فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محسن یزدان فر*، منیجه شهنی ییلاق، علیرضا حاجی یخچالی، سیروس عالی پور بیرگانی صفحات 1-24
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ساختار توانایی های شناختی دانش آموزان براساس پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی (1392) و ارائه مدلی برای ساختار آن بود. مطالعه حاضر به لحاظ روش، یک پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع مدل سازی رابطه بین سوال ها و پاسخ ها بود. حجم نمونه مشتمل بر 1105 دانش آموز (527 دختر و 578 پسر) پایه نهم تحصیلی شهر اهواز بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند. تحلیل داده ها با استفاده از نظریه سوال- پاسخ چندبعدی (MIRT)، مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و داده های شبیه سازی شده (SD) انجام گرفت. نتایج تحلیل بعدیت اکتشافی نشان داد ساختار اولیه پرسشنامه توانایی های شناختی (CAQ) برای دانش آموزان تایید نمی شود. پرسشنامه باز طراحی شده شامل 21 سوال به عنوان مقیاس دوبعدی توانایی های شناختی اجتماعی- غیراجتماعی نام گذاری شد و روایی و پایایی ابعاد و عامل های به دست آمده از آن تایید شد. مقیاس جدید نشان داد، گرچه ساختار توانایی های شناختی سلسله مراتبی می باشد، اما این ساختار تک بعدی نیست و حداقل شامل دوبعد شناخت غیراجتماعی و شناخت اجتماعی می باشد. برخلاف نتایج پژوهش های پیشین، این یافته ها نشان داد نظریه هوش عمومی یا عامل g اسپیرمن، قادر به بازنمایی صحیح ساختار توانایی های شناحتی نیست و لازم است شناخت اجتماعی نیز، به عنوان بعدی از توانایی های شناختی لحاظ شود. همچنین، نتایج این پژوهش یافته های برخی پژوهش ها مبنی بر این که شناخت غیراجتماعی و شناخت اجتماعی دوبعد متفاوت توانایی های شناختی را تشکیل می دهند، تایید کرد.
  کلیدواژگان: مقیاس دوبعدی توانایی های شناختی، شناخت اجتماعی- غیراجتماعی، نظریه سوال- پاسخ چندبعدی، بعدیت، داده های شبیه سازی شده
 • نیره زمانی*، محسن شگوهی یکتا، سعید حسن زاده، باقر غباری بناب، علی اصغر کاکوجویباری صفحات 25-48
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی برنامه داستان خوانی مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن کودکان دختر پیش دبستانی با مشکلات زبانی بود. این مطالعه از نوع بررسی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل همه نوآموزان دختر پیش دبستانی شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 98-1397 بود. همچنین 30 نوآموز پیش دبستانی طی غربالگری چندمرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. آزمودنی ها قبل و بعد از آموزش، به آزمون های رشد زبان (TOLD)، آمادگی خواندن (RRT) و آگاهی واج شناختی (PAT) پاسخ دادند. برنامه مداخله داستان خوانی مشارکتی (SSRP) در 30 جلسه 45 دقیقه ای، سه جلسه در هفته، برای گروه آزمایش در قالب چهار گروه کوچک اجرا شد. نتایج روش های آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری نشان داد که برنامه داستان خوانی مشارکتی، در افزایش مهارت های آمادگی خواندن، آگاهی واج شناختی و مهارت های زبانی نوآموزان با مشکلات زبانی موثر بود و تنها در خرده آزمون سرعت نامیدن تغییر معناداری مشاهده نشد. در مجموع، نتایج این بررسی نشان می دهد که برنامه داستان خوانی مشارکتی از طریق تقویت مهارت های بیانی، معنایی و نحوی و همچنین رشد مهارت های فرازبانی و پیش نیازهای خواندن، در تحقق ایده رشد زبان و آمادگی کودک برای خواندن قبل از ورود به مدرسه به طور تجربی موثر بوده است.
  کلیدواژگان: داستان خوانی، رشد زبان، آمادگی خواندن، مشکلات زبانی
 • رضا شباهنگ*، مهرانه شجاعی، فرزین باقری شیخانگفشه، عباس علی حسین خانزاده، منصوره نیکوگفتار صفحات 49-67
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط احتکار با مشکلات بین فردی با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجانی بود. این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را مردان و زنان 35 تا 65 سال، 200 نفر (100 زن و 100 مرد) ناحیه یک شهر رشت تشکیل دادند. از این بین 200 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه های رفتار ذخیره ای-نسخه بازنگری شده (SI-R)، مشکلات بین فردی-32 گویه (IIP-32) و دشواری در تنظیم هیجانی (DERS) بودند. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاکی از مثبت و معناداربودن اثر غیرمستقیم احتکار بر مشکلات بین فردی از طریق دشواری در تنظیم هیجان بود (01/0>p). نتایج پژوهش حاضر نشان داد، رفتارهای احتکاری منجر به مشکلات در ارتباطات بین فردی می شوند و همچنین نقص در ارتباطات بین فردی، تشدید نشانه های احتکاری را در پی دارد. البته در این بین، تنظیم هیجانی، عاملی مهم است که نقص بیشنر در آن، تشدید و نگهداری رفتارهای احتکاری و مشکلات بین فردی را موجب می شود. بنابراین، استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان، می توانند در کاهش و بهبود نشانه های احتکار و مشکلات ارتباطات بین فردی نقش مهمی را ایفا کنند.
  کلیدواژگان: احتکار، مشکلات بین فردی، دشواری در تنظیم هیجانی
 • بهنام بهراد* صفحات 69-84
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تبیین تاثیر برنامه بین المللی تفکر سازنده (PATHS) از طریق نقش واسطه ای تنظیم هیجانی و شایستگی های اجتماعی و هیجانی بر کاهش اختلالات درون نمود کودکان (اضطراب و افسردگی) بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران بود. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی (گروه های کنترل نامعادل) بود. به همین منظور، تعداد 600 دانش آموز پسر در سنین 6 تا 12 سال را براساس ملاک های ورودی همسانی طبقات اجتماعی و اقتصادی، شرایط آموزشی و فقدان اختلالات شدید جسمی و روانی به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی جایگزین شدند. به منظور سنجش مشکلات درون نمود کودکان، نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ (ASEBA) پیش و پس از مداخلات برای هر دو گروه کنترل و آزمایشی اجرا شد. گروه آزمایشی به مدت یک سال تحصیلی برنامه تفکر سازنده و گروه کنترل برنامه های متعارف و جاری خود را دریافت کردند. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان دادند که گروه آزمایشی در خرده مقیاس های اختلالات درون نمود در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری را نشان داده اند (05/0p<). نتایج این مطالعه نشان دادند که نسخه فارسی برنامه تفکر سازنده بر کاهش اختلالات درون نمود کودکان تاثیر معناداری دارد و از این برنامه می توان در مدارس به عنوان یک مداخله مبتنی بر شواهد در حوزه مداخلات اجتماعی و هیجانی و کاهش مشکلات درون نمود کودکان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: برنامه تفکر سازنده، اختلالات درون نمود، تنظیم هیجانی
 • رضا غلامعلی زاده*، غلامعلی افروز، مریم اسماعیلی نسب، فضل الله احمدی صفحات 85-99
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های شخصیتی و گرایش دانشجویان به مصرف دخانیات بود. همچنین این مطالعه به منظور تدوین برنامه پیشگیری در دانشگاه ها انجام گرفت و با ترسیم نیمرخ ویژگی های شخصیتی دانشجویان مصرف کننده دخانیات دانشگاه های شهر تهران و مقایسه تحلیلی آن با ویژگی های شخصیتی گروه غیرمصرف کننده به تبیین ابعاد مختلف آن پرداخته شد. پژوهش حاضر از یک سو توصیفی از نوع پیمایشی برای ترسیم نیمرخ ویژگی های شخصیتی دانشجویان پسر مصرف کننده دخانیات (32 نفر) و از سویی دیگر، با هدف مقایسه آن با نیمرخ دانشجویان گروه غیرمصرف کننده، جز پژوهش های پس رویدادی محسوب می شود. برای سنجش ویژگی های شخصیتی از آزمون 16 عاملی (16PF) کتل و برای تحلیل و مقایسه با گروه مصرف کننده، شیوه های آمار توصیفی و آزمون t تک گروهی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در 12 عامل از 16 عامل و ویژگی های شخصیتی بین دو گروه دانشجویان پسر مصرف کننده سیگار و قلیان و دانشجویان غیرمصرف کننده تفاوت معناداری مشاهده می شود. این یافته ها از یک سو می توانند به عنوان پیش بین های مهم در گرایش به دخانیات در نظر گرفته شوند و از سوی دیگر، در حوزه اجرایی می توان ضمن برنامه ریزی جامع در خصوص انجام برنامه های پیشگیرانه در این گروه، علاوه بر کاهش آسیب ها، در جهت بهزیستی بهتر و توانمندسازی بیشتر آنان همت گماشت.
  کلیدواژگان: نیمرخ شخصیت، ویژگی های شخصیت، دانشجویان، دخانیات
 • الهه بهشتیان، حسن توزنده جانی*، محمد رضا صفاریان طوسی صفحات 101-109

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری واحد پردازه ای و درمان فعال سازی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر بود. این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان مضطرب مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد نیشابور بود (85 نفر) بود که از میان آن ها تعداد 45 دانشجوی دختر به شیوه هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه درمان شناختی- رفتاری واحد پردازه ای (15 نفر)، درمان فعال سازی رفتاری (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. هر سه گروه قبل و بعد از مداخلات و سه ماه بعد از پایان دوره درمانی با پرسشنامه های اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) و فرم کوتاه ترس از ارزیابی منفی لیری (FNES) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با نرم افزار 23Spss- با روش آنالیز اندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که هر دو رویکرد درمانی شناختی- رفتاری واحد پردازه ای و فعال سازی رفتاری در مقایسه با گروه کنترل در کاهش ترس از ارزیابی منفی تفاوت معناداری داشته اند. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی- رفتاری واحد پردازه ای و درمان فعال سازی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تاثیر معنادار دارد.

  کلیدواژگان: اضطراب فراگیر، ترس از ارزیابی منفی، درمان شناختی- رفتاری واحدپردازه ای
 • آزاده فدوی رودسری، کیوان صالحی*، ابراهیم خدایی، علی مقدم زاده، محمد جوادی پور صفحات 111-140

  افت تحصیلی دانشجویان ریشه بسیاری از انحراف ها، نابسامانی ها و آشفتگی های روانی- عاطفی می باشد و به رغم این اهمیت، تاکنون در کشورمان مطالعات کافی با رویکردی اکتشافی، به منظور بازنمایی نشانگان افت تحصیلی دانشجویان انجام نشده است. در مطالعه حاضر، تلاش کردیم تا با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی و معناکاوی در ادراک و تجربه زیسته جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه تهران، نشانه های افت تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران را شناسایی و بازنمایی کنیم. مشارکت کنندگان پژوهش را از میان اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکدهای مهندسی برق و کامپیوتر، مدیریت، زبان و ادبیات خارجی، علوم و هنر های زیبا، با استفاده از نمونه گیری ملاکی انتخاب کردیم؛ در گروه اعضای هیات علمی پس از مصاحبه 19 و در گروه دانشجویان در مصاحبه 10، اشباع نظری داده ها به دست آمد؛ اما برای اطمینان بیشتر، در گروه اول مصاحبه ها را تا 28 نفر و در گروه دوم تا 20 نفر ادامه دادیم. داده ها با استفاده از فن مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری و مبتنی بر راهبرد کلایزی و نرم افزار MAXQDA تحلیل گردید. به منظور افزایش اتکاپذیری، تاییدپذیری، باورپذیری صحت داده ها، از شیوه های «بازرسی و بازبینی در زمان کدگذاری»، «بهره گیری از نظرات همکاران پژوهشی و تایید آن ها»، و «درگیری طولانی مدت» استفاده کردیم. مرور متوالی مصاحبه ها و مقایسه مستمر داده ها، ما را به شناسایی و دسته بندی سه مضمون عملکردی، رفتاری و روان شناختی، هشت زیرمضمون و 26 نشانگان رهنمون ساخت. بر پایه نتایج به دست آمده، دانشجویانی که با افت تحصیلی مواجه شده اند، ابعاد جدیدتری از نشانه های عملکردی، رفتاری و روان شناختی افت تحصیلی را تجربه کرده و با چالش ها و مشکلات متنوع و متعددی مواجه هستند.

  کلیدواژگان: ادراک استادان، افت تحصیلی، نشانگان افت تحصیلی، عملکرد تحصیلی
 • علی اکبر ارجمندنیا*، سهیلا طالبی، محمدعلی میری صفحات 141-160
  هدف از پژوهش حاضر، ساخت، آماده سازی و هنجاریابی مقدماتی آزمون سنجش حافظه فعال تهران (TWMT)، برای کودکان 7 تا 12 سال در شهر تهران بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان سنین 7 تا 12 سال (دبستانی) شهر تهران، اعم از دختر و پسر بود. این پژوهش از نوع تحقیق و توسعه پس از انجام مطالعه مقدماتی، نسخه نهایی آزمون با شش خرده آزمون یادآوری کلمات رو به جلو، خرده آزمون یادآوری کلمات روبه عقب، خرده آزمون یادآوری تصاویر روبه جلو، خرده آزمون یادآوری تصاویر روبه عقب، خرده آزمون یادآوری کلمه غیرمرتبط و خرده آزمون یادآوری شنیدن تهیه گردید. نمونه با روش تصادفی خوشه ای متشکل از 352 دانش آموز (173 دختر و 179 پسر) دبستانی بودند. تحلیل ها منجر به ارائه نیمرخ های حافظه فعال با استفاده از میانگین و انحراف معیار برای دانش آموزان پایه های مختلف ابتدایی و شش گروه سنی گردید. بیشتر گروه های سنی در میانگین نمرات در ترکیب های اولیه مولفه ها به هنجار 50/0 نزدیک بودند. در ضمن بین میانگین های پسران و دختران در تمامی خرده مقیاس ها تفاوت معنا داری مشاهده نشد، درحالی که تفاوت های بین پایه های مختلف معنادار بود. آزمون حافظه فعال تهران برای ارائه نیمرخ حافظه فعال دانش آموزان دوره ابتدایی با شش خرده مقیاس مناسب است.
  کلیدواژگان: حافظه فعال، سنجش و هنجاریابی، آزمون حافظه فعال تهران
 • شهرام وکیلی هریس، شعله لیوارجانی*، نعیمه محب صفحات 161-182

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی عدم تحمل بلاتکلیفی، بین کمال گرایی ناسازگار و حساسیت به تهدید با اختلال وسواس جبری با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) بود. طرح تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل 586 نفر (309 دختر و 277 پسر) از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ایران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه وسواس جبری (نسخه تجدیدنظر شده) (OCI)) و مقیاس های کمال گرایی چندبعدی فراست (FMPS)، بازداری و فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) و تحمل نکردن بلاتکلیفی (IUS) جمع آوری شد. مدل پیشنهادی با استفاده از SEM تایید شد (32/2=χ2/df، 05/0=RMSEA، 95/0=CFI، 94/0=GFI، 92/0=AGFI) و نشان داد کمال گرایی ناسازگار و حساسیت به تهدید، به ترتیب با ضرایب استاندارد 32/0 و 38/0 با میانجی گری عدم تحمل بلاتکلیفی بر OCD در سطح معناداری 05/< 0P اثر می گذارد. یافته ها یک چارچوب مقتضی از آسیب شناسی روانی را ارائه داد که در آن کمال گرایی ناسازگار بالا و حساسیت به تهدید بالا از طریق عدم تحمل بلاتکلیفی موجب OCD می شود. این یافته ها می تواند در توسعه آسیب شناسی و کارآمدی مداخلات درمانی OCD مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: اختلال وسواس جبری، عدم تحمل بلاتکلیفی، کمال گرایی ناسازگار، حساسیت به تهدید
 • حسین ملکشاهی، کامبیز کامکاری*، بهنام مکوندی صفحات 183-199
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی های روان سنجی مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کم توان ذهنی بود. این مطالعه در حیطه طرح های روان سنجی قرار می گیرد. جامعه آماری متخصصان سنجش رفتار انطباقی، مربیان و والدین کودکان کم توان ذهنی مراکز خصوصی و دولتی، سازمان بهزیستی و سازمان استثنائی استان تهران در سال 1397 بود که در حیطه جوامع نامحدود جای داشتند؛ به گونه ای که تقریبا شامل 5000 نفر بودند و جنس مذکر آن 5/1 برابر جنس مونث را تشکیل داد. با تاکید بر نمونه در دسترس 1200 نفر انتخاب شدند. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد که مقیاس ملی رفتارهای انطباقی با استفاده از دو روش آلفا کرانباخ و دو نیمه کردن آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون به ترتیب دارای ضرایب اعتبار 89/0 و 86/0 بوده که این امر نشان دهنده تجانس درونی مطلوب بود و همچنین، ضریب ثبات در پژوهش حاضر 79/0 به دست آمد که ویژگی تکرارپذیری ابزار مذکور را تایید کرد. مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در هفت حیطه استفاده اجتماعی، عملکرد قبل از مدرسه، بهداشت و ایمنی، خودمراقبتی، اجتماعی و حرکتی دارای روایی تشخیصی بود و با توجه به تحلیل عامل اکتشافی 10 حیطه مقیاس ملی رفتارهای انطباقی به عنوان یک سازه مشخص شد.
  کلیدواژگان: طراحی، تدوین، استانداردسازی، مقیاس ملی رفتارهای انطباقی، کودکان کم توان ذهنی
 • شهروز نعمتی*، محمد باردل صفحات 201-216

  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه مروری نظامند کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود. در این راستا، از طریق پژوهش مروری نظامند و جست وجوی کلیدواژه های تخصصی مرتبط با اختلال نقص توجه/بیش فعالی و کارکردهای اجرایی سرد و داغ در پایگاه های اطلاعاتی تخصصی ایران و جهان شامل (Pupmed, Springer, ProQuest, Scopus, Elsevier, Science direct, Google Scholar, Magiran) بین سال های 2015-2006 یافته ها و اطلاعات موردنظر جهت دستیابی به هدف پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج جست وجوی نشان داد که از نه پژوهش انجام شده، غالب پژوهش ها (چهار پژوهش) بر روی آزمودنی های دارای اختلال ریاضی از سن 7 تا 12 و در پایه 6-2 انجام شده است. بیشتر پژوهش های انجام شده از نوع مطالعات آزمایشی می باشند (با فراوانی هشت پژوهش). نتایج کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی در سامانه داغ (تصمیم گیری) شامل نه مطالعه و سامانه سرد شامل مهار واکنش، برنامه ریزی، حل مسئله و حافظه کاری به ترتیب در 7، 2، 5 و 8 پژوهش مورد سنجش قرارگرفته است. مرور نتایج پژوهش ها حاکی از وجود کمبودهایی در هر دو سامانه داغ (تصمیم گیری) و سرد (حل مسئله، حافظه کاری، مهار واکنش و برنامه ریزی) در کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی است. با توجه به مشکلات این گروه از افراد در حوزه کارکردهای اجرایی طراحی و اجرای برنامه آموزشی و مداخله ای ضروری است.

  کلیدواژگان: کارکرد اجرایی، سامانه داغ و سرد، اختلال نقص توجه، بیش فعالی، مطالعه مروری نظامند، الگوی پریسما
|
 • Mohsen Yazdanfar *, Manijeh Shehni Yailagh, Ali Reza Haji Yakhchali, Sirous Alipour Birigani Pages 1-24
  The aim of this study was to investigate the structure of cognitive abilities of students based on the Nejati Cognitive Ability Questionnaire (2013) and offer a model for its structure. The sample size consisted of 1105 students (527 girls, 578 boys) of the 9th grade of Ahwaz, selected by proportional stratified random sampling method. Data analysis was performed using multidimensional item response theory (MIRT), structural equation modeling and simulated data. The results of exploratory dimensionality analysis showed that the initial structure of the cognitive ability questionnaire for students was not confirmed. The redesigned 21-item questionnaire was named as the two-dimensional scale of social-nonsocial cognitive abilities and the validity and reliability of the dimensions and the obtained factors were confirmed. The new scale showed that although the structure of cognitive abilities is hierarchical, it is not a unidimensional structure and contains at least two dimensions of non-social cognition and social cognition. Also, our findings showed that Spearman's theory of general intelligence or factor g cannot accurately represent the structure of cognitive abilities and social cognition needs to be considered as a dimension of cognitive abilities. Furthermore, our results also support the findings of some studies that non-social cognition and social cognition constitute two different dimensions of cognitive abilities.
  Keywords: Two-dimensional scale of cognitive abilities, social-nonsocial cognition, multidimensional item response theory, simulated data
 • Nayyereh Zamani *, Mohsen Shokoohi Yekta, Saeid Hassanzadeh, Bagher Ghobari Bonab, Aliasghar Kakajooybari Pages 25-48
  The purpose of this study was to examine the effectiveness of  shared story reading education program on language development and reading readiness of preschool children with language impairment. In this semi-experimental study with pretest-posttest, and control group design, 30 preschool girls in experimental and control groups responded to Reading Readiness Test and Test of Language Development and Test of Phonological Awareness. The experimental group received 30 shared story reading treatment program sessions, with each session lasting 45 minutes three times a week. The results of statistical procedures of univariate and multivariate covariance analysis indicated that shared story reading program was effective in increasing reading readiness and phonological awareness and language skills in preschool children with language impairment. In sum, these findings suggest that shared story reading program by increasing positive expressive, semantic and syntactic skills as well as the development of paralanguage skills and pre-reading could result in readiness of the child to read before entering school.
  Keywords: story reading, Language Development, reading readiness, Language Impairment
 • Reza Shabahang *, Mehraneh Shojaei, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Abbas Ali Hossien Khanzadeh, Mansooreh Nikogoftar Pages 49-67
  The present study was conducted to investigate the relationship between hoarding and interpersonal problems with mediating role of difficulties in emotion regulation. This research is descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of men and women aged 35-65 years old (100 women and 100 men) in district one of Rasht. Of these, 200 were selected by convenience sampling method. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling. The results indicated an indirect effect of hoarding on interpersonal problems through the difficulties in their emotional regulation that was positive and significant (p< 0/01). The results of this study indicated that hoarding behaviors leads to problems in interpersonal communication and also the defect in interpersonal communication leads to the intensification of hoarding symptoms. In the meantime, emotional regulation is an important factor in which excessive deficits exacerbate and maintain hoarding behaviors and interpersonal problems. Therefore, using emotion regulation strategies can play an important role in reducing and improving the symptoms of hoarding and interpersonal communication problems.
  Keywords: hoarding, interpersonal problems, difficulties in emotional regulation
 • Behnam Behrad * Pages 69-84
  The purpose of the present study was to investigate and explain the effects of the PATHS program through mediating role of emotion regulation on reduction of internalizing disorders (anxiety and depression). Internalizing disorders are the most prevalent emotional and behavioral disorders among children. The study population includes students of primary schools in Tehran. Research method was quasi experimental and the sample size included 600 male students ages 6-12 years old  who were selected based on inclusion criteria such as same social and economic status, same educational settings, and lack of severe physical and mental disorders. They were selected based on convenience sampling and assigned to control and experimental groups randomly. In order to assess internalizing disorders, each group was evaluated by Achenbach TRF form before and after the interventions. Experimental group received PATHS program for one academic year while the control group received custom educations. Results of ANCOVA indicated that, the experimental group showed significant reductions in subscales of internalizing disorders (P<0.05). Findings of the study showed that the Persian version of PATHS program has significant effects on children's internalizing disorders and it can be used in schools as an evidence based program in social and emotional interventions and to reduce children's internalizing disorders.
  Keywords: PATHS program, Internalized disorders, Emotion Regulation
 • Reza Gholamali Zade *, Gholam Ali Afrooz, Maryam Esmaieli Nasab, Fazlollah Ahmadi Pages 85-99
  The present study aimed to investigate the personality traits of student cigarette smoking Attending Universities in Tehran and compare it with the personality traits of the non - smoking group. This study was conducted on the one hand, a descriptive survey type to describe the profile of personality traits of boy student’s smokers(32 Person) and on the other hand, with the aim of comparing it with the profile of normal students in the country, except for post- event research. To measure personality traits, the 16- factor (16PF) Cattell test and for analyzing and comparing features. Was used with descriptive statistics and t- test, is used. The findings of this study showed that there are significant differences between 16 factors and personality traits in 12 factors among smokers and non- smoking students. These findings can indicate the role of personality traits in the tendency and prediction of these individuals for smoking. They can also be used for devising comprehensive prevention plans in addition to reducing damage and moving towards better living and increased empowerment.
  Keywords: Personality Profile, Personality Traits, university students, Cigarette
 • Elaheا Beheshtian, Hassan Tozandehjani *, Mohammadreza Safarian Tosi Pages 101-109

  The purpose of the present study was to compare the effectiveness of Modular Cognitive-Behavioral Therapy (MCBT) and behavioral activation (BA) on fear of negative evaluation in students with Generalized Anxiety Disorder (GAD). Among students referred to Islamic Azad of Neyshabur counselling center (N=85) 45 students were selected through purposeful sampling in this quasi-experimental study and randomly divided into three groups of MCBT Unit (N = 15), BA (N=15) and control group (N=15). All participants were evaluated before and after the intervention and three months after the end of intervention. GAD Questionnaire (2006) and Short Form of Negative Fear Evaluation of Leiri (1983) were used for data collection. Data analyzed by SPSS-23 software using repeated measure analysis. The results showed that both MCBT and behavioral activation had significant effect on reducing fear of negative evaluation compared to the control group. According to the findings, it can be concluded that MCBT and Behavioral Activation Therapy have a significant effect on fear of negative evaluation in people with GAD.

  Keywords: GAD, Fear of Negative Evaluation, MCBT
 • Azadeh Fadavi Roodsari, Keyvan Salehi *, Ebrahim Khodaie, Ali Moghadamzadeh, Mohammad Javadipour Pages 111-140

  Academic failure is the root of many psychological and emotional disturbances in students. In spite of its importance, there has not been enough studies to represent the academic failure indicators with an exploratory approach in Iran. This study is to identify the signs of academic failure in undergraduate students by using a meaningful understanding of the perception and experience of a group of professors and students of University of Tehran. For this purpose, we selected the research participants from the professors and students of the faculties of Electrical and computer Engineering, Foreign Languages, Management, Science and Fine Arts, using criterion sampling. In the professors' group after the 19th interview and in the students' group after the 10th interview, theoretical saturation of the data was obtained, but for more confidence in the findings, we continued the interviews in the professors' group up to 28 subjects and in the students group up to 20. Data were collected using semi-structured interviewing technique and analyzed using the MAXQDA software based on Colaizzi's method. In order to increase the credibility, transferability, dependability and confirmability, peer debriefing, negative case analysis, triangulation, explaining the exact details of the data collection and analysis process, and long-term immersion were utilized. The results revealed 3 themes: Functional, behavioral, and psychological subcategories, 8 sub-themes, and 26 symptoms. Findings showed that students with academic failure experience worse functional, behavioral and psychological symptoms of it and face numerous challenges and problems.

  Keywords: Teacher’s Perception, Academic failure, Academic Failure Signs, Academic Performance
 • Ali Akbar Arjmandnia *, Soheyla Talebi, Mohammad Ali Miri Pages 141-160
  Working memory is a system for recalling and manipulating data. Main of this research was constructing, providing and standardization of Tehran Working Memory Test (TWMT) with developing tables and norm scores in 6- 12 years old age children. In this research and development design, after conducting primary study, final version with 6 subtests- forward words recalling, backward word recalling, forward pictures recalling, backward pictures recalling, non-words recalling and listening recalling-  were provided. The study sample consisted of 352 elementary students (173=girls and boys=179), who were selected using cluster random sampling. In this stage, descriptive statistics, t-test and multivariate analysis of variance were used for analyzing data.Conducted analysis leads to presenting working memory profiles with using means and standard deviations for different elementary grades and age six groups. The mean scores of basic combinations component were close to 0.5 norm for most age groups. So, there was no significant difference between all subtests between girls and boys. However, difference between academic grades was significant. TWMT is appropriate test for presenting working memory profile in elementary students with six subtests.
  Keywords: working memory, assessment, standardization, Tehran working Memory Test (TWMT)
 • Shahram Vakili Heris, Sholeh Livarjani *, Naeimeh Moheb Pages 161-182

  The purpose of the present study was to investigate the mediating role of Intolerance of Uncertainty (IU) in the relationship between maladaptive perfectionism and Sensitivity to threat with obsessive-compulsive disorder (OCD), using structural equation modeling (SEM). The research design was descriptive-correlation study. The participants were 586 students of Islamic Azad University Tabriz Branch, University of Tabriz and Azarbaijan Shahid Madani University in Iran. They were selected using cluster sampling method. Data were collected by Obsessive Compulsive Inventory Revised (OCI-R), Frost Perfectionism Scale, BIS/BAS scales, and Intolerance of Uncertainty Scale. SEM confirmed the proposed model (χ2 /df = 2.32, RMSEA = 0.05, CFI = 0.95, GFI = 0.94, AGFI = 0.92) and indicated that maladaptive perfectionism and Sensitivity to threat with standardized coefficients of 0.32 and 0.38, respectively, have a significant effect on OCD by the mediation of IU at the P˂0.05 level. The findings, supporting the theoretical model, proposes a suitable framework for psychopathology of the disorder that emphasizes high maladaptive perfectionism and high sensitivity to threat by the mediation of IU due OCD. These findings, can be useful in developing etiology and efficacious therapeutic interventions for OCD.

  Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder, Intolerance of Uncertainty, maladaptive perfectionism, Sensitivity to threat
 • Hosein Malekshahi, Kambiz Kamkari *, Behnam Makvandi Pages 183-199
  The purpose of the present research was to identify the psychometric properties of the “NSAB” in Intellectual Disability Children. The present study is in the field of psychometric planning. The research sample consisted of adaptive behavior assessment specialists, mentors and parents of children with intellectual disability in private and public centers, the Welfare Organization and the Exceptional Organization of Tehran Province in 2018, is located in an infinite number of societies with approximately 5,000 members whose male participants were 1.5 times more than the females. With an emphasis on the available sample, 1200 people were selected. The findings of the research showed that “NSAB” using the two methods Cronbach's alpha and Spearman-Brown modification tests had a validity coefficient of 0.89 and 0.86, respectively, indicating internal consistency. The stability coefficient in the present research was 0.79, which confirmed the reliability of the instrument. The “NSAB” had diagnostic validity in seven domains of social use, pre-school performance, health and safety, self-care, social and motor behavior, and was identified as a construct according to the exploratory factor analysis of the 10 National Scale of Adaptive Behaviors.
  Keywords: design, Development, Standardization, National Scale of Adaptive Behaviors (NSAB), Children with intellectual disabilities
 • Shahrooz Nemati *, Mohammad Bardel Pages 201-216

  The aim of the current research was to study the hot and cool executive functions in individuals with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (AD/HD). To this end, a systematic review study method with use of the hot and cool executive functions and AD/HD key words from web the Data (Pupmed, Springer, ProQuest, Scopus, Elsevier, Science direct, Google Scholar, Magiran), between 2006-2015 was conducted in accordance with research objectives to executed current study. Results revealed that from 9 published research  most of them (4 studies) have been performed on 7 to 12 years old with 2-6 grade subjects with math disorder. Experimental studies (with 88%) are the most frequent among different types of studies. The cold and hot functions result in individuals with AD/HD revealed that in the hot system (decision making) included 9 study and in cold system its including reactive inhibition, planning, problem solving and work memory in 7, 2, 5 and 8 research, respectively. The results of these studies are associated with deficiencies in both hot systems included (decision-making) and cold system (problem solving, work memory, response control, and planning) in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Due to the problems of this group individuals in the field of executive functions, developing and implementation of educational and interventional programs are necessary.

  Keywords: executive functions, Hot, Cool System, AD, HD Disorder, Phenomenological Study, PRISMA Model