فهرست مطالب

پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن - سال هشتم شماره 1 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال هشتم شماره 1 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید رضا مودب، علی اکبر مومنی* صفحات 11-24
  هدف این پژوهش بررسی چگونگی تاثیرپذیری مارتین لوتر از ریکالدو دومنته کروچه در رویکرد انتقادی به قرآن کریم است. مارتین لوتر بنیان گذار نهضت پروتستان از معدود کسانی است که زمینه تغییر در تاریخ را فراهم نمود، اما او به همان میزان که تاثیرگذار بوده، تاثیرپذیر نیز بوده است. بسیاری از اندیشه های لوتر متاثر از اندیشمندان قرون وسطی است. او به طور خاص در مواجهه با قرآن، از ریکالدو دومنته کروچه کشیش دومینیکی و مبلغ مسیحی قرن سیزدهم اثر پذیرفته است. لوتر از طریق رساله ریکالدو با اسلام و قرآن آشنا شد و به انتقاد جدی از قرآن پرداخت؛ او که ابتدا موثرترین دفاع در برابر جاذبه اسلام را استقامت در باورهای مسیحی می دانست، با تغییر روش، تحت تاثیر ریکالدو بهترین رویکرد را نشان دادن خطاهای دین اسلام معرفی کرد. لوتر ضمن حمله به قرآن، آن را وحیانی و معتبر ندانست. با این همه، تلاش کرد از قرآن به عنوان مبنای اثبات آموزه های اساسی مسیحیت مانند تثلیث و الوهیت مسیح استفاده کند. گرچه لوتر در ادعاها و موضع گیری علیه اسلام و قرآن دنباله رو ریکالدو است، اما رفتاری تهاجمی تر و تندتر از او دارد.
  کلیدواژگان: قرآن، مارتین لوتر، ریکالدو دومنته کروچه
 • احد فرامرز قراملکی*، سید هدایت جلیلی، هاجرخاتون قدمی جویباری صفحات 25-44
  تفسیر قرآن به منزله کنش اختیاری مفسران، افزون بر بایسته های هرمنوتیکی و روش شناختی، مشمول بایسته های اخلاقی است. این بایسته ها مفسر را در دوراهی های انتخاب، یاری می کنند. التزام به اخلاق تفسیر منوط به وجود اصول اخلاقی برای تفسیر، آگاهی نسبت به آنها و نیز اراده معطوف به کاربست آنهاست. اصول اخلاقی تفسیر نیز به نوبه خود باید مستدل و مستند به اصول اخلاقی عام باشد. از این رو، تدوین و تبیین اصول برای اخلاقی کردن ساحت تفسیر متن با چالش هایی روبه روست. با عبور از این چالش ها، می توان اصولی عام برای تفسیر هر متن پیش نهاد و برای متون ویژه و خاص، اصولی ویژه. از این میان، قصدمندی ماتن، حمل بر صحت، مواجهه تحلیلی و نقادانه با متن، پرهیز از ساده سازی و قوی سازی متن را می توان به عنوان اصول عام اخلاقی برای تفسیر متون برشمرد و مواردی چون: محوریت اراده الهی در انتساب معنا به متن؛ پایبندی به قواعد تفسیر؛ احتیاط علمی و پرهیز از مواجهه خام و عجولانه در بیان معانی آیات؛ تمایز بین بیان متن و درباره متن؛ پرهیز از اتباع متشابه؛ پایبندی به انصاف و مواجهه عادلانه؛ انتقادپذیری و توجه به خرد جمعی؛ امانت داری در نقل؛ آگاهی از مبانی کلامی و اعتقادی مربوط به قرآن و مولف قرآن؛ اصلاح نفس و آرایش نفس به فضائل اخلاقی.
  کلیدواژگان: اخلاق تفسیر، اصول اخلاقی، قواعد اخلاقی، حقوق، اصول اخلاق تفسیر
 • فاطمه صالحی*، جعفر نکونام، محمد هادی امین ناجی صفحات 45-62
  دیدگاه اختصاص خطاب های قرآن به معصومان بر برخی ادله روایی تکیه دارد که مهم ترین آنها را می توان روایات دارای عبارت من خوطب به، روایات نحن الراسخون، حدیث ثلقین، احادیث دوری قرآن از عقل های مردمان، روایات بیان تفصیل احکام مجمل قرآن و روایات انحصار تفسیر از سوی امام علی علیه السلام دانست. بررسی سندی این روایات به جز درباره حدیث ثقلین که متواتر است نشان دهنده ضعف اغلب آنهاست. از لحاظ دلالی نیز علاوه بر اینکه مضامین آنها افاده اختصاص خطاب های قرآن به معصومان نمی کند، در رویارویی با ادله قطعی و محکم قرآنی و روایی مانند آیات قرآن در بیان بودن قرآن برای مردم، خطاب صریح به مردم، اهل کتاب و مشرکان، توصیه مردم به تدبر در قرآن، وجود توبیخ و سرزنش و تهدید و عتاب در خطاب ها، پاسخ به سوالات و استفتائات مردم و روایات همسو با این آیات این دیدگاه را مخدوش و مردود می سازد.
  کلیدواژگان: قرآن، خطاب های قرآن، مخاطبان، معصومان، اخباریان
 • محمد توکلی پور* صفحات 64-82

  غزالی متاثر از تمایلات عارفانه خود، تنها زبان عارفان را کاشف از معانی حقیقی الفاظ و گزاره های وحیانی می داند. ما در این پژوهش بر آنیم تا مبانی این دیدگاه را تبیین نماییم: وی براساس مبنای وجودشناختی خود، عالم شهادت را به مثابه مثال یا حتی سایه عالم غیب معرفی می نماید. در بررسی مبنای معرفت شناختی غزالی، ارزیابی وی از ابزارهای معرفتی انسان و قلمرو دلالت آنها حکایت از آن دارد که به مدد شهود عرفانی می توان در مرتبه روح قدسی نبوی به فهم حقیقی سخن خدا و حتی مشارکت در نبوت توفیق یافت. در مبنای انسان شناسانه غزالی، «قلب» آدمی محل اشراق تمامی علوم ملکی و ملکوتی و مدرک وحی و الهام است و «خیال» نیز در انسان، قوه انتزاع حقایق ملکوتی از صور مثالی است. غزالی بررسی خود درباره ساختار قرآن و علوم مندرج در آن را بر مبنایی عرفانی استوار می سازد. به علاوه، وی بر مبنای تناظر مراتب جهان، انسان و قرآن بر این باور است که انسان واجد صورتی مختصر از جهان و مشتمل بر مراتب عوالم ملک و ملکوت است. از سوی دیگر، قلب آدمی قابلیت دارد تا با سلوک عارفانه خود، جمیع علوم را که مندرج در قرآن نیز می باشند شهود نماید و بدین طریق به فهم قرآن و نیز افعال الهی در جهان نائل آید.

  کلیدواژگان: رابطه مثالی، مکاشفه، خیال، قرآن شناسی عرفانی، تناظر مراتب
 • ابوالقاسم ارمی*، سید حسن وحدتی شبیری صفحات 83-108
  از موضوعات مهم در حقوق کیفری، مساله کشف و اثبات جرم و تحصیل دلیل از طریق مشروع و قانونی است به گونه ای که مهم ترین دلیل در کشف و اثبات یک واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی لحاظ نشود، فاقد اعتبار است. هدف ما در این نوشتار این است که اولا عدم رعایت اصل مشروعیت دلیل و مقدمات آن می تواند ادله تحصیلی را در معرض بی اعتباری قرار دهد. ثانیا چنانچه پلیس از شیوه های متعارف نتواند با جرائم پیچیده و سازمان یافته و امنیتی برخورد کند، می تواند به شیوه دام گستری عمل نماید؟ سوال این است که در صورت لزوم با چه توجیه شرعی و قانونی می تواند اقدام نماید؟ آیا فقه امامیه پاسخگوی این سوال هست؟ در اینجا ما با مطالعه منابع موجود و بررسی ادله و تاسیس اصل قانونی بودن تحصیل دلیل، به این نتیجه می رسیم که فقط در برخورد با دشمنان و مجرمین حرفه ای و امنیتی این هم تا رفع ضرورت می توانیم به این شیوه عمل کنیم و در سایر موارد مجاز به دام گستری نیستیم. پس اصل عدم مشروعیت دام گستری است، مگر در موارد خاص و استثنائی که در این مقاله به آن می پردازیم.
  کلیدواژگان: دام گستری، مبانی قرآنی، ادله فقه، مشروعیت
 • محمد علی تجری، محمد تقدمی صابری* صفحات 109-122
  بهاء الدین محمد بن حسین عاملی (953-1030ق) بشناخته به «شیخ بهایی» در تفسیر گران سنگ العروه الوثقی آرای مفسران در تفسیر سوره حمد را گزارش کرده، پس از تحلیل و نقد، هر یک را در ترازوی صحت وسقم نهاده، دیدگاه خویش را بازتابانده است. ارائه و تحلیل گزارش ها و نقدهای شیخ بهایی درباره استقلال یا اتحاد سوره های «ضحی و شرح» و «فیل و قریش»، نیز «جزئیت یا عدم جزئیت بسمله» از مهم ترین اهداف این مقاله است. مقاله فراروی نشان می دهد شیخ بها استدلال به وجود پیوند معنایی میان سوره های یادشده (دوبه دو)، سخن اخفشین و عدم فصل میان این سوره ها در مصحف ابی بن کعب را برای اثبات اتحاد این سوره ها سست می داند. نیز شیخ بها بر پایه روایات امامان علیهم السلام، «بسلمه» را آیه قرآن و جزء سوره می شمرد و به وجوب قرائت آن در نماز قائل است.
  کلیدواژگان: شیخ بهایی، تفسیر، تفسیر العروه الوثقی، استقلال سوره ها، جزئیت بسمله، گزارش، نقد
 • منیر زیبائی*، سید حسین سیدی صفحات 123-138
  قرآن به عنوان معجزه تاریخ برای ترسیم معانی و معارف گوناگون از تمهیدات ادبی و هنری خاصی بهره گرفته و آنها را در قالبی بی نظیر در دسترس همگان قرار داده است. در حوزه زبان شناسی روش تحلیل ساختار، روشی نوین در فهم و درک این مفاهیم است که در قالب بررسی ساختار آوایی، صرفی، نحوی و بلاغی سوره ها به بررسی ارتباط میان اجزای آیات می پردازد تا از طریق کشف نظام حاکم در ساخت عناصر تشکیل دهنده سوره نشان دهد که چگونه سازه های زبانی متن مضمون و محتوای آن را انتقال می دهد. سوره یوسف از سوره هایی است که با مولفه های متنی ضرباهنگ، واژگان، نحو و بلاغت بی نظیر خود معنای جهاد و پیکار با نفس را به گونه ای شگرف به تصویر می کشد؛ اما مقاله حاضر به سبب گستردگی بحث تحلیل ساختاری، بیشتر بر تحلیل ساختار آوایی این سوره تمرکز نموده تا با واکاوی آن در قالبی توصیفی- تحلیلی، ضمن آشکار نمودن گوشه هایی از لطایف، دقایق و رموز هنری و جنبه های زیباشناختی آن نشان دهد که نظام آوایی این سوره تا چه اندازه در آفرینش مضمون مبارزه و برانگیختن مخاطب و پویایی متن موثر بوده است. دستاورد این پژوهش نشان می دهد که ساختار آوایی سوره یوسف در کنار بافت های متنی دیگر با غرض سوره و مضمون جهاد و پیکار با نفس کاملا همسو بوده و قرآن از همه ظرفیت ها و امکانات برای تبلیغ پیام سعادت بهره برده است.
  کلیدواژگان: زبان شناسی، تحلیل متن، ساختار آوایی، سوره یوسف، جهاد
 • محمد سبحانی نیا* صفحات 139-154

  ذیل آیه 59 سوره احزاب، پس از اعلان حکم حجاب برای زنان مومن، عبارت ﴿ذلک ادنی‏ ان یعرفن فلا یوذین﴾ آمده است که از آن برداشت های گوناگون صورت گرفته است. بسیاری از تفاسیر متاثر از پاره ای شان نزول ها، مقصود از شناخته شدن را تمایز زنان آزاد از کنیزان دانسته اند و بعضی، از آن به عنوان علت حکم به حجاب یاد کرده اند و از منتفی بودن کنیزداری در عصر حاضر، به عدم لزوم حجاب رای داده اند. نوشته پیش رو، با توجه با قرائن درون متنی و برون متنی، بر آن است که آیه مذکور، برخلاف برداشت بیشتر مفسران، هرگز در مقام بیان تمایز شان طبقاتی و اخلاقی و اجتماعی کنیزان از زنان آزاد نیست. بلکه مراد، بازشناسی زنان عفیف است. این آیه مانند موارد مشابه، تنها به فلسفه حجاب پرداخته است. درنهایت می توان گفت: قرآن مجید، حق عفاف جنسی را برای تمامی زنان، ولو کنیزان به رسمیت شناخته است. شیوه پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی با متکی بر مبانی شناخته شده تفسیری است.

  کلیدواژگان: حجاب، کنیز، علت، حکمت، شان نزول، آیه 59 سوره احزاب
 • محمدحسن احمدی* صفحات 155-172

  آیات قرآن کریم، می توانند مورد «برداشت تاریخی» و «برداشت توسعه ای» واقع شوند. در برداشت تاریخی، توجه خوانشگر متن به زمینه متن، خاستگاه صدور کلام، سبب صدور و سبب نزول است و این خاستگاه، قابل تعمیم نیست. در برداشت توسعه ای، اگرچه متن در ارتباط با زمینه متن معنا پیدا می کند؛ اما محل نزاع، خود متن است نه زمینه متن و آنچه به عنوان یک معیار در تحدید گستره برداشت توسعه ای عمل می کند؛ «مراد جدی» متکلم است. برای رسیدن به تبیین جایگاه «مراد جدی» در تفسیر، دو مساله: «ارادیبودن استعمال» و «فاصله بین خوانش و استعمال»، اهمیت پیدا می کنند. «دقت معنایی»، «سیاق گفتاری»، «معنای طیفی» و «زبان خاص»، عواملی هستند که «ارادی بودن استعمال» را تبیین می کنند؛ چنانچه «اصل تغایر» و «اصل زمینه متن»، مساله «فاصله بین خوانش و استعمال» را روشن می نمایند. درمجموع بررسی همه این موارد، زمینه را برای اثبات فرضیه این مقاله و تاسیس یک اصل در حوزه تفسیر و زبان قرآن کریم با عنوان اصل: «لزوم احراز مراد جدی»، فراهم می کند.**

  کلیدواژگان: تفسیر قرآن، زبان شناسی تاریخی، مراد جدی، مقام بیان
 • علی اسودی*، فاطمه خلجی صفحات 173-188
  ترجمه قرآن کریم همیشه دستخوش چالش ها و انتقادهای متعددی بوده و ترجمه ساختارها و ادوات نحوی از مهم ترین مصادیق این مقوله به شمار می رود. یکی از این مصادیق ترجمه «کاد»ی منفی است. بررسی میدانی معنای «کاد» منفی در بعضی ترجمه های فارسی قرآن، حکایت از ابهام به وجود آمده ناشی از رویکرد مترجم است که آیا حرف نفی، مختص فعل «کاد» بوده، یا فعل پس از «کاد» (خبر کاد) را نیز منفی می کند؛ و یا اصولا «کاد» به شکل منفی، چه مفهومی را القاء می کند. نقد و ارزیابی آسیب شناسی بعضی ترجمه های موجود در این زمینه و بررسی توصیفی- تحلیلی آرای بعضی مفسران و نحوییون، مشخص می دارد آیاتی که دارای «کاد»ی منفی است به دو دسته آیات تمثیلی و غیر تمثیلی تقسیم می شوند. در آیات تمثیلی نفی «کاد» در راستای نفی مقاربه برای مبالغه عدم رخداد فعل؛ و در آیات غیرتمثیلی حرف نفی وارد بر «کاد» مختص فعل پس از «کاد»(خبر کاد) می باشد که موجب اثبات رخداد فعل پس از نوعی رنج، سختی و اکراه خواهد بود.
  کلیدواژگان: قرآن، «کاد»ی منفی، ترجمه، آسیب شناسی
 • نهله غروی نائینی، محمد اکبری* صفحات 189-202
  تلاش برای فهم دقیق تر از مفهوم «السماوات السبع» که در هفت آیه از قرآن کریم به صراحت مطرح شده است از نخستین قرن اسلام آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد. یکی از دیدگاه هایی که در میان محققان متقدم و متاخر در تبیین این مفهوم مطرح گردیده، هفت آسمان مذکور را در محدوده منظومه شمسی تعریف کرده است. این مقاله، نظریه فوق را بر مجموعه ای از شواهد روایی شامل روایاتی که متضمن وجود بیت المعمور و طوبی و کوثر و سدرهالمنتهی و جنه الماوی در این آسمان ها است و نیز روایات معراج که حاکی از ملاقات رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم با پیامبران الهی در آسمان ها است به همراه روایات دال بر وسعت و فاصله بسیار زیاد آسمان های هفتگانه و همچنین روایات دال بر مجهول بودن ماهیت السماوات السبع در عصر اهل بیت علیهم السلام، عرضه نموده و تنافی و تعارض کامل میان مضمون روایات اهل بیت علیهم السلام با نظریه فوق را استنباط نموده است.
  کلیدواژگان: آسمان، سماء، سبع سماوات، هفتگانه، روایات، منظومه شمسی
 • سیدمحمدرضا حسینی نیا* صفحات 203-216

  مساله تناسب و ارتباط میان فرازهای آیه سوم سوره مائده از جمله مسائل اختلافی در بین مفسران است. برخی مفسران فراز ﴿الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دینا﴾ را جمله معترضه دانسته و قائل به عدم تناسب شده اند، برخی نیز فراز مذکور را با فراز ﴿حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع إلا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام﴾ مرتبط دانسته و در عین حال وجه تناسب قابل توجهی را بیان نکرده اند. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مساله دانش تناسب و ارتباط جمله ها، آیه ها و سوره های قرآن کریم، دیدگاه های مفسران درباره رابطه مندی و یا عدم ارتباط میان فرازهای آیه مذکور را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که با توجه به عدم تحریف قرآن کریم و چینش توقیفی آیات و سوره های آن؛ بین فرازهای آیه مورد بحث، وجوه تناسب و رابطه مندی قابل توجهی وجود دارد.

  کلیدواژگان: سوره مائده، آیه سوم، تناسب، ارتباط جمله ای، چینش توقیفی
|
 • Seyyed Reza Moaddab, Ali Akbar Momeni * Pages 11-24
  Martin Luther's following of Ricoldo in a Critical Approach to the Holy Qur'anMartin Luther's following of Ricoldo in a Critical Approach to the Holy Qur'anMartin Luther's following of Ricoldo in a Critical Approach to the Holy Qur'anMartin Luther's following of Ricoldo in a Critical Approach to the Holy Qur'anMartin Luther's following of Ricoldo in a Critical Approach to the Holy Qur'anMartin Luther's following of Ricoldo in a Critical Approach to the Holy Qur'anMartin Luther's following of Ricoldo in a Critical Approach to the Holy Qur'anMartin Luther's following of Ricoldo in a Critical Approach to the Holy Qur'anMartin Luther's following of Ricoldo in a Critical Approach to the Holy Qur'anMartin Luther's following of Ricoldo in a Critical Approach to the Holy Qur'an
  Keywords: Qoran, Martin Luther, Ricoldo da Monte Croce
 • Ahad Faramarz Qaramaleki *, Seyyed Hedayat Jalili, Hajarkhatoon Ghadamijuybari Pages 25-44
  The interpretation of the Qur'an as an arbitrary act of commentators, in addition to hermeneutical and methodological requirements, is subject to moral requirements. This will help the interpreter in the selection dialect. The commitment to the ethics of interpretation depends on the existence of ethical principles for interpretation, awareness of them, and the will to apply them. The ethical principles of interpretation, in their own right, must be well documented and documented in general ethics. Therefore, the elaboration and explanation of the principles for the ethics of the context of text interpretation faces challenges. By overcoming these challenges, general principles for the interpretation of each text can be presented, and for special and special texts, special rules. From this, Mattin's temperament, caring for authenticity, analytical and critical encounter with the text, avoiding the simplification and enhancement of the text can be considered as general ethical principles for the interpretation of texts, such as: the core of the will Divine in the attribution of meaning to the text; adherence to the rules of interpretation; scientific precaution and avoiding the raw and hasty encounter in expressing the meanings of the verses; the distinction between the expression of the text and the text; the avoidance of similar subjects; adherence to fairness and fairness; criticism and attention To collective wisdom; trust in the quest; awareness of theological and beliefs related to the Qur'an and the author of the Qur'an; the correction of the soul and the arrangement of the soul to the ethical virtues.
  Keywords: Ethics, Ethical Rules, Laws, Ethics of Interpretation
 • Fatemeh Salehi *, Jafar Nekoonam, Mohamad Hadi Amin Naji Pages 45-62
  The point of theory of the Qur'anic addresses to the infallibles Is based on some narrative reasons, the most important of which are "Man khoutiba bih", "Nahno al-Rasikhoun", " Hadith Thaqalayn", the traditions of avoid the Qur'an from the minds of the people, the narrations that express the detailed commandments of the Qur'an and traditions that emphasize the monopoly of Imam Ali in the interpretation of the Qur'an. Examining the authenticity of these narrations indicates that all of them are weak except the "Hadith Thaqalayn" which is more consistent. The meaning of these traditions does not imply dedication of the Qur'an to the innocent. This theory is also rejected by definitive and compelling Quranic and narrative reasons; Reasons such as: the verses of the Quran in expressing the Quran to the people, addressing the Quran explicitly to the people, addressing the Quran explicitly to the followers of the Bible, the Quran recommends people to be careful in the Quran, verses of reprimand, Blame and threat in the Qur'an, answering verses to people's questions. There are also many traditions that are consistent with these Qur'anic reasons.
  Keywords: Quran, Quranic speeches, audience, infallibles, Akhbarians
 • Mohammad Tavakkolipoor* Pages 64-82

  Ghazali qualify only the language of mystics as the revealer of real meanings of the religious words and statements, affected by own mystical inclinations. We want in this inquiry explain the bases of this view. He presents the sensible word as the image or even the shadow for invisible world, according to own ontological basis. In the studying Ghazali''s epistemological basis, his evaluation about the human’s epistemical instruments and their domain of signification indicate that by means of the mystical Intuition can succeed by the real understanding God''s word and even participation in prophecy in the level of the prophetic holy spirit. In the Ghazali’s anthropological basis, human’s "heart" is the place of illuminating the all secular and spiritual sciences and the percipient of revelation and divine inspiration and also, "imagination" is in the human being, the abstraction faculty of the invisible realities from the apparitional images. Ghazali base his studying about structure of Qur''an and sciences inserted in Qur''an on the mystical base. Furthermore, he believes, on the basis of the levels correspondence of human, world and Qur''an that the human is possessed of a brief form of the world and consisting of the levels of visible and invisible worlds. On the other hand, human’s heart has intuitionability of the whole sciences that inserted in Qur''an by mystical journey and thus, is succeed to understand Qur''an and also, Divine acts in world.

  Keywords: Imaginal relation, mystical unveiling, imagination, mystical knowledge of Qur''an, levels correspondence
 • Abolqasem Erami *, Seyyed Hasan Vahdati Shobairi Pages 83-108
  One of the most important issues in criminal law is the issue of the discovery of criminal offenses and the acquisition of a legally legitimate cause, so that the most important reason for the discovery of a criminal incident is not valid unless it is legally established. The purpose of this article is that, first, observing the principle of the legitimacy of reason and its premises can discredit the educational evidence. Can it, in fact, operate in a widespread way if the police cannot deal with sophisticated and organized crime? The question is what legal and legal justification he can take if necessary. Here, by examining the available sources and examining the evidence and establishing the principle of legality of the cause, we conclude that, only in dealing with the enemies and criminals of the security profession can we act in this manner and deal with the need. We are not cattle breeders. So the principle of cattle breeding is illegality, the specific rules and exemptions we will address in this article.
  Keywords: Deploying decoy, Foundamentals, Evidences, Fiqh, Legitimacy
 • Mohammad Ali Tajari, Mohammad Taqaddomi Saberi * Pages 109-122
  Bahāʾ al-dīn al-ʿĀmilī (953-1030d) known as Sheikh Bahaei in the great interpretation of Urwat al-Wuthqa has reported exegesists'''' views on chapter Hamd interpretation. After analyzing and criticizing these views has presented his own view on the matter. Presenting and analyzing the reports and critics of Sheikh Bahaei on independence or togetherness chapters Zuha, Sharh, Fil and Quraysh and also the subject of "Basmalah" being the part of each chapter of the Holy Quran are the most important aims of this article. The preset article shows Sheikh Bahaei has undermined the arguments indicating the aforementioned four chapters are actually two chapters. The arguments rejected by Sheikh Bahaei are as follows: These chapters due to conceptual connection are in fact two chapters, these four chapters are in fact two chapters because Akhfash and Zajjaj claimed them as such and finally they are two chapters because in the Mushaf of Ubay bin Ka''''b there was no separation between them. Moreover Sheikh Bahaei on the basis of Imams traditions has taken "Basmalah" as a verse of the Holy Quran and as a part of each chapter of this holy book. He also believes that reciting this verse in the prayers is mandatory.
  Keywords: sheikh bahaei, interpretation, al-Urwa al-Wuthqa, chapters'''' independence, Basmalah as a part of Quran
 • Monir Zibaei *, Hossein Seyyedi Pages 123-138
  The Qur'an,as a miracle of history, adopts the special literary and artistic devices to depict different meanings and notions, putting them at the disposal of others inan unimaginable manner. In the field of linguistics, structural analysis is a new method for understanding and exploring these concepts, which In the form of studying the phonetic, spatial, syntactic and rhetorical structure of surahs to explore the coherent relationship governing the Components of verses. By discovering the system ruling in the construction of the constituent elements of the sura, it shows how these linguistic structures help translate the content and meaning of the sura.Sura Youssef presents a magnificent illustration of the meaning of jihad and holy combat with its rhythm, words, syntax and rhetoric. This paper focuses on analyzing the phonetic structure of this sura in a descriptive-analytic manner due to the wide range of structural analysis discussions. It attempts to reveal the nuances, arts, and artistic mysteries and its aesthetic aspects. Moreover, it attempts to demonstrate how The phonetic system of this sura affect creating the concept of fighting, arousing the reader and strengthening the dynamism of the text. This study reveals that the phonetic structure of Sura Yusuf is closely aligned with other textures of Sura is consistent with goals of this surah and the concept of Jihad and holy combat, with the Quran drawing on all of its capacities and potentials to promote the message of happiness
  Keywords: Linguistics, Text Analysis, Phonetic structure, Yusuf Surah (AS), Jihad
 • Mohammad Sobhani nia* Pages 139-154

  Below is verse 59 of Surah Al-Ahzab،After the verdict pious veil for women the phrase "ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین" comes from it there have been various interpretations.Many of the most affected interpretations have been attributed to the empowerment of free women and slave ones, it has been cited as the reason for the veil and with the lack of a bondwoman in the current era, They said that Hijab is not obligatory. This article is believed with the help of intra -textual and extra-textual evidences, This verse, unlike most interpreters, Never in the expression of class distinction and moral and social between slave ones and free women.But to mean, identifying women with piety from other women. This verse, like those that are similar, has just spoken of the veil philosophy. In conclusion, we can say: The Holy Quran has recognized, Sexual chastity for all women, even if they are bondwoman. The research method in this article is descriptive-analytic, based on well-known interpretive foundations

  Keywords: hijab, bondwoman, bottom, Cause descent, verse 59 of Surah Al-Ahzab
 • Mohammad Hasan Ahmadi* Pages 155-172

  Historical verses of the Holy Qur'an, besides the historical look, can, like other non-historical reports, take on developmental considerations. In the historical conception, the attention of the reader to the context of the text, the origin of the issuance of the word, causes the issuance of the word. This origin is not generalizable. In terms of development, although the text is meaningful in relation to the context of the text, the place of conflict is the text itself, not the context of the text. Despite the principle of reliance on historical perceptions, in terms of development, not only is it not a matter of principle, but in some cases contrary to that principle. For instance, the more intentional the intention is for developmental implications, the strength of developmental perception and the possibility of generalization is higher. What makes ambiguity in the understanding of a serious, or more precisely, distinction between "meaning of use" and "serious matter", is not limited to the uncertainty of the position of expression that results from the "distance between reading and use"; "The use of purpose" also plays an important role in creating this distinction and turning this issue into a principle and process of the process of reaching a serious morality and forming the subject of "historical understanding."

  Keywords: Historical verses, Historical Linguistics, Real intention
 • Ali Asvadi *, Fatemeh Khalaji Pages 173-188
  Basically, the subject of the translation of the Qur'an has undergone many challenges and criticisms. Transformation of structures and syntax is one of the most important examples of this category. Regarding the field survey, the meaning of negative "cad" was observed in some of the Persian translations of the Holy Qur'an. This ambiguity arises from the interpreter's approach to whether or not the negation is specific to the "cad" verb? Does the verb negative after the "code"? And what does "cad" mean in a negative way? On the one hand, this article reviews some of the translations available and, on the other hand, seeks to assess and evaluate these translations in accordance with the notion of "cad". In the meantime, a few verses and their transcripts in which the cad was used negatively has been addressed. This review was reviewed by looking at the opinions of some commentators and teachers, using a library method and a descriptive-analytical approach. It was found that verses with a negative code are divided into allegorical and non-allegorical verses, which in the allegorical revelations are the negation of the "code" in the direction of the negation of the verb for the exaggeration of the verb, and in the non-allegorical verses, there is a negation The code is specific to the verb after the "cad”, which proves the occurrence of the verb after suffering and difficulty. But a significant proportion of translators have not provided the correct translations in these verses.
  Keywords: Qur'an, negative cad, translation, pathology
 • Nahleh Gherawi Naeeni, Mohammad Akbari * Pages 189-202
  The attempt to understand more precisely the concept of al-Samawat al-Sabah, which is clearly stated in the seven verses of the Holy Qur'an, has begun since the first century of Islam, and continues to this day. One of the views advanced by early and later scholars in explaining this concept has defined seven of these heavens within the Solar System. This article discusses the above theory on a set of narrative evidences including narrations that include the existence of Bethlehem, Touba, and Kusar, and the cedar of al-Mentha and Jnuma al-Mawi in these heavens, as well as the traditions of the ascension that indicate the meeting of Prophet Muhammad (PBUH) with the divine prophets in the heavens Along with narratives indicating the vastness and spaciousness of the seven heavens, as well as the narratives indicating that the nature of Al-Samawat al-Sabah in the age of Ahlul-Bayt is unknown to Islam, and deduced the fullness and conflict between the contents of the traditions of Ahl al-Bayt (AS) and the above-mentioned theory. Is.
  Keywords: heaven, Alsmavat al-Sabie, Traditions, Solar system
 • Seyed Mohamad Reza Hosini Nia* Pages 203-216

  Coherence in the third verse of the Surah Al-Ma'ida is a point of disagreements among commentators. Some commentators consider the part "Those who disbelieve have this day despaired of your religion. Do not fear them, but fear Me. This day I have perfected your religion for you and completed My favor to you. I have approved Islam to be your religion." as parenthetical phrase that is incoherent with the rest of the verse. Others think this part is related to the part which states "You are forbidden (to consume) the dead, blood and the flesh of swine; also flesh dedicated to any other than Allah, the flesh of strangled (animals) and of those beaten, that which is killed by falling, gored to death, mangled by beasts of prey, unless you find it (still alive) and slaughter it; also of animals sacrificed on stones (to idols)." but have not mentioned any point of coherence. This study applies a descriptive-analytical method to explain the knowledge that investigates coherence in verses and Surahs of the holy Koran. Considering this knowledge, commentators' views regarding coherence among different parts of the above verse were investigated. It was concluded that there is significant coherence among different parts of this verse due to the fact that the holy Koran has never been distorted and the belief that the order of the Surahs and verses of the Koran is determined by God.

  Keywords: Al-Ma'ida, 3rd verse, inter-sentential links, divine order