فهرست مطالب

علوم مدیریت ایران - پیاپی 54 (تابستان 1398)
 • پیاپی 54 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا مالکی*، ابوالحسن فقیهی، ناصر میرسپاسی صفحات 1-19
  مقاله حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به تحلیل نارسایی های نظام جبران خدمت در بخش دولتی ایران می پردازد و این پرسش مطرح می شود که نارسایی های جبران خدمت در بخش دولتی ایران کدامند؟. برای پاسخ به این پرسش،این مقاله، نقطه عزیمت را مطالعات اکتشافی و مبانی نظری، تحلیل داده های آرشیوی، نهادهای رسمی و قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه و مقایسه تجارب بین المللی قرار داده است. این تحقیق مقطعی در حیطه پارادایم تفسیرگرایی تعریف می شود. منابع داده ها در این تحقیق عبارت از مشاهدات میدانی (مصاحبه)، اسناددولتی، منابع تاریخی، روزنامه ها، و سایر رسانه ها است. در این پژوهش از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق و  مطالعه داده های آرشیوی  استفاده شده است. آسیب شناسی نهادهای رسمی حاکم بر این حوزه از طریق مصاحبه با خبرگان اجرایی و تحلیل آن ها با بهره گیری از تحلیل تم صورت پذیرفته است.جهت انتخاب هدفمند خبرگان از طرح نمونه گیری گلوله برفی استفاده کردیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نظام جبران خدمت در ایران علاوه بر اینکه از مشکلات ساختاری رنج می برد، متاثر از عوامل زمینه ای نظیر نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام مدیریت عملکرد، نظام شایستگی، تعدد مراجع تصمیم گیری در کشور، ضعف در شفافیت و نظارت، تفسیرپذیر بودن قوانین و مقررات، تنوع بی قواره در نظام های جبران خدمت در بخش دولتی ایران، و ضعف در ساختارهای تخصصی نظام اداری در دولت و مجلس، است.
  کلیدواژگان: نارسایی های جبران خدمت- نظام جبران خدمت - نهادهای رسمی - عوامل زمینه ای - قانون مدیریت خدمات کشوری- تحلیل تم
 • فرانک رنجبر متعلق*، رضا واعظی، محمود ضیایی، داود حسین پور صفحات 31-53

  گردشگری زمین (1)، یکی از مفاهیم در حال رشد در مباحث آکادمیک گردشگری و در عین حال یکی از محصولات جدیدی است که توجه کسب وکارهای گردشگری را جلب کرده است. هدف این مقاله،بررسی جایگاه گردشگری زمین در خط مشی های عمومی ایران است. پژوهشگران با انجام مطالعه ی داده های آرشیوی و بهره گیری از سامانه قوانین و مقررات پایگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران، به گردآوری خط مشی های حوزه ی گردشگری زمین در بازه ی زمانی 1380- 1397پرداختد. در نتیجه ی تحلیل محتوای داده های گردآوری شده، 58 خط مشی در حوزه ی مذکور شناسایی شد که در بررسی گونه شناسی در 5 دسته ی؛ توسعه ی جاذبه های زمین شناختی (2)، توسعه ی تاسیسات اقامتی، توسعه ی سایر زیرساخت ها، توسعه ی سایر تسهیلات و خدمات و توسعه ی مدیریت گردشگری زمین قرار گرفتند. در حالیکه خط مشی های مرتبط با شناسایی جاذبه های زمین شناختی بیشترین سهم را در میان خط مشی های شناسایی شده به خود اختصاص داده اند، سایر اجزای توسعه کمتر مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. به نظر می رسد این وضعیت ناشی از تمرکز بازیگران حوزه ی گردشگری زمین بر توسعه ی جاذبه ها در سایه ی تغییرات قانونی و نهادی ایجاد شده در کشور در بازه ی زمانی مورد مطالعه و همچنین ضعف در توجه به همه ی ارکان توسعه ی گردشگری زمین در مرحله ی تنظیم دستورکار خط مشی باشد.

  کلیدواژگان: گردشگری زمین، خط مشی های عمومی، دستورکار خط مشی، گونه شناسی خط مشی ها، تحلیل محتوا، ایران
 • محمد کریمی، عباس طلوعی اشلقی*، نازنین پیله وری، رضا رادفر صفحات 55-76

  بر خلاف بانک داری سنتی که جذب سپرده با نرخ های متفاوت و اعطای تسهیلات و انتقال وجه در شعب از مهمترین محصولات و خدمات بانک محسوب می گردید، امروزه مشتریان بانک ها نیازهای متفاوتی با ترجیح حداقل مراجعه به شعب را دارند. از اینرو در نظر گرفتن ترجیحات مشتریان و توجه به روندهای فرهنگی و فناورانه در ارائه محصولات و خدمات از مزیت رقابتی بانک ها به شمار می آید. این درحالیست که در غالب تحقیقات انجام شده صرفا تاثیر متغیرهای اقتصادی بر محصولات و یا عملکرد بانک ها بررسی شده است و سایر متغیرها از جمله متغیرهای فناورانه، اجتماعی و سیاسی و همچنین روابط میان آنها در نظر گرفته نشده است. هدف این تحقیق شناسایی متغیرهای محیطی موثر بر طراحی محصولات و خدمات بانکی و تعیین روابط میان آنها در یکی از بانک های کشوراست. در مرور ادبیات موضوعی 28 متغیر استخراج و با استفاده از تکنیک دلفی فازی 20 متغیر انتخاب و از طریق فن دیماتل فازی روابط میان متغیرها تعیین گردید. با توجه به یافته های مدل، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تحریم های آمریکا و روابط با اتحادیه اروپا، فین تک ها، کیفیت و امنیت سرویس بانکداری الکترونیک بیشترین تاثیر بر سایر متغیرها و آمادگی زیرساخت فناوری اطلاعات بانک، انعطاف بانک مرکزی در پذیرش قوانین حاکم بر فناوری های جدید و منابع بانک بیشترین تاثیر پذیری از سایر متغیرها را دارند.

  کلیدواژگان: عدم قطعیت، فازی، محیط سازمان، بانک، محصولات و خدمات
 • کامبیز حیدرزاده، علی مریخ نژاد اصل*، یزدان منصوریان صفحات 77-104

  قیمت گذاری همواره یکی از مولفه های مهم در بازاریابی بوده است. قیمت گذاری تبعیضی یکی از سیاست های قیمت گذاری جذاب جهت کسب حداکثر سود از مصرف کنندگان است؛ اما این سیاست ها می تواند روی رفتار مصرف کننده تاثیرات مستقیم گذاشته و واکنش های متفاوتی ایجاد کند. این پژوهش به نقش تبعیض های قیمتی، حالات نابرابری و قیمت مرجع در رفتار مصرف کنندگان می پردازد. با اجرای دو مطالعه تجربی از انواع طرح های عاملی و همکاری 540 دانشجو، تاثیر متغیرهای فوق روی بی عدالتی درک شده، هیجان منفی، تمایل به خرید دوباره، تبلیغ شفاهی مثبت و ارزش درک شده مصرف کننده در صنعت مراکز خرید و مال ها، بررسی شد. نتایج نشان دادند سطوح مختلف تبعیض قیمتی، واکنش های متفاوتی از مصرف کنندگان ایجاد می کند. با این حال تبعیض قیمتی غیرمستقیم (با استفاده از حق عضویت)، بهترین گزینه برای اجرای این سیاست است. همچنین قیمت مرجع داخلی می تواند واکنش های مصرف کننده را تعدیل کند. نتایج این پژوهش به عنوان مدلی کاربردی برای مراکز خرید و مال ها (خصوصا استفاده در باشگاه مشتریان)، قابل استفاده است.

  کلیدواژگان: تبعیض قیمتی، رفتار مصرف کننده، قیمت مرجع، باشگاه مشتریان، مرکز خرید
 • محمدحسین نوریائی*، محمدعلی سرلک صفحات 105-123

  در این پژوهش رفتار حرفه ای مدیران در مواجهه با جریان های شکافنده ی سازمانی با تکیه بر منابع قدرت مورد بررسی قرار گرفت. جریان های شکافنده ی سازمانی به آن دسته از عوامل خارج از کنترل سازمان اطلاق می شودکه با ایجاد تغییرات شدید و بدون قاعده در ارکان سازمان، همانند سونامی موجب بی ثباتی، کاهش کارایی و حتی مرگ سازمان می شوند. هدف این پژوهش دسته بندی و برجسته کردن مجموعه ای از ویژگی های رفتاری و حیاتی موثر بر موفقیت نسبی و تلاش های مدیران با تکیه بر منابع قدرت برای همراه کردن کارکنان در مواجهه با جریان های شکافنده ی سازمانی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 230 نفر کارکنان تحصیل کرده رشته مدیریت در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور است. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسش نامه ی سنجش منابع قدرت استفاده گردید. بررسی توصیفی داده ها حاکی از این است که منابع قدرت مورداستفاده مدیران دانشگاه پیام نور از دیدگاه کارکنان، به ترتیب؛ تخصص، مرجعیت، قانونی، اجبار و پاداش است. نتایج همبستگی در رابطه با ارتباط بین منابع قدرت مدیران و جریان های شکافنده ی سازمانی، نشان داد؛ ارتباط منابع قدرت قانونی با ابعاد زمینه ای، ساختاری و رفتاری معنی دار و مستقیم است. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام تاثیر منابع قدرت بر رفتار مدیران در مواجهه با جریان های شکافنده ی سازمانی را تایید کرد و مشخص شد، تکیه بر منابع قانونی و تخصص بیشترین نقش را در پیش بینی رفتار حرفه ای مدیران در مواجهه با جریان های شکافنده ی سازمانی دارا می باشند.

  کلیدواژگان: جریان های شکافنده ی سازمانی، رفتار مدیران، منابع قدرت
 • مهدی گل وردی*، حسن دانایی فرد، محمدحسین رحمتی، جبار باباشاهی صفحات 125-153

  یکی از دلایل شکست خط مشی های عمومی در ایران، بیگانگی مجریان از این خط مشی ها است. بیگانگی از خط مشی، حالتی روان شناختی است که منجر به گسست روان شناختی مجریان از خط مشی های عمومی می شود. شکل گیری پدیده بیگانگی از خط مشی میان مجریان خط مشی های عمومی تبعات زیان باری را در پی خواهد داشت و کاهش عملکرد این مجریان سبب بروز نارضایتی های عمومی از سازمان های دولتی مجری خط مشی های عمومی خواهد شد. هدف این مقاله، شناسایی پیشایندهای بیگانگی مجریان از خط مشی‎های مالیاتی است. جامعه پژوهش، شامل کارکنان مامور تشخیص مالیات اداره کل امور مالیاتی استان قم و نمونه پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل داده های مصاحبه از فن تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج حاصل از داده ها نشان داد تعاملات سطح استراتژیک تدوین خط مشی های مالیاتی، تعاملات سطح تاکتیکی اجرای خط مشی های مالیاتی و تعاملات سطح عملیاتی اجرای خط مشی های مالیاتی، از پیشایندهای پدیده بیگانگی مجریان از خط مشی های مالیاتی در ایران است.

  کلیدواژگان: خط مشی عمومی، بیگانگی از خط مشی، مجریان، پیشایندها
|
 • Mohamad Reza Maleki *, Abolhasan Faghihi, Naser Mirsepasi Pages 1-19
  This article aimed at examining the deficiencies of compensation system in Iran’s Public Sector. The main question is: “what deficiencies the Iranian Public Sector compensation system are facing?” To answer this question, we began an exploratory studies including; the review of the literature, the analysis of archival data on formal governmental institutions, as well as the laws and regulations followed by a comparison of practices in several countries. In this qualitative cross-sectional study, data was collected through field observation, the government documents and archive materials and semi-structured interviews. To proceed this pathological study, we selected interviewees from Iranian political and administrative experts who were selected based on a purposive and snowball sampling approach. A thematic analysis was used for interpretation of interviews.  The study results indicate that the compensation system of Iran’s Public Sector, in addition to structural deficiencies, suffer from a number of Contextual factors; unclear budgeting system, inadequate taxation system, weak performance management system, demerit system, multiple paralleled decision-making authorities, weak transparency and monitoring, a deformed diversification of compensation orderliness, weakness in managerial, financial and legal structures of governmental agencies and weak legal nature of certain executive agencies.
  Keywords: Deficiency of compensation, compensation system, governmental institutions, contextual factors, Civil Service Act, thematic analysis
 • Faranak Ranjbar Motalegh *, Reza Vaezi, Mahmood Ziaee, Davoud Hoseinpour Pages 31-53

  Focusing on geo-tourism as one of the fast growing concepts within Iran’s tourism industry, both in academic debate and business market, this study aimed at investigating the status of geo-tourism in Iran’s public policies. We conducted a nonreactive research, collecting archival data from Iran’s Islamic Parliament Research Center Database. The research result of the content analysis show that from three hundred fifty three rules and regulations that were enacted over a period of 2001 to 2018, there were fifty eight geo-tourism policies. In next step we attempted to make a typology, bringing the identified policies into five different policy categories; geo-heritage development, accommodation development, infrastructure development, service and facility development and geo-tourism management development. As for frequency dimension of content analysis, the geo-heritage category stood in the first place. It seems that other components of geo-tourism development have not much considered by Iranian policy makers. It may be argued that the actors emphasis on geo-heritage development policy agenda, compared to other geo-tourism policy priorities, has been affected in the light of legal and institutional changes occurred between 2004 – 2006.

  Keywords: geo-tourism, public policies, policy agenda, typology of policies, content analysis, Iran
 • Mohammad Karimi, Abbas Toloie Esglaghi *, Nazanin Pilevari, Reza Radfar Pages 55-76

  Setting an appropriate strategy for service and product development is one of the key success factors for service oriented organizations such as banks. On the other hand service and product development in banks is closely related to external environment changes for banks due to their role in economic ecosystem and dependence to environment. In this dynamic and unpredictable environment, banks are needed to explore key variables which have impact on service and product development in order to set strategy as much as robust to achieve competitive advantage. This paper aims to explore and identify key variables influencing service and product development in one of the Iranian banks. as a case study. After reviewing related literature, 28 variables were explored. By using fuzzy Delphi technique the number of variables reduced to 20 and relationship between variables was discovered with fuzzy DEMATEL method. Findings show that variables such as GDP, foreign investment, startups and fin-techs, US sanction, relation with European Union and e-banking security and quality, have more impact on other variables. The liquidity, central bank flexibility in acceptance new rules and technologies, e- commerce and bank resource have less impact than the others.

  Keywords: Uncertainty, Fuzzy. Service, Product, Bank, Environment
 • Kambiz Hridarzadeh, Ali Merikhnejadasl *, Yazdan Mansourian Pages 77-104

  Pricing has always been an important component of marketing. Price discrimination is one of the attractive pricing strategies to get the most out of the consumers. But these policies can have a direct impact on consumer behavior and trigger different reactions. In this study, the role of price discrimination, inequality status and reference price in consumer behavior is discussed. By conducting two experimental studies, 540 management students have engaged and collaborated projects, the impact of these variables on perceived unfairness, negative emotions, repurchase intention, positive word-of-mouth and perceived value in the shopping malls industry was studied. The results showed that different levels of price discrimination produced different responses from consumers. However, indirect price discrimination (using membership fees) is the best option for enforcing this policy. Internal reference prices can also moderate consumer reactions. The results of this study can be used as a practical model for shopping malls (especially for use in customer clubs).

  Keywords: Price Discrimination, Consumer Behavior, Reference Price, Customer Club, Shopping Mall
 • Mohammed Hussain Nooriaee *, Mohammad Ali Sarlak Pages 105-123

  In this research, the use of power sources on managers' behavior in organizational rip currents was investigated. Organizational rip currents are factors, outside the control of the organization, that make drastic and irregular changes in the organization's organs. It is like a tsunami, causes instability, lack of efficiency and even death of an organization. The purpose of this research is to categorize and highlight those  manager’s behavioral traits that influence their relative success by using different  sources of power to accompany employees encountering  organizational rip currents.The statistical population of the study consisted of 230 Payame Noor University’s staff who work at central organization and hold a management BA degree. In order to collect data, a standard power source measurement questionnaire and a researcher-made questionnaire containing 14 questions were used. The managers’ power sources used in the study  were expertise, legitimate, legal, coercive, and reward. The research findings indicate that there are a direct relationship between  power sources of managers and organizational rip currents. Furthermore, it show a significant relationship between their legal power and substantive, structural and behavioral factors. Also, the results of the multivariate step by step regression confirmed that the legal and expertise sources play the most important role in predicting the behavior of managers when facing organizational rip currents.

  Keywords: Organizational rip currents, Power resources, Managers’ behavior
 • Mehdi Golverdi *, Hasan Danaee Fard, Mohammad Hossein Rahmati, Jabar Babashahi Pages 125-153

  One of the reasons for failure of implementation of public policies in Iran is policy alienation. Policy alienation is a psychological state that lead to implementers' psychological disconnection from the policy program being implemented. This phenomenon may have harmful consequences, and resulted in lessening of implementers’ performance. It will in turn, leads to public discontent with the public institutions implementing public policies. The purpose of this paper is to identify the antecedents of tax policies alienation. The research population consisted of tax auditors of the General Directorate of Tax Affairs of Qom province. The sample was selected through a purposeful sampling method. We conducted a semi-structured interviews to collect data, and used the thematic analysis technique for interpretation of collected data.. The results showed that the lack of interaction between policy makers and policy implementers  at the policy formulation strategic level, as well as, tactical and operational levels are antecedents of alienation of implementers from tax policies in Iran.

  Keywords: Public Policy, policy alienation, implementers, antecedents