فهرست مطالب

زیست شناسی تکوینی - سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 44، پاییز 1398)
 • سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 44، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد مهدی دهشیری*، مریم آزادبخت صفحات 1-8

  جنس Stachys از زیر خانواده Lamioideae با دارا بودن حدود 300 گونه در سراسر دنیا بزرگترین جنس تیره نعنائیان است و به طور سنتی مصارف دارویی دارد. تاکنون پژوهشی پیرامون ویژگی های تشریحی ساقه گونه های آن در ایران صورت نگرفته است. در این بررسی، تشریح ساقه 6 گونه از آن مورد مقایسه قرار گرفته است. از هر گونه سه فرد و از هر فرد یک ساقه بالغ انتخاب شد و در فیکساتور GAF تثبیت صورت گرفت. برشگیری به روش دستی انجام شد. رنگ آمیزی برش ها با کارمن زاجی و آبی متیلن (رنگ آمیزی مضاعف) انجام گرفت. نتایج نشان داد که برخی از ویژگی های تشریحی گونه های مورد مطالعه، مشابه ویژگی های تشریحی سایر گونه های جنس Stachys است. با مقایسه تشریح شش گونه، شکل و ساختار ساقه از ویژگی های متمایز کننده گونه ها است. پنج تیپ کرک در سطح ساقه وجود دارد: کرک های پوششی ساده و منشعب، ترشحی سپری و سرسان ساقه کوتاه و ساقه بلند. مطالعه حاضر نشان داد که برخی ویژگی های میکرومورفولوژی و تشریحی گونه های Stachys صفات تاکسونومی با ارزشی در شناسایی و تفکیک گونه ها هستند.

  کلیدواژگان: تشریح، ساقه، کرک، Stachys
 • شبنم شهبازی، عباس قمری زارع*، فاطمه سفیدکن، علی اشرف جعفری، وحید عبدوسی صفحات 9-16

   فن آوری انجماد برای نگهداری طولانی مدت ژرم پلاسم گیاهی از اهمیت زیادی برخوردار است. به کارگیری این فن آوری برای حفاظت مواد گیاهی زمانی سودمند است که باعث تغییرات در ترکیبات شیمیایی اسانس آن در گیاه نگردد. گیاه مرزه Satureja sahendica ازگونه های در معرض خطر انقراض در ایران است. حفاظت از مواد ژنتیکی این گیاهان ارزشمند، لازم و ضروری است. به منظور بررسی اثر نگهداری در شرایط فراسرد بر پایداری فیتوشیمیایی و نوع و میزان ترکیبات شناسایی شده گیاهان حاصل از بذور تیمار شده به مدت یک هفته در نیتروژن مایع (196-) با گیاهان شاهد اندازه گیری شد. نخست سرشاخه های گلدار گیاهان حاصل از هر دو نوع بذر جمع اوری گردید و پس از خشک شدن در محیط ازمایشگاه به روش تقطیر با اب، مورد اسانس گیری قرار گرفت، سپس ترکیبات تشکیلدهنده اسانس ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی تجزیه ای وگاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی و محاسبه شاخص بازداری، مورد شناسایی قرار گرفت. تعداد 15ترکیب در اسانس سرشاخه S. sahendica قرار گرفته در شرایط فراسرد،شناسایی شد. ترکیب های عمده در این نمونه، پاراسیمن (3/43%)، گاماترپینن (05/21%)، تیمول (3/18%) و کارواکرول (1/5%)بودند. تعداد13 ترکیب در اسانس سرشاخه مرزه S. sahendica شاهد، شناسایی شد، که از میان انها، پاراسیمن (4/29%)، تیمول (3/28%)، گاماترپینن (19%) و کارواکرول (5/14%) اجزای اصلی اسانس بودند. نتایج نشان داد که از لحاظ نوع و درصد ترکیبات موجود در اسانس تفاوت قابل ملاحظهای بین گیاهان شاهد و گیاهان فراسرد وجود نداشت و با استفاده از فناوری فراسرد می توان بذر این گونه ارزشمند ودر حال خطر را برای مدت زمان بسیار طولانی حفظ و از خطر انقراض این گونه منحصر به فرد جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: حفاظت فراسرد، Satureja sahendica، اسانس، پایداری فیتوشیمیایی، ژرم پلاسم
 • مریم تیموری* صفحات 17-24

  ااگرجه بساری از مطالعات بالینی و پیش بالینی بطور گسترده ایی اثرات درمانی عصاره هیدروالکلی عروسک پشت پرده physalis alkekengi را روی چندین بیماری نشان داده اند ، ولی تاکنون در ارتباط با خواص درمانی عصاره هیدروالکلی این گیاه روی سرطان سینه اطلاعات زیادی وجود ندارد. در این مطالعه اثرات درمانی عصاره هیدروالکلی عصاره Physalis alkekengi روی سرطان سینه وابسته به گیرنده استروئید روی مدل موشی بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره عروسک پشت پرده به ویژه در دو غلظت (100mg/kg, 50 ,) دارای اثرات بازدارنگی روی رشد تومور سرطان سینه در گروه های تحت درمان با آن داشت. همچنین تغییرات بافت آسیب شناسی در تومورهای سینه گروه های تحت درمان با عصاره p.alkekengi در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. یافته ها نشان دادند که عصاره گیاه دارویی عروسک پشت پرده دارای اثرات موثری روی درمان سرطان سینه وابسته به گیرنده استروئید در موش های ماده نژاد Balb/c می باشد..

  کلیدواژگان: سرطان سینه، physalis alkekengi، گیرنده استروئید
 • نسیم حیاتی رودباری*، سیمین محمدی گرجی، کاظم پریور، زینب غفاری فر صفحات 25-34
  پس از درمان سرطان ،مشکلات باروری و اختلالات زایمانی بسیاری مانند سقط جنین، زایمان زودرس و وزن کم نوزاد هنگام تولد رخ می دهد بنابراین حفظ باروری باید بخش جدایی ناپذیر بهبود کیفیت زندگی در نجات یافتگان از سرطان باشد. داکاربازین یک داروی شیمی درمانی ضد سرطان است و این مطالعه به تاثیر داکاربازین بر اووژنز و هورمون های جنسی و استرادیول در موش ماده بالغ نژاد NMRI می پردازد.30 سر موش ماده بالغ نژاد NMRI به 5 گروه 6 تایی شامل کنترل،شاهد،تجربی1و2و3 دریافت کننده 10 روزه حلال دارو و دوزهای 20، 30 و 40 mg/kg داکاربازین به روش تزریق درون صفاقی تقسیم شدند.برای سنجش هورمونهای جنسی و استرادیول خونگیری از قلب انجام گرفت و جهت بررسی اووژنز بافت تخمدان از بدن خارج گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد داکاربازین تعداد فولیکول گراآف و رگ خونی را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داده است و تعداد فولیکول آترزی در گروه های تجربی1، 2 و3 افزایش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل دارد. همچنین مقادیر هورمون های FSH، LH و استرادیول با افزایش دوز دارو کاهش معنی دار را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ناباروری، اووژنز، داکاربازین، گنادوتروپین، موش سوری
 • امیرپرویز سلاطی*، رضا فرشادیان، سعید کیوان شکوه، حسین پاشازانوسی صفحات 35-44

  در این پژوهش، اثرات تغییر شوری محیط بر برخی از شاخص های بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه در ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور ماهیان سازگار شده با شوری ppt 20، به‎طور ناگهانی به سه تیمار با شوری‎های 5، 12 و 34 قسمت در هزار منتقل شدند. هر تیمار در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. قبل از معرفی ماهیان به شوریهای مختلف نمونه های زمان صفر اخذ گردید. در هر تکرار 12 عدد ماهی با میانگین وزن اولیه 10±100 گرم در مخازن 300 لیتری توزیع شدند. پس میزان گلوکز نمونه های روز 14 در تیمار ppt 5 هرچند نسبت به تیمارهای دیگر افزایش معنی‎داری را نشان داد (P<0.05)، ولی نسبت به نمونه‎های روز صفر تفاوتی نشان نداد (P>0.05). سطح لاکتات با افزایش شوری در تیمارهای مورد مطالعه افزایش یافت (P<0.05). (P<0.05). درصد رطوبت لاشه ماهیان در شوری ppt 34 به‎طور معنی‎داری کمتر از سایر تیمارها بود (P<0.05)، ولی سایر پارامترهای لاشه تغییر معنی‎داری در پاسخ به شوری های آزمایشی نداشتند (P>0.05). شوری های مورد استفاده در این مطالعه منجر به مرگ و میر در گونه مورد مطالعه نگردید، اما شاخص های بیوشیمیایی مورد مطالعه نشان داد تغییرات القا شده برای سازگاری در شوری 5 ppt نیاز به مصرف انرژی بالایی دارد که منجر به کاهش انرژی در دسترس ماهی میشود، از این رو پرورش ماهی در شوری های پایین می تواند منجر به کاهش بازدهی رشد گردد.

  کلیدواژگان: شوری، پلاسما، ترکیب لاشه، شانک زردباله
 • ژاله علی رضازاد، هاشم یعقوبی*، سمیه جاوید، زهرا عجم صفحات 45-58

  باتوجه به اینکه در بسیاری از سلول های سرطانی گیرنده های فولیک اسید به مقدار زیادی بیان می گردد، بنابراین این ملکول کاندیدای مناسبی جهت هدفمندسازی نانوذرات به منظور انتقال هدفمند ژن به سلول ها سرطانی است. در این مطالعه نانوذرات دوگانه دوست Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA طراحی شدند. سپس خصوصیات نانوذرات حاصل با استفاده از طیف سنج مادون قرمز (FTIR)، دستگاه اندازه گیری خواص مغناطیسی (VSM) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج FTIR و VSM به ترتیب نشان دادند که سنتز نانوذرات Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA با موفقیت انجام شده و نانوذرات حاصل از خاصیت مغناطیسی مناسبی برخوردارند. از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) به مظور بررسی مورفولوژی نانوذرات حاصل استفاده گردید که تصاویر حاصل، نشان داد نانوذرات Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA دارای ساختار کروی می باشند. بررسی زیست سازگاری و همچنین بررسی توانایی نانوذرات Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA در انتقال DNA به سلول های MCF-7 از دیگر فاکتورهای مورد بررسی در این تحقیق بود که به ترتیب توسط تست MTT و دستگاه فلوسایتومتری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد نانوذرات Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA از سمیت پایین و بازده انتقال ژن بالاتری در مقایسه با پلیمر PEI برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: هدفمند سازی نانوذرات، انتقال ژن، نانوذرات Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA
 • پریسا جنوبی* صفحات 59-72

   گل رز (Rosa hybrid L.) از مهم ترین گیاهان زینتی و اقتصادی است که یکی از روش های نوین در تولید انبوه این گیاه کشت بافت است. در این تحقیق بعد از بهینه مراحل ضدعفونی سطحی ریزنمونه ها با هیپوکلریت سدیم، از محیط کشت MS به همراه غلظت های مختلف BA جهت استقرار ریزنمونه های استفاده شد. این طرح در سه تکرار و هر تکرار شامل 5 ریزنمونه به صورت طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. بیشترین درصد استقرار در غلظت mg l-1BA 0.2 مشاهده شد. سپس گیاهچه ها به منظور پرآوری به محیط کشت MS دارای غلظت های مختلف هورمون های BA، NAA و IAA انتقال یافتند. نتایج نشان داد بهینه میانگین شاخه در غلظت BA mg l-1 2 و IAA mg l-1 0.5به دست آمد. در بررسی اندام زایی غیرمستقیم، ریزنمونه های برگ به همراه دمبرگ به محیط کشت MS به همراه هورمون های BA و NAA با غلظت های مختلف به کاربرده شدند. بهینه درصد اندام زایی در غلظت 2 mg l-1BA و NAA mg l-1 1 مشاهده شد. همچنین گیاهچه ها به محیط ریشه زایی MS و MS/2 با هورمون های IBA و فلوروگلوسینول انتقال داده شدند. بهینه ریشه زایی در گیاهچه های انتقال یافته به محیط MS/2 و با غلظت هورمونی 1 mg l-1BA و 0.2 mg l-1Phl مشاهده شد. همچنین با توجه به اهمیت ریخت شناسی خانواده Rosaceae مطالعات تشریحی- تکوینی اندام های رویشی در 2 نمونه باغی و درون شیشه مقایسه و نتایج نشان داد که ساختارهای کلی در هر دو نمونه شباهت بسیاری دارند.

  کلیدواژگان: رزاسه، کشت درون شیشه ای، جوانه جانبی، ریزنمونه، ساختار تشریحی
|
 • Mohammad Mehdi Dehshiri *, Maryam Azadbakht Pages 1-8

  Stachys (Lamiaceae: Lamioideae) comprises of about 300 species, a largest genus with a wide distribution area in the world, is traditionally used in folk medicine. Till now, no research has been carried out regarding the stem anatomical characteristic of these species in Iran. In the present study, stem anatomy of six its species was compared. Three individuals were collected from each species, and a mature stem was selected from each individual. Stems were fixed in GAF fixative. Hand sections were stained with carmine and methylene blue dye (double stained). Results show that some anatomical properties of studied species were determined to be similar to the anatomical properties of other species of the genus Stachys. According to the anatomical comparison between the six species, shape and structure of the stem are the distinguishing features of the species. On the surface of stem, five types of trichomes were found: simple and branched nonglandular, peltate, and long and short capitate glandular trichomes. The present study shows that certain micromorphological and anatomical features of Stachys species are valuable taxonomic characters in species identification and delimitation.

  Keywords: Anatomy, Stem, Trichome, Stachys
 • Shabnam Shahbazi, Abbas Ghamari Zare *, Fatemeh Sefikon, Aliahraf Jafari, Vahid Abdossi Pages 9-16

   Cryopreservation is regarded as a technology with high importance to conserve the plant germplasm for a long period. The use of this technology to preserve the plant materials is useful when it does not change the chemical composition of the essential oil. Satureja sahendica is one of the endangered medicinal species in Iran; thus, conservation of its genetic materials is considerably important. In order to investigate the phytochemical stability and to compare the type and content of the compositions identified, the plant samples were studied under cryopreservation condition and then, the treated seeds were transferred to the liquid nitrogen at –196°C for one week. In the present study, the flowering shoots resulted from various treated seeds were collected and dried in the laboratory; then, their essential oils were obtained by hydro-distillation method. Afterwards, the essential oil compositions were identified using analytical gas chromatography and gas chromatography coupled with mass spectrometer (GC/MS) as well as retention index calculation. Finally, 15 compositions were identified in the essential oil of the study plant under cryopreservation condition. The main components in the essential oil included, p-cymene (43.3%), terpinene (21.5%), thymol (18.3%) and carvacrol (5.1%). Results indicated that regarding the number, type and percentage of compounds existing in the essential oils, there was no difference between the control and cryopreservation treatments; therefore, the seeds of this valuable endangered species can be preserved for a long period and its extinction may be avoided by using the cryopreservation technique

  Keywords: Cryopreservation, Essential oil composition, germplasm, phytochemical stability, Satureja sahendica
 • Maryam Teimouri * Pages 17-24

  A large number of clinical and pre-clinical studies have extensively shown the therapeutic effects of the hydroalcoholic extract of the physalis alkekengi on several diseases, but so far there is not much information about the healing properties of the hydroalcoholic extract of this plant on breast cancer. This study investigated the therapeutic effects of Physalis alkekengi hydroalcoholic extract on steroid receptor-dependent breast cancer on mouse model, and the results of this study showed that extracts of Physalis alkekeng, especially in two concentrations (100mg / kg, 50), have inhibitory effects on cancer tumor growth The chest was in the treated group, as well as changes in the tissue of the anus The biology in breast tumors of the groups treated with P.alkekengi extract was observed in comparison with the control group. The findings showed that the extract of the medicinal plant of the puppet had effective effects on the treatment of steroid receptor-dependent breast cancer in Balb/c mice.

  Keywords: breast cancer, physalis alkekengi, steroid receptor
 • Nasim HAYATI *, Simin Mohamadi Gorji, Kazem Parivar, Zeinab Ghaffari Far Pages 25-34
  After cancer treatment occurs fertility problems and many birth defects, such as abortion, early delivery, low birth weight. Therefore, preserving fertility should be an integral part of improving the quality of life in survivors of cancer. Dacarbazine is an anti-cancer chemotherapy drug and this study focuses on the effects of dacarbazine on oogenesis and sex hormones and estradiol in NMRI mice. 30 adult female mice NMRI were divided into 5 groups: control, sham, 1, 2 and 3 experimental groups received 10-day solvent and doses of 20, 30 and 40 mg / kg by intraperitoneal injection dacarbazine. For analysis sex hormones and estradiol was drawn blood from heart and ovarian tissue was removed from the body to investigate Oogenesis. The results of this research work show that Dacarbazine reduces the number of Graafian follicle and blood vessel in comparison with the control group and the number of atretic follicle in the experimental groups 1, 2 and 3 has a significant increase compared to the control group. Also, the levels of FSH, LH and estradiol hormones show a significant decrease with dose increase.
  Keywords: Infertility, Oogenesis, Dacarbazine, Gonadotropin, NMRI
 • Reza Farshadian, Saeed Keyvanshokooh, Hossein Pasha Zanoosi Pages 35-44

  In this study, the effects of changes in environmental salinity on some biochemical parameters and body composition in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) were assayed. Fish adapted to salinity of 20 ppt, then suddenly introduced in experimental salinities including 5, 12 and 34 ppt. Each treatment was done in three replicates. In each replicate, 12 fishes with an average initial weight of 100± 10 grams per 300-liter tanks were placed. alues increased in group 12 and 34 ppt (P<0.05). A higher level of triglyceride and lower levels of high density lipoprotein were recorded in 34 ppt compared to other treatments (P<0.05). The proximate composition of body was affected by salinity as moisture was lower in 34 ppt in compare to other groups (P<0.05). In this study, A. latus survived without mortality in experimental salinities, but changes induced for osmoregulation in 5 ppt requires high energy consumption, which reduces the energy available to the fish.

  Keywords: Salinity, Hematology, Osmoregulation, body composition, yellowfin seabream
 • Zhale Alirezazad, Hashem Yaghoubi *, Somayeh Javid, Zahra Ajam Pages 45-58

  The folate receptor (FR) is known to be over-expressed extracellularly on a variety of human cancers. Therefore, this molecule is an ideal candidate for targeting nanoparticles to drug delivery using these nanoparticles to cancer cells or cancer tissues. In this study, we designed an amphiphilic cationic Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA nanoparticles. The prepared nanoparticles were characterized by FTIR, VSM, TEM measurements. FTIR indicated that the synthesis of Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA nanoparticles have been performed successfully. Vibrating sample magnetometry (VSM) showed that the biodegradable-magnetic nanoparticles were superparamagnetic at room temperature. The morphology of the Fe3O4 and Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA nanoparticles were evaluated using a transmission electron microscopy. TEM showed the nanoparticles were spherical in shape. Moreover biocompatibility assay of Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA nanoparticles was performed using MTT test. Also the ability of Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA nanoparticles to DNA delivery into MCF-7 cells were analysis using MTT test and flow cytometry respectively. Interestingly, due to the incorporation of PU and PEG segments, this Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA nanoparticles showed less toxicity but better gene transfection efficiency than PEI.

  Keywords: Nanoparticle targeting, Drug delivery, Fe3O4-PEI-PU-PEG-FA nanoparticles
 • Parissa Jonoubi * Pages 59-72

   Rosa hybrid L. is one of the most important ornamental plants that one of the modern methods of micropropagation of Rosa hybrid Cv.Maurossia is tissue culture. In this research, after optimizing of sterilization of explants with sodium hypochlorite, MS culture medium with various concentrations of BA was used for the establishment. The highest growth rate was observed in 0.2 mg l-1 BA. Then, explants were transferred to MS medium with different concentrations of BA, NAA and IAA. The results showed the optimal branch regenerated was obtained at 2 mg l-1 BA and 0.5 mg l-1 IAA. In indirect organogenesis, the part of the leaf with the petioles was used and the optimum percentage was observed in 2 mg l-1 BA with 1 mgl-1 NAA. Then, explants transferred to the rooting induction medium of MS and MS/2 with IBA and Phloroglucinol. The most rooting induction was observed in MS/2 medium with 1 mg l-1 BA and 0.2 mg l-1 Phl (Phloroglusinol). Also, due to the importance of the morphology of the Rosacea family, the anatomical studies of the vegetative organs were compared in two samples of in vivo and in vitro plants and the results showed that the general structures in both samples are similar.

  Keywords: Rosaceae, In vitro culture, lateral buds, explant, anatomical structure