فهرست مطالب

ادبیات دفاع مقدس - سال سوم شماره 4 (بهار و تابستان 1398)
 • سال سوم شماره 4 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محبوبه بانی مهجور*، منوچهر اکبری صفحات 1-12
  آثار به جامانده از هشت سال دفاع مقدس از دو منظر قابل بررسی است: جنبه مادی که مالامال از رنج طاقت فرسا و خسران است و جنبه معنوی که ظهور اعتمادبه نفس و خودباوری است. بشر هویتی جمعی و تاریخی دارد. آدمیان امروز، فردای خویش را از فراز شانه های گذشتگان به نظاره می نشینند و بینش و روش های آن ها در بستر همین هویت تاریخی و جمعی شکل می گیرد. داستان یکی از بهترین قالب های ادبی است که می تواند خاطرات خوش یا ناخوش را در ضمیر نسل حاضر و نسل های آتی ماندگار نماید. برای اینکه پیکره داستان از استحکام بیشتری برخوردار گردد، می بایست تمامی عناصر یا اجزای تشکیل دهنده ساختار در تعامل با یکدیگر بوده و کارکردی هماهنگ و همسو با مضمون داشته باشند. پژوهش پیش رو با هدف یافتن این ارتباط در آثار داستانی منتخب دفاع مقدس انجام شده است. برای تبیین موضوع، مجموعه ای از عناصر که این امکان را برای ما مهیا می کند تا در کل آثار منتخب یک اندیشه معنی دار را درک نماییم، مدنظر قرار داده ایم. به این منظور سه رمان سفر به گرای 270 درجه از احمد دهقان، زمستان 62 از اسماعیل فصیح و زمین سوخته از احمد محمود مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد ساختار این آثار برجسته در جهت تحکیم درون مایه آن هاست، که همانا حکایت همیشگی تاریخ کشور ما یعنی ویرانی شهرها، به خاک و خون کشیده شدن مردم بی گناه، مقاومت ملت سلحشور ما در برابر ظلم ستمکاران و سرانجام پیروزی بر دشمن نابکار بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل محتوا به کمک منابع موجود است.
  کلیدواژگان: درون مایه، ساختار، سفر به گرای 270 درجه، زمستان 62، زمین سوخته
 • عزت خلیقی*، سید محمد علوی مقدم صفحات 13-26
  شناخت زبان یک شاعر، زمینه درک دقیق تر شعر او را فراهم می سازد؛ بنابراین به موازات توجه به محتوا و جنبه های ادبی، ضرورت دارد تا علل گوناگونی که منجر به تاثیرگذاری در یک بافت زبانی می شود، شناسایی شود. در این مقاله برآنیم تا با استفاده از روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی توصیفی به واکاوی ویژگی های زبان و محتوا در شعر برخی از معروف ترین شاعران دفاع مقدس بپردازیم. در سطح زبانی مواردی چون ترکیب سازی، آوردن اصطلاحات و تعابیر عرفانی، واژه ها و تصاویر مخصوص جنگ های مدرن، گسترده بودن دایره واژگان، بلند و طولانی بودن سروده ها و... و در سطح محتوایی مفاهیم مذهبی و عشق وافر به ائمه، روی آوردن به نهضت عاشورا،  انتظار فرج، نزدیک شدن به سبک هندی، نمادگرایی، پاسداشت و توصیف شهید و شهادت، خوداتهامی، مبارزه با ستم و ستمگران، مدح رهبری و... مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شعر دفاع مقدس ازنظر زبان و محتوا ویژگی های خاصی دارد که در دوران قبل از آن مشاهده نمی شود و شاعرانی چون نصرالله مردانی، علی معلم دامغانی، مشفق کاشانی، قیصر امین پور و دیگر شاعران مورد بررسی در این پژوهش، در شعر خود به این ویژگی ها توجه و علاقه نشان داده اند.
  کلیدواژگان: شعر دفاع مقدس، زبان، محتوا، ترکیب سازی
 • امیدوار مالملی* صفحات 27-44

  این پژوهش با هدف بررسی بازتاب تلمیح و تشبیه به حضرت عباس (ع) در اشعار دفاع مقدس شعرای معاصر انجام گرفت. روش،کتابخانه ای است که به بیان نمونه هایی از جلوه های ادبی تلمیح و تشبیه نسبت به حضرت عباس (ع) در اشعار دفاع مقدس در موضوعات اعتقاد قلبی به حضرت عباس (ع)، غیرت، جانباز و جانبازی، سقای کربلا، عباس های جبهه، جامعه پس از جنگ، خون خواهی آب، عنایت حضرت و دشت عباس پرداخته است. یافته ها نشان می دهد نگاه مذهبی موجود در ادبیات و اشعار دفاع مقدس، بیانگر شخصیت و عملکرد و جایگاه تاریخی و دینی حضرت عباس (ع) در نزد رزمندگان و شعرا بوده که سبب شده در تلمیح، تشبیه، استعاره و رفتارگرایی های موجود در اشعار اشاره مستقیم به شخصیت حضرت عباس (ع) شود. و از طرفی، شباهت و تطابق های دفاع مقدس با کربلا و عاشورا و عملکرد افراد حاضر در این واقعه سبب شده که در شعر دفاع مقدس نگاه مستقیم به دلاوری و ایثار حضرت عباس (ع) داشته باشند و شعرا با شبیه سازی و بیان نمونه هایی از رفتار و عملکرد حضرت عباس (ع) در رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، حجم زیادی از صنایع ادبی و کلامی خود را به تشبیه این دلاوری ها به حضرت عباس (ع) و همچنین بازسازی و تلمیح وقایع کربلا، عاشورا و حضرت عباس (ع) و جنگ تحمیلی اختصاص دهند.

  کلیدواژگان: حضرت عباس (ع)، عاشورا، دفاع مقدس، تلمیح، تشبیه
 • عباس باقی نژاد* صفحات 45-56
  علی موسوی گرمارودی یکی از شاعران قبل از انقلاب اسلامی است که شعر نو را با مایه های مذهبی و انقلابی سروده و پس از انقلاب نیز شیوه خود را تداوم بخشیده است. شعر او از همان ابتدا با روح مبارزاتی و گونه ای تعهد اجتماعی و انسانی پیوند داشت و مفاهیم و موضوعاتی را در بر می گرفت که دارای صبغه مذهبی بود؛ هم چنین ظرفیت تبدیل شدن به نوعی گفتمان انقلابی را داشت. گفتمان انقلابی گرمارودی، مبتنی بر نگرش فلسفی و رویکرد اجتماعی و انسانی خاصی است که بر آموزه ها و ارزش های دینی تکیه دارد. این گفتمان، برآمده از جهان بینی و دریافتی است که گرمارودی در طول سال های مبارزه به دست آورده و دارای عناصر گفتمانی و مولفه ها و نشانه هایی است که به صورت آشکار و مستتر در اشعارش بازتاب یافته است. در این نوشتار، چگونگی تکوین گفتمان مسلط در سروده های نوپردازانه موسوی گرمارودی که از آن به گفتمان انقلابی تعبیر شده، مورد بررسی قرار گرفته. به موازات آن، مولفه ها و نشانه های چنین گفتمانی تعریف و تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: انقلاب، گفتمان انقلابی، نگرش انسانی، موسوی گرمارودی
 • علی پورزمان، غفار برجساز* صفحات 57-68

  حماسه در کنار ابعاد دیگر عاشورا مثل مرثیه، عرفان و پیام، توانسته است در شعر عاشورایی اثرگذار باشد؛ به طوری که امروزه به یکی از رکن های مهم شعر آیینی تبدیل شده است. شعر عاشورایی با تبیین مقولات ارزشی و بیان هنری اهداف آن، قدمی در راستای شناخت بیشتر مبانی شعر آیینی برداشته است. در شعرهای عاشورایی، امام حسین (ع)، حضرت عباس (ع)، حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) به عنوان الگوقهرمان معرفی می شوند؛ به این دلیل که شاعر در کنار پرداختن به ماجرای عاشورا، به وجوه اسطوره ای و حماسی چنین شخصیت هایی هم می پردازد. زبان شعرهای عاشورایی معاصر، بیشتر به زبان شعر معاصر نزدیک است؛ اما گاه صلابت زبان فردوسی و گاه لطافت زبان سعدی را داراست. در این پژوهش، با تکیه بر روش تحلیل اسنادی و رجوع به منابع، به بررسی و تحلیل ابعاد حماسی شعر عاشورایی معاصر پرداخته شده است. نتیجه نشان می دهد که در شعر عاشورایی گذشته، حماسه به صورت گسترده مورد توجه نبوده است و حال آنکه شاعران عاشورایی معاصر در ابعاد معنایی و واژگانی، بیش از گذشته به این مقوله پرداخته اند؛ همچنین توجه به عناصر حماسی، از عوامل مهم شاخص شدن و ماندگاری شماری از اشعار عاشورایی معاصر شده است.

  کلیدواژگان: شعر عاشورایی، شعر معاصر، حماسه، زبان، عاطفه، فرم
 • بهجت السادات حجازی*، فاطمه اسفندیارپور صفحات 69-84
  وصیت نامه های شهدا و نامه های برجسته پیشوایان دینی، اندیشمندان، عرفا، نویسندگان و همه اهل قلم، از جمله آثار مکتوب و باارزشی هستند که قسم عظیمی از فرهنگ اعتقادی ما را در بردارند. تحلیل این دست از نوشتارها، چه با عنوان وصیت نامه وچه با عنوان اندرزنامه یا نامه،  با توجه به نکات و آموزه های اعتقادی و اخلاقی نهفته در آن ها، می تواند نقش موثری در شناساندن ارزش های اعتقادی و اخلاقی حاکم در طول تاریخ ایران داشته باشد. با توجه به پیشینه طولانی این گونه نوشتارها در اندرزنامه ها، قرآن، وصایای معصومین و عرفا... با رویکردی تحلیلی تاریخی می توان آن ها را همچون سایر گونه ها، نوعی «ژانر» تلقی کرد. همچنین برمبنای نظریه کارگفتار آستین و سرل،  ویژگی های مشترکی که در کنش های گفتاری این نوشتارها وجود دارد شاهدی دیگر بر این مدعاست. هدف اصلی در این جستار اثبات این نکته است که وصیت نامه ها و نامه ها برمبنای تحلیل محتوای تعلیمی و اخلاقی و کنش های گفتاری غالب بر آن ها، درخور آن هستند که به عنوان یک ژانر به شمار آیند؛ ژانری که افزون بر ایجاد تحول شخصیتی مخاطبان، در حوزه گسترده اجتماعی و حتی جهانی نیز تولید گفتمان فرهنگی دارد. روش پژوهشی غالب، تحلیلی توصیفی مبتنی بر تحلیل محتوای متن است.
  کلیدواژگان: وصیت نامه ها، نامه ها، ژانر، نظریه کارگفتار، آستین و سرل
 • امیر مقدم متقی، مولود خوانچه زرد، مسعود باوان پوری* صفحات 85-98
  جنگ، اختلاف، ظلم و... از حقایق سده پنجم هجری در سرزمین اندلس است که باعث ظهور نوعی ادبیات اعتراضی و مقاوم در برابر شرایط ناگوار سیاسی و اجتماعی محیط گردید. نمونه ای از شاعران این دوره، سمیسر است که با واقع بینی و درک شرایط محیط خود و با هدف حفظ آرمان های حقیقی اسلامی در جامعه خود، از طریق اشعار هجو و انتقادی به نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگار خود پرداخته است. اشعار وی سراسر خشم، اعتراض و انتقاد از جامعه و سیاست حاکمان وقت است و نیز با سرودن اشعاری از نوع «شعر آشوب» با پرخاشگری، مردم شهرش را به خاطر حسادت مورد انتقاد قرار می دهد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و با رویکرد جامعه شناسانه است. نتایج پژوهش نشان می دهد مفهوم انتقاد و پایداری در شعر و ادبیات این دوره به داشتن حمیت و غیرت دینی، روحیه، احساس و عواطف انسانی و میهنی شاعر برمی گردد و شعر وی نمونه والایی از انتقاد و پایداری این دوره می باشد. نیز شاعر در اشعار خود در قالب هجو، با زبانی ساده ولی با نگاهی نقادانه و از سوز دل، شکوائیه خود را از جامعه و روزگار خود به تصویر می کشد و با آگاهی از مسائل سیاسی و دینی جامعه خود به مقابله با فساد، ظلم، فتنه و خیانت به مسلمانان برمی خیزد
  کلیدواژگان: نقد جامعه شناختی، شعر اعتراض، هجو، اندلس، سمیسر
 • اعظم عنقائی*، احمد فروزانفر صفحات 99-112

  در فرایندی که خاطرات دیگرنگاشت دفاع مقدس طی می کنند، خلق اثر از پرسشگری آغاز می شود؛ یعنی راوی ذهن خود را به روی مصاحبه گر باز می کند و او به درون جهان ذهن راوی راه یافته تا بتواند با پرسش هایش او را به فضایی در زمان جنگ ببرد. اصولا اثری که بر مبنای پرسش و پاسخ شکل می گیرد، مصاحبه گر در موفقیت یا ناموفق بودن آن نقش زیادی ایفا می کند. نکته ای که بسیاری از مخاطبان خاطرات دیگرنگاشت به آن بی توجه اند. در این پژوهش که باهدف نمایاندن نقش نویسنده در خاطرات دیگرنگاشت دفاع مقدس صورت گرفته، مسئله «چگونگی گفتن و نگارش و مستندنگاری» با محوریت کتاب دا، نوشته سیده اعظم حسینی، به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نویسنده به خوبی توانسته اثر را از ورطه شعارزدگی حفظ کند و هوشمندانه زاویه دید درستی برای طراحی سوژه اش انتخاب نماید. او بر جنبه مستندوار اثرش تاکید دارد؛ اما می داند چطور بخش دراماتیک روایت واقعی را در داستانش بگنجاند؛ و با وجود حجم زیاد، کشش و ضرب آهنگ مناسب دارد و خسته کننده نیست. ساختار قوی و داستانی کتاب مخاطب را مجذوب خود می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که چگونه گفتن و نحو نگارش به عنوان عواملی موثر در شهرت و ماندگاری دا محسوب می شود.

  کلیدواژگان: خاطرات دیگرنگاشت، دفاع مقدس، کتاب دا، سیده اعظم حسینی
 • زهره ملاکی*، معصومه مرجانیان صفحات 113-126
  تحلیل گفتمان انتقادی از اندیشه های زبان شناسان، به ویژه مکتب نقش گرای هلیدی، نشانه شناسان، پژوهشگران هرمنوتیک و آرای میشل فوکو سرچشمه گرفته است. از آنجا که این روش بر هر دو جنبه صورت و معنای متن توجه می کند، ازاین رو رویکردی جامع در تحلیل متن است. صاحب نظرانی چون نورمن فرکلاف، روث وداک، تئون وان دایک، راجر فاولر و گونتر کرس در معرفی و رشد تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان گرایشی نو در تحلیل متن نقش داشته اند. در این پژوهش از میان رویکردهای یادشده، رویکرد نورمن فرکلاف به عنوان روش خاص این تحقیق انتخاب شده است. نورمن فرکلاف متون را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی می کند. این شیوه در توصیف و کشف دیدگاه های فکری نویسندگان و رویکردهای سیاسی و اجتماعی آنان کارآمد است. در این پژوهش، داستان تپه جاویدی و راز اشلو، نوشته اکبر صحرایی، از زمره داستان های دفاع مقدس، با استفاده از این رهیافت تحلیل و تبیین شده است تا چگونگی نگرش نویسنده کشف گردد. از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی، نویسنده در این اثر با انتخاب واژگان خاص، استفاده از مفاهیم گفتمان دینی و پیوند آن با قدرت و تعمیم دادن این عنصر به دوره معاصر، هویت خودساخته مسلمان مومن انقلابی و اخلاق مدار را جست وجو کرده است. وی موفق شده از طبقه متوسط یا ضعیف جامعه (به لحاظ مادی) قهرمانی جنگاور و جسور بسازد و نیز تحول طبیعی و تدریجی انسان مسلمان را از دینداری تا شهادت نشان دهد.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فرکلاف، داستان های دفاع مقدس، اکبر صحرایی، تپه جاویدی و راز اشلو
 • برات محمدی*، مریم حداد صفحات 127-144
  توجه به اسطوره و حماسه به ویژه اساطیر و حماسه های ملی، یکی از مبانی اصلی در بافت معنایی و زبانی ادبیات فارسی بعد از شاهنامه فردوسی است که در هر دوره ای همگام با تحولات ادبی و متناسب با شرایط اجتماعی آن برهه ادامه یافته است. با شکل گیری انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، توجه عمیق به ابعاد شعر پایداری افزون گشت. همگام با آن، گرایش به حماسه که مناسب این نوع شعر بود، رشد کرد و شاعران بسیاری با زبان و بیان حماسی، دلیری های رزمندگان دفاع مقدس را به تصویر کشیدند. در این پژوهش، اشعار نصرالله مردانی به لحاظ دارابودن عناصر اساطیری و زبان حماسی بررسی شده است. حاصل بررسی نشان می دهد مردانی به اقتضای علاقه خود به شاهنامه فردوسی و فضای سیاسی اجتماعی روزگار خود، از اساطیر ملی و زبان حماسی استفاده کرده است. او زبان حماسی را با زبان غنایی آمیخته و متناسب با نیازهای بیانی تازه، ظرفیت های تازه ای برای اسطوره و حماسه در شعرش ایجاد کرده است.
  کلیدواژگان: اسطوره، زبان حماسی، نصرالله مردانی، دفاع مقدس، شعر پایداری
 • مسعود باوان پوری*، الهام ابراهیمی صفحات 145-158

  ادبیات و شعر، با توجه به تعهد خویش، نقشی پررنگ و ماندگار در فرهنگ یک ملت دارند. بخش عظیمی از شعر معاصر فارسی به جنگ تحمیلی و ادبیات دفاع مقدس اختصاص یافته است. در طول هشت سال دفاع مقدس، زنان دوشادوش مردان در تمامی صحنه ها حاضر بوده و به دفاع از کشور خویش پرداختند. در این میان زنان شاعر، زبان به دفاع مشروع از کشور و وطن خویش گشوده اند و در کنار ابراز حس وطن دوستی خویش، به یاد و ذکر نام ویاد شهیدان پرداخته و با آوردن نمادها و عناوین مختلف نسبت به ظلم و ستم متخاصمان بعثی اعتراض کردند. طاهره صفارزاده و سپیده کاشانی دو تن از مهین بانوانی هستند که شعر خویش را وقف دفاع از کشور و ملت خویش ساختند. هر دو شاعر علاقه وافری به وطن خویش داشته و آن را به مادر تشبیه ساخته اند. دو شاعر از نمادهای انسانی مثل امام حسین (ع)، حضرت مهدی (عج) و... برای مبارزان و شهیدان ملت خویش، نیز نمادهای حیوانی مثل گرگ، دزد و شیاطین برای دشمنان بهره برده اند. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی مضامین ادبیات پایداری مرتبط با دفاع مقدس، به بررسی مولفه های پایداری در شعر این دو شاعر زن بپردازد.

  کلیدواژگان: دفاع مقدس، زنان، شعر، ادبیات پایداری، وطن
 • محمد رضا سنگری*، عثمان ویسی، شبنم کابینی صفحات 159-176
  شعر پایداری یکی از مقوله های ادبیات جهان است که مفاهیم دینی و الگوهای ایدئولوژیک، خواه آشکار و خواه پنهان، در آن نهادینه شده است؛ ازاین رو، بررسی تعامل میان گفتمان شعری به خصوص گفتمان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، علاوه بر نشان دادن بسترهای اجتماعی، سیاسی و شرایط جامعه شاعر، رسالت ادبیات دفاع مقدس و چگونگی شکل گیری سیر تحول این تعامل را نیز بهتر نشان داده و منجر به درک بهتر این ژانر ادبی و اهداف آن می شود.  پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و به کارگیری مکتب تطبیقی آمریکا، به بررسی تاثیر گفتمان و ایدئولوژی شعر دفاع مقدس بر شعر مقاومت فلسطین در آثار متفاوت ده شاعر مقاومت ایران و فلسطین، جایگاه ایدئولوژیک انقلاب و ارزش های برآمده از آن و نحوه بازتاب این گفتمان توسط شاعران هر دو سرزمین، کنش متقابل بین شعر پایداری و پدیده های جنگ تحمیلی پرداخته است. بی گمان، انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دوران هشت ساله دفاع مقدس تاثیرگذارترین دوره های تاریخ معاصر ایران و جهان، بستری مناسب برای ظهور گفتمان های ایدئولوژیک در تمامی حرکت های مردمی در جهان است.
  کلیدواژگان: گفتمان انقلاب اسلامی ایران، ادبیات پایداری، شعر مقاومت ایران، شعر مقاومت فلسطین، مکتب تطبیقی آمریکا
|
 • Mahboubeh Bani Mahjour *, Manoochehr Akbari Pages 1-12
  The remaining works of the eight years of "Holy Defense" can be viewed from two perspectives. The material aspect is full of painful suffering, and lost. And the spiritual aspect is the imergence of self-esteem and confidence. The task of the survivors of this bitter event is to keep alive the memories of the warriors who sacrificed their lives in this way. Story is one of the best literary forms that can keep lasting pleasant or unpleasant memories for the sake of the present and the future generation. Any experiment repeats to the desired result. Criticism of "Holy Defense" stories promotes quality improvement of the future stories. The research ahead has been done by the aim of highlighting the positive points and find possible shortcomings, in order to create flawless works in the future. To get to this perpose three novels were analyzed: "Journey to 270 Degrees, by Ahmad Dehghan", "Winter 62, by Esmail Fasih" and "Burned Earth, by Ahmad Mahmoud".The result of this research shows that the structure of these outstanding works consolidates the theme. The research has been done by the means of content analysis with the help of available resources.
  Keywords: theme, Structure, Journey to 270 Degrees, Winter 62, Burned Earth
 • Ezzat Khalighi *, Sayyed Mohammad Alavi Moghaddam Pages 13-26
  Understanding the language of a poet, his poetry provides a more accurate understanding so in parallel with respect to content and literary aspects, it is necessary to various causes that lead to influence in a linguistic context is identified.In this article, we use the library method and analytical-descriptive analysis and content properties of losses in the poem of sacred defense poets the most famous pay. Level language such as Combine Construction, terms and mystical interpretations, Keywords and images for modern wars, extensive vocabulary, long, long poems and religious concepts and the content and devotion to Imams, on the movement of Ashura, awaiting, approaching the Indian style, symbolism, protection and describing the martyrdom and martyrs charges, anti-oppression, praise the leadership and has been examined. in his poems have shown interest in these characteristics and Nasrallah Mardani, Ali Moallem Damghani, moshfegh Kashani, Gheisar Aminpoor and other poets examined in this study have shown interest in his poetry to these characteristics.
  Keywords: Sacred Defense poetry, language, Combine Construction
 • OMIDVAR MALMALI * Pages 27-44

  This research was conducted with the aim of investigating the reflection of allusion and likeness to Hazrat Abbas in the poems of the holy defense of contemporary poets. The methodology has been used for books and religious books after the war. Which describes Abbas's literary manifestations in sacred defense poems in the subjects of Hebrew belief in Abbas, Abdis, veteran and veteran, the descent of Karbala, Abbas of the Front, the post-war society, water revenge, Hazrat Abbas and Dasht Abbas. The findings show that the religious and religious essence and religious outlook observed in the training, look, literature and poems related to the sacred defense, all indicate that, on the one hand, the character and function and the historical and religious status of Hazrat Abbas in the presence of Warriors and poets have caused many Talmhay, simile, metaphor and behaviorism in the poems to refer directly to the personality of Hazrat Abbas, and on the other hand, the similarities and matches of the sacred defense with Karbala and Ashura, and the actions of the individuals involved in this incident The vast majority of the holy defense poetry will have a direct look at the courage and passion of Abolfazl Abbas.

  Keywords: Hazrat Abbas, Ashura, Holy Defense, allusion, simile
 • Abbas Baghinejad * Pages 45-56
  Ali Mousavi Garmaroudi is one of the poets before the Islamic Revolution who wrote the new poetry with religious and revolutionary elements and continued his style after the revolution. His poetry from the very beginning was connected with the spirit of struggles and forms of social and human commitment, and included concepts and subjects that were religious in nature, as well as the capacity to become a kind of revolutionary discourse. Gramroudi's revolutionary discourse is based on a philosophical attitude and a particular social and human approach that relies on religious teachings and values. This discourse derives from the worldview and the received by Garmaroudi during the years of struggle and has discursive elements and components and signs that are reflected explicitly in its poems. In this paper, the evolution of the dominant discourse has been studied in the modern poems of Mousavi Garmarudi, from which it has been interpreted as revolutionary discourse; in parallel, the components and symbols of such a discourse have been defined and analyzed.
 • Behjatosadat Hejazi *, Fateme Esfandiyarpour Pages 69-84
  Devises of martyrs and illustrious letters of Augusts, are among graphic contexts and worthwhile that enclasp great part of our religious culture. The analysis these kind of writtens, as regards to morality points and courses hidden in them, be able affected in declare moralvaluess that had been predominanted in width of history. As for to long history of these writtens in the advices, Quran, Immaculates’ devises and gnostics… we can treat those as a kind of “genre” with analysis-historic attitude like other types. Also in basis theory“speech acttheory” of Austin and John Searle, common exclusivities that are in speech actions these writtens, is other witness on this proclaimed. The original aim in this research is agument of this point that divises and letters in basis analysis doctrinal and moral content and speech actteory predominant on them, are befit that numerate as a “genre”. The “genre” that moreover character evolution of addressees, in the palmate circle of society and even universal creat cultural discourse. Style of research in this article is analysis and descriptive in basis analysis content of context.
  Keywords: divises, letters, speech acttheory, genre, Austin, John Searle
 • Azam Anghaie *, Ahmad Forouzanfar Pages 99-112

  In the process of memorizing another sacred defense map, the creation of the interrogator begins, that is, the narrator opens his mind to the interviewer, and he enters into the narrator's mind so that he can take him to a space in time of war with his questions. . In principle, the question-and-answer effect of the interviewer plays a large role in its success or failure. A point many viewers of other diaries have overlooked. In this study, aimed at illustrating the author's role in other sacred defense memoirs, the question of "how to write and write and document" is based on the book "Da" by Sayyed Azam Hosseini in a descriptive-analytic manner. The findings of the study indicate that the author was able to safeguard the work from the slogans and cleverly chose the right angle of view for the design of his subject. He emphasizes the documentary aspect of his work but knows how to incorporate the dramatic part of the true story into his story; The strong and fictional structure of the book fascinates the audience. The results show how saying and writing are effective factors in Da's reputation and persistence.

  Keywords: Other Memoirs of Mapping, Holy Defense, Da Book, Sayyed Azam Hosseini
 • Zohreh Mallaki *, Masoomeh Marjanian Pages 113-126
  Discourse’s analysis has risen from linguistics, Semiotics, hermeneutics researchers’ thoughts and the ideas of Michel Foucault. It has used different approaches which separately pay attention to both form and content, like: Structuralism and Hermeneutic. It simultaneously pays attention to both form and content. Thus, it is a plong all mentioned ascribing and discovering hidden arguments in texts and their social and political approaches. In this research, the story Djavidi Hill and Eshlow Secret by Akbar Sahraie is analyzed by using this approach to discover how the writer viewed the process of various thematic layers of the story. Sahraie by using his own experience, which is the result of being in a situation under a special historical discourse, has made a connection between social, political and religious elements. From the point of view of the critical discourse analysis, the writer has been looking for the self-made identity of an open-minded and moral Muslim by using specific vocabulary, religious discourse’s concepts and generalizing it to the contemporary era. He could make a legendary hero, among middle or lower class people, who is a believable hero for other social actors by relying on his divine insight.
  Keywords: Discourse’s analysis , Fairclough , Sahraie , Djavidi
 • Barat Mohammadi *, Maryam Hadad Pages 127-144
  Considering myth and epic especially national Mythology and epic is one of the main bases in linguisticand meaningcontext of our literature after Shahnameh that continued in each era along with literal changes and social conditions. During the revolution and the start of war, the deep considerations took place about Resistance Poetry. At the same time, the tendency toward epic consistent with resitsence poetry was grown and many poets described the brave warriors of Sacred Defense in their poems through epic. Present study analyzed the poems of NasrollahMardani in terms of having myth and epic language. The results have shown thatMardani had used the national myths and epic language due to his interest in Shahnameh and socio-political condition of his era. He combined the epic language with lyriclanguages and created new capacities for myths and epic in his poem consistent with new expression needs.myths and epic in his poem consistent with new expression needs
  Keywords: Myth, epic, language, NasrollahMardani, Resistance Poetry