فهرست مطالب

مطالعات علوم محیط زیست - سال چهارم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 30
|
 • خدیجه صفری، مژگان زعیم دار*، محمد امیر براهویی صفحات 1861-1870

  امروزه تولید پسماند در هر جامعه اجتناب ناپذیر است در نتیجه مدیریت پسماند یکی از نقش های اصلی هر شهرداری است. تولید انواع پسماند و بروز انواع ناسازگاری های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به آنها، مدیریت خدمات و پسماندهای شهری را با مشکلات عدیده ای در فرآیندمدیریت پسماند مواجه ساخته است. بنابراین استقرار سامانه مدیریت پسماند ضروری است. در مطالعه حاضر از روش ارزیابی چرخه حیات به منظور بررسی وضعیت حاضر سامانه مدیریت پسماند شهر زاهدان استفاده و برای این منظور دو سناریو تعریف شد. سناریوی اول مبتنی بر انتقال پسماند تولیدی به محل دفن و سناریوی دوم مبتنی بر تولید کود کمپوست می باشد. داده های مورد نیاز سیاهه نویسی چرخه حیات با بررسی منابع و تهیه پرسشنامه و نیز مطالعات صحرایی جمع آوری شد. سیاهه نویسی چرخه حیات به کمک نرم افزار IWM انجام شد. سپس نتایج از سیاهه نویسی به 5 طبقه اثر شامل مصرف انرژی، گازهای گلخانه ای، گازهای اسیدی، مه دود فتوشیمیایی و خروجی های سمی تخصیص داده شد. از نقطه نظر محیط زیستی, نتایج این مطالعه نشان داد که کمپوست کردن به عنوان یکی از گزینه های مدیریتی است و نقش مهمی در کاهش بار آلاینده ها و نیز مصرف انرژی ناشی از سامانه مدیریت پسماند دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت پسماند شهری، نرم افزار IWM، کاهش الاینده های زیست محیطی، زاهدان
 • جمال نجفی، منصور میرزایی، آزاده حسین پور*، آذر حسین پور صفحات 1871-1887

  یکی از مهمترین مسائلی که در دنیای امروز مطرح است، مساله حفاظت از محیط زیست می باشد. در این پژوهش قصد داریم میزان آگاهی زیست محیطی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اسلام آباد غرب را ارزیابی کنیم و تاثیر عوامل اجتماعی و متغیرهای زمینه ای و خانواده را بر رفتارهای زیست محیطی آنها بسنجیم. برای انتخاب مدارس از روش نمونه گیری شطرنجی و برای انتخاب دانش آموزان از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه خودساخته جمع آوری و با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین میزان آگاهی زیست محیطی، رفتار زیست محیطی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین رفتار زیست محیطی، آگاهی زیست محیطی و مسئولیت پذیری دانش آموزان با سطح تحصیلات و شغل والدین، درآمد ماهانه خانوار و نوع منزل مسکونی رابطه ای ندارد. بعلاوه آگاهی زیست محیطی، رفتار زیست محیطی و مسئولیت پذیری دانش آموزان از سطح متوسطی برخوردار بود.

  کلیدواژگان: متغیرهای خانواده، عوامل اجتماعی، محیط زیست، دانش آموزان
 • حمیدرضا پورخباز*، پریسا کوشکی، شهرام یوسفی خانقاه، سعیده جوانمردی صفحات 1888-1898

  با توجه به کاهش شدید منابع و تخریب سرزمین و رشد روزافزون جمعیت، نیاز به برنامه ریزی دقیق جهت استفاده از منابع و سرزمین می باشد. مدل سازی توان اکولوژیک کاربری ها به منظور استفاده درخور از منابع شرایط مناسبی جهت حفظ این منابع برای نسل های آینده فراهم می آورد. این تحقیق کاربرد روش FUZZY AHP و توابع عضویت فازی را در ارزیابی اراضی کشاورزی بیان می کند. براساس مدل اکولوژیک حرفی ایران، داده های خصوصیات خاک، شکل زمین و بیوهیدروکلیماتولوژی به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شدند. سپس در قالب یک مدل، به کمک تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) و به کمک روش FUZZY AHP چانگ فرایند وزن دهی به زیرلایه ها انجام گردید. سپس جهت تلفیق لایه ها، از روش وزن دهی ساده (SAW) در محیط ArcGISاستفاده گردید و ارزیابی شکل گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در منطقه مطالعاتی شش طبقه ی کاربری کشاورزی وجود دارد و اراضی بخش های شمالی شهر دارای توان بسیار زیاد می باشند. در نهایت نقشه نهایی مشخص کرد که مجموع مساحت پلی گون های مناطق با توان بسیار زیاد تا متوسط کشاورزی 347 کیلومتر مربع است. بنابراین روش FUZZY AHP، با ترکیب روش های مختلف، می تواند کمک زیادی به ارزیابان در تصمیم گیری گروهی نماید.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندمعیاره، روش وزن دهی ساده، کاربری کشاورزی، FUZZY AHP چانگ
 • حمزه آراسته*، آمنه حسن زهی، انسیه ولی صفحات 1899-1906

  پارک های شهری به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، نقش مهمی در جامعه بشری داشته و یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع نوین هستند. وجود امنیت و متناسب بودن امکانات موردنیاز در پارکهای شهری، موجب حفظ، توسعه پایدار و افزایش حضور مردم در پارک ها می گردد؛ در نتیجه کیفیت زندگی بهبود یافته و امنیت اجتماعی افزایش می یابد. پژوهش حاضر با هدف سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شهر زاهدان در راستای توسعه پایدار بصورت تحلیلی توصیفی و با تهیه و توزیع پرسشنامه بصورت میدانی اجرا گردیده است. پردازش داده ها با استفاده از آزمون آماری اسپیرمن در نرم افزار SPSS انجام شد و با کسب ضریب آلفای کرونباخ (0.761)، اعتبار پرسشنامه را می رساند. همچنین نتایج بیان می کند، ضریب همبستگی مثبت و معناداری (0.05<P)، بین امنیت اجتماعی و شاخص های انتخاب شده نظارت (0.57)، کیفیت (0.77) و فعالیت در پارک (0.82) وجود داشته و میانگین نمره کلی امنیت اجتماعی (2.61) و انحراف استاندارد این متغیر (0.45)، می باشد که میزان امنیت اجتماعی در پارک مذکور متوسط ارزیابی می گردد.

  کلیدواژگان: پارک شهری، پارک ملت زاهدان، امنیت اجتماعی، توسعه پایدار
 • محمد صیادی*، محمدرضا منجذب صفحات 1907-1917
  شناخت عوامل تاثیرگذار بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسعه متکی به سوخت های فسیلی، نقش مهمی در طراحی سیاست های کنترل و کاهش انتشار آلاینده ها ایفا می کند. در همین راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل درجه شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و مجموع مصرف فرآورده های نفتی، با لحاظ متغیر نسبت مصرف فرآورده های سنگین به کل به عنوان عامل ایجاد رابطه غیر خطی بر انتشار CO2 در هشت کشور عضو اوپک است. جهت تحلیل تجربی مدل از رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) برای دوره زمانی سال های1990 الی 2017 استفاده شده است. ضرایب برآورد شده در هر دو رژیم نشان می دهد، تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم اثر مثبتی بر انتشار CO2 داشته و میزان اثر مثبت آن بعد از عبور متغیر انتقال از حد آستانه ای کاهش یافته است. همچنین درجه شهرنشینی و مجموع تولیدات فرآورده های نفتی نیز اثر مثبتی بر انتشار CO2 در هر دو رژیم داشته و میزان اثر مثبت آن بعد از عبور متغیر انتقال از حد آستانه (40 درصد) در کشورهای مورد بررسی افزایش یافته است. یافته های این تحقیق می تواند دلالت های سیاستی برای برنامه ریزان حوزه انرژی و محیط زیست کشور فراهم آورد.
  کلیدواژگان: رگرسیون انتفال ملایم پانل، آستانه، دی اکسیدکربن، انتشار، اوپک
 • سیده فریبا حسینی*، مهرداد خانمحمدی صفحات 1918-1926
  با توجه به ارزش حفاظتی منطقه حفاظت شده سرخ آباد کاربری هایی که در داخل و محدوده ی اطراف منطقه وجود دارد دارای اثرات و پیامد های مستقیم و غیر مستقیم است. ضرورت دارد با بررسی تغییرات این کاربری ها برنامه ی مدیریتی مناسب بر منطقه ارائه شود. به منظور بررسی تغییرات کمی وکیفی رخ داده در اکوسیستم منطقه و مدیریت محیط زیستی این منطقه تصاویر ماهواره ای Land sat مربوط به دو دوره زمانی 1987 و 1997 تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. در همین راستا بعد از اعمال تصحیحات هندسی ومکانی و اجرای بارزسازی تصاویر با بهره گیری از روش های طبقه بندی نظارت نشده و روش طبقه بندی نظارت شده حداکثر احتمال همانندی تغییرات کاربری ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت درستی نقشه های تولیدی با آزمون صحت کلی 90.69 و 97.47 و شاخص کاپا 0.88 و 0.96 سنجیده ومحاسبه شد. نتایج نشان داد طی10سال کاربری های کشاورزی و جنگل رشد خوبی داشته و کاربری های مرتع و باغات و خاک لخت کاهش یافته است که با توجه به تصاویر ماهواره ای میتوان گفت احتمالا وضعیت پوشش گیاهی نسبت به دوره قبل بهتر شده است.
  کلیدواژگان: تغییر کاریری، تصویر ماهواره ای، منطقه حفاظت شده، سنجش از دور، سرخ آباد
 • کتایون رضایی پرتو*، محمد سهرابیان صفحات 1927-1934
  ورود مواد و عناصر متعدد به پساب های صنعتی به روش بیولوژیکی اجتناب ناپذیر می باشد. وجود برخی از آنها عامل نابودی میکروارگانیسم ها ولی وجود برخی تاثیر زیادی بر کارکرد تصفیه خانه ندارد. کنترل جمعیت باکتریها همواره بدلیل گرانبها بودن آنها و نقش اساسی آنها در تجزیه مواد آلی بسیار مهم می باشد و تصفیه خانه ای دارای راندمان بالا می باشد که عاری از هرگونه مواد سبک و سنگین و مشتقات آلی فوق سنگین باشد. در این مطالعه که به طور موردی در پالایشگاه نفت پارس انجام گرفته است سعی بر آن بوده که تاثیر زمان ماند سیالات ورودی به تصفیه خانه بر عوامل متعدد پساب و جداسازی فازهای سبک و سنگین نشان داده شود و همچنین مشخص گردد که ورود برخی عوامل آلی به سیستم بیولوژیک با حجم بالا چقدر در راندمان کاری استخرهای بیولوژیک و تجزیه آنها و حیات میکروارگانیسم ها و کنترل میزان آلودگی ورودی به استخرها موثر می باشد و نتیجه آن آلودگی محیط زیست و ضررهای مادی به واحد صنعتی مورد نظر می باشد لیکن از نظر اداره محیط زیست ادامه کارکرد آن واحد همراه با جرایم سنگین و بعضا می تواند باعث توقف تولید آنها گردد.
  کلیدواژگان: پسابهای صنعتی ، تصفیه ، استخرهای بیولوژیک ، مواد آلی ، پالایشگاه نفت پارس
 • آزاده توکلی*، عبدالحسین پری زنگنه صفحات 1935-1942

  زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، با دارا بودن نقش موثر در خرید، مدیریت خانه و تربیت نسل های آتی تاثیر تامل برانگیزی در حفاظت و مدیریت محیط زیست دارند و این مطالعه در راستای پرداختن به این مهم شکل گرفته است. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش به صورت توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش زنان ساکن شهر زنجان است. براساس فرمول کوکران، 400 نفر به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب، نمونه گیری به صورت غیراحتمالی در دسترس و در جمع آوری داده های تحقیق از دو روش کتابخانه ای و میدانی (ابزار پرسش نامه) استفاده شده است. روایی پرسش نامه به روش روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و تحلیل واریانس تک عاملی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد ارتقاء سطح تحصیلی افراد باعث بهبود سطح دانش محیط زیست خواهد شد و مناطقی از شهر که از نظر سطح رفاه و درآمد در وضعیت بهتری قرار دارند، مسائل محیط زیستی را با دقت بیشتری دنبال می کنند. می توان بیان کرد تقسیم بندی مناطق شهری متفاوت از تقسیم بندی براساس آگاهی و سطح دانش محیط زیستی افراد مناطق است و این امر پیگیری مسائل محیط زیستی و آموزش های مردمی را با معضل مواجه می کند

  کلیدواژگان: محیط زیست، دانش، نگرش، عملکرد، زنان
 • آزیتا بهبهانی نیا*، فریناز حسینی نژاد، نبی الله منصوری صفحات 1943-1948

  فلزات سنگین با اتصال به ذرات گرد و غبار می توانند در مقیاس وسیعی منتشر شوند . وسایل نقلیه شهری مقادیر قابل توجهی فلزات سنگین را وارد هوا می کنند. هدف اصلی این پژوهش تعیین غلظت فلزات سنگین در گرد و غبار موجود در مرکز شهر تهران است. به همین منظور در پارک شهر و خیابانهای منتهی به آن ، نمونه های گرد و غبار از کنار جداول جمع آوری شده و غلظت فلزات سنگین در آنها تعیین شد. میانگین غلظت سرب، وانادیم ، نیکل و کادمیم به ترتیب: 70.38، 43.90، ،39.39و 2.80 میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد. شاخص زمین انباشت برای نیکل ، 0.319 و وانادیم 0.514 که هردو فلز در مرتبه غیر آلوده ولی برای کادمیم 0.969 در مرتبه الودگی متوسط و سرب 3.672 که در مرتبه به شدت آلوده قرار می گیرد. شاخص آلودگی برای نیکل و کادمیم به ترتیب، 1.833 و 1.954 که در سطح آلودگی متوسط و وانادیم 0.772 که در سطح آلودگی پایین و سرب 4.16 در سطح بالای آلودگی قرار می گیرد. مصرف سوخت، سایش سطح جاده و لاستیک می تواند باعث ایجاد فلزات سنگین در گرد و غبار شود. سرب از منابعی نظیر بنزین سرب دار، روغن ناشی می شود .

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، گرد و غبار، آلودگی، زمین انباشت، پارک شهر
 • نسیم هاشمی*، غلامرضا نبی بیدهندی، احمدرضا یاوری صفحات 1949-1962

  چالش پیش رو در صنعت زغال سنگ، ایجاد اثرات زیست محیطی ناشی از مصرف منابع و انتشار آلاینده ها است. یک رویکرد مناسب به منظور بهره برداری پایدار از معادن زغال سنگ بهره گیری از مفهوم اکولوژی صنعتی است. هدف اصلی اکولوژی صنعتی بهینه سازی منابع، انرژی و سرمایه است. صنعت معدن کاری، منبع مبنا است و به انرژی و سرمایه زیادی نیاز دارد، لذا گزینه مناسبی برای اجرای این رویکرد است. ارتباط بین صنایع و محیط زیست از طریق جریان مواد و انرژی برقرار می شود و راه اصلی برای مدیریت بهینه آن، ایجاد شبکه همزیستی صنعتی با استقرار پارک صنعتی اکولوژیک می باشد. هدف این مطالعه برقراری شبکه هم زیستی صنعتی در حوضه معادن زغال سنگ طبس می باشد. بدین منظور باید برنامه ها و اقدامات مرتبط با هدف افزایش نرخ بازفراوری باطله ها، بازیافت پساب و بازیابی گاز متان در دستورکار قرار گیرد. مطالعات نشان می دهد توسعه منطقه معدنی زغال سنگ بر اساس اصول اکولوژی صنعتی، راه حلی موثر و کارامد در راستای توسعه پایدار و رفع مشکلات زیست محیطی است. به طوری که علاوه بر بهینه سازی مصرف منابع و انرژی، کنترل آلاینده ها و مدیریت اصولی دفع پسماند، اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد.

  کلیدواژگان: اکولوژی صنعتی، پارک صنعتی اکولوژیک، همزیستی صنعتی، معدن زغال سنگ
 • ناهید سرلک*، فائزه ناطقی*، مهناز جلالوندی صفحات 1963-1973
  هدف از این پژوهش، واکاوی دیدگاه دبیران و اساتید در زمینه وضعیت موجود جایگاه آموزش زیست محیطی دربرنامه درسی دوره متوسطه اول است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش ترکیبی (کیفی-کمی) با طرح اکتشافی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران نواحی شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان به تعداد 2259 نفر بود که 329 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و تعداد 15 نفر از اساتید(برنامه ریزی درسی، ادبیات، تکنولوژی آموزشی، فلسفه، جامعه شناسی، مدیریت) از (استانهای مرکزی، اصفهان، یزد) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 41 گویه بسته پاسخ که با استفاده از نتایج تحلیل اسناد به دست آمد استفاده شده است. نتایج نشان داد وضعیت موجود آموزش زیست محیطی در زمینه عناصر برنامه درسی (هدف، محتوا، روش یاددهی-یادگیری، ارزشیابی) در گروه دبیران، بالاترین میانگین با 15/4 مربوط به روش های یاددهی-یادگیری و پایین ترین میانگین با 98/3 مربوط به اهداف و ارزشیابی برنامه درسی آموزش زیست محیطی است و از نظر گروه اساتید، بالاترین میانگین با 11/4 مربوط به محتوا و پایین ترین میانگین با 92/3 مربوط به اهداف برنامه درسی آموزش زیست محیطی بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش زیست محیطی، برنامه درسی، دوره متوسطه
 • مریم کیانی صدر*، کبری مل حسینی دارانی صفحات 1974-1985
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات طرح های مختلف توسعه شامل بهره برداری از معدن و احداث فرودگاه در مجاورت تالاب میقان و مجتمع صنعتی فولاد ویان در استان همدان بر روی محیط زیست است. مطالعات ارزیابی اثرات کارخانه فولاد ویان همدان با استفاده از تلفیق روش RIAM و FANP و تالاب میقان با استفاده از RIAM صورت پذیرفت. قبل از اجرای طرح های توسعه در تالاب میقان، پرورش آرتمیا و جذب گردشگر به عنوان اثرات مثبت مشخص بوده ولیکن ایجاد یک محیط آموزشی و استفاده صنعتی و دارویی از گیاهان تالاب اثرات مثبت و احداث بندهای متعدد در رودخانه های بالادست، احداث جاده و قطع ارتباط اکولوژیک شمال و جنوب از اثرات منفی اجرای طرح های ذکر شده بودند. اجرای کارخانه ویان همدان در محیط فیزیکی شیمیایی، بر روی فرسایش خاک و کیفیت هوا آثار منفی داشته اما بر رفاه عمومی، طرح های توسعه آتی دارای آثار مثبت مشخص است. استفاده از روش های مختلف و یا ترکیب روش ها با همدیگر باید با در نظر گرفتن نوع توسعه، نوع اثرات و محیط های پذیرنده اثرات باشد تا و نتایج مستخرج از بکارگیری روش ها بتواند تمامی جوانب محیط را پوشش داده و با بهره گیری از نتایج و تعبیه راهکارهای مدیریتی بهینه، محیط زیست برای نسل های آتی نیز قابل بهره برداری باشد.
  کلیدواژگان: ماتریس پاستاکیا، تالاب میقان، ارزیابی اثرات محیط زیستی، مجتمع ویان
 • پژمان درخشان علمدارلو*، محمدرضا خلیل آبادی، قاسم دهقانی اشکذری صفحات 1986-1992
  پدیده های هیدرودینامیکی حاکم بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در دهه اخیر به دلیل اهمیت استراتژیک منطقه به ویژه در کشورهای حاشیه رشد قابل توجهی داشته است. در تحقیق حاضر به بررسی حرکت توده آب توسط مدل عددی Mike 3D در خلیج فارس پرداخته شده است. برای پایداری مدل از نمودار شوری بر حسب زمان در دوسال متوالی استفاده شده است. حرکت توده آب تحت تاثیر گردش آب در مدت زمان 15روزه و 1 ساله در چند مختصات جغرافیایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به صورت گرافیکی آورده و مورد بررسی قرار گرفته شده است. جهت صحت سنجی نتایج از نمودارهای مشاهداتی ارتفاع آب در بنادر کمک گرفته شده است. نتایج نشان از یک نتیجه گیری واحد در حرکت توده آب در دوره زمانی 15 روزه، در سه مختصات مختلف و یکساله دارد و آن این است که حرکت توده آب با توجه به واقعیت به صورت ساعتگرد بوده است.
  کلیدواژگان: نیروی هیدرودینامیکی، خلیج فارس، Mike 3D، حرکت توده آب
 • سیدحسن موسوی، سعیده بیگدلو، مظاهر معین الدینی*، قاسمعلی عمرانی، علیرضا میرزاحسینی صفحات 1993-2002
  امروزه مکانیابی محل دفن یک فرایند ضروری در مدیریت نخاله ساختمانی در مناطق با رشد زیاد جمعیت به شمار می رود. از این رو در این پژوهش که با حمایت مالی شهرداری کرج انجام پذیرفته است، مکان یابی محل های مناسب دفن نخاله های ساختمانی در سطح شهرستان کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش ارزیابی چند معیاره مد نظر قرار گرفت. در گام نخست با مطالعه پژوهش های مشابه داخلی و خارجی معیارها و زیرمعیارهای موثر در فرایند مکان یابی شناسایی گردید و با استفاده از روش دلفی مهم ترین این معیارها و زیرمعیارها با توجه به شرایط شهرستان کرج غربالگری شدند که در نتیجه 16 زیرمعیار در قالب 4 معیار اصلی شناسایی شدند. وزن دهی معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش AHP و در نرم افزار Expert Choice 11 صورت پذیرفت. در مرحله بعد این زیرمعیارها در محیط GIS تبدیل به نقشه شده، سپس در نرم افزار IDRISI استانداردسازی و در نهایت در نرم افزار GIS به روش WLC روی هم گذاری گردیدند. در نهایت چهار گزینه با مجموع مساحت 9700 هکتار (4/7 درصد کل مساحت شهرستان کرج) برای هدف مورد نظر شناسایی شد. در انتها پهنه های شناسایی شده با روش TOPSIS اولویت بندی شدند. نتایج الویت بندی نشان داد که اولویت پهنه های مناسب به ترتیب A2>A4>A3>A1 می باشد.
  کلیدواژگان: مکان یابی، نخاله ساختمانی، مدیریت پسماند، تاپسیس، کرج
 • سهراب طالبی* صفحات 2003-2010

  رودخانه ارس 1072 کیلومتر طول دارد و از طولانی ترین رود داخلی ایران می باشد، آب این رودخانه تامین کننده نیاز آب شرب و صنعتی شهر ها و روستاهای مسیر میباشد، رود ارس از مهمترین رودهای ایران است1در این تحقیق سعی شده است به ارزیابی کیفی رودخانه ارس با استفاده از شاخص IRWQISC پرداخته شود، بدین منظور از طول رودخانه ارس در یک بازه 50 کیلومتری در 5 ایستگاه به مدت شش ماه و به صورت ماهانه اقدام به نمونه برداری شد، سپس با استفاده از شاخص IRWQISC کیفیت آب در هر ایستگاه ارزیابی شد؛ با توجه به معیار ها و استاندارد های کیفیت آب و استاندارد های زیست محیطی آب رودخانه ارس در مقطع مورد مطالعه برای تمامی کاربرد های عمومی ، تصفیه خانه آب و کشاورزی مناسب می باشد. و مشکل خاصی از نظر کیفی ندارد. میزان میانگین شاخص WQISC در ایستگاه های 1 الی 5 به ترتیب 6/56، 5/52، 7/47، 34،9/39 می باشد. با توجه به مقدار عددی شاخص کیفیت آب در ایستگاه 1 نسبتا خوب، ایستگاه های 2 و 3 متوسط ، ایستگاه 4 و 5 نسبتا بد می باشد

  کلیدواژگان: رودخانه ارس، IRWQISC، پایش کیفی آب، ارزیابی رودخانه
 • مسعود حاتمی منش، ثمر مرتضوی* صفحات 2011-2020

  ترکیبات حلقوی چند هسته ای (PAHs) به دلیل تجزیه پذیری کم، قدرت تجمع زیستی، سمیت بالا برای موجودات زنده به عنوان آلاینده های خطرناک و اولویت دار محیط زیست محسوب می شوند. با توجه به وجود منابع آن ها در سواحل دریای خزر هدف مطالعه حاضر، تعیین منشا و ارزیابی سمیت اکولوژیکی غلظت ترکیبات PAHs در رسوبات ساحلی بخش جنوبی دریایی با استفاده از روش متا آنالیز می باشد. بدین منظور میزان غلظت ترکیبات PAHs در رسوبات سطحی سواحل مورد مطالعه از مقالات منتشر شده طی 10 سال اخیر در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی بدست آمد. در نهایت میانگین غلظت، منشاء غالب و میزان سمیت اکولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. متوسط غلظت ترکیبات PAHs در رسوبات سطحی 76/763 نانوگرم بر گرم وزن خشک به دست آمد. همچنین نتایج بررسی تعیین منشا غالب ترکیبات PHAs با استفاده از نسبت های تشخیصی نشان داد هر دو منشا پتروژنیک و سوختی در ورود این ترکیبات به رسوبات ساحلی بسته به موقعیت ایستگاه و منابع آلایندگی آن نقش دارند. علاوه بر این ارزیابی میزان سمیت ترکیبات PAHs با استفاده با استانداردهای کیفیت رسوبNOAA، SQGs، EPA نشان داد، غلظت ترکیبات PAH در رسوبات ساحلی تاثیر کمی بر روی موجودات زنده دارند. در نهایت بنظر می رسد وضعیت آلودگی ترکیبات PAHs در منطقه در حد متوسط می باشد.

  کلیدواژگان: ترکیبات حلقوی چند هسته ای، رسوبات سطحی، سمیت بیولوژیکی، دریای خزر
 • شهرزاد خرم نژادیان*، زهرا حداد نژاد صفحات 2021-2028
  هدف از این پژوهش تغیین باقیمانده سم دیازینون در سیب درختی منطقه احمد آباد دماوند بود. نمونه برداری از سه ایستگاه در مراحل اولیه سمپاشی و پس از دوره کارنس در فصل برداشت صورت گرفته است. غلظت دیازینون در نمونه ها با با استفاده از دستگاه GC-MASS صورت گرفت. میانگین غلظت دیازینون در آزمایش های اواخر بهار برابر با 1.8204 گرم بر کیلوگرم بود . که این میزان از استانداردهای ISIRI , CODEX , EPA , EFSA میزان بالاتری را شامل میشود . همچنین میانگین حاصل از آزمایش های اواخر تابستان نیز با غلظتی معادل 0.083 گرم بر کیلوگرم از استانداردهای فوق مقدار کمتری را نشان می دهد . با توجه به بالا بودن میانگین دیازینون در دوره کارنس هفت روزه در بهار ، نسبت به استانداردهای فوق ، دوره کارنس هفت روزه جهت برداشت سیب پیشنهاد نمی گردد و همچنین اگرچه میانگین سم در پایان تابستان مقداری پایین تر از استانداردهای جهانی مذکور را شامل می شود ، اما به دلیل سمی بودن ایستگاه اول پس از طی دوره کارنس 21 روزه ، همچنین وجود دیازینون در نمونه های سایر ایستگاه ها ، جهت حفظ سلامت جوامع انسانی دقت و نظارت بیشتری را می طلبد.
  کلیدواژگان: سموم ، دوره کارنس ، ‘’ سیب ‘’، دماوند ، دیازینون
 • صدیقه عبداللهی*، علیرضا ایلدرمی، عبدالرسول سلمان ماهینی، سیما فاخران صفحات 2029-2036
  نقشه سازی مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی به منظور توسعه راه کارهای اطمینان از عرضه آتی آن ها ، فراهم سازی و کمی سازی آن ها ضروری است. در این مطالعه که با هدف بررسی هم زمان خدمات چندگانه و شناسایی مناطق کلیدی عرضه آن ها در بخش مرکزی استان اصفهان انجام شد، سه خدمت اکوسیستمی ارزش زیبایی شناسی سیمای سرزمین، ارزش تفرجی و کاهش آلودگی صوتی در محیط نرم افزار GIS نقشه سازی شد. سپس با به کارگیری تحلیل هم پوشانی مکانی، شاخص کل عرضه خدمات اکوسیستمی، محاسبه شد و در ادامه با استفاده از رویکرد آمار فضایی، نقاط داغ عرضه خدمات اکوسیستمی شناسایی گردید. در پایان رابطه ی میان نقاط کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی با پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی و شرقی منطقه مطالعاتی پراکنش دارند و دارای رابطه ی مستقیمی با پوشش گیاهی هستند. این مناطق 94/9 درصد سطح منطقه مطالعاتی را در بر می گیرند. تحلیل نقاط داغ در بررسی خدمات اکوسیستمی چندگانه می تواند کارایی روش های مدیریتی برای حفظ خدمات اکوسیستمی را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: خدمات اکوسیستمی چندگانه، نقاط داغ، آماره گیتس-ارد، خوشه بندی مکانی، مدیریت سرزمین
 • ساسان محسن زاده*، مجتبی شیخ پور جلالی صفحات 2037-2045
  اثر نانو جاذب مغناطیسی Fe_3 O_4 برای حذف فلز سنگین کادمیوم از محلول آبی و سپس آبیاری گیاه با آن و اثر بر رشد و برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه ذرت بررسی گردید. کادمیوم کلراید با سه غلظت 10، 80 و 220 میلی گرم بر لیتر و نانو جاذب اکسید آهن با غلظت 4 گرم در لیتر استفاده شد. کادمیوم باعث کاهش رشد گیاه ذرت گردید. نانو جاذب اکسید آهن تا 99 درصد در جذب فلز سنگین کادمیوم موجود در آب آبیاری عمل نمود. فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای پرولین، وزن تر و طول گیاه ذرت و همچنین میزان فلز سنگین موجود در گیاه اندازه گیری شد. با افزایش فلز سنگین طول و وزن تر گیاه کاهش ولی مقدار پرولین، فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان فلز سنگین موجود در گیاه افزایش یافت. نانو جاذب مغناطیسی به طور معنی داری باعث بهبود رشد و خصوصیات فیزیولوژیک گیاه ذرت شد. آبیاری ذرت با آب تیمار شده با نانو جاذب و مناسب بودن رشد و خصوصیات فیزیولوژیک آن نشان می دهد که این روش برای تصفیه آب کشاورزی ایده آل است.
  کلیدواژگان: “فلز سنگین”، “ذرت”، “رشد”، “کادمیوم”، “نانو جاذب”
 • علی سایه میری*، عبدالله شایان صفحات 2046-2055
  هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار گرد و غبار بر ظرفیت مالیاتی در استان ایلام است که با استفاده از جدول جدول داده -ستانده به هنگام شده مرکز پژوهش مجلس در سال (1385)، و بروزآوری داده های آن برای سال (1393)، انجام گرفته است، جهت انجام اینکار جدول داده ستانده به 20 بخش تقلیل یافته و با استفاده از مدل (AFLQ)، جدول ملی به منطقه ای تبدیل گردید، در ادامه با استفاده از جدول داده_ ستانده منطقه ای استان ایلام، به منظور ارزیابی چگونگی تاثیر مکانی گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه، روزهای همراه با پدیده گرد و غبار به عنوان روزهای نمونه (شاهد)، در طی دوره آماری موجود برای شش ایستگاه منتخب شناسایی شدند. بر اساس تعداد روزهایی که استان با پدیده گرد و غبار مواجه بوده و با تعطیلی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی منجر به کاهش سطح تولید استان گردیده است؛ میزان تاثیر منفی آن بر درآمد استان محاسبه شده و در نهایت با استفاده از ضرایب مستقیم و غیر مستقیم جدول داده_ ستانده و با محاسبه کاهش درآمد، میزان تاثیر ریزگردها بر کاهش ظرفیت مالیاتی استان ایلام برآورد شده است.
  کلیدواژگان: گرد و غبار، ظرفیت مالیاتی، جدول داده ستانده، استان ایلام، مدل AFLQ
 • حمید سودائی زاده*، محمدحسین حکیمی، محمدعلی حکیم زاده، سعیده آدوین، فاطمه هوشمندزاده صفحات 2056-2062

  این تحقیق با هدف بررسی اثر تناوب زراعی برخصوصیات خاک در شهرستان میبد واقع در استان یزد انجام شد. تیمارها شامل پنج تناوب زراعی [1- یونجه- یونجه- یونجه- یونجه، 2- بدون کشت (آیش)، 3- گندم- آیش- گندم آیش - آیش، 4- یونجه- آیش- مخلوط (یونجه- چغندر) و 5- گندم- هندوانه- شلغم] در سه تکرار در نظر گرفته و اثر نوع تناوب بر روی برخی از خصوصیات خاک مانند بافت، میزان کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، نیتروژن، ماده آلی، فسفر، اسیدیته، هدایت الکتریکی و درصد سدیم تبادلی بررسی گردید. نتایج نشان داد که تناوب های اعمال شده روی میزان کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، ازت، ماده آلی، فسفر و هدایت الکتریکی تاثیر معنی داری داشتند. بافت، درصد سدیم تبادلی و اسیدیته تحت تاثیر نوع تناوب قرار نگرفت. همچنین تناوب های (یونجه- یونجه- یونجه- یونجه) و (یونجه- آیش- مخلوط (یونجه- چغندر) تاثیر اصلاحی بیشتری نسبت به سایر تیمارها بر خصوصیاتی مثل میزان ازت، ماده آلی و شوری خاک داشتند که بیان گر این مطلب است که گنجاندن گیاهان تیره لگوم در تناوب باعث بهبود کیفیت خاک منطقه مورد مطالعه شده است.

  کلیدواژگان: آیش، تناوب زراعی، رکن آباد، کشت مخلوط، میبد
 • پژمان رضایتی چرانی*، احمد عزیزی موصلو، سونیا کلانتری چروده صفحات 2063-2073
  آهارزنی کاغذ عموما استفاده از مواد آبگریز برای اصلاح رفتار اجزای تشکیل دهنده ماده به منظور بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی است. نشاسته به دلیل ارزان بودن و زیست تخریب پذیر بودن یکی از مهمترین موادی است که برای این منظور استفاده می شود. در این مطالعه اصلاح نشاسته با توجه به نوع کاربرد آن با روش های شیمیایی، فیزیکی و آنزیمی مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس روش های اصلاح نشاسته شیمیایی، فیزیکی و آنزیمی آهارزنی کاغذ معرفی شده است. در پایان نیز اصلاح آنزیمی نشاسته با α-آمیلاز برای کاغذسازی، مزایا و محدودیتهای نشاسته آنزیمی با α-آمیلاز در مقایسه با نشاسته کاتیونی، پرمصرف ترین نوع نشاسته برای آهار سطحی کاغذ، پرداخته شد. به طور کلی استفاده از نشاسته خام ضمن اصلاح آنزیمی در محل مصرف در صنایع کاغذسازی، به دلیل امکان کنترل گرانروی نشاسته آماده شده برای مصرف، قیمت کمتر مجموع نشاسته خام، α-آمیلاز مصرفی و هزینه تبدیل، عدم تشکیل ترکیبات آلی هالوژن دار (AOX) متداول در اصلاح اکسیدی نشاسته و عدم نیاز به مصرف مواد شیمیایی جانبی برای اصلاح و مصرف، استفاده از نشاسته آنزیمی در آهار سطحی کاغذ در صنایع کاغذسازی کشورهای توسعه یافته بر انواع دیگر ارجحیت دارد. بنابراین به صنایع و محققان کاغذسازی کشور نیز پیشنهاد می شود این اصلاحات را مورد بررسی قرار دهند.
  کلیدواژگان: اصلاح نشاسته، α-آمیلاز، آمیلاز ، نشاسته اکسیدی، آهار سطحی کاغذ
 • حمیدرضا رحمانی*، بهمن زمانی کبرابادی صفحات 2074-2081
  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت غلظت عناصر سنگین حاصل از فرو نشست ذرات آلاینده در خاک اطراف و مقایسه غلظت عناصر سنگین در خاک با حدود مجاز جهت کاربری کشاورزی زمین اطراف نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان به اجرا در آمد. منطقه به شبکه های منظم (67 شبکه) تقسیم شد و نمونه گیری خاک در داخل هر شبکه صورت گرفت. برای اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، تعداد 12 نمونه و برای اندازه گیری غلظت کل عناصر سنگین تعداد 50 نمونه از بین 67 نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد هدایت الکتریکی خاکها با توجه به میزان متوسط آن که برابر 13/2 دسی زیمنس بر متر بود. میزان pH خاک ها در حد معمول بوده و محدودیتی برای کشت و کار نداشند. همچنین از نظر مواد آلی، خاک ها دارای میانگین ماده آلی زیر 1 درصد بوده که به این ترتیب میزان آن کم بوده و از این نظر فقیر می باشند. میانگین غلظت کل عناصر مورد بررسی جز کادمیم کمتراز حد بحرانی و غلظت آن در خاک های مورد بررسی آلوده کننده بود. به دلیل انتقال و سمیت فلز کادمیم کشت نباتات صنعتی مثل پنبه و درختان غیرمثمر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: عناصر سنگین، حد مجاز، حد معمول، حد بحرانی، آلودگی خاک
 • سیده فرزانه سید عصری*، احمد توانا صفحات 2082-2092
  هدف از انجام این پژوهش ارزیابی زیست محیطی و روند آلودگی فلزات در خاک های اطراف محل دفن پسماند شهری در شهرستان تنکابن می باشد. به همین منظور تعداد 29 نمونه خاک از محل دفن، زمین کشاورزی و جنگل، رودخانه و 3 نمونه خاک به عنوان شاهد نمونه برداری شد. و براساس روش های استاندارد غلظت عناصر pb، Cd، As، Cr،Zn ، Mo توسط دستگاه جذب اتمیICP-MS اندازه گیری شد. نتایج بررسی میزان جذب فلزات سرب، کادمویم، آرسنیک، کروم، روی و مولیبدن به ترتیب 50/51، 27/48، 28/58، 26/20، 50/27، 43/33 میلی گرم برکیلوگرم بود. در بررسی فاکتور آلودگی فلز کادمیوم، آرسنیک و مولیبدن دارای آلودگی بسیار زیاد بودند. همچنین مقدار زمین انباشتگی، خطر اکولوژی فلزات کادمیوم و مولیبدن بسیار شدید بود. طی مقایسه فلزات با استاندادرهای جهانی و محیط زیست ایران همه فلزات به جز فلز سرب، کروم و روی بقیه بالاتر از حد مجاز بودند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که فلزات همبستگی ضعیفی با یکدیگر دارند و دارای منشاءهایی متفاوت می باشند. در کل می توان نتیجه گرفت که عناصر موجود در خاک کاملا تحت تاثیر شیرابه ناشی از سایت دفن زباله می باشند زیرا عناصر موجود در شیرابه و خاک شیب و روندی مشابه با یکدیگر دارند.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، آلودگی خاک، شیرابه زباله، شاخص خطر زیست محیطی
 • مهدی یزدیان، مهجبین ردایی* صفحات 2093-2106
  صنعت ساخت با توجه به گستره تاثیر آن بر اجتماعات انسانی، اقتصاد جهانی و محیط زیست بشری یکی از مهمترین صنایع در بحث توسعه پایدار به شمار می رود. تقاضای جهان برای توسعه پایدار فشار زیادی بر صنعت ساخت و ساز برای ارتقاء ظرفیت های پایدار در فرایند ساخت ایجاد کرده است. در مطالعه پیش رو سعی شده است، مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک رویکرد مدیریت محیط زیستی جامع در پی نگرانی های محیط زیستی در صنعت ساخت و ساز معرفی شود و اهمیت مدیریت زنجیره تامین سبز در مراحل مختلف فعالیت های صنعت ساخت و ساز مورد واکاوی قرار گیرد. این پژوهش یک بررسی توصیفی-تحلیلی با مطالعه کیفی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع مکتوب است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل محتوا است. نتایج مطالعه حاکی از آن است، که مشارکت های همکارانه محیط زیست در تسهیل برنامه و اجرای عملیات مدیریت زنجیره تامین سبز نقش بسزایی دارد و اتخاذ الزامات محیط زیستی در مراحل مختلف پروژه ساخت همچون امکان سنجی و نوآوری سبز، طراحی سبز، مدیریت مواد و مصالح سبز، ساخت و ساز سبز، بهره برداری و نگهداری سبز و لجستیک معکوس نقشی شایان توجه در چارچوب اجرایی مدیریت زنجیره تامین سبز و پایداری صنعت ساخت ایفا می نماید.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین سبز، صنعت ساخت و ساز، پایداری
 • خداکرم شکری*، مجید شبان صفحات 2107-2113
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر معدن مس بر روی خاک و گیاهان اطراف معدن مس بوانات است. مقدار غلظت فلزات سنگین (مس، سرب ، روی، منگنز و نیکل) در خاک و گیاهان مورد بررسی قرار گرفت . سه ایستگاه نمونه برداری برای خاک و گیاه شامل: بالادست منطقه معدنی ، منطقه معدنی کاری بوانات و پایین دست منطقه معدنی انتخاب شد. غلظت عناصر موجود در خاک و گیاه با استفاده از آنالیز ICP-OES اندازه گیری شد. پارامترهای EC، PH ، CFC ، مس، سرب ، روی، منگنز و نیکل در نمونه های خاک نیز تعیین شد. گونه های بومی منطقه، شامل: انگور، بادام و گیاه مرتعی درمنه برای بررسی انتخاب شد. نتایج نشان دادند که حضور مس بوانات بر پراکنش غلظت عناصر مس، سرب ، روی، منگنز و نیکل در خاک موثر بوده و بالاترین غلظت در منطقه معدنی بوانات مشاهده شد. بیشترین غلظت مس در اندام زمینی درمنه (79/53) در منطقه معدنی بوانات است. بیشترین میزان فاکتور انتقال مربوط به عنصر منگنز در در بادام (65/3) و بیشترین میزان فاکتور تمرکز زیستی مربوط به سرب در انگور (60/0) است. معدن مس بوانات بر توزیع غلظت عناصر مورد بررسی در خاک و گیاهان بومی منطقه موثر بوده است.
  کلیدواژگان: معدن مس بوانات ، خاک ، گیاهان بومی ، فلزات سنگین
 • سکینه ناصری*، کامران شایسته، علیرضا ایلدرمی صفحات 2114-2122
  فعالیت های انسانی مانند کشاورزی و توسعه شهری و همچنین فرآیندهای مختلف زیستی و محیط زیستی، ساختار و الگوی سیمای سرزمین را شکل می دهند. هدف از این بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر الگوی سیمای سرزمین شهرستان ملایر در طی بازه بیست ساله می باشد. لذا از تصاویر ماهواره ای لندست مربوط به سالهای 1997، 2007 و2017 برای تولید نقشه های کاربری اراضی و از نرم افزار FRAGSTATS برای کمی کردن سنجه های سیمای سرزمین استفاده شد. سنجه ها شامل مساحت طبقه، میانگین اندازه پهرو، شکل سیمای سرزمین، شاخص بزرگترین پهرو، تعداد پهرو ها و پراکندگی می باشد. نتایج نشان داد که ازسال 1997 تا 2017 مساحت کاربری مسکونی و منابع آب کاهش و مساحت کاربری کشاورزی و اراضی بایر افزایش یافته است. بطوری که کاربری مسکونی از مساحت 11/75373 هکتار به مساحت 04/14675و منابع آب از مساحت 31/23918 هکتار به مساحت 76/248 کاهش یافته است در واقع منابع آب این شهرستان در طی بیست سال 58/32 درصدکاهش یافته است و اراضی بایر ازمساحت 66/117150 در سال 1997 به مساحت 6/182089 در سال 2017 وکاربری کشاورزی از مساحت 13/30029 به مساحت42/38388 افزایش یافته است. همچنین تعداد پهروها، شکل سیمای سرزمین و پراکندگی در کل سیمای سرزمین کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: کاربری اراضی، تصاویر ماهواره ای، سنجه های سیمای سرزمین
 • افشین قربانی پارام*، ایه عطاپور صفحات 2123-2134

  مذاهب و ادیان،بر اساس آموزه ها-اعتقادات-سنت و کتب آسمانی خود،تاثیرهای چشم گیری را بر هنر و معماری جهان می گذارند.دین اسلام،یکی از ادیانی است که با وروداش به جهان،تاثیر بسزایی را در همه ابعاد جامعه بخصوص در هنر-معماری و تزئینات وابسته به آن گذاشت.فرشته به عنوان یکی از المان ها در تزئینات معماری،دستخوش این تاثیر قرار گرفت.مقاله پیش رو در پی شناخت و بررسی تاریخچه فرشته در معماری اسلامی است.علت انتخاب این موضوع،نگرانی ما از فراموشی تزیینات و معماری اسلامی در معماری معاصر،و تخریب آنها به واسطه عوامل جوی-زیست محیطی و آلودگی هوا در عصر معاصر است.بر اساس پژوهش های انجام شده،نتیجه ای حاصل گردید،تصویرسازی نقش مایه فرشته در طول تاریخ،بر اساس باورها-اعتقادها و آموزه های دینی افراد آن دوره بوده است؛تجسم-تصور و تصویرسازی فرشته به قبل از اسلام برمی گردد و در اکثر نقاط دنیا به چشم می خورد که در دوران اسلامی،جوهره و نقش بندی فرشته،بر اساس آموزه های اسلام تغییر کرد.در نهایت عوامل محیطی ای همانند بروز گلسنگ، باران های اسیدی و... در تزئینات و مصالح موجود در بناهای تاریخی موجب تخریب بیش از پیش آنها گردیده است.این پژوهش بر اساس گرد آوری اطلاعات، توصیفی-تحلیلی،با استفاده از ابزار و تحلیل نرم افزار spss می باشد.در جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی (کتابخانه ای)استفاده شده است.

  کلیدواژگان: فرشته، دین اسلام، معماری، تزئینات، تخریب زیستی
 • ساسان محسن زاده*، حمیده زمانپور شاه منصوری صفحات 2135-2143
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات کمپوست و ورمی کمپوست بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی مانند آنتی اکسیدان، فنل، پرولین و ترکیبات ثانویه گیاه به لیمو (Lippia citriodora) در تنش شوری است. کمپوست که از پسماند جامد شهری تهیه شده، تثبیت ترکیبات آلی در شرایط هوازی است و با فعالیت میکروارگانیسم های زنده تولید می شود. ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و با استفاده از انواع کرم ها تهیه می شود. کمپوست و ورمی کمپوست در سه سطح صفر، 10 و 30 درصد حجم گلدان و شوری با غلظت 70 میلی مولار کلرید پتاسیم به گیاهان سه ماهه در گلخانه اعمال گردید. کمپوست (10 و 30 درصد) و ورمی کمپوست 30 درصد رشد را کاهش و مقدار پرولین را افزایش داد اما ورمی کمپوست 10 درصد رشد و فنل گیاهان را در تنش شوری افزایش داد. این کودها در سطوح بالا حاوی مقادیر زیادی از مواد آلی و نمک ها می باشند که سمیت و شوری را افزایش و رشد را کاهش می دهد. ورمی کمپوست کودی بهتر از کمپوست است.
  کلیدواژگان: گیاه دارویی، به لیمو، آنتی اکسیدان، مواد معطر، کود
|
 • Khadijhe Safari, Mozhgan Zaeimdarz *, Mohammad Amir Barahouee Pages 1861-1870

  Today waste generation in every society is inevitable and as a resuit waste management is if the main roles of every municipality.The production of various kinds of waste and the occurrence of various types of social economic and environmental of services and urban waste has encountered many problems in the whole process of waste management.Hencer deploymentof the waste management system is essential.This is important issue that must be considered in educational,research and executive programs.In this studyLCAmethod used for surveying present situation of management system of Zahedan city and for this reason were developed2sceneries.The first is of garbage to landfill and the second scenario is compost production.Inventory data for life ycle assessmentLCAwere gathered from relevant,literature,completed project and through questionnaires and field work.The life cycle inventory was accomplished usingIWM-1model and the results were allocated to five categories, consisting of energy,consumption,green house gasses,acid gasses,photo chemical gasses and toxic emission.The results significant by using the second scenery than the first,the amount of green house gasses reduce considerably.From the environmental point of view the results of this study showed tht composting as one of the management options plays an important role in reducing the amount of pollutants and energy consumption from the waste management system.

  Keywords: Zahedan, Reducing environmental pollutants software IWM-1, Municipal waste management
 • Jamal Najafi, Mansour Mirzee, Azadeh Hosseinpour *, Azar Hosseinpour Pages 1871-1887

  One of the most important issues in the world today is the issue of protecting the environment. In this research, we intend to evaluate the environmental awareness and responsibility of high school secondary school students in Islamabad and evaluate the impact of social factors and underlying and family variables on their environmental behaviors. A random sampling method was used to select schools and a random sampling method was used to select students. Data were collected using self-made questionnaire and analyzed using Kolmogorov-Smirnov tests, independent t-test and one-way analysis of variance. The results of the research show that there is no significant difference between environmental awareness, environmental behavior and responsibility of girls and boys. Environmental behavior, environmental awareness and accountability of students are not related to the level of education and occupation of parents, the monthly income of the household and the type of residential home. In addition, environmental awareness, environmental behavior, and accountability of students were modest.

  Keywords: “Family variables”, “social factors”, “environment”, Students”
 • Hamid Reza Pourkhabbaz *, PARISA KOSHKI, SHAHRAM YOUSEFI KHANGHAH, SAEIDEH JAVANMARDI Pages 1888-1898

  Due to the Severe Decrease in resources and land degradation and Increasing population growth, need to Exact planning is the use of resources and land. Modeling the ecological potential of land uses for proportionate utilization of resources provides proper conditions to preserve these resources for future generations. This study illustrates the application of the FUZZY AHP method and fuzzy membership functions in agricultural land evaluation. Based on Iranian literal Ecological Model, soil characteristic data, soil shape and biohydroclimatology were selected as the main criteria. Then, in the form of a model, MCDM and FUZZY AHP Chang method was applied to the substrate weighting process. Then, simple weighting method (SAW) was used to integrate the layers in ArcGIS environment and evaluation was performed. The results showed that there are six classes of agricultural land in the study area and the northern part of the city has high power. Finally, the final map indicated that the total area of the polygons of areas with high to medium agricultural potential is 347 square kilometers. So the FUZZY AHP method, by combining different approaches, can greatly assist evaluators in group decision making.

  Keywords: (MCDM), Simple Weighting Method, Agricultural Usage, FUZZY AHP Chang
 • Hamzeh Arasteh *, Ameneh Hassanzehi, Ensieh Vali Pages 1899-1906

  Urban parks have an important role in human society because of direct communication with people and are one of the indicators of developing new communities. The existence of security and suitability of the facilities required in urban parks will sustain sustainable development and increase the presence of more people. as a result, improved quality of life and societal security increases. The aim of this study was to assess social security in Mellat Park in the city of Zahedan in order to sustainable development as a descriptive analysis with the preparation and distribution of the questionnaire. Data processing was performed using Spearman's statistical test in the SPSS software and with the acquisition of Cronbach's alpha coefficient of 0.761, the validity of the questionnaire. The results show there is a positive and significant correlation coefficient(P<0.05), between societal security and the selected monitoring indicators(0.57), quality(0.77) and activity in Park(0.82) and the average score of societal security2.61 and standard deviation of this variable 0.45 is that social security is evaluated in this medium.

  Keywords: “urban park”, “Zahedan Mellat Park”, “societal security”, “sustainable development”
 • Mohammad Sayadi *, Mohammadreza Monjazed Pages 1907-1917
  Understanding the factors that influence carbon dioxide emissions in oil-based developing countries plays an important role in designing control policies and reducing emissions. The main objective of this paper is to analyze the degree of urbanization, per capita GDP and total consumption of petroleum products on the carbon dioxide (CO2) emissions, in terms of the ratio of consumption of heavy to the total products (HTR) as a transition function in the 8 selected OPEC member countries. For empirical analysis, the Panel Smooth Transition Approach (PSTR) has been used for the 1990 to 2017 period. The findings suggest that the inclusion of one transition function with one threshold for a model with HTR, which represents a two-regime model. The results of estimated coefficients in both regimes indicate that GDP per capita in both regimes has a positive effect on carbon dioxide emissions and its positive effect has decreased after passing from the threshold. Also, the degree of urbanization and total production of petroleum products also have a positive effect on carbon dioxide emissions in both regimes and its positive effect has increased regime 1.
  Keywords: “Carbon Dioxide”, “OPEC”, “Emission”, “PSTR”, “Threshold”
 • Seyedeh Fariba Hosseini *, Mehrdad Khanmohammadi Pages 1918-1926
  Due to the conservation value of the Sorkhabad Protected Area, the uses within and around the area have direct and indirect effects and consequences. Appropriate management plans should be developed for the area by reviewing changes to these applications. Land sat satellites from the 1987 and 1997 time periods were prepared and used to investigate quantitative and qualitative changes in the region's ecosystem and environmental management. In this regard, after applying geometric and spatial corrections and performing image optimization, the maximum likelihood of similarity changes was evaluated and compared using unobserved classification and supervised classification methods , The accuracy of the produced maps was calculated and calculated with 90.69 and 97.47 overall accuracy test and Kappa index 0.88 and 0.96 respectively. The results showed that for 10 years agricultural and forestry use has grown well and rangelands, orchards and bare soil have declined. According to satellite imagery, vegetation status is probably better than before.
  Keywords: Change user, Satellite Image, Protected area, Remote Sensing, Sorkh Abad
 • Katayoon Rezaeeparto *, Mohammad Sohrabian Pages 1927-1934
  Entrance of material and various elements to industrial wastewaters, with biological method is inevitable. Existence of some of them is the reason of bacteria death, but existence of some of them is not important for operation of purification. Bacteria population control are precious because of their essential role in the decomposition of organic matter which is very important and a high efficiency purification is free of any low and heavy materials and super heavy derivatives. This study in Pars Oil Refinery is trying to representation the effect of time of deflation for entrance fluids, purification at materials of wastewater and separation of heavy and low phases, and so will be diagnostic that entrance some of until, to materials to biological system with high volume how is effective in yield of biological pools and separation of them and life of bacteria to control of amount entrance pollution to pools, and the result of them will be pollution of environment and secular losses, to obvious company however about environment office sequel operation of that company will be with heavy consequences and sometime can be reason of shutdown production of companies.
  Keywords: “Industrial wastewater”, “Filtration”, “Biological pools”, “Organic Matter”, “Pars Oil Refinery”
 • Azadeh Tavakoli *, Abdolhossein Pari Zanganeh Pages 1935-1942

  Representing 50% of the total population, women play an important role in house management and economies, as well as training future generations. They also have a valuable contribution and positive impact on environmental conservation and management. Accordingly, this study has been designed to address this issue. This research with an applied goal has a group descriptive- survey methodology. Zanjan’s female population is selected as the statistical population of this study which was conducted. According to the Cochran formula, 400 women selected as representatives of the population. Nonprobability-convenience sampling was conducted and both library and field methods (questionnaire tool) applied. The questionnaire validated and certified using content validity and its reliability estimated by Cronbach's alpha. Data analysis of research done by applying Kolmogorov-Smirnov test and one-way variance analysis (ANOVA). The results revealed that improvements in level of education of individuals would lead to increase in environmental knowledge and conception of society, i. e. regions with higher welfare and income levels more accurately follow the environmental issues. It can be argued that urban limits and span areas do not necessarily coincide with the levels of environmental knowledge of people posing a challenge on the way of environmental issues and popular training goals.

  Keywords: Environment, Knowledge, Attitude, Behavior, Women
 • Azita Behbahaninia *, Farinaz Hoseininezhad, Nabiollah Mansouri Pages 1943-1948

  Heavy metals can be released on a large scale by bonding to dust particles. Urban vehicles transport significant amounts of heavy metals into the air. The main purpose of this study was to determine the concentration of heavy metals in dust in downtown Tehran. For this purpose, in the city park and on the streets leading to it, dust samples were collected from the tables and the concentrations of heavy metals were determined. The mean concentrations of lead, vanadium, nickel and cadmium were 70.38, 43.90, 39.39 and 2.80 mg / kg, respectively. Accumulation index for nickel, 0.319 and vanadium 0.514, both metals in non-contaminated grade but for cadmium 0.969 in moderate contamination grade and 3.672 in highly contaminated grade. The contamination indices for nickel and cadmium are 1.833 and 1.954 which are at medium level and vanadium 0.772 which are at low level of pollution and 4.16 lead at high level of pollution. Fuel consumption, road surface wear and tires can cause heavy metals in the dust. Lead comes from sources such as leaded gasoline, oil.

  Keywords: : Heavy metals, Dust, Pollution, Geoaccumulation, City Park
 • Nasim Hashemi *, Gholam Reza Nabi Bidhendi, Ahmad Reza Yavari Pages 1949-1962

  The challenges in the coal industry are the environmental impacts caused by consumption of resources and emission of pollutants. An appropriate approach to exploitation of coal mines is the concept of industrial ecology. The main objective of industrial ecology is to optimize the three important factors include resources, energy, and capital. The mining industry is the base source and requires a lot of energy and capital, so it is a suitable option to implement industrial ecology. The relationship between industry and environment is established through the flow of material and energy, and the main way for best management is to create an industrial coexistence network with the establishment of ecological industrial parks. This study aims to establish an industrial coexistence network in Tabas coal mine. So planning to increase the rate of tailing and wastewater recycle, and methane gas recovery should be on the agenda. Applying industrial ecology and multilevel consumption of energy, material, and water, is an effective solution to sustainable development and resolving environmental problems; Furthermore, there are many positive economic and social impacts.

  Keywords: “Industrial ecology”, “eco industrial park”, “industrial coexistence”, “coal mine”
 • Nahid Sarlak *, Faeze Nateghi, Mahnaz Jalalvani Pages 1963-1973
  The purpose of this study was to investigate the Teachers' and professors' Viewpoints on the Current Status of Environmental Education in the Secondary School Curriculum. The current study is an applied and qualitative-quantitative research with exploratory design. The statistical population consisted of all teachers of six educational districts of Isfahan (2259), 329 of which were selected by random sampling method and 15 professors (curriculum planning, literature, educational technology, philosophy, sociology, Management) of Markazi, Isfahan, and Yazd Provinces were selected by purposeful sampling. In order to collect data, a researcher-made questionnaire consisting of 41 items was obtained using document analysis results. The results showed that the current status of environmental education in terms of curriculum elements (purpose, content, teaching-learning method, evaluation) in the teachers' group has the highest average with 4.15 related to teaching-learning methods and the lowest average with 3.98 related to the purposes and evaluation of environmental education curriculum. In the teachers' group, the highest average with 4.11 was related to the content and the lowest average with 3.92 was related to the purposes of environmental education curriculum.
  Keywords: Environmental education, Curriculum, secondary school
 • Maryam Kianysadr *, Kobra Melhosseini Darani Pages 1974-1985
  The purpose of the present study was to evaluate the effects of various development plans, including mining and airport construction in the vicinity of Miqan Wetland and Vian Steel Industrial Company in Hamadan provinc. Impact Assessment Studies of Hamadan Vian Steel Plant Using RIAM and FANP Method and Migan Wetland Using RIAM. Prior to the implementation of development plans in Miqan Wetland, breeding Artemia and tourist attraction as Positive effects have been identified but creating an educational and industrial and pharmaceutical environment for wetland plants. Positive effects and construction of several dams in upstream rivers, construction and diversification of roads in the wetland and disconnection of north and south ecological links from negative impacts of the mentioned projects Had been. Implementation of Vian Hamedan plant in chemical physical environment has negative effects on soil erosion and air quality but has positive effects on public welfare, future development plans and social structure. The use of different methods should be in consideration the type of effects so that the application of the methods and their results can cover all aspects of the environment. And by leveraging the results and incorporating optimal management strategies, the environment can also be exploited for future generations.
  Keywords: Pastakia Matrix, Mighan Wetland, Environmental Impact Assessment, Vian Company
 • Pezhman Derakhshan Alamdarloo *, Mohammadreza Khalil Abadi, Ghasem Dehghan Ashkezari Pages 1986-1992
  The use of available energy in the sea is one of the most widely used methods in engineering. That's why the advanced world has comprehensive plans for energy from the seas and oceans. The hydrodynamic phenomena dominant in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Oman Sea in the last decade have been remarkable due to the strategic importance of the region, especially in the marginalized countries. The present study investigates the motion of water masses by the Mike 3D model in the Persian Gulf. For stability model, the salinity curve has been used in time for two consecutive years. The motion of the water mass under the influence of water flow during the 15-day and 1-year period was investigated in several geographical coordinates, the results were presented graphically and examined. The results show a single conclusion on the movement of water mass over a period of 15 days, in three different coordinates and one year, which is that the motion of the water mass has been clockwise according to reality, as well as the tendency toward the coast, which is also the model This route predicts well.
  Keywords: Hydrodynamic- Force, Persian Gulf, Mike 3D, Water Mass- Movement
 • Seyed Hassn Mousavi, Saeideh Bigdelo, Mazaher Moeinaddini *, Ghasemali Omrani, Alireza Mirzahosseini Pages 1993-2002
  Today, site selection is an important and necessary issue for construction and demolition wastes management in population fast-growing regions. Therefore, the main purpose of this research that was sponsored by Karaj municipality is landfill site selection for CDW in Karaj city with geographic information system (GIS) and multi-criteria evaluation (MCE) method. At first, by studying literature review, the criteria and sub-criteria necessary for site selection were identified. Four criteria and sixteen sub-criteria were selected by Delphi method. Weighting of criteria and sub-criteria was done by AHP method and expert choice software. All of the sub-criteria were mapped, standardized and overlaid in Arc GIS and IDRISI software environment by weighted linear combination (WLC) method. Finally, four alternatives (A1-A4) with a total area of 9700 hectares (4.7% of the total area of Karaj) have the the highest suitability, for CDW landfill in Karaj. These alternatives were ranked with TOPSIS method as A2>A4>A3>A4.
  Keywords: “Site Selection”, “Demolition Waste”, “Waste Management”, “TOPSIS”, “Karaj”
 • Sohrab Talebi * Pages 2003-2010

  The Aras River has 1072 km long and is the longest Iranian internal river. The water of this river supplies drinking and industrial water to the cities of Poldasht, Aras, Parsabad, Marand, Jolfa, Hadishahr and other cities and villages of the route. Aras River is one of the most important rivers in Iran; in addition, of providing drinking water to some cities and villages in the West and East Azerbaijan, in this research, we tried to evaluate the quality of the Aras River using the IRWQISC index. For this purpose, along the Aras River in the 50 km range above the Aras dam, five sampling stations were selected and conducted for monthly intervals of microbiological and physico-chemical sampling. For each sample, then, using the IRWQI index, water quality at each station was evaluated on monthly intervals for six months. The average of WQISC index for six months at stations 1 to 5 are 56.6, 52.5, 47.7, 39.4, and 34.9, respectively. Regarding the numerical value of the water quality index, index at station 1 is relatively good, stations 2 and 3 are moderate, and stations 4 and 5 are relatively bad.

  Keywords: Aras River, IRWQISC Index, Water Quality Monitoring, drinking water standards, Spot, None Spot Pollutants
 • Masoud Hatami Manesh, Samar Mortazavi * Pages 2011-2020

  Polycyclic aromatic Compounds (PAHs) are the most dangerous and priorities environmental pollutants due to their low biodegradability, bioaccumulation, high toxicity to organisms. The aim of this study was to determine the source identification and evaluation of the ecological toxicity of PAHs in coastal surface sediments in the southern part of the Caspian Sea using meta-analysis method. So, the concentrations of PAHs in surface sediments obtained from articles published in the past 10 years in the internal and foreign scientific journals. Finally, mean concentration, dominant origin and ecological toxicity were investigated. The average concentration of PAHs in surface sediments was 763.76 g. dw-1. Also, the results of the determination of the dominant source of PHAs using diagnostic ratios showed that both petrogenic and fuel sources are involved in the introduction of these compounds into coastal sediments depending on station location and sources of pollution. In addition, the evaluation of the toxicity of PAHs using NOAA, SQGs, and EPA sediment quality standards showed that the concentrations of PAH have little effect on living organisms. Generally it can be concluded that the level of contamination of PAHs in the region is moderate.

  Keywords: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, surface sediments, Biological toxicity, Caspian Sea
 • Shahrzad Khoramnejadian *, Zahra Haddad Nezhad Pages 2021-2028
  The aimed of this study is a measurement of the residual amount of diazinon toxin in apple trees.sampling were done in primary stage of poion spraying and after preharvest intervals.diazinon amount were determined by GC-MASS instrument. Average concentration of diazinon in samples harvest in late spring was 1.8204 gr/kg that amount was greater than ISIRI , CODEX , EPA , EFSA standards. Average concentration of diazinon in samples harvest in late summer was 0.083 gr/kg that amount was lower than ISIRI , CODEX , EPA , EFSA standards.according to high average of diazinon in 7th pre harvest interval at the last spring than standards, Seven days after spraying is not recommended for apple harvest.however average of diazinon in last summer is lower than international standards, but because the first station shown toxic result after 21th days and presence of diazinon in other stations, It requires more precision and monitoring to maintain the health of human societies.
  Keywords: “Toxines ”, “harvest interval”, “apple”, “damavand”, “diazinon”
 • Sedighe Abdollahi *, Alireza Ildoromi, Abdolrassoul Salmanmahini, Sima Fakheran Pages 2029-2036
  Mapping key areas for ecosystem service supply is essential for the development of strategies that will ensure their future supply, provision and quantification. This study aims to investigate simultaneous multiple services and identifying key area for their supply, three ecosystem services, including, landscape aesthetic value, recreation and noise reduction were mapped using GIS in central part of Isfahan province. Then, total ecosystem services supply index was calculated using spatial overlay analysis and then hotspots of ecosystem services supply were identified using the spatial statistics approach. At the end, the relantionship between key area for ecosystem supply and vegetation cover was considered. The results showed that key areas for ecosystem services supply, are distributed in the central and eastern part of the study area and have a direct relationship with vegetation. These areas comprise 9.94% of the study area. Hotspots analysis to consider multiple ecosystem services, can increase, the effectiveness of management approach for conserving ecosystem services.
  Keywords: Multiple Ecosystem Services, Hotspots, Gites-ord Index, Spatial Clustering, Land Management
 • Sasan Mohsenzadeh *, Mojtaba Sheikhpour Jalaly Pages 2037-2045
  The effect of magnetic nanoparticles Fe_3 O_4 on removal of cadmium heavy metal from aqueous solution and then plant treatment with this solution and effect on growth and some physiological responses of maize plant were studied. Three concentrations of cadmium (10, 80 and 220 mg) as cadmium chloride and a constant concentration of nano-adsorbent Fe_3 O_4 (4 g/l) were used. Cadmium heavy metal in high concentrations is toxic for maize plant and the magnetic nanoparticle successfully absorbs the cadmium metal up to 99 percent and reduces its toxic effects. Increasing of cadmium concentration, decreased length and fresh weight of maize but proline, antioxidant and the heavy metal of plant increase. Magnetic nanoparticles treatment Fe_3 O_4 showed a significant reduction in cadmium concentrations in the maize plant and significant amelioration of growth and physiological characteristics. Irrigation of maize with treated water by nanoabsorbent and optimum growth and physiological characteristics showed that this method is ideal for refining of agricultural water.
  Keywords: “Cadmium”, “Growth”, “Heavy metal”, “Maize”, “Nanoabsorbent”
 • Ali Sayehmiri *, Abdollah Shayan Pages 2046-2055
  The purpose of present research is to study the effects of dust storm on tax capacity in Ilam province that has been conducted by the updated table of the Majlis Research center in 2006 and the updating of its data for 2014. To do this, the input – output table was reduced to 20 sections and national table was converted to regional table by AFLQ model. Regional input- output table of Ilam province was used to investigate the manner of spatial effect of dust storm in the studied region. Days associated with the dust phenomenon were identified as sample (control) days during the existing statistical period for six selected station based on the number of days that province has faced dust storm and with the closure of various economic and social sectors has led to a decrease in the production level of the province. The extent of its negative effect on province’s income was calculated. Finally, the extent of effect of dust on the decrease of tax capacity in Ilam province was estimated by direct and indirect coefficients of input- output table and calculation of income decrease.
  Keywords: Dust Storm, tax capacity, input- output table, Ilam province, ALFQ model
 • HAMID SODAIE ZADEH *, Mohammad Hosain Hakimi, Mohammad Ali Hakimzadeh, Saiedeh Advin, Fatemeh Hooshmandzadeh Pages 2056-2062

  This study aimed to investigate the effect of crop rotation on some soil characteristics at Roknabad in Yazd province. Five kinds of crop rotation [1- Alfalfa- Alfalfa- Alfalfa- Alfalfa, 2- uncultivated (fallow), 3- Wheat-fallow-Wheat-fallow, 4- fallow-Alfalfa- Mix (Alfalfa- Beet) and 5- Wheat - Melon- Turnip] were investigated in three replications. The effect of rotation on some soil properties such as texture, calcium, magnesium, sodium, potassium, nitrogen, organic matter, phosphorus, pH, EC as well as SAR were studied. The results showed that the kind of rotations significantly affected the amounts of calcium, magnesium, sodium, potassium, nitrogen, organic matter, phosphorus and EC. texture, SAR and pH were not affected by the type of rotation. Results also indicated that (Alfalfa- Alfalfa- Alfalfa- Alfalfa) and (fallow-Alfalfa- Mix (Alfalfa- Beet)) were much more influential on nitrogen, organic matter and soil salinity when compared to other treatments. Overall results indicate that the inclusion of legume plants in rotation can improve soil quality. The results of this research can determine the suitability of common rotations and introduce the best combination planting in the studied region.

  Keywords: Crop rotation, Fallow, Intercropping, Maybod, Roknabad
 • Pejman Rezayati Charani *, Ahmad Azizi Mossello, Sonia Kalantari Charvadeh Pages 2063-2073
  Sizing is generally the use of hydrophobic materials to modify the constituent behavior to improve the physical and mechanical properties of the paper. Starch is one of the most important materials used for this purpose because of its cheapness and biodegradability. In this study, it is investigated methods of starch modification in chemical, physical and enzymatic ways, depending on its application. Then, it is stated chemical, physical and enzymatic modification of starch for paper sizing. Finally, it is stated enzymatic modification of starch with α-amylase for paper making, the advantages and limitations of enzymatic starch with α-amylase as compared to cationic starch as the most consumed type of starch for paper sizing. In general, it is preferred paper surface sizing with enzymatic starch over other types due to use of native starch at the site of consumption, lower prices of native starch and consumed α-amylase, no formation of halogenated organic compounds (AOX) which is in oxidized starch preparation and no need to use lateral chemicals to modified and consumption, the use of enzymatic starch for paper surface sizing in developments countries. Therefore, it is advised to paper industries and researchers in the country to investigate these modifications.
  Keywords: “Starch modification”, “α-amylase”, “Amylase”, “Oxidative Starch”, “Surface sizing paper”
 • Hamidreza Rahmani *, BAHMAN ZAMANI KEBRABADI Pages 2074-2081
  The purpose of this study was to investigate the concentration of heavy metals resulting from the deposition of contaminant particles in the surrounding soil and to compare the concentration of heavy metals in the soil with the permissible limits for agricultural use of lands in the surrounding of Shahid Mohammad Montazeri power plant in Isfahan. it was first divided into regular grids (67 grids) based on the grid method and soil sampling was performed in each grid. To measure the physical and chemical properties of soil, 12 samples were selected and 50 samples were selected from 67 samples to measure the concentration of heavy metals. The results showed that soils have an average organic matter content below 1%, which is low and thus the soil is poor. The mean concentrations heavy metals but the concentration of Cd was above the critical level and its concentration was contaminating in the soils.Generally, soil around the plant has no limitations for agriculture in terms of electrical conductivity, pH and concentration of heavy metals except cadmium. It should be noted that due to the transfer and toxicity of cadmium metal, cultivation of industrial plants such as cotton and fruit trees is recommended.
  Keywords: Heavy Elements, Permissible limit, Normal limit, Critical limit, Soil Contamination
 • Seyedh Farzaneh Seyed Asri *, Ahmad Tavana Pages 2082-2092
  This study aimed to environmentally evaluate the metal contamination trend in soils surrounding municipal solid waste landfill in Tonekabon, Iran. Hence, 29 soil samples were collected from the landfill, agricultural fields, a forest, and a river; and 3 soil samples were collected as controls. Concentrations of pb, Cd, As, Cr, Zn, and Mo were determined by Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) using standard methods. The adsorption assessment results of lead, cadmium, arsenic, chromium, zinc, and molybdenum were 50.51, 27.48, 28.58, 26.20, 50.27 and 43.33 mg/kg, respectively. Contamination factor analysis showed cadmium, arsenic, and molybdenum were highly contaminating. Also, the amount of geoaccumulation and ecological risk of cadmium and molybdenum were very high. When comparing metals with world standards and Iranian environmental standards, all metal amounts except for lead, chromium, and zinc were above the permissible limit. Pearson correlation results showed that the metals had a weak correlation with each other and had different origins. In general, it can be concluded that the elements in the soil are completely affected by the leachate from the landfill site because the elements in the leachate and soil have a similar slope and trend.
  Keywords: heavy metals, Soil contamination, leachate, Environmental Hazard Index
 • Mehdi Yazdian, Mahjabin Radaei * Pages 2093-2106
  The construction industry is one of the most important industries in sustainable development, considering the extent of its impact on human societies, global economy and human environment. Accordingly, the world’ demand for sustainable development has put a lot of pressure on the construction industry to promote sustainable capabilities in the construction process. In the present study, green supply chain management has been introduced as a holistic environmental management approach in the wake of environmental concerns in the construction industry and its importance in different stages of construction industry’s activities has been investigated. This study is a descriptive- analytical study with a qualitative approach. The data collection tool is library studies, review of written sources, documents and previous researches. The results of the study indicate that the collaborative environmental contributions play a significant role in facilitating the program and implementation of the green supply chain management. The adaptation of environmental requirements at different stages of the construction project, such as feasibility and green innovation, green design, green materials, green construction, green conservation and exploitation and reverse logistics, plays an important role in context of the executive framework of green supply chain management and sustainability of construction industry.
  Keywords: Supply chain management, Green Supply Chain Management, Construction Industry, Sustainability
 • Khodakaram Shokri *, Majid Shaban Pages 2107-2113
  1153/5000 The purpose of the present study is to investigate the impact of copper mine on soil and plants surrounding the Bavanat copper mine. The concentration of heavy metals (copper, lead, zinc, manganese and nickel) in soil and plants was investigated. Three sampling stations were selected for soil and plant including: upstream mineral zone, Bavanat mining area and downstream mineral zone. Elements of soil and plant elements were measured using ICP-OES analysis. EC, PH, CFC, Cu, Pb, Zn, Mn and Ni parameters were also determined in soil samples. Native species of the region, including: Grapes, almonds and Artemisia rangiens were selected for the study. The results showed that the presence of Bavanat copper was effective on the distribution of Cu, Pb, Zn, Mn and Ni in the soil and the highest concentration was observed in the Bavanat mineral zone. The highest concentration of copper in Artemisia terrestrial organs (53/79) was in the Banat mineral zone. The highest amount of manganese transfer factor was in almonds (3.65) and the highest concentration of bioconcentration was in lead (0.60). The Bavanat Copper Mine has been effective in distributing the concentrations of the investigated elements in soil and native plants of the area.
  Keywords: “: Copper Mine”, “Soil”, “Native Plants”, “Heavy Metals”
 • Sakineh Naseri *, KAMRAN HYESTEH, ALIREZA ILDOROMI Pages 2114-2122
  Human activities such as agriculture and urban development (particularly settlement expansion and road construction) as well as biological and environmental processes, structure and pattern of the landscape. The aim of this study was to investigate the effects of land use changes on the landscape pattern of Malayer in the twenty years term. In this research, Landsat satellite imagery of 1997, 2007 and 2017, and the RS for producing land use maps and FRAGSTATS software were used to calculating and quantify Landscape metrics.The metrics used include CA, MPS, LSI, LPI, NP and IJI. The results showed that from 1997 to 2017 the area of residential use and water resources decreased and the area of agricultural use and bayer lands increased. So that increased of the residential use of 75373.11 hectares with an area of 14675.04 and water resources with an area of 23918.31 hectares with a total area of 248.76, the water resources of this city have decreased by 32/58 percent over the course of twenty years, and the Bayer lands from 66717150 in 1997 to 1820,86 in 2017, and agricultural use has increased from 13,30029 to 38388 in area. Also, decreased NP, LSI, and IJI in whole landscape.
  Keywords: : land use, satellite images, landscape metrics
 • Afshin Ghorbaniparam *, Ayeh Atapour Pages 2123-2134

  Religions and religions, on the basis of their doctrines, beliefs, traditions and scriptures, have significant impacts on the art and architecture of the world. The art as an element in architectural ornamentation has undergone this effect. The reason for choosing this topic is our concern about the forgetting of Islamic decorations and architecture in contemporary architecture, and their destruction by contemporary environmental factors and air pollution in the contemporary era. Throughout history, it has been based on the religious beliefs and teachings of the people of that period; the incarnation of the angel dates back to pre-Islam and is found in most parts of the world in the Islamic era, the essence and role of the angel , Changed according to the teachings of Islam. Finally, environmental factors such as the occurrence of lichens, acid rain, etc. in decorations and materials in monuments have caused their further destruction. And the analysis is spss software. Document (library) method was used for data collection.

  Keywords: The angel, the religion of Islam, architecture, decorations, degradation
 • Sasan Mohsenzadeh *, Hamideh Zamanpour Shahmansouri Pages 2135-2143
  The aim of this study was to investigate the effects of compost and vermicompost on growth and physiological characters such as antioxidant, phenol, proline and secondary metabolites of Lippia citriodora in salinity stress. Compost which is prepared from municipal solid waste is the stabilization of organic compounds under aerobic conditions and is produced by the activity of living microorganisms. Vermicompost is prepared from agricultural waste and using various worms. Compost and vermicompost were applied at three levels of 0%, 10% and 30% of pot volume, as well as salinity of 70 mM NaCl to the three month-old plants in a greenhouse. The compost (10% and 30%) and the vermicompost 30% reduced growth and increased proline content, however the vermicompost at 10% improved the growth and phenolic compounds of the plants under salinity stress. These fertilizers at high levels, containing large amounts of organic matters and high salts contents, which increase toxicity and salinity and reduce plant growth. Vermicompost is better fertilizer than compost.
  Keywords: Medicinal plant, lemon verbena, Antioxidant, Essential oil, Fertilizer
 • Mohammad Norozian *, Shseyedmahdi Hoseyni, Ahmad Akbari Pages 2144-2153
  Rapeseed has economic and commercial importance, due to the various application in today's world. Considering the high per capita consumption of vegetable oils and the high dependence on imported oils, special attention has been paid by the government to self-sufficiency in the production of oilseeds; therefore, the evaluation of this product is a very important factor and has an impact. In the present study, technical, allocation and economic measures were performed with Slack-Based Measure (SBM), in order to determine the water use efficiency and its environmental performance in the producing provinces of this product. The statistical data of this study were extracted from the Agricultural Jihad Iran in the years 2014-2015. The average economic efficiency, variable in relation to scale in environmental methods was 0.72. Environmental efficiency showed that the consumption of water and fertilizers was higher in some inefficient provinces. It is recommended that new technologies be used to improve the yield of rapeseed to reduce fertilizer and water use. The productivity of farmer's work rapeseed through their participation in extension classes, improving the irrigation practices and using wastewater treatment.
  Keywords: Rapeseed, ecological, Water Use Efficiency, deficit variable