فهرست مطالب

پزشکی قانونی - سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 91، پاییز 1398)
 • سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 91، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود قادی پاشا، مهدی فروزش، سمیرا آرام، محمدجواد هدایت شده، علی محمد علی محمدی* صفحات 165-169
  اهداف

  براساس مواد 493 و 539 قانون مجازات اسلامی، وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن و نیز فوت در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی حایز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان درخواست های یک ساله محاکم قضایی استان تهران در خصوص صدمات مسری و غیرمسری در فوت انجام شد.

  ابزار و روش ها

  در این پژوهش توصیفی در سال 1397 در مجموع تعداد 77 پرونده متوفیان موجود در تالار کالبدگشایی مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم استخراج شد.

  یافته ها

   مقام قضایی درخواست کننده اعلام صدمات در اغلب موارد، بازپرس ویژه قتل و فاصله زمانی میان ایجاد صدمه تا وقوع فوت در اکثر موارد کمتر از یک هفته بود. میزان صدمات مسری نسبت به صدمات غیرمسری بیشتر بود. تعداد 16 متوفی (20/8%) در صحنه حادثه فوت شده بودند. همچنین در تعداد 14 نفر (18/2%) سرایت صدمه به شکل تاثیر نسبی اعلام شده بود.

  نتیجه گیری

  متوفیانی که در صحنه فوت شده اند مشمول مقوله سرایت صدمات نمی شوند. همچنین اعلام سرایت صدمه به شکل تاثیر نسبی به باور مولفان، نادرست است؛ لذا بحث تاثیر نسبی جایگاهی نداشته و صدمات صرفا به دو دسته مسری و غیرمسری تقسیم می شوند. در هر حال، تشخیص این که فوت ناشی از سرایت است یا نه، با پزشکی قانونی خواهد بود.

  کلیدواژگان: قضایی، پزشکی قانونی، صدمات، سرایت، فوت
 • مهدی فروزش، سیدجواد میرهادی، سعید محمدی*، حسین جوادی وثیق، خاطره اسدی صفحات 171-176
  اهداف

  در سال های اخیر تصادفات ساختگی به یکی از معضلات جدی بیمه ها و دستگاه قضایی تبدیل شده است. هدف این مطالعه، بررسی مشخصات حوادث ترافیکی در مراجعه کنندگان به واحد معاینات پزشکی قانونی بندرعباس با تشخیص صدمات ساختگی در بازه زمانی یک ساله از سال 1395 تا سال 1396 بود.

  ابزار و روش ها

  در این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی، 58 نفر از مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی مراجعه کننده به اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان با معرفی نامه مقام قضایی از ابتدای تیر 1395 تا پایان خرداد 1396 بررسی شدند. داده های جمع آوری شده، توسط نرم افزار آماری Stata 12 تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین تعداد مصدومان 83/0±2/55 نفر، میانگین مقدار دیه تعیین شده 2/70±31/17میلیون تومان (16.35% دیه کامل) و میانگین فاصله زمانی حادثه تا اولین مراجعه به پزشکی قانونی 5/00±13/49 روز بود. 31.0% رخداد تصادف در فاصله زمانی 3:59-00 بامداد بود. بیشترین فراوانی وسایل نقلیه مصدومان مربوط به موتورسیکلت (77.6%) و بیشترین وسیله نقلیه فرد ضارب، خودروی سواری (69.0%) بود. 52.2% رخداد تصادف در مسیرهای داخل شهر بود. در 82.8% موارد، اورژانس در صحنه حضور یافته و در 87.9%، مصدومان به بیمارستان منتقل شده بودند. حکم قضایی در 29 مورد (50.0%) تصادف ساختگی بود.

  نتیجه گیری

  فاصله زمانی حادثه تا اولین مراجعه به پزشکی قانونی به طور میانگین حدود 14 روز است. بیشترین رخداد تصادف در ساعت های اولیه بامداد است. بیشترین وسیله نقلیه مصدومان، موتورسیکلت، بیشترین وسیله نقلیه فرد ضارب خودروی سواری و بیشترین رخداد تصادف در مسیرهای داخل شهر است. حکم قضایی صادره در نیمی از موارد همسو با نظریه کارشناسی پزشکی قانونی (تصادف ساختگی) بوده است.

  کلیدواژگان: تصادفات، صدمات ساختگی، پزشکی قانونی
 • مریم رضایی، محمدحسین غریب رضا*، عظیمه چرخ آبی صفحات 177-184
  اهداف

  متخصصان زنان و زایمان در صدر شکایات قصور پزشکی قرار دارند. قصور پزشکی در این زمینه می تواند منجر به تبعاتی نظیر مرگ نوزاد و جنین، نقص عضو مادر، مرگ مادر و نقص عضو نوزاد شود. هدف این مطالعه، بررسی قصور پزشکی متخصصان زنان و زایمان در پرونده های ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران طی سال های 96-1394 بود.

  ابزار و روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی روی 366 پرونده شکایت از متخصصان زنان و زایمان که طی سال های 96-1394 به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده بودند، به اجرا درآمد و داده های مربوط به مشخصات بیمار و پزشکان، نوع آسیب، علت و پیامد شکایت استخراج شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 22 و آزمون مجذور کای مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  از 366 پرونده مورد بررسی، 90.7% پزشکان مورد شکایت، زن بودند و اعضای هیات علمی در مقایسه با سایر پزشکان کمتر مورد شکایت قرار گرفته بودند. اما نوع قصور پزشکی و آسیب منجر به شکایت بین پزشکان زن و مرد و با درجات علمی مختلف تفاوت معنی داری نداشت (0/05p>). 68.1% پرونده های شکایات، مربوط به بیمارانی بود که برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان های دولتی مراجعه کرده بودند و بین نوع قصور و محل درمان ارتباط معنی دار وجود داشت (0/05p<).

  نتیجه گیری

   بیشترین علت قصور پزشکی متخصصان زنان و زایمان، از نوع بی احتیاطی است و بین خصوصیات دموگرافیک پزشکان شامل سن، جنس، درجه علمی و سابقه کاری با نوع قصور پزشکی با توجه به نتیجه کارشناسی پرونده ها و نیز نوع آسیب وارده به بیمار ارتباطی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: قصور پزشکی، تخصص زنان و زایمان، پزشکی قانونی
 • مسعود قادی پاشا، محمدجواد هدایت شده، سمیرا آرام، علی محمد علی محمدی* صفحات 185-188
  اهداف

  مدت بقای بیماران دچار وضعیت زندگی نباتی بستگی به عوامل متعددی از جمله میزان بهره گیری از تجهیزات پزشکی و چگونگی نگهداری از ایشان دارد. با به دست آمدن میانگین مدت بقا می توان هزینه نگهداری از ایشان را به طور متوسط تخمین زد. هدف این مطالعه، بررسی مدت زنده ماندن افراد دچار وضعیت زندگی نباتی مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1396 بود.

  ابزار و روش ها

  در این مطالعه توصیفی به صورت گذشته نگر و مقطعی، تمام پرونده های بیماران دچار وضعیت زندگی نباتی که طی مدت 10 سال (از آغاز سال 1387 تا پایان سال 1396) به مراکز پزشکی قانونی در شهر تهران مراجعه کرده بودند، به تعداد 58 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات استخراج شده توسط نرم افزار SPSS 23 و با استفاده از آزمون مجذور کای تحلیل شدند.

  یافته ها

  31 نفر (53.4%) از بیماران در هنگام مطالعه هنوز زنده بودند و 27 نفر (46.6%) فوت شده بودند. میانگین مدت زندگی پس از دچارشدن به وضعیت زندگی نباتی 1/50±6/39 ماه، بین 2 تا 192 ماه به دست آمد. میان مدت زنده ماندن افراد دچار زندگی نباتی با جنسیت، سن و علت ابتلا به زندگی نباتی ارتباط معنی داری وجود نداشت (0/05p>).

  نتیجه گیری

  میانگین مدت زنده ماندن افراد دچار وضعیت زندگی نباتی مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران طی 10 سال، 1/50±6/39 ماه است که حداقل زمان بقا پس از ابتلا به وضعیت زندگی نباتی 2 ماه و حداکثر آن 192 ماه (16 سال) بوده است. بنابراین در افراد مورد مطالعه می توان میانگین هزینه نگهداری از آنان را تخمین زد.

  کلیدواژگان: پزشکی قانونی، مدت زنده ماندن، زندگی نباتی
 • حسین پولادی*، مهرداد مرادی، الهام مسعودی پور صفحات 189-192
  مقدمه

  استریکنین آلکالوئیدی طبیعی است که سال ها به عنوان آفت کش مورد استفاده قرار گرفته است. در این گزارش به معرفی یک مورد خودکشی با استریکنین پرداخته شد.

  اطلاعات بیمار

   در صحنه خودکشی، یک بهورز 55ساله مرد، با ستون فقرات اسپاستیک و عضلات بسیار سخت با ظاهری مشابه جمود نعشی یافت شد. در معاینه کالبدگشایی، سوختگی سطحی در مخاط دهان و حلق دیده شد. ریه ها آنتراکوز و دارای ادم بافتی و خونریزی پراکنده درون بافتی بودند. در عضلات بطنی، ایسکمی وجود داشت. با جست وجوی محل، یادداشتی مبنی بر خودکشی و لیوانی که در کف آن محلول تقریبا سفیدرنگی وجود داشت یافت شد. از محتویات معده، کیسه صفرا، خون و کبد برای انجام آزمایش های سم شناسی نمونه اخذ شد. در این نمونه ها با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا وجود سم استریکنین تایید شد.

  نتیجه گیری

  با وجود ممنوعیت استفاده از استریکنین، به نظر می رسد همچنان در بعضی از مناطق مورد استفاده قرار می گیرد. با مشاهده موارد خودکشی این چنینی به نظر می رسد باید نظارت دقیق تری برای ممانعت از مصرف استریکنین صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: خودکشی، استریکنین، سم شناسی
 • معصومه حمیدی سردرود، سید محمود طباطبائی*، بهرام صمدی راد صفحات 193-199
  اهداف

  با توجه به اهمیت تاثیر استرس شغلی بر بسیاری از جنبه‏های زندگی فرد، بررسی آن در سازمان ها و ادارات مختلف، از جمله کارکنان سازمان پزشکی قانونی به خاطر نقش آن در سلامت، امری ضروری به نظر می‏رسد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شادکامی مبتنی بر مدل فوردایس بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی بود.

  مواد و روش ها

   این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بین 30 نفر از کارکنان پزشکی قانونی شهر تبریز در سال 1397 انجام شد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه، تحت آموزش شادکامی مبتنی بر مدل فوردایس قرار گرفتند. افراد دو گروه پرسش نامه های تنظیم شناختی هیجان و فرسودگی شغلی را در مراحل پیش و پس آزمون تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) توسط نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   بعد از اجرای مداخله آموزشی، بین میانگین نمرات راهبردهای تنظیم شناختی مثبت (به جز مولفه کم اهمیت شماری) و منفی هیجان و همچنین ابعاد خستگی عاطفی و عدم کفایت شخصی فرسودگی شغلی در دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی دار وجود داشت (0/05p<)، ولی میانگین نمره مولفه مسخ شخصیت فرسودگی شغلی بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (0/05p>).

  نتیجه گیری

  با به کارگیری آموزش شادکامی فوردایس می توان با مشاغل استرس زایی که در طولانی مدت منجر به دشواری در تنظیم هیجانی و فرسودگی شغلی می شوند، مقابله کرد.

  کلیدواژگان: شادکامی، تنظیم هیجان، فرسودگی شغلی، پزشکی قانونی
 • نرگس اسدی نژاد*، علی عباسی، مسعود پورحسین، جمشید یزدانی صفحات 201-207
  اهداف

  آسیب به عنوان خطر عمده سلامت بالغین در دنیا و شایع ترین علت مرگ شناخته شده است. تقلب و اقدام به صحنه سازی و تدارک تصادفات ساختگی، یک پدیده ناهنجار اجتماعی و تهدیدی جدی برای کشور است. این مطالعه با هدف بررسی الگوی تصادفات ساختگی در مرکز پزشکی قانونی استان مازندران در سال های 95-1390 انجام شد.

  ابزار و روش ها

   در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، کلیه پرونده های در دسترس تصادف ساختگی پزشکی قانونی استان مازندران طی سال های 95-1390 مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسش نامه ای بود که براساس الگوها و مولفه های موجود در پرونده های مربوطه تهیه شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از آمار توصیفی دسته بندی و تحلیل شدند.

  یافته ها

   از 79 پرونده بررسی شده، 94.9% مرد، 50.6% مجرد و 82.2% دارای شغل آزاد بودند. بیشترین نوع تصادفات، برخورد موتور با خودرو (35.4%) و بیشترین فرد صدمه دیده راننده موتور (30.4%) بود. در 58.2% پرونده های مورد بررسی، فرد در خارج از استان زندگی می کرده که در 38.0% پرونده ها علت حضور در استان را مسافرت گزارش کرده بودند.

  نتیجه گیری

   در بیشتر موارد، تصادفات ساختگی در ساعت های پایانی شب و ساعت های اول روز اتفاق می افتند و معمولا وسیله نقلیه یک سرنشین یا دو سرنشین داشته و تصادف در جایی خارج از شهر اتفاق می افتد. آسیب های ایجادشده در تمام افراد سرنشین به صورت مشترک دیده می شود و همین طور در بیشتر موارد آسیب ها به صورت قرینه هستند که تمام این موارد دال بر ساختگی بودن تصادفات گزارش شده است. همچنین بیشتر افراد مورد بررسی شغل آزاد دارند.

  کلیدواژگان: تصادفات ساختگی، پزشکی قانونی، صدمات
 • عصمت هاشمی*، هاجر آذری، ماه نسا کریمی طالقانی صفحات 209-216
  اهداف

  کودک آزاری جرمی شایع است و معلول عوامل چندگانه فردی و محیطی است که با هم ترکیب شده و احتمال بروز انواع این آسیب اجتماعی را شدت می بخشد. هدف این مطالعه، شناخت عوامل موثر در کودک آزاری در محیط خانواده بود.

  مشارکت کنندگان و روش ها

  در این تحقیق از روش کیفی و مصاحبه عمیق با کارشناسان استفاده شد و با تحلیل شرح حال 12 نمونه گزارش شده، علاوه بر توصیف ویژگی های جامعه شناختی بزه دیدگان، وجود عوامل موثر در کودک آزاری در هر یک از نمونه ها ارزیابی شد.

  یافته ها

  شاخص فقر در 5 مورد، شاخص خانواده ناپایدار تک والد در 8 مورد، شاخص اعتیاد در 6 مورد، شاخص عدم آموزش مراقبت از خود در بزه دیده در 5 مورد و شاخص عقب ماندگی ذهنی بزه دیده در 3 مورد مشاهده شد. بیشترین سوء رفتار نسبت به دختران در مقایسه با پسران گزارش شد. ارتکاب کودک آزاری توسط آشنایان کودک بیش از غریبه ها بود. کودک آزاری مستمر و تکراری بیش از موارد اتفاقی عنوان شد. در بیش از نیمی از نمونه ها پدیده طلاق، اعتیاد و فقر در محیط زندگی کودکان آسیب دیده مشاهده شد. آزار جنسی در مورد دختربچه ها بیش از آزارهای جسمی و عاطفی گزارش شد.

  نتیجه گیری

   عوامل موثر در کودک آزاری شامل فقر، خانواده ناپایدار و تک والد، اعتیاد، عدم آموزش مراقبت از خود و عقب ماندگی ذهنی و معلولیت هستند.

  کلیدواژگان: کودک آزاری، خانواده، جنسیت، جرم شناسی
|
 • M. Ghadipasha, M. Forozesh, S. Aram, M.J. Hedayatshode, A.M. Alimohammadi* Pages 165-169
  Aim(s)

  According to articles 493 and 539 of the Islamic Penal Code, it is important the time interval between behavior of the perpetrator and its consequence, as well as death due to contagion of injury or unintentional injuries. The aim of this study was to investigate the one-year requests by the judicial authorities of Tehran for contagious and non-contagious injuries in death.

  Instruments & Methods

  In this descriptive study, a total of 77 files of deceased persons were examined in the autopsy room of forensic diagnostic and laboratory center of Tehran province in 2018, and required information was extracted.

  Findings

  The judicial authority requesting injuries was most often the special investigator for the murder and in most cases, the interval between injury and death was less than a week. The amount of contagious injuries was higher than non-contagious injuries. 16 deceased (20.8%) died at the scene. In addition, 14 (18.2%) cases of contagion were reported as having a relative effect.

  Conclusion

  The deceased who died on the scene do not fall under the category of contagion. It is also incorrect to declare the contagion of the damage in the form of a relative impact on the authors' beliefs; therefore, injuries are merely divided into contagious and non-contagious. In any case, it will be up to the forensic doctor to determine whether the death is due to contagion.

  Keywords: Judiciary, Forensic Medicine, Injuries, Transmission, Death
 • M. Forouzesh, S.J. Mirhadi, S. Mohammadi*, H. Javadi Vasigh, Kh. Asadi Pages 171-176
  Aim(s)

  In recent years, fictitious accidents have become a serious problem for the insurance and judiciary. The aim of this study was to investigate the characteristics of traffic accidents in referrals to Bandar Abbas forensic medical center with detecting of fictitious injuries in the one year period from 2016 to 2017.

  Instruments & Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 58 injured of traffic accidents referred to the forensic medicine department of Hormozgan province were investigated by submitting a letter of judicial authority from 2016 to 2017. The collected data were analyzed by Stata 12 statistical software.

  Findings

  The mean number of the injured was 2.55±0.83, the mean amount of atonement determined was 31.17±2.70 million tomans and the mean interval between the events until the first referral to forensic medicine was 13.49±5.00 days. 31.0% of the accidents occurred between 00-3:59 Am. The highest frequency of injuries vehicle was related to motorcycles (77.6%) and the most frequent of beater vehicle was car (69.0%). 52.2% of the accidents occurred on the routes within the city. In 82.8% of cases, the emergency department was present at the scene and in 87.9% the injured were taken to hospital. In 29 cases (50.0%) the judicial sentence was fictitious accident.

  Conclusion

  The mean interval between the events until the first referral to forensic medicine is about 14 days. Most accidents happen in the early hours of the morning. The highest frequency of injuries vehicle is related to motorcycles and the most frequent of beater vehicle is car. The most of accidents occurrs on the routes within the city. The judicial sentence in half of the cases has been in line with the forensic expert theory (fictitious accident).

  Keywords: Accidents, Fictitious Injuries, Forensic Medicine
 • M. Rezaie, M.H. Gharibreza*, A. Charkh Abi Pages 177-184
  Aim(s)

  Obstetricians and gynecologists are at the top of medical malpractice complaints. Medical malpractice in this regard can lead to consequences such as neonatal and fetal deaths, maternal defects, maternal deaths and neonatal defects. The aim of this study was to investigate the medical malpractice of obstetricians and gynecologists in the complaint records referred to the forensic medicine commission of Tehran Province during 2015-2017.

  Instruments & Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted on 366 complaint files of obstetricians and gynecologists who were referred to the Forensic Medicine Commission of Tehran Province during 2015-2017, and data on patient and physician characteristics, type of injury, cause and effect of complaint were extracted. Data were analyzed by SPSS 22 software and Chi-square test.

  Findings

  Of the 366 cases studied, 90.7% of the physicians were women, and faculty members had less complaints than other physicians. But there was no significant difference between male and female physicians and with different degrees of science in terms of the types of medical malpractice and injury that led to complaints (p>0.05). 68.1% of complaints were related to patients who referred to governmental hospitals for treatment and there was a significant relationship between type of malpractice and place of treatment (p<0.05).

  Conclusion

  The most common cause of gynecological medical malpractice is negligence. There was no relationship between demographic characteristics of physicians, including age, sex, degree, and work experience with the type of medical malpractice with respect to the forensic results and the type of injury to the patient.

  Keywords: Malpractice, Forensic Medicine, Gynecology
 • M. Ghadipasha, M.J. Hedayatshode, S. Aram, A.M. Alimohammadi* Pages 185-188
  Aim(s)

  The survival rate of patients with vegetative state depends on many factors such as the amount of medical equipment used and how they are cared. By obtaining an average survival rate, one can estimate the average maintenance cost. The purpose of this study was to investigate the survival rate of patients with vegetative state referred to forensic medicine centers in Tehran from the beginning of 2008 to the end of 2017.

  Instruments & Methods

  In this retrospective descriptive cross-sectional study, 58 records of patients with vegetative state referred to forensic medical centers in Tehran during 10 years (beginning of 2008 to the end of 2017) were studied. Data were analyzed by SPSS 23 software using chi-square test.

  Findings

  31 patients (53.4%) were still alive at the time of study and 27 patients (46.6%) were dead. The mean of survival rate of patients with vegetative state was 6.39±1.50 months ranged from 2 to 192 months. There was no significant relationship between survival rate of patients with vegetative state and sex, age and cause of vegetative state (p>0.05).

  Conclusion

  The mean of survival rate of patients with vegetative state referred to forensic medicine centers in Tehran from the beginning of 2008 to the end of 2017 is 6.39±1.50 months. The minimum survival rate after vegetative state has been 2 months and the maximum has been 192 months (16 years). Therefore, the average cost of maintaining them can be estimated.

  Keywords: Forensic Medicine, Survival Rate, Vegetative State
 • H. Pooladi*, M. Moradi, E. Masoudipour Pages 189-192
  Introduction

  Strychnine is a natural alkaloid, which is used as pesticide for many years. In this report, a case of suicide with Strychnine was presented.

  Patient Information

   In a suicide scene, a 55-year-old male health worker was found with spastic and arched back spine and rigid muscles similar to rigor mortis. In autopsy, signs of superficial burning were seen in the mucous membranes of mouth, pharynx. The lungs were anthracotic and edematic and had diffuse hemorrhage. There were signs of ischemia in the ventricular muscles. A suicidal note and a glass containing a small amount of a white fluid were found in death scene. Samples of contents of stomach, gallbladder, blood, and liver were obtained for toxicology investigations. In these samples, the presence of strychnine toxin was confirmed by high performance liquid chromatography.

  Conclusion

  Despite the ban on the use of strychnine, it seems that this poison is still used in some areas. By observing suicide cases, it seems that there is a need for more precise monitoring to prevent stereotypes.

  Keywords: Suicide, Strychnine, Toxicology
 • M. Hamidi Sardrood, S.M. Tabatabaei*, B. Samadirad Pages 193-199
  Aim(s)

  Given the importance of the impact of occupational stress on many aspects of one's life, it is imperative to examine it in various organizations and departments, including forensic staff, for its role in health. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of happiness training based on Fordyce model on cognitive emotional regulation strategies and job burnout of forensic medicine staff.

  Materials & Methods

  This semi-experimental study with pretest-posttest design with a control group was conducted on 30 forensic medical staff in Tabriz in 2018 who were selected by random sampling method and randomly divided into experimental (n=15) and control (n=15) groups. The experimental group underwent 10 sessions of happiness training based on Fordyce model. Subjects in both groups completed cognitive emotional regulation and burnout questionnaires in pre- and post-test stages. Data were analyzed by SPSS 20 software using multivariate analysis of covariance (MANCOVA).

  Findings

  After the educational intervention, there was a significant difference between the mean scores of positive cognitive emotional regulation strategies (except triviality) and negative cognitive emotional regulation strategies as well as emotional exhaustion and personal inadequacy of burnout in control and experimental groups (p<0.05), but the mean score of depersonalization component of burnout was not significantly different between the two groups (p>0.05).

  Conclusion

  Happiness training based on Fordyce model is effective and useful to deal with stressful occupations that in the long run lead to difficulty in emotional regulation and burnout.

  Keywords: Happiness, Emotional Regulation, Burnout, Forensic Medicine
 • N. Asadinejad*, A. Abbasi, M. Pourhossein, J. Yazdani Pages 201-207
  Aim(s)

  Damage is known as a major risk to adult health in the world and is the most common cause of death. Fraud and scenes and fake accidents are a social disorder and a serious threat to the country. The aim of this study was to investigate the pattern of false accidents in Mazandaran Province Forensic Medical Center in 2011-2016.

  Instruments & Methods

  In this descriptive-analytical research, all available cases of false accidents in Mazandaran Province Forensic Medical Center during 2011-2016 were studied. The tool used in the research was a questionnaire prepared on the basis of patterns and components in the relevant files. Data were categorized and analyzed by SPSS 20 software using descriptive statistics.

  Findings

  Of the 79 cases reviewed, 94.9% were male, 50.6% were single and 82.2% had freelance job. The most common type of accidents was motorcycle collision with car (35.4%) and the most of the injured was motorcycle driver (30.4%). 58.2% of the studied cases lived outside the province, which 38.0% of them reported the traveling as the reason for being in the province.

  Conclusion

  In most cases, false accidents occur in the late hours of the night and the first hours of the day. Usually the vehicle has one or two occupants and the accident happens somewhere outside the city. Injuries are common to all occupants and in most cases are symmetric. All of these cases indicate that the reported accidents are fictitious. Most of the people surveyed also have freelance jobs.

  Keywords: False Accidents, Forensics Medicine, Injuries
 • E. Hashemi*, H. Azari, M. Karimi Taleqani Pages 209-216
  Aim(s)

  Child abuse is a common crime and it is caused by multiple individual and environmental factors that are combined. It increases the likelihood of this type of social harm. The aim of this study was to investigate the effective factors of child abuse within family.

  Participants & Methods

  In this study, qualitative method and in-depth interviews with experts were used and by analyzing the biographical data of 12 reported cases, in addition to describing the sociological characteristics of the victims, the presence of effective factors on child abuse was assessed in each sample.

  Findings

  Poverty index in 5 cases, single parent unstable family index in 8 cases, addiction index in 6 cases, lack of self-care education in 5 cases and mental retardation index in 3 cases were observed. Girls were more to be abused than boys. Child abuse by child acquaintances was more than strangers. Repeated and continuous child abuse was more than accidental cases. In more than half of the cases, the phenomenon of divorce, addiction and poverty was found in the living environment of the affected children. Sexual abuse of girls was reported more than physical and emotional abuse.

  Conclusion

  Factors affecting child abuse include poverty, unstable and single parent families, addiction, lack of self-care education, and mental retardation and disability.

  Keywords: Child Abuse, Family, Gender, Criminology