فهرست مطالب

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی - پیاپی 17 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 17 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • میر حسن سید عامری، همایون عباسی، عزت الله جمشیدی* صفحات 1-17
  هدف این تحقیق، تبیین اثر ظرفیت جذب ، حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، به تعداد 230 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان، انتخاب شدند. و منظور از طبقات -کارشناسان(رسمی و قرار دادی) - و مدیران(مدیران بخش ها، معاونین، و روسای گروه ها) می باشند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها، از نظر استادان و خبرگان در حوزه مدیریت بهره گیری شد. روایی همگرا(تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول) برای تائید روایی سوال های پرسشنامه های مذکور استفاده شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای پرسشنامه ظرفیت جذب93/0، برای پرسشنامه حکمرانی سازمانی 98/0، برای پرسشنامه سایش اجتماعی 94/0 و برای پرسشنامه رفتار نوآورانه 90/0 بود. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تشخیص توزیع نرمال داده ها و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار های اس. پی. اس. اس نسخه 88و آموس نسخه 24 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، بین ظرفیت جذب با رفتار نوآورانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین حکمرانی سازمانی با رفتار نوآورانه تاثیر مثبت بسیار ضعیفی وجود دارد. بین سایش اجتماعی با رفتار نوآورانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ظرفیت جذب، حکمرانی سازمانی، سایش اجتماعی، رفتار نوآورانه
 • پرویز محمدی، علی زارعی*، فرشاد تجاری، سید حمید سجادی هزاوه صفحات 19-29
  هدف از انجام تحقیق تاثیر قابلیت فن آوری اطلاعات ، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی بر خلاقیت فردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشند. که تعداد 246 نفر به عنوان نمونه های آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های: قابلیت های فن آوری اطلاعات چانوپاس و همکاران (2006)، سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک (1996)، عدالت سازمانی چستر و همکاران (2007) و خلاقیت فردی رندسیپ (2009) استفاده شد. جهت آزمون الگوی تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سازمان یادگیرنده، فن آوری اطلاعات و عدالت سازمانی با خلاقیت فردی کارکنان و مولفه های آن ها ارتباط چندگانه وجود دارد. بین سازمان یادگیرنده، فن آوری اطلاعات و عدالت سازمانی با خلاقیت فردی کارکنان رابطه علی وجود دارد. همچنین نتایج برازش الگو نشان داد که مقدار شاخص های TLI و CFI بالاتر از 95/0 و نشان از برازش عالی الگو دارد. با توجه به یافته های مطالعه حاضر می تواند به مدیران ذیربط وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شود مسیر پیشرفت فن آوری اطلاعات، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی را هموار نموده تا بتوان در جهت رشد و توسعه خلاقیت فردی کارکنان گام برداشت.
  کلیدواژگان: مدل معادلات ساختاری، فناوری اطلاعات، یادگیری سازمانی، سازمان ورزشی، نوآوری
 • مهرداد محرم زاده*، محسن وحدانی صفحات 31-41
  هدف از این تحقیق طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM بود. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل اعضای شورای راهبری ورزش دانشگاه بودند. اعضای شورای راهبری شامل رئیس و 2نفر از معاونین دانشگاه، رئیس و 2نفر از کارشناسان مدیریت تربیت بدنی، و 3نفر از اعضای هیات علمی گروه های تربیت بدنی دانشگاه بودند. استراتژی های ورزش دانشگاه در جلسات شورای راهبری مشتمل بر 9 هدف تعیین و در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت. برای طراحی نقشه استراتژی از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. مدل ساختاری تفسیری ، یک فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه ای از عناصر مختلف و مرتبط با یکدیگر در یک مدل سیستماتیک جامع ساختاربندی می شوند. مدل نهایی چگونگی ارتباط بین اهداف استراتژیک را در چهار سطح نشان داد. طراحی این نقشه تسهیلگر پیاده سازی استراتژی ها جهت دستیابی به توسعه سبک زندگی سالم و فعال در دانشجویان می باشد.
  کلیدواژگان: نقشه استراتژی، تربیت بدنی، ورزش، الگوی، ساختاری-تفسیری
 • لورا چپری*، بهرام یوسفی، شیرین زردشتیان صفحات 43-52
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام وعملکرد تیمی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در سال 1395-1394 بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و روش گردآوری داده ها به روش میدانی می باشد. جامعه آماری برابر با نمونه آماری، شامل 176 نفر بازیکن در قالب 8 تیم بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رفتار مربیگری مارتین و بارنز (1999) و پرسشنامه انسجام تیمی کارون و همکاران (1985) استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد تیم های فوتبال بانوان، رتبه آنها در جدول ملاک قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (رفتار مربیگری75/0، انسجام83/0) به دست آمده است. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق با نظر پنج تن اساتید و روایی سازه ابزار با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از نرم افزار ایموس انجام شد. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی(گرایش مرکزی،پراکندگی) و آمار استنباطی (مدل یابی معادلات ساختاری-نرم افزار اموس) استفاده شد. نتایج نشان داد که رفتارهای مربیگری واکنشی مثبت بر انسجام و عملکرد تیمی تاثیر معنادار داشته است؛ رفتار مربیگری طبیعی بر انسجام تاثیر معنادار داشته و بر عملکرد تیمی تاثیری نداشته است و رفتارهای مربیگری واکنشی منفی بر عملکرد تیمی تاثیر مثبت و معنادار و بر انسجام تاثیر منفی و معنادار داشته است. روی هم رفته، با توجه به تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی، مسئولین ورزشی و باشگاه ها می توانند با آموزش مدل ارتباطی رفتار مربیگری به مربیان، انسجام و عملکرد گروهی را در ورزش بانوان ارتقا ببخشند. انسجام تیمی، رفتارهای مربیگری، عملکرد تیمی، لیگ برتر
  کلیدواژگان: انسجام تیمی، رفتارهای مربیگری، عملکرد تیمی، لیگ برترفوتبال بانوان
 • عابد محمودیان، سعید صادقی بروجردی، امیر دریانورد، وحید دلشب* صفحات 53-68
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی بر نیت های رفتاری با میانجیگری رضایت تماشاگران فوتبال است. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل معادلات ساختاری بود که 384 نفر از تماشاگران شهرآورد تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های جو استادیوم ، رضایت و نیات رفتاریتی تماشاگران از چن وهمکاران (2013) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. برای آزمون فرضیات نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که رضایت تماشاگر تاثیر ابعاد جو استادیوم ورزشی را بر رفتار تماشاگران و هواداران در آینده را میانجی گری می کند. ابعاد جو استادیوم ورزشی به ترتیب عملکرد تیم، تسهیلات، تجهیزات الکترونیک، کارکنان حرفه ای، رقابت تیم، سرگرمی، اشتیاق تماشاگران، رفتار تماشاگران، گروه تشویق کننده ها و آداب و رسوم تیم بیشترین تاثیر را در رضایت تماشاگران به صورت مستقیم و همچنین بر نیات رفتاری آنان به صروت غیر مستقیم داشتند. مدیران استادیوم-های ورزشی باید با ایجاد جوی مثبت در استادیوم ها و افزایش تجربه حضور و رضایت تماشاگران، از طریق توسعه و مدیریت عناصر مختلف جو استادیوم ورزشی، از جمله؛ تسهیلات مناسب و تجهیزات الکترونیک با کسب رضایت تماشاگران از پیامدهای نیات رفتاری آنان برخوردار گردند.
  کلیدواژگان: تماشاگران، جو استادیوم، رضایت، نیات رفتاری
 • غلامرضا خاکساری، رضا صابونچی، مجید سلیمانی* صفحات 69-79
  هدف از انجام این تحقیق نقش هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی گیران نخبه ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشتی گیران حاضر در نیمه اول سال 1396 در اردوی تیم ملی می باشد، که تعداد آن ها 156 نفر بود. به علت محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه ‎ها با جامعه آماری برابر در نظر گرفته شد. در جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی لان و همکاران (2009)، سبک رهبری چلادورای (1980)، انگیزش موفقیت رابرتز و ترشو(1998) و تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) استفاده شد. پایایی ترکیبی پرسشنامه ها به ترتیب71/0، 74/0، 70/0 و 81/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر آزمون کلموگروف اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که ضریب تاثیر هوش هیجانی مربیان در انگیزش موفقیت (925/0β=)، در تعهد (799/0β=) و سبک حمایت اجتماعی مربیان در انگیزش موفقیت (837/0β=)، در تعهد (817/0β=) و سبک بازخورد مثبت مربیان در انگیزش موفقیت (668/0β) و در تعهد (639/0 β=) در سطح آلفای 05/0=α معنی دار بوده است لذا می توان گفت که هوش هیجانی و سبک های رهبری ذکر شده در انگیزش موفقیت و تعهد ورزشی کشتی گیران نخبه ایران تاثیر معنی داری دارد .
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، انگیزش موفقیت، تعهد، سبک رهبری، کشتی گیران نخبه
 • ناصر بای*، امیرحسین منظمی، اکرم اصفهانی نیا، زهرا حاجی انزهایی، امیر قنبرپور نصرتی صفحات 81-93
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه های بدن سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه مشتریان باشگاه های بدن سازی شهر گنبدکاووس (6320 مشتری) بود که بر حسب فرمول کوکران، 363 مشتری به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه های مسئولیت اجتماعی لچوگا (2012)، شهرت فلدمن (2014) و وفاداری مشتریان لی (2017) استفاده شد. روایی پرسش نامه ها توسط 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید و ضریب پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 84/0 و 87/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق، مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی اثری مثبت و معنی دار بر شهرت باشگاه دارد (83/0=β، 53/44=t). همچنین اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان مثبت و معنی دار بود (33/0=β، 06/4=t). دیگر یافته تحقیق نشان داد که شهرت باشگاه اثری مثبت و معنی دار بر وفاداری مشتریان دارد (54/0=β، 92/7=t). در نهایت اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شهرت باشگاه تایید گردید (07/0=β، 21/2=t). با توجه به نتایج پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد که انجام مسئولیت های اجتماعی توسط باشگاه های بدن سازی می تواند نقش مهمی در شهرت باشگاه و افزایش وفاداری مشتریان آن ها ایفا نماید.
  کلیدواژگان: شهرت باشگاه، مسئولیت اجتماعی، وفاداری مشتریان، گنبدکاووس، تمایل به بازگشت مشتریان
 • مازیار کلاشی*، جواد کریمی، حسین عیدی صفحات 95-107
  هدف از پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش) بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی، که بخشی از آن طریق توزیع الکترونیکی و مصاحبه به صورت آنلاین و بخشی دیگر از طریق توزیع، به صورت چاپی و مصاحبه رودرو از افرادی که درآمد مستقل داشتند، جمع آوری شده است؛ در نهایت تعداد 369 پرسشنامه مبنای تجریه و تحلیل آماری قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل رگرسیونی لوجیت، تمایل به پرداخت افراد جهت مشارکت در ورزش و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس روش حداکثر راست نمایی ضرایب پارامترهای این مدل برآورد شده اند. جهت تجزیه و تحلیل آماری متغیرها، محاسبات ریاضی و تخمین پارامترهای الگوی لوجیت، از نرم افزارهای MAPLE و SHAZAM استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای تعداد افراد خانواده، تاهل، سن و قیمت پیشنهادی دارای اثرات معنادار بر روی احتمال تمایل به پرداخت برای مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی بوده است اما متغیر تحصیلات، درآمد ماهیانه خانواده، جنسیت و میزان اهمیت ورزش معنادار نبوده است. میانگین تمایل به پرداخت برای هر فرد 5/66899 تومان در ماه و همچنین ارزش سالانه مشارکت در ورزش 802794 تومان برای هر فرد برآورد گردیده است. در نهایت به برنامه ریزان توسعه ورزش پیشنهاد می شود جهت افزایش مشارکت در ورزش از ابزارهای مختلف من جمله بازاریابی اجتماعی و برگزاری مسابقات در سطح خرد (محلات و مناطق) استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری، تقاضا، مشارکت ورزشی، اقتصاد ورزش، هزینه های ورزشی
 • سیروس احمدی*، علی خجسته، آزاده علی نژاد صفحات 109-120
  مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه‎های ورزشی قابلیت باشگاه‎ها را در انطباق با شرایط پیچیده محیطی بالا می‎برد و می‎تواند باعث افزایش بهره‎وری در باشگاه‎ها شود. هدف کلی این تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهره‎وری و حضور مجدد مشتریان باشگاه‎های ورزشی استان کرمانشاه بود. تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه صاحبان و مدیران باشگاه‎های خصوصی استان کرمانشاه به تعداد 820 نفر بود و حجم نمونه از طریق جدول مورگان 261 نفر به دست آمد که از طریق روش نمونه‎گیری خوشه‎ای تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (علوی شاد، 1387)، پرسشنامه بهره‎وری سازمانی (اسدی، 1380) و پرسشنامه تمایل حضور مجدد مشتریان (لیم، 2006) استفاده شد که پس از اطمینان از روایی، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 79/0 و 74/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کولموگراف اسمیرنوف و مدل سازی معادلات ساختاری)  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت ارتباط با مشتری بر بهره‎وری و حضور مجدد مشتریان باشگاه‎های ورزشی استان کرمانشاه تاثیر معنی‎داری دارد (85/0=β) و (43/0=β). بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که حضور مجدد مشتریان در باشگاه‎های ورزشی نه تنها به اعتبار باشگاه ها می‎افزاید، بلکه موجب سودهی و بهره وری بیشتر باشگاه ها نیز می‎باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، بهره‎وری، تمایل حضور مجدد مشتریان، باشگاه‎های ورزشی
 • مرجان صفاری*، رسول نوروزی سید حسینی، فرهاد شوری صفحات 121-137
  رشد مداوم گردشگری ورزشی آن را به یکی از محبوب ترین صنایع اوقات فراغت و بازار گردشگری تبدیل کرده است. هدف تحقیق حاضر تدوین مدل روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه بر رفتار آتی گردشگران ورزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال (استقلال خوزستان و پرسپولیس) بودند. تعداد 381 نفر از تماشاگران به عنوان نمونه انتخاب شدند و به روش نمونه گیری در دسترس پرسشنامه ها در میان نمونه توزیع گردید. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه لی (2009) با 5 متغیر (انگیزه، نگرش، تصویر از مقصد، رضایت و رفتار آتی) و 31 گویه بود، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 نفر از صاحب نظران بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و Smart PLS نسخه 3 بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد 40 درصد از تغییرات رضایت و 42 درصد از تغییرات رفتار آتی از طریق تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه قابل تبیین است. همچنین مدل روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه بر رفتار آتی گردشگران ورزشی از برازش مطلوبی برابر با 061/0 برخوردار بود. نتایج تحقیق نشان داد، وجود انگیزه، نگرش و تصویر از مقصد مناسب توسط گردشگران ورزشی، رضایت و رفتار آتی را به دنبال دارد. ادارک مثبت از انگیزه، نگرش و تصویر از مقصد، رضایت و رفتار آتی بیشتری را در گردشگران ورزشی پدید می آورد.
  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی، انگیزه، نگرش، تصویر از مقصد، رضایت، رفتار آتی
 • علیرضا دبیر* صفحات 139-161
  هدف از این تحقیق، تعیین راهبردها و برنامه های عملیاتی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ترکیبی از روش های کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. حجم نمونه آماری برابر با جامعه آماری و به صورت کل شمار و تعداد آن 82 نفر بود. روایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ (83/0=α) تایید شد. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
  راهبردهای تدوین شده شامل بهره گیری از ارتباطات بین المللی جهت کسب میزبانی رویدادها و برگزاری دوره های آموزشی مربیگری و داوری، بهره مندی از رویکرد استعدادیابی جهت بسترسازی تیم های ملی در رشته ها و رده های مختلف با توجه به وفور علاقه مندان، محتواسازی و استفاده از ظرفیت های رسانه ای به منظور دانش افزایی جامعه هدف و ترویج و توسعه ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی، بهره گیری از مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور خودکفایی فدراسیون، احداث، تجهیز، نوسازی و نگهداری پیست ها و اماکن ورزشی و توسعه فعالیت ها، شناسایی و بهره مندی از ظرفیت های قانونی، حقوقی و برنامه ای جهت انسجام و نظم بخشی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی، توسعه محیط فرهنگی و اخلاقی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر ارزش های اسلامی- ایرانی، ایجاد هم افزایی ملی دستگاه ها و نهادهای همگرا به منظور اشاعه و ترویج ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی بود.
  کلیدواژگان: راهبرد، برنامه عملیاتی، فدراسیون، موتورسواری، اتومبیلرانی
 • اسفندیار خسروی زاده*، جمال لطیفی، عزت الله شاهمنصوری صفحات 163-176

  هدف پژوهش حاضر، تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان همدان بود. جامعه آماری پژوهش شامل ذینفعان اصلی این هیات ورزشی بودند که 170 نفر از آنها به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. داده ها از طریق ماتریس های SWOT، ارزیابی عوامل راهبردی ، TOWS، QSPM و آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این هیات دارای 10 قوت و 13 ضعف است و با 12 فرصت و 13 تهدید مواجه می باشد. بر این اساس، 8 راهبرد WO، 7 راهبرد SO، 3 راهبرد ST و 1 راهبرد WT برای آن تدوین گردید. لیکن، چون این هیات از نظر راهبردی در موقعیت WO قرار داشت، راهبردهای WO آن اولویت بندی شدند. به علاوه، به تدوین بیانیه های رسالت و چشم انداز، ارزش های محوری، حوزه های کلیدی عملکرد و اهداف بلندمدت آن مبادرت گردید. در مجموع، از نظر محیط درونی هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان همدان در موضع ضعف و از نظر محیط بیرونی دارای فرصت است. از این رو، پیشنهاد می شود این هیات ابتدا راهبردهای WO و سپس سایر راهبردها را در قالب برنامه های عملیاتی مناسب اجرا نماید.

  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، تحلیل محیطی، موقعیت راهبردی، هیات ورزشی، جانبازان و معلولین
|
 • Mir Hassan Sayed Ameri, Homayoun Abbasi, Ezatolla Jamshidi * Pages 1-17
  The purpose of this study was explaining the Effect of Absorption Capacity, Organizational Governance and Social Undermining on Innovative Behavior the employees of Ministry of Sports and Youth in Iran. The Research Method Was Descriptive Survey and it is one Type of Apply Research. The statistical population of the study was all experts of the Ministry of Sports and Youth (400 persons). A sample of 230 people were selected according to the Kerjesi and Morgan tables through proportional random sampling. And the class-experts (formal and contractual) - and managers (department managers, deputies, and group presidents). For Data Collection we used to Questionnaire. Convergent validity (first-order confirmatory factor analysis) was used to confirm the validity of questionnaires. In order to determine the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha was used, its value for the absorption capacity questionnaire 0.93 , for the organizational governance questionnaire 0.98 , for the social undermining questionnaire 0.94 and for the innovative behavior questionnaire 0.91. In this research, Kolmogorov-Smirnov test was used to analyze the data for the normal distribution of data and the structural equation modeling and path analysis using the software SPSS version 88 and AMOS version 24 were used. The Results of the research showed a Significant and Positive Relationship between Absorptive Capacity with Innovative Behaviour. There is Very weak positive effect between organizational governance with innovative behavior. There is a Significant and negative Relationship between Social Undermining with Innovative Behaviour.
  Keywords: Absorption Capacity, Organizational Governance, Social Undermining, Innovative Behavior
 • Parviz Mohamadi, Ali Zarei *, Farshad Tojari, Seysd Hamid Sajadi Hazave Pages 19-29
  The aim of this research was to investigate the effect of information technology, learning organization and organizational justice on individual creativity of employees of the ministry of sport and youth. The research method is descriptive analytical. The statistical population of this study consists of all employees of the ministry of sport and youth. In which there were around 660 people that 246 people were selected as statistical samples. In this study, simple random sampling method was used. Questionnaires were used to collect information from information technology (Chanupa 2006), learning organization (Watkins 1996) organizational justice (Chester 2007) and individual creativity (Rendsip 2009).To test the research model using structural equation modeling method. The results showed that there are multiple links between the learning organization, information technology and organizational justice with individual creativity of employees and their components in the ministry of sport and youth. Between the learning organization, information technology and organizational justice exist with individual creativity of employees in the ministry of sport and youth. Also, the results of the pattern fitting showed that the values of TLI and CFI indices were higher than 95 and showed the excellent fitting of the pattern. According to the findings of this study, it is suggested that the relevant managers of the Ministry of Sports and Youth should pave the way for the development of information technology, learning organization and organizational justice in order to be able to develop the individual creativity of the staff.
  Keywords: Structural Equation Model, Information Technology, Organizational Learning, Sports Organization, Innovation
 • Mehrdad Moharramzadeh *, Mohsen Vahdani Pages 31-41
  The purpose of this study was to designing a strategy map of sport in Mohaghegh Ardabili University by synthesis of ISM model. Research method was Descriptive survey and applied of goal view. The population consisted of Strategic Council of university sport. Strategic Council members include president and two affaire of the University, manager and two experts of physical education management, and 3 members of the faculty of physical education.To designing a strategy map was used methods of Interpretive Structural Modeling (ISM) . sport strategies of university Was determined in Strategic Council meeting and Was set in the matrix in the form of a questionnaire, then was given to research samples. Interpretive Structural Model is a Interactive learning process where a set of different elements and structure are related to each other in a comprehensive and systematic model. The final model showed relationship between strategic goals in four levels . The designing this map is facilitators to implementing strategies to achieving development of healthy lifestyles in the students.
  Keywords: strategy map, physical education, sport, Interpretive Structural Modeling, Mohaghegh Ardabili University
 • Lora Chapari *, Bahram Yoseefy, Shirin Zardoshtian Pages 43-52
  The aim of this study is to investigate the effect of coaching behaviors on team cohesion and performance of Iranian Women’s Football League players in 1394-1395 (Persian calendar).The research method is descriptive correlational and data collection method is a field method. Statistical population with statistical sample included 176 soccer players in the form of 8 teams. To collect data, Martin & Barnes Coaching Behavior Questionnaire (1999) and Carron et al. Team Cohesion Questionnaire (1985) were used. To measuring performance of women’s football teams, their rank in the table was used as criterion. Instruments reliability was obtained using Cronbach's alpha test (coaching behavior: 0.75, cohesion: 0.83). Research tool validity was confirmed using expert ideas and confirmatory factor analysis in AMOS software. Descriptive statistics (Central tendency, dispersion) and inferential statistics (Structural Equation Modeling-AMOS software) were used for data analysis. The results showed that positive reactive coaching behaviors had significant effect on coherence and team performance; normal coaching behavior had a significant effect on cohesion and no significant effect on team performance and negative reactive coaching behavior had positive significant effect on the team performance and negative significant impact on cohesion. Overall, it is recommended that authorities of the clubs and teams use communicative model of coaching behavior on team cohesion and performance.
  Keywords: Team cohesion, coaching behaviors, team performance, premier leagueWomen’s Football
 • ABED MAHMOODIN, Saeed Sadeghi Boroujerdi, Amir Daryanavard, Vahid Delshab * Pages 53-68
  Investigating the influence of dimensions of sport stadium atmosphere on Behavioral intention of Football spectators with mediation role of Satisfaction. The research method was of structural equation model (SEM) and 384 spectators of the Tehran derby was selected as a study sample. Measurement scales in this study included the stadium atmosphere, Satisfaction, and Behavioral intention questionnaires of Chen et al(2013).The validity and accuracy of the questionnaire confirmed by the experienced experts in the field and their reliability confimed by Cronbach’s alpha test. In order to test the research hypothesis SEM were applied. The results from the research showed that Satisfaction of spectators and future fans mediate the influence of dimensions of sport stadium atmosphere on their behavioral intention. From the dimensions of sport stadium atmosphere, team performance, Facility. Electronic device, Professional staff, Team competition, Entertainment, Spectator passion, Spectators behavior, Cheering groups, and Team traditions has the most direct influence of on the spectators satisfaction and also has an indirect influence on their on their Behavioral intention. Sport stadium managers by creating a positive atmosphere in stadiums and increasing the participation experience and satisfaction of spectators, by developing and managing the dimensions of stadium atmosphere particularly, suitable facilities and stadium equipment met the spectator’s satisfaction and consequently their behavior intentions.
  Keywords: spectators, stadium atmosphere, satisfaction, Behavioral intention
 • Gholamreza Khaksari, Reza Saboonchi, Majid Soleymani * Pages 69-79
  Abstract The purpose of this research is the role of emotional intelligence and leadership style of coaches in Success motivation and commitment of elite wrestlers in Iran. this research was purposeful and used in terms of strategy. The statistical population of the study consisted of all wrestlers present in the first half of the 1396 in the national team, which numbered 156 of them. Due to the limited statistical population, the number of samples was considered equal to the statistical population. for collect information,The emotional intelligence Questionnaire of Lan and et.al(2009), Leadership Style of Chelladurai (1980), the Success motivation of Robertz and Torshou (1998) and the Sports Engagement Oskanlan and et.al (1993) were used. The combined reliability of the questionnaires was 0.71, 0.74, 0.70, 0.81, respectively. For analyzing the data, descriptive statistics and inferential statistics such as Kolmogorov-Smirnov test and structural equation model were used.The results of the research showed that the effect of emotional intelligence of coaches in success motivation (β=0.925), on commitment (β=0.799) and social support style of coaches in success motivation (β=0.837), on commitment (β=0.817) and Positive feedback style of coaches in success motivation (β=0.668) and on commitment (β=0.639) at alpha level (α=0.05) was significant. Therefore, it can be said that the emotional intelligence and leadership styles mentioned in the success motivation and wrestler's sports commitment have a positive and Meaningful.
  Keywords: : emotional intelligence, Success motivation, commitment, leadership style, elite wrestlers
 • Nasser Bai *, Amirhosein Monazami, Akram Esfahani Nia, Zahra Haji Anzehaie, Amir Ghanbarpour Nosrati Pages 81-93
  The purpose of the present study is to investigate the effect of social responsibility on bodybuilding clubs customers’ loyalty with moderating role of club reputation. The research method is descriptive and survey type and statistical population of present study consisted of entire customers of the Gonbad Kavous City bodybuilding clubs (6320 customers), which according to Cochran formula, 363 customers were selected as study sample size. To collect the research data, questionnaires of Lechuga (2012) social responsibility; Feldman (2014) reputation and Lee (2017) customers’ loyalty were used. Validity of the questionnaires was verified by 8 masters of sport management and internal consistency of questionnaires by using Cronbach's alpha was determined respectively 0.91, 0.84 and 0.87. To analyze data and identify the effects of research variables, structural equation modeling with the use of PLS software was applied. The results of the study indicate that social responsibility has significant and positive effects on club reputation (t=44.53, β=0.83). Also, the effect of social responsibility on customers loyalty was positive and significant (t=4.06, β=0.33). Another finding of the study indicated that the club's reputation has a positive and significant effect on customers loyalty (t=7.92, β=0.54). Ultimately, the effect of social responsibility on customers loyalty by the mediating role of the club's reputation was confirmed (t=2.21, β=0.07). With respect to the results of the study, it can be concluded that doing social responsibilities by bodybuilding clubs can play an important role in the club's reputation and increase the loyalty of their customers.
  Keywords: Club's Reputation, Social Responsibilities, Customers’ Loyalty, Gonbad Kavous, Customers Return Tendency
 • Maziyar Kalashi *, Javad Karimi, Hossein Eydi Pages 95-107
  The purpose of this study was to the economic valuation of participation in sport and determine the willingness of people to pay for their expenses (demand for sport). The required information Has been collected by completing the two-dimensional double, that Partly through electronic distribution and interviews online, and partly through distribution, in printed form and in the face of an audience of people with independent income. Finally, 369 questionnaires are based on statistical analysis. In this research, using the contingent valuation method and logit regression model, the willingness to pay for participation in sport and the factors affecting it have been studied and based on maximum likelihood estimation method parameters of the model are estimated coefficients. MAPLE and SHAZAM software have been used for statistical analysis of variables, mathematical calculations and estimation of logit model parameters. The findings of this study showed that the variables of the number of family members, marital status, age, and suggested price had a significant effect on the likelihood of willingness to pay for participation in sport and activity. But educational variables, monthly income of the family, gender, and significance of exercise were not significant. The average willingness to pay per person is 66899.5 Toman per month, as well as the annual value of participation in sport is 802794 Toman per person. Finally, to the sports development planners are recommended Use a variety of tools to increase participation in sports, including social marketing and micro-level competitions.
  Keywords: Valuation, Demand, Sports Participation, Sports Economy, Sports Expenditures
 • Sirous Ahmadi *, Ali Khojasteh, Azadeh Alinezhad Pages 109-120
  Customer relationship management in sports clubs enhances the ability of clubs to adapt to complex environmental conditions, and it can increase productivity at the clubs. The overall goal of this research is to investigate the effect of customer relationship management on the efficiency and customers re-attendance of sports clubs in Kermanshah province. The present research is applied to the purpose of the research and is descriptive-correlational in terms of research method. The study consisted of all the owners and managers of private clubs Kermanshah province and the sample size of 820 persons was obtained through a sample of 261 persons who were selected through random cluster sampling. To collect information, customer relationship management questionnaire (Alavi Shad, 2008), productivity questionnaire (Asadi, 2001), and customers re-attendance questionnair(Lim, 2006) were used. After assuring validity, the reliability of the questionnaires through Cronbach's alpha The order of 0.98, 0.79 and 0.74 was estimated. Descriptive statistics and inferential statistics(K- S test and structural equation modeling) were used to analyze the data. The results of the research showed that CRM has a significant effect on the productivity and re-attendance of the customers of sports clubs in Kermanshah province ( β =0.85 and β = 0.43). therefor it can be concluded that the re-attendance customers in sports clubs not only increases the credibility of the clubs, but also increases the profitability and productivity of the clubs. Keywords: Customer Relationship Management, Productivity, Customer re-attendance, Sports Clubs
  Keywords: Customer Relationship Management, Productivity Customer: re-attendance, Sports Clubs
 • Marjan Safari *, Rasool Nourozi, Farhad Shori Pages 121-137
  The continuous growth of sport tourism has made it one of the most popular leisure and tourism industries. The present study aimed to determine the effects of the image of destination, attitude, and motivation on the future behavior of sports tourists. The present research was an applied-correlational study based on structural equation modeling. The statistical population of the survey was the audience of the Football League (Esteghlal Khuzestan & Persepolis). The respondents were selected based on convenience sampling method and questionnaires were distributed among them. Finally, a total of 381 questionnaires were used for data analysis. The required data were collected using a standard questionnaire (Lee, 2009), consisting of 5 subscales and 31 items. The face and content validity of questionnaires were assessed by 10 academics. The data were statistically analyzed using descriptive and inferential statistics in SPSS-23 and Smart PLS-3. Based on the research results, 40% of individuals’ satisfaction and 42% of variations of future behavior variations can be explained through their image of the destination, attitude, and motivation. Based on the results of structural equation modeling, the impact of the image of destination, attitude, and motivation on future behavior and satisfaction was adequately fitted (SRMR=0/061). The results of the research showed that the motivation, attitude and image of the destination by sporting tourists lead to satisfaction and future behavior. The existence of a positive perception of motivation, attitude and image of destination of travel brings more satisfaction and loyalty to the future behavior of sport tourists.
  Keywords: sport tourism, motivation, attitude, Image of Destination, satisfaction
 • Ali Reza Dabir * Pages 139-161
  Abstract The purpose of this research is to determine the strategies and operational plans of the Motorcycle and Automobile Federation. This study is sort of applied research in terms of purpose and a combination of qualitative and quantitative methods were used for data collection and analysis. The sample size was 82 people which was equal to the statistical population as a whole. Validity of the questionnaire was confirmed by 12 professors and sport management experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.83). In this study, descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. Developed strategies which include using international communications to host events and conduct coaching and refereeing courses, taking advantage of the talent-based approach to place national teams in different levels with regard to abundance of enthusiasts, utilizing media capacities to empower the target community and promoting the development of motorcycling and car racing sports. Moreover, utilizing the private sector’s partnership and investment in establishing federation’s self-sufficiency, construction, equipping, renovating and maintaining the sport lanes and facilities, developing activities, identifying and utilizing legal capacities to integrate and regulate motorcycling and car racing sports were considered as well. Furthermore, developing the cultural and ethical environment of motorcycling and car racing sports based on Islamic – Iranian values, Creating National Synergies of Converging Institutions to develop the aforementioned sports were among the developed strategies.
  Keywords: Strategy, Operational Program, Federation, motorcycling, car racing
 • Esfandiar Khosravizadeh *, Jamal Latifi, Ezat, O, Llah Shahmansoori Pages 163-176

  The porpuse of this study was environmental and strategic analysis of veterans and disabled sport board in Hamedan Province. The statistical populations were main stakeholders of wrestling board that 170 persons of them were purposefully selected as the sample. Data were gathered by researcher-made questionnaires. Data were analyzed by SWOT analysis, strategic factors evaluation, TOWS, QSPM and Friedman test in SPSS 16. Results showed that this sport board was confronted with 10 Strengths, 13 Weaknesses, 12 Opportunities and 13 Threats. Also, totally 15 strategies include 7 SO, 3 ST, 8 WO and 1 WT strategies were developed for the veterans and disabled sport board. And, sport board from strategically standpoint was located in WO strategic position. So, 8 WO strategies were ranked. In addition, mission and vision statements, core values, key performance areas and long term goals were developed for sport board. Overall, Hamadan province veterans and disabled sport board has a weak position in terms of the internal environment and has opportunities in the terms of external environment. Hence, it is suggested that this board first implement WO strategies and then other strategies in the form of appropriate operational programs.

  Keywords: Strategic planning, Environmental analysis, Strategic situation, sport board, veterans, disabled