekly in experimental group. Questionnaires were completed by patients in two stages before and after the intervention. Data were analyzed by SPSS 25 software.

  Results

  Mean adherence to treatment in the experimental group was pre-test (90.20) and post-test (132.97). The mean adherence to treatment in the control group was pre-test (75.40) and post-test (91.07). Comparison of mean satisfaction with treatment was in pre-test (14.33), post-test (27.60) and control group in pre-test (14.87) and post-test (15.40). In all variables of the study, after controlling for pre-test scores, the intervention had a significant effect on post-test scores, (P-value < 0.05). Intervention effect for treatment satisfaction was 0.86 and for treatment adherence was 0.58.

  Conclusions

  Group motivational interviewing is an intervention method for making positive behavioral changes to better control diabetes. Therefore, it is suggested that health professionals and psychologists use motivational interviewing to provide services to patients.

  Keywords: Group Motivational Interview, Therapeutic Satisfaction, Therapeutic Adherence, Type 1 Diabetes
 • Nooshin Tajik, Farah Lotfi Kashani* Pages 48-56
  Introduction

  Obesity is a growing phenomenon that is associated to psychological and emotional factors. The purpose of this study was to determine the correlation of eating attitude with emotional cognitive regulation styles, anxiety sensitivity and attachment style in women with obesity.

  Methods

  This research was a descriptive-correlational study. The statistical population of this study consisted of all women with obesity referred to a specialized weight loss clinic in Tehran in spring 2019. Using the Morgan table, 200 obese women (BMI ≥ 30) were selected by convenience sampling were chosen. Research tools were "EAT-26: Eating Attitude Test", "Anxiety Sensitivity Index", "Cognitive Emotion Regulation Questionnaire" and "Attachment Questionnaire". Were adults (AAQ: Adult Attachment Questionnaire). Data were analyzed by SPSS 23 software.

  Results

  There was a significant correlation between cognitive emotion regulation styles, anxiety sensitivity and attachment style with eating attitude in women with obesity (P ≥ 0.05). With increasing anxiety sensitivity, negative cognitive emotion regulation styles, and insecure attachment (avoidance and ambivalence), eating attitude scores also increase.)

  Conclusions

  Cognitive emotion regulation styles, anxiety sensitivity, and attachment style were correlated with eating attitudes in obese women. Therefore, attention to psychological factors in prevention of emotional eating and treatment of obesity is recommended to improve their health.

  Keywords: Eating attitude, Cognitive Emotion Regulation Styles, Anxiety Sensitivity, Attachment Style, Obesity
 • Gholamreza Toushmali, Khalil Alimohamadzadeh*, Ali Maher, Seyed Mojtaba Hoseini, Mohamad Karim Bahadori Pages 57-66
  Introduction

  Transformation in universities is a necessity in the path of community development. Due to a large number of students and the need to think about ways to facilitate their employment, this study aimed to develop an entrepreneurial university model at Islamic Azad University of Medical Sciences.

  Methods

  This study was qualitative-quantitative. In the qualitative section, ten experts in entrepreneurship in Islamic Azad University participated in semi-structured interviews. The content analysis method was used to analyze semi-structured interviews. Then, with the Maxqda software, the concepts were extracted from the interviews and the primary and sub-variables were obtained. In the quantitative section after extraction of final variables from qualitative analysis of interviews, the fuzzy Delphi method was used to survey the identified variables and select the final variables. For this purpose, several experts were confidentially sent the “Fuzzy Delphi Questionnaire” containing the criteria. Criteria with a mean score of less than seven were omitted. Fuzzy Delphi method calculations were performed by coding in the Matlab environment.

  Results

  According to the experts' viewpoint, the entrepreneurship university model of Islamic Azad University of Medical Sciences was developed with two main variables including software factors (including six sub-variables) and hardware factors (including six sub-variables).

  Conclusions

  The Entrepreneurship University model of Islamic Azad University of Medical Sciences was developed with two main variables including software and hardware factors. Therefore, it is suggested that this model be used to provide the necessary infrastructure for university entrepreneurship.

  Keywords: Entrepreneurship, Universities, Employment, Medical Sciences
 • Razieh Moghadam, Jamaledin Tabibi*, Leila Riahi, Kamran Hajinabi Pages 67-75
  Introduction

  Adolescence is in fact a transition from childhood to adulthood. The health of adolescents and youth is very important given the large percentage of the population in each country. The purpose of this study was to determine the health status of adolescents and youth in Iran and some selected countries.

  Methods

  In a systematic review comparative study, all articles published during the last two decades (2019-2000) in Persian and English in the field of adolescent and youth health 10-24 years, in Iran and Selected countries were evaluated on the basis of macro-economic indicators. This information is provided through the SID, Iran Medex, Iran Doc, Magi Ran, PubMed, Ovid, Science Direct, Google Scholar CINAHL was obtained using keywords, Health Status, Adolescent, Youth, Health Status. For data collection, a "Data Extraction Form" designed based on the purpose of the study was used.

  Results

  The search resulted in 103 internal and external articles related to the subject, 83 of which were excluded due to lack of inclusion criteria and eventually 20 were included in the study. Among adolescents and young people in Iran, the prevalence of physical health problems is 33%, mental health is 17% to 72% in different regions and the prevalence of high risk behaviors is 44%. Among the selected countries, the least prevalent health problems among adolescents and youth were in Australia and the highest in the United States.

  Conclusions

  Comparing the health status of adolescents and youth in Iran and selected countries showed that the health status of adolescents and youth is a serious problem and the health of this age group is not sufficiently considered. It is suggested that policy making be carried out to optimize the management structure, health of adolescents and youth in Iran.

  Keywords: Comparative Study, Health Status, Adolescents, Youth