فهرست مطالب

مدیریت و توسعه ورزش - سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • وحید فرزام، فاطمه طالقانی*، ازاده یوسفی صفحات 1-16
  هدف

  از آنجایی که پاسخ به تقاضا داخلی و خارجی کالاهای ورزشی به عنوان عاملی برای رونق بازار ورزش و کسب توانایی رقابت در عرصه های بین المللی به حساب می آید، این مطالعه توان رقابتی کشور ایران در زمینه صادرات کالاهای ورزشی با مهم ترین شریک های تجاری را بررسی می کند.

  روش شناسی

  روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات از نوع پژوهش های اسنادی است. جهت تحقق هدف، شاخص های مزیت نسبی آشکارشده (RCA)، مزیت نسبی آشکارشده متقارن (RSCA)، پلان تجاری (TM) و شاخص سهم ثابت بازار (CMS) برای داده های صادرات ورزشی منتخب ایران و 8 شریک تجاری ایران در در دوره زمانی 2000-2015 به کار برده شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهند که اگرچه مزیت نسبی براساس شاخص های مزیت نسبی آشکارشده (RCA) و مزیت نسبی آشکارشده متقارن (RSCA) وجود ندارد؛ اما مطابق با پلان تجاری (TM)، ایران در سال های 2009، 2012 و 2014 توانسته است جزء برندگان در بازارهای رو به صعود قرار گیرد. براساس اثر رقابتمندی در شاخص سهم ثابت بازار (CMS) دو نتیجه حاصل گردید که سهم کشور ایران از بازار کالاهای ورزشی کشورهایی همچون گرجستان، روسیه، آذربایجان و قزاقستان در دوره زمانی 2015-2012 رو به افزایش است. همچنین کشور ایران در سال 2015 نسبت به سال های 2014-2012 توانسته است توان رقابتی خود را افزایش دهد.

  نتیجه گیری

  کشور ایران با وجود نداشتن مزیت نسبی در صادرات کالاهای ورزشی و روند ناپایدار مزیت رقابتی می تواند با همگرایی منطقه ای در چارچوب منطقه ای شدن قدم بردارد و توانایی تولید و صدور کالاهای ورزشی با قیمت ارزان تر را در خود تقویت کند.

  کلیدواژگان: مزیت نسبی، مزیت رقابتی، صادرات کالاهای ورزشی
 • فاطمه احمدی*، مجتبی اسکندری پور، مصطفی رشیدی نیا صفحات 17-39
  هدف

  کارآفرینی از راه هایی است که می تواند به عنوان اقدامی پایدار در جهت اشتغال زایی قرار گیرد. ازاین رو هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان تربیت‏ بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‏ های استان گیلان بوده است.

  روش‏ شناسی:

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان تربیت‏ بدنی دانشگاه ‏های استان گیلان می‏باشند. بر اساس حداقل حجم نمونه در نرم‏افزار PLS، از 220 نفر نمونه، 208 پرسشنامه کامل برای تجزیه‏ و‏تحلیل آماری مورداستفاده قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‏ های جمعیت‏ شناختی، مهارت‏ های اجتماعی نیک‏رفتار، سرمایه اجتماعی فرجی، سرمایه اقتصادی سفیری و آراسته؛ و مهارت کارآفرینی رابینز و کولتر بود. روایی محتوایی پرسشنامه‏ ها توسط اساتید و متخصصان (5 نفر) و روایی همگرا، واگرا و پایایی ترکیبی توسط نرم افزار تایید شد.

  یافته‏ ها

  نتایج تحلیل مسیر نشان داد که به ترتیب اولویت هر سه متغیر مهارت‏های اجتماعی (419/8=t-value؛ 521/0=ضریب مسیر)، سرمایه اجتماعی (389/3=t-value؛ 188/0=ضریب مسیر) و سرمایه اقتصادی بر مهارت کارآفرینی (168/2=t-value؛ 118/0=ضریب مسیر) تاثیر معنی‏داری دارند. ضمنا شاخص برازش کلی مدل GOF برابر با 446/0 و در حد قوی می باشد.

  نتیجه ‏گیری

  با توجه به یافته ها به نظر می رسد که آموزش مهارت‏های اجتماعی و سپس ایجاد بسترهای لازم برای توسعه سرمایه اجتماعی توسط نهادهای رسمی و غیردولتی می تواند بر مهارت کارآفرینی دانشجویان موثر باشند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، مهارت‏های اجتماعی، دانشجویان تربیت بدنی
 • زهرا احمدی ناطور*، عباس منصور آبادی، محمد ابراهیم شمس ناتری، سید محمود میرخلیلی صفحات 41-56
  هدف

  این پژوهش، ضمن مرور اجمالی میزان شیوع شرط بندی ورزشی درایران، سیاست ها و رویکردهای قانونی موجود در حقوق کیفری ایران درخصوص این پدیده را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر بر روش تحلیل و تفسیر مواد قانونی مبتنی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مرور پژوهش های پیشین انجام شده است.

  یافته ها

  درایران، علیرغم اینکه شرط بندی ورزشی طی چند سال اخیر رو به فزونی گذاشته و گزارشات مراجع سیاسی و قضایی، از تبدیل شدن آن به مسئله ای اجتماعی حکایت دارد، رویکرد قانونی مشخص و سیاست منسجمی در برخورد با آن وجود ندارد و رویه قضایی ایران، عمدتا شرط بندی ورزشی را مشمول حکم ماده 705 قانون مجازات اسلامی دانسته و مرتکبین آن را با عنوان مجرمانه قمار بازی تحت پیگیری و مجازات قرار می دهد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد شرط بندی ورزشی به دلیل عدم تطابق میان ارکان و عناصر آن با جرم قماربازی موضوع ماده 705، در شمول ماده مذکور نمی گنجد. بنابراین با توجه به شرایط قانونی فعلی، تنها مستمسک قانونی، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تعقیب مرتکبین شرط بندی ورزشی تحت عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق نامشروع» می باشد.

  کلیدواژگان: شرط بندی ورزشی، قمار، نظام حقوقی ایران
 • حسین منصوری*، زهره رضایی، سید نصرالله سجادی، مرتضی محمدی صفحات 57-70
  هدف

  شناسایی و اولویت بندی شاخص های فساد مالی در سازمان های ورزشی کشور با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی بود.

  روش شناسی

  روش تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) کیفی از نوع مصاحبه آزاد انجام گرفت و کمی با استفاده از مقایسات زوجی در محیط نرم افزاری اکسپرت چویس. جامعه آماری، کلیه اساتید مدیریت ورزشی در سطح کشور بود و به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند.

  یافته ها

  در مرحله کیفی 9 شاخص استخراج گردید که در مرحله کمی به اولویت بندی آن ها پرداخته شد. یافته ها نشان داد که عدم شفافیت سازی با وزن نسبی 158/0، ضعف قوانین و مقررات 137/0، رسانه 132/0، عدم تفکر سیستمی 129/0، شرط بندی 119/0، دولتی بودن 118/0، عوامل فرهنگی 092/0،  دوپینگ 063/0 و شاخص انحصار طلبی با وزن نسبی 052/0، به عنوان شاخص های فساد مالی در ورزش کشور از دیدگاه خبرگان قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  بطور کلی سازمان های ورزشی باید شفافیت سازی را سرلوحه خود قرار دهند، زیرا این عامل خود سبب کاهش سایر شاخص های فسادزا در سازمان های ورزشی خواهد شد. همچنین اجرای سریع و روشن قوانین و مقررات نسبت به افراد یا سازمان خاطی کاهش فساد را در پی خواهد داشت. در این رابطه رسانه نقش کلیدی دارد و باید برای جلوگیری از فساد شخصی و فساد سازمان یافته به رسالت خود یعنی اطلاع رسانی و آگاهی دقیق دست بزند.

  کلیدواژگان: فساد، رسانه، سازمان های ورزشی، شفافیت سازی
 • حبیب اله فصیحی* صفحات 71-85
  هدف

  ارزیابی وضعیت معابر شهری منطقه 20 شهرداری تهران از نظر قابلیت انجام سفرهای پیاده و پیاده روی ورزشی

  روش شناسی

  داده های مورد استفاده به روش میدانی مشاهده ای از تمامی معابری که عنوان خیابان یا بلوار داشته اند گردآوری شده اند. در این خصوص، 24 سنجه در نظر گرفته شده و هر سنجه برای هرکدام از معابر توسط دو گروه مشاهده گر به طور جداگانه از صفر تا 10 ارزش گذاری شده اند و میانگین رقم، در محاسبات منظور گردیده است. سپس با استفاده از روش AHP برای هر سنجه ضریب اهمیتی به صورت نسبتی از عدد 1 تعریف شده و رقم سنجه در آن ضرب شده است. وضعیت هر محله از نظر قابلیت پیاده روی، به صورت درصدی از حالت استاندارد و مطلوب محاسبه شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  شاخص قابلیت پیاده روی در کل منطقه 76/45 درصد به دست آمده که می رساند معابر و خیابان ها به لحاظ سنجه های مورد بررسی، قابلیت های ضعیفی برای پیاده روی دارند. در این منطقه، محلات تازه احداث شده شرایط بهتری نسبت به وضعیت میانگین منطقه داشته اند، هرچند وضعیت در این محلات نیز چنان که باید مطلوب نبوده و در بهترین حالت، محله حمزه آباد تنها  47/57 درصد از شرایط مطلوب را دارا بوده است. محلاتی که طی سه تا پنج دهه قبل بدون برنامه ریزی و با معاملات غیررسمی و قطعه بندی ها و گذربندی های خودخواسته شکل گرفته اند، پایین ترین قابلیت پیاده روی را به خود اختصاص داده اند. پایین ترین میزان مربوط به  محله شهادت است که در حدود سه دهه قبل مخصوصا با اسکان معاودین عراقی شکل گرفته و رقم31/36 درصد در شاخص مربوط را به خود اختصاص داده است.

  نتیجه گیری

  معابر منطقه 20 شهرداری تهران در مجموع برای پیاده روی و انجام سفرهای پیاده جذاب نبوده و از  شرایط مناسبی برخوردار نیستند. اصلاح، تسطیح، تعریض و ایمن سازی پیاده روها مهم ترین اقداماتی است که خواهد توانست در تشویق سفرهای پیاده موثر افتد.

  کلیدواژگان: پیاده روی، معابر شهری، ارزیابی، منطقه 20 تهران
 • طیبه یانپی*، مرتضی دوستی صفحات 87-101
  هدف

  هدف از پژوهش شناسایی چالش ها و فرصت های پیش روی ورزش سوارکاری استان گلستان بود.

  روش شناسی

  برای شناسایی چالش ها و فرصت ها ورزش سوارکاری، از روش تحقیق کیفی و برای سنجش اهمیت و رتبه بندی عوامل، از روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان هیئت سوارکاری (17 نفر)، مربی سوارکاری (300 نفر)، مالکین اسب (600 نفر)، چابک سواران (60 نفر)، تولید و پرورش دهندگان اسب (1000 نفر) و تماشاگران برای هر مسابقه (تقریبا 5000 نفر) که از بین این تعداد 17 نفر به تفکیک، کارشناسان هیئت سوارکاری (4 نفر)، مربی سوارکاری (4 نفر)، مالکین اسب (3 نفر)، چابک سواران (2 نفر)، تولید و پرورش دهندگان اسب (2 نفر) و تماشاگران (2 نفر) که در استان گلستان فعالیت می کنند و در دسترس بودند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز از روش مصاحبه نیمه ساختاری و پرسشنامه محقق ساخته و در تحلیل داده های آماری به روش استنباطی و از آزمون فریدمن استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی رسید که پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد (78/0=α).

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که در بخش چالش ها محور برنامه ریزی، مهمترین محور می باشد؛ همچنین در بخش فرصت، محور تبلیغات و رسانه ، مهمترین محور می باشد.

  نتیجه گیری

  توسعه ورزش سوارکاری، حمایت مالی برنامه ریزی مدون، بازاریابی و اطلاع رسانی و استفاده از تجهیزات مدرن در مجموعه سوارکاری بر رونق این رشته ورزشی در استان گلستان می افزاید.

  کلیدواژگان: اسب، مسابقات سوارکاری، چالش ها، فرصت ها، روش دلفی
 • شهرام شفیعی*، امین رحیمی پردنجانی صفحات 103-116
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری برند بر وفاداری با میانجی گری اعتبار و آگاهی برند در هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران بود.

  روش شناسی

  روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه هواداران باشگاه پرسپولیس بود که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس 3، 208 نفر به عنوان نمونه آماری به پرسشنامه استاندارد سرمایه گذاری برند، آگاهی و اعتبار برند چن (2013) و وفاداری لیو (2008) پاسخ دادند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد بین سرمایه گذاری برند با وفاداری هواداران به صورت مستقیم رابطه معنی داری وجود ندارد اما این رابطه در صورت وجود متغییر های میانجی اعتبار و آگاهی برند به صورت غیر مستقیم معنی دار شد.

  نتیجه گیری

  نتیجه گیری می شود سرمایه گذاری برند از طریق اعتبار و آگاهی برند موجب وفاداری هواداران می شود، مدیران باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران به اثرگذاری سرمایه گذاری برند تمرکز کنند تا از طریق اعتبار و آگاهی برند موجب وفاداری هواداران شوند.

  کلیدواژگان: اعتبار برند، آگاهی برند، باشگاه فوتبال، سرمایه گذاری برند، وفاداری هواداران
 • عابد محمودیان*، سعید صادقی بروجردی، وحید دلشب، سارا غریبی صفحات 117-134
  هدف

  هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل عوامل موثر بر استفاده از گوشی های هوشمند در مصرف ورزش است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی - همبستگی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه کردستان تشکیل می دادند که 400 نفر آنها بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده تحقیق پرسشنامه ادراک نسبت به گوشی های هوشمند از هوانگ و چوانگ (2015)، عوامل خاص ورزش از هور و همکاران (2012)، عوامل خاص گوشی های هوشمند از ها و همکاران (2017) بودند که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. جهت آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است. وهمچنین عوامل ادراک نسبت به گوشی های هوشمند به ترتیب با ضرایب، سهولت استفاده (85/0)، مفیدی درک شده (71/0)، و لذت درک شده (41/0)، و عوامل مربوط به ورزش، درگیری ورزشی (67/0)، تعهد روانی (32/0)، و درنهایت عوامل مختص به گوش های هوشمند، وابستگی شخصی(70/0)، چند رسانه ای (64/0) و نفوذ اجتماعی (24/0) بیشترین تاثیر را در قصد استفاده از گوشی های هوشمند برای مصرف ورزش داشتند.

  نتیجه گیری

  از کاربردها و پیامدهای مثبت پژوهش حاضر این است که مدیران ورزشی و توسعه دهندگان نرم افزارهای ورزشی از درک اهداف و انگیزه های کاربران این گوشی ها در زمینه ورزش بهره مند می شوند، در حین حال نیز بازاری برای مصرف برنامه ها و کاربردهای تلفن های هوشمند در زمینه ورزش را پدید می آورد.

  کلیدواژگان: تلفن های هوشمند، تکنولوژی، قصد استفاده، مصرف ورزش
 • سید حسن هراتی، فریده اشرف گنجویی*، عبدالرضا امیرتاش، زینت نیک آئین صفحات 135-151
  هدف

  نظر به این که امنیت برگزاری مسابقات والیبال از اهمیت بالایی برخوردار است، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارتقای امنیت سالن های والیبال ایران انجام شده است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی اکتشافی بود که تعداد 115 نفر از مدیران و دست اندرکاران سالن های والیبال ایران، روسا و کارشناسان هیئت های والیبال استان ها و نیز اساتید متخصص در زمینه اماکن و رویدادهای ورزشی و خشونت و پرخاشگری به پرسشنامه ی تعدیل یافته امنیت ورزشگاه (فرجی، 1393) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که الگوی امنیت سالن های والیبال ایران حول چهار محور اصلی شامل مدیریت و برنامه ریزی مسابقه، حفاظت فیزیکی ورزشگاه، زیرساختار و پرسنل و کارکنان به ترتیب با بارهای عاملی 94/0، 84/0، 84/0 و 83/0 قرار می گیرد. همچنین عامل فرعی فناوری بیشترین بار عاملی (89/0) را برای زیرساختار ، عامل فرعی کنترل مواد سمی و شیمیایی ورزشگاه بیشترین بار عاملی (91/0) را برای حفاظت فیزیکی، عامل فرعی آموزش و تمرین بیشترین بار عاملی (85/0) را برای پرسنل و کارکنان و در نهایت عامل فرعی مدیریت ریسک و بحران بیشترین بار عاملی (87/0) را برای مدیریت و برنامه ریزی مسابقه داشت.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج باید بیان کرد که توسعه امنیت سالن های والیبال کشور در گرو مدیریت و برنامه ریزی صحیح قرار دارد. به همین دلیل توجه بر مفاهیم عملیاتی مدیریت بحران، مدیریت ارتباطات و تعاملات، کیفیت خدمات روز مسابقه و نیز اقدامات فرهنگی از الزامات موثر در حوزه امنیت سالن های والیبال ایران است.

  کلیدواژگان: امنیت، سالن والیبال، خشونت، پرخاشگری، طراحی مدل
 • جواد مرادی چالشتری، رسول نظری* صفحات 153-166
  هدف

  هدف از این مطالعه تحلیل موانع اقتصادی و مالی اثرگذار بر عملکرد و توسعه پایدار درصنعت فوتبال ایران است.

  روش شناسی

  با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق از روش پژوهش کیفی برای شناسایی مهم ترین موانع مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شد. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختار یافته با 28 نفر از خبرگان امر صورت پذیرفت. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد، نمونه تحقیق به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق 45 مانع اقتصادی و مالی را بر عملکرد و توسعه پایدار صنعت فوتبال ایران اثرگذار دانست.

  نتیجه گیری

  بنا به یافته های تحقیق می توان موانع اقتصادی و مالی اثرگذار بر عملکرد و توسعه پایدار صنعت فوتبال ایران را به دو دسته کلی عوامل برون محیطی و عوامل درون محیطی تقسیم نمود. بر این اساس عوامل برون محیطی به عواملی اطلاق می شوند که خارج صنعت فوتبال ایران هستند و عواملی هستند که مدیران و مسئولان فوتبال ایران توانایی اثرگذاری بر آنها را ندارند. عوامل داخلی عواملی هستند که مدیران و دست اندرکاران ارکان صنعت فوتبال توانایی اثرگذاری بر کارکرد آنها دارند.

  کلیدواژگان: اقتصادی، مالی، عملکرد، توسعه پایدار، صنعت فوتبال
 • سعید امینی پور، سید صلاح الدین نقشبندی*، محمد حامی صفحات 167-179
  هدف

  این پژوهش با هدف طراحی مدل شاخص های انتخاب اعضای هیات رئیسه فدراسیون های ورزشی انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش شناسی آمیخته (کیفی-کمی) می باشد که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی، شامل 15 نفر از روسا و نائب روسای فدراسیون های ورزشی و اساتید دانشگاه بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار انجام گرفت و تا رسیدن مصاحبه ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. با استفاده از فرمول جدول مورگان حجم نمونه تعداد 221 نفر برآورد گردید. در این پژوهش سه مرحله کدگذاری اجرا شد: باز، محوری و انتخابی. فرآیند کدگذاری طی دو مرحله انجام شده که ابتدا کدگذاری باز و سپس محوری انجام شد.. بر اساس مقوله های اصلی و زیر مقوله ها پرسشنامه محقق ساخته تهیه و طراحی شد. روایی صوری و محتوای پرسشنامه با نظر 15 تن از صاحب نظران تایید شد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 72/0 گزارش شد.

  یافته ها

  13 مقوله و 36 زیرمقوله بعد از فرآیند کدگذاری ها به دست آمد که بعد از تجزیه و تحلیل دوباره به 4 مقوله و 16 زیرمقوله ریزش کرد. در این بین شاخص سیاسی رتبه اول و شاخص اقتصادی رتبه آخر را کسب کردند.

  نتیجه گیری

  احتمالا مدیران بخاطر اینکه بتوانند نفوذ و اختیارات بیشتری داشته باشند به ناچار در اعضای هیئت رئیسه خود از افراد با نفوذ که در دولت هستند استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: شاخص های انتخاب، اعضای هیات رئیسه، فدراسیون های ورزشی
 • منا فرزادفر، بهرام یوسفی*، شهاب بهرامی صفحات 181-195
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیامدهای اجتماعی ملی و بین المللی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای ورزشی بین المللی انجام شد.

  روش شناسی

  برای این منظور از روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه تحقیق حاضر شامل ورزشکاران زن مسلمان است که سابقه و تجربه (زیسته) در رویدادهای بزرگ برون مرزی را داشتند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شد و در نهایت با 7 نفر از ورزشکاران مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و گردآوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (2+7). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری و ایجاد کدهای سرشاخه تا رسیدن به مدل سلسله مراتبی استفاده شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ان ویوو نسخه 10 استفاده شد

  یافته ها

  یافته ها نشان داد پیامدهای موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در روایدادهای بین المللی، در دو طبقه: 1.پیامدهای ملی، که شامل افزایش غرور و اعتماد به نفس در جامعه و 2.پیامدهای بین المللی که شامل، شناساندن دین اسلام به سایر ملل، ارتباط و استحکام ملت ها و عدم ایجاد محدودیت حجاب و پوشش زنان ورزشکار مسلمان است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نیازی که جامعه ما به خودباوری و حس اعتماد به توانایی های زنان خود دارد، موفقیت های ورزش بانوان جایگاه ویژه ای می یابد. موفقیت زنان در میادین بین المللی ورزشی از مهم ترین عوامل خنثی کننده تبلیغات دروغین و تصحیح نگاه جهانیان به جایگاه زن مسلمان می شود.

  کلیدواژگان: پیامدهای اجتماعی، موفقیت زنان ورزشکار مسلمان، رویدادهای ورزشی بین المللی
|
 • Vahid Farzam, Fateme Taleghani *, Azadeh Yousefi Pages 1-16
  Objective

  Since responding to the domestic and foreign demand of the sport goods is considered as a factor for the boom of  the sports market and gaining the ability to compete in international fields, this study examines the competitive ability of Iran in the export of sporting goods to the most important business partners.

  Methodology

  The research method is applied in terms of its purpose and in terms of data collection method, it is a type of documentary research. In order to achieve the goal, RCA index, RSCA index, TM and CMS index have been used for the selected sport export data of Iran and 8 Iranian business partners during the time period of 2000-2015.

  Results

  results show that although there is not the comparativeadvantage based on RCA and RSCA indicators, according to TM, Iran in 2009, 2012, and 2014 has been among the winners in rising markets. Based on the competitiveness effect of the CMS index, two results were obtained: Iran's share of the sports goods market in countries such as Georgia, Russia, Azerbaijan and Kazakhstan in the period 2012-2015 is increasing, as well as Iran in 2015 compared to years 2012-2014 have been able to increase their competitive ability.

  Conclusion

  Despite the lack of comparative advantage in the sporting goods’ export and the unstable process of competitive advantage, Iran can proceed with regional convergence in the regional framework and strengthen the ability to produce and export sporting goods at a cheaper price.

  Keywords: Comparative advantage, Competitive advantage, Sport goods’ exports
 • Fatemeh Ahmadi *, Mojtaba Eskandari Pour, Mostafa Rashidinia Pages 17-39
  Objective

  Entrepreneurship is one of the ways that can be as a stable action towards job creation. Therefore, the purpose of this research is the study of affecting factors on entrepreneurship of physical education and sport sciences students at universities in Guilan province

  Methodology

  The research method was descriptive correlational and the statistical population included all students of physical education at universities in Guilan province. Based on the minimum sample size in PLS software, out of 220 sample individuals, 208 completed questionnaires were used for statistical analysis. The research tools included demographic questionnaire, Nikraftar’s social skills, Faraji’s social capital, Safiri and Arasteh’s economic capital, and Robbins and Koulter’s entrepreneurship. Content validity of questionnaires was verified by five professors and convergent and divergent validity and composite reliability was verified by software.

  Results

  The results of path analysis indicated that the priorities of all three variables were social skills (t-value=8.419; path coefficient = 0.521); social capital (t-value = 3.389; path coefficient=0.188) And economic capital have a significant effect on entrepreneurial skills (t-value = 2.168; path coefficient= 0.118). Meanwhile, the general fitting index of the GOF model is 0.446 and is strong enough.

  Conclusion

  Regarding the findings, it seems that the training of social skills and then the creation of the necessary platforms for the development of social capital by formal and nongovernmental institutions can be effective on student entrepreneurship skills.

  Keywords: Entrepreneurship, Social Capital, Economic capital, Social skills, Physical education students
 • Zahra Ahmadi Natour *, Abbas Mansour Abadi, Mohamad Ebrahim Shams Nateri, Seyyed Mahmud Mirkhalili Pages 41-56
  Objective

  The present study, while reviewing the prevalence of sports betting in Iran, reviews the policies and legal approaches in Iran's criminal law regarding sports betting.

  Methodology

  The present study was based on the analytical method and interpretation of legal materials and was carried out by referring to library resources and reviewing previous research.

  Results

  In Iran, despite the fact that sports betting has increased over the past few years and the statistics of political and judicial authorities have shown that this phenomenon is becoming a social issue, there is no clear legal approach and coherent policy in dealing with this issue and legal proceedings mainly involve sports betting under Article 705 of the Islamic Penal Code and the perpetrators are being prosecuted and sentenced as gambling.

  Conclusion

  It seem that the sports betting are not covered by Article 705 due to a lack of conformity between the components and elements of gambling. Thus according to the current legal conditions, only the legal documentation is Article 2 of the "Law of intensify the punishment of perpetrators of bribery, embezzlement and fraud" and prosecute sports bettors under the criminal title of "illegally obtaining property".

  Keywords: Sport betting, Gambling, Iran's legal system
 • Hossein Mansouri *, Zohree Rezaei, Nasralah Sajadi, Morteza Mohammadi Pages 57-70
  Objective

  To identify and prioritize the financial corruption indicators of Iran's Sport organizations using hierarchical analysis approach.

  Methodology

  The research method was exploratory (qualitative-quantitative). The statistical population of this study was all faculty members of sport management in the country and were selected by snowball sampling.

  Results

  In the qualitative part, 9 indicators were extracted and their priorities were determined in quantitative part. The findings showed that the lack of transparency with a relative weight of 0/158, the weakness of the rules and regulations of 0/137, media, 0/132, systemic thinking, 0/129, betting 0/119, government 0/118, cultural factors 0/092, doping 0/063 and index of monopolism with a relative weight of 0/052, were considered as indicators of financial corruption in the country's sport from the perspective of experts.

  Conclusion

  In general, sports organizations should focus on transparency, as this will reduce other corruption indicators in sports organizations. In addition, the prompt and clear implementation of laws and regulations towards individuals or organizations will lead to reduction of corruption. In this regard, media play key role and should do its best to make the society informed and aware of personal and organized corruption besides helping to avoid and reduce corruptions.

  Keywords: corruption, media, Sport organizations, Transparency
 • Habibollah Fasihi * Pages 71-85
  Objective

  Evaluating and analyzing the capabilities of urban pathways in Tehran district 20th municipality for hiking and sport walking

  Methodology

  The data used in the study is collected from all the pathways named streets or boulevards. In this regard, 24 measures were taken and each street in two different times evaluated by two observers according to each measure in 11 spectra from 0 to 10, and the average figure for each measure was considered. Then, using the AHP model, the coefficient of importance is defined for each measure as a fraction of 1 and was multiplied in the obtained figure. The status of each neighborhood walkability, considered and analyzed as a percentage of the optimum or standard status.

  Results

  Findings showed that walking capability index in the whole region was 45/76 percent .It concludes that, in the study area pathways provide poor walking capabilities and facilities. The neighborhoods that were formed during the past three to five decades with informal transactions and self-imposed land segmentation have the lowest walking capability. Among all, Shahadat neighborhood which has formed in about three decades ago, especially from the expulsion of Iraqi refugees showed the most unfavorable conditions.

  Conclusion

  The passageways of the 20th district of Tehran municipality are not attractive for walking and hiking, and do not provide suitable conditions for pedestrian. Improving, tabulating, widening, and securing them are the most actionable steps that can be taken to encourage walking.

  Keywords: Walking, Urban pathways, Evaluation, Tehran
 • Tayyebeh Yanpi *, Morteza Dosti Pages 87-101
  Objective

  The purpose of this study was to identify the challenges and opportunities facing Golestan province.

  Methodology

  To identify the challenges and opportunities of equestrian sport, qualitative research methodology has been used to measure the importance and ranking of factors. The statistical population of the study consisted of all experts in the horse riding board (17 people), horse riding instructor (300 people), horse owners (600 people), rabbits (60 people), horse breeders (1000 people) and spectators for each race (approximately 5000 people) Of these, 17 were distinguished, horse riding experts (4 people), horse riding coach (4people), horse owners (3 people), chefs (2 people), horse breeders and breeders (2 people) And spectators (2 people) who were active in Golestan province and were available. Semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire were used to collect data. Inferential statistics were used to analyze the data and Friedman test was used. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by a number of sports management professors and its reliability was calculated through Cronbach's alpha (α = 0.78).

  Results

  The findings of the research showed that the focus of the challenge is the planning axis, and the most important axis in the Opportunity, advertising and media axis.

  Conclusion

  The development of equestrian sport, financial support for coding, marketing and information, and the use of modern equipment in horseback riding, has added to the flourishing of this sport in Golestan province.

  Keywords: Horse, Equestrian tournament, Challenges, opportunities, Delphi method
 • Shahram Shafiee *, Amin Rahimi Pordangani Pages 103-116
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the effect of brand investment on loyalty through brand credibility and awareness among fans of Persepolis Football Club in Tehran.

  Methodology

  The research method is descriptive-survey method. The statistical population consisted of all fans of Persepolis Club, which according to the unlimited statistical population and use of SmartPlus3 software, 208 as a statistical sample to the Brand Investment Questionnaire, Chen brand awareness (2013), and Liu's loyalty (2008).

  Results

  The results showed that there is not a significant relationship between brand investments with loyalty of supporters However, this relationship was significant in the case of mediation of credibility and brand awareness indirectly.

  Conclusion

  It is concluded that investing through brand credibility and awareness leads to loyalty of supporters, it is suggested that Tehran's Persepolis football club managers focus on the impact of brand investment through the credibility and awareness of the brand, the fans are loyal.

  Keywords: Brand Awareness, Brand Credibility, Brand Investment, Fans` Loyalty, Football Club
 • ABED MAHMOODIN *, Saeed Sadeghi Boroujerdi, Vahid Delshab, Sara Gharibi Pages 117-134
  Objective

  the present study aiming to present a model of factors influencing on the use of Smartphones for sport consumption.

  Methodology

  The research method was the descriptive – correlative type. the statistical population of the study included all of the students in the University of Kurdistan from which 400 were selected by using Krejcie and Morgan’s table. Research method in this study was the descriptive correlative type.  In order to measure research variables, Hwang and Chung (2015) questionnaires of Perceptions toward Smartphone, Hur et al (2012) questionnaires of Sport-specific Factors, Ha et al(2017) questionnaires of Smartphone-specific Factors were used. Face and content validity were confirmed by the experts, and the Cronbach’s alpha test used to calculate the reliability. To analyse the research hypothesis structural equation model (SEM) were utilized.

  Results

  The results indicated that the presented model illustrate proper finesses. Also, among the factors of Perceptions toward Smartphone, Perceived Ease of Use (0.85), Perceived Usefulness (0.71), and Perceived Enjoyment(0.41), and among the Sport-specific Factors, Sport Involvement (0.67), Sport Commitment(0.32), and finally among the Smartphone-specific Factors, Personal Attachment (0.70), Media Multitasking (0.64) and Social Influence (0.24) had the highest influence on the Usage Intention of smartphone for Sport consumption.

  Conclusion

  Present study has implications for sport managers and sport software’s developers to understand the drivers of smartphone use for sport consumption, while they establish a market for use of software and the usage of smartphones in sport.

  Keywords: smartphones, technology, Usage Intention, sport consumption
 • Seyed Hasan Harati, Farideh Ashrafi Ganjouei *, Abdoreza Amirtash, Zinat Nikaeen Pages 135-151
  Objective

  As the security of holding volleyball matches is very important, the purpose of this study was to design a model for enhancement of the security of Iranian volleyball halls.

  Methodology

  The present study was a descriptive-exploratory study that 115 people from Iranian volleyball halls managers and authorities, heads and experts of volleyball associations of provinces, as well as university professors who were expert in the field of sport events and facility, and violence and aggression, responded modified stadium security questionnaire (Faraji, 2014). The collected data were analyzed using exploratory and confirmatory factor analysis.

  Results

  The results showed that the Iranian volleyball halls’ security stand on around four principal areas including match planning and management, physical protection of stadium, infrastructure and personnel respectively with 0.94, 0.84, 0.84 and 0.83 factor loadings. Also, the technology has the most factor loading (0.89) for the infrastructure, the toxic and chemical control of stadium has the most factor loading (0.91) for the physical protection, training and practice has the most factor loading (0.85) for personnel and staff, and finally, the risk and crisis management has the most factor loading (0.87) for match management and planning.

  Conclusion

  According to the results, the development of security in Iran's volleyball halls depends on proper management and planning. For this reason, paying attention to the operational concepts of risk and crisis management, communication and interactions management, quality of match day services and cultural activities are necessary requirements in the field of security of Iranian volleyball halls.

  Keywords: security, Volleyball hall, Violence, Aggression, model design
 • Javad Moradi, Rasool Nazari * Pages 153-166
  Objective

  The purpose of this study was to analyze the economic and financial barriers affecting the performance and sustainable development of Iranian football industry.

  Methodology

  Due to exploratory nature of the research, the qualitative research method was used to identify the most important barriers related to the research subject. Semi-structured interviews were conducted with 28 experts.Using the Grande theory, the research sample was selected through a combination of theoretical and snowball sampling.

  Results

  The results of the study considered 45 economic and financial barriers to performance and sustainable development of Iranian football industry.

  Conclusion

  According to the research findings, economic and financial barriers affecting the performance and sustainable development of the Iranian football industry can be divided into two general categories: external and internal factors. External factors are factors outside of Iran's soccer industry and internal factors are internal factors.

  Keywords: Economic, Financial, Performance, Sustainable development, Football industry
 • Saeed Aminipour, Salah Naghshbandu *, Mohamad Hami Pages 167-179
  Objective

  The purpose of this research was to design a model for selecting the members of the sports federation.

  Methodology

  The present research is in terms of the applied objective, in terms of methodology (qualitative-quantitative), which first qualitative method and then a quantitative method were implemented. The statistical population of this research was qualitative stage, including 15 heads of departments and vice chairmen of sports federations and university professors. In this research, snowball sampling method was used. The data were collected through a semi-structured interview and continued until the interviews reached theoretical saturation stage. Using the Morgan table formula, the sample size was estimated to be 221. Three coding steps were implemented in this study. In this research, the selection of board members of sports federations was considered as the main categories, and the rest of the variables were rooted around it. a researcher-made questionnaire was developed based on the main categories and sub categories. The face validity and content of the questionnaire were confirmed after point and comments of 15 experts. The reliability of the questionnaire was also reported through Cronbach's alpha coefficient of 0.72.

  Results

  13 categories and 36 sub categories were obtained after the coding process, which after analysis fell into 4 categories and 16 subtypes. Among these categories, the political index ranked first and the economic index ranked the last.

  Conclusion

  Managers may have to use influential individuals in the government to have more influence and authority in order to have more influence and authority.

  Keywords: Selection Indicators, Board Members, Sports Federations
 • Mona Farzadfar, Bahram Yoosefy *, Shahab Bahrami Pages 181-195
  Objective

  The purpose of this study was to identyfying  theNational and International social consequences of  Muslim Women  athletes Accomplishment  in international sporting events.

  Methodology

  Qualitative research methodology was used for this purpose using phenomenological approach. The research community included veiled athletes who had experience and experience in major overseas events. The sampling method was selected purposefully and finally, 7 athletes were interviewed. The data gathering tool was semi-structured interview and data collection continued until theoretical saturation (7 + 2). To analyze the data, the coding method and the creation of branch codes to reach the hierarchical model were used. Also, data analysis software was used to analyze the data quality of NVivo version 10
   

  Results

  The results showed that the success of Muslim women's athletic success in international approaches is divided into two categories: 1. National Reports, which include increase of pride and self-confidence in society; and 2. international conferences, including the introduction of the religion of Islam to other nations , The association and strengthening of nations, the promotion of hijab culture and the lack of restrictions on hijab and covering women athlete.

  Conclusion

  Given the need for our society to have self-confidence and a sense of trust in women's abilities, the success of women's sports is highlighted. The success of women in the international sports arena is one of the most important factors in defusing false propaganda and correcting the world view of the status of Muslim women.

  Keywords: Social Consequences, Muslim Women Athlete's Accomplishment, International sporting events