فهرست مطالب

اقتصاد اسلامی - پیاپی 76 (زمستان 1398)
 • پیاپی 76 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرشاد مومنی، امیر خادم علیزاده، حمید پاداش، رامینه سلیمانزاده* صفحات 5-33
  نشانه شناسی فرایند مطالعه نشانه هاست. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث تقریبا جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. مسئله اصلی این مطالعه، بررسی توسعه در چارچوب مکتب اقتصاد اسلامی با تمرکز بر دیدگاه های شهید مطهری و شهید صدر با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت اقتصاد اسلامی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است:  نخست اینکه، از دیدگاه شهید مطهری، فهم درست و اتخاذ موضع صحیح در برابر عدالت اجتماعی، فناوری و سرمایه داری، بازنمونی است که به توسعه صورت خارجی می بخشد؛ دوم اینکه، از دیدگاه شهید صدر ، رعایت اصول مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در چارچوبی محدود و اصل عدالت اجتماعی موجب تحقق شرایطی در جامعه می شود که به دلالت نمایه ای به توسعه، به عنوان یک پدیده اجتماعی وجود (هستی شناختی) می بخشد؛ سوم اینکه، اصل عدالت اجتماعی در راستای بالا بردن سطح همکاری عمومی، توازن اجتماعی و اصلاح اوضاع توزیع و تولید، به دلالت نمایه ای به توسعه صورت خارجی می بخشد.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی، توسعه، اقتصاد اسلامی، شهید مطهری، شهید صدر
 • مجتبی غفاری* صفحات 35-57

  پیشرفت برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است. یکی از ابعاد پیشرفت، ممقوله پیشرفت در اقتصاد است. پیشرفت در اقتصاد نیازمند الگو است و اولین قدم در طراحی الگو، تعیین اهداف است. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، اهداف باید بر اساس مبانی هستی شناختی تنظیم شوند. در این مقاله نظام اهداف پیشرفت اقتصادی بر اساس کارکردهای مبانی هستی شناختی طی چهار مرحله جمع آوری، مرتب، منظم و نظام مند کردن از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی طراحی و سپس تبیین شده اند. کارکرد مبانی هستی شناختی تعیین ساختار و تبیین اهداف است. بر این اساس ساختار اهداف شامل هدف نهایی، هدف میانی، اهداف مقدمی و وظایف فردی است و باید ابعاد مادی و معنوی و دنیوی و اخروی در آنها در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج، هدف نهایی سعادت، هدف میانی تشکیل حیات طیبه، اهداف مقدمی (اهداف اجتماعی مادی) شامل عدالت، رشد، رفاه مادی، امنیت و استقلال است. بدون تحقق معنویت اجتماعی، اهداف اجتماعی محقق نمی شود. برای فرد نیز در بعد مادی و معنوی نیز وظایف و مسئولیت هایی وجود دارد.

  کلیدواژگان: پیشرفت اقتصادی، هدف نهایی، هدف میانی، حیات طیبه، رهبر معظم انقلاب
 • وحید شقاقی شهری* صفحات 59-88
  هدف اصلی این مقاله ارزیابی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ گردید. در مقاله حاضر سعی گردید با وزن دهی و اولویت بندی محورهای اثرگذار بر تقویت مقاومت و تاب آوری اقتصادی به روش تحلیل سلسله مراتبی و سپس به کارگیری روش پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای ساخت شاخص ترکیبی، ارزیابی از وضعیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشور برای یک دوره زمانی 1390- 1396 صورت پذیرد. نتایج به دست آمده از شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد وضعیت کلی مقاومت و تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های اخیر روبه جلو بوده؛ بااین حال در برخی اهداف نظیر دانش بنیانی، برون گرایی، مردمی سازی و عدالت بنیانی اقتصاد، نتایج اقدامات رضایت بخش نیست.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، تاب آوری اقتصادی، آسیب پذیری اقتصادی، شاخص ترکیبی، اقتصاد ایران
 • اسدالله فرزین وش، حسن سبحانی، سید فرشاد فاطمی اردستانی، بهزاد بابازاده خراسانی* صفحات 89-118
  بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تامین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تامین مالی و به ترتیب موثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و شناخت تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر خواهد بود. در این راستا با استفاده از مدل های نظری مبتنی بر نظریه بازی، نقش این عوامل مدل سازی شده است و نشان داده است که تغییر این متغیرهای نهادی چگونه می تواند بر عملکرد نظام تامین مالی موثر باشد و نیز این دو عامل پیرامونی یعنی ترجیحات مشتریان و نیز عملکرد دستگاه قضایی چگونه بر یکدیگر تاثیرگذار هستند؛ همچنین با استفاده از رویکرد بازی فراگیر، شرایط نظری برای بروز بحران مالی با تکیه بر نقش عوامل پیش گفته را تبیین کرده است.
  کلیدواژگان: نظام تامین مالی اسلامی، سازوکارهای اعمال قرارداد، نظریه بازی، اقتصاد و حقوق
 • محمدرضا مهربان پور، سیدعباس موسویان، محمدرسول حشمتی* صفحات 119-150
  حرکت صحیح یک جامعه اسلامی در مسیری که باید باشد، می طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، حوزه اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزه بانکداری، مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است؛ از این رو، نخستین قدم برای عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامه ریزی های کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مولفه های بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از شاخص های بانکداری اسلامیو با استفاده از داده های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود. تحلیل داده ها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW  انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سری های زمانی محسوب می شود. ارزیابی شاخص های بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تایید شدند؛ به عبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.
  کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، تحلیل روند، شاخص
 • بنت الهدی یزدان بخش، جمال محمدی* صفحات 151-180

  ازآنجایی که هر جامعه ای بر مبنای ایدئولوژی و جهان بینی خود، روابط منحصربه فردی را با فضا، محیط و انسان ها برقرار می سازد و محیط فیزیکی و اجتماعی هر جامعه تبلور نوع نگاه آن جامعه به جهان هستی می باشد و نیز ازآنجایی که فرهنگ و سنن خاص هر جامعه، پذیرای الگوهایی متناسب با آن جامعه بوده و بعضی از الگوها را رد می کند، ارائه الگوی واحد و جهانی برای توسعه، قطعا اجرایی نخواهد بود؛ بنابراین برای برنامه ریزی توسعه شهری نیاز است با بررسی شاخص های توسعه جهانی و تطبیق و تنظیم آن با ایدئولوژی و نیز فرهنگ بومی هر جامعه، شاخص های توسعه شهری مجددا تعریف و طراحی شده و الگوی توسعه مخصوص آن جامعه به دست آید. در پژوهش حاضر، ابتدا داده ها از بین مهم ترین شاخص های اقتصادی توسعه شهرهای جهانی و متون و مقالات مربوط به شهرهای اسلامی ایرانی استخراج گردید و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، مهم ترین شاخص های اقتصادی با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی، به همراه زیرشاخص های آنها به دست آمد. پس از آن، جهت تعیین درجه اهمیت شاخص ها در رویکرد ایرانی اسلامی، شاخص ها از طریق روش AHP اولویت بندی گردید. شاخص های به دست آمده به ترتیب اولویت عبارت اند از: عدالت اقتصادی، سلامت اقتصادی، فرهنگ کار و اشتغال، تولید، رفاه عمومی، الگوی مصرف، گسترش آبادانی (خدمات و تاسیسات)، وضعیت مالی شهر، مالکیت، وضعیت مسکن که هرکدام با زیرشاخص هایی که شناسایی و اولویت بندی شده اند، سنجیده می شود.

  کلیدواژگان: شاخص های توسعه شهری، پیشرفت و تعالی شهری، الگوی اسلامی ایرانی، شاخص های اقتصادی
 • محمد امین زندی*، عباس شاکری، امرالله امینی، سید محمد رضا سید نورانی صفحات 181-211

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر دین داری اسلامی بر ترجیحات زمانی فردی است. برای این منظور، از روش آزمایشگاهی که امکان کنترل متغیر های مداخله گر را فراهم می آورد، استفاده شد. شیوه استخراج ترجیحات زمانی فردی، لیست قیمت چندگانه که در آن افراد در معرض انتخاب های چندگانه پولی قرار می گیرند، بود. تابع تنزیل مورد استفاده در این پژوهش، به منظور تخمین نرخ تنزیل، تابع هذلولی بود. در این نوع تابع، تنزیل با نرخ ثابتی صورت نمی گیرد؛ بلکه با گسترش بازه زمانی انتخاب، نرخ تنزیل کاهش می یابد. برازش داده ها نشان داد که این نوع تنزیل دارای برازش خوبی است و با پژوهش های گذشته نیز سازگار است. به منظور سنجش دین داری، از پرسشنامه معتبر درون سو- برون سو آلپورت و راس و به منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامه هگزاکو استفاده شد. افراد مورد آزمایش 120 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه و پیام نور بودند. به منظور سنجش تاثیر دین داری بر ترجیحات زمانی از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد، دین داری درون سو، تاثیر منفی و معنادار و دین داری برون سو، تاثیر مثبت اما بی معنا بر نرخ تنزیل دارد. از بین انواع ابعاد شخصیت، تنها بعد با وجدان بودن، بر روی نرخ تنزیل تاثیر معنادار دارد. به نظر می رسد سطح بالاتر دین داری درون سو از طریق افزایش خود کنترلی و تقویت دید بلندمدت، باعث افزایش صبر فرد دین دار و به تبع کاهش نرخ تنزیل می گردد. افزایش این  بعد کهنشان دهنده تمایل به سازمان دهی زمان، کار کردن به صورت منظم و دقت در هنگام تصمیم گیری است نیز موجب کاهش نرخ تنزیل می گردد.

  کلیدواژگان: اقتصاد آزمایشی، اقتصاد رفتاری، اقتصاد دین، انتخاب بین زمانی، ترجیحات زمانی
 • مهدی خطیبی* صفحات 213-240
  بازاریابی شبکه ای روش نوینی در توزیع کالاست که ادعا می شود متفاوت از شرکت های هرمی بوده و توسعه آن در کل به نفع اقتصاد است. در بازاریابی شبکه ای، هر بازاریاب از دو روش فروش مستقیم (خرده فروشی) و جذب بازاریاب به کسب درآمد می پردازد. در خرده فروشی، بازاریاب، کالا را با تخفیف از شرکت خریده و بدون تخفیف به مشتری می فروشد و مبلغ تخفیف، درآمد وی خواهد بود. در روش دوم با جذب بازاریاب های جدید و فروش محصول توسط آنها و زیر مجموعه آنها درصدی از قیمت محصول فروخته شده (پورسانت) را دریافت می کند.  نتیجه تحلیل فقهی که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، نشان می دهد، خرده فروشی و درآمد ناشی از آن منطبق بر بیع الخیار بوده و صحیح و حلال است. در روش دوم نیز اگر پورسانت دریافتی از مجموعه سطوح در مقابل عمل معرفی بازاریاب های سطح اول باشد، صحیح و حلال است؛ اما این روش توزیع کالا به لحاظ کارکرد اقتصادی با ابهام مواجه است. در این طرح، بیشترین سود نصیب شرکت می شود و با اشباع بازار جمع زیادی از بازاریاب ها با تلاش خود به نتیجه مطلوب نمی رسند. شرکت های تولیدی بدون آنکه کیفیت کالا را بالا ببرند یا قیمت را کاهش دهند، با وعده کسب درآمد بالا در بازاریاب ها، ایجاد انگیزه کرده و سهم خود از بازار افزایش می دهند. این شرکت ها نوعا کالاهای لوکس و غیر ضروری را عرضه می کنند و باعث گسترش مصرف این سنخ کالاها می شوند که با اقتصاد مقاومتی تناسبی ندارد. پیشنهاد می شود با اعمال محدودیت در سطوح درآمدی این روش توزیع (مثلا تا چهار سطح) و اختصاص آن به کالاهای ایرانی (به جهت رونق تولید) به صورت محدود، اجازه فعالیت به این شرکت ها داده شود و بعد از مدتی بازخورد آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی شبکه ای، شرکت های هرمی، اکل مال به باطل
 • مانی موتمنی*، هدی زبیری صفحات 241-259

  نفوذ بیمه های زندگی در ایران نسبت به نرخ متوسط جهانی بسیار پایین است. تورم مزمن و افت شدید ارزش پول ملی از دلایل مهم عدم موفقیت بیمه های زندگی در ایران است. این پژوهش ضمن بررسی قراردادهای جاری بیمه زندگی به این مسئله می پردازد که آیا ابزارهای مالی غیرپولی نظیر نماد طلا می تواند ضمن پوشش تورم، شبهات فقهی چنین قراردادی را برطرف سازد؟ به این منظور فرض شده است که بیمه گر، پس انداز ماهانه بیمه گزاران را به خرید نماد طلا اختصاص دهد و در پایان قرارداد، کل طلای خریداری شده بیمه گزاران را (بدون اضافه نمودن سود) به آنها بازگرداند.در پردازش داده ها از قیمت سکه تمام بهار طرح جدید به عنوان نماینده قیمت نماد طلا استفاده شده است. با به کارگیری روش ARDL مشخص شده است که قیمت سکه طلا می تواند در بلندمدت بر تورم غلبه نماید؛ درحالی که قراردادهای پولی فاقد چنین قابلیتی هستند.

  کلیدواژگان: بیمه زندگی، تورم، ابزار مالی بدون ربا، طلا
 • مسعود رستنده، سید حمید حسینی*، ابوالقاسم یعقوبی صفحات 261-295
  هر دین آسمانی یک سخن جهانی دارد سخن جهانی اسلام اخلاق است؛ حساب می آید. در عرصه پر رقابت اقتصادی گاه برخی برای ربودن گوی سبقت، حاضرند حریم اخلاق را بشکنند تا سود لازم را به دست آورند. بنابراین لازم است اخلاق اقتصادی رعایت شود و فضایلی چون اتقان در کار، انصاف، عدالت و قسط مورد توجه قرارگیرد و از رذایلی مانند کم فروشی، رباخواری، احتکار، اسراف و تبذیر پرهیز گردد. اگر مثلث سقوط انسان را در کلام پیامبر (ص) جست و جو کنیم یکی از ضلع های آن در عرصه ی اقتصاد است که می فرماید: هلاک الناس فی ثلاث: الکبر و الحرص و الحسد. آری حرص یکی از عوامل سقوط انسان هاست که جنبه ی روان شناسانه دارد. هدف این پژوهش ارائه ی راهبردهای روان شناختی قرآن برای رشد اخلاق اقتصادی است. روش این پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیل محتوای کمی و کیفی است و در آن از فن تحلیل محتوای مضمونی بر مبنای واحد جملات استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش 6236 آیه ی قرآن و حجم نمونه، 95 آیه از آیات قرآن است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و با هدف انتخاب آیات اقتصادی قرآن که اشارات اخلاقی و روان شناختی در آن آمده، انجام گرفته است. در این پژوهش راهبردهای شناختی، دیداری، شنیداری، گفتاری و کرداری قرآن برای رشد اخلاق اقتصادی با ابزار جدول تحلیل محتوای کمی و کیفی ارائه گردیده است آنگاه نمایه ی مدل مفهومی آن نیز طراحی شده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد- اخلاق، راهبردهای رشد، قرآن، روان شناختی
|
 • Farshad Momeni, Amir Khademalizadeh, Hamid Padash Pages 5-33
  This study examines the development within the framework of the Islamic School of Economics, focusing on the views of Shahid Sadr and Shahid Beheshti.The findings of this study indicate that the ideas of Shahid Sadr and Shahid Beheshti have been observing development in several ways.; first, in the distribution system before production, the equal distribution of facilities and in the post-distribution system, the struggle against the profitability of infertile capital Factors that indicate development. Second, the element of labor and the needs that are considered in Islamic economics is a sign of development, and their implication of development is that in eliminating inequality and its role in paying the cost of experiencing experiences, Creating social balances and fighting anti-development dependency are very influential. Third, in discussing production, preventing usurpation and imprisonment of money and wealth are symbols that will imply the development of a fair price for productive inputs and will accelerate the development process. Fourthly, in Islam, the boycotts of lucrative spending and invitations to consume as much as they need to reform the pattern of consumption and supportive development programs. Finally, attention to the critical role of the state, attention to the element of good and forbidding, are the attention to the increase in the skill and initiative of the symbols that signify the importance of developing a preventive program of corruption, social monitoring and tacit knowledge, indicating the level of development Will be the community.
  Keywords: development, Islamic economics, Sadr, Beheshti
 • Vahid Shaghaghi Shahri * Pages 59-88
  Measuring of Economic Resistance in Iran (During 2011-2017) Abstract The aim of this study is to measure the resistive economy and to estimate economic resilience indicators. The general policies of the resistance economy was proclaimed with the approach of jihadi, flexible, opportunistic, productive, endogenous, progressive and extrovert to provide dynamic growth and improve economic resistance indicators and achieve the goals of 20-Year Vision Plan in 2013. In this article an attempt has done for measuring and evaluation of economic resistance & economic resilience in Iran in during 2011 to 2016 by using composite economic indicator and assigning weights for each indicator by Analytic Hierarchy Process (AHP method). The result of the composite economic indicator reveals that Iran's resistive economy situation move to be going forward, but in some goals as knowledge based economy, extroverting and improving in economic justice indicators, the results is not acceptable. Keywords: Resistive Economy, Economic Resilience, Economic vulnerability, Composite economic indicator, neighboring countries,
  Keywords: Resistive Economy, economic resilience, Economic vulnerability, Composite economic indicator, Iran Economy
 • BEHZAD BABAZADEH KHORASANI * Pages 89-118
  Most studies believe that using alternative contracts distinguishes between Islamic and conventional financial systems. This study, confirming the importance of this factor, focuses on the role of two other important distinguishing factors: customer preferences and supporting legal and judicial systems, as factors related to institutional environment of the financial system and effective, respectively, on its informal and formal contract enforcement mechanisms. Using game theory approach, assuming customer's different preferences and contract enforcement incompleteness, this paper models explain the role of different contract enforcement regimes and customer endogenous and dynamic preferences on the performance of financial systems. Also, using global game approach, a theoretical explanation for the occurrence of financial crises relying on the borrower runs resulting from the role of judicial system on enforcing contracts and the customer preferences has been presented. This study theoretically helps understanding the institutional roots of differences in the financial systems, specially the complementary role of Islamic educational, legal and judicial systems for the Islamic financial system.
  Keywords: : Islamic financial system, Contract enforcement mechanisms, Game Theory, Economics, law
 • Mohammad Reza Mehrabanpour, Seyed Abbas Musavian, Mohammad Rasoul Heshmati * Pages 119-150
  In an Islamic society, Islamic rules must be implemented in all aspects of the people’s life. One of the areas that affects the large part of society’s life is the economy and banking sector. Measuring the degree of fulfillment the goals of Islamic economic system in the field of banking needs to index. So, the first step in the application of Islamic economic goals in planning, is the Measuring Islamic banking dimensions and its components. In order to explain the position of Islamic economic goals in the Iran banking system, in this article, first extract a number of Islamic banking indicators and then by using the secondary data, estimate the degree of compliance of the banking system with the criteria and indexes of Islamic banking. Non-parametric statistical methods named Mann-Kendall trend test and trend-free pre-whitening (TFPW) approach was conducted for detecting the trends of each factor. Improving the components of Islamic banking (Justice, economic growth, economic independence, social capital) were tested through four basic hypotheses and six Subsidiary hypotheses. The results showed that all of the hypotheses, except two Subsidiary hypotheses were confirmed. In other words, the banking system situation from the perspective of justice, economic growth, economic independence and social capital have no significant improving.
  Keywords: Islamic economic, Islamic Banking, Trend Analysis, index
 • Bentolhoda Yazdanbakhsh, Jamal Mohammadi * Pages 151-180

  Since any society establishes unique relationships with space, environment and humans based on its ideology and worldview, and the physical and social environment of each society demonstrates the kind of look of that society to the universe; and since the specific culture and traditions of each society embrace specific patterns and reject some patterns, providing a single and universal pattern for development will certainly not be feasible. So to plan urban development, it is necessary to redefine and design the indicators of urban development by examining the indicators of global development, and adapting it to the ideology as well as the native culture of any society, and obtain the special pattern of community development. In this study, to explain economic indicators of urban advancement and excellence based on the Iranian Islamic model, at first, data were extracted from the most important economic indicators of urban development texts and articles related to Iranian Islamic cities. Then, by use of content analysis method, the most important economic indicators emphasizing the Iranian Islamic model were developed with their sub indicators. Subsequently, indicators were prioritized by AHP method to determine the importance of indices in the Iranian Islamic approach. Indicators in priority order are economic justice, economic health, work and employment culture, production, general welfare, pattern of consumption, expansion of development (services and facilities), city financial condition, ownership, housing situation, each are mesured with the sub indicators which are identified and prioritized Keywords: Urban Development Indicators, Urban Advancement and Excellence, Islamic Iranian model, Economic Indicators

  Keywords: Urban Development Indicators, Urban Advancement, Excellence, Islamic Iranian model, Economic Indicators
 • Mohammad Amin Zandi *, Abbas Shakeri, Amrollah Amini, Seyyed Mohammad Reza Seyyed Nourani Pages 181-211

  The purpose of this research is to investigate the effect of Islamic religiousness on individual time preferences. For this purpose, the experimental method, which allows controlling the confounding variables, and, of course, is the most important and valid method for estimating individual time preferences, is used. The method used to derive individual preferences was multiple price list, in which individuals are subject to multiple monetary choices. The discount function for estimation of discount rate, which was used in this study, was hyperbolic function, in this type of function, the discount does not take place at a constant rate, but the discount is reduced by extending the time interval. The fitting of the data using the hyperbolic function showed that this type of discounting has a good fit and is consistent with previous research. In order to assess religiosity, a valid intrinsic-extrinsic questionnaire was used. valid Hexaco questionnaire was used to control the personality variable. The subjects were 120 students from Allameh Tabataba'i and Payam noor University. The least squares regression method was used to measure the effect of religiosity on time preferences. The results of the study showed that intrinsic religiosity had a negative and significant effect on the discount rate, while extrinsic religiosity had a positive, but meaningless, effect on the discount rate. Among all kinds of personality dimensions, only conscientiousness has a significant effect on the discount rate. It seems that the higher level of intrinsic religiosity, through self-control, increases the patience of the religious individual and, consequently, reduces the discount rate. The increase in conscientiousness dimension of the personality, which reflects the tendency to organize time, work regularly, and accuracy in decision making, also reduces the discount rate.

  Keywords: Experimental Economics, behavioral economics, Economics of Religion, Intertemporal Choice, Time Preferences
 • Mahdi Khatibi * Pages 213-240
  Network marketing is a new method of distributing goods that claims to be different from pyramid firms and its development is generally in the interest of the economy. In network marketing, any marketer earns money from two direct sales methods (retailers) and a marketer. In the retail market, the marketer will sell the goods at a discount from the company and without any discounts to the customer, and will pay off his income. In the second method, with the direct absorption of new marketers and the sale of the product by them and their sub-group, they receive a part of the price of the product sold (Commission). The result of the legal jurisprudence analysis, which is performed by a descriptive-analytic method, shows that the retail trade and the resulting income are consistent with the Sale with the right to terminate, and is correct and lawful. In the second method, if the commission received from the set of levels against the practice of introducing marketers in the first level is correct and lawful. But this method can not be defended in terms of economic function. In this scheme, the most profitable participates, and with the saturation of the market, a large number of marketers do not achieve their desired endeavor. Produced companies, without raising the quality of the product or lowering the price, are motivated by promise of high income earners in marketers and increase their share of the market. It is suggested that by limiting the income levels of this distribution method up to four levels) and assigning it to Iranian goods, they should be allowed to operate in a limited manner and after some time feedback should be evaluated.
  Keywords: Marketing, Network Marketing, Pyramy Companies
 • Mani Motameni *, Hoda Zobeiri Pages 241-259

  Life Insurance Fund without usury: Gold Application in Iran’s Inflation Hedging Abstract The influence of life insurance in Iran is low compared to the world average. Chronic inflation and a sharp decline in the value of national currency are among the important reasons for the failure of life insurance policies in Iran. In life insurance contracts that are announced by Iranian insurers, a fixed interest rate is considered for the final capital, but according to statistical data relating to past years, the returns are not able to cover inflation. This study, while analyzing these types of contracts, shows that gold coins can be used as an inflation hedge for life insurance. This action, in addition to improving the effectiveness of life insurance, eliminates the usury nature of these types of contracts. The data processing in this study was based on an ARDL econometric method. Keywords: Inflation, Life Insurance, Hedging, Islamic finance. JEL Classification: G22, G40, E31, C22.

  Keywords: Inflation, life insurance, Hedging, Islamic Finance
 • Masoud Rastandeh, Seyyed Hamid Hosseini *, Abolghasem Yaghoobi Pages 261-295
  Every heavenly religion has a universal word The universal word of Islam is morality; it counts. In the increasingly competitive economic arena, sometimes some are willing to break the morality boundary in order to gain the necessary profits. Economic ethics must therefore be adhered to, such as the right to work, fairness, justice and installment, and to avoid vices such as retailing, usury, hoarding, extravagance, and vulgarity. If we look at the triangle of human fall in the word of the Prophet (peace be upon him), one of its sides is in the realm of economics which says: Al-Nassa al-Nassi fi al-Sala: al-Kubra and al-Harsi and al-Hassid. Yes, greed is one of the causes of human decline that has a psychological aspect. The purpose of this study is to present the psychological strategies of the Qur'an for the development of economic ethics. The method of this research is qualitative and quantitative and content analysis approach and the content analysis technique is used based on sentence unit. The statistical population of this study is 6236 verses of the Quran and the sample size is 95 verses of the Quran. The sampling method was purposive and aimed at selecting the economic verses of the Qur'an with ethical and psychological references. In this study, the cognitive, auditory, auditory, verbal, and behavioral strategies of the Qur'an for the growth of economic ethics are presented using quantitative and qualitative content analysis table tools, then its conceptual model index is also designed.
  Keywords: Economics - Ethics, Growth Strategies, Quran, psychology