فهرست مطالب

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - سال چهارم شماره 5 (پیاپی 19، دی 1398)
 • سال چهارم شماره 5 (پیاپی 19، دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/16
 • تعداد عناوین: 5
|
 • بهمن خسروی پور، ناهید فرند پور، حسنعلی کوره پز* صفحات 1-6

  توسعه روستایی همانند مفهوم توسعه در طول زمان تعاریف مختلفی را داشته و حدود و ثغور آن شامل مقوله های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوناگون است .گروهی توسعه روستایی را مترادف با عمران روستایی می پندارند و کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستا قلمداد کرده است و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغالی نقش اساسی در توسعه روستا ایفا میکند از طرف دیگر مسائل متعددی چون امنیت غذایی و جلوگیری از منابع آب، خاک و غیره توجه جدی به بخش کشاورزی را ، رسیدن به خودکفایی در تولیدات کشاورزی ضروری میسازد. ازآنجایی که کشاورزی یکی از بخشهای مهم در اقتصاد کشور است اما از ظرفیت های بالفعل و بالقوه آن استفاده نمیشود؛ ازآنجایی که سرمایه انسانی به یکی از مهمترین معیارها در توسعه پیشرو تبدیلشده است. محققان سعی کردهاند در این مقاله با طراحی سوالی چون آیا میتوان باتربیت افراد کارآفرین به استفاده بالاتری از ظرفیت های باارزش نیروی انسانی دستیافت؟ با مروری بر پژوهش های پیشین بررسی ضرورت و اهمیت تربیت دانشجویان کارآفرین در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزی را لازم و ضروری دانسته اند.

  کلیدواژگان: دانشجویان کار آفرین، توسعه پایدار کشاورزی، اهداف توسعه
 • علی ترک زاده ماهانی* صفحات 7-12

  هدف اصلی این پژوهش طبقه بندی و خلاصه کردن نتایج تحقیقات متعددی است که درباره مدیریت سود انجام و نتایج مختلفی از آن ها حاصل شده است. نتایج مختلف بدست آمده را در یک چارچوب گرد هم آورده و به بررسی مفهوم، دلیل و چگونگی مدیریت سود پرداخته شده است. نتیجه مطالعات نشان می دهد که مدیریت سود از دو طریق اقلام تعهدی و جریان های نقدی قابل انجام است. در عمل مدیریت سود با استفاده از اقلام نقدی ترجیح داده می شود زیرا، بهتر از دید حساب رسان محفوظ می ماند. هر چند مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی بیشتر در تحقیقات حسابداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین نتایج نشان می دهد که مدیریت سود می تواند خوب، بد و یا کارا باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت سود، مدیریت سود خوب، بد، مدیریت سود کارا
 • تارا سماک باشی، طیبه امیرخانی، احمد عالی صفحات 13-24

  توسعه خلاقیت در سازمانها به معنای تقویت پویایی در ساختار میتواند تفسیر شود که منجر به بهبود انعطاف پذیری و توان مندی رقابتی برندها در بازارهای کسب وکاری خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش میانجی حمایت های سازمانی درک شده در اثرگذاری رهبری تحول گرا بر خلاقیت سازمانی است. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر نفر از کارکنان شرکت ایران خودرو 9742 پیمایشی بوده و همچنین جامعه آماری تحقیق شامل – ماهیت توصیفی نفر تعیین شد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده 678 میباشد و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه معادل گویه در این تحقیق استفاده گردید که پیش از توزیع، روایی 92 بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد با Smart و SPSS و پایایی آن توسط افراد خبره مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار استفاده شده و نتایج به دست آمده موید آن است که رهبری تحول گرا میتواند بر توسعه حمایت های سازمانی PLS ادراک شده و خلاقیت سازمانی تاثیرگذار باشد. بعلاوه، توسعه حمایت سازمانی ادراک شده بر خلاقیت سازمانی نیز تاثیرگذار است. همچنین حمایت سازمانی ادراک شده در تاثیرگذاری رهبری تحول گرا بر خلاقیت سازمانی نقش میانجی را ایفا مینماید.

  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، خلاقیت سازمانی، حمایت سازمان های ادراک شده، مهارت های کسب و کاری
 • هانیه پور صدیق*، رضا فدایی کیوانی صفحات 25-36

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و برحسب روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این نفر به عنوان حداقل 482 نفر) است. که با استفاده از جدول مورگان 242پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور گیلان پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده از طریق نرم  448حجم نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد متغیر سرمایه فکری با ضریب تاثیر Smart PLS2 و  SPSS19افزارهای 8/248 تاثیر مثبت و معنی داری بر متغیر سرمایه اجتماعی دارد. همچنین متغیر سرمایه اجتماعی با ضریب تاثیر 8/646 دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی است. این یافته ها حاکی از این است که سرمایه اجتماعی در تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد. همچنین نتایج نشان داد متغیر سرمایه فکری به صورت مستقیم نیز، تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد، و این نتیجه دلالت بر نقش میانجی جزئی متغیر  8/223با ضریب تاثیر سرمایه اجتماعی در رابطه بین این دو متغیر دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، عملکرد سازمانی
 • محمدرضا کرامتی، فهیمه انصاری زاده، محسن ایزان صفحات 37-48

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت کلاس درس بر اساس رویکرد مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی در درس علوم تجربی انجام گرفت. روش پژوهش، شبه تجربی و از نوع طرح پیش آزمون- وپس آزمون با دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر پیرانشهر در سال تحصیلی 96 97-و حجم نمونه تحقیق 120 نفر بود که 60 نفر در گروه‌های آزمایش (2،1)، و 60 نفر در گروه‌های کنترل (2،1)، قرار گرفتند. در گروه‌های آزمایش، از مدیریت کلاس درس به شیوه همیاری استفاده شد و در گروه‌های کنترل، کلاس‌ها به شیوه سنتی (روش سخنرانی)، اداره شدند. ابزارهای تحقیق شامل آزمون‌های پیشرفت تحصیلی محقق ساخته بود که کلیه‌ی آزمون‌ها از لحاظ روایی و ضریب پایایی (91%)، مورد تایید قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، از روش آمار استنباطی (ANCOVA)، نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانی که با مدیریت کلاس به شیوه همیاری به یادگیری پرداخته بودند بیشتر از دانش‌آموزانی بود که بر اساس روش معمول (سخنرانی)، مشغول یادگیری بودند. در گروه‌های همیاری میان دو گروه تفاوت معنی‌داری دیده نشد.

  کلیدواژگان: مدیریت کلاس، پیشرفت تحصیلی، علوم تجربی، ششم ابتدایی