فهرست مطالب

کشتیرانی و فناوری دریایی - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 7، تابستان 1398)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 7، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس هراتی مختاری*، اردوان اسفندیاری صفحات 1-17

  تغییر و تحول در بنادر اصلی جهان به دنبال رشدسریع حجم تجارت جهانی و ایجاد تراکم در بنادر و جهانی شدن، از عمق،  گستره و سرعت بیشتری برخوردار است.. بنادر در یک محیط کاملا رقابتی،به منظور حفظ و ارتقاء جایگاه در عرصه تجارت جهانی نیازمند به توسعه عوامل زیرساختی، روساختی و خدماتی در جهت پاسخگو بودن به نیاز مشتریان می باشند. این پژوهش به منظور بررسی فرصت ها و تهدید های پیش روی طرح توسعه بندر چابهار با استفاده از روش AHP صورت گرفته و از لحاظ هدف‎کاربردی و توسعه ای‎‎می باشد. در این پژوهش از روش دلفی ‎‎برای، بررسی استفاده شده و جمع آوری داده های پژوهش، از نمونه 67 نفری، با پرسشنامه خبره انجام شده است. همچنین از نرم افزار Expert Choice 11 به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و وزن کلی شاخص ها در خصوص مجموعه فرصت ها و تهدیدهای پیش روی طرح توسعه بندر چابهار، به ترتیب اولویت شاخص عوامل زیرساختی، عوامل روساختی، عوامل جغرافیایی، عوامل پس کرانه ای، عوامل خدماتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و نیروی انسانی مشخص شده اند.  بر اساس یافته ها ، تاکید بر جذب سرمایه گذاری خارجی، حذف مقررات دست و پاگیر در خصوص سرمایه گذاری، اجرای مستمر فرایند بازاریابی و بهره گیری از ابزارهای مناسب تبلیغاتی در خصوص معرفی هرچه بهتر جایگاه و پتانسیل های بندر، تدوین و ارزیابی مستمر روند طرح توسعه بندر چابهار، عقد قرارداد همکاری دو جانبه با بنادر دیگر، با هدف تقویت بندر چابهار، پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: توسعه، فرصت، بندر چابهار، روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • منصور کیانی مقدم*، نعمت یزدانبخش صفحات 18-34

  اهمیت مشاغل دریایی از جهتی می تواند به شغلی راهبردی برای کشور تبدیل شده و در راستای پیش برد اهداف راهبردی کشوری باشد. به گونه ای که ،با توجه به موقعیت جغرافیایی موجود در کشور و دست یابی به سواحل در شمال و جنوب، توجه و توسعه ی حمل و نقل دریایی می تواند در پیشبرد اهداف کشور اهرمی مناسب در نظر گرفته شود و از جهت دیگر رفع نیاز وارداتی و صادراتی کشور به نقاط مختلف جهان چه در زمینه ی کالای مصرفی عمومی و چه در زمینه ی صادرات نفت با کمک خدمات دریایی به سهولت امکان پذیر گردد. توجه و اهتمام هر چه بیش تر و بهتر به نیازهای کارکنان مربوطه نه تنها رضایت و وفاداری بیش تری را برای این کارکنان فراهم آورده و مطلوبیت اجتماعی اقشار را بهبود می بخشد بلکه در جهت دست یابی به اهداف بلند مدت کشور نیز تاثیرات مهمی دارد. در سال های اخیر  با بررسی های به عمل آمده دلایل زیادی برای  ترک خدمت از جانب کارکنان ناوگان دریایی بیان شده است که از جمله ی عوامل می توان سختی مشاغل، دوری از خانواده، شرایط فیزیولوژیکی و جسمی کارکنان را نام برد. لذا با توجه به اهمیت  وجود رضایت شغلی در میان کارکنان و  ایجاد وفاداری نسبت به سازمان ، توجه به شاخص ها و عوامل ایجاد  رضایت و وفاداری شغلی راهکاری اساسی در بهبود اوضاع شرکت ها و سازمان های عملیاتی بوده و کشف و شناسایی عوامل خارجی تاثیرگذار نه تنها می تواند موجب ایجاد رضایت در میان کارکنان سازمان شود بلکه با تاثیر بر ایجاد روحیه ی مناسب نسبت به کار و علاقه به آن می تواند در امر ایجاد وفاداری شغلی در میان کارکنان مثمر ثمر باشد. جامعه ی آماری این تحقیق را کلیه کارکنان  فعال در شرکت های کشتیرانی کشور که شامل افسر اول عرشه و افسر اول موتورخانه بوده و مدیران ارشد بنادر جنوب کشور تشکیل می دهند. روش تحقیق شامل تحلیل فرآیند سلسله مراتبی و روش آنتروپی شانون و نمونه های آن نظیر جامعه، متغیرها و معیارهای مورد استفاده، روش جمع آوری داده ها و فنون تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، وفاداری شغلی، شرکت های کشتیرانی
 • آرش قهرمان* صفحات 35-45

  در بررسی دینامیک سیالات، معمولا به یک نقطه از فضا توجه می شود و همان نقطه مورد بررسی قرار می گیرد. اما از نقطه نظر لاگرانژی، یعنی در توصیف لاگرانژی در مقابل توصیف اویلری، تمرکز بر روی یک ذره خاص از سیال است و حرکت این ذره است که مورد بررسی قرار می گیرد. در چنین حالتی مکان اولیه ذره، ، و زمان، ، متغیرهای مستقل هستند. مکان نهایی ذره، و فشار، ، تابعی از هستند. در این مقاله با بیان معادلات پایه، معادلات حرکت یک سونامی را بدست آورده و آن را با نتایج قبلی مقایسه می کنیم.

  کلیدواژگان: سونامی، توصیف لاگرانژی، معادله حرکت، دینامیک سیالات
 • سید امیر گلچین*، سید حسین موسوی زادگان صفحات 46-57

  با ابداع کامپیوترها و توسعه امکانات محاسباتی، پژوهش های بنیادی و اساسی در زمینه طراحی در علوم مهندسی به سمت مطالعات عددی پیش رفته است و امروزه روش های عددی بسیار گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. دامنه استفاده از روش های عددی بسیار وسیع است بگونه ای که در هر زمینه ای با توجه به شرایط و ویژگی های حاکم، روش عددی مناسب انتخاب شده و مورد استفاده قرار می گیرد. در حوزه علوم دریایی با توجه به وسعت محیط های محاسباتی روش المان مرزی بسیار کاربردی می باشد. المان مرزی یک روش انتگرالی است و یکی از مزایای آن امکان محدود ساختن محیط های محاسباتی نامحدود می باشد. از طرفی در بسیاری از مسائل مطرح شده در حوزه هیدرودینامیک شناورها، بدون شناخت پارامترهای اساسی در طراحی مانند توزیع سرعت و فشار نمی توان عمل نمود، از این رو محاسبه سرعت و فشار اطراف شناورها هدف اصلی این مقاله می باشد. در این مقاله با صرف نظر نمودن از اثرات ویسکوزیته و تراکم پذیری سیال و چرخش جریان، معادله حاکم که با توجه به فرضیات اعمال شده معادله لاپلاس می باشد، تحت تاثیر شرایط مرزی بر روی سطوح مختلف، با استفاده از روش المان مرزی مستقیم حل شده است. در اینجا کره ای با شعاع واحد به عنوان نمونه تحت بررسی انتخاب شده و نتایج مربوطه نشان داده شده است. به منظور معتبرسازی، نتایج حاصل از حل عددی با حل تحلیلی مساله مقایسه شده و نزدیکی نتایج نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: جریان پتانسیل، المان مرزی، سرعت، فشار
 • عبدالرضا شیخ الاسلامی کندلوس*، غلامرضا ایلاتی سراملو، محمد کباری صفحات 58-78

  عملیات تخلیه و بارگیری شناورها و عملیات هندلینگ و نگهداری تعلیقی کانتینرها در محوطه انبار، دو رکن اساسی از کلیت عملیات بندری در پایانه های کانتینری دریایی را شکل می دهند. اقتضائات  برنامه ریزی در این پایانه ها به قدری گسترده و پیچیده است که نمی توان انتظار داشت در یک رویکرد بهینه سازی، از سویی تمامی شاخص های ارزیابی عملکرد پایانه به حداکثر میزان خود برسند و از سوی دیگر، همگی محدودیت های محیط واقعی به درستی لحاظ گردند. طرح مسائل بهینه سازی با توابع هدفی نظیر حداقل کردن زمان بازگشت کشتی، حداکثر کردن نرخ بهره برداری تجهیزات و امکانات پایانه (برای مثال جرثقیل های دروازه ای، جرثقیل های موقعیت های چینش و فضای انبارش)، حداقل کردن تعداد جابجایی های زائد و غیر بهره ور کانتینرها در محوطه انبار و در اسکله، و حداقل کردن ناسازگاری تجهیزات ساکن و متحرک، نمونه هایی از این رویکردهای متفاوت می باشند. در لحاظ کردن محدودیت ها نیز تفاوت فراوانی میان انواع مدل های پیشنهادی به چشم می خورد. در این مقاله ما به مرور کلی مسائل عملکردی موجود در تصمیم گیری های اجرایی پایانه های کانتینری دریایی، در دو فاز عملیات شناور و عملیات محوطه انبار می پردازیم. رویکردهای مختلف در طرح این مسائل بررسی شده و فهرستی از آثار منتشر شده پیرامون این مباحث ارائه می گردد.

  کلیدواژگان: پایانه کانتینری، تخصیص پهلوگاه، انبارش، لجستیک، بهینه سازی
|
 • Abbas Harati Mokhtari Harati Mokhtari *, Ardavan Esfandiari Pages 1-17

  Following the structural changes of the global economic and commercial system and the establishment of a unified global economic system, maritime transportation industry has also undergone faster, massive and profound developments as a global infrastructure for trade. Ports in a fully competitive environment, in order to maintain and improve their position to meet customers' needs in the world trade, need to develop their infrastructure, superstructure and services. This objectively applied research carried out to investigate the opportunities and threats in Chabahar port development project, using the AHP method. Delphi method used for investigation, and expert questionnaire used for data collection in this research. Expert Choice 11 software was used in this research in order to analyse the data from a sample of 67. According to the results of data analysis and the total weight of the indicators, respectively, the index of Infrastructure factors, superstructure factors, geographical factors, hinterland factors, service factors, economic factors, political factors and manpower, prioritized in terms of the range of opportunities and threats facing Chabahar port development project. In order to strengthening position of Chabahar port, followings are suggested: emphasis on attracting foreign investment, removal of cumbersome regulations for investing, continuous implementation of marketing process and use of appropriate promotional tools for better introduction of port status and its potential, formulation and continues appraisal of the Chabahar port development project, bilateral cooperation agreements with other ports.

  Keywords: Development, opportunity, Chabahar Port, Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Mohammad Reza Ghanbari * Pages 79-107
  The dramatic increasing of sea-freight container transportations and the developing trend for using containers in the multimodal handling systems through the sea, rail, road and land in nowadays market cause general managers of container terminals to face challenges such as increasing demand, competitive situation, new investments and expansion of new activities and need to use new methods to fulfill effective operations both along quayside and within the yard. Among these issues, minimizing the turnaround time of vessels is considered to be the first aim of every container port system. Regarding the complex structure of container ports, this paper presents a simulation model that calculates the number of trucks needed in SHAHID RAJAEE Container Port for handling containers between the berth and the yard. In this research, some important criteria such as vessel turnaround time, gantry crane utilization and truck utilization have been considered.  By analyzing the results of the model, it will be shown that increasing the number of trucks to 66 units has a significant effect on the performance indices of the port and can increase the capacity of loading and unloading up to 10.8%.
  Keywords: Container Terminal, Simulation, vessel turnaround time, gantry crane utilization