فهرست مطالب

مهندسی بهداشت حرفه ای - سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عمران احمدی، کاظم سروستانی، سید باقر مرتضوی*، حسن اصیلیان صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  هرچند Boilover با فراوانی کمی اتفاق می افتد، اما درصورت وقوع، می تواند باعث آسیب شدید به افراد و تجهیزات اطراف مخزن شود. پیش بینی پیامد ناشی از وقوع پدیده Boilover نقش مهمی در اتخاذ استراتژی‎های مناسب برای اطفاء حریق مخازن ذخیره اتمسفریک دارد. هدف از این مطالعه پیش بینی پیامد توپ آتش ناشی از وقوع پدیده Boilover با استفاده از مدل های تجربی می باشد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. ابتدا مدل های تجربی مختلف ارائه شده برای پیش بینی پیامد Boilover  شناسایی شدند. سپس مدل ها برای پیش بینی هندسه آتش توپی ناشی از Boilover و شار حرارت تشعشی آن در اطراف مخزن به کار رفتند. نتایج پیش بینی مدل ها با داده های یک مطالعه آزمایشگاهی در مقیاس کوچک و یک حادثه در مقیاس بزرگ مقایسه شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، خطای مدل INERIS و Buang برای پیش بینی شار حرارتی تشعشعی در اطراف مخزن کار آزمایشگاهی به ترتیب 23 و 31 درصد بود. همچنین خطای این دو مدل برای حادثه واقعی به ترتیب 52 و 71 درصد بود.

  نتیجه گیری

  مدل های INERIS و Buang برای پیش بینی پیامدهای توپ آتش ناشی از Boilover نسبت به سایر مدل ها خطای کمی نشان دادند. نتایج این مطالعه می تواند در ارزیابی ریسک Boilover در مخازن اتمسفریک مورد استفاده قرار گیرد و به فرماندهان حادثه در مورد تصمیم گیری به منظور انتخاب استراتژی ها و تاکتیک های مناسب فرماندهی حریق مخازن اتمسفریک کمک نماید.

  کلیدواژگان: مخازن ذخیره اتمسفریک، Boilover، پیامد، مدل های تجربی
 • شهرام محمودی هریس، هانیه نیکومرام*، فرهاد غفاری، محمدرضا میری لواسانی صفحات 10-17
  زمینه و هدف

  یکی از اصلی ترین پیامدهای ناشی از رخداد حوادث در صنایع امروزی بالاخص آندسته که با کمیت و طیف وسیعی از مواد شیمیایی در ارتباط اند تخریب وسیع محیط زیست می باشد. بنابراین شناسایی عوامل موثر در ایجاد حوادث و تحلیل روابط پیچیده و متقابل بین آنها، موضوعی مهم و اساسی در واکاوی حوادث و راهی برای پیشگیری از بروز آنها به شمار می رود.
   

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که با هدف تجزیه و تحلیل فرایندی حوادث محیط زیستی رخ داده در گروه مپنا انجام شد. ابزار اصلی برای تجزیه و تحلیل حوادث محیط زیستی منتخب تکنیک تریپود بتا بود که علل حوادث را در سه سطح علل آشکار، پیش شرایط و علل پنهان مشخص کرد.

  یافته ها

  برای 96 حادثه تحلیل شده تعداد 533 پیش شرایط و 1592 علت پنهان شناسایی گردید. از کل علل پنهان، موضوع مدیریت تعمیرات و نگهداری دارای بالاترین تکرار بود ه است. همچنین در بین علل پنهان شناسایی شده، مهمترین علت ناکافی بودن مشخصات و الزامات مربوط به ابزار یا تجهیزات بود.
   

  نتیجه گیری

  تاکید بر روی اصلاح علل پنهان با در نظر گرفتن چرخه عمر سیستم و تمرکز بر روی ارتقاء سطح ایمنی در فاز طراحی و همچنین توجه به اتخاذ استرتژی های مناسب نگهدای و تعمیر مبتنی بر ریسک از پیشنهادات اصلی مطالعه حاضر بود.

  کلیدواژگان: محیط زیست، نیروگاه، تحقیقات حوادث
 • فرناز حسینی یارندی*، فرهنگ شعفی، محمود گلابچی صفحات 18-25
  سابقه و هدف

  بررسی تاثیر فضای ارگونومیک محیط کار بر روی رضایت شغلی نیروی ستادی شاغل در پروژه های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان ستادی شاغل در پروژه های شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در شهر تهران است که430 نفر بودند و تعداد 205 نفر مطابق با فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا و پرسشنامه محقق ساخته ی سنجش محیط کاری (ارگونومی) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (بررسی همبستگی و رگرسیون بین دو متغیر) استفاده شد و داده ها از طریق نرم افزار و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که ضریب مسیر بین متغیر  ارگونومی با متغیر رضایت شغلی، (0/46 درسطح P<0.001)، می باشد. و همچنین متغیر ارگونومی، 21 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین می نماید.

  نتیجه گیری

  رگرسیون بین متغیر ارگونومی و متغیر رضایت شغلی ، مثبت و معنادار می باشدو همبستگی پیرسون بین این دو متغیر نیزمتوسط و معنی دار است.

  کلیدواژگان: فضای کار، محیط کار، مهندسی عوامل انسانی، مهندسی فاکتورهای انسانی، رضایت از محیط، معادلات ساختاری
 • محمد رضا سرواحمدی فر*، ایرج محمدفام، علی اکبر فضائلی صفحات 26-33
  مقدمه

  در توسعه پایدار، انسان محور توسعه بوده و سزاوار تامین بهداشت و ایمنی می باشد. رشد شتابان صنعتی شدن در کنار توجه ناکافی به اصول ایمنی، باعث بالا رفتن نرخ حوادث شغلی در کشورهای درحال توسعه شده است. مطالعه حاضر با هدف برآورد سال های ازدست رفته عمر به علت حوادث ناشی از کار کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کشور از سال 1386 تا 1396 انجام گرفت. 

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بوده و بر روی آمار حوادث ناشی از کار سازمان تامین اجتماعی کشور با استفاده از شاخص دالی اجرا گردید. جهت برآورد بار ناتوانی از درصدهای ازکارافتادگی استفاده شد. تعداد سال های ازدست رفته به علت مرگ زودهنگام و سال های تلف شده به علت ناتوانی و مجموع سال های ازدست رفته (دالی) با لحاظ ارزش های اجتماعی با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تعداد سال های ازدست رفته (دالی) به علت حوادث ناشی از کار، 181900 سال می باشد که 15/8 درصد سهم تعداد سال های ازدست رفته به علت مرگ زودهنگام و 84/2 درصد سهم سال های تلف شده به علت ناتوانی می باشد. بیشترین سال های ازدست رفته به واسطه حوادث ناشی از کار، مربوط به فعالیت های ساختمانی با 39860 سال (21/9درصد) می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نظارت ناکافی بر فعالیت های ساختمانی و لزوم آموزش های بدو استخدام در کارگران و پیمانکاران ساختمانی را گوشزد می نماید.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: شاخص دالی، حوادث شغلی، سازمان تامین اجتماعی، سال های ازدست رفته عمر، مرگ، ناتوانی
 • سلمان زارعی، احمد کاظمی پور* صفحات 34-40
  سابقه و هدف

  امروزه مسائل مرتبط با کار و خانواده برای کارمندان، خانواده ها و سازمان ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش کیفیت زندگی کاری بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش شبه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد، از جامعه زنان شاغل در بیمارستان شهر نورآباد تعداد 30  نفر با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند.گروه آزمایش به مدت 6 جلسه آموزش مدیریت تعارض کار- خانواده را دریافت کرد. داده ها با استفاده از پرسش نامه کیفیت زندگی کاری(QWLQ) جمع آوری و با آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموش مهارت های مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش کیفیت زندگی کاری کارمندان موثر است بدین صورت که پس از تعدیل نمره های پیش آزمون بین نمرات پس آزمون آزمودنی های دو گروه آزمایش و کنترل در کیفیت زندگی کاری(0/01 p<) تفاوت معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  بنابراین، با توجه به یافته ی پژوهش می توان نتیجه گرفت که استفاده از مهارت های مدیریت  تعارض کار- خانواده به کارمندان زن شاغل در بیمارستان کمک می کند تا بتوانند با مشکلات و استرس های غیر قابل اجتناب تعارض بین نقش های کاری و خانوادگی بهتر مقابله کنند و در نتیجه کیفیت زندگی کاری آنان افزایش یابد

  کلیدواژگان: مدیریت تعارض، تعارض کار - خانواده، کیفیت زندگی کاری
 • زینب جمالی زاده، احسان آسیوندزاده*، خدابخش زارع، پیمان یاری، زهرا مومنی صفحات 41-49

  اپراتورهای ماشین آلات عمرانی، بطور دائم در معرض ارتعاش تمام بدن قرار دارند که این امر می تواند منجر به اختلالات اسکلتی-عضلانی گردد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مواجهه اپراتورهای ماشین آلات عمرانی با ارتعاش تمام بدن و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی-عضلانی انجام گردید. مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می باشد. به روش نمونه گیری آسان، 89 اپراتور از 6 نوع ماشین (بولدوزر، کامیون ، غلطک ویبره سنگین، غلطک ویبره سبک، پیکور و لودر) در دو پروژه عمرانی وارد مطالعه شدند. جهت ارزیابی مواجهه با ارتعاش تمام بدن، شاخص های ارتعاشی (شتاب موثر، فاکتور قله و دوز ارتعاشی) بر اساس استاندارد ISO 2631 و دستگاه ارتعاش سنج SVAN 958 اندازه گیری شدند. جهت ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی، پرسشنامه بادی مپ بکار گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنف، آنالیز واریانس یکطرفه، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید (سطح معنی داری کمتر از 05/0). نتایج مطالعه نشان داد که میزان مواجهه با ارتعاش تمام بدن در بولدوزر (m/s225/2)، کامیون (m/s298/0)، غلطک ویبره سنگین (m/s220/3)، غلطک ویبره سبک (m/s245/3)، پیکور (m/s211/4) و لودر (m/s22/1) بیش از مقدار مواجهه روزانه مطابق استاندارد OEL می باشند. بین میزان مواجهه با ارتعاش، عوامل زمینه ای و اختلالات اسکلتی-عضلانی ارتباط معنی دار و مستقیم مشاهده شد. مطالعه حاضر وجود خطرات بالقوه بهداشتی برای اپراتورهای ماشین آلات عمرانی را تایید می کند. بنابراین توصیه می گردد کنترل های فنی و مدیریتی ازجمله نصب عایق های مناسب ارتعاش بر روی صندلی ها، برگزاری دوره های آموزشی، تغییر شغل افراد، برنامه کار به صورت چرخشی، استفاده از دستکش، کفپوش و بالشتک های میراکننده ارتعاش و ایجاد پروتکل های نظارت بر نحوه انجام کار.

  کلیدواژگان: ارتعاش تمام بدن، اختلالات اسکلتی-عضلانی، ماشین آلات عمرانی
 • سعید مداح، غلامرضا نبی بیدهندی*، عطاالله طالعی زاده، حسن هویدی صفحات 50-58
  مقدمه

  انتخاب تامین کنندگان، نقش مهمی در مدیریت زنجیره تامین پایدار ایفا می کند. در مطالعات حاضر برای انتخاب تامین کنندگان، تمرکز اصلی بر روی شاخص های اقتصادی است و کمتر به عوامل سه گانه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی (به عنوان عوامل پایداری) توجه شده است. بهبود سطح عملکرد در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، موجب ارتقاء پایداری شرکت ها در دو بعد اجتماعی (مسئولیت پذیری اجتماعی) و زیست محیطی می شود. لذا در این پژوهش چارچوبی برای ارزیابی عملکرد HSE تامین کنندگان ارائه شده و رتبه بندی آن ها بر این اساس انجام گرفته است.

  روش بررسی

  پس از مرور ادبیات و نظرخواهی از متخصصان، شاخص های ارزیابی عملکرد HSE تعیین گردید. سپس با استفاده هم زمان از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، رتبه بندی تامین کنندگان انجام گرفت. در تعیین شاخص های عملکرد HSE از رویکرد مهندسی تاب آوری استفاده گردید که نسبت به شیوه های سنتی مدیریت ایمنی، رویکردی جدید محسوب می شود. همچنین چهار شرکت قطعه ساز درجه A صنعت خودرو به عنوان تامین کنندگان منتخب در این تحقیق، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  در میان معیارهای تعیین شده، «تعهد مدیریت» و در میان شاخص های نهایی، «تخصیص بودجه کافی برای اقدامات HSE»، بالاترین میزان وزن دهی را به خود اختصاص داده اند و در نهایت تامین کننده برتر بر این اساس انتخاب گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به کسب نظرات مدیران تصمیم گیر در تعیین و وزن دهی شاخص ها، مدل ارائه شده در این تحقیق قابلیت استفاده را در سیستم ارزیابی کلی تامین کنندگان دارد. این امر می تواند منجر به ترغیب شرکت های تامین کننده به ارتقای سطح ایمنی و سلامت کارکنان خود و بکارگیری استراتژی های زیست محیطی در سیاست های تولید شود.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین پایدار، شاخص های ارزیابی عملکرد سلامت، ایمنی و محیط زیست، تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره، رتبه بندی تامین کنندگان، مهندسی تاب آوری
 • عرفان رضایی، علیرضا مرتضی پور، یونس محمدی، مجید حبیبی محرز*، امیرحسن جان محمدی، مهدی صادقی وثوق صفحات 59-65
  سابقه و هدف

  با توجه به افزایش روزافزون استفاده از مواد شیمیایی در آزمایشگاه های دانشگاهی،  نیاز به ابزاری جهت سنجش آگاهی افراد نسبت به برچسب گذاری، خطرات و ویژگی های مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه ها احساس می شود. هدف از انجام این مطالعه طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه سنجش آگاهی دانشجویان از خطرات مواد شیمیایی می باشد.
  مواد و

  روش

  مطالعه حاضر در دو مرحله طراحی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در سال 1398 انجام پذیرفت. در مطالعه حاضر برای بررسی روایی از نظر 10 متخصص دانشگاهی و شاغل از  ضریب های (CVR (Content Validity Ratio  و (CVI (Content Validity Index استفاده شد. همچنین با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین (انحراف معیار) سنی شرکت کنندگان 20.61(0.998) سال بود و 58.33% از شرکت کنندگان زن و 41.67% از شرکت کنندگان مرد بودند. در مطالعه حاضر، شاخص روایی محتوا 0.938 تعیین شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ 728/0 بدست آمد که این مقادیر در حد مطلوبی می باشند.

  نتیجه گیری

  با توجه به مناسب بودن شاخص های روایی و پایایی پرسشنامه، می توان از این ابزار برای سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد افراد در خصوص ایمنی مواد شیمیایی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مواجهه شیمیایی، پرسشنامه، روایی و پایایی، ایمنی آزمایشگاه
|
 • OMRAN AHMADI, Kazem Sarvestani, Seyed Bagher Mortazavi*, Hassan Asilian Pages 1-8
  Background and Objectives

  Although Boilover occurs with a low frequency, but in case of occurrence, it can cause severe damage to people and equipment around the tank. The prediction of the fireball of Boilover phenomenon has an important role to play in adopting appropriate strategies for fire suppression of the atmospheric storage tank. The purpose of this study is to predict the consequence of fireball caused by Boilover phenomenon using empirical models.

  Materials and Methods

  This is a descriptive-analytic study. At first, empirical models presented for prediction of the Boilover consequence were identified. Then, the models used to predict the fireball geometry and its radiation heat flux around the tank. The results of model predictions were compared with the data of a small-scale experimental study and a large-scale real Boilover accident.

  Results

  According to the results, the error of the INERIS and Buang model for predictions of radiation heat flux around the experimental Boilover were 23 and 31%, respectively. The error of these two models predictions of radiation heat flux of accident were 52% and 71%, respectively.

  Conclusion

  The INERIS and Buang models showed a lower error for prediction of the Boilover fireball consequences compared to other models. The results of this study can be used to assess the risk of Boilover in atmospheric storage tanks and help accident commander’s decision on strategies and tactics for the fire suppression of atmospheric storage tanks.

  Keywords: Atmospheric storage tank, Boilover, consequence, Empirical models
 • Shahram Mahmoudi Herris, Hnieh Nikoomaram*, Frhad Ghaffari, Mohammadreza Miri Lavasani Pages 10-17
  Background and Objective

  One of the main consequences of incident events in today's industries, especially those associated with the quantity and range of chemicals, is the widespread environmental degradation. Therefore, identifying effective factors in the formation of incidents and analyzing the complex and interrelationship between them is an important and important topic in accident analysis and a way of preventing them from occurring.

  Materials and Methods

   This is a descriptive-analytic study that was conducted with the aim of analyzing the environmental events occurring in the MAPNA group. The main tool for the analysis of selected environmental incidents was the Tripot Beta technique, which identified the causes of events at three levels: obvious causes, pre-conditions and hidden causes.

  Results

  For the 96 accidents analyzed, 533 pre-conditions and 1592 hidden causes were identified. Of all the hidden causes, the subject of repair and maintenance management has been the highest repetition. Also, among identified causes, the most important cause of inadequate specifications and requirements related to tools or equipment.

  Conclusion

  Emphasis on the correction of hidden causes, taking into account the lifecycle of the system, and focusing on promoting the level of safety in the design phase, as well as the importance of adopting appropriate risk-based maintenance and repair strategies, were the main suggestions of the present study

  Keywords: Accident Investigation, Environment, Power Plant
 • Farnaz Hosseini Yarandi*, Farhang Shaafi, Mahmood Golabchi Pages 18-25
  Introduction

  To investigate the effect of ergonomic environment of the work environment on the job satisfaction of the personnel employed in the projects of Iranian Gas Engineering and Development Company.

  Methods

  The present study is a descriptive-correlational research that was conducted by survey method. This research is also applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of all staff members of Iran Gas Development Engineering Company in Tehran, which was 430 people and 205 people were selected according to Cochran formula. The data collection tool was Minnesota's standard job satisfaction questionnaire and a researcher-made questionnaire for measuring work environment (ergonomics). Descriptive statistics and inferential statistics (correlation and regression analysis between two variables) were used to analyze the data. Data were analyzed using SPSS software and software.

  Results

  The findings of the study showed that the path coefficient between ergonomic variables with job satisfaction variable (0.46 at level P <0.001) is. As well as ergonomic variables, 21% of variable variance explains job satisfaction

  Conclusion

  Regression between ergonomic variable and job satisfaction variable is positive and significant. Pearson correlation between these two variables is also moderate and significant.

  Keywords: Workplaces, Human Factors Engineering, Work Satisfaction, Structural equation
 • Mohammad Reza Sarv Ahmadi Far*, Iraj Mohammad Fam, Ali Akbar Fazaeli Pages 26-33
  Introduction

  Sustainable development is human-centered and deserves health and safety. The rapid growth of industrialization, coupled with insufficient attention to safety principles, has led to an increase in the rate of accidents in developing countries. The purpose of this study was to estimate the years of life lost due to work-related accidents among workers covered by the National Social Security Organization from 2007 to 2017.

  Materials and Methods

  This is a descriptive cross-sectional study and was carried out on the statistics of accidents related to the work of the Social Security Organization using the Dali index. Disability percentiles were used to estimate disability burden. The number of years lost due to early death (YLL) and years lost due to disability (YLD) and Disability-Adjusted Life Years (DALY) were calculated using Excel software.

  Results

  The results showed that the number of years lost (DALY) due to work accidents is 181900 years, with 15.8% share of the number of years lost due to early death and 84.2% share of years lost due to disability. Most of the years lost due to work-related accidents are related to construction activities with 39860 years (21.9%).

  Conclusion

  The results of this study highlight the inadequate supervision of construction activities and the need for early training in construction workers and contractors.
  Keywords: DALY, work-related accidents, Social Security Organization, Years of Life Lost, Death, Disability

  Keywords: DALY, work-related accidents, Social Security Organization, Years of Life Lost, Death, Disability
 • Salman Zarei, Ahmad Kazemipour* Pages 34-40
  Background and Objectives

  Today, work-family issues have gained special importance for employees, families, and organizations.  Work–family conflict is an inter-role conflict in which work and family demands are mutually incompatible and creates stress and numerous problems. So, the aim of this present study was to examine the effectiveness of work- family conflict management training on work- life quality.

  Materials and Methods

  In a pretest- posttest quasi- experimental research design with control group, a total of 30 female employees in hospital of Nourabad selected via voluntary sampling method and accidently divided into experimental group and control group. The experimental group was undergone six-session format of work- family conflict management program. Data was collected using Quality of work- life questionnaire (QWLQ) and were analyzed using covariance analysis.

  Results

  The results of covariance analysis showed that the training of work-family conflict management skills is effective on enhancing the work-life quality of employees, in that way by  after adjusting pre-test scores, there was a significant difference between the post-test scores of the two experimental and control groups (P <0.01).

  Conclusion

  So, according to the finding of this study can be concluded that the use of work-family conflict management skills helps female hospital staff to better cope with the inevitable problems and stresses of work-family conflict and as a result, the quality of their working life will increase.

  Keywords: Conflict Management, Work- family Conflict, Work-Life Quality
 • Zeynab Jamalizadeh, Ehsan Asivandzadeh*, Khodabakhsh Zare, Peyman Yari, Zahra Momeni Pages 41-49

  Operators of construction vehicles are constantly exposed to whole body vibration, which can lead to musculoskeletal disorders. The aim of present study was to evaluate the impact of exposure to whole body vibration in operators and its relation to musculoskeletal disorders. This study is a descriptive-analytical study. Using easy sampling, 89 operators from 6 types of heavy vehicles (Bulldozer, Tipper Truck, Heavy Vibrator Roller, Light Vibrator Roller, Pecker and Loader) were included in two construction projects. To evaluate exposure to whole body vibration, different vibration indices (effective acceleration, peak factor and vibrational dose) were measured according to ISO 2631 and SVAN 958 vibrometer. The Body Map Questionnaire was used to assess the musculoskeletal disorders. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov tests, one-way ANOVA, Pearson correlation and multivariate regression (significance level less than 0.05). The results of this study showed that exposure to whole body vibration in Bulldozer (2.25 m/s2), Tipper Truck (0.98 m/s2), Heavy Vibration Rollers (3.20 m/s2), Light Vibration Rollers (3.45 m/s2) Pecker (4.11 m/s2) and Loader (1.2 m/s2) are more than the daily exposure to OEL. There was a significant and direct relationship between exposure to vibration, underlying factors and musculoskeletal disorders. The present study confirms the potential health hazards for operators of construction vehicles. Therefore, engineering and management controls are recommended, including installation of appropriate vibration insulators on seats, training courses, changing jobs of individuals with a long exposure to vibration, rotating work schedules, using gloves, flooring and vibration damping pads and create monitoring protocols on work.

  Keywords: Whole Body Vibration, Musculoskeletal Disorders, Construction Vehicles
 • Saeid Maddah, Gholamreza Nabi Bidehendi*, Ata Allah Taleizadeh, Hasan Hoveidi Pages 50-58
  Introduction

  Supplier selection plays a significant role in sustainable supply chain management. Current studies have mainly concentrated on economic factors for the selection and evaluation of suppliers, and few emphasis has been made on the triple factors of sustainability including economic, environmental and social elements. Improving Health, Safety and Environment (HSE) performance levels promotes corporate sustainability in two social (social responsibility) and environmental dimensions. Thus, in this research, a framework is presented to evaluate HSE performance of suppliers and rank them accordingly.

  Methods

  Upon reviewing the literature and obtaining expert opinions, HSE performance evaluation criteria were determined. Then, with a simultaneous use of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) techniques the suppliers were ranked. To determine the HSE performance criteria and indicators, resilience engineering approach was used, which is a novel approach relative to the traditional safety management approaches. Four grade A Iranian auto parts manufacturers as the suppliers of automobile industry were selected as the case study.

  Results

  Of the determined criteria, “management commitment”, and from amongst the final indicators, "allocation of sufficient budget for HSE measures” achieved the highest weight, and eventually the best supplier was selected on this basis.

  Conclusion

  Since the decision making managers of suppliers were involved in determining and weighting the criteria, the developed model of this study can be practically applied in supplier evaluation processes. This, in turn, can encourage suppliers to improve the occupational health and safety of their employees and apply green strategies in production policies.

  Keywords: Sustainable Supply Chain Management, Health, Safety, Environment (HSE) Performance Evaluation Indicators, Multi Criteria Decision Making Techniques (MCDM), Suppliers Ranking, Resilience Engineering
 • Erfan Rezaei, Alireza Mortezapour, Younes Mohammadi, Majid Habibi Mohraz*, Amirhassan Jan Mohammadi, Mehdi Sadeghi Vosough Pages 59-65

  Due to the increasing use of chemicals in academic laboratories, a tool to measure awareness of students regarding labeling, hazards and characteristics of chemicals is still needed. The aim of  this study was to design and validate a questionnaire to the assessing student’s knowledge about chemical hazards. The present study was conducted in two stages of design and evaluation of validity and reliability of the questionnaire. The validity of designed questionnaire was evaluated by using Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index(CVI) coefficients and opinion of 10 subject matter experts. Cronbach's alpha coefficient was calculated to determine the reliability of the questionnaire. The content validity index and Cronbach's alpha coefficient of questionnaire were 0.938 and 0.728 respectively, which are accepted values. Results showed that the reliability and validity of designed questionnaire were acceptable and this tool can be used to measure people awareness for a safe use of chemicals.

  Keywords: Chemical Exposure, Questionnaire, Reliability, Validity, Laboratory Safety