فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس قائدامینی هارونی*، رضا ابراهیم زاده دستجردی، حمیرا عبدی، مهرداد صادقی ده چشمه صفحات 1-33

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر رهبری کوانتومی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان به تعداد1000تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری کوانتومی شلتون (2003) و پرسش نامه استاندارد تعهد به تغییر فدور و همکاران (2009) و پرسش نامه استاندارد ارتباطات درک شده از تغییر ارائه شده توسط میلر و مانگ (1985) و پرسش نامه استاندارد آمادگی بر تغییر ارائه شده توسط هولت و همکاران (2007) بودند روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب پرسشنامه رهبری کوانتومی (93/0) و پرسش نامه تعهد به تغییر (81/0) و پرسش نامه ارتباطات درک شده از تغییر (85/0) و پرسش نامه آمادگی بر تغییر (92/0) برآورد شد . تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که رهبری کوانتومی از طریق آمادگی برای تغییر بر تعهد به تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 39/0 می باشد ولی از طریق کیفیت رابطه بر تعهد به تغییر تاثیر معناداری ندارد همچنین تاثیر مستقیم بر تعهد به تغییر نیز معنادار نمی باشد.

  کلیدواژگان: رهبری کوانتومی، تعهد به تغییر، کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر، آمادگی بر تغییر
 • حسن لطفی، پریوش جعفری*، حمیدرضا آراسته صفحات 35-68

  دانشگاه های پیشرو با توجه به پیچیدگی های دنیای امروز حرکت جوامع انسانی بسوی تعالی ، بربالندگی دانشجویان در حوزه رهبری به ویژه رهبری معنوی تمرکز کرده اند. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای بالندگی رهبری معنوی در دانشجویان است . پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی تحلیل محتوا انجام شده است. به این منظور بررسی متون تخصصی مرتبط بارهبری معنوی و بالندگی دانشجویان و نیز مصاحبه نیمه ساختمند با 14 نفرازصاحب نظران دانشگاهی (اساتید رشته های مرتبط ومدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران واحد علوم تحقیقات) تا اشباع داده هاکه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند انجام شد.تحلیل داده ها از طریق کد گذاری باز و محوری انجام شد که منتج به استخراج 368 کد باز و 18مقوله شد که درنهایت مدلی مشتمل بر 3 بعد و 85 مولفه رهبری معنوی به عنوان هسته مرکزی مدل ،با 10 عامل اثرگذار، 3 راهبرد،  38 ساز و کار وروش اجرایی جهت پیاده سازی و 5 پیامد کلان تدوین شد.

  کلیدواژگان: بالندگی دانشجو، رهبری معنوی، بالندگی رهبری معنوی دردانشجویان
 • پروانه محمدی، ابراهیم آریانی قیزقاپان*، منیژه هاشمی مهر صفحات 68-90

  پژوهش حاضر با هدف آزمون الگوی علی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس مشارکت فعال با میانجی گری امنیت در مدرسه انجام گرفت. این پژوهش کمی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دبیرستانی شهر سقز در سال تحصیلی 1396-1397 بودند. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 =α، 145 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های امنیت در مدرسه (SRS) (با پایایی 82/0 = α)، مشارکت فعال در مدرسه (SES) (با پایایی 67/0 = α) و سرزندگی تحصیلی (EVQ) (با پایایی 85/0 = α) استفاده شد. روایی ابزارها با نظر اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تایید گردید. داده ها با دو نرم افزار Spss vs. 22 و lisrel. 8.50و با روش مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مناسب و مطلوبی برخوردار است (49/1= ،x2/df، 91/0= GFI، 91/0= AGFI، 92/0= CFI، 93/0= NFI، 043/0= RMSEA) و مولفه مشارکت فعال به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مولفه امنیت در مدرسه بر سرزندگی تحصیلی تاثیر معنی دار دارد (05/0>p). مشارکت فعال و امنیت در مدرسه، مولفه هایی مهم در توسعه و بهبود سرزندگی تحصیلی دانش آموزان است. از اینرو توجه به عوامل امنیت در مدرسه و مشارکت فعال جهت پیشبرد اهداف و تلاش جهت سوق دادن دانش آموزان به سمت سرزنده بودن و اثربخش بودن پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سرزندگی تحصیلی، امنیت در مدرسه، مشارکت فعال، دانش آموزان
 • محمدجواد یاوری سرتختی، اسماعیل کاظمی زرومی* صفحات 91-120

  در میان جنبه های گوناگون فعالیت های فرهنگی و تمدنی، آموزش علم و ادب به عنوان مولفه ای مهم، همواره مورد توجه بوده و امروزه نیز معرف هویت و معیار توسعه یافتگی جوامع به شمار می رود. بسیار واضح است که نظام آموزشی به عنوان بخشی از ساختار تمدن اسلامی، موتور محرک و ظرفیت ساز شکل گیری و تعالی فرهنگ و تمدن اسلامی را برعهده دارد؛ اما باتوجه به انتقاداتی که نسبت به غیرفعال بودن نظام آموزشی امامیه و دست آوردهی آن در پنج قرن نخست هجری وجود دارد، ضمن دفاع از وجود آن باید به نقش آن در ظرفیت سازی فرهنگ و تمدن اسلامی بپردازد. لذا این مساله پژوهش حاضر را برآن داشته تا به این سوال اصلی پاسخ دهد که ظرفیت نظام آموزشی امامیه در تعالی فرهنگ و تمدن اسلامی با تکیه بر پنج قرن نخست، چیست و چگونه تحقق یافته است؟ باتوجه به هدف کشف چگونگی نقش نظام آموزشی امامیه در تعالی فرهنگ و تمدن اسلامی، نتیجه آن گردید که نظام آموزشی امامیه به دلیل برخوداری از مولفه ها، عناصر و ویژگی های ظرفیت ساز نقش به سزایی تعالی خود و شکل گیری و تعالی فرهنگ و تمدن اسلامی داشته است. شیعیان باتکیه بر نظام امامت الهی، مبانی، منابع تولید علم و اصول آموزشی در فعالیت های علمی و آموزشی حضور فعالی داشته و توانسته اند، با بهره گیری از ویژگی های ظرفیت ساز آن ضمن عرضه توانمندی، حیات و هویت فرهنگی و تمدنی خود را تضمین کنند.

  کلیدواژگان: نظام آموزشی، شیعه امامیه، فرهنگ و تمدن اسلامی، مولفه ها و عناصر ظرفیت ساز در تمدن اسلامی
 • سیده شیما میرشجاعیان حسینی*، نازیا سادات ناصری، الهام فریبرزی صفحات 121-148

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های تفکر و خودبالندگی با شایستگی مدیران آموزشی در مدیران مدارس ابتدایی منطقه تبادکان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران مدارس ابتدایی منطقه تبادکان مشهد که شامل 320 نفر می-باشد. نمونه گیری براساس جدول مورگان و کرجسی 170 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش همبستگی است. در این پژوهش پرسش نامه شایستگی مدیران مصلحی (1390)، پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و پرسش نامه خودبالندگی پیدلر و همکاران (2001) بر روی گروه نمونه اجرا شد برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می گیرد. در آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها استفاده می شود و در آمار استنباطی از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک های تفکر قانونی، سبک تفکر اجرائی، سبک تفکر قضائی، سبک تفکر جزئی، سبک تفکر محافظه کار، سبک تفکر سلسله مراتبی، سبک تفکر سلطنتی، سبک تفکر آنارشیست، سبک تفکر درونی با شایستگی کل در مدیران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک تفکر کلی، سبک تفکر آزاد اندیش، سبک تفکر الیگارشی و سبک تفکر بیرونی با شایستگی کل در مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین خودبالندگی کل و شایستگی کل در مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سبک های تفکر، خودبالندگی، شایستگی مدیران
 • فاطمه پیریائی*، افشین ملکی، مژده زرگر صفحات 149-174

  این پژوهش به وضعیت عوامل مرتبط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد مدرسه با مدیریت مدرسه محوری در دبیرستان های نمونه شهر تهران بر اساس الگوی شه مشتمل بر سه عامل توانمندی، مشروعیت و مقبولیت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کل مدارس هدف یعنی 40 مدیر و 200 نفر از معلمان دبیرستان های نمونه دوره دوم شهر تهران می باشد. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه پژوهش گر بر مبنای الگوی شه استفاده شد به طوری که علاوه بر سه بعد توانایی، اختیار و پذیرش، صرفه اقتصادی نیز به عنوان عامل موثر اضافه گردید. روایی پرسش نامه با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان امر بودجه و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 88 درصد تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با بکارگیری آزمون های آماری t تک نمونه ای و آزمون فریدمن و با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 20 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر گروه های مخاطب علی رغم پذیرش مناسب و لزوم صرفه اقتصادی اجرای بودجه ریزی مدرسه محور، سایر شرایط از جمله توانمندی ارزیابی عملکرد، انسانی و فنی، همچنین مشروعیت رویه ای و مقبولیت جزء موانع محسوب می گردند. بر این اساس در وضع موجود بستر مناسب برای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر مدرسه وجود ندارد و با توجه به برنامه کلان آموزش و پرورش در اجرای مدیریت مدرسه محور، تلاش برای بهبود آن در مدارس ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: الگوی شه، بودجه ریزی عملیاتی، مدرسه محور
|
 • Abbas Ghaedamini Harouni *, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi, Homera Aebdi, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh Pages 1-33

  The purpose of this study was to investigate the effect of quantum leadership on changes in quality through perceived communication quality and changeability. The present research was applied in terms of purpose and in terms of collecting descriptive information of correlation type. The statistical population of this study was all of the staff employed in the Islamic Azad University of Sefahan in Sefahan to be 1,000. Using the Cochran sampling formula, 287 individuals were selected through simple random sampling method. The research tool was Shleton Quantum Leadership Standards Questionnaire (2003) and questionnaire. The standard of commitment to change was Fedour et al. (2009) and perceived standard communication questionnaire of change proposed by Miller and Mang (1985) and the Readiness Change Standard questionnaire provided by Holt et al. (2007). On the other hand, Cronbach's alpha method was used to quantify the quantum leadership questionnaire (93/0) and The Change Commitment Questionnaire (0.81) and Perceived Communication from Change (0.85) and Readiness for Change (0.92) questionnaire were estimated. Data analysis was carried out at the inferential level including structural equation modeling. The results of the research showed that quantum leadership through its readiness for change has a positive and significant impact on the commitment to change, which has a coefficient of 0.39, but does not have a significant effect through the quality of the relationship on commitment to change. Also, the direct impact on the commitment to change is also Not meaningful.

  Keywords: quantum leadership, commitment to change, perceived communication quality of change, Readiness for change
 • Hassan Lotfi, parivash jafari *, Hamidreza Arasteh Pages 35-68

  Pioneering universities have focused on the students' supremacy in the field of leadership, especially spiritual leadership, due to the complexities of today's world and the excellence of the human society. The aim of this research is to provide a model for the spiritual development of students in Islamic Azad University. Research has been done with a qualitative approach and content analysis strategy. To this end, the study of the related specialized texts related to spirituality leadership and students development, as well as semi-structured interviews with 14 academic scholars (related professors and senior managers of Islamic Azad University and managers of science & research unit) to data saturation were selected through targeted sampling. Data analysis was conducted through open and axial coding, which resulted in the extraction of 368 open codes and 18 categories. Finally, a model consisting of 3 dimensions and 85 components as the core of the model with 10 effective factors, 3 strategies, 38 mechanisms and 5 consequences was developed

  Keywords: Student's Development, spiritual leadership, Developmental Spiritual Leadership in college students
 • Parvaneh Mohammadi, Ebrahim Aryani Ghizghapan *, Manizhe Hashemymehr Pages 68-90

  The purpose of this study was examining the causal model of students' educational vitality based on active participation by security at school mediation. Methodology of the research was quantitative, in terms descriptive-Correlation. The statistical population was students of high school of Sagez during the academic year 2017-2018. The sampling method was simple random. The sample size according to the Kregci-Morgan model and with error α = 0/05, was considered 145 persons. To collect data, the Security at school Questionnaire (SRS) (with reliability α = 0/82), Active participation (SES) (with reliability α = 0/67), and the Educational vitality Questionnaire (EVQ) (with reliability α = 0/85) were used. Validity of the tools was confirmed by the professors of education and psychology. Data were analyzed using two software’s Spss vs. 22 and lisrel. 8/50 and analyzed by structural equation modeling. The results showed that the proposed model had suitable fit (x2/df=1/49, GFI=0/91, AGFI=0/91, CFI=0/92, NFI=0/93, RMSEA=0/043) and the component of Active participation has a direct and indirect effect through the component of Security at school on Educational vitality (P<0/05). Active participation and Security at school are important components in the development and improvement of students' Educational vitality. Therefore, attention to the factors of Active participation and Security at school to advance goals and efforts to push students toward effectiveness recommended.

  Keywords: : Educational Vitality, Security at school, Active participation, students
 • Mohammad Javad Yavari Sarsakhti, Esmaeil Kazemi Zorami * Pages 91-120

  Among all aspects of cultural and civilization activities, teaching science and politeness has been one of the most interesting topics. Today, this topic also likes one of the main sign of development for societies and countries. It is clear that educational system has an important role and also motivator of designing culture and civilization as one part of Islamic civilization structure. But, considering some critics about disability of Imami educational systems and their achievements at the first five centuries, their performance not only should be admired, but also its role must be considered and studied as one of the main influential existence. So, this research deals with this topic and considers both the critics and capabilities of this educational system. Considering the goal of establishing the Imami educational system, it is found that the system, for the sake of having some components which have abilities to design and make capacities, has an important role to design and progress the Islamic culture and civilization. Shia’ by utilizing their advance thoughts, they could design and generate science and politeness and has important role in both the educational systems, and culture and civilization progress.

  Keywords: educational system, Imami Shia', Islamic Culture, civilization, Important components of Islamic civilization
 • Seyedeh Shima Mirshojaeiyan Hosseini *, Nazya Sadat Nasseri, Elham Fariborzi Pages 121-148

  Abstract The aim of the current study was to investigate the relationship between thinking styles as well as self development with managers' merit among primary schoolprincipals of Tabadkan district. The statistical population of the current research includes all primary schools principals of Tabadkan district which consists of 320 principals. The sampling procedure was implemented for 170 randomly selected principals based on Morgan and krejcey's table. , In terms of purpose such study is applied,in terms of nature is descriptive and in terms of method is a correlational research. The questionnaires which were used include: Managers' merit by Moslehi(2011), Thinking styles by Strenberg and wagner(1992) and Self esteem by Padler et(2011). The data analysis was done for both descriptive and inferential sections. In descriptive analysis, mean, standard deviation and charts were applied but in inferential statistics, Pearson's regression and multiple variables regression was used. The results showed that there is a negative meaningful relation between principals' merit and different thinking styles such as: legal, executive, judicial, partial, conservative,hierarchical, royal, anarchist, insider thinking styles. On the other hand there is a positive meaningful relation between principals' merit and thinking styles such as: general, liberal, oligarchs and external thinking styles. In addition there is a positive meaningful relation. between self esteem and general merit among principals. Keywords: Thinking styles, self development, principals' merit

  Keywords: Thinking Styles, self development, principals' merit